3
TOKI ADMINISTRAZIOA

BEASAINGO UDALA

Beasaingo Udalaren Plantila Organikoa eta Lanpostuen Zerrenda 2018. urterako.

BEASAINGO UDALEKO 2018. URTERAKO PLANTILA ORGANIKOA

 

Lanpostuaren izena

Lanpostu kopurua

Taldea/Azpitaldea 5/2015 Testu bateratua
76. art.

Egoera

Destinu Osagarriaren maila

Oharrak

KARRERAKO FUN­TZI­ONARIOAK

Gaikun­tza Nazionaleko Eskala

Idazkari­tza­ko Subeskala

IDAZKARIA

1

A1

BB

27

 

Kontuhar­tza­ile­tzako Subeskala

KONTUHAR­TZA­ILEA

1

A1

BB

27

 

Diruzain­tza­ko Subeskala

DIRUZAINA

1

A1

H

24

 

 

 

17

Foru Aldundiak 2018-03-01ean eginiko izendapéna, Diruzain postua behin behineko izaerarekin bete­tze­ko, C1 Taldeko langile baten bidez, legezko horniketa gauzatu arte. (2018ko mar­txo­aren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua)

Administrazio Orokorreko Eskala

Subeskala Teknikoa

Klasea: Goimailako Teknikariak

ANTOLAKUN­TZA-TEKNIKARIA / ANTOLAKUN­TZA eta GIZA BALIABIDETAKO TEKNIKARIA

1

A1

H

26

Bere horniketarekin "Antolakun­tza Teknikaria" ezabatu da; horrela ez bada, mantenduko da

Klasea: Erdimailako Teknikaria

ARLO EKONOMIKORAKO TEKNIKARIA(PROFIL JURIDIKOA)

1

A2

H

20

Sorrera berrikoa

Administrarien Subeskala

PER­TSO­NAL TEKNIKARIA

1

A2/C1

J

21

Iraungi­tze­ra izendatua, bere titularra borondatezko aurretiazko erretira­tze­a delako (2018-05-11)

HARRERA BULEGOKO KOORDINA­TZA­ILEA

1

C1

J

19

 

ADM. OROKORREKO ADMINISTRARIA /AR­TXI­BOZAINA

1

C1

J

17

 

ADM. OROKORREKO ADMINISTRARIA

4

4

C1

J

H

17

Hauetako bat hautapen prozesuan dago. Horietako bat Zerga-bilketako administrariari lotutako postu berri bat da.

ADM. OROKORREKO ADMINISTRARIA

1 (%50)

C1

H

17

%50eko lanaldian. Hautaketa prozesuan.

ADM. OROKORREKO ADMINISTRARIA, PER­TSO­NAL GAIAK ETA NOMINAK

1

C1

H

19

Sorrera berrikoa. Bere horniketarekin lanpostu hau har­tzen duen langileak u­tzi­tako plaza amortizatuko da.

Administrazio Bereziko Eskala

Subeskala Teknikoa

Klasea: Goimailako Teknikariak

INFORMATIKA TEKNIKARIA

1

A1

H

21

Behin behinekoa

Klase: Erdimailako Teknikariak

APAREJADOREA

1

A2

J

22

 

Klasea: Teknikari Lagun­tza­ileak

DELINEA­TZA­ILEA

1

C1

J

17

 

Zerbi­tzu Berezietako Subeskala

Klasea: Udal­tza­ingoa eta beronen lagun­tza­ileak

OFIZIAL-ONDOKOA (BURUA)

1

C1

J

22

 

AGENTE LEHENA

3

C1

J

17

 

AGENTEA

7

C1

J

14

 

AGENTEA

1

C1

H

14

 

AGENTEA

3

C2

H

14

-     B motako gidabaimena.

-      A2 motako gidabaimena.

-      Hauetako bik praktikaldia 2018-01-05ean amai­tzen dute.

-      Bestea praktikaldian dago urte beteko iraupenarekin 2017-12-18tik hasita.

Klasea: _Eginkizun Ani­tze­tako Lanpostua

ASISTENTE SOZIALA (Buruzagi­tza)

1

A2

J

21

 

ASISTENTE SOZIALA

1

A2

J

19

 

ASISTENTE SOZIALA

2

A2

H

19

Hautaketa prozesuan.

