1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

270/2015 FORU AGINDUA, ekainaren 1ekoa, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga aitor­tzeko erabili beharreko 210, 211, eta 213 ereduak onartu, horiek aurkezteko prozedura eta baldin­tza orokorrak finkatu, eta ez-egoiliarren tributazioari buruzko arau jakin ­batzuk gara­tzen dituena.

Urtarrilaren 14ko 29/2014 Foru Aginduak ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga aitor­tzeko erabili beharreko 210, 211, eta 213 ereduak onartu zituen, eta arau jakin ­batzuk ezarri zituen ez-egoiliarren tributazioari dagokionez.

Maia­tza­ren 23ko 12/2002 Legearen bidez onartutako Ekonomia Itunak 21. artikuluan ezar­tzen duenez, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga itundutako tributu bat da, estatuak une bakoi­tzean ezar­tzen dituen fun­tsezko eta formazko arau berberei jarraituta erregulatu behar dena.

Hala ere, atze­rriko egoiliarrak diren per­tsona edo entitateek Euskadin dituzten establezimendu iraunkorrei zerga honi buruzko araudi autonomoa aplikatuko zaie, Ekonomia Ituneko 14. artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz.        

Zazpigarren xedapen gehigarrian, mar­txo­aren 5eko 5/2004 Legegin­tzako Errege Dekretuak, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Testu Bategina onar­tzen duenak, ezarrita dakar ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren estatuko araudian ezen Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kide batean egoi­tza duten zergadunek salbuespena aplika dezaketela ohiko etxe­bizi­tzan berrinberti­tze­agatik, baldin eta estatu horrekin zerga arloko informazio-truke efektiborik egiten bada. Zazpigarren xedapen gehigarri hori azaroaren 27ko 26/2014 Legearen bigarren artikuluko hamabigarren apartatuak gehitu du, eta lege horren bitartez honako hauek aldatu dira: azaroaren 28ko 35/2006 Legea, Per­tsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena; Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Legearen Testu Bategina, mar­txo­aren 5eko 5/2004 Legegin­tzako Errege Dekretu bidez onartua; eta beste hainbat zerga arau. Bada, errenta horiek hobeto kontrola­tze­arren, 210 ereduan errenta motari buruzko bi kode berri sortu dira salbuespen hori aplika­tzen duten zergadunen­tzat.

Berriki onartu den abenduaren 10eko 16/2014 Foru Arauak, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergarenak, ez du jaso­tzen aldaketa hori bere edukian, foru araua indarrean jarri ondoren onartu baitu estatuak aldaketa hori lurralde erkidean. Guztiarekin ere, establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak direnez, aipatutako aldaketa, foru araudian oraindik jasota egon ez arren, aplikagarria gerta­tzen da Gipuzkoako zergen esparruan ere.

Gainera, 210 eredu honi dagokionez, Estatuak aitorpen eta egiaztapen prozedurak sinplifikatu ditu jabe­tza intelektualeko eskubideak kolektiboki kudea­tzeko baimena duten entitateen­tzat, eta horren helburua izan da prozedura horiek homogeneiza­tzea atxi­kipen jakin ­batzuei buruko eredu hauetan ageri denarekin: 216 eredua, «Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak. Atxi­kipenak eta konturako sarrerak. Aitorpena-ordainketa agiria», eta 296 eredua, «Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Atxi­kipenen eta konturako sarreren urteko aitorpena». Orobat, aldaketa horiekin hobetu kontrolatu nahi dira aitortutako errentak.            

Ekonomia Itunak xedatutakoa ain­tzat harturik, beharrezkoa da 210 eredua alda­tzea aipatu diren berrikun­tzak haren barruan sar­tzeko.

Bestalde, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 10eko 16/2014 Foru Araua behin onartuta, komenigarria gerta­tzen da 210, 211 eta 213 ereduak arautuko dituen beste foru agindu bat onar­tzea, haien edukia indarrean dagoen arau esparru berrira egoki­tzeko.

Ereduen egoki­tze horretan sakonduz, aipatu beharra dago ezen onar­tzen den 210 eredu berria orain itzul­keta eska­tzeko eredu gisa ere erabili daitekeela loteria eta apustu jakin ­batzuetako sarien gaineko karga berezia dela-eta Foru Ogasun honetan diru kopuruak sartu direnean edo karga horren konturako atxi­kipenak jasan direnean, baldin eta haien zenbatekoa handiagoa bada zergadun ez-egoiliarrak zergape­tze bikoi­tza saihesteko aplika dezakeen hitzar­menetik ondorioztatutakoa baino. Horretarako, foru aginduari eskaera arau­tzen duen beste artikulu bat gehi­tzen zaio, eta kode berri bat sar­tzen da 210 ereduan errenta mota kasu horietan identifika­tzeko.

