3
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

7/2015 FORU DEKRETUA, mar≠txo≠aren 24koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nak egoi≠tza zerbi≠tzuetan eta eguneko zentroetan sar≠tzeko araubidea arau≠tzen duena.†††††††††

AURKIBIDEA

Zioen azalpena.

I. kapitulua.

Xedapen orokorrak.

1. artikulua. Xedea.

2. artikulua. Aplikazio eremua.

3. artikulua. Zerbi≠tzuen definizio eta sailkapena.

II. kapitulua. Har≠tzaileak.

4. artikulua. Zerbi≠tzuetarako eskubidea duten per≠tso≠nak.

5. artikulua. Zerbi≠tzuak eskura≠tzeko baldin≠tza orokorrak.

6. artikulua. Zerbi≠tzu bakoi≠tze≠rako baldin≠tza zeha≠tzak.†††††††††††††

7. artikulua. Zerbi≠tzuetarako eskubidearen murrizketak.

8. artikulua. Eskubidea gal≠tzea.

9. artikulua. Erabil≠tzaileen eskubidea aldi baterako etetea.††††††

10. artikulua. Eska≠tzailearen adostasuna.

III. kapitulua. Sar≠tzeko prozedura.

1. atala. Prozedura arrunta.

1. azpiatala. Prozeduraren hasiera.

11. artikulua. Eskaerak aurkeztea.

12. artikulua. Hasierako dokumentazioa.

13. artikulua. Espedientea bete≠tzea.

2. azpiatala. Espedientea bidera≠tzea.

14. artikulua. Eskaera egiazta≠tzea eta zuzen≠tzea.

15. artikulua. Espedientea balora≠tzea.

3. azpiatala. Espedientea erabaki≠tzea.

16. artikulua. Espedientea erabaki≠tzea.

17. artikulua. ≠Atzera egitea eta uko egitea.

4. azpiatala. Inpugnazioak.

18. artikulua. Administrazio helegiteak.

2. atala. Sar≠tzeko larrialdiko prozedura.

19. artikulua. Sar≠tzeko larrialdiko prozedura.

3. atala. Gizarte premiako edo gizarte larrialdiko egoeretarako prozedura.

20. artikulua. Gizarte premiako edo gizarte larrialdiko egoeretarako sarrera.

21. artikulua. Esku-har≠tzea.

22. artikulua. Behin-behinekotasuna.

IV. kapitulua. Leku kudeaketa.

23. artikulua. Itxa≠rote-zerrenda.

24. artikulua. Lekuak eslei≠tzeko irizpideak.

25. artikulua. Eskainitako lekuak ez onar≠tzea kudea≠tzeko irizpideak.

26. artikulua. Zerbi≠tzu bakoi≠tza≠ren lurralde esparrua.

V. kapitulua. Zentro batean sar≠tzea gauza≠tzea.

27. artikulua. Sar≠tzeko modalitateak.

1. atala. Sarrerak.

28. artikulua. Sar≠tzeko data eta epea.

29. artikulua. Sarrera gauza≠tzea.

30. artikulua. Egoki≠tze epea.

31. artikulua. Erabil≠tzailearen ustezko desgaitasuna, sartu eta gerokoa.

32. artikulua. Leku erreserba.

2. atala. Lekualda≠tzeak.

33. artikulua. Lekualda≠tze≠aren definizioa.

34. artikulua. Lekualda≠tze eskaerak Gipuzkoako Lurralde Historikoko zentroen sarean.

35. artikulua. Lekualda≠tze≠aren arrazoiak.

36. artikulua. Lekualda≠tze espedientea erabaki≠tzea.

VI. kapitulua. Erabil≠tzaileen eskubide eta betebeharrak.

37. artikulua. Erabil≠tzaileen eskubideak.

38. artikulua. Zerbi≠tzu eska≠tzaileen eta erabil≠tzaileen betebeharrak.

39. artikulua. Prezio publikoa ordain≠tzeko obligazioa.

Xedapen gehigarri bakarra.

Lehenengo xedapen iragankorra.

Bigarren xedapen iragankorra.

Hirugarren xedapen iragankorra.

Xedapen indargabe≠tzaile bakarra.

Amaierako lehen xedapena.

Amaierako bigarren xedapena.

Eranskinak.

I. eranskina. Zerbi≠tzu bakoi≠tza≠ren lurralde esparrua muga≠tzeko zonaka≠tzea.

II. eranskina. Itxa≠rote-zerrendaren baremazioa.

ZIOEN AZALPENA

Une honetan, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nen≠tzako -adineko per≠tso≠nak, desgaitasuna duten per≠tso≠nak zein buruko gai≠tza duten per≠tso≠nak izan- egoi≠tza zerbi≠tzuetarako eta eguneko zentroetarako sarrera arau≠tzeko bideak honakoak dira: adineko per≠tso≠nen kasuan, 20/2002 Foru Dekretua, apirilaren 30ekoa, Gipuzkoako adineko per≠tsona ezinduen≠tzako lekuak eskatu eta emateko arauak ematen dituena; buruko gai≠tza duten per≠tso≠nen kasuan, 57/2002 Foru Dekretua, azaroaren 5ekoa, gizartean baztertu edo marjinatu egoeran daudenak gizarte eta osasun alorreko baliabideetara iristeko araudia ezar≠tzen duena; eta, azkenik, desgaitasuna duten per≠tso≠nen kasuan, araudi espezifikorik ez dagoenez, aipatu 20/2002 Foru Dekretua erabil≠tzen da, analogiagatik.††

Beraz, erregulazio osatugabe bat daukagu, eta arau egoki≠tza≠pena behar du horrek; are gehiago kontuan har≠tzen badugu ezen azken zor≠tzi urtean lege aldaketa garran≠tzi≠tsuak izan direla eta horiek eragin pisuzkoa izan dutela bai gizarte zerbi≠tzuen esparruan oro har, bai mendekotasunaren arretaren eta desgaitasuna duten per≠tso≠nen eskubideen esparruan bereziki. Ildo honetatik, azpimarra≠tze≠koa da hainbat arau testu onartu eta indarrean sartu direla, honakoak: 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia per≠tso≠nala susta≠tze≠ari eta mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nak zain≠tze≠ari buruzkoa; 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Euskadiko Gizarte Zerbi≠tzuei buruzkoa; eta 1/2013 Legegin≠tzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten per≠tso≠nen eskubideei eta per≠tsona horiek gizartera≠tze≠ari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateratua onar≠tze≠koa. Horiez gain, adierazi behar da espainiar estatuak 2007ko mar≠txoan eta azaroan sinatu eta berre≠tsi zuela desgaitasuna duten per≠tso≠nen eskubideei buruzko Konben≠tzioa (New York, 2006ko abenduaren 13a).

Aipatutako 39/2006 Legeak sortu egiten du Autonomiarako eta Mendekotasunaren Arretarako Sistema dei≠tzen duena, eta horren osagarria den zerbi≠tzu katalogoa defini≠tzen du; zerbi≠tzu horien artean daude adinekoen≠tzako eguneko zentroak, 65 urtez azpikoen≠tzako eguneko zentroak, mendekotasun egoeran dauden adinekoen≠tzako egoi≠tzak eta mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nen≠tzako arreta zentroak, dauden desgaitasun motak jaso≠tze≠arren.

12/2008 Legeak, Gizarte Zerbi≠tzuei buruzkoak, gizarte zerbi≠tzuen euskal sistema sor≠tzen du, eta 6. artikuluan bere lehentasunen artean identifika≠tzen du per≠tso≠nen autonomia susta≠tzea eta mendetasun egoerek per≠tso≠nei eta familiei eragiten dizkieten beharrizanei aurrea hartu eta eran≠tzu≠tea. Era berean, 22. artikuluan defini≠tzen du Gizarte Zerbi≠tzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbi≠tzuen Katalogoa, eta horien artean sar≠tzen ditu adinduen≠tzako egoi≠tza zentroak, ahalmen urrituen≠tzako egoi≠tza zentroak, buruko gai≠tza duten per≠tso≠nen≠tzako egoi≠tza zentroak, eta autonomia mugatuak eragindako premiei eran≠tzu≠teko eguneko zerbi≠tzuak edo zentroak. Horiek guztiak bigarren mailako arretako gizarte zerbi≠tzu gisa egitura≠tzen dira, eta foru aldundiek dute atxi≠kia horiek horni≠tzeko eskumena.†††

Bestetik, 12/2008 Legeak, 2. artikuluan, gizarte zerbi≠tzue≠tarako eskubide subjektiboa aitor≠tzen du; hau da, ezar≠tzen du ezen Gizarte Zerbi≠tzuen Euskal Sistemaren prestazioez eta zerbi≠tzuez baliatu ahal izatea eskubide subjektiboa izango dela, betiere sistema horretaz balia≠tzeko ezarritako baldin≠tza orokorren eta prestazio edo zerbi≠tzu bakoi≠tzaz balia≠tzeko araututako baldin≠tza berezien barruan.

Hau da, araudi berriak sendotu egin du lehendik bazen eskumen atxi≠kipen bat, are garbiago eginez eta eskubide subjektibo izaera emanez gainera horri.

Eskubide subjektibo aipatua baliatu ahal izateko baldin≠tzak mugatu eta finkatu beharrari eran≠tzuna ematea da foru dekretu honen helburua.

Arau aldaketez gain, azpimarra≠tze≠koa da Gipuzkoako Lurralde Historikoak egituratu egin duela bere esparruan, bereziki desgaitasuna duten per≠tso≠nen alorrean, abangoardiako≠tzat har daitezkeen erakundeek kudea≠tzen dituzten zentroen sare bat. Eta horrek bul≠tza≠turik lurralde historikoan pixkanaka-pixkanaka hedatuz joan da arreta eredu bat, oinarrizko osagai dituela honakoak: lagun≠tzen paradigma eta eredua, erdigune≠tzat per≠tsona duen plangin≠tza, bizi-kalitatearen kon≠tzeptu eta konstruktoa eta beronen neurriak, jarrera-lagun≠tza positiboa, eta eskubideekiko errespetua eta eskubideen sustapena.†††††††††††††

Dena den, aipatu behar da eredu honek kokapen argi eta zeha≠tza duela desgaitasuna (eta buruko gai≠tza) duten per≠tso≠nen eskubideak aitor≠tzeko araudian, zeha≠tzago esanda New Yorkeko Konben≠tzioan eta desgaitasuna duten per≠tso≠nen eskubideei buruzko Lege Orokorraren Testu Bateratuan.†††††††††††

Logikoa denez, per≠tso≠nek eredu horretara egoki≠tzen diren zerbi≠tzuetara iri≠tsi eta zerbi≠tzuak baliatu ahal izateak, gauza zeharo oinarrizkoa bera, bat etorri behar du ereduarekin berarekin, eta hark dituen prin≠tzi≠pio berberen ildotik jo.

Lege fun≠tsezko bietara itzu≠liz (39/2006 Legera eta 12/2008 Legera alegia), eta horien bien sintesia eginez, esan genezake ezen, bul≠tza≠tzen duten arreta eta esku-har≠tze ereduaren konbinazio gisa, zerbi≠tzu eta prestazio orokorrak eta, bereziki, foru dekretu honen gai diren zerbi≠tzuak eska≠tzeko bideak prozesu bat jarraitu behar duela, eta horretan hainbat gauza bermatu behar direla, honakoak:

1.  Eska≠tzailearen mendekotasun egoeraren balorazioa eta, horrenbestez, horretatik atera≠tzen den mendekotasun graduari dagozkion zerbi≠tzu eta prestazioetarako eskubidea aitor≠tzea.

