2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA

Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indar­tzea, jasangarritasuna eta lankide­tza susta­tze­ko programaren» oinarri arau­tza­ileak eta 2018ko deialdia.   

Diputatuen Kon­tse­iluak honako erabaki hau hartu du 2018ko maia­tza­ren 8an:

Ekonomia, Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak Gipuzkoaren susperraldi ekonomikoa finka­tzen lagundu nahi du. Horretarako, portaera enpresarial aurreratu eta jasangarriak sustatuko ditu eta herrialde nahiz lurralde gisa gure politika industrialak eta ekonomikoak ditugun identitate ezaugarriak indartuko ditu. Azken finean, Gipuzkoa sustatu nahi da, hau da, aberastasun jasangarria eta per­tso­nen ongizatea sor­tzen direla berma­tzen duen Gipuzkoa.

Enpresa eta enplegu gehiago eta hobeak sor­tze­ra bideratutako estrategia bat garatu nahi da, ekonomia produktiboaren alde eginda, batik bat, gure sektore estrategikoetan, aberastasuna era jasangarrian sor­tze­a indar­tzen duten portaera enpresarial eta sozialak sustatuta. Gure herrialdeko industriaren alde mugimendu sozial bat susta­tzen duen proiektu bat izango da, aberastasuna sor­tze­ko enpresa prozesuaren erdi-erdian jarriz eta gizarteari, ekonomiari eta lurraldeari egiten dion ekarpena azpimarratuz. Hori guztia eraldaketa enpresarialaren (antolamendua, kudeaketa eredua, hobeto lehia­tze­ko birdimen­tsi­ona­tzea, produktuen eta/edo zerbi­tzu­en katalogo berriak eta/edo gehigarriak) aldeko politikekin bat egingo da, hau da, bereizkun­tza, balio eran­tsi­a eta abantaila lehiakor iraunkorrak eskain­tzen dituzten politikekin. Bestela esanda, enpresak eralda­tze­ko programak jarriko dira mar­txan; hala, lehiakortasunaren kon­tze­ptuan eboluzionatuko da, enpresen arteko lankide­tza sustatuta konpeten­tzi­ak eskura di­tza­ten, eralda daitezen eta negozio ereduak suspertu di­tza­ten.

Horretarako, beharrezko­tzat jo da Gipuzkoa industrial eta lehiakor bat lor­tze­ko jarduketa ildo bat gara­tzea, enpresa txi­kia lehenesten duena: bideragarritasunean, ondorengo­tzan, produktu merkatuaren estrategian, dimen­tsi­oan, hazkundean, kudeaketan, etab.; diber­tsi­fikazio eta eraldaketa produktiboen prozesuak ezagueraz sakondu eta orienta­tze­ko. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren papera prozesu horiek gauza­tze­ko baldin­tzak eta guneak ager daitezela susta­tze­a da eta, beraz, profil erraztailea eta kataliza­tza­ilea izango du.    

Ildo horri jarraikiz, lurraldeak aurrera egiteko eredu bat sustatuko da, politika eta praktika operatiboetan oinarritua; betiere enpresen lehiakortasuna hobe­tzen badute eta lurraldearen baldin­tza sozialak eta ekonomikoak hobe­tzen lagun­tzen badute. Hala, ekonomia, gizarte eta ingurumenaren garapena elkarrekin erlazionatuta dauden elementu­tzat jo­tzen dira, Gipuzkoako herritarren etorkizuneko ongizatean eragina baitute.

Egungo ekonomiak, industria sektorea oinarri duen ekoizpen ereduan bereziki, materia eta energia kopuru handiak erabil­tze­an eta produkzio eta kon­tsu­moko ekonomia eta energia arloko ekonomia gara­tze­an da­tza (atera, eraldatu, kon­tsu­mitu eta bota­tzea). Egungo eredua ez da jasangarria, eta hainbat kanpo-efektu sor­tzen ditu, prezioetan isla­tze­nen ez direnak, baina gizarte mailan eragin negatiboa dutenak: hondakinak, baliabide naturalen eskasia, birziklatu gabeko materialak, eta ingurumenaren narriadura, besteak beste. Alderdi negatibo horiei arau berriak, teknologia eta berrikun­tza berriak, eta kon­tsu­mi­tzaile mota berriak eran­tsiz gero, ikus daiteke eredu ekonomikoa alda­tzen ari dela eredu zirkular baterantz, eta, horrela, ekoizteko eta kon­tsu­mi­tzeko modu berri eta eraginkorragoa ager­tzen ari dela, baliabideak eta energia ahalik eta gehien optimiza­tze­ra eta hondakinak ezaba­tze­ra bideratutakoa, bai produktu eta zerbi­tzu­ek, bai horiek osa­tzen dituzten elementuek, beraien erabilera eta gehieneko balioak une oro manten di­tza­tzen. Ildo horretan, ekonomia zirkularrak garapen aukera garran­tzi­tsuak sor di­tza­ke, hazkundea eta iraunkortasuna uztartuta.

Bestalde, lehiakortasun jasangarriak etengabe elika­tzen diren prozesuak eta sistematikak dituzten erakundeak behar ditu, eta baita ere alderdi hauek gehi­tzen dituztenak besteak beste: aukerak identifika­tzea, horiek baliagarri bihur­tze­a ain­tzat har­tze­ko gai direnen­tzat, eta emai­tza ekonomiko eta sozialen iturri izatea, non ekonomia sor­tza­ileak fun­tse­zko zeregina baitu.      

Horregatik, enpresen eta haien ingurunean ideiak nola diseinatu, ekoiztu eta ideiak balio zein emai­tze­tara eralda­tze­ko prozesuak, erlazioak eta erabakiak era­tzen dituzten esku-har­tze­ak susta­tzen dira. Hau da, beren gaitasunek gizartearen­tzat baliagarria den proposamen bat egiten dute.

Beraz, kontua da eraldaketa lehiakortasunerantz egiteko bide gisa susta­tzea. Hainbat etapen bidez, balioa era jasangarrian sor­tze­ra bideratutako prozesua izango da eta, bertan, enpresa bakoi­tzak bere ibilbidea eraiki beharko du.

Ibilbide bat, konpromiso bat oraina ziurta­tze­ko, negozioa egoki­tze­ko eta emai­tzak hobe­tze­ko, eta enpresaren jasangarritasuna lor­tze­ko.

Ibilbide horrek hau guztia izan beharko luke kontuan:

— Estrategia enpresariala, aurrerapena eta erabaki har­tze­a ba­tzea;

— Enpresa bakoi­tzak gaitasun bereizgarri bat izatea fun­tse­zko balio proposamen batean bilaka­tze­ko baliabide kritikoak eta kide kritikoak erabilita;

— Transmisio enpresarialek espiritu enpresariala pizten dute eta hazkunderako zein enplegurako poten­tzi­al handia eskain­tzen dute;

— Lankide­tza enpresarialaren xedea da efikazia sor­tze­a taldeen edo erakundeen gaitasunak konbinatuta;

— Ekonomia zirkularraren gaitasun eta aukera guztiak aprobe­txa­tu behar dira eta, beraz, balore kate osoan produktu, zerbi­tzu eta negozioen balioa sor­tze­ko hausnarketa egin behar da berriro ikuspegi zirkular batetik abiatuta, betiere ekosistemako eragile guztien lankide­tza­rekin;

— Ezagu­tza eta sormena hartu behar dira oinarri­tzat produktu, zerbi­tzu, antolaketa eta negozio ereduei balioa emateko unean.

Labur esanda, ibilbide horrek helburu komun bat bete­tze­ko ahaleginak egiten dituzten enpresen alde egin behar du, zehazki, beren produktu eta zerbi­tzu­en bidez, per­tso­nei balioa emateko helburua duten enpresen alde, eta, horretarako, ezinbestekoa da beste per­tso­na, talde eta entitateekin elkarlanean ari­tzea, organizazioaren barruan nahiz kanpoan. Beraz, baldin­tza egokiak sortu behar dira, gaitasun gehien duten enpresek eta per­tso­na taldeek, modu sistematikoan, helburu komunak aurki di­tza­ten beste interesatu ba­tzu­ekin elkarlanean.

Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak, ardazte eta leheneste politika baten bidez, uste du beharrezkoa dela hori gauza­tze­a (ikusmolde integral batekin, beste politika ba­tzu­ekin batera garatuta), bost jarduketa arda­tzen bidez gara­tzea:

— Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna indar­tzen lagun­tzea.

— Jarduera enpresarialaren jarraitutasuna susta­tzea.

— Enpresen arteko lankide­tza dinamikak gauza­tzea.

— Ekonomia zirkularra sar­tze­a enpresa jardueraren balio kate osoan.

— Balioa ematea ekonomia sor­tza­ileari.

Enpresen lehiakortasuna indar­tzen lagun­tze­ko atalari dagokionez, lehiakortasun hori nabarmen hobe­tze­ra bideratutako jarduketak garatu nahi dira eta, horretarako, ezagu­tzak, tresnak eta baliabideak eran­tsi behar dira enpresa prozesuetara, merkatuan duten posizioa hobe­tze­ko eta indar­tze­ko.      

Alde batetik, prozesu hauek garatu nahi dira lehiakortasunean eta enpresaren inguruko aukerak sor­tze­ko prozesuetan eragina duten alderdi guztiei dagokienez: bilaketa aktiboa, monitarizazioa, bilketa, sailkapena, analisia, detekzioa, aurkikun­tza, interpretazioa, proiekzioa, prospekzioa, iragarpena, ezagu­tza­ren kudeaketa, kon­tsu­lta, berreskurapena, hedapena eta balio estrategikoko informazioaren banaketa; izan ere, helburua da datu horiek erabakiak har­tzen dituztenei transmiti­tze­a unerik egokienean, arriskuak murrizteko eta erabakiak har­tze­ko prozesuetan aldaketei aurre egiteko, eta ingurunean, epe luzera, jasangarritasun ekonomikoari lotutako politikak diseina­tze­ko. Eta aberastu daitezke informazioaren kudeaketarako sistema aurreratuak, datuak eta ezagu­tzak eran­tsi­ta.

Prozesu hori erakunde guztiaren adimen kolektiboaren garapenean oinarritutako erabaki mekanismoekin garatu behar da.

Balioaren alorretako aukerak eta gaitasunak eralda­tze­ko atalean, enpresak inputen kostua emai­tzen fluxu batean bilaka­tze­a susta­tzen da.

Konponbide integralen errendimenduak lor­tze­a da xedea eta, horretarako, bere eskain­tza eralda­tzen da eta hirugarren erakundeekin integra­tzen da behin eta berriz. Laburbilduz, helburua aukerak sor­tze­a da. Hazkunderako aukerak: aukera horiek taldeak nahastuta etorriko dira, horien aktibo ikusezinak, gaitasunak eta ezagu­tza konbinatuta, lankide­tza­rako borondate legitimoarekin, per­tso­nen­tzako balioa sor­tze­ko modu berriak ustiatu eta azter­tze­ko, ideiak emai­tza bihur­tze­ko (ezagu­tza eta aktiboak modu adimen­tsu­an konbina­tzea). Eta, testuinguru horretan, negozio-ereduaren osagaien lankide­tza fun­tse­zkoa da gaitasunak emai­tza bihur­tze­ko. Proposamen integralen eta sinergien probe­txu­aren egituraketa errazten duten jarduketak garatuko dira.