Hori guztia ain­tzat harturik, foru agindu berri honen bitartez 210, 211 eta 213 ereduak onar­tzen dira, gorago aipatu diren aldaketak sartuta.

Horiek horrela, hau

XEDA­TZEN DUT

1. artikulua.  210, 211 eta 213 ereduak onar­tzea.

1.    Onarturik gera­tzen da 210 eredua, «Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak. Autolikidazioa» izenekoa, foru agindu honetan I. eranskin gisa jaso­tzen dena.

Hiru ale ditu ereduak: «Zergadunaren/ordezkariaren alea», «Eran­tzule solidarioaren/atxiki­tzailearen alea», eta «Administrazioaren alea».

2.    Onarturik gera­tzen da 211 eredua, «Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak. Atxi­kipena ondasun higiezinen eskualdaketan. Autolikidazioa» izenekoa, foru agindu honetan II. eranskin gisa jaso­tzen dena.

Hiru ale ditu ereduak, «Eskura­tzailearen alea», «Administrazioaren alea», eta «Eskualda­tzaile ez-egoiliarraren alea». Orobat, ereduak hainbat eranskin ditu, eskura­tzailea edo eskualda­tzailea bat baino gehiago direnean bete beharrekoak.              

3.    Onarturik gera­tzen da 213 eredua, «Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Entitate ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia. Autolikidazioa» izenekoa, foru agindu honetan III. eranskin gisa jaso­tzen dena.

Bi inprimaki ditu: «autolikidazioa» eta «ondasun higiezinen zerrenda.

Ereduaren inprimakiek bina ale dituzte: «Entitate ez-egoiliarraren alea» eta «Administrazioaren alea».               

2. artikulua.  Establezimendu iraunkorrik gabe Gipuzkoan lortutako errentengatik zergaren autolikidazioa aurkeztera behartuak.

1.    Abenduaren 10eko 16/2014 Foru Arauak, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergarenak (aurreran­tzean zergaren foru araua), 28. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta maia­tza­ren 11ko 49/1999 Foru Dekretuak, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua onar­tzen duenak (aurreran­tzean erregelamendua), 6. artikuluan ezar­tzen duenez, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek zergari lotutako errentak lor­tzen badituzte establezimendu iraunkorrik gabe, errenta horien autolikidazioa aurkeztu behar dute.   

2.    Aurreko 1. apartatuan xedatutakoa xedatuta ere, zerga honen zergadunak ez daude behartuta errenten autolikidazioa aurkeztera, errenta horiei dagoeneko zerga honen atxi­kipena edo konturako sarrera aplikatu bazaie –ondare irabazien kasuan izan ezik, baldin eta inber­tsio kolektiboko erakundeei buruzko azaroaren 4ko 35/2003 Legean araututako inber­tsio fun­tse­tako partaide­tzen itzul­ketatik etorritako ondare irabaziak izanik, aplikatu zaien atxi­kipena txi­kiagoa izan bada zergaren foru arauko 24. eta 25. artikuluetan jasotakoaren arabera kalkulatutako zerga kuota baino–, edo atxi­kipenari edo konturako sarrerari lotuta egon arren, zergaren foru arauko 14. artikuluan edo zergape­tze bikoi­tza saihesteko hitzar­men batean jasotakoaren arabera salbue­tsi­tako errentak badira.     

3.    Zehazki, behartuta daude zergaren autolikidazioa aurkeztera:

a)  Zergari lotutako errentak lor­tzen dituzten zergadunak, baldin eta, zergaren erregelamenduko 14.3 artikuluan jasotakoaren arabera, atxiki­tzeko edo kontura sar­tzeko obligaziotik salbue­tsita dauden errentak badira.

b)  Per­tsona fisiko ez-egoiliarrak, zergaren foru arauko 24.5 artikuluan aipatutakoaren arabera ondasun higiezinei ego­tzi­tako errentagatik.

c)  Atxi­kipenak edo konturako sarrerak egitera beharturik ez dauden per­tso­nengandik etekinak jaso­tzen dituzten zergadunak.

d)  Gipuzkoan kokatutako ondasun higiezinen eskualdaketak direnean, zergadunek behin betiko zerga aitortu behar dute, eta, dagokion kasuan, diru-sarrera egin, zergaren erregelamenduko 18.4 artikuluan ezarritakoari jarraituz.   

