3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

600 zenbakia duen Dekretua

Udal Hauteskundeak maia­tza­ren 24an egin zirenez, eta ondoren Udalba­tza berria eratu, orain beharrezkoa da udal antolaketa berria abian jar­tzeko, besteak beste, Alkateordeak izenda­tzea.

Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, Tokiko Araubide Oinarriak arau­tzen dituena, 23.3 artikuluan xedatutakoa, Alkateordeak izenda­tzeko eskumena Alkatearena da, Tokiko Gobernu Batza­rreko partaideen artean, dekretu bidez izendatuko duena.         


Alkate­tza honek, indarrean dagoen legeriak ematen dizkion eskumenak baliatuta, urte honetako ekainaren 19an, Tokiko Gobernu Batza­rreko partaideak izendatu ditu.    

Horregatik, Alkate­tza honek, lehen aitaturiko legeriak ematen dizkion eskumenak baliatuta,

ERABAKI DU

Lehenengo.  Udal honetako alkateordeak izenda­tzea, hots, Tokiko Gobernu Batza­rreko partaideetatik ondorengo zinego­tziak:

— Jaione Karrikiri Garaño, lehenengo alkateordea.

— Yon Collar Rioseco, bigarren alkateordea.

— Garazi Lopez de Etxe­zarreta Auzmendi, hirugarren alkateordea.

— Jon ­Txasko Orgilles, laugarren alkateordea.

Bigarren.  Alkatea absente, kanpoan edo gaixorik egongo balitz, indarrean dagoen legeriak aitor­tzen dizkidan ahalmen eta eskumenak, bereziki bankuetako ordain-beharrak baimen­tze­koei buruzko agindu-emateak, alkateordeek egingo dituzte, beti ere ezarritako ordenaren arabera.

Hirugarren.  Afera hauen inguruan Alkateak herritik irten beharko balu, dekretu bidez adieraziko du absen­tziaren iraupena eta bere eskumenak bere gain hartuko dituen Alkateordea izendatuko du.

Ordezkapen hau ez balitz espresuki egingo, Alkatea lehenengo Alkateordeak ordezkatuko luke, eta hura ere ez balitz egongo, bertan egongo litza­tekeen Alkateorderen batek ebazpen honetan izendatutako hurrenkeran. Alabaina, horren berri eman beharko zaie gainon­tzeko udalba­tzar­kideei, eta egun berean, jarduneko Alkate gisa, ezin izango du jardun berorietako bakar batek baino.

Laugarren.  Dekretu honen berri emango zaie alkateordeei. Gainera, bertan adieraziko zaie jarduneko Alkate gisa buruturiko ekin­tzen berri Alkateari jakinarazi beharko dietela eta ezin izango dutela Alkate honek lehendik eginiko eskuorde­tzak aldatu edo eskuorde­tza berririk egin. 

Bosgarren.  Erabaki honen berri emango zaie, jakin dezaten eta ondorioak sor­tzeko, interesatuei, udaleko sail eta azpisail desberdinei eta Udal Erakunde Autonomoei.

Seigarren.  Ebazpen hau argitara­tzea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udaleko iragarki-oholean. Eta 4/2014 Foru Araua, ­otsailaren 6koa, gardentasunari eta informazio publikoa eskura­tze­ari buruzkoa eta 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskura­tzeko bideari eta gobernu onari buruzkoan xedatutakoa bete­tzea ebazpen honetan adierazitakoei buruz publikotasun aktiboari dagokionean. 

Zazpigarren.  Erabaki honen berri ematea Udalba­tzari, hain zuzen Toki-erakundeen Antolaketa, Fun­tzionamendua eta Araubide Juridikoaren 38. artikuluak dionari jarraiki.            

Errenteria, 2015eko ekainaren 19a.—Julen Mendoza Pérez, alkatea.      (6137)