Bestetik, jarduera enpresarialaren jarraitutasuna susta­tze­ko alorrean, ezin da ahaztu enpresa bat sortu eta hazi ondoren, transmisioa bere bizi zikloaren fun­tse­zko hirugarren fasea dela. Horrek gai juridiko konplexuak ekar­tzen ditu, baina, era berean, balorazioarekin, erakunde erosle poten­tzi­al bat aurki­tze­arekin eta enpresaren lidergo transmisioarekin zerikusia du.  

Transmisio hori familian egin daiteke, barne salmentaren bidez edo enpresaz bestelako per­tso­nei edo sozietateei salduta; horrek guztiak fusioak eta xurgapenak ekar­tzen ditu.       

Transmisio horiek erabaki per­tso­nalen ondorioz egin daitezke (erretiro aurreratua, lanbide aldaketa, interesak edo familiako egoera, etab.) edo ingurune lehiakorraren aldaketaren ondorioz (merkatuen aldaketa, produktu edo banaketa-kanal berriak, etab.).

Prozesu horiek babestu egin behar dira sal­tzen dutenen eta erosten dutenen lehentasunen arteko egokitasuna topa­tze­ko, konfian­tza­zko giroak gara­tze­ko (desberdintasunak informazioaren alorrean) eta prozesu hauetako arazo emozionalak, psikologikoak eta teknikoak konpon­tze­ra bideratutako tresnak eskura jar­tze­ko.

Horrek eska­tzen du enpresariak sen­tsi­biliza­tze­a transmisioa lehenago behar besteko denborarekin presta dezala anima­tzea; esparru finan­tza­rioa hobe­tzea; prestakun­tza­rako eta kudeaketarako tresna per­tso­nalizatuak, alternatiboak edo osagarriak gara­tze­a jabe­tzak kudea­tzen dituen enpresen­tzat eta etorkizunekoen­tzat eta familia jabe­tza­ko enpresa txi­kien­tzat.

Baita enpresa arteko lankide­tza dinamikak gauza­tze­ko alorrean ere; izan ere, dimen­tsi­o enpresarial eraginkorrak eta efizienteak eska­tzen ditu merkatu, produktu eta zerbi­tzu­en arabera. Lankide­tza horien ezaugarria taldeen edo erakundeen gaitasunak biderka­tze­ko borondatea da, gune komunak detektatuta eta bakoi­tza­ren aktibo bereizgarriak konbinatuta.         


Lagun­tze­ak, elkarlanean ari­tze­ak zen­tzu­a du enpresa bakoi­tzak indibidualki lehia­tzen jarrai dezakeela ziurta­tze­ko. Baina gero eta konplexuagoak diren egoeren aurrean, konplexutasun handiagoarekin eran­tzun behar da, eta konplexutasunak lankide­tza eska­tzen du.

Lankide­tza dinamika horiek konplexutasuna artikulatu behar dute, lankide­tzan inplikatuta dauden hainbat agenteren arteko interakziotik ahalik eta etekin handiena atereaz. Agente horiek helburu probable eta desiratu batekin konprometitutako agenteak dira.

Ekonomia zirkularra enpresa jardueraren balio kate osoan integra­tze­ak esan nahi du balio kate osoa etengabe berri­tzen ari den sistema baterantz orientatu behar dela; hain zuzen, asmo bidezko prozesua izango da, diseinutik abia­tzen dena, baliabideen errendimenduak optimiza­tzen duena, eta erreserba mugatuak eta fluxu berriztagarriak kudea­tze­ko sistemaren arriskuak minimiza­tzen dituena, eta sei zutabe osagarriren bidez gara­tzen dena: birsor­tzea, parteka­tzea, optimiza­tzea, begizta­tzea, birtualiza­tze­a eta truka­tzea. Sistema horrek balioa sortu eta beregana­tzen du eremu hauetan: hornikun­tza zirkularra susta­tzea, baliabideen berreskura­tzea, bizi­tza baliagarria luza­tzea, plataformen erabilera parteka­tzea, eta produktua zerbi­tzu gisa erabil­tzea. Eta sistema horretan, ekonomia eta gizarte eragileek lagundu egiten dute aldeko testuingurua sor­tzen.

Ekonomia horrek hainbat aukera sor­tzen ditu: aukera ekonomikoak (hazkunde ekonomiko handiagoa, lehengaiak aurreztea, eta enplegua eta aukera berriak sor­tzea); ingurumen aukerak (isurketak eta lehengaien kon­tsu­moa gu­txi­tzea, lurzoruaren produktibitatea zain­tze­a eta hobe­tzea, eta kanpoko faktore negatiboak murriztea); enpresen­tza­ko aukerak (etekin mul­tzo berriak eta handiagoak, segurtasun handiagoa horniduran, enpresa zerbi­tzu­en eskaera, eta interakzio handiagoa bezeroekin); eta aukerak herritarren­tzat (erabilgarritasun handiagoa aukera gehiago izateagatik, prezio txi­kiagoak, eta guztira kostu gu­txi­ago jabe­tza­ri dagokionez). Lau zutabe nagusi dira ekonomia berri honen susta­tza­ile: produktu zirkularrak diseinatu eta ekoiztea, enpresa-eredu berriak, alderan­tzi­zko zikloa, eta sistema baldin­tza onak (hezkun­tza, finan­tza­keta, kolaborazio-plataformak, fiskalitatea eta ebaluazioa).            

Bestalde, zeharka eta modu zeha­tze­an, ideia eta ezagu­tza berriak sor­tzen dituzten jarduera ekonomiko eta industrialak sustatuko dira. Hau da, lurralde baten gaitasunak gara­tze­ko eta susta­tze­ko abantaila konptetitibo gisa sormena har­tzen duten jarduerak.         

Ekoizpen sektoreetako espazioak sor­tze­ari buruz ari gara, ekonomia sor­tza­ilearen helburu hauek kontuan hartuta:        

— Ezaugarri bereziak dituzten produktuak eta zerbi­tzu­ak gara­tzea, fun­tzi­onalitateari eta prezioari bakarrik begiratu gabe.             

— Ziurgabetasun handia jasatea, zein produktuk fun­tzi­onatuko duen eta bezeroak zer nahi duen jakin bitartean.

— Ezagu­tza­ren aurrerabide azkarrari eta gizarteari eran­tzu­tea, denbora-faktorea erabakigarria baita haren bilakaeran.

— Lan egiten duten per­tso­nei lekua ematea eta beren ahaleginaren arrazoia eta esanahia balioestea, ekonomia eta gizarte kreditutik harago.

— Diziplina ani­tze­ko lan-ikuspegiaren beharra onar­tzea.

Eta, labur esanda, enpresa gaitasun berriak eraiki ahal izatea, beren sor­tze-produktuen merkatari­tza poten­tzi­ala merkatu mota guztietan optimiza­tzea, eta sektorearteko hibridazio formulak artikula­tzea, balio gehiago eta balio hobea emateko bide gisa.

Diru lagun­tza lerro hau 2017-2019 Diru Lagun­tzen Plan Estrategikoan dago sartuta.

Ondorioz, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatuak hala proposatuta eta aurrez eztabaidatuta, Diputatuen Kon­tse­iluak

ERABAKI DU

Lehenengo.    Onar­tze­a «Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indar­tzea, jasangarritasuna eta lankide­tza susta­tze­ko programaren» diru lagun­tzak emateko oinarri arau­tza­ile orokorrak, erabaki honen I. eranskinean jasota daudenak eta oinarri arau­tza­ile bereziak, erabaki honekin doazen II., III., IV. V. eta VI. eranskinetan jasota daudenak.

Bigarren.    Onar­tze­a aipatutako diru lagun­tzen 2018. urteko deialdia, erabaki honen VII. eranskin modura doana.

Hirugarren.    2018ko ekitaldiko deialdiari aurre egiteko 4.154.353,00 euroko gastua baimen­tzea, aurrekontu sail hauen arabera:

a)  Bi milioi hogeita bi mila bostehun eta sei euro (2.022.506,00 €), Gipuzkoako enpresen lehiakortasunaren indar­tze­a susta­tze­ko proiektuak finan­tza­tzeko (II. eranskina):              

1 0410.100.470.00.05 2018: 171.139,00.

1 0410.100.481.00.07 2018: 30.201,00.

1 0410.100.470.00.08 2018: 854.187,00.

1 0410.100.481.00.05 2018: 150.739,00.

5 0410.100.470.00.05 2019: 115.804,00.

5 0410.100.481.00.07 2019: 20.436,00.

5 0410.100.470.00.08 2019: 578.000,00.

5 0410.100.481.00.05 2019: 102.000,00.

b)  Laurehun eta berrogeita sei mila eta hamaika euro (446.011,00 €), enpresa jardueraren jarraipena susta­tze­ko proiektuak finan­tza­tzeko (III. eranskina):

1 0410.100.470.00.10 2018: 226.109,00.

1 0410.100.481.00.02 2018: 39.902,00.

5 0410.100.470.00.10 2019: 153.000,00.

5 0410.100.481.00.02 2019: 27.000,00.

c)  Milioi bat ehun eta hogei mila euro (1.120.000,00 €), enpresen arteko lankide­tza­rako dinamikak egitura­tze­ko proiektuak finan­tza­tzeko (IV. eranskina):

1 0410.100.470.00.09 2018: 600.000,00.

5 0410.100.470.00.09 2019: 520.000,00.

d)  Berrehun eta berrogeita bost mila euro (245.000,00 €), ekonomia zirkularra enpresa jardueraren balio kate osoan integra­tze­ko proiektuak finan­tza­tzeko (V. eranskina):

1 0410.100.470.00.16 2018: 62.500,00.

1 0410.100.481.00.09 2018: 62.500,00.

5 0410.100.470.00.16 2019: 60.000,00.

5 0410.100.481.00.09 2019: 60.000,00.

e)  Hirurehun eta hogei mila zor­tzi­ehun eta hogeita hamasei euro (320.836,00 €), ekonomia sor­tza­ilea balioesteko proiektuak finan­tza­tzeko (VI. eranskina):

1 0410.100.470.00.14 2018: 118.018,00.

1 0410.100.481.00.03 2018: 42.818,00.

5 0410.100.470.00.14 2019: 120.000,00.

5 0410.100.481.00.03 2019: 40.000,00.

Laugarren.    Baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu ahal izango du, aurkeztutako eskaerak eba­tzi aurretik, aldaketaren zenbatekoaren arabera eskumena duen organoak, deialdi berri bat egin beharrik izan gabe.      

Erabaki honen bidez onartutako oinarri arau­tza­ileek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunetik izango dituzte ondorioak.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bideari amaiera ematen dio. Interesdunek erabakiaren kontrako administrazioarekiko auzi-errekur­tso­a aurkeztu ahalko diote, zuzenean, Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari, bi hilabeteko epean, argitalpenaren biharamunetik hasita.

Hala ere, aldez aurretik, aukerako berrazter­tze­ko errekur­tso­a aurkeztu ahalko diote Diputatuen Kon­tse­iluari, hilabeteko epean, argitalpenaren biharamunetik hasita. Kasu horretan, ezingo da administrazioarekiko auzi-errekur­tso­rik aurkeztu berrazter­tze­ko errekur­tso­ari espresuki eran­tzun arte edo ustezko ezestea gertatu arte. Horrez guztiaz gain, egoki­tzat jotako beste errekur­tso oro aurkeztu ahal izango da.           

Donostia, 2018ko maia­tza­ren 11.—Alfonso Acarreta Rodríguez, Departamentuko idazkari teknikoa.            (3385)

I. ERANSKINA

«Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indar­tzea, jasangarritasuna eta lankide­tza susta­tze­ko programaren» oinarri arau­tza­ile orokorrak.