2.  Kasuari egokitutako esku-har≠tze baten diseinua, Arreta Per≠tso≠nalizatuko Plan batean oinarriturik (12/2008 Legearen arabera) edo Banakako Arreta Programa batean oinarriturik (39/2006 Legearen arabera); esku-har≠tze hori, arreta ibilbideen koheren≠tzia eta jarraitasuna berma≠tze≠arren, erabil≠tzailearen partaide≠tzaz prestatu beharko da eta, hala dagokionean, erabil≠tzailea ordezka≠tzen duen familiaren edo tutore≠tza entitatearen partaide≠tzaz, eta aldizkako balorazio eta berrikuste mekanismoak ere jaso beharko ditu, plana per≠tso≠naren beharren bilakaerari egoki≠tzen zaion egiazta≠tze≠arren. Plan horretan bermatu egingo da, gainera, esku-har≠tze≠aren diziplinartekotasuna, eta preben≠tzioaren ikuspegitik joko da. Gainera, programa hori aldatu ahal izango da per≠tsona interesatuak eta beronen ordezkari legalek eskatuz gero.

3.  Zerbi≠tzu≠rako sarrera, 39/2006 Legearen 14.6 artikuluan aurreikusten den lehentasun-ordenari jarraiki; horren arabera, mendekotasun gradu handieneko per≠tso≠nek lehentasuna izango dute eta, gradu berekoen artean, eska≠tzailearen ahalmen ekonomikoa hartuko da ain≠tzat.

Hau da, prozesuak argi eta garbi bereizitako hiru prozedura izango ditu osagai: mendekotasunaren balorazioa, esku-har≠tze planaren diseinua, eta baliabiderako sarrera.

Mendekotasuna balora≠tzeko eta zerbi≠tzu eta prestazioetarako eskubidea aitor≠tzeko prozedura foru eskumenaren esparruan sar≠tzen da, 12/2008 Legearen arabera. Alabaina substantibotasun propioa du, eta horrenbestez berariazko eta besteetatik bereiziriko erregulazioa behar du.

Esku-har≠tze plana diseina≠tzeko prozedura, Gizarte Zerbi≠tzuen Euskal Sisteman itxu≠ratuta dagoenaren arabera, udal eskumeneko oinarrizko gizarte zerbi≠tzuen gainean ≠datza nagusiki. Egia da, halaber, planak diziplinartekoa izan behar duela eta hori presta≠tzeko unean jaso egin behar dela foru gizarte zerbi≠tzuen iri≠tzia eta partaide≠tza –batez ere kasu honetan, Foru Aldundiak berak emandako egokitasun txos≠tena behar baita–, baina begi-bistakoa da, era berean, planak ezinbestez izan behar dituen per≠tso≠nalizazioa eta hurbiltasuna bakar-bakarrik udal gizarte zerbi≠tzuetatik berma daitekeela. Beraz, prozedura hau erregula≠tzea ez dagokio Gipuzkoako Foru Aldundiari.††

Beste kontu bat da hirugarren prozedura, sarrerari berari dagokiona alegia, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumen esparruaren barnean kokatua argi eta garbi, eta foru dekretu honen xede dena bera.

Hau da, foru dekretu honek erregulatu egiten du mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nak egoi≠tza zerbi≠tzuetara eta eguneko zentroetako zerbi≠tzuetara iri≠tsi ahal izateko prozedura, betiere per≠tsona horiek baloratu, dagozkien eskubideak aitortu, eta arreta per≠tso≠nalizatuko plana prestatu eta gero; presta≠tze lan horretan parte hartuak izango dira bai mendekotasun egoeran dagoen per≠tsona bai, hala dagokionean, per≠tsona horren familia edo tutore≠tza daukan entitatea, eta lortua izango da, halaber, akordio bat, arreta plana sina≠tzen duen Gizarte Zerbi≠tzuen Euskal Sistemako profesionalarekin. Beraz, esku-har≠tze plan horren emai≠tza bada egoi≠tza zerbi≠tzu bat edo eguneko zentro bat eska≠tzea, emai≠tza hori akordioaren ondorioa izango da, eta esku har≠tzen duten alderdi guztien borondatearen adierazpena era berean. Eskaeraren azpian dagoen borondate kon≠tzeptu hori da lehen aipatutako Arreta Ereduaren, hots, Gipuzkoako Lurralde Historikoan bul≠tza≠tzen ari den arreta ereduaren oinarria.

Bestetik, adierazi behar da badirela mota honetako zerbi≠tzuetarako sarrera-prozedura esaten zaiona baldin≠tza≠tzen duten hiru zer≠tze≠lada, zehazki honakoak: baliabide urriak izatea, aldaketa handia eragitea per≠tso≠naren bizi≠tzan, eta per≠tso≠nak oso denbora luzez erabil≠tzea (kasu askotan, per≠tso≠naren bizi≠tza osoan zehar izango da). Eta gauzak horrela, ezinbestekoa da hainbat gauza erregula≠tzea, hala nola:

1.  Itxa≠rote-zerrenden sistema bat, ekitatea eta 39/2006 Legean aurreikusten diren lehentasun-irizpideak bermatuz (mendekotasun gradua eta ahalmen ekonomikoa).

2.  Eran≠tzun malgua ahalbidetuko duen sarrera-sistema bat.

3.  Per≠tso≠naren egonaldian zehar gerta≠tzen diren bizi≠tzako aldaketei eran≠tzu≠tea ahalbidetuko duen lekualda≠tze sistema bat, betiere arretaren jarraitasuna manten≠tzen saiatuz.

Laburbildurik, foru dekretuaren xedea honakoa da:

1.  Mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nak (adinduak, desgaitasuna dutenak zein buruko gai≠tza dutenak) egoi≠tza zerbi≠tzuetara eta eguneko zentroetako zerbi≠tzuetara iristea erregula≠tzea.

2.  Ulerturik betiere zerbi≠tzuetara iriste horretan sar≠tzen direla eskaera, itxa≠rote-zerrendan onartua izatea, lekua edo plaza har≠tzea eta egonaldia bera.

3.  Horrenbestez, mendekotasun egoeraren balorazioa ez da sar≠tzen, ezta egokitasun txos≠tena ematea eta Arreta Per≠tso≠nalizatuko Plana presta≠tzea ere.

4.  Ildo berean kokatu nahi ditu zerbi≠tzuetarako sarreraren erregulazioa eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasunaren arretarako zentro mul≠tzoan bul≠tza≠tzen ari den Desgaitasunaren Arretarako Eredua.

Horren indarrez, Gizarte Politikako Departamentuko foru diputatuak proposatuta eta Diputatuen Kon≠tseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren,

XEDA≠TZEN DUT

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.  Xedea.

Foru dekretu honen xedea da Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbi≠tzuen Sare Publikoaren barnean sartuta dauden egoi≠tza eta eguneko zentroetako zerbi≠tzuetarako sarrera arau≠tzea, autonomia mugatua izateak eragindako beharrak dauzkaten per≠tso≠nen≠tzat.

Ondorio horietarako, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbi≠tzuen Sare Publikoan sartu≠tzat har≠tzen dira egoi≠tza zentroetan eta eguneko zentroetan kokatutako leku edo plazak -modalitatea dena dela-, bai Foru Aldundiaren beraren titularitatekoak bai Foru Aldundiarekin ≠hitzartu edo itunduta daudenak.

2. artikulua.  Aplikazio eremua.

Foru dekretu hau aurreko artikuluan defini≠tzen den Gizarte Zerbi≠tzuen Sare Publikoko leku iraunkorretara sar≠tzeko aplikatuko da.††††††††††††

3. artikulua.  Zerbi≠tzuen definizio eta sailkapena.

1.  Mendekotasun egoeran dauden adinduen≠tzako egoi≠tza zentroak.

Adinduen≠tzako egoi≠tza zentroak ohiko bizileku edo bizileku iraunkorra eta, hala dagokionean, aldi baterako bizilekua izateko zentroak dira, mendekotasun egoeran dauden adinduen≠tzat, per≠tsona horiek dituzten premiak bere ohiko ingurunean edo bizileku aukera arinagoetan behar bezala ase≠tze≠rik ez dagoenean lagun≠tza handiagoak behar dituztelako. Zentro horiek arreta integral eta jarraitua eskaini beharko dute, per≠tsona horien autonomia maila manten≠tzeko, dituzten muga fun≠tzionalak konpen≠tsa≠tzeko eta behar duten banakako lagun≠tza eskain≠tzeko. Horretarako preben≠tzio prestazioak, gaikun≠tza prestazioak eta lagun≠tza prestazioak garatuko dituzte.

Foru dekretu honen ondorioetarako, egoi≠tza zerbi≠tzua emateko zentro modalitateak honakoak izango dira:

— Egoi≠tza zentroak.

— Etxe≠bizi≠tza lagunduak, hauen artean direla aldaera hauek:

— Bizileku balioaniztunak.

— Elkarbizi≠tza-unitateak.

— Etxe≠bizi≠tza babestuak.

— Talde ≠etxeak.

2.  Desgaitasuna duten per≠tso≠nen≠tzako egoi≠tza zentroak.

Elkarbizi≠tza zentroak dira, ohiko bizileku edo bizileku iraunkorra eta, hala dagokionean, aldi baterako bizilekua izatekoak desgaitasuna duten eta mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nen≠tzat, dituzten premiak bere ohiko ingurunean behar bezala ase ezin dituztenean. Zerbi≠tzu horiek lagun≠tza maila desberdinak eskaini beharko dituzte, tartekakoa, mugatua, zabala edota orokorra, zaindutako per≠tso≠nek dituzten beharretara egokiturik, horien autonomia per≠tso≠nala hobe≠tzeko edo manten≠tzeko, dauzkaten muga fun≠tzionalak konpen≠tsa≠tzeko eta behar duten lagun≠tza emateko. Horretarako, preben≠tzio prestazioak, gaikun≠tza prestazioak eta lagun≠tza prestazioak garatuko dituzte.

Foru dekretu honen ondorioetarako, egoi≠tza zerbi≠tzua emateko zentro modalitateak honakoak izango dira:

— Egoi≠tza zentroak.

— Etxe≠bizi≠tza lagunduak, hauen artean direla aldaera hauek:

— Bizileku balioaniztunak.

— Elkarbizi≠tza-unitateak.

— Etxe≠bizi≠tza babestuak.

— Talde ≠etxeak.

3.  Buruko gai≠tza duten per≠tso≠nen≠tzako egoi≠tza zentroak.†††††

Elkarbizi≠tza zentroak dira, eta ohiko bizileku edo bizileku iraunkorra eta, hala dagokionean, aldi baterako bizilekua izan behar dute buruko gaixotasun larri eta kronikoa duten eta mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nen≠tzat, per≠tsona hauek bere ohiko ingurunean ezin dituztenean behar bezala ase dauzkaten premiak.

Zentro horiek lagun≠tza maila desberdinak eskaini beharko dituzte, mugatua, zabala edota orokorra, zaindutako per≠tso≠nek dituzten beharretara egokiturik. Eta per≠tsona horiei manten≠tze edota errehabilitazio fun≠tzionalerako eta psikosozialerako programak eta gizartera≠tzeko programak eskainiko dizkiete, autonomia per≠tso≠nala hobe≠tzeko eta manten≠tzeko, hondar-sintomatologia murrizteko, ospitalera≠tze psikiatrikoak saihesteko eta gizartera≠tzea ahalbide≠tzeko.

Foru dekretu honen ondorioetarako, egoi≠tza zerbi≠tzua emateko zentro modalitateak honakoak izango dira:

— Egoi≠tza zentroak.

— Etxe≠bizi≠tza lagunduak, hauen artean direla aldaera hauek:

— Bizileku balioaniztunak.

— Elkarbizi≠tza-unitateak.

— Etxe≠bizi≠tza babestuak.

— Talde ≠etxeak.

