3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIKO UDALA

599 zenbakia duen Dekretoa

Udal Hauteskundeak maia­tza­ren 24an egin zirenez, eta ondoren Udalba­tza berria eratu, orain beharrezkoa da udal antolaketa berria abian jar­tzeko, besteak beste, Tokiko Gobernu Batza­rra era­tzea, hain zuzen 7/1985 Legearen, apirilaren 2koa, Tokiko Araubide Oinarriak arau­tzen dituena, 4.1.a artikuluak erakunde honi auto-antola­tzeko ematen dion ahalmena baliatuta.

Lege horren 20.1.b eta 23. artikuluetan xedatutakoaren arabera, udalerri honetan Tokiko Gobernu Batza­rra eratu behar da 5.000 biztanle baino gehiago dituelako.     

Errenteriako Udalaren eta Organo Kolegiatuen Araudi Organikoaren laugarren tituluan ezarritakoa kontuan izanik.       

Alkate­tza honek, aitatu legeriak ematen dizkidan eskumenak baliatuta,

ERABAKI DU

Lehenengo.  Tokiko Gobernu Batza­rra era­tzea, izaera erabakigarria izango duen organo kolegiatua. Berori Alkateak eta sei zinego­tzik osatuko dute.

Tokiko Gobernu Batza­rreko zinego­tziak ondorengo hauexek izango dira:

— Jaione Karrikiri Garańo.

— Garazi Lopez de Etxe­zarreta Auzmendi.

— Jon ­Txasko Orgilles.

— Bernardo Lemos Taberna.

— Yon Collar Rioseco.

— Nagore Basurto Escamilla.

Bigarren.  Tokiko Gobernu Batza­rrak, Alkateak eskuordetuta indarrean dagoen legeriaren baitan, ondoko eskumenak izango ditu bere gain:

1.  Hirigintza arloan.

— Onartuko ditu Udalba­tzari espreski esleitu gabeko Plan Orokorraren plangin­tza-garapenaren baliabideak, baita hirigin­tza-kudeaketako baliabideak eta urbanizazio-proiektuak ere.       

— Oin berriko eraikun­tzako lizen­tziak eta sailkaturiko jarduerarako lizen­tziak ematea, Hirigin­tza, Zerbi­tzuak eta Hiri Mantenuko batzor­deari berri emanez.        

— Onar­tzea udal kale, plaza, eraikin eta gainerako ondasun higiezinen izendapena.

2.  Langileria arloan

— Udal organigrama onar­tzea.

3.  Ondasunen arloan.

— 120.000 € baino gehiagoko urte ani­tzeko edo urteko ondare-emakidak.

— 120.000 € baino gehiagoko ondare-erosketak.

— 120.000 € baino gehiagoko ondare-salmentak Aurrekontuan aurreikusiak izanez gero.

— 120.000 € baino gehiagoko ondasun-higigarrien salmentak.

4.  Kontratazio arloan.

— Ondorengo kontratuen esleipena indarrean dagoen legeriaren arabera Alkate­tzari dagozkion heinean baldin eta 120.000 € baino gehiagokoak badira: obra-kontratuak, horniketakoak, zerbi­tzu kontratuak, zerbi­tzu publikoak kudea­tze­koak, administrazio berezikoak eta kontratu pribatuak. Horrez gain, udal ondareen inguruko emakidak esleitu eta ondare higiezinak erdie­tsi, hala nola ondare-legeriapeko eskubideak eta ondareak, oro har, saldu balioagatik Alkateari baldin badagozkio eta 120.000 € baino gehiagokoak badira.

— Obra-amaieren likidazioak onartu baldin eta horien kontratazioa baldin bazegokion, baita besteen berri jakin ere (TAOLren 21.1 artikulua).

5.  Bestelakoak.

— Onartuko ditu, halaber, dirua irabaztea xede ez duten elkarteen inskribapena Elkarteen Udal Erregistroan.

— Onar­tzea alkateraren eskumeneko programa, plan, Udalaren eskuliburuak, hala nola Udal sail eta azpisailen eskumenen eskuliburua, kontratazio eskuliburua, biodiber­tsi­tatea planak, eta abar.

— Alkatearen eskumeneko logo, marka eta Udalaren gainerako karaktereak onar­tzea.

— Alkatearen eskumeneko lankide­tza hitzar­menak, sail edo azpisail bati baino gehiagori eragin edota bere kopuru ekonomikoa 120.000 €-tik gorakoa denean onar­tzea.

— Aurrekoaz gainera Udalba­tzak delega diezazkiokeen beste edozein eskumen.

Hirugarren.  Tokiko Gobernu Batza­rraren ohiko bilkurak hil bakoi­tzeko lehenengo eta hirugarren asteko asteazken ez jaiegunetan, goizeko 09:30etan, egitea.

Adierazitako eguna jaieguna tokatuko balitz, TGBren bilkura hurrengo lanegunean egingo litza­teke.

Abuztuko ohiko TGBko bilkurak bertan behera uztea, beti ere erabaki horrek gaien kudeaketan kalterik ez badu eragiten. Era berean, ohiko TGBko bilkurak hil berean aurreratu edo atzera­tzea baldin eta aldez aurretik finkatutako eguna opor garaikoa bada.            

Laugarren.  Erabaki honen berri ematea dagokien zinego­tziei eta udal zerbi­tzu ezberdinetako buruei, jakin dezaten eta bidezko ondorioak sor ­ditzan.

Bosgarren.  Ebazpen hau argitara­tzea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udaleko iragarki-oholean. Eta 4/2014 Foru Araua, ­otsailaren 6koa, gardentasunari eta informazio publikoa eskura­tze­ari buruzkoa eta 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskura­tzeko bideari eta gobernu onari buruzkoan xedatutakoa bete­tzea ebazpen honetan adierazitakoei buruz publikotasun aktiboari dagokionean. 

Seigarren.  Erabaki honen berri ematea, halaber, Udalba­tzari Toki-erakundeen antolaketa, fun­tzionamendu eta araubide juridikoaren 38. artikuluan aurreikusitakoa bete­tzeko. Era berean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzea. 

Errenteria, 2015eko ekainaren 19a.—Julen Mendoza Pérez, alkatea.      (6123)