1. oinarria.    Xedea.

Oinarri hauen xedea da Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indar­tzea, jasangarritasuna eta lankide­tza susta­tze­ko programaren diru lagun­tza­ren banaketa arau­tzea. Lagun­tzak jarduera alor hauetan emango dira eta horien oinarri bereziak II., III., IV., V., eta VI. eranskinetan ezarri dira:

a)  II. eranskina: Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna indar­tze­a susta­tzea.

b)  III. eranskina: Enpresa jardueraren jarraipena susta­tzea.

c)  IV. eranskina: Enpresen arteko lankide­tza­rako dinamikak egitura­tzea.

d)  V. eranskina: Ekonomia zirkularra enpresa jardueraren balio kate osoan integra­tzea.

e)  VI. eranskina: Ekonomia sor­tza­ilea balioestea.

2. oinarria.    Eskaerak aurkezteko modua eta epea.

2.1.  Eskaerek proiektu bat edo bat baino gehiago bil di­tza­kete, baina horietako bakoi­tzak II., III., IV., V. eta VI. eranskinetako 3. oinarrian zehaztu diren diruz lagun­tze­ko jarduketa alorretakoa izan behar du.

Zuzenbidean baliozkoa den edozein bide bitartez entitate eska­tza­ilearen ordezkaria dela egiazta­tzen duen per­tso­nak sinatu behar du diru lagun­tza eskaera.

2.2.  Deialdi bakoi­tza­ren informazioa eta eskaeraren inprimakiak eskuragarri egongo dira Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren web orrian nahi duenaren­tzat.

2.3.  Eskaera orria eta dokumentazioa, nagusiki, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren honako web orri honen bitartez aurkeztuko dira: http://sustapena.gipuzkoa.eus/kudeaketa.

2.4.  Dena dela, eskaera orriak eta deialdian zehazten diren gainerako agiriak Gipuzkoako Foru Aldundiko erregistro elektronikoaren bidez ere aurkeztu ahal izango dira (https://egoi­tza.gipuzkoa.eus).

2.5.  Deialdian finkatuko da eskaerak aurkezteko epea. 

2.6.  Eskaera egin duten erakundeak ez daude beharturik Gipuzkoako Foru Aldundiari aurrez eman diren dokumentuak aurkeztera. Ondorio horietarako, interesdunak eskaera orrian zehaztu beharko du noiz eta zer administrazio-organoren aurrean aurkeztu zituen dokumentu horiek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluak zehazten duenari jarraituz. Dokumentazioa lor­tze­a ezinezkoa den kasuetan, organo eskumena duen organoak eskatu ahal izango dio eskaera egin duen erakundeari, edo aurkez dezala, edo, ezin badu, beste nolabait egiazta di­tza­la dokumentuan egiaztatu beharreko eskakizunak.

2.7.  Eskaera orriak, edo harekin batera aurkeztutako agiriek, identifikazio daturik jasoko ez balute, aka­tsen bat izango balute edo daturen bat faltako balute, 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak 68.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, hamar eguneko epea emango li­tza­ioke eska­tza­ileari hu­tse­gite horiek konpon­tze­ko, eta ohartaraziko li­tza­ioke, horrela egin ezean, ulertuko dela eskaera bertan behera u­tzi duela, aipatutako Legeak 21.1 artikuluan aurreikusitako eran.       

Nolanahi ere, Ekonomia Sustapeneko, Landa Ingurumeneko eta Lurralde Orekako Departamentuak proiektuak ebalua­tze­ko eta erabaki­tze­ko beharrezko­tzat jo­tzen dituen argibideak eskatuko ditu.

2.8.  Entitate eska­tza­ileak baliozko­tzat joko ditu Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak posta elektronikoaren bidez diru lagun­tza­ren eskaeran harremanetarako per­tso­na gisa identifikatutakoaren helbide elektronikora bidalitako komunikazio guztiak.

3. oinarria.    Diru lagun­tza emateko prozedura.

3.1.  Lagun­tza emateko prozedura, lehiaketa bidezkoa izango da, deialdi eta hautapen prozedura bakar baten bitartez. 

3.2.  Diru lagun­tzak emateko prozedurari ofizioz ekingo zaio, eskudun den organoak onartu eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko den deialdiaren bidez.

4. oinarria.    Finan­tza­keta.

4.1.  Emango diren diru lagun­tzak Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorren kargura finan­tza­tuko dira. Deialdian ezarriko dira diru lagun­tzak finan­tza­tzeko zein aurrekontu kreditu erabiliko diren.            

4.2.  Diru lagun­tzen zenbatekoek inolaz ere ezingo dute diruz lagundutako jardueraren kostu osoa gainditu, ez hemen araututakoa baizik jaso­tzen ez dutenean, ez hemen araututakoarekin batera bestelako diru lagun­tza, lagun­tza, sarrera edota baliabidea jaso­tzen dutenean.

5. oinarria.    Diru lagun­tzen gehiengo ehuneko eta zenbatekoak.

5.1.  Diru lagun­tzak kostu hautagarrien % 75 izango dira, salbu eta hainbat proiektu –ikerketak, analisiak, azterketak, metodologiak eta lagun­tza tresnak sor­tzea–; horietan % 100 izango baitira.

5.2.  Eska­tza­ileak aurkeztutako aurrekontua edota gerora aldatutakoa erreferen­tzi­atzat hartuko da diru lagun­tza­ren behin betiko zenbatekoa kalkula­tze­rakoan.

6. oinarria.    Prozedura ordenatu eta bidera­tze­ko organo eskuduna.

6.1.  Jakin­tza eta Enpresa Jarduera Susta­tze­ko Zerbi­tzu­ak bideratuko du prozedura.

6.2.  Aurkeztutako eskaerak aztertu eta ebalua­tze­ko, ebaluazio ba­tzo­rde bat eratuko da, eta horretako kide izango dira honakoak:

— Ekonomia Sustapeneko zuzendari nagusia.

— Jakin­tza eta Enpresa Jarduera Susta­tze­ko zerbi­tzu­burua.            

— Jakin­tza eta Enpresa Jarduera Susta­tze­ko Zerbi­tzu­ko teknikari bat.

— Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuko idazkari teknikoa.

6.3.  Ba­tzo­rde horrek, nolanahi ere, bidezko aholkulari­tza eta txo­sten teknikoak eska di­tza­ke, aurkeztu diren eskaerak modu egokian balioe­tsi ahal izateko.

7. oinarria.    Diru lagun­tza emateko ebazpena.

7.1.  Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren egitura organiko eta fun­tzi­onala arau­tzen duen indarrean dagoen foru dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatuari dagokio diru lagun­tza emateko edo, kasua balitz, uka­tze­ko ebazpena ematea.

7.2.  Diru lagun­tza emateko, edo kasua balitz, uka­tze­ko ebazpena erakunde eska­tza­ile bakoi­tza­ri jakinaraziko zaio. Edozein modutara, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ere argitaratuko ditu emandako diru lagun­tzak, 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tze­i buruzkoak, 17. artikuluan ezarritakoaren arabera.

7.3.  Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea 6 hilekoa da, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatuta, salbu deialdian bertan bere eragina beranduago hasiko dela aurreikusi. Gehieneko epe hori berariazko ebazpena jakinarazi gabe igaroko balitz, interesdunak legitimatuta egongo dira beraiek egindako eskaera eze­tsi­tzat jo­tze­ko isiltasun administratiboaz.

7.4.  Proposatutako diru lagun­tza­ren zenbatekoa aurkeztutako eskaeran ager­tzen dena baino txi­kiagoa denean, organo eskudunak erakunde onuradunari eska diezaioke eskaera birformula­tze­ko, konpromisoak eta baldin­tzak eman dakiokeen diru lagun­tza­ra egokitu ahal izateko.

8. oinarria.    Erakunde onuradunen betekizun eta konpromisoak.

8.1.  Erakunde onuradunek diru lagun­tzak onar­tze­ak 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tze­i buruzkoak, 2008ko apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuak onartutako Erregelamenduak eta diru lagun­tzen alorreko gainerako araudi aplikagarriak ezarritako betebeharrak bete­tze­a dakar, baita oinarri orokor hauetan nahiz berezietan ezar­tzen direnak ere.            

8.2.  Diruz lagundutako proiektuaren inguruan argitara­tzen diren materialetan eta egiten diren komunikazio eta hedapen jardueretan, Euskadiko Autonomia Erkidegoko bi hizkun­tza ofizialen erabilera berma­tzea, Euskararen erabilera normaliza­tze­ko plana Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere organismo autonomoen jarduera esparruan 2013-2017 aldirako onar­tzen duen 2014ko abenduaren 22ko Diputatuen kon­tse­iluko erabakiak xedatutakoaren arabera (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 249 zk. 2014ko abenduaren 31koa). Diruz lagundutako proiektuetako azken dokumentazioaren euskarazko ber­tsi­o bat eman beharko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuari.          

8.3.  Diruz lagundutako proiektuaren diseinu eta garapenean genero-ikuspegia gehi­tzea.

8.4.  Diruz lagundutako proiektuan berma­tze­a komunikazio eta argitalpen guztietan hizkeraren erabilera ez sexista.    

8.5.  Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak diruz lagundutako proiektu edo jardueren sustapen eta finan­tza­ketari publizitate egokia ematea, Aldundiaren erakunde-irudiaren bidez zein finan­tza­keta publikoari eta esku-har­tze publikoaren helburuari buruzko aipamenen bidez, horma-irudi, inprimatutako material, bitarteko elektroniko edo ikus-en­tzu­nezkoetan, eta beste edozein euskarritan, edo komunikabideetan egindako adierazpenen bidez.

8.6.  Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak ezar­tzen dituen ebaluazio baldin­tza guztietan parte hartu eta bete beharko dira; horien bitartez, jarduerak eta emai­tzak eta inpaktuak neurtuko dira eraginkortasunetik eta eragimenetik.            

8.7.  Emandako diru lagun­tzak ondasun inbentariagarriak erosteko erabil­tzen badira, 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tze­i buruzkoak, 30.4. artikuluan ezarritakoa bete behar da.  

Horrenbestez, erakunde onuradunak diru lagun­tza­ren xederako erabili behar du eskuratutako ondasun hori, gu­txi­enez 5 urtetan erregistro publiko batean inskriba daitekeena bada, eta gu­txi­enez 2 urtetan beste kasu guztietan.

8.8.  Diru lagun­tza eman zenetik bost urteko epean, Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo helbide soziala, fiskala edo produkzio zentroetako zati nabarmen bat beste toki batera eramanez gero, diru lagun­tza i­tzu­li beharko da eta 15. oinarrian ezarritakoa aplikatuko da.

9. oinarria.    Diruz lagundutako jarduerak azpikontrata­tzea.       

Erakunde onuradunek beste ba­tzu­ekin hi­tza­rtu dezakete diru lagun­tza­ren xedeko jarduera osoa edo zati bat beraiek egitea, baldin eta 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tze­i buruzkoak, 28. artikuluan ezarritako beharkizunak bete­tzen badira. Inolaz ere ezingo da azpikontratatu diruz lagundutako jardueraren kostua areagotuz jarduera horri ezer gehi­tzen ez diotenak.              

10. oinarria.    Bestelako diru lagun­tze­kiko bateragarritasuna ala bateraezintasuna.

10.1.  Diru lagun­tza hauek ez dira bateragarriak helburu bererako beste diru lagun­tza, sarrera edo baliabiderekin, baita edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu nazional, europar edo nazioartekotik etor­tzen direnekin ere.