4.  Autonomiako mugen ondoriozko beharrak arta≠tzeko eguneko zerbi≠tzu edo zentroak.

Zerbi≠tzu horiek banakako arreta integrala eskain≠tzen diete, egunean zehar, mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nei, autonomia per≠tso≠nalaren maila hobe≠tzeko edo manten≠tzeko, dituzten muga fun≠tzionalak konpen≠tsa≠tzeko, eta ohiko zain≠tzaileei lagun≠tza emateko. Horretarako, preben≠tzio prestazioak, gaikun≠tza prestazioak eta lagun≠tza prestazioak garatuko dituzte.

Zerbi≠tzuaren modalitateak honakoak izango dira:

a)  Mendekotasun egoeran dauden adinduen≠tzako eguneko zerbi≠tzu edo zentroa.

Mendekotasun egoeran dauden adinduen≠tzako eguneko zentroak arreta integrala eskain≠tzen die, egunean zehar, eguneroko bizimoduko jardueretarako muga fisiko edota psikiko handiak dauzkatela-eta dituzten premiak bere ohiko ingurunean behar bezala ase ezin dituzten per≠tso≠nei.†††††††††

b)  Desgaitasuna duten per≠tso≠nen≠tzako eguneko zerbi≠tzu edo zentroa.

Mendekotasun egoeran dauden eta desgaitasuna duten per≠tso≠nen≠tzako eguneko zentroko zerbi≠tzuak arreta integrala eskain≠tzen die, egunean zehar, desgaitasuna duten per≠tso≠nei. Horretarako, jarduera mul≠tzo antolatu eta koordinatu bat gara≠tzen du, diziplinarteko lantalde baten bidez, artatutako per≠tso≠nen garapena lor≠tze≠arren. Eta per≠tsona horiei gaikun≠tza arreta integrala ematen die, ahal den neurrian garapen per≠tso≠nalera, autonomia susta≠tzera eta gizartera≠tzera zuzendua.†††††††

c)  Buruko gaixotasuna duten per≠tso≠nen≠tzako errehabilitazio psikosozialeko eguneko zentroko zerbi≠tzua.

Errehabilitazio psikosozialeko eguneko zentroko zerbi≠tzuak banakako arreta soziosanitario, integral eta errehabilita≠tzailea eskain≠tzen die, egunean zehar, mendekotasun egoeran dauden eta buruko gaitz larri eta kronikoa duten per≠tso≠nei. Horretarako jarduera mul≠tzo koordinatu eta antolatu bat gara≠tzen du, diziplinarteko lantalde baten bidez, per≠tsona horien autonomia per≠tso≠nala errehabilita≠tzeko eta manten≠tzeko, dauzkaten muga fun≠tzionalak arin≠tzeko, hondar-sintomatologia murrizteko, ospitalera≠tze psikiatrikoak saihesteko, zain≠tzaileei lagun≠tza emateko eta per≠tsona bere komunitatearen ingurunean manten≠tzea ahalbide≠tzeko.

II. KAPITULUA

HAR≠TZAILEAK

4. artikulua.  Zerbi≠tzuetarako eskubidea duten per≠tso≠nak.

Foru dekretu honetan ezarritako zerbi≠tzuen erabil≠tzaile izan daitezke mendekotasun egoeran dauden eta autonomia per≠tso≠nala susta≠tze≠ari eta mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nak zain≠tze≠ari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritakoaren arabera eskubideen titular diren per≠tso≠nak, baldin eta eskaera aurkezten den egunean bete≠tzen badituzte foru dekretu honetan eska≠tzen diren baldin≠tzak.

5. artikulua.  Zerbi≠tzuak eskura≠tzeko baldin≠tza orokorrak.

a)  Espainiar nazionalitatea edo Europar Batasuneko edozein estatutakoa izatea eta ≠gutxienez bost urtez bizi izana estatuko lurraldean; urte horietatik bik eskaera aurkezten den dataren aurretik hurrenekoak izan behar dute.

Europar Batasunekoak ez diren estatuetako hiritarrak direnean eta espainiar nazionalitatea ere ez dutenean, onartua izatea espainiar estatuko egoi≠tza legala, eta legez eta egiaz bost urtez bizi izana bertan; urte horietatik bik eskaera aurkezten den dataren aurretik hurrenekoak izan behar dute.†††

Aurretik egoi≠tza bertan izatearen baldin≠tza bete≠tze≠tik salbue≠tsi ahal izango dira EAEn jaiotako per≠tso≠nak zein hauen ondorengoak, atze≠rrian bizi direlarik espainiar nazionalitatea manten≠tzen dutenak, bere azken administrazio-auzotasuna Gipuzkoako Lurralde Historikoan eduki badute eta ≠itzuli nahi badute.

Aparteko kasuetan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuak bost urteko egoi≠tza legalaren baldin≠tza bete≠tze≠tik salbue≠tsi ahal izango ditu dauden mendekotasun egoera dela-eta instituzionalizatu beharrean dauden per≠tso≠nak. Egoera hori balora≠tzeko kontuan hartuko dira beharrezko lagun≠tza edo arretaren inten≠tsi≠tatea, gizarte eta famili sareak eman dezakeen lagun≠tza≠ren eskuragarritasuna, eta bizilekua egokia den per≠tso≠nak bertan segi dezan. Kontuan hartuko dira, halaber, per≠tso≠nak Gipuzkoako Lurralde Historikoan duen gizarte-erro≠tzea eta lurraldeko gizarte zerbi≠tzu edo gizarte erakundeekin duen harremana.

b)  Eskaera aurkezten den unean Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriren batean erroldatuta egotea eta benetan horretan bizi izatea.

c)  Mendekotasun egoeran dagoen per≠tsona≠tzat baloratuta egotea, egoera horren graduetako edozeinetan, 39/2006 Legeak, abenduaren 14koak, autonomia per≠tso≠nala susta≠tze≠ari eta mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nak zain≠tze≠ari buruzkoak ezar≠tzen duen mendekotasun egoeraren baloraziorako baremoa onar≠tzeko ≠otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuak edo horren ordezko edo garapenerako araudiak xedatuaren indarrez eta, betiere, zerbi≠tzu bakoi≠tze≠rako ezar≠tzen diren berariazko baldin≠tze≠kin bat.

Aipatu baldin≠tzak bete≠tzen badituzte ere espainiar nazionalitatea ez duten per≠tso≠nen kasuan, indarrean dagoen araudiak, nazioarteko itunek eta jatorrizko herrialdearekin egiten diren hitzar≠menek ezar≠tzen dutenaren arabera jokatuko da. Atze≠rriko adingabeei dagokienez, indarrean dauden adingabeei buruzko legeek xeda≠tzen dutenera eta nazioarteko itunetan jasotakora joko da.

6. artikulua.  Zerbi≠tzuetako bakoi≠tze≠rako baldin≠tza zeha≠tzak.

a)  Mendekotasun egoeran dauden adinduen≠tzako egoi≠tza eta eguneko zentroko zerbi≠tzua.

— 65 urte izatea, edo eskaera aurkezten den urtean bete≠tzea, edo 60 urte izatea desgaitasuna duten per≠tso≠nen kasuan.

— Baldin≠tza hau bete≠tze≠tik salbue≠tsi ahal izango dira, aldeko txos≠ten medikuaren, psikologikoaren eta sozialaren ondotik, mendekotasun egoera aitortu zaien eta dituzten zer≠tze≠lada per≠tso≠nal edo sozialak direla-eta mota horretako zentroetan ematen den arretaren onuradun izan daitezkeen per≠tso≠nak.

— Egoi≠tza zerbi≠tzu≠rako, mendekotasun egoeran dagoen per≠tsona≠tzat baloratuta egotea, II. edo III. graduaz, Mendekotasuna Balora≠tzeko Baremoaren (MBB) arabera.

— Eguneko zentroko zerbi≠tzu≠rako, mendekotasun egoeran dagoen per≠tsona≠tzat baloratuta egotea, I., II. edo III. graduaz.

— Baliabidearen egokitasuna jaso≠tzen duen orientazio txos≠tena eduki≠tzea, Gipuzkoako Foru Aldundiak horretarako berariaz adierazitako balorazio eta orientazio tresnak egina.†††††††††††††††

— Aparteko kasuetan, lagun≠tzaile gisako eskaera ere egin ahal izango da egoi≠tza zentro batean sar≠tzeko, eska≠tzaileetako batek bete≠tzen dituenean aipatutako baldin≠tzak, eta besteak ere froga≠tzen badu ezkontidea, izatezko bikotekidea, edo odolkidetasunezko, ezkon≠tza-ahaidetasunezko edo adopzio bidezko senidea dela, bigarren ahaidetasun mailaraino, eta normalean eska≠tzailearekin bizi dela; eta, horretaz gain, orientazio txos≠ten batek zehaztu beharko du baliabidea egokia dela.††††††††††††

b)  Desgaitasuna duten per≠tso≠nen≠tzako egoi≠tza zerbi≠tzua eta eguneko zentrokoa.

— Egoi≠tza zerbi≠tzu≠rako, 18 urte edo gehiago eta 64 urte edo ≠gutxiago izatea eskaera aurkezten den datan; eguneko zentroko zerbi≠tzu≠rako, 20 urte edo gehiago eta 64 urte edo ≠gutxiago izatea eskaera aurkezten den datan.†††††††††

— Baldin≠tza hau bete≠tze≠tik salbue≠tsi ahal izango dira, aldeko txos≠ten medikuaren eta sozialaren ondotik, mendekotasun egoera aitortu zaien eta dituzten zer≠tze≠lada per≠tso≠nal edo sozialak direla-eta mota horretako zentroetan ematen den arretaren onuradun izan daitezkeen per≠tso≠nak.

— Mendekotasun egoeran dagoen per≠tsona≠tzat baloratuta egotea, I., II. edo III. graduaz, Mendekotasuna Balora≠tzeko Baremoaren (MBB) arabera.

— %33 edo gehiagoko desgaitasun maila aitortua izatea, desgaitasun maila aitor≠tzeko, deklara≠tzeko eta kalifika≠tzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuak aurreikusten duenaren arabera.

— Baliabidearen egokitasuna zehazten duen orientazio txos≠tena eduki≠tzea, desgaitasuna duten per≠tso≠nen≠tzako orientazioaren arloan Gipuzkoako Foru Aldundian eskumena daukan lantalde teknikoak emana.

c)  Buruko gai≠tza duten per≠tso≠nen≠tzako errehabilitazio psikosozialeko egoi≠tza zerbi≠tzua eta eguneko zentrokoa.

— Egoi≠tza zerbi≠tzu≠rako, 18 urte edo gehiago eta 64 urte edo ≠gutxiago izatea eskaera aurkezten den datan; eguneko zentroko zerbi≠tzu≠rako, 20 urte edo gehiago eta 60 urte edo ≠gutxiago izatea eskaera aurkezten den datan.†††††††††

Baldin≠tza hau bete≠tze≠tik salbue≠tsi ahal izango dira, aldeko txos≠ten medikuaren eta sozialaren ondotik, mendekotasun egoera aitortu zaien eta dituzten zer≠tze≠lada per≠tso≠nal edo sozialak direla-eta mota horretako zentroetan ematen den arretaren onuradun izan daitezkeen per≠tso≠nak.

— Mendekotasun egoeran dagoen per≠tsona≠tzat baloratuta egotea, I., II. edo III. graduaz, Mendekotasuna Balora≠tzeko Baremoaren (MBB) arabera.

— Osasun mentaleko arreta sare publikoan arta jaso≠tzen ari izatea eta Balorazio eta Orientazio Soziosanitarioko Batzor≠deak egoki≠tzat bideratua izatea, eskatutako zerbi≠tzu≠rako.