GIZARTE ERAGILEA

1

A2

J

19

 

KULTURA ETA EUSKARA TEKNIKARIA

1

A2

J

19

 

GAZTERIAKO TEKNIKARIA

1

A2

J

20

 

MANTENIMENDU ETA OBRETAKO LANGILEA

1

C2

H

12

 

LIBURUTEGIKO ARDURADUNA

1

A2/C1

H

18

 

BEHIN BEHINEKO PER­TSO­NALA

KOMUNIKAZIO TEKNIKARIA

1

A1

Behin behinekoa

22

 

PER­TSO­NAL LABORALAREN­TZAT GORDETAKO LANPOSTUAK

ZERBI­TZU­BURUA

1

A2

F

22

 

GARBIKETAKO ARDURADUNA

1

C2

F

15

 

KALE GARBI­TZA­ILEAK (Balioani­tza)

3

E

F

11

 

MANTENIMENDU ETA OBRAK TALDEKO BURUA

1

C2

F

15

 

BIGARREN MAILAKO OFIZIAL IGEL­TSE­ROA

1

C2

F

13

 

MANTENIMENDU ETA OBRETAKO LANGILEA

1

C2

F

13

 

EUSKARA eta KULTURA KOORDINA­TZA­ILEA

1

A1/A2

F

22

 

LIBURUTEGIKO ADMINISTRARIA

1

C1

F

17

 

KULTURAKO ADMINISTRARIA

1

C1

F

17

 

 

2018. URTERAKO BEASAINGO UDALEKO KARRERAKO FUNTZIONARIENTZAT, BEHIN BEHINEKO LANGILEENTZAT ETA PERTSONAL LABORALENTZAT GORDETAKO LANPOSTUEN ZERRENDA

 

Orden zka

Izena

Lanpostu kopurua

Lanpostu mota

Hornitzeko era

Lanpostuaren maila

Ordainketa osagarriak

Bulegoak

Lanpostu horretarako exijitutako ukanbeharrak

Oharrak

Destinu osagarriaren maila

Osagarri espezifikoa

Adskripzioa

Hizkuntza eskakizuna

Derrigorrezkotasun data

Exijitutako titulazioa

Tramo orokorra

Dedikazio bereziko tramoa

Talde edo eskala

Azpi-eskala

Mota

KARRERAKO FUN­TZI­ONARIOAK

019.01.01

Idazkaria

1

B

Meritu bereziak

(I. Eranskina espedien­tearekin batera doa)

A1

27

10

01

 

IDAZ

EG

IDAZ

2.ª

4

1992-7-1

ZL edo G

Behin behinekoa

019.02.01

Kontu-har­tza­ilea

1

B

Meritu bereziak

(II. Eranskina espedien­tearekin batera doa)

A1

27

10

01

-

KH

EG

KH

2.ª

4

1990-2-1

ZL edo G

Behin behinekoa

019.02.02

Diruzaina

1

B

Meritu bereziak

(III. Eranskina espedien­tearekin batera doa)

A1

C1

24

17

10

06

03

02

-

DZ

EG

AO

DZ

AA

2.ª

3

4

1990-2-1

ZL edo G

Hu­tsik. C1 Taldeko langile batek Zerbi­tzu eginkizunetan beteta.

Foru Aldundiak 2018-03-01an egindako Diruzainaren behin behineko izendapena C1 taldekolangile baten alde, legezko horniketa gauzatu arte. (2018-03-12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)

019.02.03

Arlo ekonomi-korako Teknikaria (Profil juridikoa)

1

B

OL

A2

20

08

06

 

KH

AO

TE

TE

4

2018-3-27

Gradoa

Hu­tsik. Sorrera berrikoa.

019.05.01

Antolakun­tza Teknikaria

1

E

OL

A1

24

10

03

-

ANT. eta INF

AO

GT

GT

4

2001-7-19

ZL edo G

Antolakun­tza eta Giza Baliabideen Teknikaria postua horni­tzen denean iraungi­tze­ra izendatua; ez bada horni­tzen mantendu egingo da.

