1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

173/2015 FORU AGINDUA, apirilaren 22koa, «Berotegi efektuko gas fluordunekin egindako eragiketen aitorpen laburbil­tzailea» izeneko 586 eredua onartu eta hori aurkezteko modua eta prozedura ezar­tzen dituena.

Berotegi efektuko gasen gaineko zerga tributu itundua da eta estatuak une bakoi­tzean ezar­tzen dituen fun­tsezko eta formazko arau berberei jarraituz erregulatuko da, hala jaso­tzen baitu 34. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoaren Ekonomia Itunak, 2002ko maia­tza­ren 23ko 12/2002 Legearen bidez onartuak.

Lurralde historikoetako erakunde eskudunek, hala ere, aitorpen eta ordainketa ereduak onartu ahal izango dituzte. Eredu horietan ­gutxienez lurralde erkideko datu berberak agertuko dira, eta likidazio aldi bakoi­tze­rako ordainketa epeak ezarriko dira, baina azken horiek fun­tsean ezin dira izan Estatuko Administrazioak ezarritakoez oso bestelakoak.

Zergaren ordainarazpena Estatuko Administrazioari edo lurraldea dela-eta eskumena duen foru aldundiari egokituko zaio, segun eta estatuko araudian aipatutako azken kon­tsumi­tzaileek produktuak erabil­tzen dituzten instalazio, ekipo edo aparatuak lurralde erkidean edo euskal lurraldean kokatuta dauden.

Berotegi efektuko gas fluordunak autokon­tsumi­tzen direnean, zergaren ordainarazpena Estatuko Administrazioari edo lurraldea dela-eta eskumena duen aldundiari egokituko zaio, autokon­tsu­moa gerta­tzen den lurraldearen arabera.

Aurreko paragrafoetan jasotako gainerako kasuetan, zerga egitatea gerta­tzen den zergadunaren establezimenduaren lurraldeko administrazioak ordainaraziko du zerga.           

Zerga horren erregulazioa jasota ager­tzen da Ingurumen arloko gaiak zergape­tzeko neurriak ezarri eta bestelako neurri tributario eta finan­tza­rioak onar­tzen dituen urriaren 29ko 16/2013 Legean, bai eta 2013ko abenduaren 27ko 1042/2013 Errege Dekretuaren bidez onartutako zergaren Erregelamenduan ere.

Ekonomia Ituneko lehen xedapen gehigarrian jasotakoaren arabera, foru erakundeek araudi propiorik egiten ez duten bitartean, lurralde erkidean indarrean dauden arauak aplikatuko dira. Arau horiek, dena dela, ordezko zuzenbidea izango dira beti.

Berotegi Efektuko Gasen gaineko Zergaren Erregelamenduak 5. artikuluan dioenez, eragiketen aitorpen laburbil­tzaile bat aurkeztu behar dute 2013ko urriaren 29ko 16/2013 Legeko 5. artikuluaren zazpigarren apartatuan eta seigarren apartatuko 2. zenbakiaren lehen paragrafoan jasotakoari jarraituz, hurrenez hurren, zerga horretatik salbue­tsita edo lotu gabe dauden gas fluordunen erosketak, salmentak edo entregak egiten dituzten fabrika­tzaileek, inporta­tzaileek, batasun barruko eskura­tzaileek eta hondakin kudea­tzaileek.

Foru agindu honen bidez onartu egiten da 586 eredua, salbue­tsita dauden gas fluordunen erosketa, salmenta edo entregen aitorpen laburbil­tzailea aurkeztekoa.             

Honenbestez, honako hau

XEDA­TZEN DUT

1. artikulua.  586 eredua onar­tzea.

Onartu egiten da 586 eredua, «Berotegi efektuko gas fluordunekin egindako eragiketen aitorpen laburbil­tzailea», eta foru agindu honen I. eranskinean jaso­tzen da.

Bi ale ditu ereduak: Administrazioarena eta interesdunarena.

2. artikulua.  586 eredua aurkeztera behartuak.

586 eredua aurkeztu behar dute 2013ko urriaren 29ko 16/2013 Legeak, Ingurumen arloko gaiak zergape­tzeko neurriak ezarri eta bestelako neurri tributario eta finan­tza­rioak onar­tzen dituenak, 5. artikuluaren zazpigarren apartatuan eta seigarren apartatuko 2. zenbakiaren lehen paragrafoan jasotakoari jarraituz, hurrenez hurren, zerga horretatik salbue­tsita edo lotu gabe dauden gas fluordunen erosketak, salmentak edo entregak egiten dituzten fabrika­tzaileek, inporta­tzaileek, batasun barruko eskura­tzaileek eta hondakin kudea­tzaileek.