4.    Zergadunaren errentari egin zaion atxi­kipena edo konturako sarrera zergaren kuota baino handiagoa denean, kuota horren gaineko soberakina itzul­tzeko eskaera zergaren erregelamenduak 20. artikuluan dioen moduan aurkeztuko da.

5.    Gipuzkoan establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errenten autolikidazioa egitean, zerga zorra kalkulatu behar da, eta bidezko diru-sarrera egin, hala dagokionean. Zergaren araudian aurreikusitako salbuespenetakoren bat aplikagarria bada, hura kontuan hartuta egingo da autolikidazioa.      


6.    Aitortutako errentak lortu dituztenak zergape­tze bikoi­tza saihesteko hitzar­mena Espainiarekin sinatua duten herrialdeetako zergadun egoiliarrak direnean eta hitzar­men horretara bilduta daudenean, hitzar­menean jasotako zergape­tze mugak edo salbuespenak zuzenean aplikatuz kalkulatuko dute beren autolikidazioan zerga zorra.

7.    Zergaren foru arauak 9. artikuluan aipa­tzen dituen eran­tzule solidarioek ere egin ahal izango dute autolikidazioa, eta kasua bada, zerga zorra ordaindu. Gainera, itzul­keta eska­tzen duten autolikidazioak izanez gero, atxiki­tzera behartutako subjektuek ere aurkeztu ahal izango dituzte.

3. artikulua.  210 ereduaren edukia.

1.    Edozein errenta mota (etekinak, ondasun higiezinen errenta ego­tziak, ondare irabaziak) autolikidatu daiteke eredu honetan.

Errenta sor­tza­pen bakoi­tza zein bere aldetik autolikida­tzeko nahiz epe jakin batean lortutakoak elkartuta autolikida­tzeko erabiliko da eredu hau, honako erregelei jarraituz:          

a)  Ondasun higiezinak eskualda­tze­agatik lortutako errentak: errenta sor­tza­pen bakoi­tza zein bere aldetik autolikidatuko da. Salbuespen gisa, eskualdatutako ondasun higiezinaren titulartasuna senar-emazte batena denean eta bi ezkontideak ez-egoiliarrak direnean, zilegi da autolikidazio bakarra egitea. Galerarik gertatu bada, autolikidazio hau ere aurkeztu beharko da egindako atxi­kipenaren itzul­ketarako eskubideaz baliatu nahi denean.            

b)  Gainerako errentak: zergadun berak hainbat errenta lortu baditu, posible da horiek elkar­tzea, baldin eta haien errenta motak kode bera badute, ordain­tzaile berberarengandik badatoz, karga tasa bera aplikagarri bazaie, eta, gainera, ondasun eta eskubide batetik deribatuak izanik, ondasun edo eskubide beretik badatoz.

Elkartutako errentak ezin dira inoiz konpen­tsatu beren artean.

Autolikidazioen emai­tza ordain­tze­koa bada, hiruhilekoa izango da elkartu daitekeen epealdia; aldiz, autolikidazioen kuota zero bada edo itzul­tzeko emai­tza badute, epealdi hori urtea izango da.

2.    Aitortutako errentak higiezin hiritarren errenta ego­tziak badira edo ondasun higiezinen eskualdaketatik badatoz, zergadunak berak agertu behar du autolikidazioaren egile gisa.               

3.    Autolikidazioa aurkezteko momentuan, zerga zorra ordaindu behar da edo, bestela, egindako autolikidaziotik ondoriozta­tzen den itzul­keta eskatuko da, dagokion kontabilitate agiria erabilita. Kontabilitate agiria bete beharko da, baita ere, ordaindu edo ­itzuli beharreko emai­tza­rik ez dagoenean.           

4. artikulua.  210 eredua aurkezteko eta diru-sarrera egiteko epea.

Honako hau izango da eredua aurkezteko eta, hala badagokio, diru-sarrera egiteko epea, aitortutako errenta motaren arabera:

a)  Zergaren erregelamenduak 18.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, ondasun higiezinak eskualda­tze­agatik lortutako errenten autolikidazioak, emai­tza zeinahi dela ere, hiru hilabeteko epean aurkeztu behar dira, ondasun higiezinaren eskualdaketa egunetik hilabeteko epea igaro eta gero.       

Epea larunbatean edo egun baliogabean amai­tzen bada, hurrengo lehen egun baliodunera luzatuko da.

b)  Gipuzkoan kokatutako ondasun higiezinen errenta ego­tziak, zergaren foru arauak 24.5 artikuluan aipatuak: eredua aurkezteko eta diru-sarrera egiteko epea sor­tza­pen dataren ondorengo urte naturala izango da.