019.05.02

Antolakun­tza eta Giza Baliabideen Teknikaria

1

B

Barneko lehiaketa espezifikoa

A1

26

10

04

 

ANT, INF. eta GB

AO

GT

GT

4

2018-3-27

L edo G

Sorrera berrikoa. Bere horniketarekin Antolakun­tza Teknikaria postua ezabatu da.

019.05.03

Informatika Teknikaria

1

E

OL

A1

21

10

02

-

ANT. eta INF.

AB

GT

GT

3

2017-2-23

Ingeniari informatiko­an gradua edo informatikan lizen­tzi­aduna edo aurreko planeko baliokideak

Behin behinekoa

019.01.02

Per­tso­nal Teknikaria

1

E

-

A2/C1

21

06

01

-

IDAZ

AO

AA

 

3

1994-7-1

B edo G

Iraungi­tze­ra izendatua bere titularra ziur aski aurretiazko erretiroa har­tzen duenean (2018-05-11).

019.01.03

Harrera Bulegoko Koordina-tza­ilea

1

E

-

C1

19

06

06

-

IDAZ

AO

AA

 

3

2017-2-23

Bedo G

 

019.04.07

A. Orokor. Adminis-traria

1

E

OL

C1

17

06

07

-

GO

AO

AA

 

3

2017-2-23

B edo G

Hu­tsik. Hautaketa prozesuan.

019.02.03

A. Orokor Adminis-traria

1

E

-

C1

17

06

07

-

ZB

AO

AA

 

2

1992-7-1

B edo G

 

019.02.05

A. Orokor. Adminis-traria

1

E

OL

C1

17

06

07

-

KH

AO

AA

 

2

1992-7-1

B edo G

Hu­tsik

019.03.03

A. Orokor Adminis-traria

1

E

-

C1

17

06

07

-

HB

AO

AA

 

2

1991-7-1

B edo G

 

019.04.06

A. Orokor. Adminis-traria

1

E

 

C1

17

06

07

-

GO

AO

AA

 

3

2005-12-1

B edo G

 

019.01.04

A. Orokor. Adminis traria/ Ar­txi­bozaina

1

E

 

C1

17

06

07

-

IDAZ

AO

AA

 

3

2005-12-1

B edo G

 

019.05.04

A. Orokor. Adminis-traria/ Per­tso­nala eta nominak

1

E

Barne Promozia

C1

19

06

06

-

-

AO

AA

 

3

2018-3-27

B edo G

Sorrera berrikoa eta bere hornikun­tza­rekin plaza hau har­tzen duen langileak u­tzi­tako plaza hu­tsa iraungi­tze­ra izendatuko da.

019.01.05

A. Orokor. Adminis-traria

1

E

 

C1

17

06

07

-

IDAZ

AO

AA

 

3

2005-12-1

B edo G

 

019.07.02

A. Orokor. Adminis-traria

1

E

 

C1

17

06

07

-

BT

(Zer-bi­tzu­ak)

AO

AA

 

3

2007-12-31

B edo G

Hu­tsik

019.02.04

A. Orokor. Adminis-traria

1

E

 

C1

17

06

07

-

KH

AO

AA

 

3

2005-12-1

B edo G

Iraungi­tze­a izendatua.

 

A.Orokor. Adminis-traria/ Zergabilketa

1

E

LO

C1

17

06

07

-

KH

AO

AA

-

3

2018-3-27

B edo G

Hu­tsik

019.04.08

A. Orokor. Adminis-traria

1

E

LO

C1

17

06

07

-

GO

AO

AA

-

3

2017-2-23

B edo G

%50eko lanaldia.

HU­TSIK Hautaketa prozesuan.

