3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ALTZOKO UDALA

Ordenantza Fiskalak 2018tik aurrerako

2017-10-24an egin zen Osoko Bilkuran ­Altzoko Udalak erabaki zuen: ­Altzoko Udalean indarrean dauden Ordenan­tza Fiskaletan zenbait aldaketa egitea. Erabakia jendaurrean egon den denboran ez da erreklamaziorik aurkeztu eta beraz erabakia behin betikoa bihurtu da.          

Beraz, onartutako aldaketak aplikatuta, 2018an honela kobratuko dira Ordenan­tza Fiskalak:          

1.    TASAK

1.    Zerbi­tzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak buru­tze­agatiko tasak.

A)  Zabor eta Hiri hondakin solidoak ­etxez ­etxe bil­tze­agatiko Tasa:

                                                                                                                                                             

Famili etxe­bizi­tzak .........................................................           78,00

Konposta­tzen duten famili etxe­bizi­tzak ..........................           57,60

Taberna, kafetegi edo ­antzeko establ. komer. .................         157,00

Konposta­tzen duten taberna, kafetegi edota establ.
komer. .....................................................................         115,20

Lokal industrialak (20 langile artekoak) .........................                   
.................................................................................         157
,00

Lokal industrialak (20 langiletik gora) ...........................                   
.................................................................................         173
,00

Erabilerarik ez duten etxe­bizi­tzak ...................................           57,60

B)  Udal hilerrietan zerbi­tzuak prestatu edo kon­tze­sioak emateagatiko Tasa:

                                                                                                                                                             

— ­Nitxoan eta ­kutxa txi­kian sartu eta atera­tzeko
eskubideak:

Sar­tze­agatik herritarrak, ­gutxienez 10 urtetan herri-
tarrak izandakoak edo bertan jaiotakoak ..................                   
.................................................................................                23

Sar­tze­agatik aurreko kasuren batean ez daudenak ..........                   
.................................................................................                46

Desobi­tze­agatik eta hala bada hilerri bertako
fosara bota­tze­agatik .................................................                46

(Hondakinekin beste edozer egitea familiaren kontu
izango da)

— ­Nitxoen eta ­kutxa txi­kien emakida:

10 urteko epean herritarrak, ­gutxienez 10 urtetan
herritarrak izandakoak edo bertan jaiotakoak ...........                   
.................................................................................                23

10 urteko epean aurreko kasuren batean ez daude-
nak ..........................................................................                46

Beste urte beteko luzapen bakoi­tza­gatik herritarrak,
­gutxienez 10 urtetan herritarrak izandakoak edo
bertan jaiotakoak .....................................................                  5

Beste urte beteko luzapen bakoi­tza­gatik aurreko
kasuren batean ez daudenak ....................................                10

C)  Gimnasioa eta aldagelak erabil­tze­agatiko Tasak:

                                                                                                                                                             

— Txar­tela edo Gil­tza:

Erabil­tzailearen Txar­tela edo Gil­tza ................................                10

Txar­tela egoera onean itzul­tzen duenari dirua itzu­liko
zaio ..........................................................................                10

Txar­tel berria egitea, aurrekoa galdu edo puskatu
delako ......................................................................                  5

— Gimnasioa eta aldagelen erabilpena (ez daude
bereiztuta):

Hilabeteko kuota ............................................................                11

Sei hilabeteko kuota .......................................................                32

Urte beteko kuota ..........................................................                64

16-18 (biak barne) urte bitarteko gazteei, jubilatuei eta langabezian daudenei % 10eko deskontua egingo zaie.

Erabil­tzailea ez den bat (kanpokoa izan daiteke bikoi­tza ordainduta) erabil­tzaile batekin joaten denean eta erabil­tzailearen ardurapean, egunean 5 €.

Diru itzul­ketarik ez da egingo inolako kasutan, hau da; kuota urtekoa, seihilabetekoa edo hilabetekoa ordain­tzen bada, eta lesioren bategatik, haurdunaldiagatik edo beste edozein arrazoirengatik Gimnasioa erabil­tze­rik ez bada izaten, ordaindutakoa ez da itzu­liko.

­Altzon Eskola Kiroleko entrena­tzaile gisa ari­tzen direnek erabil­tzaile tasa doan izango dute ikasturteak irauten duen denboran (irailetik ekainera). Dena den, txar­tela edo gil­tza­ren ordainketa, berri­tzea eta itzul­tzea erabil­tzaile arruntek bezala ordaindu behar dute.

D)  Aldagelak erabil­tze­agatiko Tasak:

Txar­tela; 10 € (txar­tela itzul­tzean 10 €ak ­itzuli egingo dira).

Erabilpena; 10 per­tsona bitarteko Taldea, 11 €.

Hortik gora, per­tsona bakoi­tzeko € 1 gehituko zaio ­gutxien­goari.

