3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ANDOAINGO UDALA

Langileria

Udal Lanpostuen Zerrenda eta Udal Plantila Organikoaren aldaketa onar­tzea.

Udalba­tza osoak 2018ko urriaren 25an ohiko ba­tza­rraldian, beste gai ba­tzu­en artean, Udal Lanpostuen Zerrenda eta Udal Plantila Organikoa alda­tze­ko erabakia hartu zuen, ondoren zehazten den moduan:

1.  Udal­tza­ingoaren ofizialorde lanpostuaren sailkapen taldea eta titulazio baldin­tza eta baldin­tza espezifikoak alda­tze­a ondorengo terminoetan:

— Gaur egun ageri den A2/C1 sailkapen taldea, C1 taldearekin bakarrik ageri behar da.

— Gaur egun ageri diren titulazio baldin­tze­tan, alegia, 104 (Diplomatua) / 102 (Ba­txi­lergoa, FP2 edo baliokidea edo 25 urtetik goragokoek Uniber­tsi­tateko sarbideko frogak gainditu izana), 102 baldin­tzak bakarrik agertu behar du.

— Gida­tze­ko baimenaren baldin­tza espezifikoan (4), ofizialordearen lanpostuaz gain gainerako Agente Lehen eta Agenteen lanpostuetan ere ageri dena, A, BTP eta E, ordez, agertu behar da A, B eta E.

2.  Onar­tze­a Udaleko Lanpostuen Zerrendan jasota dauden lanpostuen Hizkun­tza Eskakizunak eta hauei dagokien derrigortasun datak.

Goran aipaturiko aldaketen ondorioz, Udal Lanpostuen Zerrenda kon­tso­lidatua iragarki honi atxi­kita doan 1. Gehigarrian zehazten den bezala geratuko li­tza­ke.

Bide administratiboan behin betikoa den erabaki honen aurka jo daiteke, Donostian dagoen Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian administrazioarekiko auzi-helegitea jarriz bi hilabeteko epean, iragarki hau argitara ematen den egunaren biharamunetik konta­tzen hasita.

Hala ere, nahi izanez gero eta administrazioa-rekiko auzi-helegitearen aurretik, partikularrek berrazter­tze­ko helegitea aurkeztu ahal izango dute, Udal honetako Udalba­tza­ren Osoko Bilkuraren aurrean, hilabeteko epean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara ematen den egunaren biharamunetik konta­tzen hasita. Helegitea aurkezten den egunetik konta­tzen hasi eta hilabeteko epean jakinarazpenik jaso ez bada, gai­tze­tsi egin dela ulertuko da.

Berrazter­tze­ko helegitearen berariazko ebazpenaren aurka administrazioarekiko auzi-helegitea aurkeztu ahal izango da Donostiako Epaitegian, jakinarazpena jaso edo argitara­tzen den egunaren biharamunetik 2 hilabeteko epean, eta ebazpena isilbidezkoa bada, berriz, berrazter­tze­ko helegitea aurkeztu den egunaren biharamunetik konta­tzen hasi eta 7 hilabeteko epean.

Hautazko berrazter­tze­ko helegitea aurkeztuz gero, ezingo da administrazioarekiko auzi-helegiterik aurkeztu, berrazter­tze­koa berariaz edo isilbidez eba­tzi bitartean. 

Andoain, 2018ko azaroaren 6a.—Ana Carrere Zabala, alkatea.        (7433)

LANPOSTUEN ZERRENDA ETA PLANTILLA ORGANIKOA
ANDOAINGO UDALA

Lanpostuen Zerrenda

P. Organik.

Identifikazioa

Eskatutako Baldintzak

Hizk. Eskakizuna

Egoera

Oharrak

Zk.

Lanpostuaren izena edo kategoria

D

F/L/B

LM

PS

DM

Lanpostu Osag.

Berariazko Osag. Urtekoa: 14 hilabete
(€)

Udalhitz Mail. (#)

Adm.

ST/F/ Bild/L

Es.

AZ/F/LM/L

Klas.

Titulazioa

Bald. Berez

Merez.

Berez.

H.E.