3. artikulua.  586 eredua aurkezteko epeak.

586 eredua mar­txoko lehen hogeita hamar egun naturaletan aurkeztuko da aurreko urte naturaleko eragiketei dagokienez.

Eredua aurkezteko azken eguna larunbata edo egun baliogabea bada, epea ondorengo egun baliodunera luzatuko da.

4. artikulua.  586 eredua aurkezteko modua.

1.  586 eredua paperean edo Internet bidezko igorpen elektronikoz aurkeztu ahal izango da. Horretarako, interesdunak «Gipuzkoataria» tramite eta zerbi­tzu elektronikoen atarira jo beharko du, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoaren bidez (www.gipuzkoa.eus).      

2.  Aurreko apartatuan xedatutakoa xedatuta ere, 586 eredua igorpen telematikoz aurkeztu behar dute 2010eko azaroaren 24ko 1011/2010 Foru Aginduak, zerga arloko zenbait tramite bide elektronikoz egiteko obligazioa arau­tzen duenak, 1. artikuluaren 1. apartatuan aipa­tzen dituen subjektu pasiboek, foru agindu horretan ezarritakoari jarraikiz. Orobat, zergapekoek, eredu horiek bide telematikoz aurkeztera behartuta egon gabe, modalitate hori aukera­tzen badute, 1011/2010 Foru Aginduan ezarritakoaren arabera egin beharko dute aurkezpena.             

3.  586 ereduaren aurkezpena igorpen elektronikoz egingo da, foru agindu honen I. eranskinean jasotako diseinua duen «pdf betegarria» Internet bidez bidalita, eta, betiere, 2010eko azaroaren 24ko 1011/2010 Foru Aginduak, zerga arloko zenbait tramite bide elektronikoz egiteko obligazioa arau­tzen duenak, ezarritako prozedurari jarraituz.

Eragiketen xehetasuna «pdf betegarrian» edo horrekin batera bidaliko den fitxa­tegi baten bidez sartu ahal izango da, foru agindu honen II. eranskinean jasotako eduki eta diseinuaren arabera.

4.  Paperezko aurkezpena aurreko apartatuan aipatutako «pdf betegarriaren» bidez egingo da, behin Administrazioaren alea eta aitor­tzailearena bete eta inprimatu ondoren.            

Paperezko aurkezpena Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finan­tza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbi­tzuan egin ahal izango da (Errotaburu pasealekua 2, 20108 Donostia) edo, bestela, Ogasun eta Finan­tza Departamentuko herritarren arretarako bulego batean.

Xedapen iragankorra.

2014ko eragiketen aitorpen laburbil­tzailearen 586 eredua 2015eko maia­tza­ren 29ra arte aurkeztu ahal izango da.      

Azken xedapena.

Foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egun berean jarriko da indarrean.

Donostia, 2015eko apirilaren 22a.—Helena Franco Ibarzabal, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatua.     
                (3749)

II. ERANSKINA

«Berotegi efektuko gas fluordunekin egindako eragiketen aitorpen laburbil­tzailea» izeneko 586 eredua telematikoki aurkezteko sor­tzen diren fitxa­tegiek bete beharreko diseinua.

Inportatu beharreko fitxa­tegiak testu formatua izango du, eremuak (;) karakterearen bidez bereizita.

Gehienez 1.000 erregistro inportatuko dira aitorpen bakoi­tzeko.

Inportatu beharreko erregistroaren formatua:

Eremua / Campo

Luzera / Longitud

Mota / Tipo

Azalpena / Descripción

1

8

A

Aitortzailearen GFJ

CAF declarante

2

1

A

Identifikazio mota

Tipo de identificación

3

15

A

IFZ, IFZ-BEZ

NIF, NIF-IVA

4

50

A

Izena edo sozietate izena

Nombre o razón social

5

8

A

Hartzailearen GFJ

CAF destinatario

6

6

A

Epigrafea

Epígrafe

7

11,2

N

Zergari lotu gabeko kopurua (kilogramotan, bi hamartarrekin)

Cantidad no sujeta (en kilogramos con dos decimales)

8

11,2

N

Salbuetsitako kopurua (kilogramotan, bi hamartarrekin)

Cantidad exenta (en kilogramos con dos decimales)

 

Eremuen azalpena.

·  1etik 5era bitarteko eremuak (aitor­tzaile eta har­tzailearen identifikazioa):

Autokon­tsumo salbue­tsiak aitor­tzen badira, har­tzailea aitor­tzailea bera izango da, eta hura identifikatuko da autokon­tsumo salbue­tsia lotu zaion gas fluordunen jarduera kodearekin (GFJ) (GF, GV edo GG) (1. identifikazio mota).