Epea larunbatean edo egun baliogabean amai­tzen bada, hurrengo lehen egun baliodunera luzatuko da.

c)  Gainerako errentak:

1.ª  Ordain­tze­koak diren autolikidazioak: aurkezpena eta diru-sarrera apiril, uztail, urri eta urtarrilaren lehen 25 egun naturalen barruan egingo da, eta autolikidazioak sor­tza­pen data aurreko hiruhileko naturalean duten errentak jasoko ditu.              

Epea larunbatean edo egun baliogabean amai­tzen bada, hurrengo lehen egun baliodunera luzatuko da.

2.ª  Zero kuota duten autolikidazioak: aurkezteko epea aitor­tzen diren errentak sortu ondorengo urteko urtarrilaren 1etik 25era bitartekoa izango da.

Epea larunbatean edo egun baliogabean amai­tzen bada, hurrengo lehen egun baliodunera luzatuko da.

3.ª  Itzul­tze­koak diren autolikidazioak: aitor­tzen den urte naturala amaitu ondorengo lehen 25 egun naturalak behin igarota aurkeztu behar dira, eta lau urteko epean beti. Epe hori autolikidazio guztiei aplikatuko zaie, kontuan hartu gabe itzul­ketaren arrazoia barruko arau bat den edo zergape­tze bikoi­tza saihesteko hitzar­men bat den, baita hitzar­mena gara­tzen duen agindu batek epe laburragoa ezar­tzen duenean ere. Autolikidazioa aurkezteko epea aurkezpenaren egunean amai­tzen dela joko da.         

5. artikulua.    210 ereduaren autolikidazioetatik datozen itzul­ketak egiteko moduak.

1.    Itzul­ketak transferen­tzia bidez egingo dira, kontabilitate agirian adierazten den kontura, zeinaren titularra per­tsona hauetako bat izan baitaiteke:

a)  Autolikidazioa egiten duen per­tsona. Dena den, autolikidazioa zergadunaren ordezkariak egiten badu, itzul­ketarako adierazitako banku-kontuaren titular izan daiteke, soil-soilik, baldin eta zergadunaren legezko ordezkari bada.      

b)  Zergaduna bera.

2.    Itzul­ketarako adierazten den banku-kontuaren titularra autolikidazioa egiten duten per­tso­netako bat bada, izan eran­tzule solidario gisa, atxiki­tzaile gisa edo legezko ordezkari baimendun gisa, kontuak Espainian egon behar du irekita. Aldiz, itzul­ketarako kontuaren titularra zergaduna bera bada, kontua Espainiako zein atze­rriko kreditu entitate batean egon daiteke irekita.

3.    Kontabilitate agirian Banku Kodearen Nazioarteko Kodea (IBAN kodea) adierazi behar da beti, transferen­tzia zer kontutara egin behar den identifika­tzeko.

Kontua atze­rrian irekita badago, banku-kontuaren kodea –IBAN formatua– edo SWIFT/BIC kodea adierazi behar da.     

6. artikulua.  210 ereduari eran­tsi beharreko dokumentazioa.

1.    Autolikidazioa egitean Espainiako barne araudian aurreikusten diren salbuespenak aplika­tzen badira zergadunaren egoi­tza arrazoi hartuta, ereduari tokian tokiko agintari fiskalek luzatutako egoi­tza-agiria eran­tsiko zaio eskubide horiek froga­tzeko.

Autolikidazioa egitean Espainiak sinatu duen eta zergape­tze bikoi­tza saihestea helburu duen hitzar­men bat aplika­tzen bada, zerga-egoi­tza­ren ziurtagiria eran­tsi behar da, tokian tokiko agintari fiskalek luzatua, eskubide horiek froga­tzeko, eta agiri horrek berariaz adierazi behar du zergaduna hitzar­menean definitutako zen­tzuan dela egoiliarra. Hala ere, autolikidazioa egitean hitzar­men batean finkatutako zergape­tze muga aplika­tzen bada, eta hitzar­men hori gara­tzen duen aginduak formulario berezi bat erabili beharra ezar­tzen badu, ziurtagiriaren ordez formularioa aurkeztuko da.      

Zerga oinarria zehazteko garaian gastuak ken­tzen badira zergadunak Europar Batasuneko beste estatu bateko egoiliarrak direlako, edo egoi­tza Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu batean dutelako, zeinarekin benetako zerga informazio trukea egiten baita zerga iruzurrari aurre egiteko neurriei buruzko azaroaren 29ko 36/2006 Legeak lehen xedapen gehigarriko 4. apartatuan ezarritako eran, kendutako gastuen frogagiriak aurkezteaz gainera, egoi­tza fiskala kasuan kasuko estatuan duela egiazta­tzeko agiria ere eran­tsi beharko da, estatu horretako zerga agintari­tzak luzatua. 

