3
TOKI ADMINISTRAZIOA

URRETXUKO UDALA

Iragarkia

Udalba­tzak 2018ko uztailaren 12an egindako Bilkuran, «Bide publikoaren erabilera eta garbiketa, eta herriko paisaiaren babesa arau­tzen dituen Zibismo Ordenan­tza» onartu zuen. Jendaurreko erakustaldian inongo alegaziorik edota iradokizunik aurkeztu ez denez, Ordenan­tza behin.betiko­tzat onartu dela ematen da.

Zibismoari buruzko ordenan­tza, bide publikoaren erabilera eta garbiketa, eta herriko paisaiaren babesa arau­tzen dituena.

ZIOEN AZALPENA

Udalerri bat eraikin, kale, parke eta plaza mul­tzo hu­tsa baino gehiago da. Udalerria herritarrek eurek osa­tzen dute, batez ere. Horiexek dute, erakundeekin zein eragile sozial eta ekonomikoekin batera, udalerria eraiki­tze­ko zeregin kolektiboa, elkarbizi­tza hobe­tze­ko asmoz, gainera.             

Herria egiteko ardura partekatuak jokabide zibikorako jarraibide ba­tzuk eska­tzen ditu, herritarren askatasunari bide emanda, besteenganako begirunea muga bakarra dela, hiri eta natur ondarea eta ondasun publikoak zain­tze­ko zein herritar elkarbizi­tza armonia­tsu­a berma­tze­ko.

Urre­txu gizarte kohesionatuagoko herri garbia, zibikoa eta abegi­tsu­a bihur­tze­ko eta per­tso­nen eskubideak errespetatu ez ezik, ondarea, gune publikoak eta herriko paisaia babesten dituen herria egiteko helburuak urre­txu­ar guztien partaide­tza eta konplizitatea eska­tzen dituen herri eredu bat era­tze­ko asmoa dakar berez.

Zibismoz joka­tze­a dugu urre­txu­arrok Urre­txu­renganako eta gainerako herritarrenganako konpromisoa. Gu­txi­engo baten jokabide hezigabeak denon ondare diren ondasun eta espazioei kalte egiteaz gain, elkarbizi­tza­ri eraso egiten diote, herritarraren eskubide eta eginbeharrak bete­tzen dituzten urre­txu­tar gehien handi batenganako elkartasunik eta begirunerik gabeko jarrera ere erakusten du.

Baina, gainera, horren ondorioz milaka euro erabili behar izaten dira urtero-urtero garbi­tze eta arta­tze lanetan, diru­tza hori beste zerbaitetan erabili beharrean. Gure herriko gune publikoak eta ondarea errespeta­tze­a jasangarritasuna hobe­tze­a da, eta bidea ematen du aurrekontua, zen­tzuz, gauzarik beharrezkoenetarako erabil­tzea, gainerako herritarrekin solidario izatea eta Urre­txu denon artean eraiki­tze­ko proiektuan partaide izatea.

Zeregin horretan, jokabide hezigabeak isunen bitartez zuzen­tze­a baino garran­tzi­zkoagoa da ikaste­txe­ek, familiak, herritar mugimenduak eta urre­txu­ar guztiek parte har­tze­a paisaia babesteko zein herria eta urre­txu­ar guztion zerbi­tzu­an den ondarea errespeta­tze­ko eginkizun kolektibo horretan.     

Gure herrian, beste askotan bezala, arazoak izaten ditugu pintadak, graffitiak, kartelak, etxe­ko animalien goro­tzak, zorura zikinkeria bota­tzea, kontrolik gabeko publizitatea, jokabide bandalikoak kalte eragindako hiri al­tza­ri eta haur jolastokiak, zabor edukion­tzi­ak gaizki erabil­tzea, isurketa ilegalak eta abar.

Urre­txu­ko Udalak, herrian elkarbizi­tza eta zibismo giroa ezar­tze­ko nahian, honako ordenan­tza hau prestatu du, eta beste tresna bat izan nahi du Urre­txu­ko herritar guztien bizi kalitateari kalte egiten dioten jarrera eta jokabide utzi­keriazko eta arduragabeak zuzen­tze­ko.

Horrela, ordenan­tza honen bitartez, batez ere, bide eta espazio publikoetan joka­tze­ko arau oinarrizko ba­tzuk ezarri nahi ditu, per­tso­nen askatasuna baimen­tze­ko, oinarri­tzat hartuta herriko eta natur ondarea zein bizi garen ingurumena ahalik eta gehien errespeta­tze­a eta zain­tzea.  

ATARIKO TITULUA

I. KAPITULUA.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.  Helburua.

Honako ordenan­tza honek helburu du herritarrek bide publikoan duten jokabidea eta bideen txu­kuntasuna zain­tzea, bide publikoan izaten diren erabilerak kontuan: 

— Bide publikoaren erabilera arrunta.

— Bide publikoaren erabilera berezia.

— Bide publikoaren erabilera pribatiboa.

— Zerbi­tzu publikoen euskarri moduan erabil­tzea.

— Obra publiko eta pribatuak egiteko euskarri nahitaezko moduan erabil­tzea.

2. artikulua.  Aplikazio-eremua.

Honako ordenan­tza hau Urre­txu­ko udalerri osoan egongo da indarrean.

3. artikulua.  Bide publikoaren erabileraren gaineko prin­tzi­pio orokorrak.

1.  Herriko bideak, espazio publikoak, instalazioak −igogailu publikoak barne hartuta− eta hiri al­tza­riak herritar guztiok erabil­tze­koak dira, ondasun horietako bakoi­tza­ren ezaugarrien arabera, oinarri­tzat hartuta banako askatasuna eta beste per­tso­nenganako begirunea, biak behar bezala uztartu beharrekoak direla.

2.  Bide publikoan gauza­tzen diren jarduerek ezin dezakete mugatu beste herritarren erabilera eskubidea, erabilera komun berezirako edo pribatiborako lizen­tzi­a edo emakida eduki ezean.

3.  Urre­txu­ko Gobernu Ba­tza­rrak erabakiko du bide publikoan zein erabilera eta jarduera gauzatu daitekeen, baita bateragarri egingo ere, lehentasunak izendatuko dituela herri onura oinarri.

4.  Erabilera komun orokorrek lehentasuna izango dute beste mota bateko erabileren aldean, nahiz eta beste horiek batera­tzen eta bideragarri egiten ahalegindu, interes pribatuari eusteko ezinbestekoak badira eta herri onurari kalte handirik sor­tzen ez badiote.

4. artikulua.  Erabilitako kon­tze­ptuen terminologia.

Ordenan­tza honetan honako kon­tze­ptu eta adiera hauek erabiliko dira:

1.  Bide publikoa: Ordenan­tza honen ondorioetarako, bide publiko­tzat jo­tzen dira kaleak, plazak, zirkulazio bideak, pasealekuak, etorbideak, espaloiak, parkeak, lorategi aldeak, bide tunelak eta herritar guztiek erabili beharreko gainerako ondasun publikoak. Gainera, arau honen xedapenak aplikatuko dira Udalaren gune urbanizatu gabeetan eta Udalak gestionaturiko gainerako espazio publikoetan.              

2.  Al­tza­ri urbanoak: Izendapen horrek barne har­tzen ditu zuhai­tzak, eserlekuak, zakarron­tzi­ak, jolastokiak, iturriak, farolak, seinaleak, zaborron­tzi­ak, estatuak, eskulturak, lore potoak, markesinak eta Udalak bide publikoetan ezarritako gainerako elementuak.

3.  Hondakinak: uztailaren 28ko 22/2011 hondakinen eta lurzoru ku­tsa­tuen Legearen arabera, hondakin­tzat jo­tzen da bere eduki­tza­ileak bota­tzen duen edo bota­tze­ko asmoa edo obligazioa duen edozein substan­tzi­a edo gauza.

Etxe, denda, bulego eta zerbi­tzu­etako hondakinak eta ezaugarriengatik edo osaeragatik etxe­ko hondakinen baliokide­tzat jo daitezkeenak, hondakin urbano­tzat joko dira.          

Etxe­ko hondakin­tzat jo­tzen dira etxe­ko jardueraren ondorioz etxe­bizi­tze­tan bertan sor­tzen direnak. Etxe­ko hondakin­tzat jo­tzen dira baita ere zerbi­tzu­etan eta industrietan sortu eta aurrekoen an­tze­koak direnak.

Kategoria honetan sar­tzen dira baita ere etxe­etan sor­tzen diren hondakinak, esaterako, aparailu elektrikoak eta elektronikoak, arropa, pilak, metegailuak, al­tza­riak eta etxe­ko eraikun­tza­ko eta konponketarako obra txi­kietatik datozen hondakinak eta zaborrak.