7. artikulua.  Zerbi≠tzuetarako eskubidearen murrizketak.

Zenbait per≠tso≠nek mugatua izango dute zerbi≠tzuotarako sarrera; honakoak dira:

— Osasun arreta espezializatua behar dutenak, mota honetako zerbi≠tzuek berez eman dezaketen lagun≠tza-mailatik goragoko tratamendu edo teknika medikoak edo erizain≠tza≠koak behar baitituzte.

— Gaixotasun infekto-kutsa≠korra dutenak, gaixotasunaren izaera dela-eta ezin denean bermatu beste erabil≠tzaile ≠batzuk ez kutsa≠tzea, zentroak preben≠tzio uniber≠tsa≠lerako neurriak hartu arren.

— Portaera arazo larriak dituztenak, horiek distor≠tsioa eragiten dutenean zentroaren ohiko fun≠tzionamenduan, distor≠tsio horrek zentroko elkarbizi≠tzari eragiten dionean, edota hirugarren ≠batzuen edota per≠tsona horien beren segurtasuna arriskuan jar≠tzen duenean.

8. artikulua.  Eskubidea gal≠tzea.

Eskubidea aitortu edo erabil≠tzaile izaera lortu ondoren, hori iraungi egingo da, kasu hauetan:††††††††††

— Erabil≠tzailea hil≠tzen denean.

— Erabil≠tzaileak, legezko ordezkariak, borondatezko ordezkariak edo izatezko zain≠tzaileak uko egiten duenean.††††††††††††††

— Sar≠tzeko unean eska≠tzen diren baldin≠tzak gerora bete≠tzen ez direnean.

9. artikulua.  Erabil≠tzaileen eskubidea aldi baterako etetea.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gizarte Zerbi≠tzuei buruzko 12/2008 Legearen 87. artikuluaren indarrez, Arau-hausteen eta Zehapenen Araubidea aplika dezake, kasu hauetan:

— Per≠tsona zentroan ager≠tzen ez denean, justifikaziorik gabe, hogeita hamar egun baino gehiagotan, hamabi hilabeteko epean.

— Zerbi≠tzua eska≠tzeko eta emateko kontuan hartu diren datuak edota dokumentuak ezkuta≠tzen edo horiek fal≠tsu≠tzen direnean, eta eskumena duen organoak eskatutako datuak eta dokumentuak aurkezten ez direnean.

— Per≠tsona arta≠tzen ari den zentroaren diziplina araubidea aplika≠tzen denean.

— Hamabi hilabeteko epe bati dagokion ekarpen ekonomikoaren bi hileroko ordain≠tzen ez direnean, nahiz segidakoak izan ez.

10. artikulua.  Eska≠tzailearen adostasuna.

1.  Eska≠tzailea erabil≠tzaile izatera iri≠tsi ahal izango da, bakar-bakarrik bere adostasuna berariaz adierazten badu balio juridikoa duen moduren batean. Horrelakorik ezean, adostasuna adierazi ahal izango dute:

— Interesatuaren gaineko guraso-agintea edo tutore≠tza dutenek.

— Per≠tsona horren ordezkari≠tza duenak, baldin eta ahalorde≠tze horretan jaso≠tzen bada, zalan≠tza izpirik gabe, mota honetako eskaerak aurkeztea ere.

Hala eta guztiz, ustezko desgaitasuna dela-eta deduzi≠tzen denean eska≠tzailea ez dagoela baliozko adostasunik adierazteko moduan eta, gainera, formalki ordezkari≠tza≠rik esleituta ez duenean, borondatezko ordezkari≠tza edo izatezko zain≠tza zer≠tzen ari direnek aurkezten dituzten eskaerak onartu ahal izango dira, Kode Zibilean xedatuarekin bat betiere.†††

2.  Aurreko apartatuan xedatuaz gain, eska≠tzailea foru sareko zentro batean sartu nahi denean hura, ustezko desgaitasuna dela-eta, ez dagoenean baliozko adostasunik adierazteko moduan, eskaerarekin batera aurkeztu beharko da Kode Zibileko 271.1 artikuluak aipa≠tzen duen baimen judiziala, eska≠tzaileari premiazko arreta ematea eska≠tzen duten zer≠tze≠ladak gerta≠tzen direnean izan ezik. Azken kasu honetan, baimen hori eskumena duen ”rgano jurisdikzionalari eskatu zaiolako frogagiria aurkeztu beharko da.

3.  Berehalako arreta beharrarekin lotutako aparteko zer≠tze≠ladak direla eta onartuko balitz, aurreko apartatuan xedatuarekin bat baimendu baino lehen, ustez ezgai den per≠tsona bat egoi≠tza zentro batean sar≠tzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuak adi≠tzera emango dio egoera hori eskumena duen agintari≠tza judizialari edo ministerio fiskalari, Kode Zibileko 230. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako.

III. KAPITULUA

SAR≠TZEKO PROZEDURA

1. ATALA.  ‑Prozedura arrunta

1. azpiatala.  ‑Prozeduraren hasiera

11. artikulua.  Eskaerak aurkeztea.

1.  Banakako programazioa egin denean erreferen≠tziazko profesionalaren eta erabil≠tzailearen edo beronen ordezkari legalaren, borondatezko ordezkariaren edo izatezko zain≠tzailearen partaide≠tzaz, egoi≠tza zerbi≠tzu batean edo eguneko zentro batean sar≠tzeko prozesua abiatuko da, aipatutako per≠tso≠netako edozeinek eskaera aurkezten duelarik behar bezala bete eta sinatutako inprimaki normalizatu baten bidez.

2.  Eskaera udal eskumeneko oinarrizko gizarte zerbi≠tzuetan aurkeztuko da, eska≠tzailea erroldatuta dagoen helbideari dagozkionetan.

Egoi≠tza zentroetan eta buruko gai≠tza duten per≠tso≠nen≠tzako errehabilitazio psikosozialeko zentroetan sar≠tzeko, Osakide≠tza≠ren Osasun Mentaleko Zentroetan ere aurkeztu ahal izango da eskaera.

3.  Per≠tso≠nek adierazi beharreko adostasunari buruz foru dekretu honetako 10. artikuluak xeda≠tzen duenaz gain, eskaera aurkezteko legitimatuta egongo dira honakoak:

— Zuzenean, baliabideetako batean sar≠tzeko interesa duen per≠tsona bera.

— Per≠tsona horren ordezkari≠tza legala esleitua duena.

— Per≠tso≠naren borondatezko ordezkari≠tza edo izatezko zain≠tza daramatenak.

4.  Aparteko kasu gisa, eta ezinezkoa denean eskaera oinarrizko gizarte zerbi≠tzuetan bidera≠tzea, eskaera Gizarte Politikako Departamentuan egin ahal izango da.

12. artikulua.  Hasierako dokumentazioa.

Behar bezala bete eta sinatutako eskaerarekin batera, dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

1.  Eska≠tzailearen eta, hala dagokionean, eska≠tzen den baliabidean sartu ahal izatera begira konputa≠tzen diren familia-unitateko beste kideen nortasuna froga≠tzen duen dokumentu ofizialaren fotokopia.

2.  Hala dagokionean, ordezkari≠tza legala, borondatezkoa edo izatezko zain≠tza froga≠tzen duen dokumentazioa.

3.  Aurretiazko baimen judiziala edo hori eskatu delako frogagiria, ustezko desgaitasuna den kasuetan.

4.  Banan≠tze, dibor≠tzio edo ezkon≠tza≠ren deuseztasun kasuan, horri dagokion erabakiaren fotokopia, eta izatezko bikotea hau≠tsi den kasuan, dagokion erregistroaren ziurtagiria, bikote horren inskripzioa deuseztatu izana egiazta≠tze≠koa.

5.  Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo kokatutako ondasunen titularitatea froga≠tzen duen dokumentazioa, hala badagokio.

6.  Gainera, 5. artikuluko a) letrako 2., 3. eta 4. paragrafoetan aipa≠tzen diren eska≠tzaileek aurkeztu egin beharko dute letra horretan jasotako baliozkoetakoren batean daudela froga≠tzen duen dokumentazioa.

13. artikulua.  Espedientea bete≠tzea.

1.  Udal eskumeneko oinarrizko gizarte zerbi≠tzuek, eskaera espedientea presta≠tzeko, diagnostiko sozial bat egingo dute, baliabidearen egoera eta komenigarritasuna balora≠tze≠arren.

2.  Espediente horretan, 12. artikuluan adierazitako dokumentazioaz gain, informazio hauek jaso beharko dira:

— Mendekotasuna Balora≠tzeko Baremoa, autonomia per≠tso≠nala susta≠tze≠ari eta mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nak zain≠tze≠ari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearekin bat. Horren emai≠tzak izan behar du per≠tsona mendekotasun egoeran dagoela.

— Aldeko orientazio txos≠tena, baliabidearen egokitasuna zehaztekoa, Gizarte Politikako Departamentuak izenda≠tzen duen orientazio tresnak aurrez egindako balorazioaz, gizarte baliabideen sarean sartu ahal izateko.

— Buruko gai≠tze≠tarako zerbi≠tzuetarako, orientazio txos≠tena osasun mentaleko zentroek egingo dute.

— Zerbi≠tzua ematea nahi den lurralde esparruaren edota lehene≠tsi≠tako zentroaren adierazpena.

— Oinarrizko gizarte zerbi≠tzuek eska≠tzaileari buruz egindako gizarte eta famili balorazioa.

2. azpiatala.  ‑Espedientea bidera≠tzea

14. artikulua.  Eskaera egiazta≠tzea eta zuzen≠tzea.

1.  Udal eskumeneko oinarrizko gizarte zerbi≠tzuek abiatuko dute espedientearen tramitazioa. Gizarte Politikako Departamentuak egiaztapen teknikoa egingo du, eta, hala dagokionean, baita horren zuzenketa ere.

2.  Eskaera osa≠tzeke aurkezten bada, edo beharrezko dokumentu edota daturen bat falta bada, eska≠tzaileari eskatuko zaio hamar egun balioduneko epean aka≠tsak konpon≠tzeko eta derrigorrezko dokumentuak aurkezteko; adi≠tzera emango zaio, halaber, horrela egin ezean eskaeran ≠atzera egin duela ulertuko dela.

3.  Datuetan fal≠tsu≠tasuna eta datuak ezkuta≠tzea gerta≠tzen bada, interesatuak galdu egingo du egoi≠tza baliabide edo eguneko arretarako baliabide baten eska≠tzaile izaera; horretaz gain, aurre egin beharko die dagozkion eran≠tzu≠kizunei.

4.  Prozeduraren edozein fasetan, kasuan kasuko oinarrizko gizarte zerbi≠tzuek zein Gizarte Politikako Departamentuak eska≠tzaileari eskatu ahal izango diote espedientea erabaki≠tzeko beharrezko eta egoki izan daitezkeen informazio eta dokumentu guztiak aurkeztea.

5.  Edonola ere, eska≠tzaileak berariaz baimendu ahal izango ditu udal eskumeneko oinarrizko gizarte zerbi≠tzuak eta Gizarte Politikako Departamentua, berari buruzko datuak egiazta≠tzeko edo bil≠tzeko gestioak egin ahal izan ditza≠ten.

15. artikulua.  Espedientea balora≠tzea.

1.  Gizarte Politikako Departamentuari dagokio eska≠tzen diren baliabide horiekiko beharra eta baliabide horien egokitasuna hazta≠tzeko aplikatu behar diren balorazio irizpide teknikoak finka≠tzea, betiere eska≠tzailearen zer≠tze≠lada per≠tso≠nalak, familiarrak edota sozialak harturik ain≠tzat.