Salmenta edo entrega salbue­tsiak aitor­tzen badira, har­tzailea identifika­tzeko, zergari buruzko urriaren 29ko 16/2013 Legean jasotakoaren arabera aplikagarria den salbuespenaren arabera egin beharko da bereizketa:

— 5.7.1.a) artikuluko salbuespena: har­tzailea bere GFJ kodearekin (GF edo GV) identifikatuko da (1. identifikazio mota).

— 5.7.1.b) artikuluko salbuespena: har­tzailea bere GFJ kodearekin (GO) identifikatuko da (1. identifikazio mota).

— 5.7.1.c) artikuluko salbuespena: har­tzailea bere GFJ kodearekin (GT) identifikatuko da (1. identifikazio mota).

— 5.7.1.d) artikuluko salbuespena: har­tzailea bere GFJ kodearekin (GN) identifikatuko da (1. identifikazio mota). Har­tzailea ekipo edo aparatu berrien fabrika­tzailearen desberdina bada, bere IFZrekin eta sozietate izenarekin identifikatuko da (2. identifikazio mota).

— 5.7.1.e) artikuluko salbuespena: har­tzailea bere GFJ kodearekin (GM) identifikatuko da (1. identifikazio mota).

— 5.7.1.f) artikuluko salbuespena: har­tzailea bere IFZrekin eta sozietate izenarekin identifikatuko da (2. identifikazio mota).

— 5.7.1.g) artikuluko salbuespena: har­tzailea identifikatuko da bere IFZrekin eta sozietate izenarekin, itsa­son­tzi edo aireon­tziaren jabearen arabera (2. identifikazio mota); bere IFZ-BEZarekin eta sozietate izenarekin (3. identifikazio mota); edo bere datuak ez jarriz (4. identifikazio mota).

— 5.7.2 artikuluaren lehen paragrafoko salbuespena: har­tzailea bere GFJ kodearekin (GI) identifikatuko da (1. identifikazio mota).

— 5.7.2 artikuluaren bigarren paragrafoko salbuespena: har­tzailea bere GFJ kodearekin (GC) identifikatuko da (1. identifikazio mota).

— 5.7.2 artikuluaren laugarren paragrafoko salbuespena: har­tzailea bere GFJ kodearekin (GD) identifikatuko da (1. identifikazio mota).

Zergari lotu gabeko salmenta edo entregak aitor­tzen badira, har­tzailea identifika­tzeko, gas fluordunen helmugaren arabera bereizi behar da:

— Europar Batasunaren barruan badago, har­tzailea bere IFZ-BEZarekin eta sozietate izenarekin identifikatuko da (3. identifikazio mota).

— Europar Batasunetik kanpo badago, har­tzailea bere datuak ez jarriz identifikatuko da (4. identifikazio mota).

·  6 eremua (epigrafea):

Autokon­tsumo, salmenta edo entregari lotutako berotegi efektuko gas fluordunari dagokion epigrafea jaso behar da, 2013ko urriaren 29ko 16/2013 Legearen 5.hamaika artikuluan jasotakoari jarraituz aplikagarri zaion tarifaren arabera:           

— Gasak izateagatik 1. tarifa aplikagarri bazaio, gas motaren arabera dagokion epigrafea jaso beharko da, 1.1etik 1.25era bitarteko epigrafeen artetik, biak barne.

— Prestakinak izateagatik 2. tarifa aplikagarri bada, 2.1 epigrafea jaso beharko da.

— Gas edo prestakin birsortuak edo birziklatuak izateagatik 3. tarifa aplikagarri bada, 3.1 epigrafea jaso beharko da, gasak izanez gero, edo 3.2 epigrafea, prestakinak izanez gero.

·  7. eremua (zergari lotu gabeko kopurua):

Hemen jaso beharko da aitorpenari dagokion urte naturalean 2013ko urriaren 29ko 16/2013 Legearen 5.seigarrena.2 artikuluaren lehen paragrafoan ezarritakoaren arabera zergari lotu gabe saldu edo entregatu den kopurua. Kopuru hori kilogramotan adieraziko da, bi zenbaki hamartar jarrita, eta operadore eta epigrafearen arabera taldekatuko da.

·  8. eremua (salbue­tsi­tako kopurua):

Hemen jaso beharko da aitorpenari dagokion urte naturalean 2013ko urriaren 29ko 16/2013 Legearen 5.zazpi artikuluan ezarritakoaren arabera salbue­tsita saldu, entregatu edo autokon­tsu­mitu den kopurua. Kopuru hori kilogramotan adieraziko da, bi zenbaki hamartar jarrita, eta operadore eta epigrafearen arabera taldekatuko da.