Era berean, etxe­ko hondakin­tzat joko dira bide publikoen, berdeguneen eta jolasguneen garbiketan sortutako hondakinak, etxe­ko animalia hilak eta abandonatutako ibilgailuak.    

4.  Tresna arrisku­tsu­ak: Ordenan­tza honen arabera, tresna arrisku­tsu­tzat joko dira mozteko eta min egiteko balio dezaketen tresna guztiak, baldin eta beren ezaugarri eta nolakotasunengatik herritarren osotasun fisikoa murritz badezakete, baita ere lanbideetan edo kiroletan ohiko diren tresnak, baldin eta eginak izan diren erabilerarekin bat ez datozen zirkunstan­tzi­a berezietan eta noizbehinkakoetan eramaten badituzte. Zerrenda orientagarri moduan, hona hemen horietako ba­tzuk: Mailuak, borrak, beisbol bateak, borroka arteetan edo ukipen fisikozko kiroletan erabil­tzen diren tresnak, kateak, metalezko barrak, pioletak eta abar.               

5.  Eskale­tza: Ordenan­tza honi dagokionez, eskale­tza­tzat jo­tzen da bide publikoan limosna eskean jardutea.

6.  Establezimendua: Aipatu ondorioetarako, establezimendu­tzat jo­tzen da aurretik udal lizen­tzi­a behar duen jarduera gauza­tze­ko lokala.

7.  Obrak: Halako­tzat joko dira erai­tsi, urbanizatu, eraiki, birgaitu eta zaharberri­tze­ko lanak, betelanak, lubakiak ebaki­tzea, kanalizazioak presta­tze­a eta an­tze­koak.  

5. artikulua.  Lizen­tzi­a eta baimenak.

1.  Udalaren obra lizen­tzi­etan eta ordenan­tza honek xedatutako baimenetan bermea era­tze­ko eska liteke, ondare publikoaren txu­kuntasun eta apaindurarenganako eginbeharrei eran­tzu­teko. Berme horren zenbatekoa obraren aurrekontuaren %2ko por­tze­ntaia ezarriz kalkulatuko da.       

2.  Azkenak beti emango dira epe jakin baterako eta epea amaitu baino lehengo ere indargabe utz daitezke. 

II. KAPITULUA.  BIDE PUBLIKOEN IZENAK ETA ERROTULUAK         

6. artikulua.  Bide publikoen izendapena.

Bide publiko bakoi­tzak bere izendapena izango du, eta izendapena Urre­txu­ko Udalba­tza­rrak onartu beharko du.

7. artikulua.  Bide publikoen errotulazioa.

1.  Bide publikoen errotulazioak zerbi­tzu publikoaren izaera du, eta plaka, zutoien edo an­tze­koren bat erabilita egin ahal izango da, eta bide publiko bakoi­tza­ren sarreran eta irteeran, gu­txi­enez, kokatuko dira. Plazetan, eraikinik ikusgarrienean eta sarbide nagusietan jarriko dira errotuluak.

2.  Errotuluak eraikin pribatuetako fa­txa­detan jar litezke, eta jabeek jar­tze­a ezinbestean onartu beharko dute.               

I. TITULUA

HERRITARREN JOKABIDEA BIDE PUBLIKOAN

I. KAPITULUA.  XEDAPEN OROKORRAK

8. artikulua.  Bide publikorako jokabide arau orokorrak.             

1.  Herritarrek eskubidea dute herriko bide eta gune publikoak aske erabil­tze­ko, eta askatasun hori errespetatu behar diote. Eskubide hori zibismoz erabili behar dute, eta muga­tzat ditu ondasun publikoen erabileraren gaineko xedapenak eta beste per­tso­nak zein ondasun publikoak errespetatu beharra.            

2.  Inork ezin du, bide publikoan duen jokabidea dela bide, beste per­tso­nen eskubideak edo jarduteko askatasuna gu­txi­etsi, ezta denok onartu ohi dituzten konbikzioak edo elkarbizi­tza arauak ofenditu, beraz, jokaera exhibizionistak galeraziak daude.

3.  Ezin da herritarren atse­denaldia eragozten duen zaratarik sortu, ezta gauez zarataka jardun edo aisialdi lokaletatik iskanbila sortuta irten ere.

4.  Herritarrek ez dute bide publikoan ekin­tza abusuzko, nahierarako edo diskrimina­tza­ilerik eta sexistarik egin behar, ezta bor­txa fisiko edo moralik dakarrenik ere.

9. artikulua.  Elkartasuna bide publikoan.

1.  Udalak herritarra akuilatuko du bide publikoan elkartasunezko jokabide erakustera, ibil­tze­ko edo orienta­tze­ko lagun­tza behar duen lagunari, istripua izandakoari edo halako arrisku egokiera bereziren batean dagoenari lagun­tze­ko. Sustatu egingo du, bestalde, ibil­tze­rakoan edo al­tza­ri urbanoak erabil­tze­rakoan per­tso­na behartuenei lehentasuna ematea, baita elkartasun eta heziera oneko bestelako jarrerak ere.      

2.  Ume edo minusbaliatu galdurik zein arazo fisiko edo psikiko nabarmen bat duen per­tso­narik aurkituz gero, herritarra behartuta egongo da poliziari esatera, haiek ardura daitezen per­tso­na hori babesteaz eta zain­tza­ile arduradunengana eramateaz.          

10. artikulua.  Ondasun publikoen erabilera.

Ondasun publikoak beren ezaugarrien arabera erabili behar dira, behar bezala eta gainerako herritarren erabilera eskubidea beti ere errespetatuta.        

11. artikulua.  Udal agintari­tza­ren agenteen eta zerbi­tzu­en jokabidea.

1.  Agintari­tza­ren agenteek eta udal zerbi­tzu­etako kideek noiznahi tratatuko dituzte herritarrak kortesiaz eta zuzentasunez, baita lagun­tza eta babesa eman ere. Joka­tze­rakoan beti emango dizkiote herritarrari ekin­tzen zioen eta helburuen gaineko azalpenak.   

2.  Agintari­tza­ren agenteek aginduak eta jarraibideak eman diezazkiokete herritarrari, ordenan­tza honetan jasota dauden xedapenak bete­tze­a berma­tze­ko asmoz.    

3.  Agintari­tza­ren per­tso­nen gaineko aginmena erabili behar denean, gertaera larrietan eta 1. atalaren arabera jokatuta, ezinbestekoak diren ekin­tzak baino ez dira erabiliko, eragindako lagunen duintasuna guztiz errespetatuta.   

II. KAPITULUA.  JOKABIDE ZIBIKOA

12. artikulua.  Al­tza­ri urbanoak eta espazio publikoak babestea.

1.  Herritar guztiek herriko al­tza­ri urbanoak ondo erabili behar dituzte, haiek errespetatuta eta artapen zein erabilera arruntak ez galarazteko moduko kalterik ez egiteko moduan usatuta.

2.  Debekatuta daude al­tza­ri urbanoak zatartu, zikindu edo honda­tzen dituzten edo halakoak sor­tze­ko moduko ekin­tza guztiak, batez ere honako hauek:

a)  Jarlekuak erabilera arruntez bestela erabil­tzea, beraz, galarazita egongo da zapal­tzea, kokalekuetatik ken­tzea, apur­tzea, zikin­tze­a eta, oro har, erabilera edo artapen egoera honda dezakeen edozer.

b)  Debekatuta dago haur jolastokiak hondatu edo sun­tsi­tzeko moduan erabil­tzea, baita per­tso­na nagusiek edo joko bakoi­tze­rako adierazitako adinetik gorako adin txi­kiek erabil­tzea.

c)  Debekatuta dago zaborrak, txi­kleak edo paperak bota­tze­a zakarron­tzi­etatik kanpo.

d)  Galarazita dago zakarron­tzi­ak iraul­tze­a edo errotik atera­tzea, baita halakoen fun­tzio­naltasunari eta/edo itxu­rari kalte egiten diotenak ere.

e)  Debekatuta dago zakarron­tzi­etara eta hondakin urbanoetarako edukion­tzi­etara tresna edo gauza arrisku­tsu­ak bota­tzea. Hartara, tresna edo gauza arrisku­tsu­tzat joko dira lagunei kalte egin diezaiketenak: Animaliak, animalien gorpuzkinak, xiringak, estupefazienteak kon­tsu­mi­tzeko tresnak, gaixotasunak ku­tsa­tu edo zabaldu di­tza­keten osasun aten­tzi­oko materialak, droga toxikoak, estupefazienteak, produktu kimikoak, erradioaktiboak, piroteknikoak edo leherkariak.             


f)  Debekatuta dago edozein objektu edo hondakin solido zein likido ibaira bota­tzea.

g)  Debekatuta dago iturri publikoetako hodiak, txo­rrotak eta beste osagaiak erabilera arruntetik kanpo erabil­tzea.      

h)  Debekatuta dago zuhai­tzak, farolak, estatuak, seinaleak eta herriko bestelako apaingarriak gora igo­tze­ko, kulunka­tze­ko edo beste edozertarako erabil­tzea, baita halakoak honda­tze­ko moduko ekin­tza­rik egitea ere.

i)  Debekatuta dago bide publikoan sua piztea edo produk­tu piroteknikoak erabil­tze­a udalaren eta beste administrazio eskudunen baimenik gabe. San Joan bezperako suek eta an­tze­koek udal baimena beharko dute.            

j)  Galarazita dago per­tso­nen­tzat edo/eta ingurumenaren­tzat kaltegarri izan daitekeen edozein motatako substan­tzi­a bota­tze­a iturrietara edo bide publikora.