10.2.  Oinarri hauen babesean jasotako diru lagun­tzaz garatutako proiektua gara­tze­ko beste diru lagun­tza­ren bat eskuratu edota eskatu duen onuradunak modu fidagarrian jakinaraziko dio zirkunstan­tzi­a hori diru lagun­tza Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuari.

11. oinarria.    Diru lagun­tzak ordain­tzea.

11.1.  Ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira, bermeen beharrik gabe, beharrezko finan­tza­keta gisara diru lagun­tza­ri a­txi­kitako jarduerak aurrera eraman ahal izateko, ain­tza­ko­tzat hartuta zer helburu duen lagun­tzak, proiektuen sustapen eta ekimen programa, horien xedea izanik gara­tze­a lehiakortasuneko eta lurralde edo sektorekako harremanetako eredu berriak, halako prozesuak sor­tzen baitira epe luzeko ikuspegi batekin eta zuzeneko inpaktu bat izango dutenak per­tso­nen ongizatean eta lurraldearen iraunkortasunean, zein­tzu­en izaera esperimentalak zail­tzen baitu eskuragarritasuna finan­tza erakundeen barruan, prozesu horiek berekin baitakarte gauza­tze aldi luzeak, zein­tzu­en­tzat beharrezkoa baita finan­tza­keta eduki­tze­a hasieratik, egingarri eta bideragarri egin dezan haien garapena eta diruz lagundutako proiektuak hasi ahal izateko fun­tsen beharra kontuan hartuta, proiektu gehienak irabazi asmorik gabeko erakundeek enpresa txi­ki eta ertainetan inplementatuak baitira, zein­tzu­ek finan­tza zailtasun handiak baitituzte diru lagun­tza­ren helburuak gara­tze­ko, eta kontuan harturik aurreko esperien­tzi­etan proiektuek izan duten gauza­tze maila. Dena den, entitate onuradunak aurretik eskatu eta zurituko du ordainketa aurreratuaren beharra. Lagun­tza­ren aurrerakinak proiektuari ekiten zaionean eta hasiera hori behar bezala egiaztatuta dagoenean ordaindu ahal izango dira, betiere, aurrekontuetan baliabide nahikoa badago eta diru lagun­tza osoaren % 60 gaindi­tzen ez bada.

Falta den kopurua proiektua amaitutakoan ordainduko da, 13. oinarrian aurreikusitako justifikazioa aurkeztu eta gero. 

11.2.  Halaber, diru lagun­tza­ren izaerak hala justifika­tzen duenean, ordainketa berri bat egin ahal izango da, lehen egindako ordainketarekin gehituta diru lagun­tza osoaren %85ekoa baino txi­kiagoa izan behar duena, betiere lehen aurreratutako diru kopurua behar bezala eta dokumentuz zuritu bada, baliabide nahikoa badago eta diruz lagundutako jardueren gauza­tze erritmoarekin eta aurkeztutako zuriketekin bat baldin badator.

11.3.  Salbuespen gisa, emandako diru lagun­tza oso-osorik ordaindu ahal izango da proiektua edo jarduera amaitu baino lehen, diruz lagundutako jarduerak aurrera eraman ahal izateko beharrezko finan­tza­keta moduan, horretarako banku edo finan­tza erakundearen abala aurkeztu beharko da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren iri­tziz nahikoa dena. Eratu beharreko abal horren zenbatekoa ordainketa aurreratuarena, diruaren legezko interesa gehituta izango da.   

Abala indargabetu egingo da diru lagun­tza­ren xedeko proiektua amaitu dela deskargu tekniko, ekonomiko eta finan­tza­rioz egiazta­tzen denean, hain justu, 13. oinarrian aurreikusten den dokumentazioa aurkeztuta.

11.4.  Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tze­i buruzko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 32. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, ezin izango da inolako ordainketarik egin erakunde onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran­tza­rekiko edota entitate lagun­tza­ileekiko betebeharrak bete­tzen ez dituen bitartean. Hala bada, ordaindu baino lehen aurkeztu beharreko justifikazioaren barruan, eguneratutako egiaztagiriak sartuko dira. Agiri horien ordez, berariaz baimendu ahal izango du Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentua, kasu bakoi­tze­an eskumena duen administrazioak egokiak diren datuak zuzenean eman diezazkion.

11.5.  Ordainketa aurreratua eginez gero, erakunde onuradunak pasibo gisa adierazi beharko du jasotako aurrerakina enpresaren kontabilitatean, eta Gipuzkoako Foru Aldundiari i­tzu­li beharko dio aurrerakin horren i­tzu­lketa erabi­tzen duen ebazpenean horrela ezar­tzen bada.             

12. oinarria.    Diruz lagundu daitezkeen kostuak.

12.1.  Diruz lagungarriak izango dira erakunde eska­tza­ileak aurkezten duen aurrekontu banakatu eta xehatuan jasotako kostuak, jardueraren garapenari zalan­tza­rik gabe lotuta daudenean.

12.2.  Langile-kostuak direnean, proiektuan emandako orduen ziurtagiria aurkeztuko da.

12.3.  Barruko langileen kostuak hauek izango dira:

— Enpresa-esperimentazioko proiektuetan, barruko langileen kostuek ezingo dute gainditu kostu hautagarrien %20a, eta gehieneko kostu hautagarria 35 €/orduko izango da.

— Hainbat proiektutan –ikerketak, analisiak, azterketak, metodologiak eta lagun­tza tresnak sor­tzea–, barruko langileen kostuak hautagarriak izango dira, gehienez 69,29 €/orduko izan arte.

— Xede­tzat kon­tzi­en­tziazioa eta sen­tsi­bilizazioa eta dinamizazio ekin­tzak gara­tze­a duten proiektuetan, eta V. eta VI. eranskinetan zehaztutako proiektuetan, barruko langileen kostuek ezingo dute gainditu kostu hautagarrien %30a, eta gehieneko kostu hautagarria 35 €/orduko izango da.

12.4.  Kanpoko langileen kostuak hautagarriak izango dira, 69,29 €/orduko gehienez.

12.5.  Zeharkako gastuak edo gastu orokorrak ez dira kostu hautagarriak izango, salbu eta hainbat proiektu -ikerketak, analisiak, azterketak, metodologiak eta lagun­tza tresnak sor­tzea-; horietan, zeharkako kostu gisa, justifikazio beharrik gabe, diruz lagundu daitezkeen langileen zuzeneko kostuen %15a bakarrik hartuko da kontuan.

12.6.  Gastu hautagarriak izango dira proiektuen susta­tza­ile ez diren entitateteetako langileen bidaiei eta mantenuei dagozkienak bakarrik.

12.7.  Ez dira kostu hautagarriak izango onuradunarekin lotura duten per­tso­nei edo erakundeei dagozkienak, salbuespen hauekin:

— Merkatuko baldin­tza arrunten arabera egiten denean; eta            

— Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren baimena lor­tzen denean, oinarri arau­tza­ile zeha­tze­tan adierazitako moduan.

12.8.  Kostu hautagarriak azter­tze­an eta erabaki­tze­an, departamentuak alderdi hauek hartuko ditu kontuan: proiektuaren konplexutasun maila, espero den inpaktua, entitateak arlo horretan duen gaitasun profesionala, eskumena egotea, eta, merkatuko balioa inoiz ere gainditu gabe.

13. oinarria.    Diru lagun­tza zuri­tzea.

13.1.  Kasu guztietan, diruz lagundutako jarduera bukatu duela zuritu beharko du erakunde onuradunak, baita diruz lagundutako jarduerak sortutako kostuak ere.

13.2.  Diru lagun­tza­ren xedeko proiektua edo jarduera hilabeteko epearen barruan zuritu behar da, eta epe hori diruz lagundutako proiektu edo jarduera hori gauza­tze­ko epea, urteko deialdian ezarriko dena, amai­tzen denetik kontatuko da.

13.3.  Aurreko paragrafoan aipatu hilabeteko epearen barruan erakunde onuradunak kontu zurigarria aurkeztu behar du honako dokumentuekin:

— Jarduera memoria bat, diru lagun­tza ematerakoan ezarritako baldin­tzak bete direla egiazta­tze­ko. Zer jarduera burutu den eta zer emai­tza izan den adierazi behar da. Proiektua gauza­tze­rakoan sortutako agiri eta txo­sten guztiak sartu behar dira.

— Memoria ekonomikoa, jardueren kostuak zuri­tze­ko, honako eduki hau izango duena:

— Jardueraren kostuen zerrenda sailkatua, har­tze­koduna eta dokumentua identifikatuz, baita zenbatekoa, horren jaulkipen data eta, beharko balitz, baita ordainketa data ere. Diru lagun­tza aurrekontu baten arabera eman denean, gertatu diren desbidera­tze­ak adieraziko dira.

— Fakturak edo merkatari­tza­ren trafiko juridikoan froga baliokide diren edo administrazioan eragina duten dokumentuak, aurreko paragrafoan aipatutako zerrendan gehitu direnak, alegia, eta, beharko balitz, ordainduaren edo dudarik gabe konprometitu denaren dokumentazioa.

— Diruz lagundutako jarduera finan­tza­tzeko erabili diren bestelako sarrera edo diru lagun­tzen xehetasunezko zerrenda, baita horien zenbatekoak eta jatorriak ere.

— Nominak eta 190 eredua eta TC1/TC2 agiriak, langileen barruko gastuak justifika­tze­ko. Langile autonomoen kasuan, TC1/TC2 agirien ordez, Autonomoen Araubideko kotizazio-buletinen kopia. Kooperatiba-sozietateen kasuan, kooperatibako bazkideen kotizazio-ziurtagiria, Gizarte Seguran­tza­ko dagokion erakunde lagun­tza­ileak emana.


— Orduen txo­stenak, erakunde eska­tza­ile, onuradun eta kontratatuetako parte-har­tza­ile bakoi­tzak proiektuari esleitutako arduraldi eta kostuen eguneko banakapena adierazita, garatutako fase eta eginkizunak oinarri hartuta.

— Entitate onuradunek ekipo ondasunen hornikun­tze­tan edo aholkulari­tza nahiz lagun­tza teknikoko enpresen zerbi­tzu­etan 15.000 euro edo hortik gorako kostu suben­tzi­onagarriak egin badituzte, eskatutako hiru eskain­tzen artean egindako hautaketa egiazta­tzen duen agiria, 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 30.3 artikuluari jarraikiz, non eta lagun­tza­ren ezaugarri bereziengatik merkatuan nahikoa enpresa edo profesional ez dagoenean edo gastua diru lagun­tza eskatu aurretik egin ez den.      

— Zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran­tza­koetan edota entitate lagun­tza­ilekoetan egunean daudela egiazta­tzen duen eguneratutako dokumentazioa, indarrean dagoena. Dokumentazio horren ordez, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak zuzenean jaso di­tzan datu horiek, horrelakoak emateko eskumena duten administrazioetatik.

— Diruz lagundutako proiektuaren dokumentazio grafikoa, argazkiak edo ikus-en­tzu­nezkoak.

13.4.  Kostuak egiazta­tze­ko, jatorrizko agirien kopia elektroniko, informatiko edo telematikoa aurkeztuko da, betiere agiri horiek egiazkoak direla, osorik daudela eta gorde daitezkeela berma­tzen bada.

13.5.  Diru lagun­tza zuri­tze­ko ezarrita dagoen epea oinarri honetan aipa­tzen den dokumentazioa aurkeztu gabe igaro­tzen bada, eskudun den organoak 15 eguneko epea eman ahalko dio erakunde onuradunari dokumentazio hori aurkezteko. Epe gehigarri hori zurigarriak aurkeztu gabe igaro­tzen bada, 15. oinarrian aurreikusten diren ondorioak aplikatuko dira.        