E)  Hirigintz lizen­tziak eta hirigintz espedienteak tramita­tze­agatiko Tasa:

                                                                                                                                                             

Lur mugimenduak, m³ ...................................................             0,25

Obra lizen­tziak ez diren Hirigintz Espedienteak
tramita­tzea: PAUak, Plan Bereziak, Par­tzialak,
Urbanizazio proiektuak ...........................................                   
.................................................................................         860,00

Segregazio edo birpar­tze­laketa lizen­tziak .......................           88,00

Obra lizen­tzi arruntei ez zaie Tasarik kobratuko.

F)  Establezimenduak ireki eta iharduerak mar­txan jar­tzeko ematen diren baimenen Tasak:

                                                                                                             Sailkatuak Sail. gabeak

Merkatalak, zerbi­tzuak eta hostalari­tza ........ 600,00 425,00

Industria ...................................................... 975,00 740,00

Gasezko berogailua jar­tzea .......................... 110,00 59,00

Iharduerarik gabeko biltegiak ...................... 410,00 48,00

Nekazari­tza eta abel­tzain­tza­koak ................. 122,00 82,00

G)  Etxe­bizi­tza tutelatuaren erabil­tzeko onuraduna izateagatiko Tasak:

Onuradun bakoi­tzari bere irabazien 1/3a kobratuko zaio hilean (gastuak aparte ordaindu beharko dituzte).

2.    Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probe­txa­mendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak.

A)  Hornidura zerbi­tzuak ustia­tzen dituzten enpresen aldeko udal bide publikoen lur, lurrazpi edo lurgainen erabilera pribatibo eta probe­txa­mendu berezia: bere horretan:

Hornidura zerbi­tzuak ustia­tzen dituzten enpresek (Iberdrola, Telefonika eta horrelakoak. Telefonia mugikorreko zerbi­tzuak ez dira tasa honetan sartuko) udal barrutian urtean eskura­tzen duten fakturaziotik datozen sarrera gordinen % 1,5. Ondorio horietarako zerbi­tzu horien enpresa ustia­tzaileen artean, zerbi­tzu horiek banatu eta merkatura­tzen dituztenak sartuko dira.        

B)  Zenbait Udal tresnen erabilerarengatik:

                                                                                                                                                             

Fotokopiak atera­tze­agatik:

Dina 4 ............................................................................             0,25

Dina 3 ............................................................................             0,50

Mantenimendu lanetarako tresnak erabil­tze­a-
gatik:

Masadora, eguneko .......................................................             3,50

Hormak zuri­tzeko tresna, eguneko ................................             3,50

Eskailera, eguneko .........................................................             1,50

H)  Erregaien eta orohar edozein artikulu edo merkan­tziaren depositoak eta banaketa aparatuak, Udalaren herri erabilerako terrenoetan jar­tzea.

15,00 euro/m²/urtean.

2.    ZERGAK

A)  Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga: Koefizientea, 1,56. (2.2 arte igo daiteke).

Ibilgailuen ahalmena eta mota                                                ­Gutxiengo k.               Tarifa

a)  Turismoak:

(1)    9 zaldi fiskaletik beherakoak ....................... 18,39                29

(2)    9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak ........... 36,78           57,50

(3)    ‑12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak ...........
....................................................................... 61,30                96

(4)    14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak ......... 85,82              134

(5)    ‑16tik 19,99 zaldi fiskalera bitarte-
koak ............................................................ 110,34         172,50

(6)    20 zaldi fiskaletik gorakoak ...................... 134,86         210,50

b)  Autobusak:

(10)    21 plaza baino ­gutxiagikoak ...................... 83,30              130

(11)    21 etik 50 plazara bitartekoak .................. 118,64         185,50

(12)    50 plaza baino gehiagokoak .................... 148,30         231,50

c)  Kamioiak:

(20)    ‑1.000 kg-tik beherako karga erabil-
garria dutenak ................................................ 42,28                66

(21)    ‑1.000tik 2.999 kg-ra bitarteko karga
erabilgarria dutenak ....................................... 83,30              130

(22)    ‑2.999tik 9.999 kg-ra bitarteko karga
erabilgarria dutenak ..................................... 118,64         185,50

(23)    ‑9.999 kg.-tik gorako karga erabilgarria
dutenak ........................................................ 148,30         231,50

d)  Traktoreak.