13. artikulua.  Debeku bereziak.

1.  Debekaturik dago bide publikoan ezein kirol edo aisialdi ekin­tze­tan jardutea baldin eta per­tso­nei edo ondasunei kalterik edo eragozpenik egin diezaieketen gauzak edo tresnak erabil­tzen badira, hartarako baimenduriko leku eta ordutegietan izan ezik. Plazetan berariaz adieraziko da zein lekutan dagoen debekatuta baloi, pilota, patin, patinete edo an­tze­koekin jolasean ari­tzea.

2.  Debekaturik dago bide publikoan petardoak, bengalak edo jaurtiki­tze­ko ezein tresnarik (arkuak, zerbatanak, tiragomak, etab.) erabil­tzea.              

3.  Galarazita dago motozikletak eta ziklomotorrak oinezkoen plazetatik zirkula­tzea.

14. artikulua.  Parke eta lorategi publikoak.

1.  Herritarren betebeharra da herriko parke eta lorategi publikoak errespeta­tzea.

2.  Parke, lorategi eta loron­tzi­etako landareak eta bide publikoetako zuhai­tzak behar bezala zain­tze­ko, debekatuta daude honako hauek:     

a)  Landareak lapur­tze­a eta belarra honda­tzea.

b)  Zuhai­tzak moztea, bakan­tze­a (udal baimena izan ezik) edo apur­tzea.

c)  Zuhaitz azalean graba­tzea, il­tze­ak jostea, eskailerak, tres­nak, aldamio euskarriak, kartelak edo beste ezer jar­tzea, baita zuhai­tze­tara igo­tze­a ere.

d)  Aldi baterako baino ez bada ere, obra materialak jar­tze­az uhai­tzen kontra edo haien gainera ezein produktu toxiko bota­tzea.

Baldin eta beste aukerarik ez balego, obrako materialak pilatu daitezke, aldez aurretik udal baimena lortuta: material metatua erretiratu eta gero, lehen zegoen egoera berean utzi beharko da okupatutako espazioa.

e)  Berde guneetan zaborrak, hondakinak, harriak, graba edo beste ezein produktu bota­tze­a baldin eta halakoei kaltea egin badiezaieke edo estetika eta erabilera onak zapuzten baditu.

f)  Gorozkiak uztea belarretan eta lorategietan.

g)  Parke eta lorategietan sua piztea.

15. artikulua.  Drogak eta edari alkoholikoak kon­tsu­mi­tzea. Taldean edatea. Armak eta tresna arrisku­tsu­ak.

1.  Drogak eta edari alkoholdunak kon­tsu­mi­tze­a eta armak edo tresna arrisku­tsu­ak eramatea edo erabil­tze­a alorrean alorreko indarreko arauen arabera izango da.

2.  Udal­tza­ingoak berehala dekomisatuko ditu drogak, subs­tan­tzi­a sorgorgarriak, psikotropikoak eta armak zein tresna arrisku­tsu­ak.

3.  Tabakoaren kon­tsu­moari dagokionez, erabat galarazita dago udal esparru guztietan erre­tzea, salbuespen direla kanpokoak edo erre­tza­ileen­tzat egokituriko esparruak. Erre­tze­ko esparru berezirik xedatu ezean, udal egoi­tze­tan ez da erre­tze­rik egongo.

Nolanahi ere, tabakoaren kon­tsu­moari dagokion guztia, indarrean dagoen legeriak ezar­tzen duenari lotuta egongo da.  

4.  Taldean edatea debekaturik dago baldin eta ekin­tza horrek herritarrei espazio publikoak erabil­tze­a oztopa­tzen badie.              

16. artikulua.  Eskale­tzan jardutea.

1.  Debekatuta dago adingabeek udalerrian eskale­tzan jardutea, beraz, adinez txi­kiak babestearen gaineko indarrean dauden legeen xedapenak bete beharko dira.          

2.  Debekatuta dago dirua edo limosna eska­tze­a modu behartuan, beldurtuta edo hi­tzez ala ekin­tzez gogaitarazita. Gainera, debekaturik dago gauza edo zerbi­tzu­ak diru truk eskain­tze­a modu behartuan, beldurra eraginez edo jokabide gogaikarria erabilita.

3.  Agintari­tza­ren agenteek Udalaren edo beste erakunde ba­tzu­etako gizarte zerbi­tzu­en berri emango diete behar duten per­tso­nei, behar duten sorospena eta lagun­tza eskatu ahal izan dezaten.

4.  Udaleko gizarte zerbi­tzu­ek arreta emango diete bere egoeragatik lo egiteko aterpe­txe­rik ez dutenei, beharrezko informazioa eta sorospena eskainiz beren eskumenen esparruan.  

17. artikulua.  Kalez kaleko salmenta.

Urre­txu­ko udalerrian kalez kaleko salmenta, 2010eko apirilaren 7ko 62 zenbakia duen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako Kalez kaleko salmentaren Udal Ordenan­tzak xedatutakoa betez egingo da.

II. TITULUA

BIDE PUBLIKOAREN TXUKUNTASUNA

I. KAPITULUA.  ‑BIDE PUBLIKOA ERABILERA ARRUNTAREN ONDORIOZ GARBITU BEHARRA

I. ATALA.  ‑Bide publikoa herritarren erabilera ohikoaren ondorioz garbitu beharra          

18. artikulua.  Udalaren eginbeharra.

Udal zerbi­tzu­en ardura da herriko espazio publikoak txu­kuntasun eta osasun baldin­tze­tan izatea. Hori dela eta, Udalak behar bezain maiz beteko du zerbi­tzu publiko egokia, eta dagozkion jagon eta polizi eskumenak erabiliko ditu.              

19. artikulua.  Herritarren eginbehar eta lankide­tzak.

1.  Herritar guztiak behartuta daude herria eta, batez ere, gune publikoak txu­kun eduki­tze­ra.

2.  Elurrik eginez gero, hiriko finka publiko zein pribatuen jabeek espaloietako elurra eta izo­tza garbi­tzen lagundu beharko dute fa­txa­daren besteko luzeran eta, gu­txi­enez, 1,5 metroko zabaleran, espaloia estuagoa ez bada, elurra espaloi er­tze­an jarrita, zuhai­tze­i kalterik egin gabe eta hustubide zein estoldak oztopatu gabe.       

3.  Udal zerbi­tzu­ak eta udal­tza­ingoa noiznahi arduratuko dira herritarrei garbitasun alorreko eginbeharrak behar bezala betearazteaz, haiek eragin duten kaltea konpon­tze­ko errekerimendua eginez, baita dagokion salaketa jarriaz ere.     

20. artikulua.  Debeku bereziak.

1.  Debekaturik dago bide publikoa zikindu dezakeen ezer egitea, eta, batez ere, ondoko hauek daude galarazita:

— Ibilgailuak bide publikoan garbi­tzea.

— Bide publikoan kaka edo txi­za egitea, eta txi­tua bota­tzea.

— Hondakin urbanoak eta zaborrak eskuka­tze­a edo aukera­tzea, horiek zabalduz, bilketa oztopatuz edo on­tzi­ak aldatuz.               

— Bide publikora bota­tze­a edo bertan uztea edozein hondakin, zabor edo paper-orri­txo­ak.

— Ibilgailuen eta makineriaren olioa alda­tze­a edo/eta kaleak zikindu di­tza­keen edozein likido maneia­tzea.

— Bide publikoan ibilgailuak konpon­tzea.

2.  Paper-orri­txo­ak botaz gero, udal zerbi­tzu­ek banaketak erasandako espazio urbanoa txu­kunduko dute, eta arduradunei zerbi­tzu ohiz kanpoko horien kostua ordain­tze­ko eskatuko diete, legeek xedaturiko isunak jar­tze­az gain.            