13.6.  Onuradunak 4 urtez gorde behar ditu derrigorrez diru lagun­tza­ren xedeko izan den jarduera egin izanaren zurigarriak, hala nola jasotako fun­tsa erabili izanaren egiaztagiriak. Zurigarri horiek guztiak aurkezteko ezarrita dagoen aldia amai­tzen den une berean hasiko da konta­tzen epe hori.  

13.7 Oinarri honetan adierazitako dokumentazioa aurkeztu ondoren, organo instruktoreak egoki diren egiaztapenak egingo ditu.

Egiaztapen horien bidez ondorioztatuko balitz diruz lagundutako jardueraren kostua emandako diru lagun­tza baino txi­kiagoa izan dela, diru lagun­tza doitu egingo da. Diru lagun­tza zuri­tze­ko baldin­tza guztiak edo ba­tzuk ez direla bete edo diru lagun­tza­ren xedea ez dela zati batean edo osoan bete ondoriozta­tzen bada, onuradunari jakinaraziko zaio hori, egindako egiaztapenen emai­tze­kin batera. Halaber, diru lagun­tza kobra­tze­ko eskubidea galdu­tzat jo­tze­ko prozedurari ekingo zaio edo, kasua balitz, 15. oinarrian aurreikusten den prozedurari, emandako diru lagun­tza osoa edo zati bat i­tzu­larazteko.

14. oinarria.    Ebazpena alda­tzea.

14.1.  Diruz lagundutako jarduera buru­tze­ko ezarri den epea amaitu baino hilabete lehenago, diru lagun­tza emateko ebazpena alda­tze­a eska dezake onuradunak, ezarritako epea luza­tze­ko, emandako zenbatekoa murrizteko, diruz lagundutako aurrekontu sailak alda­tze­ko edota jarduera osa­tzen duten ekin­tzak alda­tze­ko. Aldaketa horiek onar daitezke beren arrazoia ustekabeko zirkunstan­tzi­etan oinarri­tzen denean edota jarduera buru­tze­ko premiazko­tzat jo­tzen direnean, baldin eta diru lagun­tza­ren xedea edo helburua alda­tzen ez bada eta beste per­tso­na ba­tzu­en eskubideak kalte­tzen ez badira.  

14.2.  Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak ofizioz aldatu ahal izango du diru lagun­tza emateko ebazpena, erakunde interesatuari aurrez en­tzu­nda eta fun­tsak aplikatu aurretik, diru lagun­tza emateko unean kontuan izandako baldin­tzak aldatu direla-eta ezinezkoa edo zaila denean erdie­tsi nahi den interes publikoa lor­tze­a eta entitate onuradunari kalte ekonomikorik eragiten ez bazaio.

14.3.  Entitate onuradunak, diru-lagun­tza­ren justifikazioan, adi­tze­ra ematen badu hainbat aldaketa gertatu dela diru-lagun­tza emateko kontuan hartutako baldin­tze­tan, aldaketa horietarako beharrezkoa zen baimen administratiboaren tramitera jo­tze­ke, eta ikusten bada aldaketa horiek kontuan hartuz gero ebazpenaren emai­tza agian beste bat izango zela, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak onartu ahal izango du aurkeztutako justifikazioa, baldin eta onar­tze horrek ez badu hirugarren per­tso­na ba­tzu­en eskubideak kalte­tze­a eragiten; dena den, horrek ez du onuraduna salbuesten Gipuzkoako Lurralde Historikoaren diru lagun­tze­i buruzko 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/07 Foru Arauaren arabera jar bide zaizkion zigorretatik.

15. oinarria.    Ez bete­tze­ak eta i­tzu­lketak.

15.1.  Erakunde onuradunak ez badu bete­tzen oinarri hauetan, 3/2007 Foru Arauan, mar­txo­aren 27koan, eta aplikagarriak diren bestelako araudietan ezarritako betekizun edo baldin­tze­tako edozein, diru-lagun­tza jaso­tze­ko eskubidea erabat edo zati batez galduko du, eta diru-lagun­tza osorik edo zati batez i­tzu­li beharko du, dagozkion berandu­tze interesak ordain­tze­az batera, aipatu Foru Arauaren 35. artikuluan xedatutakoarekin bat. Osteran­tze­an, honetatik ondoriozta daitezkeen eran­tzu­kizunak egokituko zaizkio, foru arau horretako 49. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren ildotik.

15.2.  Ez bete­tze­ak mailaka­tze­ko, propor­tzi­onaltasun irizpideak erabiliko dira. Horiek organo eskudunak aplikatuko ditu egindako lanen arabera eta proiektuaren osotasunari eta jasotako zenbatekoei begira.

15.3.  Diruz lagundutako jarduera edo proiektuarekin aurrera egitea ezinezkoa gerta­tzen denean edota interesa­tzen ez denean, bere bideragarritasun edo ezaugarriengatik, edota bestelako arrazoiren batengatik, horiek behar bezala zuriturik, diru lagun­tza amai­tze­a edo etetea erabaki daiteke, betiere bi parteen adostasunaz.

15.4.  Borondatezko i­tzu­lketa­tzat jo­tzen da enpresa onuradunak diru-lagun­tza ematen duen organoak eskatu gabe egiten duena.

Itzu­ltzeko prozedura hasteko, ida­tzi bat bidali behar dio Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatuari, eta bertan, datu hauek sartu behar ditu, nolanahi ere:

— Entitatearen izena eta identifikazio fiskaleko zenbakia.

— Ordezkariaren izen-abizenak eta identifikazio fiskaleko zenbakia.

— Borondatezko i­tzu­lketa egiteko arrazoien azalpena.     

— Tokia eta data.

— Sinadura.

Ida­tzi horrekin batera, agiri bat aurkeztu behar du egiazta­tze­ko i­tzu­lketa egin dela deialdiak zehaztutako finan­tza-erakundearen kontu zenbakian.         

Borondatezko i­tzu­lketa gerta­tzen denean, dagozkion berandu­tza interesak kalkulatuko ditu diru-lagun­tza ematen duen organoak.

16. oinarria.    Sustapen eta finan­tzi­azio publikoen eragina.

Lagundutako eta kofinan­tza­tutako ekin­tzen poten­tzi­ala maximiza­tze­ko eta, horrela, ekin­tza horien benetako eragina berma­tze­ko, prozesu eta emai­tza onak eta garatutako jardunbide egokiak nahiz hobe­tze­ko esparruak transmiti­tze­ko, baliabide publikoen erabilera mugatua errentagarri bihur­tze­ko modu egokian, eta etorkizuneko politika eta jardunbideetan eragina izateko; lagundutako proiektuak aprobe­txa­mendu prozesu batean sartu ahal izango dira, bai Gipuzkoako Foru Aldundian erabakiak har­tze­ko ardura dutenei transmiti­tze­ko prozesu planifikatu batean, bai garatutako proiektuak lurraldeko enpresen eskura jar­tze­ko prozesu batean, eta baita ere proiektu horien emai­tzak onar­tze­ko eta/edo aplika­tze­ko eskumena duten bitarteko eta azken erabil­tza­ileei zuzendutako dinamiketan –per­tso­na, entitate eta enpresak– eta horrela, Gipuzkoan enpresa ehunaren lehiakortasuna indar­tzea, jasangarritasuna eta lankide­tza susta­tzea.               

17. oinarria.    Europar Batasuna.

17.1.  Oinarri arau­tza­ile hauetan dauden lagun­tzak 2013ko abenduaren 18ko Europar Ba­tzo­rdearen 1407/2013 EB Erregelamenduan (ikus 2013ko abenduaren 24ko Europar Batasuneko Egunkari Ofiziala), minimis lagun­tzak Tratatuko 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoan, xedatutakoa beteko dute. Europar Batasunak ezarritakoaren arabera, enpresa bakar bati emandako minimis lagun­tzak ezin dira guztira 200.000 eurotik gorakoak izan dagokion zerga ekitaldian eta aurreko bietan.         


17.2.  Lagun­tza­ren eska­tza­ileak dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan jasotako beste «de minimis» lagun­tza ba­tzuk aitortu behar ditu, erreglamenduak ezar­tzen duen gehieneko muga ez duela gaindi­tzen froga­tze­ko.            

17.3.  Oinarri hauetan araututako diru lagun­tze­tatik, sektore, enpresa, gizarte edo lurralde arloko eragile eta taldeek garatutako jardueretarako direnak, ez dira estatu lagun­tzak, Europar Batasuneko Fun­tzi­onamenduari buruzko Tratatuaren 107. artikuluan ezarritakoaren arabera, ez baitituzte lehiakideak fal­tsu­tzen edo horretarako meha­txa­tzen, ez baitiote enpresa bati irabazirik ematen, ezta produkzio edo enpresa jakin ba­tzu­ei lagun­tzen ere, beste ba­tzu­en kaltetan.

17.4.  Jarduerek Europar Batasunean aurreikusitako helburu eta ekin­tze­kin bat egiten duten neurrian, izapidetu egingo dira, hala badagokio europar erkidegoaren finan­tza­keta ere lor­tze­ko.

17.5.  Europar Batasunetik diru lagun­tzak eskuratuz gero, horren berri eman beharko zaio entitate onuradunari Europar Batasuneko baldin­tzak bete­tzen direla egiazta­tze­ko.

17.6.  Europar Batasunaren fun­tsen bidez emandako diru lagun­tze­i dagokienez, kasu bakoi­tze­an ezargarriak diren Batasunaren arauak eta horien garapen edo transposiziorako emandako arauak bete beharko dira.

18. oinarria.    Araubide juridikoa.

Oinarriotan ezarritakoaz gain, diru lagun­tza hauei honako hauek aplikatuko zaizkie: Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tze­i buruzko 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Araua eta hori gara­tze­ko Erregelamendua, 2008ko apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuaz onartua, eta diru lagun­tzen alorrean aplikagarriak diren gainerako araudiak.

II. ERANSKINA

Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna indar­tze­a susta­tze­ko diru lagun­tzen oinarri bereziak.             

1. oinarria.    Xedea.

Enpresa sarearen lehiakortasuna susta­tze­a izaera estrategikoa eta inpaktua duten jardueren bitartez, produktu, zerbi­tzu, prozesu, antolaketa, eta negozio ereduak bereizten eta balioesten lagun­tze­ko.           

2. oinarria.    Entitate onuradunen baldin­tzak.

2.1.  Entitate onuradunak izango dira:

a)  Gipuzkoan kokatutako enpresak;

b)  Gipuzkoan kokatutako enpresen elkarteak eta klusterrak;

c)  EAEn kokatutako enpresa elkarteak, Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak ordezka­tzen dituztenak; eta,

d)  Gipuzkoan kokatutako Zien­tzia, Teknologia eta Berri­kun­­tza­ko Euskal Sareko erakundeak.

2.2.  Mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 10.3. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, entitate onuradunen izaera, nortasun juridikorik izan gabe ere diru lagun­tza emateko arrazoia diren proiektuak, jarduerak edo portaerak burutu di­tza­keten edo diru lagun­tza jaso­tze­ko egoeran dauden aurreko atalean aipatu diren entitateen, elkarte publiko edo pribatuetara zabal­tzen da. Kasu honetan, dagokion eskaeran taldea osa­tzen duen entitate bakoi­tzak bere gain har­tzen dituen gauza­tze konpromisoak jaso behar dira eta horietako bakoi­tza­ri aplikatu beharreko diru lagun­tza­ren zenbatekoa; horiek ere onuradun­tzat joko dira. Eskaerarekin batera 2.6. oinarrian aipa­tzen den aitorpen eran­tzu­lea aurkeztu behar da, taldea osa­tzen duten entitate bakoi­tza­ren aitorpena, izan ere, taldeak ezingo du onuradun izaera izan berau osa­tzen duen entitateren batek ezin badu, mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz.       

