3
TOKI ADMINISTRAZIOA

URRETXUKO UDALA

Iragarkia

Botere Judizialaren Lege Organikoko 101 eta 102 artikuluetan eta ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamenduan xedatutakoa betez, Udalba­tzak, udalerri honetako herritarra hautatu eta lurralde barruti honetako Jusi­tzi­ako Epaitegi Gorenari proposa­tze­ari ekingo dio zirkunskripzio honetako Bake Epaile titularraren kargua okupa dezan.               

Beren kandidatura aurkezteko interesa durenek Udale­txe honetako Erregistro Orokorrean agin ahal izango dute, eskaera-orria normalizatua (Udale­txe­an edo urre­txu.eus web orrian lortu daitekeena) aurkeztuz, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen denetik kontatutako 20 laneguneko epean, baldin­tza delarik, besteak beste, herri honetan bizi­tzea.               


Urre­txu, 2018ko azaroaren 9a.—Jon Luqui Albisua, alkatea.          
                (7556)