3.  Loron­tzi­ak eta landareak urezta­tze­a eta bide publikora edo per­tso­nen joan-etorria duten barruko patioetara jo­tzen duten balkoi, begiratoki edo leihoetan tapizak astin­tze­a 23:00etatik 09:00ak bitartean bakarrik egingo da. Inori kalterik edo eragozpenik ez sor­tze­ko moduan jokatuko da bi ekin­tza mota horiek gauza­tze­rakoan.

4.  Batez ere debekaturik dago animalien gorpuak laga­tzea.

21. artikulua.  Hondakinak non utzi.

1.  Udalak adierazitako tokietan utzi beharko dira hondakinak, zehaztutako moduan eta ordutegietan.          

2.  Debekaturik dago zabor pol­tse­tan eta bide publikoetako edukion­tzi­etan araka­tze­a eta haietatik hondakinak har­tzea, baita obra hondarrak jaso­tze­koetatik ere.         

22. artikulua.  Nola erabili zakarron­tzi­ak.

1.  Birziklatu ezin daitezkeen hondakin solido txi­kiak, adibidez zigarro-punta itza­liak, txi­kleak, e.a, bide publikoan errefuxarako jarrita dauden zakarron­tzi­etara botako dira.    

Material birziklagarriak izanez gero, adibidez paperak, pol­tsak, bilgarriak eta an­tze­koak, bide publikoan gaikako bilketa egiteko jarrita dauden zakarron­tzi­etara edo edukion­tzi­etara botako dira.

2.  Debekaturik dago zakarron­tzi­etan uztea piztuta dauden hondakin solidoak eta piztuta dagoen beste edozer gauza. Baita zabor pol­tsa beteak ere.

II. ATALA.  ‑Jarduera komer­tzi­al eta industrialei dagokien garbiketa

23. artikulua.  Ingurua txu­kun­tzea.

Merkatari­tza edo industria jardueraren batek inguruetan edo baimenduriko espazioetan, terrazen kasuan, zikinkeria sor­tzen badu, establezimenduaren arduradunak eragindako bide publikoaren zati hori txu­kundu beharko du, baita emandako lizen­tzi­ari aplikatu beharreko araubidearen ondoriozko obligazioak eta zuzen­tze neurriak abiarazi ere.

24. artikulua.  Establezimenduak.

Establezimenduak, erakusleihoak, salmenta guneak eta an­tze­koak ahalik eta kontu haundienarekin garbituko dira, bide publikoa ez zikin­tze­ko, eta oinezkoei eragozpenik ez sor­tze­ko moduko ordutegietan.

Guztiz debekatuta gera­tzen da bide publikora eta sareko estolda-zuloetara isur­tze­a garbiketaren ondorioz sortutako hondarrak, aipatutako hondar horiek hondakin gisa kudeatu beharko direlarik.

25. artikulua.  Toldoak eta per­tsi­anak.

Behe solairuetako lokalen toldoek eta per­tsi­anek txu­kun egon beharko dute, eta kanpoko itxu­rak hala eska­tzen duenean, berriez ordezkatuko dira.

26. artikulua.  Errotulu, plaka eta gainerako ezaugarriak.

Bide publikoan errotulu, plaka eta ezaugarririk jar­tze­ko, udal lizen­tzi­a eskatu behar da. Txu­kun egon behar dute, baita hondatuak ordezkatu ere.

27. artikulua.  Sal­tze­ko makina automatikoak. Erakustokiak eta bestelako osagaiak.

1.  Debekaturik dago kon­tsu­mo produktuak sal­tze­ko makinak jar­tze­a baldin eta produktuak zuzenean bide publikoan bana­tzen badituzte udal baimenik izan gabe.               

2.  Debekaturik dago bide publikoa erakustokiekin edo beste ezein instalazio edo elementurekin okupa­tze­a arauzko udal lizen­tzi­arik eduki gabe.

28. artikulua.  Isur­tzea.

Solteko generoa edo on­tzi­ratu gabeko edozein material garraia­tzen duten ibilgailuak, bide publikora ezer ez eror­tze­ko moduan kargatuta eta hornituta joango dira.

29. artikulua.  Zamalanak.

1.  Edozein ibilgailu karga­tze­ko edo deskarga­tze­ko lanetan espaloiak eta errepideak zikinduz gero, lan horiek amaitu bezain laster egin beharko da garbiketa.

2.  Ibilgailuen jabeek, eta horien ordez, karga edo deskarga egin den establezimenduen edo finken titularrek izango dute goian aipatutako garbiketa egiteko obligazioa.              

III. ATALA.  ‑Animaliak eraman edo eduki­tze­aren ondorioz garbitu beharra

30. artikulua.  Animalienganako tratua. Goro­tzak.

1.  Jabeek behar bezala artatu beharko dituzte etxe­ko animaliak eta debekatuta dude, bereziki, tratu txa­rrak eta hauek abandona­tzea.

2.  Animalia bat bide publikoan txi­za egitera doanean, haren lagun­tza­ileak ahalegina egingo du txo­rkoetan edo berdeguneetan egin dezan, eta ez fa­txa­detan edo bide zoru gogorretan.

3.  Debekaturik dago txa­kurrek eta bestelako animaliek gorozkiak uztea haur jolastokietan, pasealekuetan, lorategietan edo bide publikoaren beste edozein lekutan. Horiek darama­tza­ten lagunek galarazi beharko diete bide publikoan gorozkiak uztea.

4.  Goro­tza bide publikoan uztea galarazterik izan ez badu, animaliaren jabeak edo arduradunak berehala jaso beharko du. Hori guztia bete ezean, animaliaren jabea eta, horren ordez, animaliarekin doan laguna izango da eran­tzu­le. Horietakoren bat agertu ezean, eta udal­tza­ingoak hala eskatuta, kale garbiketa zerbi­tzu­ak jasoko ditu gorozkiak.            

5.  Animaliekin jai ekitaldiak egiten direnean, per­tso­na edo erakunde antola­tza­ileek jaso beharko dute animaliek sortutako zikinkeria, ekin­tza bukatu bezain laster.

6.  Debekatuta dago animaliak bide publikoan garbi­tze­a (gal­­tza­da, espaloiak, pasealekuak, parkeak, plaza publikoak, berdeguneak, etab, ...).

7.  Debekaturik dago bide publikoan gizakion kon­tsu­mo­rako jarrita dauden iturrietan animaliek zuzenean edatea.      

8.  Debekatuta dago janaria laga­tze­a bide publikoan, baimena dutenek izan ezik, Udalak onartutako jarraibideen edo hi­tzar­menen arabera jardungo baitute. Baimendutako per­tso­nek beti pen­tsu lehorra emango diete jaten animaliei, eta inoiz ez dute lagako janaririk bide publikoan animaliek nahi eran jan ez dezaten. Animaliak/ek jan eta gero, baimendutako per­tso­nek eraman egingo dute janari sobera.

31. artikulua.  Animaliak eramatea.

1.  Animaliek ez dute lorategi eta parterretara sar­tze­rik, eta behar bezala kontrolaturik, hartarako berariaz baimenduriko parkeetatik ibil daitezke.

2.  Une oro bete beharko da 1997ko ekainaren 17an 113 zenbakia duen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako animalien jabe­tza eta babesa arau­tzen dituen ordenan­tza.

II. KAPITULUA.  ‑ERABILERA KOMUN BEREZIAREN, PRIBATIBOAREN ETA EKITALDI PUBLIKOEN ONDORIOZKO GARBIKETA

32. artikulua.  Erabilera bereziak edo pribatiboak eragindako gunea garbi­tzea.

1.  Erabilera komun bereziaren eta pribatiboaren ondorioz bide publikoan gertatutako zikinkeriaren eran­tzu­le izango dira hartarako baimendu diren per­tso­na fisiko edo juridikoak, edo erabilera horien emakidadunak.

2.  Establezimenduen eta terrazen titularrak, finkoak izan ala ez, esaterako, edaritegiak, kafetegiak, kioskoak, saltokiak eta an­tze­koak, behartuta egongo dira instalazioak eta eragindako gune urbanoa txu­kuntasun baldin­tza egokietan zain­tze­ra.     

3.  Udalak exijitu ahal izango die halakoek sor­tzen dituzten hondakinak sailkatuta bil­tze­ko eta gorde­tze­ko on­tzi homologatuak jar­tze­ko, baita on­tzi horiek garbi­tze­ko ere.        

4.  Asteko azokan ari­tzen diren kalez kaleko sal­tza­ileek, salmentak amaitu ondoren, txu­kun-txu­kun utzi beharko dute okupatu duten gunea.

5.  Ostalari­tza­ko establezimenduek erabil­tzen dituzten terraza iraunkorren eta denboraldikoen garbiketa, baita horko al­tza­riena ere, 2009ko urtarrilaren 9ko 11 zenbakia duen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako terrazen eta mahaien instalazioa arau­tzen duen udal ordenan­tza­ren arabera arautuko da.