Artikulu honetan aipa­tzen diren egoi­tza-agiriek urtebeteko balioa izango dute ematen diren egunetik aurrera. Alabaina, zergaduna atze­rriko estatu bat, haren azpibanaketa politiko edo administratiboetako bat, edo bertako toki entitateetako bat denean, egoi­tza-agiriek mugagabeko balioa izango dute.          

2.    Kuotatik atxi­kipenak edo konturako sarrerak ken­tzen direnean, behar diren frogagiriak aurkeztuko dira beti.          

3.    Autolikidazioak aurkezten dituztenak baloreak gordaila­tzen dituzten eran­tzule solidarioak direnean, nahikoa izango da haiek preskripzio epeak dirauen bitartean gorde­tzea zerga Administrazioaren esku, aurreko 1. zenbakian aipaturiko egoi­tza-agiriak, formularioak edo aitorpenak.               

4.    Autolikidazioek itzul­keta eskaera dakartenean, kontuaren identitatea eta titulartasuna frogatuko dira. Horrez gain, itzul­keta zergadunaren legezko ordezkariaren kontu batera egiteko eska­tzen denean, ordezkari­tza­ren frogagiria eran­tsi behar da. Agiri horretan, klausula batek adierazi behar du legezko ordezkariak ahalmena duela itzul­keta bere izenean eta zergadunaren kontura jaso­tzeko.           

Agiri hori aurkeztea ez da beharrezkoa izango aipaturiko klausula jaso­tzen duen ordezkari­tza dagoeneko zerga Administrazioari frogatu zaionean hura zerga ordezkarien erroldan inskribatuta. Azaroaren 5eko 582/2014 Foru Aginduak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finan­tza Departamentuko zerga ordezkarien errolda arau­tzen duenak, ezarri du errolda hori.            


7. artikulua.  211 eredua aurkezteko betebeharra, eta eredua aurkezteko eta diru-sarrera egiteko epea.

1.    211 eredua aurkezteko betebeharra.

Gipuzkoan kokaturik dauden ondasun higiezinak establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrei erosten dizkietenek erabili behar dute 211 eredua, egindako atxi­kipena edo konturako sarrera aitortu eta ordain­tzeko, zergaren foru arauko 25.2 artikuluan eta haren erregelamenduko 18. artikuluan jasotakoaren arabera.

2.    Aurkezteko eta diru-sarrera egiteko epea.

211 ereduaren bidez egindako autolikidazioa aurkezteko eta, kasua bada, diru-sarrera egiteko epea, hilabetekoa izango da, ondasun higiezina eskualda­tzen denetik aurrera.            

Epea larunbatean edo egun baliogabean amai­tzen bada, hurrengo lehen egun baliodunera luzatuko da.

8. artikulua.  213 eredua aurkezteko betebeharra, eta eredua aurkezteko eta diru-sarrera egiteko epea.

1.    213 eredua aurkezteko betebeharra.

Paradisu fiskal­tzat hartutako herrialde edo lurralde batean egoiliar diren entitateak –zergaren foru arauaren 33. artikuluan aipatutakoak– daude behartuta 213 eredua aurkeztera, baldin eta, Gipuzkoan edozein tituluren bidez ondasun higiezinen edo haien gaineko gozamen eskubide errealen jabe badira edo gisa horretako ondasun edo eskubideak badituzte.

Alabaina, ez daude eredua aurkeztera behartuta atze­rriko estatu eta herri erakundeak nahiz nazioarteko organismoak, denak ere artikulu horren 5.a) apartatuan aipatuak.        

Autolikidazioa ondasun higiezin bakoi­tzeko aurkeztuko da. Ondorio horietarako, higiezin desberdin­tzat hartuko dira katastroan zenbaki finko berezitu bat dutenak. Paradisu fiskal­tzat hartutako herrialde edo lurralde batean egoiliar den entitate batek Gipuzkoan edozein tituluren bidez duen ondasun higiezina bat baino gehiago denean edo gozamen eskubide errealak Gipuzkoako ondasun higiezin bati baino gehiagori dagozkionean, 213 eredu bakarra aurkeztu beharko du, eta eredu horretako ondasun higiezinen zerrendan bereizita adieraziko du ondasun bakoi­tza.