(30)    16 zaldi fiskal baino ­gutxiagokoak ............ 17,67                28

(31)    16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak ............ 27,77           43,50

(32)    25 zaldi fiskal baino gehiagokoak ............. 83,30              130

e)  Trakzio mekanikozko ibilgailuek era-
mandako atoiak eta erdi atoiak:

(40)    ‑1.000 baino ­gutxiago eta 750 kg.
baino gehiagoko karga erabilgarria
dutenak .......................................................... 17,67                28

(41)    ‑1.000tik 2.999 kg-ra bitarteko karga
erabilgarria dutenak ....................................... 27,77           43,50

Ibilgailuen ahalmena eta mota                                                ­Gutxiengo k.               Tarifa

(42)    ‑2.999 kg.tik gorako karga erabilgarria
dutenak .......................................................... 83,30              130

f)  Bestelako ibilgailuak

(49)    Ziklomotoreak ............................................. 4,51             7,50

(50)    125 cc.ra bitarteko motozikletak .................. 4,51             7,50

(51)    ‑125 cc.tik 250 cc-ra bitarteko moto-
zikletak ............................................................ 7,72           12,50

(52)    ‑250 cc.tik 500 cc.ra bitarteko moto-
zikletak .......................................................... 15,45           24,50

(53)    ‑500 cc.tik 1.000 cc.ra bitarteko moto-
zikletak .......................................................... 30,90           48,50

(54)    1.000 cc.tik goragoko motozikletak .......... 61,79           96,50

B)  Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.

Ondasun Higiezin Hiritarrak:

Zoru industrial edo ter­tzioarioan kokatuta dauden hiri ondasunetarako: % 0,60.

Gainerako hiri ondasunetarako: % 0,1605.

Hobariak:

a)  Kuota osoaren % 50eko hobaria, subjetu pasiboak familia ugarien titularrak direnean. Hau aplika­tzeko indarrean dagoen Familia Ugariaren Tituluaren kopia aurkeztu behar da.         

b)  Kuota osoaren % 25eko hobaria babes publikoko etxe­bizi­tza berrietarako eta, dela proiektuan dela erregistroan, haiei lotuta dauden garaje eta trastelekuetarako, beti ere behin betiko kalifikazioa eman ondorengo 5 urteetan.

Errekargoa:

­Hutsik dauden ondasun higiezin hiritarrei % 25eko errekargoa aplikatuko zaie.

— Ondasun Higiezin Landatiarrak: 0,74.

C)  Eraikun­tza, instalazio eta obrei buruzko Zerga: % 2tik % 5.ª bitartekoa izan daiteke eta % 4 aplikatuko da.

Aurrekontuaren % 4.ª Zergaren kuota honela kalkulatu ondoren, hobari hauek eskainiko dira:

                                                                                                                                                             %

1.    Fatxa­datako obratan (pintatu, txu­kundu) ................              100

2.    ‑Nekazal eraikun­tze­tan (jabea bertatik bizi de-
nean .........................................................................                90

3.    Katalogatutako eraikun­tze­tan ..................................                90

4.    Berrikun­tza lanetan .................................................                50

5.    Babes publikoko etxe­bizi­tzak eraiki­tze­kotan ...........                50

6.    ‑Per­tsona ezinduen irisgarritasuna eta habita-
garritasun baldin­tzak errazten dituztenean ...............                50

Oharra: kasu ­batzuetan hobaria emateko bi edo arrazoi gehiago ematen dira. Kasu hauetan hoberena ematen da.

D)  Plusbalia.

% 10,00.

Hobaria: kuotaren % 50eko hobaria lurren eskualdaketa eta jabaria muga­tzen duten gauzekiko eskubideen eskualdaketan edo era­tzean, herio­tza dela eta irabazi asmoz eginez gero seme alabei, seme alaba ordezkoei (adopziozkoak), senar emazteei gurasoei edo guraso ordezkoei (adopziozkoak).

E)  Iharduera ekonomikoen gaineko Zerga.

Koefiziente bakarra herri osorako: % 1,498 (2,2 arte izan daiteke).

Indize-eskala (finkamendu fisikoa pondera­tzen duena): (gu-txienez 1 eta gehienez 2 izan daiteke).

                                                                                                                                                             %

Egileor 101 ....................................................................             2,00

Amategi aldeko industri aldea ........................................             1,81

Gainon­tzeko kaleak .......................................................             1,76

Guzti hori Gipuzkoako Toki Ogasunak erregula­tzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 16.4 artikuluak agindutakoa betez argitara­tzen da, guztion jakinerako eta artikulu horretan aurrikusten diren gainerako ondorioetarako.

Foru Arau horren 18.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, tasa, kuota, tarifa eta ordenan­tzen finkapen eta aldaketa onesten zuten erabakien aurka, interesatuek tartejarri ahal izango dute errekur­tso konten­tzioso-administratiboa Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiari dagokion Salaren aurrean, bi hilabeteko epe barruan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren biharamunetik konta­tzen hasita.            

Horren kalterik gabe eta aipatu artikuluak emandako baimenarekin bat, interesatuek jarri ahal izango dute, hala nahi badute eta bide Konten­tzioso-administratiboa hartu aurretik Gipuzkoako Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren aurreko erreklamazioa, horretarako hilabeteko epea dutelarik, argitalpen hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen diren egunaren biharamunetik konta­tzen hasita.

­Altzo, 2017ko abenduaren 19a.—Joseba Elduaien Olazar, alkatea.  (8548)