33. artikulua.  Ekitaldi publikoak.

1.  Jabari publikoaren espazioetan egindako ekin­tzen antola­tza­ile pribatuak izango dira ekin­tzan sor­tzen diren zikinkerien arduradunak.

2.  Herriko garbiketari dagokionez, antola­tza­ileak behartuta daude ekin­tza publikoen tokia, ibilbidea eta ordutegien berri Udalari ematera. Udalak fidan­tza uztea eska diezaieke, beti ere sor daitezkeen garbiketa behar bereziak ordain­tze­ko. Erabilitako gune publikoa garbitasun egoera onean egonez gero, fidan­tza itzu­li egingo zaie. Horrela ez bada, ohiz kanpoko garbiketa lanen kostua kenduko zaie fidan­tza horretatik.           


3.  Partaide ugari elkar­tzen dituzten ekitaldi publikoetan, eta edaritegiak, txo­snak edo janaria eta edariak kon­tsu­mi­tzeko an­tze­ko instalazioak jarriz gero, komunak jarriko dira bildutako jende guztiak erabili ahal izateko. Hori ezean, antola­tza­ileek komun eramangarri homologatuak jarriko dituzte, udal zerbi­tzu teknikoek adierazitako kantitatean eta kokalekuan. 

4.  Era berean, horrelako establezimenduak bide publikoan aldi baterako jar­tzen direnean, gainera, aplikatu beharreko neurri higieniko-sanitarioak bete beharko dituzte, ur hartunea eta saneamendu sarerako hustubideak, baita hondakinak gaika bildu ahal izateko neurriak hartu ere, horren ondoren birziklatu hala izateko moduan.

34. artikulua.  Jai ekitaldiak animaliekin.

1.  Animaliekin egiten diren ekitaldi edo festetan, animaliek sortutako zikinkeria kendu beharko dute antola­tza­ileek, ekin­tza amaitu eta animaliak erretiratu bezain laster.           

35. artikulua.  Kanpa­tzea.

1.  Ezingo da kanpatu, kanpadendarik edo kanpa­tze­ko prestaturiko ibilgailurik jarri hartarako baimenik ez duten gune publiko eta pribatuetan. Bide publikoan ezingo da janaria prestatu edo aulkiak eta mahaiak zabaldu.

Surik ere ezingo da piztu, hala eska­tzen duten jardueretarako izan ezik, beti ere aldez aurretik udal baimena eskatu eta lortuta.

2.  Agintari­tza­ren agenteek errekerimendua egingo diete kanpadenda, ibilgailu edo bide publikoa arauz kanpo okupa­tzen duen edozein materialaren jabeei edo erabil­tzai­leei, ekin­tza bertan behera uzteko, dagokion salaketa jar­tze­a ere baztertu gabe. Uko eginez gero edo jabeak edo erabil­tzai­leak aurki­tze­rik ez balego, agintari­tza­ren agenteek haiek berehala ken­tze­ko baliabideak erabil di­tza­kete, sor­tzen diren gastuak jabeen gain izango direlarik.          

III. KAPITULUA.  ‑OBREN ONDORIOZ BIDE PUBLIKOAREN GARBIKETA

36. artikulua.  Neurriak hartu beharra.

1.  Jarduera eta obra guztiek jabea behar­tzen dute, lizen­tzi­en ondoriozko egin beharrak bete­tze­az gain, bide publikoa ez zikin­tze­ko neurriak har­tze­ra; era berean ukitutako zatia behar besteko maiztasunarekin garbi­tzea, eta sor­tzen diren hondakinak erretira­tzea.           

2.  Alkate jaun/andreak arduradunari errekerimendua egin diezaioke dagozkion garbiketa lanak egin di­tzan.

3.  Eraiki­tzen, birgai­tzen, zaharberri­tzen edo eraisten ari diren eraikinak direnean, obrako promotorea izango da obrek eragindako bide publikoaren zatia garbi­tze­ko arduraduna.           

37. artikulua.  Obra babestea.

1.  Zikinkeriarik sor ez dadin, bide publikoan eragina duten lanak edo obrak egiten dituztenek lantokiaren inguruko bide publikoa babestu beharko dute inguruan babes elementu egokiak jarrita, lurrak eta hondakinak zabaldu ez daitezen baimendutako gunetik kanpora.           

2.  Debekaturik dago obrak muga­tzen ez duen bide publikoan lurra, harea, graba eta bestelako materialak, edo eusteko, hondea­tze­ko eta bestelako eraikun­tza­ko gailu mekaniko lagun­tza­ileak jar­tzea, Udalak obra lizen­tzi­an berariaz baimenik ez badu, eta espazioak beti egon behar du garbi.

3.  Eguneko lan jarduna amaituta, bide publikoan egindako lubaki, bidera­tze lan eta bestelako lantokiak behar bezain babesturik eta seinalez horniturik utzi beharko dira, istripurik gerta ez dadin, gauez baliza­tze­ko elementuak barne.          

38. artikulua.  Garbi­tze­ko plataforma.

1.  Obrako eremuan plataforma bat jar­tze­ko errekerimendua egin dezake Udalak, gal­tza­da zikin dezaketen ibilgailuetako gurpilak eta beste elementuak garbi­tze­ko bide publikora irten aurretik.

2.  Preben­tzi­o hori ez bete­tze­ak, isuna ez ezik, Udal­tza­ingoaren debekua ere ekar dezake, hain zuzen ere, obrako ibilgailu horiek bide publikora irtetekoa.               

39. artikulua.  Hormigoi-kamioiak.

1.  Debekaturik dago hormigoia hormigoi- kamioian eramatea deskarga ahoa estalita ez badoa, hormigoia bide publikora eror­tze­a galarazteko dispositiborik gabe.

2.  Hormigoi-kamioiak ezin dira garbitu ez bide publikoan, ez hartarako egoki den beste edonon.

3.  Aurreko bi atalak bete ez izanaren eran­tzu­kizuna ibilgailuaren jabearena eta gidariarena izango da, eta haien ordez obra susta­tza­ilea edo zerbi­tzuz horni­tzen duten jardueraren titularra dira, isuritako hormigoia eta bide publikoa garbi­tze­ra behartuta daudelarik, beti ere dagozkien isunak baztertu gabe.           


40. artikulua.  Lurraren eta hondakinen garraioa.

1.  Lurra eta hondakinak garraia­tze­ko ibilgailuek edukia bide publikora isur­tze­a galarazteko baldin­tzak bete beharko dituzte.

2.  Lurraren eta hondakinen per­tso­na garraia­tza­ileek nahitaez garbitu beharko dute ukitutako bide zatia zikindu bezain laster, baldin eta bide publikoa zamalanetan edo garraia­tze­rakoan zikin­tzen badute.               

3.  Era berean behartuta daude, Udal agintari­tzak errekerimendua egiten dienean, baimendu gabeko lekuetara isuritako lurra eta hondakinak erretira­tze­ra, dagozkien zigorrak baztettu gabe.

41. artikulua.  Obra edukion­tzi­ak.

1.  Debekaturik dago bide publikora bota­tze­a edo bertan lagata uztea edozein obra hondakin, baita hondakin solido urbanoetarako edukion­tzi­etara bota­tze­a ere.

2.  Obrako zaborra eta gainon­tze­ko hondakinak, sortu diren tokitik hurbilen dagoen garbigune edo baimenduriko zabortegian utzi­ko dira.

3.  Beteta daudenean, obra edukion­tzi­ak modu egokian estali beharko dira, material hondakinak kanpora eror ez daitezen.

4.  Gainera, nahitaez estali beharko dituzte edukion­tzi­ak lan ordutegia amaitutakoan.

III. TITULUA

ERAIKINAK KANPOTIK GARBITZEA

I. KAPITULUA.  ‑ERAIKIN PUBLIKO ETA PRIBATUEN KANPOALDEA ETA HERRIKO PAISAIA GARBITZEA

42. artikulua.  Eraikinen kanpoko elementu eta aldeak garbi­tze­a eta zain­tzea.

1.  Eraikinen jabeak eta establezimenduen titularrak behartuta daude halakoak garbitasun publikoaren baldin­tza egokietan eduki­tze­ra. Fa­txa­dak, errotuluak, tarteko hormak, sarrerak, sar­tze­ko eskailerak eta, orokorrean, bide publikotik ikus daitezkeen elementu arkitektoniko eta eran­tsi­ak garbitu, zaharberritu edo iztukatu behar dituzte, fa­txa­da bakoi­tza­rekin egokien datorrena kontuan izanik, halakoen zikinkeria nabarmena bada edo Udalak hala agin­tzen badu, beti ere udal zerbi­tzu­ek txos­tena egin ondoren.   

43. artikulua.  Publizitatea.