Era berean, Eusko Jaurlari≠tza≠ren Osasun Sailari eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuari dagokie izaera soziosanitarioko zerbi≠tzuetara iristeko unean aplikatu behar diren balorazio irizpideak zehaztea.†††††††††††††

2.  Espedientea baloratu ondoren, zerbi≠tzu bakoi≠tze≠rako ezarritako ”rgano eskudunak erabaki proposamen bat egingo dio Gizarte Politikako Departamentuan eskumena dagokion zuzendari≠tzari.

3. azpiatala.  Espedientea erabaki≠tzea

16. artikulua.  Espedientea erabaki≠tzea.

1.  Itxa≠rote-zerrendan onar≠tzeko erabakia.

1.— Espedientearen balorazioa egin eta, hala dagokionean, beharrezko txos≠tenak egin ondoren, baliabidearen izaeraren arabera eskumena dagokion zuzendari≠tzak erabakia hartuko du.

2.— Erabakia hartu eta eska≠tzaileari jakinarazi beharko zaio, hiru hilabeteko epean, behar bezala betetako eskaera oinarrizko gizarte zerbi≠tzuetan sartu denetik konta≠tzen hasita. Ondorio hauetarako ez da kontuan hartuko espedientea geldirik dagoen denbora, horren arrazoiak eska≠tzaileari egotz dakizkiokeenean, ezta foru dekretu honetako 14. artikuluak aipa≠tzen dituen informazioa osa≠tzeko epeak ere.††††††††††††††

3.— Erabakiak ≠gutxieneko eduki bat izango du, honakoa:†††††††††

— Eskatutako zerbi≠tzua ematen edo uka≠tzen den.†††††

— Erabakia zerbi≠tzua emateko bada, adieraziko du kasuan kasuko per≠tsona itxa≠rote-zerrendan sartu dela, lekua eslei≠tzeko.

— Erabakia zerbi≠tzua uka≠tzeko bada, uka≠tze horren arrazoiak adieraziko ditu.

4.— Erabakia hartu eta jakinarazteko gehienezko hiru hilabeteko epea igaro≠tzen bada berariazko erabakirik har≠tzeke, eskaera administrazioaren isiltasunez eze≠tsi dela ulertuko da. Administrazioaren legezko obligazioa da, hala ere, erabakia har≠tzea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, 42.1 artikuluan xeda≠tzen duenarekin bat.†††††††††

2.  Sar≠tzeko erabakia.

Ondoren, sar≠tzea dagokionean, Gizarte Politikako Departamentuak sar≠tzeko erabakia emango du. Horretan, per≠tsona sartuko den zentroa, sarrera data, eta egin beharko duen diru ekarpena zehaztuko dira, betiere mendekotasunaren, desgaita≠sunaren eta buruko gai≠tza≠ren arretarako zentroetako erabil≠tzaileek egin behar duten diru ekarpena arau≠tzeko indarrean dagoen foru araudiarekin bat.

17. artikulua.  ≠Atzera egitea eta uko egitea.

1.  Prozeduraren edozein fasetan, eska≠tzaileak edo, hala dagokionean, eska≠tzailearen legezko ordezkariak, borondatezko ordezkariak edo izatezko zain≠tzaileak ≠atzera egin ahal izango du bere eskaeran, edo uko egin ahal izango die aurretiko ebazpenean aitortutako eskubideei.

2.  ≠Atzera edo uko egitea ida≠tziz formalizatuko da, edo per≠tsona legitimatua oinarrizko gizarte zerbi≠tzuetan, Gizarte Politikako Departamentuan edo lekua esleitu zaion zentroan aurkeztuta. Era berean, Gizarte Politikako Departamentuko teknikariei telefonoz adierazita formalizatu ahal izango da; teknikari horiek beharrezko diligen≠tziak egingo dituzte.†††

3.  ≠Atzera edo uko egitea formaliza≠tzen denean, eskaera artxi≠batu eta, hala dagokionean, espedientea amaitu egingo da.

4. azpiatala.  ‑Inpugnazioak

18. artikulua.  Administrazio helegiteak.

1.  Administrazio bideari amaiera ematen ez dioten Gizarte Politikako Departamentuaren erabakien kontra gorako helegitea aurkeztu ahal izango da, interesatuak ekin≠tza administratiboaren jakinarazpena jaso eta biharamunetik konta≠tzen hasita hilabeteko epean.

2.  Administrazio helegiteak jar≠tzeko eta bidera≠tzeko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, xeda≠tzen duenari jarraituko zaio.

2. ATALA.  ‑Sar≠tzeko larrialdiko prozedura

19. artikulua.  Sar≠tzeko larrialdiko prozedura.

1.  Prozedura arruntean aurreikusten dena baino bizkorragoko lehentasunezko arreta behar duten egoeretan zerbi≠tzu prestazioa abiatu ahal izango da, dagozkion oinarrizko gizarte zerbi≠tzuek proposatuta, prozedura arruntean aurreikusten diren jarduera guztiak, egoera justifika≠tzeko balorazio teknikoa barne, gauzatu aurretik.†††††††

2.  Prozedura hori eskaera sinatuz abiatu ahal izango da, foru dekretu honetako 11. artikuluak jaso≠tzen duen moduan, edo baimen judizial baten bidez bestela.

3.  Prozedura honen bidez zertutako sarrera eskaerak mendekotasunaren balorazioa eta dagokion orientazioa izan beharko ditu osagarri, zerbi≠tzu bakoi≠tze≠rako ezarritako baldin≠tza ekonomikoak onar≠tze≠ari buruzko adierazpenarekin batera.††††††

3. ATALA.  ‑Gizarte premiako edo gizarte larrialdiko egoeretarako prozedura

20. artikulua.  Gizarte premiako edo gizarte larrialdiko egoeretarako sarrera.

1.  Gizarte premiako edo gizarte larrialdiko egoeretan, larrialdi egoera hori Gizarte Larrialdietarako Foru Zerbi≠tzuari adierazi ondoren Gizarte Larrialdietarako Koordinazioko Foru Zerbi≠tzuaren erregulazioan aurreikusten diren baldin≠tze≠tan, berehala eta lehentasunez iri≠tsi ahal izango da foru dekretu honetan araututako zerbi≠tzuetakoren batera.

2.  Aurrekoaren ondorioetarako, gizarte premiako edo larrialdiko egoera≠tzat hartuko da ustekabeko gertaera batek eragina, horren arrazoiak naturalak edo zerbaitek edo norbaitek eraginak izan, gertaera horren ondorioz konprometituta gera≠tzen direnean bai gaitasun per≠tso≠nalak, bizirauteko baliabide eta bitartekoak, gizarte harremanak edo gizarte eta famili sareak eta segurtasuna, ukitutako per≠tso≠nak babesgabetasun egoera larrian eta babesgabetasun hori ez larriago≠tzeko edota kalte handiagorik ez sor≠tzeko berehalako eta ezinbesteko esku-har≠tze baten beharrean lagata.

Egoera indibidualak izan daitezke, per≠tsona, familia edo elkarbizi≠tza-unitate bati eragiten diotenean; kolektiboak, horietako hainbati eragiten dietenean; edo hondamendi edo larrialdi handiak, biztanleriaren parte adierazgarri bati eragiten diotenean. Azken kasu honetan, egun diren larrialdi planen esparruan zertu beharko da esku har≠tzea.

3.  Berariaz jaso≠tzen dira honakoak:

a)  Gerora sortutako babesgabetasun egoeran dauden per≠tso≠nak, bereziki: galera edota desorientazio egoerak; zain≠tzailearen abandonu edo absen≠tzia egoerak, gerora sortuak; genero indarkeriazko egoerak eta ≠etxeko indarkeriazko egoerak; etxe≠bizi≠tza erabilgarririk eza, gerora sortua.

b)  Ezohiko egoeren ondorioz, esaterako trafiko-istripu, sute, uholde edo beste ezbehar ≠batzuen ondorioz, sortutako gizarte premia edo larrialdiko egoeretan dauden per≠tso≠nak; sexu arrazoiengatiko indarkeriaren edo indarkeria matxis≠taren biktima diren emakumeei eragiten dieten egoerak, bai emakumea bera denean baliabidean sartu beharra duena bai sartu behar duena emakumeak bere ardurapean duen mendeko per≠tsona denean.

21. artikulua.  Esku-har≠tzea.

Egoera detektatu duen zerbi≠tzuak larrialdi egoera adieraziko dio Gizarte Larrialdietarako Foru Zerbi≠tzuari, horrek informazio, balorazio, diagnostiko, lagun≠tza, esku-har≠tze psikosozial edota egoki deri≠tzen beste esku-har≠tze ≠batzuk gara ≠ditzan. Behar izanez gero, Gizarte Larrialdietarako Zerbi≠tzuak bermatu egingo du bizileku batean sartu ahal izatea; horrek, oinarrizko babes beharrak premiaz eta behin-behinean estal≠tzeaz gain, egokia izan beharko du per≠tsona artatuaren ezaugarri eta beharren arabera, eta ahal denean saiatu beharko da larrialdiko esku-har≠tze hauek eta gizarte zerbi≠tzuetatik lehendik garatu direnek koheren≠tziaren bidetik joko dutela berma≠tzen.†††††


22. artikulua.  Behin-behinekotasuna.

Gizarte Larrialdietarako Foru Zerbi≠tzu≠tik zer≠tzen den esku-har≠tzea aldi baterako izango da beti, eta ahal bezain laster amaituko da:

1.  Larrialdiko esku-har≠tze≠aren ondotik udal eskumeneko oinarrizko gizarte zerbi≠tzuen beste inolako esku-har≠tze≠rik behar ez den kasuetan, ez da inolako deribazio edo bidera≠tze≠rik zertuko, baina dagokion oinarrizko gizarte zerbi≠tzuari emango zaio gertatuaren berri, beharrezko informazioa izan dezan.

2.  Larrialdiko jardueraren ondotik beharrezkoa denean gizarte zerbi≠tzuen esku-har≠tzeak jarrai≠tzea, kasua dagokion oinarrizko gizarte zerbi≠tzura bideratuko da, lehentasunez egin ≠ditzan bai kasuaren balorazioa bai orientazioa.†††††††††††††

IV. KAPITULUA

LEKU KUDEAKETA

23. artikulua.  Itxa≠rote-zerrenda.

1.  Gizarte Politikako Departamentuak itxa≠rote-zerrenda erabil≠tzen du, zerbi≠tzu jakin batean sar≠tzeko eskubidea aitor≠tzen zaien eska≠tzaileen artean lehentasun-hurrenkera ezar≠tzeko, hain zuzen leku ≠hutsik ez dagoela-eta per≠tsona horiei oraindik lekurik esleitu ez zaienean.†††††††††††††††

2.  Itxa≠rote-zerrenda antola≠tzeko honela jardungo da:

Lehenik, mendekotasun balorazioak lortutako graduaren arabera; mendekotasun gradua bera denean, balorazio ekonomikoan lortutako puntuazioaren arabera; eta mendekotasun gradua eta egoera ekonomikoaren puntuazioa berak direnean, gizarte eta familia balorazioan lortutako puntuazioaren arabera. Aldagaietako bakoi≠tza≠ren puntuazioa foru dekretu honen II. eranskinean ezarritakoarekin bat zehaztuko da.

3.  Edonola ere, itxa≠rote-zerrendan sar≠tzeko erabakia hartu zenetik sei hilabetetik gorako antzi≠natasuna duten eskaerek lehentasuna izango dute besteen gainean, eta aurreko 2. paragrafoan jasotako irizpideen arabera antolatuko dira beren artean.

4.  Gizarte Politikako Departamentuak, aurrez eskaturik, adi≠tzera emango die bai eska≠tzaileei bai, hala dagokionean, per≠tsona horien legezko ordezkariei, borondatezko ordezkariei edo izatezko zain≠tzaileei, itxa≠rote-zerrendan duten egoera.