Dena den, taldearen ordezkari gisa entitate bat izendatu behar da, dagozkion betebeharrak bete­tze­ko behar beste botererekin. Entitate ordezkari hau prozesuaren koordina­tza­ilea izango da, horren garapenaz eta kudeaketaz ardura­tze­ko ondorioetarako, eta bere gain hartuko ditu, halaber, prozesua ondo joan dadin beharrezkoak diren elkarrizketa eta harremanen zereginak.

2.3.  Entitateek ez dute egon behar Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tze­i buruzko 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluko debekuetatik inoren eraginpean.

2.4.  Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako o­tsa­ilaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.

2.5.  Armen ekoizpen, merkatura­tze eta finan­tza­ketan ez ari­tzea, 14/2007 Legeak, abenduaren 28koak, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunarenak, xedatutakoaren arabera.

2.6.  2.3, 2.4 eta 2.5 oinarrietan adierazitakoaren egiaztapena entitate eska­tza­ilearen deklarazio arduradun baten bidez egingo da, zeina Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentura zuzenduko baita.    

3. oinarria.    Diru lagun­tzen xede diren jarduerak.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak izango dira proiektuak gara­tze­a (ikerketak, analisiak eta azterketak, lagun­tza tresnak sor­tzea, enpresa eraldaketako dinamikak eta esperien­tzi­a esperimentalak ezar­tzea) xede hauetarako:    

— Enpresa arloko inteligen­tzi­ari lotutako –barruko eta kanpo informazioa jaso­tzen dutena–, eta baita ere informazio askorekin lan egiteko aukera ematen duten teknologia, diziplina eta jakin­tza esparru berriak jaso­tzen dituztenak eta, dinamika esperimentalak txe­rta­tzea, gara­tze­a eta ezar­tzea. Beti ere, erabakiak har­tze­ko xedez, jakin­tza sortu, balioa eran­tsi eta negozio aukera berriak eskain­tzen dituztenak.

— Enpresaren jakin­tza bereizgarria identifika­tze­a eta modu adimen­tsu­an ustia­tze­a (oinarrizko eskumenak eta balioa sor­tzea), etorkizuna duten enpresa aukerak sor­tze­ko.   

— Erabil­tza­ileak eta bezeroak enpresetan eragile aktibo bihur­tze­ko prozesuak txe­rta­tzeko.

— Negozio ereduak balio eran­tsi handiagoko proposamenetara bidera­tzea, serbitizazioa barne –produktuaren salmentatik produktu eta zerbi­tzu binomiora doan eboluzioa–.    

— Negozio aukera berriak sor­tzen dituzten prozesuak ezar­tzea, enpresak dituen jakin­tza­ren erabilera inten­tsi­boa eta sormena erabilita, betiere merkatu balioko proposamenak aldez aurretik egiaztatuta.

— Enpresak eralda­tze­ko prozesuak sor­tze­a ekonomia zirkularraren esparruan, eta baita ere eko-diseinua eta eko-serbitizazioa.

— Balio proposamen berriak egitura­tze­a ekonomia sor­tza­ilearekin hibridatuz.

— Arlo sozialeko eta lurraldeetako behar, erronka eta aukerak ase­tze­ko modu berriak bideragarriak egitea, ekonomiaren abantaila erlazionalak eta per­tso­nen, enpresen eta lurraldearen ahaldun­tze­aren poten­tzi­alitateak optimizatuz.

— Eskaera hauek aurkeztea eta tramita­tzea: Europako patentea, nazioartekoa edo patente nazionala a­tze­rrian; eta erabilgarritasun eredua edo diseinu komunitarioa, nazioartekoa edo nazionala a­tze­rrian.

4. oinarria.    Proiektuak aukera­tze­ko irizpideak.

4.1.  Eskaerak hauta­tze­ko honako balorazio irizpide hauek hartuko dira kontuan:

a)  Proposamenaren kalitatea (hartutako estrategiaren argitasuna eta izaera bereizgarria; proposaturiko helburuen eta garatu beharreko tresnen eta metodologiaren arteko neurrien zuzentasuna eta koheren­tzia): 40 puntura arte.

b)  Jasangarritasun hirukoi­tza har­tze­arekin duen harreman maila, eta antolaketa eraldaketa kalitatezko enpleguaren ikuspuntutik: 25 puntura arte.

c)  Eragina, alde batetik, enpresaren ikuspuntutik izango duena, merkatuetara sar­tzen, fakturazioan, eta enplegua finka­tzen eta sor­tzen; eta, bestetik, lurraldearen ikuspuntutik, Gipuzkoako enpresa ehunean izan dezakeena: 25 puntura arte.    

d)  Emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna: 5 puntura arte.

e)  Euskararen aldeko ekin­tza positiboak izatea: 5 puntura arte.

4.2.  Aurreko ataletako irizpideen arabera 50 puntura iristen ez diren proiektuek ez dute eskubiderik izango diru lagun­tza jaso­tze­ko.

III. ERANSKINA

Enpresa jardueraren jarraipena susta­tze­ko diru lagun­tzen oinarri bereziak.

1. oinarria.    Xedea.

Enpresa jardueraren jarraipena eta sustrai­tze­a susta­tze­a testuinguru egoki bat sortuz eta garatuz, enpresa transmisioa ahalbide­tze­ko tresnak eta esparruak sortuko dituena, eta enpresak transmiti­tze­ko formulak babestu eta euskarria emango diena.

2. oinarria.    Entitate onuradunen baldin­tzak.

2.1.  Entitate onuradunak izango dira:

a)  Gipuzkoan errotutako enpresak eta enpresa elkarteak;             

b)  EAEn kokatutako enpresa elkarteak, Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak ordezka­tzen dituztenak; eta,

c)  Gipuzkoan kokatutako uniber­tsi­tate publiko eta pribatuen zentroak, sailak, atalak, institutuak eta bestelako ikerketa unitateak.

2.2.  Mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 10.3. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, entitate onuradunen izaera, nortasun juridikorik izan gabe ere diru lagun­tza emateko arrazoia diren proiektuak, jarduerak edo portaerak burutu di­tza­keten edo diru lagun­tza jaso­tze­ko egoeran dauden aurreko atalean aipatu diren entitateen, elkarte publiko edo pribatuetara zabal­tzen da. Kasu honetan, dagokion eskaeran taldea osa­tzen duen entitate bakoi­tzak bere gain har­tzen dituen gauza­tze konpromisoak jaso behar dira eta horietako bakoi­tza­ri aplikatu beharreko diru lagun­tza­ren zenbatekoa; horiek ere onuradun­tzat joko dira. Eskaerarekin batera 2.6. oinarrian aipa­tzen den aitorpen eran­tzu­lea aurkeztu behar da, taldea osa­tzen duten entitate bakoi­tza­ren aitorpena, izan ere, taldeak ezingo du onuradun izaera izan berau osa­tzen duen entitateren batek ezin badu, mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz.       

Dena den, taldearen ordezkari gisa entitate bat izendatu behar da, dagozkion betebeharrak bete­tze­ko behar beste botererekin. Entitate ordezkari hau prozesuaren koordina­tza­ilea izango da, horren garapenaz eta kudeaketaz ardura­tze­ko ondorioetarako, eta bere gain hartuko ditu, halaber, prozesua ondo joan dadin beharrezkoak diren elkarrizketa eta harremanen zereginak.

2.3.  Entitateek ez dute egon behar Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tze­i buruzko 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluko debekuetatik inoren eraginpean.

2.4.  Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako o­tsa­ilaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.

2.5.  Armen ekoizpen, merkatura­tze eta finan­tza­ketan ez ari­tzea, 14/2007 Legeak, abenduaren 28koak, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunarenak, xedatutakoaren arabera.

2.6.  2.3, 2.4 eta 2.5 oinarrietan adierazitakoaren egiaztapena entitate eska­tza­ilearen deklarazio arduradun baten bidez egingo da, zeina Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentura zuzenduko baita.    

3. oinarria.    Diru lagun­tzen xede diren jarduerak.

Diru lagun­tza jaso ahal izango dute ikerketak, analisiak eta azterketak, proiektu esperimentalekin batera, honako proiektu hauek gara­tze­ko:

— Informazioa sor­tze­a eta lor­tzea, enpresa jarraipenaren eta transmisioaren esparruan erabakiak hobeto har­tze­a ahalbidetuko duena.

— Testuinguru egokiak sor­tzea, lurralde eragileak, eta eragile ekonomikoak eta sozialak barneratuko dituena.

— Prozesuak, sistematikak, tresnak eta lagun­tzak gara­tze­a eta abian jar­tze­a enpresen transmisiorako ingurune egokiak sor­tze­ko.

— Gobernu korporatiboko egiturak eta prozesuak sor­tze­a eta horiek treba­tzea. Enpresa transmisioan parte har­tzen duten per­tso­nen­tzako sen­tsi­bilizazio, trebakun­tza eta ahaldun­tze dinamikak.

— Esperien­tzi­a eralda­tza­ileak abian jar­tzea.

— Sen­tsi­biliza­tzea, ikusaraztea eta gizarte baliaraztea, enpresa jardueraren jarraipenari eta transmisioari dagokionez.    

4. oinarria.    Proiektuak aukera­tze­ko irizpideak.

4.1.  Eskaerak hauta­tze­ko honako balorazio irizpide hauek hartuko dira kontuan:

a)  Proposamenaren kalitatea (hartutako estrategiaren argitasuna eta izaera bereizgarria; eta proposaturiko helburuen eta garatu beharreko tresnen metodologiaren arteko neurrien zuzentasuna eta koheren­tzia): 40 puntura arte.

b)  Prozesuen sofistikazio maila (barneko prozesuak eta lan kolaboratiboa sor­tzea, kanpoko entitateekin lan kolaboratiboak egiteko prozesuak): 25 puntura arte.

c)  Enpresengan eta langileengan izango duen eragina; populazioa; lurralde esparruan jarduteko balio absolutua eta erlatiboa: 25 puntura arte.          

d)  Emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna: 5 puntura arte.

e)  Euskararen aldeko ekin­tza positiboak izatea: 5 puntura arte.

4.2.  Aurreko ataletako irizpideen arabera 50 puntura iristen ez diren proiektuek ez dute eskubiderik izango diru lagun­tza jaso­tze­ko.

IV. ERANSKINA

Enpresen arteko lankide­tza­rako dinamikak egitura­tze­ko diru lagun­tzen oinarri bereziak.

1. oinarria.    Xedea.

Gaitasun lehiakorrak bul­tza­tze­a enpresen arteko lankide­tza­ren bitartez, proiektu jakin ba­tzuk eta enpresa aukera berriak gara­tze­ko dimen­tsi­o egokia (merkatuei eran­tzu­teko ahalmena) lor­tze­ko.

2. oinarria.    Entitate onuradunen baldin­tzak.