1.  Kanpoko publizitatea, edozein euskarritan eta dena de­la halakoaren helburua edo ezaugarriak, hartarako berariaz prestaturiko lekuetan baino ezingo da ezarri.     

2.  Horiek horrela, Udalaren baimena eduki ezean, debekaturik dago edozein eratako iragarkiak jar­tze­a eraikin publiko eta pribatuetako fa­txa­detan, arkupeetan, markesinetan, herriko al­tza­rietan, zuhai­tze­tan, murruetan, tuneletan, lurpeko igarobideetan eta, orokorrean, hartarako bereziki ezarritako lekuetatik kanpo. Era berean, galarazita dago aipatu lekuetan edozein eranskailu, kartel, paskin, pankarta edo bandera­txo­ak –politikoak edo bestelakoak–, honako ordenan­tza honetako 46.1 artikuluak arauturiko salbuespenak kontuan.

44. artikulua.  Kontrola eta garbiketa, kartelak, pankartak, bandera­txo­ak, esku-paperak, eranskailuak, grafitiak eta horma-irudiak jar­tzen direnean.

1.  Definizioak:

a)  Kartelak: edozein propaganda, iragarki edo erreibindikazio, ondasun higiezinetan, higigarrietan edo beste egitura ba­tzu­etan.

b)  Pankartak: neurri handiko propaganda, iragarki eta errei­bindikazioak, ondasun higiezinetan, higigarrietan eta beste egitura ba­tzu­etan zin­tzi­lik jar­tze­ko egokiak direnak.

c)  Bandera­txo­ak: zin­tzi­likari gisa elementu komun bati lotuta egon ohi diren publizitate-iragarkiak edo erreibidinkazio-izaera dutenak; kasu gehienetan, eraikinaren zatietan edo hiri-al­tza­rietan bermatu ohi da elementu hori.

d)  Panfletoak edo esku-paperak: bide publikoan herritarrei ematen zaizkien paper zatiak edo an­tze­ko materialak, edo edozein manifestazio publiko edo pribatutan zabal­tzen direnak.  

e)  Eranskailuak: aurpegietako batean material itsas­korra duten inprimakiak, zuzenean beste edozein elementu solidoren gainean aplika daitezkeenak.

f)  Pintadak eta grafitiak: bide publikoan, zoladura gainean nahiz eraikinen horma eta pareta gainean, egiturazko edozein elementutan edo hiri-al­tza­rien gainean eskuz edo bestela egindako inskripzioak. Horien barruan sar­tzen dira hiri-al­tza­rietan eta oro har bide publikoetan kristalak marra­tze­ko ekin­tzak ere.               

Eremu publiko eta pribatuei eragiten die kartelak, pankartak, bandera­txo­ak, panfleto edo esku-paperak, eranskailuak, pintadak eta horma-irudiak jarri edo egiteari buruzko guztiak.

Eremu pribatuetan, udal-jarduerak kasu ba­tzu­etara mugatu dira, zehazki, per­tso­nen edo kolektiboen fun­tse­zko eskubideak irain­tzen dituzten edo horiek errespeta­tzen ez dituzten kasuetara. Dagokion txo­sten teknikoaren arabera balioe­tsi­ko dira irizpide horiek, eta gaiari dagokion sail teknikoak egingo du txos­tena.

2.  Kartelak: Udalak, udalerri osoan, leku ba­tzuk egokitu eta izendatuko ditu kartelak jar­tze­ko (I. eranskina: Egokitutako guneak, apurka-apurka heda­tzen joango direnak).     

Kartelak xede horretarako egokitutako leketan aurretik eskaria egin beharrik gabe jarri ahal izango dira.

Kartelak xede horretarako prestatutako lekuetatik kanpo jarri nahi badira, udalaren baimena beharko da; dena den, zerbi­tzu­en fun­tzio­namenduari buruzko administrazio publikoaren kartelak jarri ahal izango dira (oharrak, bandoak, abisuak).

Kartelak leku horietatik kanpo jar­tze­ko, honako kasu hauetan emango da baimena:

— En­tzu­te handiko kultura-, arte- edo kirol-ekitaldietan, kon­tze­rtuetan, ikuskizunetan, erakusketetan.

— Salbuespenez, baimena eman daiteke kartelak lehen aipatu ez diren beste kasu ba­tzu­etan jar­tze­ko.            

Edozein kartelek irizpide hauek errespetatu beharko ditu:

— Ez du izango iraingarria izan daitekeen ezer, eta errespetu osoz jokatuko du per­tso­nen eta kolektiboen oinarrizko eskubideekin. Dagokion txo­sten teknikoaren arabera balioe­tsi­ko dira irizpide horiek, eta gaiari dagokion sail teknikoak egingo du txos­tena.          

— Kartelak zinta itsas­garriz jarriko dira, inoiz ez kolarekin.            

— Ezin izango da kartelik jarri beste ba­tzu­en gainean, baldin eta kartel horiek oraindik indarrean badaude.

— Debekatuta dago kartelak urra­tzea, zikin­tze­a edo ken­tzea, horretarako egokituta dauden leku baimenduetan.

— Egokitutako panel edo leku bakoi­tze­an, publizitate-kartelek ez dute hartu behar panelaren azalera osoaren %25 baino gehiago.

Horietako irizpideetako bat ez dela errespeta­tzen jabe­tzen bada udala, kartela/k kendu ahal izango du/ditu.    

Baimendu gabeko lekuetan kartelak jar­tze­ko baimena eska­tzen denean, honako hauek jaso beharko ditu eskaerak:

— Kartelak jar­tze­a sustatu duten per­tso­na fisikoen edo juridikoen identifikazio-datuak.

— Kartelaren edukia eta neurria.

— Non jarriko diren; eta, jabe­tza pribatuko tokiren batean jarriz gero, jabearen baimena.

— Zenbat denbora egongo diren jarrita.

— Kartelak ken­tze­ko eta, kalterik eraginez gero, kalte horiek konpon­tze­ko konpromisoa.

Kartelak xede horretarako egokitutako lekuetan jar­tzen badira, udalak kenduko ditu aldian-aldian kartelak, egoki irudi­tzen zaion maiztasunarekin; zer maiztasunekin kenduko diren argi adieraziko da panelean edo xede horretarako egokitutako lekuan.

Kartelak xede horretarako egokitutako lekuetatik kanpo jarriz gero, emandako epea amaitu bezain pronto kenduko dira kartelak. Susta­tza­ile den per­tso­na fisikoak edo juridikoak horrelakorik egiten ez badu, udal-zerbi­tzu­ek kenduko dituzte, eta kostuak arduradunari ego­tzi­ko zaizkio; horrez gain, dagozkion zigorrak ere jarri ahal izango zaizkio.

Horrelaxe jokatuko da kartelak ezar­tze­ko baimenik eman ez denean edota baimenduta dagoena bete­tzen ez denean ere.

Artikulu honetan eta hurrengoetan jaso­tzen diren aurreikuspenak aplikagarriak zaizkie Urre­txu­ko Udalari berari eta gainerako erakunde eta instituzio publikoei ere.

3.  Pankartak: udalak leku ba­tzuk egokitu eta izendatuko ditu udalerri osoan pankartak jar­tze­ko (II. eranskina: Egokitutako guneak).

Bai xede horretarako egokitutako tokietan eta bai baimena jaso dezaketen gainerakoetan pankartak jar­tze­ko, udal-baimena beharko da nahitaez.

Udalak ahalmena izango du leku egokituetan aurrez ipinita dauden pankartak ipini gerora baimen­tze­ko. Pankarta jarri den unetik hiru egun naturaleko epean eskatu beharko da baimena, gehienez ere.

Pankarta ezar­tze­ko baimena lor­tze­ko, egokitutako lekuetan pankartak jar­tze­ko zehaztutako irizpideak bete beharko ditu, artikulu honetan xedatutakoaren arabera.

Pankartak jar­tze­ko baimena honako kasu hauetan emango da:

— Kultura-, arte- edo kirol-ekitaldietan, kon­tze­rtuetan, ikuskizunetan eta erakusketetan.

— Hauteskunde-kanpainetan.

— Salbuespenez, baimena eman daiteke bide publikoan pan­kartak jar­tze­ko, lehen aipatu ez diren beste kasu ba­tzu­etan.               

Edozein pankartak irizpide hauek errespetatu beharko ditu:

— Ez du izango iraingarria izan daitekeen ezer, eta errespetu osoz jokatuko du per­tso­nen eta kolektiboen oinarrizko eskubideekin. Dagokion txo­sten teknikoaren arabera balioe­tsi­ko dira irizpide horiek, eta gaiari dagokion sail teknikoak egingo du txos­tena.          

— Debekatuta egongo da pankartak kaleargi eta zuhai­tze­tara lo­tzea.