2.    Aurkezteko eta diru-sarrera egiteko epea.

213 ereduaren bidez egindako autolikidazioaren aurkezpena, eta, kasua bada, atera­tzen den diru-sarrera, urte bakoi­tzeko urtarrilean egingo dira, aurreko urteko abenduaren 31n sortutako kargarengatik.

Epea larunbatean edo egun baliogabean amai­tzen bada, hurrengo lehen egun baliodunera luzatuko da.

9. artikulua.  210, 211 eta 213 ereduak zein modutan aurkeztu eta identitatea nola frogatu.

1.    Modu hauek daude 210, 211 eta 213 ereduak aurkezteko:

a)  Transmisio elektronikoa, erabil­tzaileek Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoan (https://www.gfaegoi­tza.eus) eskura izango duten formularioa erabilita.

Transmisio elektronikoa Internet bidez egingo da, azaroaren 24ko 1011/2010 Foru Aginduak, zerga arloko zenbait tramite bide elektronikoz egiteko obligazioa arau­tzen duenak, ezarritako prozeduraren arabera.          

b)  Paperezko euskarria. Aipatutako euskarria eskura­tzeko, erabil­tzaileek inprima dezakete Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoan (https://www.gfaegoi­tza.net helbidean) eskura izango duten PDF artxi­boa.        

2.    Gorago aipatutako 1.011/2010 Foru Aginduaren 1.1 artikuluan sar­tzen diren zergapekoek bide elektronikoz bakarrik aurkeztu behar dute eredu informatiboa.             

3.    1.011/2010 Foru Aginduaren 1.1 artikuluko a) eta b) letretan aipa­tzen diren zergapekoek beren identitatea frogatu behar dute dela sinadura elektroniko aitortuaren bitartez, dela pasahitz operatiboa erabilita, Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arau­tzen den irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretuak 21. artikuluan xedatutakoari jarraituz.


1.011/2010 Foru Aginduaren 1.1 artikuluko c) letran aipa­tzen diren per­tso­nek edo entitateek sinadura elektroniko aitortua erabiliz frogatu behar dute beren identitatea, betiere azaroaren 5eko 582/2014 Foru Aginduak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finan­tza Departamentuko zerga ordezkarien errolda arau­tzen duenak, 9. artikuluan eta haren hurrengoetan xeda­tzen duen moduan.          

10. artikulua.  Ordain­tzeko edo itzul­tzeko emai­tza, bitarteko elektronikoz aurkeztutako aitorpenetan.

1.    Autolikidazioa bitarteko elektronikoz aurkeztu eta haren emai­tza ordain­tze­koa bada, bankuan helbideratuta edo ordainketa-pasabidearen bitartez egin ahal izango da diru-sarrera.          

2.    Banku batean helbideratuz gero, ordainketa kargatuko da zergadunak autolikidazioan adierazten duen kontuan, zeinak haren izenean irekita egon behar baitu zergak bil­tzeko baimenduta dagoen entitate lagun­tzaile batean. Ondorio horietarako, aplikatuko da abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez onartutako Gipuzkoako Zerga-bilketa Erregelamenduak 30. artikuluan xedatutakoa.

Zergapekoak Banku Kodearen Nazioarteko Kodea (IBAN kodea) adieraziko du, zerga zorraren ordainketa zer kontutan helbideratu behar den identifika­tzeko.

3.    Diru-sarrera egiteko ordainketa-pasabidea erabil­tzen bada, kontuan hartuko da abenduaren 11ko 1074/2008 Foru Aginduak ezar­tzen duen prozedura. Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzenbide publikoko diru-sarrerak ordainketa-pasabidearen bitartez ordain­tzeko era arau­tzen da foru agindu horretan. Autolikidazioa ongi transmititutakoan egin ahal izango da diru-sarrera.

Ordainketa-pasabidea erabilita ere, autolikidazioak aurkezten direnean nahitaezkoa da helbidera­tze kontuaren datuak bete­tzea.

4.    210 ereduak itzul­tzeko emai­tza badu, foru agindu honen 5. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio.       

5.    210 ereduaren emai­tza zero kuota bada, kasu horretan ere Banku Kontuaren Nazioarteko Kodea (IBAN kodea) adieraziko da.

11. artikulua.  Ordainketa eta itzul­keta non eta nola egin, paper bidez aitor­tzen bada.

1.    210, 211 eta 213 ereduen autolikidazioak ordain­tze­koak badira, haien aurkezpena eta diru-sarrera abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez onartutako Gipuzkoako Zerga-bilketa Erregelamenduak bilketan lagun­tzeko baimen­tzen dituen entitateetako batean egingo dira (banku, aurrezki ­kutxa edo kreditu kooperatibetan).

