3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Kontuhar­tzai­le­tza

Iragarkia

Udalba­tzak, 2018ko urriaren 30ean egindako osoko bilkuran, hasierako onarpena eman zion 2019 ekitaldirako Ordenan­tza fiskalen aldaketari.

Aipatutako erabakiari jarraiki, espedientea jendeaurrean jarriko da 30 eguneko epean, hain zuzen ere iragarki hau Gipuz­koako Aldizkari Ofizialean argitara­tze­rn den hurrengo egunetik hasita. Epe horretan interesatu guztiek udal ZU! Arreta zerbi­tzu­an espedientea aztertu ahal izango dute astelehena, asteazkena eta ostiraletan 7:30etatik 15:00etara eta astearte eta ostegunetan 7:30etatik 20:00etara. Halaber bidezko iradokizun eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte Udal ZU! Arreta zerbi­tzu­an edo 39/2015 Legeak aurrikusten dituen gainerako lekuetan.

Zein organo aurrean errekurri­tzen den: Udalba­tza.

Jendeari erakusteko epea igaro­tzen bada ino­lako erreklamaziorik edo oharpenik jaso gabe, behin betiko onartu­tzat joko dira hartutako akordioak, beste erabakirik hartu gabe.             

Denek jakin dezaten ematen da argitara iragarki hau eta ondoko legea kontuan hartu da: 11/1989 Gipuzkoako Hazienda Lokalen Foru Arau Erregula­tza­ilearen 16. artikulua.

Errenteria, 2018ko urriaren 30a.—Jaione Karrikiri Garaño, alkateordea.          (7108)