2.1.  Entitate onuradunak izango dira Gipuzkoan kokatutako eta lankide­tza eta lagun­tza formularen baitako enpresak.

2.2.  Mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 10.3. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, entitate onuradunen izaera, nortasun juridikorik izan gabe ere diru lagun­tza emateko arrazoia diren proiektuak, jarduerak edo portaerak burutu di­tza­keten edo diru lagun­tza jaso­tze­ko egoeran dauden,aurreko atalean aipatu diren entitateen, elkarte publiko edo pribatuetara zabal­tzen da. Kasu honetan, dagokion eskaeran taldea osa­tzen duen entitate bakoi­tzak bere gain har­tzen dituen gauza­tze konpromisoak jaso behar dira eta horietako bakoi­tza­ri aplikatu beharreko diru lagun­tza­ren zenbatekoa; horiek ere onuradun­tzat joko dira. Eskaerarekin batera 2.6. oinarrian aipa­tzen den aitorpen eran­tzu­lea aurkeztu behar da, taldea osa­tzen duten entitate bakoi­tza­ren aitorpena, izan ere, taldeak ezingo du onuradun izaera izan berau osa­tzen duen entitateren batek ezin badu, mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz.       

Dena den, taldearen ordezkari gisa entitate bat izendatu behar da, dagozkion betebeharrak bete­tze­ko behar beste botererekin. Entitate ordezkari hau prozesuaren koordina­tza­ilea izango da, horren garapenaz eta kudeaketaz ardura­tze­ko ondorioetarako, eta bere gain hartuko ditu, halaber, prozesua ondo joan dadin beharrezkoak diren elkarrizketa eta harremanen zereginak.

2.3.  Entitateek ez dute egon behar Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tze­i buruzko 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluko debekuetatik inoren eraginpean.

2.4.  Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako o­tsa­ilaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.

2.5.  Armen ekoizpen, merkatura­tze eta finan­tza­ketan ez ari­tzea, 14/2007 Legeak, abenduaren 28koak, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunarenak, xedatutakoaren arabera.

2.6.  2.3, 2.4 eta 2.5 oinarrietan adierazitakoaren egiaztapena entitate eska­tza­ilearen deklarazio arduradun baten bidez egingo da, zeina Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentura zuzenduko baita.    

3. oinarria.    Diru lagun­tzen xede diren jarduerak.

Diru lagun­tza jaso ahal izango dute enpresetan esku-har­tze eta esperimentazio proiektu hauek gara­tze­ko jarduerek:      

— Enpresen arteko lankide­tza­rako ereduak diseina­tze­a eta aplika­tzea;

— Enpresen dimen­tsi­o berriak sor­tzea;

— Jarduera produktiboak Gipuzkoara i­tzu­ltze­a (Reshoring), baldin eta aurrez azpikontratatutakoak, tokialdatutakoak edota Gipuzkoako enpresek EAEtik kanpo garatutakoak badira; eta,

— Lankide­tzan diharduten enpresen lehiakortasuna eta iraunkortasuna handituko duten lankide­tza proiektuak gauza­tze­a Ekonomia Sustapeneko Zuzendari­tza­ren eskumenen barruan.

4. oinarria.    Proiektuak aukera­tze­ko irizpideak.

4.1.  Eskaerak hauta­tze­ko honako balorazio irizpide hauek hartuko dira kontuan:

a)  Proposamenaren kalitatea (hartutako estrategiaren argitasuna eta izaera berri­tza­ilea; eta proposaturiko helburuen eta garatu beharreko tresnen metodologiaren arteko neurrien zuzentasuna eta koheren­tzia): 35 puntura arte.

b)  Lankide­tza­ren inten­tsi­tatea eta kalitatea (inplikatutako enpresak, enpresa eska­tza­ileak lankide­tza­ko lan bezala –bai erakundearen barruan, bai hirugarren erakundeekin batera– bere gain hartutako konpromisoak, eta garatutako partaide­tza-prozesuak): 30 puntura arte.

c)  Lankide­tza­ren eragina, merkatuetara sarbidea izateko, faktura­tze­ko, bai eta enplegua finka­tze­ko eta sor­tze­ko ere: 15 puntura arte.

d)  Aurkeztutako jardueraren garapenarako bideragarritasun finan­tza­rioa: 10 puntura arte.

e)  Emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna: 5 puntura arte.

f)  Euskararen aldeko ekin­tza positiboak izatea: 5 puntura arte.

4.2.  Aurreko ataletako irizpideen arabera 50 puntura iristen ez diren proiektuek ez dute eskubiderik izango diru lagun­tza jaso­tze­ko.

V. ERANSKINA

Ekonomia zirkularra enpresa jardueraren balio kate osoan integra­tze­ko diru lagun­tzen oinarri bereziak.       

1. oinarria.    Xedea.

Gipuzkoako enpresa sarean onuragarria izango den testuinguru bat susta­tzea, baliagarria izango dena balioa sor­tze­ko, enpresak eralda­tze­ko eta ikuspuntu sistemikoa eta partekatua gara­tze­ko, betiere ekonomia zirkularraren ikuspegitik.

2. oinarria.    Entitate onuradunen baldin­tzak.

2.1.  Entitate onuradunak izango dira:

a)  Gipuzkoan errotutako enpresak eta enpresa elkarteak;             

b)  EAEn kokatutako enpresa elkarteak, Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak ordezka­tzen dituztenak; eta

c)  Zien­tzia, Teknologia eta Berrikun­tza­ko Euskal Sareko entitateak, Gipuzkoan kokatuak.

2.2.  Mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 10.3. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, entitate onuradunen izaera, nortasun juridikorik izan gabe ere diru lagun­tza emateko arrazoia diren proiektuak, jarduerak edo portaerak burutu di­tza­keten edo diru lagun­tza jaso­tze­ko egoeran dauden aurreko atalean aipatu diren entitateen, elkarte publiko edo pribatuetara zabal­tzen da. Kasu honetan, dagokion eskaeran taldea osa­tzen duen entitate bakoi­tzak bere gain har­tzen dituen gauza­tze konpromisoak jaso behar dira eta horietako bakoi­tza­ri aplikatu beharreko diru lagun­tza­ren zenbatekoa; horiek ere onuradun­tzat joko dira. Eskaerarekin batera 2.6. oinarrian aipa­tzen den aitorpen eran­tzu­lea aurkeztu behar da, taldea osa­tzen duten entitate bakoi­tza­ren aitorpena, izan ere, taldeak ezingo du onuradun izaera izan berau osa­tzen duen entitateren batek ezin badu, mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz.       

Dena den, taldearen ordezkari gisa entitate bat izendatu behar da, dagozkion betebeharrak bete­tze­ko behar beste botererekin. Entitate ordezkari hau prozesuaren koordina­tza­ilea izango da, horren garapenaz eta kudeaketaz ardura­tze­ko ondorioetarako, eta bere gain hartuko ditu, halaber, prozesua ondo joan dadin beharrezkoak diren elkarrizketa eta harremanen zereginak.

2.3.  Entitateek ez dute egon behar Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tze­i buruzko 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluko debekuetatik inoren eraginpean.

2.4.  Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako o­tsa­ilaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.

2.5 .  2.3 eta 2.4 oinarrietan adierazitakoaren egiaztapena entitate eska­tza­ilearen deklarazio arduradun baten bidez egingo da, zeina Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentura zuzenduko baita.

3. oinarria.    Diru lagun­tzen xede diren jarduerak.

Hauek dira diruz lagundu daitezkeen jarduketak: ekonomia zirkularraren ikuspegitik balioa sor­tze­ko esparruan azterlanak, analisiak, tresnak, prospekzioak, eta ekimenak, eta baita ere proiektu esperimentalak; hauek dira garatu beharreko proiektuak:

— Gipuzkoako enpresen ezaugarri, behar, eta aukerei egokitutako estrategiak diseina­tzea.

— Enpresek edo enpresa inguruneko eragileek osatutako lankide­tza sareak sortu eta gara­tzea.       

— Enpresa edo lurralde arloko gaitasunak eta balio-kateak identifikatu eta gara­tzea, baita horietan oinarritutako aukera ni­txo­ak ere.

— Ikuspegi zirkularra txe­rta­tze­a balio kate osoan.

— Sen­tsi­bilizazio eta kon­tzi­en­tziazio ekin­tzak ezar­tzea.   

— Balio eran­tsi­ko negozioak eta jardunbide egokiak modeliza­tze­a eta zabal­tzea.

— Testuinguruaren eta enpresa sarearen gaitasunak zehaztea eta balioestea.

4. oinarria.    Proiektuak aukera­tze­ko irizpideak.

4.1.  Eskaerak hauta­tze­ko honako balorazio irizpide hauek hartuko dira kontuan:

a)  Proposamenaren kalitatea (onartutako estrategiaren argitasuna eta izaera bereizgarria; eta zuzen dimen­tsi­onatua izatea eta proposatutako helburuen eta garatu beharreko ekin­tza, baliabide eta metodologiaren artean koheren­tzi­a gorde­tzea): 40 puntura arte.

b)  Garatu beharreko ekin­tzek/ekimenek ikasitako ikasgaietan eta emai­tze­tan izan dezaketen eragina; hau da, Gipuzkoan ekonomia susta­tze­ko estrategiak eta programak orokor­tze­a eta zabal­tzea, garapen ekonomiko-sozialerako eta kalitatezko lanpostuak sor­tze­ko eredu jasangarri batean: 25 puntura arte.

c)  Lurralde, eskualde/toki eta/edo sektore garapenaren estrategiarekin bat egitea: 15 puntura arte.

d)  Lankide­tza­ren inten­tsi­tatea eta kalitatea (entitate eska­tza­ileak lankide­tza lan gisa bai entitatearen barruan bai hirugarren entitateekin, hartutako konpromisoak, baita garatutako partaide­tza prozesuak ere): 10 puntura arte.

e)  Emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna: 5 puntura arte.

f)  Euskararen aldeko ekin­tza positiboak izatea: 5 puntura arte.

4.2.  Aurreko ataletako irizpideen arabera 50 puntura iristen ez diren proiektuek ez dute eskubiderik izango diru lagun­tza jaso­tze­ko.

VI. ERANSKINA

Ekonomia sor­tza­ilea balioesteko diru lagun­tzen oinarri bereziak.

1. oinarria.    Xedea.

Ekonomia sor­tza­ileak eralda­tze­ko duen balioa susta­tze­a aukera eta balio eran­tsi­ko esparruak sor­tze­ko eta gara­tzen lagun­tze­ko.

2. oinarria.    Entitate onuradunen baldin­tzak.

2.1.  Entitate onuradunak izango dira:

a)  Gipuzkoan errotutako enpresak eta enpresa elkarteak;             

b)  EAEn kokatutako enpresa elkarteak, Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak ordezka­tzen dituztenak; eta,         

c)  Gipuzkoan kokatutako uniber­tsi­tate publiko eta pribatuen zentroak, sailak, atalak, institutuak eta bestelako ikerketa unitateak.

2.2.  Mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 10.3. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, entitate onuradunen izaera, nortasun juridikorik izan gabe ere diru lagun­tza emateko arrazoia diren proiektuak, jarduerak edo portaerak burutu di­tza­keten edo diru lagun­tza jaso­tze­ko egoeran dauden aurreko atalean aipatu diren entitateen, elkarte publiko edo pribatuetara zabal­tzen da. Kasu honetan, dagokion eskaeran taldea osa­tzen duen entitate bakoi­tzak bere gain har­tzen dituen gauza­tze konpromisoak jaso behar dira eta horietako bakoi­tza­ri aplikatu beharreko diru lagun­tza­ren zenbatekoa; horiek ere onuradun­tzat joko dira. Eskaerarekin batera 2.6. oinarrian aipa­tzen den aitorpen eran­tzu­lea aurkeztu behar da, taldea osa­tzen duten entitate bakoi­tza­ren aitorpena, izan ere, taldeak ezingo du onuradun izaera izan berau osa­tzen duen entitateren batek ezin badu, mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz.       