Hala ere, 210 ereduaren autolikidazioarekin batera dokumentazioren bat aurkeztu behar denean, hura kartazal batean sartu eta entitate lagun­tzailean ­utziko da.

2.    Autolikidazioaren emai­tza itzul­tze­koa bada –210 eredua– edo zero kuota ematen badu –210 eta 213 ereduak–, aurkezteko lekuak izango dira Ogasun eta Finan­tza Departamentuko Zuzeneko Zergen Zerbi­tzua, herritarren arretarako bulegoak, edo Gipuzkoako Zerga-bilketa Erregelamenduak, abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez onartuak, zerga-bilketan lagun­tzeko baimen­tzen dituen entitateetako bat (banku, aurrezki-­kutxa edo kreditu kooperatibak).           

12. artikulua.  Establezimendu iraunkor bidez lortutako errentak.

1.    Foru agindu honetan xedatutakoa aplikagarria izango zaie zergaren foru arauaren 18.5 artikuluan aipa­tzen diren establezimendu iraunkorrei, baldin eta 5. apartatu horren a) letran ezarritakoaren arabera zehazten badute zerga.           

2.    Entitate ez-egoiliar batek establezimendu iraunkor bidez lortutako errentak atze­rrira transferi­tzen direnean zergaren foru arauak 19.2 artikuluan ezarritakoarekin bat, zerga ezarpen horren aitorpena eta diru-sarrera 210 ereduaren bidez egingo dira.

Kasu horretan, aurkezpena eta diru-sarrera egingo dira Zerga-bilketa Erregelamenduak, abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez onartuak, zerga-bilketan lagun­tzeko baimen­tzen dituen entitateetako batean (banku, aurrezki-­kutxa edo kreditu kooperatibetan).    


Aurkezpena eta diru-sarrera apiril, uztail, urri edo urtarrilaren lehen hogeita bost egun naturalen barruan egingo dira, errentak atze­rrira transferi­tzeko data aurreko hiruhileko naturalaren barruan dagoen heinean.

Epea larunbatean edo egun baliogabean amai­tzen bada, hurrengo lehen egun baliodunera luzatuko da.

3.    Establezimendu iraunkorren eragiketek ez badute ixten ziklo merkantil oso bat, zergaren foru arauak 18.4.b).1 artikuluan aipa­tzen duen por­tzen­tajea 100eko 15 izango da.    

13. artikulua.  Loteria eta apustu jakin ­batzuetako sarien gaineko karga bereziaren itzul­keta eskaera, hitzar­men bat aplikatuta.

Establezimendu iraunkorrik gabeko zergadun ez-egoiliarrek loteria eta apustu jakin ­batzuetako sarien gaineko karga bereziari lotutako sariak eskuratu badituzte, eta karga berezi hori dela-eta Foru Ogasunean diru kopuruak sartu edo Foru Ogasunari ordaindu behar zaizkion atxi­kipenak jasan badituzte zergape­tze bikoi­tza saihesteko hitzar­men baten aplikaziotik atera­tzen dena baina zenbateko handiagoan, hitzar­menaren aplikazioa eta dagokion itzul­keta eskatu ahal izango dute, 210 eredua erabilita. Autolikidazio horretarako ezarritako moduan, tokian, eta epeetan aurkeztuko dute eredua, beharrezkoa den dokumentazioa eran­tsita.

14. artikulua.  Itzul­keta eskaera aitorpen eta egiaztapen prozedura berezi baten bidez egitea, jabe­tza intelektualeko eskubideen kudeaketa kolektiboko entitateen kasuan.          

1.    Jabe­tza intelektualeko eskubideen kudeaketa kolektiboa egiteko baimenduta dauden entitateek, Espainian egoiliartuek, atxi­kipenak egin badituzte barruko araudian ezarritako karga tasaren arabera, eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren autolikidazioak 210 ereduaren bidez egitean itzul­keta eska­tzen badute zergape­tze bikoi­tza saihesteko hitzar­men bat aplikatuta –likidazio horiek egin behar dira ­antzeko eskubideak kolektiboki kudea­tzen dituzten beste entitate ­batzuei, beste herrialde batean egoiliartutakoei, zeinekin elkarrekiko zein alde bateko ordezkari­tza kontratuak sinatuak baitituzte, ordainketak egiteagatik eta ordainketa horien likidazioetan ageri diren etekinengatik– aitorpen eta egiaztapen prozedura berezi bat erabili ahal izango da, baldin­tza hauek bete­tzen badira:              

a)  Jaso­tzaileek kudeaketa kolektiboko atze­rriko entitatearen herrialde berean izan behar dute egoi­tza, hitzar­menaren zen­tzuan.

b)  Jaso­tzaile bakoi­tzari dagozkion etekinek 10.000 eurotik beherakoak izan behar dute urte naturalean.     