5.  Eska≠tzaileek edo, hala dagokionean, horien legezko ordezkariek edo borondatezkoek edo izatezko zain≠tzaileek, espedientea berrikustea eskatu ahal izango dute, zer≠tze≠lada per≠tso≠naletan izandako aldaketek -behar bezala frogatuta- alda dezaketenean aurrez egindako balorazioa.

6.  Itxa≠rote-zerrenda etengabe eguneratuko da, eskaera berriak baloratu eta erabaki ahala. Horrela, zerrendaren antolaketan behar diren doiketak egin ahal izango dira.

7.  Gizarte Politikako Departamentuak ofiziozko balorazioak egin ahal izango ditu, bi urtean behin, itxa≠rote-zerrendan jarrai≠tzea edo zerrendan baja izatea balora≠tzeko, eta egin beharreko aldaketak sar≠tzeko.

24. artikulua.  Lekuak eslei≠tzeko irizpideak.

1.  Zentro publikoek edo hitzar≠tuek Gizarte Politikako Departamentuari emango diote adi≠tzera zer leku geratu diren ≠hutsik. Jakinarazpen hori sortutako bajaren ondoko lehen egun baliodunean egingo da, sortutako leku hutsa≠ren ezaugarriak ere adierazita.

2.  Gizarte Politikako Departamentuak dakienean leku huts bat dagoela, zerbi≠tzu bakoi≠tzeko itxa≠rote-zerrendan dauden per≠tso≠nen artean aukeratuko du leku horretarako egokiena den eskaera, 23. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan deskribatutako lehentasun-ordenari jarraiki, eta foru dekretu honetan ezarritako irizpideekin bat.

3.  Aukeraketa hori egiteko hainbat alderdi hartuko dira kontuan, honakoak:

a)  Eska≠tzailearen profila eta leku eskainiaren egokitasuna:

— Per≠tsona adinduen≠tzako zerbi≠tzuetan: honda≠tze kognitiboa, mugikortasuna, osasun kargak eta per≠tso≠nak behar duen arreta psikogeriatrikoa.

— Desgaitasuna duten per≠tso≠nen≠tzako zerbi≠tzuetan: desgaitasun mota -fisikoa, psikikoa edo mistoa- eta behar duten lagun≠tza≠ren inten≠tsi≠tatea.

— Buruko gai≠tza duten per≠tso≠nen≠tzako zerbi≠tzuetan: behar duten lagun≠tza≠ren inten≠tsi≠tatea.

b)  Eska≠tzailearen sexua logela bikoi≠tzen kasuan, eta elkarbizi≠tza-unitateen kasuan sexu bereko per≠tso≠nek osa≠tzen dituztenean.

c)  Egoi≠tza zerbi≠tzuetan, eskaera bikoi≠tzen kasuan, bi leku ez badaude aldi berean, leku horiek bata bestearen segidan esleituko dira.

d)  Alderdi hauek guztiak aztertu ondoren, ahalegina egingo da lekua eska≠tzailearen lehentasuneko zentroan edo herrian edo, bestela, herririk hurbilenean eskain≠tzeko.

e)  Eguneko zentroetako zerbi≠tzuetan kontuan hartuko da garraioaren ibilbidea eska≠tzailearen bizilekuari egoki≠tzen zaion, eskain≠tzen den arreta modalitatearekin batera, lanegunetakoa edota asteburukoa den alegia.

4.  Gizarte Politikako Departamentuak, alderdi horiek guztiak aztertu ondoren, telefono bidez eskainiko dio lekua itxa≠rote-zerrendan puntuazio handiena duen per≠tso≠nari.†††††††††††††††

25. artikulua.  Esleitutako lekuak ez onar≠tzea kudea≠tzeko irizpideak.

Per≠tso≠nak ez badu onar≠tzen edo uko egiten badio esleitu zaion lekuari horretarako arrazoi justifikaturik gabe, honela jardungo da:

1.  Per≠tsona adinduen zerbi≠tzuen kasuan: eskaeran lehentasunezko≠tzat jasotako zentro bateko leku bati uko egiten zaionean arrazoi justifikaturik gabe, Gizarte Politikako Departamentuak per≠tso≠nari baja emango dio itxa≠rote-zerrendan, eta prozedura amaitu≠tzat emango du.

2.  Desgaitasuna eta buruko gai≠tza duten per≠tso≠nen≠tzako zerbi≠tzuen kasuan: zerbi≠tzu teknikoak egoki≠tzat jaso eta eska≠tzaileak lehentasunezko≠tzat aukeratutako eskualde esparruan kokatutako zentro bateko leku bati uko egiten zaionean arrazoi justifikaturik gabe, per≠tso≠nari baja emango zaio itxa≠rote-zerrendan, eta prozedura amaitu≠tzat emango da.

3.  Eskaeran lehentasunezko≠tzat jaso ez den (adinduen kasuan) edo (desgaitasuna edo buruko gai≠tza duten per≠tso≠nen kasuan) zerbi≠tzu teknikoak egoki≠tzat jaso duen zentro bateko leku eskain≠tzari hiru aldiz egiten zaionean uko arrazoi justifikaturik gabe, eta zentro hori Gizarte Politikako Departamentuak zerbi≠tzu horretarako definitutako lurralde esparruan badago, per≠tso≠nari baja emango zaio itxa≠rote-zerrendan, eta prozedura amaitu≠tzat emango da.

Lekuari uko egiten zaiola jakinarazi ondoren, ≠gutxienez hiru hilabeteko epea beharko da apartatu honetan adierazitako baldin≠tze≠tan beste leku proposamen bat egiteko.

4.  Artikulu honetako 1., 2. eta 3. apartatuetan jasoaren ondorioetarako, arrazoi justifikatuak izango dira ospitalera≠tzeak, osasun arazo iragankorrak, gaixondoak, bizi≠tzako aldaketa gertatu berriak eta Gizarte Politikako Departamentuak erabakigarriak direla uler dezakeen beste egoera ≠batzuk.††††††

5.  Espediente bat ixten denean lekua ez delako onartu edo uko egin zaiolako, ≠gutxienez sei hilabete igaroko dira, erabakian zehazten den itxa≠rote-zerrendako bajaren datatik aurrera, zerbi≠tzu bererako beste eskaera bat aurkeztu ahal izan arte. ≠Gutxieneko epe hori bakar-bakarrik larrialdiko≠tzat jotako egoeretan murriztu ahal izango da.

26. artikulua.  Zerbi≠tzu bakoi≠tza≠ren lurralde esparrua.

1.  Foru dekretu honen bidez arau≠tzen diren zerbi≠tzuek lurralde esparru hauek izango dituzte:

ZERBITZUA

LURRALDE ESPARRUA

Adinduentzako egoitza zentroak

EREMUA (Azpieskualdea)

Adinduentzako eguneko zerbitzu edo zentroa

EREMUA (Azpieskualdea)

Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza zentroak

SEKTOREA

Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zerbitzu edo zentroa

ESKUALDEA

Buruko gaitza duten pertsonentzako egoitza zentroak

SEKTOREA

Buruko gaitza duten pertsonentzako eguneko zerbitzu edo zentroa

ESKUALDEA

 

2.  Zonaka≠tzea I. eranskinean zehazten da.

V. KAPITULUA

ZENTRO BATEAN SAR≠TZEA GAUZA≠TZEA

27. artikulua.  Sar≠tzeko modalitateak.

Erabil≠tzaileak dekretu honetan arau≠tzen diren zentro eta zerbi≠tzuetan sartu ahal izango dira, bai lehen sarrera moduan bai Gipuzkoako Foru Aldundiaren arreta sare publikoan sartutako zentroen arteko lekualda≠tze baten bidez.

1. ATALA.  ‑Sarrerak

28. artikulua.  Sar≠tzeko data eta epea.

1.  Lekua onartu ondoren, erabil≠tzaileak zentroan aurkeztu eta sarrera formalizatu beharko du, gehienez ere bost egun naturaleko epean adinduen≠tzako zentroen kasuan, eta hamar egun naturaleko epean desgaitasuna duten per≠tso≠nen≠tzako eta buruko gaixotasuna duten per≠tso≠nen≠tzako zentroen kasuan, betiere lekua onartu den datatik konta≠tzen hasita.

2.  Per≠tso≠naren sarrera ez bada adierazitako data horretan gauza≠tzen, eta horren arrazoiak ezin bazaizkio foru administrazioari ego≠tzi, ulertuko da per≠tso≠nak uko egiten diola erabil≠tzaile izateari, eta, ondorioz, leku huts hori beste per≠tsona bati esleituko zaio berehala.

29. artikulua.  Sarrera gauza≠tzea.

1.  Sartu baino lehen, edo egunean bertan bestela, zentroak erabil≠tzaileari edo honen legezko ordezkari, borondatezko ordezkari edo izatezko zain≠tzaileari adi≠tzera emango dizkio zentroaren barne fun≠tzionamenduaren arauak, eta Barne Erregimeneko Erregelamenduaren kopia bat emango dio.

2.  Edozein zentrotan sar≠tzeak berekin dakar erabil≠tzaileak hango arauak onar≠tzea. Arau horiek erabil≠tzaileak eta zentroaren zuzendari≠tzak izenpetuko duten kontratuan zehaztuko dira. Hori egin ezean, eska≠tzaileari ukatu ahal izango zaio sar≠tzea, edo eskaeran ≠atzera egin duela jo ahal izango da.

3.  Sarrera formalizatu ondoren, hilabeteko epean zentroak definitu egin beharko du, arreta emango zaion per≠tso≠narekin edo, hala dagokionean, erreferen≠tziako per≠tso≠narekin batera, behin-behineko Banakako Arreta Plana.

30. artikulua.  Egoki≠tze epea.

1.  Egoki≠tze epeak sarrera ondorengo hiru hilabeteak har≠tzen ditu, eta horren barnean sar≠tzen da per≠tsona zentroaren fun≠tzionamenduaren ezaugarrietara zein ≠gutxieneko elkarbizi≠tza ohituretara egoki≠tzea, erabil≠tzaile guztien≠tzako arreta egokia eta ongizatea berma≠tzera begira.

2.  Erabil≠tzailearekin baterako irtenbideak probatu arren ikusten bada erabil≠tzailea ez dela zerbi≠tzura egoki≠tzen, zentroaren zuzendari≠tzak Gizarte Politikako Departamentuari jakinaraziko dio, eta horrek egoera aztertu eta ebaluazio txos≠ten bat emango du.

Ebaluazio txos≠ten hori erabil≠tzaileari jakinarazi beharko zaio, edo, hala dagokionean, erabil≠tzailearen legezko ordezkariari edo borondatezko ordezkariari, eta honek 15 egun izango ditu egoki deri≠tzen alegazioak egiteko. Epe horretan alegaziorik aurkeztu ez bada, prozedurak aurrera jarraituko du.

Gizarte Politikako Departamentuak, alegazioak aztertu ondoren, dagokion erabakia emango du, hurrena proposatuz bertan:

— Sarrera berrestea, edo.

— Erabil≠tzaile izaera gal≠tzea, zentroaren ezaugarri edo fun≠tzionamendura ez egoki≠tze≠agatik; honekin batera, proposa≠tzen den baliabide alternatiboa adieraziko du.

— Beste zentro batera alda≠tzeko proposamena.

3.  Egoki≠tze epea amaitu ondoren, zentroak definitu egin beharko du, arreta ematen zaion per≠tso≠narekin edo, hala dagokionean, erreferen≠tziako per≠tso≠narekin batera, Banakako Arreta Plana.

31. artikulua.  Erabil≠tzailearen ustezko desgaitasuna, sartu eta gerokoa.