019.03.01

Aparejadorea

1

E

 

A2

22

08

01

Era-bateko Erabilga­rritasu­na

9.156,67 €

HB

AB

TE

TE

4

1994-7-1

AT

 

019.03.02

Delineantea

1

E

 

C1

17

06

07

-

HB

AB

TL

TL

2

1994-7-1

DL

 

019.06.01

Ofizial ondokoa (Burua)

1

E

 

C1

22

06

04

Era-bateko Erabilgarritasuneko Lanaldi Luzatua 9.575,11 €

UD

AB

ZB

UD

3

1996-2-29

B edo G

 

019.06.02

Agente Lehena

1

E

 

C1

17

06

06

03

09

 

UD

AB

ZB

UD

3

1999-2-29

EG edo G

 

019.06.03

019.06.04

Agente Lehena

2

E

 

C1

17

06

03

 

UD

AB

ZB

UD

3

2007-12-28

EG edo G

 

019.06.05

019.06.06

Agente

2

E

 

C1

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

1992-7-1

EGedo G

 

019.06.07

Agente

1

E

 

C1

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

1998-11-26

EG edo G

 

019.06.09

Agente

1

E

 

C1

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

1999-12-31

EG edo G

Hu­tsik bere titularra behi betiko erretiratu delako

019.06.08

Agente

1

E

 

C1

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

2001-7-19

EG edo G

 

019.06.10

Agente

1

E

 

C1

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

1999-4-29

EG edo G

 

019.06.11

019.06.12

Agente

2

E

 

C1

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

2007-12-28

EG edo G

 

019.06.13

Agente

1

E

OL

C2

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

2012-02-16

EG edo G

Praktikaldia 2018-01-05ean amai­tzen da

019.06.14

Agente

1

E

OL

C2

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

2013-12-05

EG edo G

Praktikaldia 2018-01-05ean amai­tzen da.

019.06.15

Agente

1

E

OL

C2

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

1992-7-1

EG edo G

Urtebeteko praktikaldia 2017-12-18an hasita

019.04.01

Asistente Soziala (Buruza-gi­tza)

1

E

 

A2

21

08

03

 

GO

AB

ZB

TE

3

1992-7-1

GL

 

019.04.02

Asistente Soziala

1

E

 

A2

19

08

02

-

GO

AB

ZB

TE

3

1992-7-22

GL/G Lang

 

019.04.03

Asistente soziala

1

E

OL

A2

19

08

02

 

GO

AB

ZB

TE

3

2017-02-23

GL/G Lang

Hu­tsik. Hautaketa prozesuan.

019.04.04

Asistente soziala

1

E

OL

A2

19

08

02

 

GO

AB

ZB

TE

3

2017-02-23

GL/G Lang

Hu­tsik. Hautaketa prozesuan.

019.04.05

Gizarte Langilea Gizarte Eragilea

1

E

 

A2

19

08

02

-

GO

AB

ZB

TE

3

2001-7-19

GS edo H / G Lang

 

019.08.02

Kultura eta Euskara Teknika-ria

1

E

 

A2

19

08

02

 

Euskara eta Kultura

AB

ZB

TE

4

2010-12-03

TE

 

019.09.01

Liburutegiko Arduraduna

1

E

OL

A2/
C1

18

07

01

 

LIB.

AB

ZB

 

3

2018-03-27

B edo G

Hu­tsik

019.10.01

Gazteriako Teknikaria

1

E

 

A2

20

08

05

 

Gazteria

AB

ZB

TE

4

2007-12-28

TE

 

019.11.04

Mantenimendu eta Obretako Langilea

1

E

OL

C2

12

04

04

 

OL

AB

ZB

OP

1

-

EG edo G

Hu­tsik

BEHIN BEHINEKO PER­TSO­NALA

019.13.01

Komunikazio Teknikaria

1

 

 

A1

22

 

 

 

ALK

 

 

 

4

 

 

Komunikazioaren berezkoak, bai barnekoak, bai kanpokoak.

PER­TSO­NAL LABORALA

019.07.01

Zerbi­tzu-burua

1

B

 

A2

22

 

 

Erabateko Erabilgarrita­suna 9.156,67 €

BT

AB

ZB

TE

3

1994-7-13

TE

 

019.12.01

Zeregin ani­tze­ko langilea

1

B

 

C2

15

 

 

 

GB

AB

ZB

OP

2

1999-12-31

EG edo G

 

019.12.02

019.12.03

Kale garbi­tza­ileak (balio-ani­tza)

2

E

 

E

11

 

 

 

GB

AB

ZB

OP

1

-

EZ

 

019.12.04

Kale garbi­tza­ileak (balio-ani­tza)

1

E

 

E

11

 

 

 