210 eredua itzul­keta eskatuta bete­tzen denean, urte osoko etekinak jasoko dira. Bertan adierazi behar da jabe­tza intelektualeko eskubideen kudeaketa kolektiboan jarduteko baimenduta dauden entitate egoiliarretatik zein­tzuk aurkezten duten autolikidazioa atxiki­tzaile gisa, eta zergadunari dagokion atalean kudeaketa kolektiboko entitate atze­rritarra jarri behar da. Errenta motaren kodea adierazteko, prozedura berezi hau identifika­tzen duen kodea ida­tziko da.

2.    Foru agindu honen 6.1 artikuluan dokumentazioari buruz xedatutakoa bete­tze­aren ondorioetarako, apartatu horretan jasotakoaren ordez agiri hauek eran­tsi daitezke:               

a)  Kudeaketa kolektiboko atze­rriko entitateak egindako ziurtagiria, hiru datu hauek jaso behar dituena: jaso­tzaileen zerrenda –haien egoi­tza, hitzar­menaren zen­tzuan, atze­rriko entitatearen herrialde berean dagoela adierazita–, haietako bakoi­tzari dagokion zenbateko osoa, eta zenbateko horien batura.

b)  Atze­rriko entitatearen zerga egoi­tza­ren ziurtagiria, herrialdeko agintari fiskalek egina. Ziurtagiria urtebeterako izango da balioduna, egiten den egunetik aurrera.          

Sor­tza­penaren unean zergape­tze bikoi­tza saihesteko hitzar­menak indarrean badaude, egiaztapen prozedura berezi honek ez du erago­tziko hitzar­men horiek gara­tzen dituzten aginduetan xedatutakoa aplika­tzea, baldin eta itzul­keta prozeduran ezar­tzen bada berariazko formulario bat erabili behar dela edo zerga egoi­tza­ren ziurtagiria aurkeztu beharra dagoela. Orobat, horrek ez du erago­tziko zerga Administrazioak exijitu ahal izatea, hala badagokio, kudeaketa kolektiboko entitateek egindako ordainketa horietan sartutako etekinak jaso­tzen dituen edozein onuradunek hitzar­mena aplika­tzeko eskubidea justifikatu behar duela zerga egoi­tza­ren ziurtagiria aurkeztuta. Ziurtagiriak egoi­tza­ren herrialdeko agintari fiskalek egina behar du izan, eta adierazi behar du onuraduna hitzar­menaren zen­tzuan dela egoiliar.

Xedapen gehigarri bakarra.  Dibisetan egindako eragiketak.

Foru agindu honetan onar­tzen diren autolikidazioak bete­tze­ari begira, euroa ez den moneta-unitatean egindako eragiketak eurora aldatuko dira sarrerak edo gastuak sor­tzen diren egunean indarrean dagoen eta Europako Banku Zentralak edo Espainiako Bankuak onartutako kanbio-tasa ofiziala aplikatuz. Horretarako, euroaren sarrera arau­tzen duen abenduaren 17ko 46/1998 Legeak 36. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio. Data horretan kanbio-tasa ez bada ofizialki argitaratu, argitaratuta dagoen azken kanbio-tasa ofiziala hartuko da.


Kanbio-tasa ofizialik ez badago, moneta-unitatearen merkatuko balioa izango da erreferen­tzia.

Xedapen indargabe­tzaile bakarra.

Foru agindu hau behin indarrean jarri ondoren, indarrik gabe gera­tzen da urtarrilaren 14ko 29/2011 Foru Agindua, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga aitor­tzeko erabili beharreko 210, 211, eta 213 ereduak onartu, horiek aurkezteko prozedura eta baldin­tza orokorrak finkatu eta ez-egoiliarren tributazioari buruzko zenbait arau ematen dituena.      

Amaierako xedapen bakarra.

1.    Foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunean jarriko da indarrean, eta data horretatik aurrera gerta­tzen diren sor­tza­penen autolikidazioei aplikatuko zaie.

2.    Aurrekoa hala izanik ere, 14. artikuluan xedatutakoa aplikatuko zaie 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatutako sor­tza­penengatik aurkezten diren autolikidazioei.

Donostia, 2015eko ekainaren 1a.—Helena Franco Ibarzabal, Ogasun eta Finan­tza Departamentuko foru diputatua.                       
                (5371)

I. ERANSKINA

II. ERANSKINA

III. ERANSKINA