1.  Zerbi≠tzu batean sartu ondoren horretako zuzendari≠tzak edo Gizarte Politikako Departamentuak uste badu erabil≠tzailea ez dela gai berari eragiten dioten erabakiak har≠tzeko, egoera horren berri emango dio erreferen≠tziako senideari, hau izatezko zain≠tzaile bihurtu eta per≠tso≠nari erabaki horiek har≠tzen lagundu diezaion, betiere haren eskubideak eta per≠tsona bera babestuz.


2.  Aurreko balizkoan aurreikusten diren kasuetan ikusiz gero per≠tsona babesgabetasun egoeran dagoela ez duelako erabakiak har≠tzen lagundu diezaiokeen seniderik, edo senideek ez dutelako behar bezala bete≠tzen per≠tsona haren eskubideak eta per≠tsona bera babesteko eginkizuna, zerbi≠tzuaren zuzendari≠tzak edo, hala dagokionean, Gizarte Politikako Departamentuak berak egoeraren berri emango die dagokion lehen auzialdiko eta instrukzioko epaitegiari eta ministerio fiskalari, hain zuzen egoki iri≠tziz gero beharrezko neurriak har ditza≠ten, Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legearen 757.2 artikuluan aurreikusten diren ondorioetarako.†††††††††††

32. artikulua.  Leku erreserba.

1.  Gizarte Politikako Departamentuaren sare publikoko eta sare hitzar≠tuko zentroetako erabil≠tzaileek lekua erreserba≠tzeko eskubidea izango dute absen≠tzia aldietan, kasu hauetan:

a)  Borondatezko absen≠tziagatiko erreserba.

Absen≠tzia zentroari adi≠tzera eman bazaio ≠gutxienez zazpi egun natural lehenago, lekuaren erreserba per≠tsona zentroan ez dagoen lehen egunetik beretik aplikatuko da.

Aurretiko abisurik gabe gerta≠tzen denean, zazpigarren egunetik aurrera aplikatuko da.

Erreserba ≠gutxienez zazpi egun naturalerako izango da, eta gehienezko epeak honakoak izango dira:

— 45 egun urte naturaleko, adinduen≠tzako zerbi≠tzuetan.†††††††††

— 60 zerbi≠tzu prestazio egun, urte naturaleko, desgaitasuna eta buruko gai≠tza duten per≠tso≠nen≠tzako zerbi≠tzuetan.††††††

b)  Ospitalera≠tze, osasun arazo edo ≠antzeko beste arrazoiren batengatiko erreserba.

Egoera hori zentroari adi≠tzera eman bazaio ≠gutxienez zazpi egun natural lehenago, lekuaren erreserba per≠tsona zentroan ez dagoen lehen egunetik beretik aplikatuko da.

Ustekabekoa edo larrialdi baten eraginez gertatua bada, zazpigarren egunetik aurrera aplikatuko da.

Azken kasu honetan, lekua erreserba≠tzeko eskubidea ≠gutxienez zazpi egun naturalerako izango da, eta gehienez laurogeita hamar egun naturalerako, eta epe hau luzatu ahal izango da, hori justifika≠tzen duen aurretiazko txos≠ten batez.

2. ATALA.  ‑Lekualda≠tzeak

33. artikulua.  Lekualda≠tze≠aren definizioa.

1.  Foru dekretu honen ondorioetarako, dekretu honen xede den Gipuzkoako Foru Aldundiaren sare publiko edo sare hitzar≠tuko leku edo plaza batean arta≠tzen ari diren per≠tso≠nek egiten dituzten zentroz aldaketak izango dira lekualda≠tzeak.

2.  Lekualda≠tzeak eskatu ahal izango dira ondoko zerbi≠tzuotan sartutako zentroen artean, honela:

a)  3. artikuluko 1., 2. eta 3. puntuetan definitutako bizileku eta egoi≠tza zerbi≠tzuen sarean sartutako zentroen artean.

b)  3.4 artikuluko a), b). eta c) letratan definitutako bizileku eta egoi≠tza zerbi≠tzuen sarean sartutako zentroen artean.

34. artikulua.  Lekualda≠tze eskaerak Gipuzkoako Lurralde Historikoko zentroen sarean.  

1.  Zentroz alda≠tzea eskatu ahal izango dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbi≠tzuen Sare Publikoko leku batean arta≠tzen ari diren eta xede-zerbi≠tzu bakoi≠tzari dagokionez 6. artikuluan ezar≠tzen diren baldin≠tza zeha≠tzak bete≠tzen dituzten per≠tso≠nek.

2.  Lekualda≠tze eskaerak erabil≠tzaileak berak edo honen lege ordezkariak, borondatezko ordezkariak edo izatezko zain≠tzaileak egin ahal izango dituzte, per≠tsona arta≠tzen ari den zerbi≠tzuan, oinarrizko gizarte zerbi≠tzuetan edo Gizarte Politikako Departamentuan.

Zentroetako zuzendari≠tzek ere sustatu ahal izango dute ofiziozko lekualda≠tzea, erabil≠tzailearen zer≠tze≠ladak kontuan harturik pen≠tsa≠tuz gero sareko beste zentro batean arreta egokiagoa eman ahal izango zaiola. Horrelako kasuetan, zentroak justifikazio txos≠ten bat prestatu eta Gizarte Politikako Departamentuari aurkeztuko dio.

Era berean, Gizarte Politikako Departamentuak ofiziozko lekualda≠tzea sustatu ahal izango du, per≠tsona interesatuari ≠entzun ondoren, adina edo arreta beharretan izandako aldaketaren bat kontuan harturik edo lekuz alda≠tzeko aukera egoki egiten duten aparteko beste zer≠tze≠lada ≠batzuk direla-eta ikusiz gero foru sareko beste zentro bateko arreta hobeto egokituko zaiela per≠tso≠naren zer≠tze≠lada aipatu horiei.

3.  Lekualda≠tze eskaera bakoi≠tzari eran≠tsi egin beharko zaio arreta emandako per≠tso≠naren azkeneko Banakako Arreta Plana, eskatutako zerbi≠tzuan sar≠tzeko eska≠tzen den dokumentazioarekin batera.

35. artikulua.  Lekualda≠tze≠aren arrazoiak.

1.  Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuak hartutako erabaki baten bidez zerbi≠tzu batean sartutako erabil≠tzaile orok eskubidea izango du zerbi≠tzu mota bera eskain≠tzen duen beste zentro baterako lekualda≠tze eskaera aurkezteko.

2.  Beste zentro baterako lekualda≠tzea eskatu edo sustatu ahal izateko arrazoiak honakoak izango dira:

a)  Familia zentroan bil≠tzea.

b)  Eskatutako zerbi≠tzua egokiagoa izatea per≠tso≠naren edota inguruaren beharretarako arreta ematera begira.

c)  Jatorrizko herrira alda≠tzea.

d)  Behar bezala justifikatutako beste zer≠tze≠lada berezi ≠batzuk.

3.  Per≠tsona interesatuak eskaturik lekuz aldatu ondoren, ezingo da beste lekualda≠tze≠rik baimendu aurrekotik urtebete igaro arte, behar bezala justifikatu eta Gizarte Politikako Departamentuak onartutako aparteko zer≠tze≠ladak direnean izan ezik.

36. artikulua.  Lekualda≠tze espedientea erabaki≠tzea.

1.  Lekualda≠tze eskaeraren balorazioa egin eta, hala dagokionean, beharrezko txos≠tenak jaso ondoren, Gizarte Politikako Departamentuan eskumena duen zuzendari≠tzak erabakia hartuko du.

2.  Erabakia eman eta interesatuari eta per≠tsona arta≠tzen ari den zentroari jakinarazi behar zaie, Gizarte Politikako Departamentuan eskaera jaso≠tzen denetik konta≠tzen hasita bi hilabeteko epean.

3.  Erabakiak ≠gutxieneko eduki bat izango du, honakoa:††††††††

— Eskatutako zerbi≠tzua ematen edo uka≠tzen den.†††††

— Erabakia zerbi≠tzua emateko bada, adieraziko du kasuan kasuko per≠tsona itxa≠rote-zerrendan sartu dela, lekua eslei≠tzeko.

— Erabakia zerbi≠tzua uka≠tzeko bada, uka≠tze horren arrazoiak adieraziko ditu.

4.  Erabakia hartu eta jakinarazteko gehienezko hiru hilabeteko epea igaro≠tzen bada berariazko erabakirik har≠tzeke, eskaera administrazioaren isiltasunez eze≠tsi dela ulertuko da. Administrazioaren legezko obligazioa da, hala ere, erabakia har≠tzea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, 42.1 artikuluan xeda≠tzen duenarekin bat.†††††††††††††††

5.  Eguneko zentroetako zerbi≠tzuetan, itxa≠rote-zerrenda orokorreko sarrera bakoi≠tzeko, lekualda≠tze≠agatiko sarrera bat tartekatuko da, eskaera-data kontuan hartua.

6.  Egoi≠tza zerbi≠tzuetan, itxa≠rote-zerrenda orokorreko bi sarrerako, lekualda≠tze≠agatiko sarrera bat tartekatuko da, eskaera-data kontuan hartua.

VI. KAPITULUA

ERABIL≠TZAILEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK

37. artikulua.  Erabil≠tzaileen eskubideak.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren gizarte zerbi≠tzuen Sare Publikoaren zerbi≠tzuetako erabil≠tzaileek eskubidea izango dute zerbi≠tzu bakoi≠tzari dagokionez hitzar≠men, kontratu eta zerbi≠tzu katalogoetan definitutako prestazioak eta, oro har, Gizarte Zerbi≠tzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak adierazitako guztiak jaso≠tzeko.

38. artikulua.  Zerbi≠tzu eska≠tzaileen eta erabil≠tzaileen bete≠beharrak.

1.  Dekretu honen xede diren sare publikoko zerbi≠tzuak eska≠tzen eta erabil≠tzen dituzten per≠tso≠nen obligazioak izango dira, oro har, Gizarte Zerbi≠tzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak adierazitako guztiak, eta, bereziki, zerbi≠tzu bakoi≠tza≠ren barne erregimeneko erregelamenduan jasoak.††††

2.  Era berean, eta bereziki, zerbi≠tzu eska≠tzaileen eta erabil≠tzaileen betekizunak honakoak izango dira:

a)  Zerbi≠tzua behar bezala eta egoki emateko behar diren datu guztiak zuzen ematea. Datu horiek egiazkoak izatearen eran≠tzu≠kizuna ere beraiei dagokie.

b)  Gizarte Politikako Departamentuari adi≠tzera ematea bere zer≠tze≠lada per≠tso≠naletan, elkarbizi≠tza-gunearenetan eta ekonomia-ondarezkoetan gertatutako aldaketa oro, zerbi≠tzu prestazioaren baldin≠tze≠tan eraginik izan dezaketenean.

c)  Gizarte Politikako Departamentuari baimena ematea, eska≠tzaile eta erabil≠tzaileen egoera ekonomiko eta ondarezkoa, egoera soziala eta osasun egoera egiazta≠tzeko beharrezko kon≠tsul≠tak egin ≠ditzan. Kon≠tsulta horiek, zehazki, Ogasuneko eta Finan≠tza Foru Departamentuari, finan≠tza eta aurrezki entitateei, euskal osasun zerbi≠tzu Osakide≠tzari eta gizarte esku-har≠tzeko beste erakunde ≠batzuei egin ahal izango zaizkie.

d)  Gizarte Politikako Departamentuari baimena ematea, datuak fitxa≠tegi informatizatuetan sar≠tzeko eta estatistika-produkzioan, ikerkun≠tza zientifikoan eta Gizarte Politikako Departamentuaren beraren eginkizunetan erabili ahal izateko, betiere datu per≠tso≠nalen babesaren arloko legediak aurreikusten dituen baldin≠tze≠tan.