— Lo­tze­ko elementuek ez dute inola ere kaltetuko lo­tze­ko erabiliko den objektua.

— Debekatuta dago pankartak urra­tzea, zikin­tze­a edo ken­tzea, horretarako egokituta dauden leku baimenduetan.

— Pankartek azalera bat izango dute zulatuta, haizearen eragina gu­txi­tzeko nahikoa, eta, kasu guztietan, zulatutako azalera hori ez da izango pankartaren %25 baino txi­kiagoa.

— Pankartak bide publikoa zeharka­tzen badu, gu­txie­neko altura 4,5 metro izango da.

Horietako irizpideetako bat/ba­tzuk ez dela/direla errespeta­tzen jabe­tzen bada udala, pankarta/k kendu ahal izango du/ditu.

Pankartak jar­tze­ko baimena eska­tzen denean, honako hauek jaso beharko ditu eskaerak:

— Pankarta jar­tze­a sustatu duten per­tso­na fisikoen edo juridikoen identifikazio-datuak.

— Pankartaren xedea eta tamaina.

— Pankarta jarriko den tokiaren kokapena, eta, jabe­tza pribatua bada, jabearen baimena.               

— Lotura motaren definizioa, altuera, etab.

— Zenbat denbora egongo diren jarrita.

Egokitutako tokietan nahiz egokitu gabekoetan, pankarta jar­tze­a sustatu duen per­tso­na fisikoa edo juridikoa arduratuko da berori ken­tze­az. Horrelakorik egiten ez badu, udal-zerbi­tzu­ek kenduko dituzte, eta kostuak arduradunari ego­tzi­ko zaizkio; horrez gain, dagozkion zigorrak ere jarri ahal izango zaizkio. 


Horrelaxe jokatuko da pankartak baimenik gabe jar­tzen direnean edota baimenduta dagoena bete­tzen ez denean ere.

Artikulu honetan eta hurrengoetan jaso­tzen diren aurreikuspenak aplikagarriak zaizkie Urre­txu­ko Udalari berari eta gainerako erakunde eta instituzio publikoei ere.

4.  Bandera­txo­ak: bandera­txo­ak jar­tze­ko, udal-baimena be­har da.

Bandera­txo­ak jar­tze­ko baimena eska­tzen denean, honako hauek jaso beharko ditu eskaerak:

— Bandera­txo­ak jar­tze­a sustatu duten per­tso­na fisikoen edo juridikoen identifikazio-datuak.

— Bandera­txo­en xedea eta tamaina.

— Bandera­txo­ak jarriko diren tokiaren kokapena, eta, jabe­tza pribatua bada, jabearen baimena.     

— Lotura motaren definizioa, altuera, etab.

— Zenbat denbora egongo diren jarrita.

Bandera­txo­ak jar­tze­a sustatu duen per­tso­na fisikoa edo juridikoa arduratuko da beroriek ken­tze­az, baimenean adierazitako epea amaitu ondoren.

5.  Esku-paperak: Ez dago baimenduta esku-paperak, testu inprimatuak edo an­tze­ko materialak zabal­tze­a edo bota­tze­a kalean, edo ibilgailuetan jar­tzea.

«Eskuz esku» baino ezin izango dira banatu esku-paperak.             

6.  Eranskailuak: debekatuta dago eranskailuak jar­tze­a ondasun higiezinetan edo udal-al­tza­ri orotan.

7.  Pintadak eta grafitiak: Debekatuta dago pintadak eta grafitiak egitea, bai bide publikoan eta bai eraikin publikoen edo partikularren fa­txa­detan, hiri-al­tza­rietan, zuhai­tze­tan, estatuetan, monumentuetan eta, oro har, udalerriko edozein kanpo-elementuren gainean.

Udalak pintadak edo grafitiak garbi­tze­ko lanak egin ahal izango ditu ondasun higiezinetan, bere antolamenduaren eta programazioaren arabera, udalerria garbi gorde­tze­ko eta behar bezala apainduta izateko; edo ondasun higiezinen jabeek edo herritarrek eskatuta ere joka dezake horrela.

Garbiketa horren ondorioz ondasun higiezinak kalteren bat izanez gero, udala salbue­tsi­ta dago eran­tzu­kizun guztietatik, betiere, lanak ondo gainbegiratuta eta udal-zerbi­tzu­ek horretarako dituzten baliabideak erabiliz egin badira.               

Eraikin publiko batean, edozein jabe­tza publikotan edo hiri-al­tza­rien elementu batean pintadak edo grafitiak egin direnean, edota paperak edo kartelak ezarri edo itsa­tsi direnean, horien kristalak urratu direnean edo berori hondatu duen beste ekin­tza­ren bat jasan duenean, ardura hartu duen enpresari edo per­tso­nari egotz diezaioke udalak garbiketako edo berriro egoki­tze­ko fakturen kostua; horrez gain, zigorra ere jaso dezake.

8.  Horma-irudiak: horma-irudi artistikoak margo­tze­ko, uda­laren baimena beharko da. Orubeen hesietan, obren itxi­turetan, hormetan, mehelinetan edo an­tze­koen gainean marraztu daitezke.

Horma-irudiak egiteko baimen-eskarian, honako hauek jaso behar dira:

— Horma-irudiak sustatu dituzten per­tso­na fisikoen edo juridikoen identifikazio-datuak.

— Zirriborroa eta horma-irudiren tamaina.

— Egin nahi diren tokiaren kokapena, eta, jabe­tza pribatua bada, jabearen baimena.       

— Adierazpen artistiko libreko espazioen garbiketa aldirokoa izango da, eta eremu horretan bertan adieraziko du aldirokotasuna; horrez gain, udalak hura garbitu ahal izango du adierazpen artistiko errespetu gabeak suma­tze­an edo per­tso­na eta kolektiboen oinarrizko eskubideak errespeta­tzen ez direnean. Dagokion txo­sten teknikoaren arabera balioe­tsi­ko dira irizpide horiek, eta gaiari dagokion sail teknikoak egingo du txos­tena.             


45. artikulua.  Eraikin bereziak.

1.  Eraikin katalogatuetan, historiko-artistikoetan eta esangura­tsu­etan ez da ino­lako publizitaterik onartuko, eta ezingo da kartelik, bandera­txo­rik edo errotulurik eraku­tsi; salbuespen izango direla eraikinaren ezaugarrien berri ematekoak, eraikineko jardueren berri ematekoak edo zaharberri­tze­ko edo birgai­tze­ko lanen berri ematekoak.

II. KAPITULUA.  URBANIZAZIOAK ETA ORUBEAK GARBITZEA        

46. artikulua.  Espazio pribatuak garbi­tzea.

1.  Urbanizazio pribatuetako espaloi, igarobide, gal­tza­da, pla­za eta lorategiak garbitu beharra jabeena da.   

2.  Jabea barruko patioak, orubeak eta abarrak garbi­tze­ra behartuta daude.

3.  Udalak elementu pribatu horien guztien garbitasun egoera kontrolatuko eta ikuskatuko du, eta arduradunei haiek garbi­tze­ko eskatuko die, hartarako udal zerbi­tzu­ek emandako jarraibideen arabera.

4.  Merkatari­tza lokalen jabeek fa­txa­dak egokitu beharko dituzte eraikinaren apaindura, zainketa eta ezaugarrien arabera, indarrean dagoen araudiak gai horretaz xedatutakoen arabera.

47. artikulua.  Orube eta lursail pribatuak.

1.  Orube eta lursailen jabeek hondakinik eta zaborrik gabe edukiko dituzte, osasun, higiene, segurtasun eta apaindura publikoaren baldin­tza egokietan. Gainera, enpresa baimendu bidez karraskariak eta in­tse­ktuak hil­tze­ko tratamenduak aplikatuko dizkiete.

2. artikulu honetako lehen paragrafoan xedaturiko egoera gerta­tzen ez bada edo era nabarmenean jabeak egon ezean, Udalak halakoaren ordez ekingo dio, legezko mugakizunen arabera, neurri egokiak har­tze­ari, aurreko paragrafoan adierazitako helburuak lor­tze­ko sail hartara sar­tze­a ere izango duela, jabeari leporatuko dizkiola hala jokatu beharrak eragindako gastuak.

3.  Edozein hirigin­tza-jarduketa marko baten barruan aurki­tzen diren aurri-egoerako eraikinek hormaz hesituta egon beharko dute, hain zuzen ere hangoak ez diren per­tso­nei sarbidea galarazteko.

IV. TITULUA

ZIGORRAK

I. ATALA.  Arau hausteak

48. artikulua.  Arauak haustea.