Derrigortasun Data

1.- Alkatetza

101

Alkatearen idazkaria

1

B

BB

I

LA

14

18.223,24

14

 

C1

 

 

 

102

 

 

2M

 

O

 

102

Udaleko Gobernu Taldearen idazkaria

1

B

BB

I

 LA

14

18.223,24

14

 

C1

 

 

 

102

 

 

2M

 

V

 

2.- Idazkaritza

201

Idazkaria (²)

1

F

B

L

DB

28

54.338,62

28

HN

A1

HN

I

2.a

108

 

(1)

4E

2001.12.31

O

 

202

Administ. Orokorreko Tekn. (AOT)

1

F

EB

L

LA

21

19.583,20

20

AU

A1

AO

T

GMT

107

 

 

3E

2018.10.25

VO

 

203

Kontratazio eta Ondare arloko Tekn.

1

F

EB

L

LA

21

19.583,20

20

AU

A1

AO

T

GMT

107

 

 

3E

2018.05.31

V

 

204

Administraria

1

F

EB

L

LA

15

19.477,78

15

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

O

 

205

Administraria

1

F

EB

L

LA

LA

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2001.12.31

O

 

206

Administraria

1

F

EB

L

LA

LA

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

1990.07.25

O

 

207

Artxibaria

1

F

EB

L

LA

17

22.047,48

17

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

3E

2018.10.25

O

 

208

Artxiboko administraria

1

F

EB

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

VO

 

209

KIUBeko Arduraduna

1

F

EB

L

LM

15

19.477,78

15

AU

C1

AB

T

TA

102

 

 

3E

2018.10.25

O

 

210

Hiritarren Harrera Administraria

1

F

N

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

O

 

211

Hiritarren Harrera Administraria

1

F

N

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

V

 

212

Hiritarren Harrera Administraria

1

F

N

L

LA

14

16.577,96

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

V

 

213

Jakinarazlea

1

F

EB

L

LA

9

15.276,52

9

AU

E(*)

AO

M

 

100

(5)

 

2E

2011.09.29

VO

 

3.- Langileria, Antolakuntza eta Barne Eraentza

301

Lang. Ant. Eta B. Araugintzako ardur.

1

F

EB

L

LA

19

24.511,76

19

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

3E

2007.12.31

O

 

302

Administraria

1

F

EB

L

LA

14

18.223,24

14

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

VO

 

303

Administraria

1

F

EB

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2002.11.07

OP

 

304

Langileriako eta Lan arriskuen preb. AOT

1

F

EB

L

LA

21

19.583,20

20

AU

A1

AO

T

GMT

107

(10)

 

3E

2018.10.25

VO

 

305

Langileriako eta Lan arriskuen preb. Adm.

1

F

EB

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

(6)

 

2E

2018.10.25

VO

 

306

Barne Kudeaketako Teknikaria

1

F

EB

L

LA

17

12.006,54

13

AU

A2

AO

T

EMT

104

 

 

3E

2018.10.25

VO

 

307

Informatika Arduraduna

1

F

EB

L

LA

14

16.577,96

13

AU

C1

AB

T

TL

102

(7)

 

3E

2022.12.31

VO

 

308

Informatika Laguntzailea

1

F

EB

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AB

T

TL

102

(7)

 

2E

2018.10.25

V

 

4.- Ekonomia eta Ogasuna

401

Kontuhartzailea

1

F

B

L

DB

24

35.550,06

24

HN

A1

HN

KD

2.a

109

 

(1)

3E

2018.10.25

VO

 

402

Diruzaina

1

F

B

L

LA

21

14.669,06

17

HN

A1

HN

KD

2.a

119

 

 

3E

2018.07.19

VO

 

403

Errenta eta Ordainarazpen arduraduna

1

F

EB

L

LA

17

22.047,48

17

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

3E

2004.11.25

O

 

404

Dirubiltzailea

1

F

EB

L

LA

14

18.223,24

14

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

VO

 

405

Kontuhartzailetzako administraria

1

F

EB

L

LA

14

18.223,24

14

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

SO

 

406

Administraria

1

F

EB

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

OP

 

407

Administraria

1

F

EB

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

OP

 

408

Administraria

1

F

EB

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

VO

 

409

Administraria

1

F

EB

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

VO

 

410

Administraria

1

F

EB

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

VO

 

5.- Hirigintza, Zerbitzuak eta Ingurumena

501

Arkitektoa

1

F

EB

L

LA

25

24.975,02

25

AU

A1

AB

T

GMT

116

 

 

3E

2018.10.25

O

 

502

Administ. Orokorreko Tekn. (AOT)

1

F

EB

L

LA

22

22.202,32

22

AU

A1

AO

T

 

107

 

 

3E

2018.10.25

O

 

503

Arkitekto Teknikaria

1

F

EB

L

LA

21

23.366,00

21

AU

A2

AB

T

EMT

106

 