GB

AB

ZB

OP

1

-

EZ

Obra Taldera a­txi­kita

019.11.01

Mantenimendu eta Obrak taldeko Burua

1

E

 

C2

15

 

 

 

OBRAK

AB

ZB

OP

2

2005-6-23

EG edo G

 

019.11.02

Bigarren mailako Ofizial igel­tse­roa

1

E

 

C2

13

 

 

 

OBRAK

AB

ZB

OP

1

2009-6-26

EG edo G

 

019.11.03

Mantenimendu eta Obretako Langilea

1

E

 

C2

13

 

 

 

OBRAK

AB

ZB

OP

1

 

EG edo G

 

019.08.01

Euskera eta Kulturako Koordinatza­ilea

1

B

 

A1/A2

22

 

 

Erabateko Erabilgarrita­suneko Lanaldi Luzatua

10.573,79 €

Euskara eta Kultura

AB

ZB

GMBTE

4TG

2007-12-28

GT/TE

 

019.08.03

Kultur Adminis-traria

1

E

 

C1

17

 

 

 

KUL

AB

ZB

 

3

2007-12-31

B eta G

 

019.09.02

Liburutegiko Administraria

1

E

 

C1

17

 

 

 

LIB

AB

ZB

 

3

2005-12-1

B eta G

 

 

 

ALDI BATERAKO PERTSONALA

POSTUAREN IZENA

POSTU KOPURUA

LANALDIA

BULEGOAK

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

1

%100

Igunea (Informazio Bulegoa)

ADMINISTRARIA

1

%50

Igunea (Informazio Bulegoa)

ADMINISTRARIA

1

%77,20

Pertsonala

OLARAN TEKNIKARIA

1

%100

Kultura-Euskara

MERKATARITZA TEKNIKARIA

1

%54,55

Kultura-Euskara

 

LANPOSTU MOTA: BULEGOAK: IDAZ: Idazkaritza GO: Gizarte Ongizatea ESKALA: EG: Estatuko Gaikuntza AA: Administratiboa ZL edo G: Zuzenbidean Lizenziatua edo gisakoa

EZ: Eskola Ziurt. E: Ez singularizatuta KH: Kontuhartzailetza ZB: Zerga Bilketa UD: Udaltzaintza AO: Administrazio Orokorra ZB: Zerbitzu Bereziak B edo G: Batxilerra edo gisakoa

S: Singularizatua DZ: Diruzaina BT: Bulego Teknikoa OL: Obra Langilea AB: Administrazio Berezia TE: Teknikari Erdi mailakoa EG edo G: Eskola Graduatua edo gisakoa

 GB: Garbiketa ALK: Alkatetza HB: Hirigintza Buleg. TL: Teknikari Laguntz. DL: Delineatzailea

 GT: Goi Teknikaria GL: Gizarte Langilea

 

 

TAULA (1) / TABLA 1

 

OSAGARRI ESPEZIFIKOA (TRAMO OROKORRA)

COMPLEMENTO ESPECÍFICO (TRAMO GENERAL)

KODEA / CÓDIGO

URTEKO DIRU-KOPURUA

IMPORTE ANUAL

10

01

27.957,57

10

02

19.355,40

10

03

21.849,61

10

04

26.611,20

08

01

23.949,22

08

02

17.352,73

08

03

20.893,79

08

05

18.715,24

08

06

17.813,92

07

01

16.701,31

06

01

24.244,22

06

02

23.439,77

06

03

21.215,57

06

04

21.144,44

06

05

17.907,51

06

06

16.796,08

06

07

15.143,06

06

09

591,84

04

04

14.074,76

03

02

14.789,23

 

Argitara ematen dena guztiek jakiteko, Erregimen Lokaleko arloan indarrean dauden legezko xedapenak onar­tzen dituen apirilaren 18ko 781/1986 Erret Dekretu Legegileko 127. artikuluan, eta Euskal Fun­tzi­o Publikoko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 16. artikuluan xedatutakoa betez; jende aurreko erakustaldian 15 egunez egon beharko delarik alegazio aurkezteko eta aurkeztuko ez balira behin betiko onartua geratuko da.

Beasain, 2018ko mar­txo­aren 27a.—Aitor Aldasoro Iturbe, alkatea. (2332)