1.  Administrazio lege haustea izango da Ordenan­tza honetako xedapenak eta ezar­tzen dituen debekuak haustea.        

2.  Ordenan­tza honek xedatutakoak hau­tsiz gero, Urre­txu­ko Gobernu Ba­tza­rrak ezarri beharko ditu zigorrak honako Titulu honetan arauturikoaren arabera, legeek baimendurikoaren eta egoeren arabera izan daitezkeen eran­tzu­kizun zibil eta zigor bidezkoak ere kontuan.

49. artikulua.  Lege hauste motak.

1.  Arau hausteak arinak, larriak eta larri-larriak izan daitezke, kontuan izanik asmoa, jokabidearen zibismo eza, utzi­keri maila, per­tso­nen osasunerako eta segurtasunerako arriskua, eragindako kaltearen larritasuna eta lehenengo aldia ez izatea.      

2.  Horiek horrela, lehenengo aldia ez dela iri­tzi­ko diote aurreko hamabi hilabeteotan zigorrik jaso badu zio bera dela bitarte behin edo gehiagotan.   

3.  Arau hauste arin­tzat joko dira artikulu hauek haustea: 8.3., 12.2. (a, b eta c salbu), 13, 14.2. (b, d eta e salbu), 17, 20.1.º, 21.2.º, 22.2.º, 23, 26, 27, 29, 30, 31.1.º, 32, 33, 34, 35, eta 38.

4.  Urra­tze larri­tzat joko da artikulu hauek haustea: 14.2. d) (obra materialak pila­tze­a soilik), 14.2. e), 36, 37, 38, 39, 40, 41.3.º, 41.4.º, 43.2, 45, 46 y 47.               

Arau-hauste larri­tzat joko da ordenan­tza honetako xedapenak bete beharraren inguruan Agintari­tza­ren agenteek emandako agindua ez bete­tzea, betiere arau-haustea zigor kodean jasotakoetakoak ez bada. Gainera, arau-hauste arina berriro egitea hauste larri­tzat joko da. 


5.  Urra­tze larri-larri­tzat hartuko da artikulu hauek haustea: 14.2. b), 14.2. d) (produktu toxikoak isur­tze­a soilik), 20.4., 41.1 eta 44.

Gainera, hauste larria berriro egitea hauste larri­tzat joko da.            

50. artikulua.  Zigorrak.

1.  Arau hauste arinek 50 eta 200 euro bitarteko isuna jasoko dute, larriek 201 eta 500 bitartekoa eta larri-larriek 501 eta 3.000 bitartekoa.

Zenbateko horiek aplikatuko dira sektorean sektoreko arauek xeda­tzen dituztenez gain. 

2.  Aurreko artikuluan ezarritakoaren arabera, eta honekin bat etorriz, ordenan­tza hau bete­tzen ez duten kasuetarako, zigor gisa ino­lako kantitaterik zehaztuta ez badago, 50 eta 200 euro arteko isuna izango dute.              

3.  Ezar litezkeen isunez zain, jabari publikoko ondasunei egindako kalteak eta eragindako ondorio txa­rrak ere ordaindu egin beharko dituzte, hori guztia udaleko zerbi­tzu eskudunek kalteen zenbatekoa ebaluatu ondoren. Kalte eta galera horien zenbatekoa nahitaez bete behar moduan xedatuko du zigorra ezar­tze­ko eskumena duen organoak.      

4.  Arau hauste larri eta larri-larrietan behin eta berriro eroriz gero, arau hausleari desgaikun­tza aitor lekioke udal baimen eta emakiden onuradun izateko, urtebetetik hiru urtera bitarteako epe barruan.

5.  Ordenan­tza honi dagozkion arau hausteak egiteko erabili izan diren tresnak, salgaiak eta materiala nahiz haustearen ondorioak bahi­tze­ko eskumena du Udal­tza­ingoak, indarrean dagoen araudiak xedatutakoaren arabera.       

51. artikulua.  Borondatezko lana isunaren ordez.       

1.  Isun ekonomikoen ordez, beste aukera hauek ere erabil litezke: Kaltea konpon­tze­a eta borondatezko lana egitea.    

2.  Arau hausleak eragindako kalte materiala bere borondatez eta zigor espedienteari hasiera eman aurretik konpondu baldin badu, aurretiazko informazio aldian eskaera egin dezake espedienteari ez ekiteko, beti ere Udala jakitun ez badago arau hausleak behin eta berriro gizabidearen aurkako jokabidea izaten duela.

3.  Arau hauste baten ondorioz gainon­tze­ko herritarrei eragindako kalteak ahal den neurrian konpon­tze­ko, arau hausleak eskaera egin dezake, isunaren ordez gainerako herritarren­tzat onurako eta borondatezko lanak egiteko konpromisoa hartuz, dela jokabide zibikoak sorraraztekoak, dela an­tze­ko ekin­tzek eragindako kalteak konpon­tze­koak. Lanak borondatezkoak izango direnez gero, ez dira zigor­tzat hartuko.           

II. ATALA.  Eran­tzu­leak

52. artikulua.  Eran­tzu­leak.

1.  Ekin­tza publikoetan antola­tza­ilea edo susta­tza­ilea izango da eran­tzu­le.

2.  Adin txi­kiko batek ordenan­tza honen xedapenak hausten baditu, eran­tzu­le izango dira gurasoak edo adin txi­kikoa zain­tzen duten nagusiak.         

3.  Susta­tza­ileak eta kontratistak, biok-biotara, izango dute obrek bide publikoan eragindako zikinkeria ken­tze­ko eran­tzu­kizuna, baita ibilgailuek zamalanetan edo obra sarrera-irteeretan sortutakoarena ere.   

4.  Ibilgailuaren jabea eta gidaria 28. eta 39.1. artikuluetan jasotako hausteen eran­tzu­le izango dira.             

5.  Animalien jabeak edo horien eramaileak izango dira animaliak sor­tzen dituen kalte, per­tso­nen eta gauzen gaineko afekzioen eta zikinkeriaren eran­tzu­le.               

6.  Kanpoko publizitateari dagokionez, eran­tzu­le iragarlea gertatuko da.

7.  Gainerako baldin­tze­tan eran­tzu­le izango da ordenan­tza honetan xedaturikoa hausten duen lagunak berak.

III. ATALA.  Kaltea konpon­tze­a eta berriro ere garbi uztea.

53. artikulua.  Kalteak konpon­tzea.

1.  Hausleek sortutako kalteak beti konpondu beharko dituzte eran­tzu­leek.

2.  Arauzko zigor espedientea abiarazi aurretik, Udalak behar beste ekin­tza egin ahal izango du gauzak arau haustea gertatu baino lehen zeuden moduan uzteko, betiere olbigazioa duen per­tso­naren kontura, eta gainera dagozkion zigorrak baztertu gabe.

3.  Udal­tza­ingoak aginduko du ordenan­tza honetan xedatutakoaren aurkako ekin­tzak bertan bertara geldiarazteko, eta galarazi egin beharko du agindua bete­tzen ez dutenek bere horretan jarrai­tzea, dagokion zigorra jar­tze­a baztertu gabe.              

IV. ATALA.  Prozedura

54. artikulua.  Zigor prozedura.

1.  Isunak ezarriko dira legezko jardunbidea edo gai horren gaineko zigor ahalmena erabil­tze­ko araudiek ezarritakoa erabilita.

2.  Zigor prozedurari hasiera emateko eskumena duen organoak jakiten duenean ekin­tza horiek administrazio arau haustea ez ezik, zigor kodeko haustea ere izan litezkeela, auzitegiko organo eskudunari jakinaraziko dio, eta hasitako zigor prozedura bertan behera utzi­ko du, auzitegi agintariak eba­tzi bitartean.               

Zigor prozedura bertan behera geldirik dagoen bitartean, haustea eta prozedura bera iraungi­tze­ko epeak ere bertan behera geldituta daudela ulertuko da.               

Azken xedapena.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta handik hamabost egunera hartuko du indarra ordenan­tza honek.

Urre­txu, 2018ko urriaren 9a.—Jon Luqui Albisua, alkatea.            
                (6841)

I. ERANSKINA

Kartel guneak

Labeaga 33, Kafe 33 parean.

Areizaga plazako eszenatoki alboan.

Gernikako Arbola 1, Areizaga kantoian.

Gernika plazako igogailu ondoan.

Nekolalde 1 alboan.

Labeaga 9 alboan.

Labeaga 14 alboan.

Labeaga 72 alboan.

Labeaga 22.

Lizeo pareko zubi ondoan.

II. ERANSKINA

Pankarta guneak

Areizaga - Laboral Ku­txa parean.

Gernikako arbola plaza - estanko gaineko terraza.

Iparragirre 1 - optika parean.

Ipeñarrieta 1 - zubian.

Ipeñarrieta 32 - bidegorri sarreran.

Mugitegi industrialdea - Ipeñarrieta 32 sarrera parean.