7
BESTE BATZUK

DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, SA

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, Donostiako Tranbia Konpainiaren autobusetan, EMV kontakturik gabeko banku-txa­rtelak erabiliz ordainketa sistemerako, eskurapen zerbi­tzu­a kontrata­tze­ko. baita sistemak beharko dituen aplikazio eta egunera­tze­ak ere.      


1.  Erakunde esleipenduna.

Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA. Fernando Sasiain kalea 7, 20015 Donostia. Telefonoa: 943.000.202 Faxa: 943.000.201 Helbide elektronikoa: direccion@dbus.es.

2.  Kontratuaren xedea.

a)  Xedearen deskribapena: Donostiako Tranbia Konpainiaren autobusetan, EMV kontakturik gabeko banku-txa­rtelak erabiliz ordainketa sistema ezar­tzea.        


Baita sistemak beharko dituen aplikazio eta egunera­tze­ak ere. Zerbi­tzu­ak, sistema guztiaren mantenua.          

b)  Gauza­tze­ko tokia: Fernando Sasian kalea 7, 20015 Donostia.

c)  Kontratuaren iraupena:

— EMV kontakturik gabeko banku-txa­rtelak erabiliz ordainketa sistema autobusetako makinetako irakurleetan ipin­tzea, esleipenetik 24 asteetara gehienez.               

— Manten­tze lanen zerbi­tzu­ak, aplikazio eta garapenak bere kasuan:

5 urteko iraupena edukiko dute, sistema fun­tzio­na­tzen jar­tzen deneko akta sina­tzen denetik konta­tzen hasita.


3.  Esleipenaren izapide­tzea, prozedura eta modua.

a)  Izapide­tzea: ohikoa.

b)  Prozedura: Publizitatea duen prozedura negoziatua.

c)  Modua: lehiaketa.

4.  Lizitazioren balore balioztatua.

531.732,17euro (BEZa kanpo).

5.  Behin betiko fidan­tza.

Behin-betikoa: 15.000 euro.

6.  Dokumentazioa eskura­tzea.

a)  Erakundea: Donostiako Tranbia Konpainia-Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA.

b)  Egoi­tza: Fernando Sasiain kalea 7.

c)  Udalerria eta posta kodea: 20015 Donostia.

d)  Telefonoa: 943.000.202.

e)  Web orria-Kontratugilearen profila: https://www.dbus.eus/beste-zerbi­tzu-ba­tzuk/kontratugilearen-profila/.

f)  Helbide elektronikoa: direccion@dbus.es.

7.  Kontratugilearen eskakizunak.

Baldin­tzen pleguan ezarritakoak.

8.  Parte har­tze­a eskaera aurkeztea.

a)  Parte har­tze­a eskaera aurkezteko epemuga: 2018ko irailak 13, 12:00etan.

b)  Aurkeztu beharreko dokumentazioa: baldin­tzen pleguan ezarritakoak.

c)  Aurkezteko tokia: kontratugilearen egoi­tza.

9.  Eslei­tze­ko irizpideak.

Pleguko baldin­tzen araberakoak.

10.  Argitara­tze­ko gastuak.

Esleipendunak ordaindu beharko ditu.

11.  Iragarkia «Europar Batasunaren Aldizkari Ofizial»era bidal­tze­ko data.

2018.08.07.

Donostia, 2018ko abuztuaren 9a.—Igor González, zuzendari gerentea.           (5748)