Dena den, taldearen ordezkari gisa entitate bat izendatu behar da, dagozkion betebeharrak bete­tze­ko behar beste botererekin. Entitate ordezkari hau prozesuaren koordina­tza­ilea izango da, horren garapenaz eta kudeaketaz ardura­tze­ko ondorioetarako, eta bere gain hartuko ditu, halaber, prozesua ondo joan dadin beharrezkoak diren elkarrizketa eta harremanen zereginak.

2.3.  Entitateek ez dute egon behar Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tze­i buruzko 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluko debekuetatik inoren eraginpean.

2.4.  Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako o­tsa­ilaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.

2.5.  2.3 eta 2.4 oinarrietan adierazitakoaren egiaztapena entitate eska­tza­ilearen deklarazio arduradun baten bidez egingo da, zeina Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentura zuzenduko baita.

3. oinarria.    Diru lagun­tzen xede diren jarduerak.

Diruz lagundu ahal izango dira ekonomia sor­tza­ileari balioa ematen dioten proiektu esperimentalak, azterketak, analisiak, tresnak eta prospekzioak, betiere helburu hauek kontuan hartuta:

— Enpresa alorreko proiektu esperimental berriak susta­tze­a ekonomia sor­tza­ilearen esparruan.

— Gipuzkoako enpresen ezaugarri, behar eta aukerei egokitutako estrategiak diseina­tzea.

— Enpresek edo enpresa inguruneko eragileek osatutako lankide­tza sareak sortu eta gara­tzea.       

— Enpresa edo lurralde arloko gaitasunak eta balio-kateak identifikatu eta gara­tzea, baita horietan oinarritutako aukera ni­txo­ak ere.

— Sinergiak sor­tze­a eta hibrida­tze­a jarduera sektore desberdinen artean.

— Sen­tsi­bilizazio eta kon­tzi­en­tziazio ekin­tzak ezar­tzea.   

— Balio eran­tsi­ko negozioak eta jardunbide egokiak modeliza­tze­a eta zabal­tzea.

— Testuinguruaren eta enpresa sarearen gaitasunak zehaztea eta balioestea.

4. oinarria.    Proiektuak aukera­tze­ko irizpideak.

4.1.  Eskaerak hauta­tze­ko honako balorazio irizpide hauek hartuko dira kontuan:

a)  Proposamenaren kalitatea (onartutako estrategiaren argitasuna eta izaera bereizgarria; eta zuzen dimen­tsi­onatua izatea eta proposatutako helburuen eta garatu beharreko ekin­tza, baliabide eta metodologiaren artean koheren­tzi­a gorde­tzea): 40 puntura arte.

b)  Garatu beharreko ekin­tzek/ekimenek ikasitako ikasgaietan eta emai­tze­tan izan dezaketen eragina; hau da, Gipuzkoan ekonomia susta­tze­ko estrategiak eta programak orokor­tze­a eta zabal­tzea, garapen ekonomiko-sozialerako eta kalitatezko lanpostuak sor­tze­ko eredu jasangarri batean: 25 puntura arte.

c)  Lurralde, eskualde/toki eta sektore garapenaren estrategiarekin lerroka­tzea: 15 puntura arte.

d)  Lankide­tza­ren inten­tsi­tatea eta kalitatea (entitate eska­tza­ileak lankide­tza lan gisa bai entitatearen barruan bai hirugarren entitateekin, hartutako konpromisoak, baita garatutako partaide­tza prozesuak ere): 10 puntura arte.

e)  Emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna: 5 puntura arte.

f)  Euskararen aldeko ekin­tza positiboak izatea: 5 puntura arte.

4.2.  Aurreko ataletako irizpideen arabera 50 puntura iristen ez diren proiektuek ez dute eskubiderik izango diru lagun­tza jaso­tze­ko.

VII. ERANSKINA

«Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indar­tzea, jasangarritasuna eta lankide­tza susta­tze­ko programaren» diru lagun­tzen 2018ko deialdia.

1.    Eskaerak aurkeztea.

1.1.  Eranskin gisa jaso­tzen den eskaera aurkeztu ahal izango dute II., III., IV., V. eta VI eranskinetako 2. oinarrian aurreikusitako baldin­tzak bete­tzen dituzten entitateek.

1.2.  Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2018ko ekainaren 26an, goizeko 12:00etan amaituko da.             

2.    Jarduerak gauza­tze­ko epea.

Diru lagun­tza­ren xede diren jarduerak diru lagun­tza eskatu ondoren hasiko dira, urte naturalaren barruan, eta 2019ko maia­tza­ren 24a baino lehen amaitu beharko dira.

3.    Ebazpena jakinarazteko bidea.

Diru lagun­tza emateko, edo kasua balitz, uka­tze­ko ebazpena erakunde eska­tza­ile bakoi­tza­ri jakinaraziko zaio. Dena dela, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ere argitaratuko dira, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun­tze­i buruzko 2007ko mar­txo­aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 17. artikuluari jarraikiz.

4.    Finan­tza­keta.

Deialdi honen bidez emango diren diru lagun­tzen zenbateko osoa 4.154.353,00 euro da. Zenbateko hori Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2018ko aurrekontu orokorreko honako kontu sailetan eta ildo nagusietan banatuko da:     

a)  Bi milioi hogeita bi mila bostehun eta sei euro (2.022.506,00 €), Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna indar­tze­a susta­tze­ko proiektuak finan­tza­tzeko (II. eranskina):        

1 0410.100.470.00.05 2018: 171.139,00.

1 0410.100.481.00.07 2018: 30.201,00.

5 0410.100.470.00.05 2019: 115.804,00.

5 0410.100.481.00.07 2019: 20.436,00.

1 0410.100.470.00.08 2018: 854.187,00.

1 0410.100.481.00.05 2018: 150.739,00.

5 0410.100.470.00.08 2019: 578.000,00.

5 0410.100.481.00.05 2019: 102.000,00.

b)  Laurehun eta berrogeita sei mila eta hamaika euro (446.011,00 €), enpresa jardueraren jarraipena susta­tze­ko proiektuak finan­tza­tzeko (III. eranskina):

1 0410.100.470.00.10 2018: 226.109,00.

1 0410.100.481.00.02 2018: 39.902,00.

5 0410.100.470.00.10 2019: 153.000,00.

5 0410.100.481.00.02 2019: 27.000,00.

c)  Milioi bat ehun eta hogei mila euro (1.120.000,00 €), enpresen arteko lankide­tza­rako dinamikak egitura­tze­ko proiektuak finan­tza­tzeko (IV. eranskina):

1 0410.100.470.00.09 2018: 600.000,00.

5 0410.100.470.00.09 2019: 520.000,00.

d)  Berrehun eta berrogeita bost mila euro (245.000,00 €), ekonomia zirkularra enpresa jardueraren balio kate osoan integra­tze­ko proiektuak finan­tza­tzeko (V. eranskina):              

1 0410.100.470.00.16 2018: 62.500,00.

1 0410.100.481.00.09 2018: 62.500,00.

5 0410.100.470.00.16 2019: 60.000,00.

5 0410.100.481.00.09 2019: 60.000,00.

e)  Hirurehun eta hogei mila zor­tzi­ehun eta hogeita hamasei euro (320.836,00 €), ekonomia sor­tza­ilea balioesteko proiektuak finan­tza­tzeko (VI. eranskina):

1 0410.100.470.00.14 2018: 118.018,00.

1 0410.100.481.00.03 2018: 42.818,00.

5 0410.100.470.00.14 2019: 120.000,00.

5 0410.100.481.00.03 2019: 40.000,00.

5.    Urteko lehentasunak.

5.1.  Honako hauek dira 2018ko ekitaldian II. eranskinean sustatuko diren jardueren bidez lortu nahi diren helburu bereziak:

— Enpresa txi­ki eta ertainek gara­tzen dituzten edo enpresa txi­ki eta ertainei xedatutako proiektuak, batez ere enpresa txi­kiei.

— Industria sektoreko eta/edo industriari loturiko zerbi­tzu­en sektoreko enpresen proiektuak.

— Enpresen eskain­tza diber­tsi­fika­tzen duten eta balio katean koka­tzen duten proiektuak.

— Kalitatezko enpleguari eustea eta haztea berma­tzen duten proiektuak.

— Ekonomia zirkularrarekin eta industria aurreratuarekin biozien­tzia-osasunarekin, zibersegurtasunarekin, zahar­tze­arekin, mugikortasun iraunkorrarekin eta ekonomia sor­tza­ilearekin zerikusia duten proiektuak.

5.2.  Honako hauek dira 2018ko ekitaldian III. eranskinean sustatuko diren jardueren bidez lortu nahi diren helburu bereziak:

— Enpresa txi­ki eta ertainek gara­tzen dituzten edo enpresa txi­ki eta ertainak har­tzen dituzten proiektuak, batez ere enpresa txi­kiak.

— Industria sektoreko eta industriarekin lotutako zerbi­tzu­etako enpresen proiektuak.

— Lurralde esparru batean edo sektore batean ahalik eta eragile gehien elkar­tzen eta ordezka­tzen dituzten ekin­tzak.

— Enpresa jardueraren jarraipena ahalbidetuko duen hausnarketa estrategikoa.

— Diseinu eta esperimentazio faseetako dinamikak.

— Kalitatezko enpleguari eustea eta haztea berma­tzen duten proiektuak.

5.3.  Honakoak dira 2018ko ekitaldian IV. eranskinean sustatuko diren jardueren bidez lortu nahi diren helburu bereziak:

— Enpresa txi­ki eta ertainek garatutako planak, batez ere, enpresa txi­kiek.

— Industria sektoreko eta industriarekin lotutako zerbi­tzu­etako enpresen proiektuak.

— Zenbait sektoreren hibridazioaren emai­tza diren proiektuak.

— Ekonomia zirkularrarekin eta industria aurreratuarekin, biozien­tzia-osasunarekin, zibersegurtasunarekin, zahar­tze­arekin, mugikortasun iraunkorrarekin eta ekonomia sor­tza­ilearekin zerikusia duten proiektuak.

— Guztira 30 per­tso­na ba­tzen dituen enpresen mul­tzo­ei buruzko proiektuak.

— Enpresen arteko lankide­tza prozesu berriak.

6.    Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Eskaeran honako informazioa sartu behar da:

a)  Lagun­tza eska­tzen duen erakundearen datuak.

b)  Diru lagun­tza­ren xede den proiektuaren edo jardueraren deskripzio memoria, balorazio irizpideak aplika­tze­ko aukera ematen duena.

c)  Aurkeztutako proiektuaren xehetasunezko aurrekontua.

d)  Aitorpen eran­tzu­lea, deialdi honen eranskin gisa ager­tzen den ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan ere badagoena.

e)  Zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran­tza­koetan edota entitate lagun­tza­ilekoetan egunean daudela egiazta­tzen duen eguneratutako dokumentazioa, indarrean dagoena. Dokumentazio horren ordez, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak zuzenean jaso di­tzan datu horiek, horrelakoak emateko eskumena duten administrazioetatik.

7.    Borondatezko i­tzu­lketa.

Enpresa onuradunak borondatezko i­tzu­lketa egin nahi badu, ida­tzi bat bidali behar dio Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatuari 15.4 oinarrian zehazten den moduan. Ida­tzi horrekin batera, agiri bat aurkeztu behar du egiazta­tze­ko i­tzu­lketa ES73 2095 0611 09 1061070594 kontuan egin duela.