(3)

3E

2018.10.25

VO

 

504

Hirigintza eta obretako administraria

1

F

EB

L

LA

16

20.772,50

16

AU

C1

AB

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

O

 

505

Katastro Administraria

1

F

EB

L

LA

14

18.223,24

14

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

VO

 

506

Administraria

1

F

EB

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

2018.10.25

PO

 

507

Administraria

1

F

EB

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

1998.07.31

O

 

508

Arkitekto Teknikoa

1

F

EB

L

LA

20

22.278,62

20

AU

A2

AB

T

EMT

106

(3)

 

3E

2018.10.25

O

 

509

Obra eta Zerbitzuetako Arduraduna

1

F

EB

L

DB

17

22.047,48

17

AU

C1

AB

ZB

LP

102

(3)

 

2E

2014.04.29

VO

 

510

Administraria

1

F

EB

L

LA

14

13.950,72

11

AU

C1

AO

A

 

102

 

 

2E

1998.07.31

O

 

511

Ofizial Iturgina

1

F

EB

L

DB

11

16.835,00

11

AU

C2

AB

ZB

LP

101

(3)

 

1M

 

V

 

512

Obra eta zerbitzuetako ofiziala

1

F

EB

L

LA

11

16.835,00

11

AU

C2

AB

ZB

LP

101

(3)

 

1M

 

VO

 

513

Ofizial Elektrizista

1

L

EB

L

LA

11

16.835,00

11

AU

C2

 

D1

 

101

(3)

 

1M

 

VO

 

514

Ofizial Igeltsero

1

F

EB

L

LA

11

20.638,52

11

AU

C2

AB

ZB

LP

101

(3)

 

1M

 

O

 

515

Ofizial Pintore

1

F

EB

L

LA

11

16.835,00

11

AU

C2

AB

ZB

LP

101

(3)

 

1M

 

V

 

516

2. mailako Ofizial Elektrizista

1

F

EB

L

LA

11

15.399,86

10

AU

C2

AB

ZB

LP

101

(3)

 

1M

 

V

 

517

Obra eta zerbitzuen brigadako peoia

1

F

EB

L

LA

9

15.276,52

9

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

(3)

 

1M

 

VO

 

518

Peoi Pintore

1

F

EB

L

LA

9

15.276,52

9

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

 

 

1M

 

VO

 

519

Peoi igeltsero

1

F

EB

L

LA

9

15.276,52

9

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

(3)

 

1M

 

VO

 

520

Lan anitzetarako langilea

1

F

EB

L

LA

9

15.276,52

9

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

(3)

 

1M

 

VO

 

521

Kale garbitzailea

1

F

EB

L

LA

8

14.809,62

8,5

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

 

 

1M

 

O

 

522

Kale garbitzailea

1

F

EB

L

LA

8

14.809,62

8,5

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

 

 

1M

 

VO

 

523

Kale garbitzailea

1

F

EB

L

LA

8

14.809,62

8,5

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

 

 

1M

 

VO

 

524

Kale garbitzailea

1

F

EB

L

LA

8

14.809,62

8,5

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

 

 

1M

 

OP

 

525

Kale garbitzailea

1

F

EB

L

LA

8

14.809,62

8,5

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

 

 

1M

 

VO

 

526

Kale garbitzailea

1

F

EB

L

LA

8

14.809,62

8,5

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

 

 

1M

 

VO

 

527

Kale garbitzailea

1

F

EB

L

LA

8

14.809,62

8,5

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

 

 

1M

 

VO

 

528

Kale garbitzaile

1

F

EB

L

LA

8

14.809,62

8,5

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

(3)

 

1M

 

VO

 

529

Kale garbitzaile

1

F

EB

L

LA

8

14.809,62

8,5

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

(3)

 

1M

 

V

 

530

Kale garbitzaile

1

F

EB

L

LA

8

14.809,62

8,5

AU

E(*)

AB

ZB

LP

100

(3)

 

1M

 

V

 

531

Eskolazaina

1

F

EB

L

LA

9

15.276,52

9

AU

E(*)

AO

M

 

100

 

 

2E

2018.10.25

VO

 

532

Garbitzailea

1

L

EB

L

LA

8

13.468,84

7,5

AU

E(*)

 

E3

 

100

 

 

1M

 

V

 

533

Garbitzailea

1

L

EB

L

LA

8

13.468,84

7,5

AU

E(*)

 

E3

 

100

 

 

1M

 

V

 

534