39. artikulua.  Prezio publikoa ordain≠tzeko obligazioa.

1.  Sare publikoko zerbi≠tzuak erabil≠tzen dituzten per≠tso≠nek dagokien ekarpen ekonomikoa egin beharko dute, hori arau≠tzen duen foru araudi espezifikoan jasotako baldin≠tzen arabera, edo, bestela, kasuan kasuko sarrera-erabakian ezarritakoaren arabera.

2.  Finkatutako diru ekarpena ez ordain≠tzea gerta≠tzen bada, Gipuzkoako Foru Aldundiak horretarako ezar≠tzen den prozeduraren bidez kobratuko du sor≠tzen den zorra.†††††††††

3.  Per≠tsona artatuta dagoen zerbi≠tzuaren emaileari egingo zaio zuzenean ordainketa, dekretu hau eta gaiari buruzko bestelako arauak aplika≠tze≠aren indarrez dagokion zenbatekoaz.

Xedapen gehigarri bakarra.

Mendekotasun egoeran dagoen per≠tso≠naren balorazio gradu espezifikoaren baldin≠tzari, foru dekretu honetako 6. artikuluak aipa≠tzen duenari, dagokionez, aparteko kasu gisa zerbi≠tzu hauetan sartu ahal izango dira eska≠tzen dena baino gradu baxuagoko balorazioa duten per≠tso≠nak, edo 0 gradua dutenak aitortuta, baldin eta eskumena duen zerbi≠tzu teknikoak irizten badio erabil≠tzaileak zentro horietan gara≠tzen diren lagun≠tza programen eta arretaren onuradun izan daitezkeela.

Lehenengo xedapen iragankorra.

Foru dekretu hau aplikatuko zaie indarrean sar≠tzen denetik aurrera egiten diren sarrera eta lekualda≠tze eskaera guztiei.†††††††††††††

Bigarren xedapen iragankorra.

Foru dekretu hau ez zaie aplikatuko indarrean sartu aurretiko eskaerei, kasu horietan aurretiko araudira joko baita. Dena den, dekretu hau aplika≠tzea eskatu ahal izango dute, gehienez 12 hilabeteko epean.

Hirugarren xedapen iragankorra.

II. eranskinean zehazten den itxa≠rote-zerrendaren baremazioan jasotako balorazio sozialarengatiko puntuazioaren ondorioetarako, hasiera batean eranskin horretako B letran definitutako ber≠tsioa aplikatuko da. Gizarte Politikako Departamentuak egokitu egingo du puntuazio hori 353/2013 Dekretuak, maia≠tza≠ren 28koak, Gizarte Zerbi≠tzuen Euskal Sistemaren ≠Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbi≠tzuen Euskal Sistemaren gizarte-diagnostikoa egiteko tresnari buruzkoak -Euskal Herriko Agintari≠tza≠ren Aldizkarian 2013ko ekainaren 26an argitaratua- jaso≠tzen duen gizarte-diagnostikora, foru dekretu hau indarrean sar≠tzen denetik urtebeteko epean.

Xedapen indargabe≠tzaile bakarra.

— Indarrik gabe geldi≠tzen dira foru dekretu honetan xeda≠tzen denarekin bat ez datozen maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak, bereziki:

— 20/2002 Foru Dekretua, apirilaren 30ekoa, Gipuzkoako adineko per≠tsona ezinduen≠tzako lekuak eskatu eta emateko arauak ematen dituena, mendekotasun egoeran dauden per≠tso≠nen≠tzako sarrera erregimena arau≠tzen duten artikuluei dagokienez; indarrean mantenduko dira erabil≠tzaileek egin behar duten ekarpen ekonomikoa arau≠tze≠ari buruzko artikuluak, harik eta Diputatuen Kon≠tseiluak horretarako foru dekretu berri bat onar≠tzen duen arte.

— 2002ko azaroaren 5eko 57/2002 Foru Dekretua, gizartean baztertu edo marjinatu egoeran daudenak gizarte eta osasun alorreko baliabideetara iristeko araudia ezar≠tzen duena.

Amaierako lehen xedapena.

Gizarte Politikako Departamentuko titularrari ahalmena ematen zaio, foru dekretu hau behar bezala garatu eta gauza≠tzeko beharrezko xedapen, ekin≠tza eta aginduak eman ≠ditzan.††††

Amaierako bigarren xedapena.

Foru Dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara≠tzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2015eko mar≠txo≠aren 24a.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DIPUTATU NAGUSIA,†††††††††
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Martin Garitano LarraŮaga.

††††††††††††††††††† GIZARTE POLITIKAKO ††††††††††††††
†††††††††††††††††††† D
EPARTAMENTUKO
††††††††††††††††††††† F
ORU DIPUTATUA,
†††††††††††† Ander Rodriguez Lejarza.
†††††††† (2786)

ERANSKINAK / ANEXOS

I. eranskina. Zerbitzu bakoitzaren lurralde esparrua mugatzeko zonakatzea

Anexo I. Zonificaciůn a efectos de la delimitaciůn del Šmbito territorial de cada servicio

 

LURRALDE ESPARRUA

ŃMBITO TERRITORIAL

UDALERRIAK ETA ESKUALDEAK

MUNICIPIOS Y COMARCAS

-†††††† Adinduentzako egoitza zentroak

-†††††† Centros residenciales para personas mayores

 

 

 

 

-†††††† Adinduentzako eguneko zerbitzu edo zentroak

-†††††† Servicios o Centros de DŪa para personas mayores

Gizarte Zerbitzuen Arloa

 

 

 

 

 

Ńrea de Servicios Sociales

BIDASOA

HONDARRIBIA, IRUN

OARSOALDEA

ERRENTERIA, LEZO, OIARTZUN, PASAIA

DONOSTIA

DONOSTIA

BURUNTZALDEA

ANDOAIN, ASTIGARRAGA, HERNANI, LASARTE-ORIA, URNIETA, USURBIL

UROLA KOSTALDEA

AIA, GETARIA, ORIO, ZARAUTZ, ZUMAIA

IRAURGI

AIZARNAZABAL, AZKOITIA, AZPEITIA, BEIZAMA, ERREZIL, ZESTOA

DEBA KOSTA

DEBA, ELGOIBAR, MENDARO, MUTRIKU

DEBA ERDIA

EIBAR, SORALUZE

BERGARALDEA

ANTZUOLA, BERGARA, ELGETA

LEINTZ IBARRA

ARETXABALETA, ARRASATE, ESKORIATZA, LEINTZ-GATZAGA, O—ATI

UROLA GARAIA

EZKIO-ITSASO, LEGAZPI, URRETXU, ZUMARRAGA

ORIA GARAIA

ALTZAGA, ARAMA, ATAUN, BEASAIN, GABIRIA, GAINTZA, IDIAZABAL, ITSASONDO, LAZKAO, LEGORRETA, MUTILOA, OLABERRIA, ORDIZIA, ORMAIZTEGI, SEGURA, ZALDIBIA, ZEGAMA, ZERAIN

TOLOSALDEA

ABALTZISKETA, ADUNA, ALBIZTUR, ALEGIA, ALKIZA, ALTZO, AMEZKETA, ANOETA, ASTEASU, BALIARRAIN, BELAUNTZA, BERASTEGI, BERROBI, BIDEGOIAN, ELDUAIN, GAZTELU, HERNIALDE, IBARRA, IKAZTEGIETA, IRURA, LARRAUL, LEABURU, LIZARTZA, ORENDAIN, OREXA, TOLOSA, VILLABONA, ZIZURKIL

 

 

 

-†††††† Desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zerbitzu edo zentroak

-†††††† Servicios o Centros de DŪa para personas con discapacidad

 

 

 

-†††††† Buruko gaitza duten pertsonentzako eguneko zerbitzu edo zentroak

-†††††† Servicios o Centros de DŪa para personas con enfermedad mental

 

Administrazio eskualdea

 

 

 

 

 

 

Comarca administrativa

BIDASOA

HONDARRIBIA, IRUN

DONOSTIALDEA

ANDOAIN, ASTIGARRAGA, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN, ERRENTERIA, HERNANI, LASARTE-ORIA, LEZO, OIARTZUN, PASAIA, USURBIL, URNIETA

UROLA KOSTA

AIA, AIZARNAZABAL, AZKOITIA, AZPEITIA, BEIZAMA, ERREZIL, GETARIA, ORIO, ZARAUTZ, ZESTOA, ZUMAIA,

DEBA BEHEA

DEBA, EIBAR, ELGOIBAR, MENDARO, MUTRIKU, SORALUZE

DEBA GARAIA

ANTZUOLA, ARETXABALETA, ARRASATE, BERGARA, ELGETA, ESKORIATZA, LEINTZ-GATZAGA, O—ATI

GOIERRI

ALTZAGA, ARAMA, ATAUN, BEASAIN, EZKIO-ITSASO, GABIRIA, GAINTZA, IDIAZABAL, ITSASONDO, LAZKAO, LEGAZPI, LEGORRETA, MUTILOA, OLABERRIA, ORDIZIA, ORMAIZTEGI, SEGURA, URRETXU, ZALDIBIA, ZEGAMA, ZERAIN, ZUMŃRRAGA

TOLOSALDEA

ABALTZISKETA, ADUNA, ALBIZTUR, ALEGIA, ALKIZA, ALTZO, AMEZKETA, ANOETA, ASTEASU, BALIARRAIN, BELAUNTZA, BERASTEGI, BERROBI, BIDEGOIAN, ELDUAIN, GAZTELU, HERNIALDE, IBARRA, IKAZTEGIETA, IRURA, LARRAUL, LEABURU, LIZARTZA, ORENDAIN, OREXA, TOLOSA, VILLABONA, ZIZURKIL

-†††††† Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza zentroak

-†††††† Centros residenciales para personas con discapacidad

 

 

-†††††† Buruko gaitza duten pertsonentzako egoitza zentroak

-†††††† Centros residenciales para personas con enfermedad mental

Gizarte Zerbitzuen Sektorea

 

 

 

Sector de Servicios Sociales

EKIALDEA

ESTE

BIDASOA, DONOSTIALDEA

MENDEBALDEA

OESTE

DEBA BEHEA, DEBA GARAIA, GOIERRI, TOLOSALDEA, UROLA KOSTA

 

ii. eranskina

Itxa≠rote-zerrendaren baremazioa

A)
  AHALMEN EKONOMIKOA

Gehienezko puntuazioa 5 puntukoa izango da.

Adinduen egoi≠tzak:

Kontuan hartuko da zerbi≠tzu honetarako ezarritako gehienezko ekarpenaren zenbatekoari zenbat egunetan egin ahal izango dion aurre per≠tso≠nak, betiere mendekotasunaren arretarako zentroetako erabil≠tzaileek egin behar duten ekarpen ekonomikoa arau≠tzeko indarrean dagoen araudiarekin bat.

Gehienezko ekarpenaren egun kop.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Puntuazioa

1.095 egun edo gehiago ................................................ 1

821 eta 1.094 egun bitartean ....................................... 2

547 eta 820 egun bitartean ........................................... 3

273 eta 546 egun bitartean ........................................... 4

283 egun baino ≠gutxiago ................................................ 5

Beste zerbi≠tzuak:

Kontuan hartuko da zerbi≠tzu honetarako ezarritako gehienezko ekarpenaren zenbateko por≠tzen≠tajeari egin ahal izango dion aurre per≠tso≠nak, betiere mendekotasunaren arretarako zentroetako erabil≠tzaileek egin behar duten ekarpen ekonomikoa arau≠tzeko indarrean dagoen araudiarekin bat.

Gehienezko ekarpenaren por≠tzen≠tajea††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Puntuazioa

%100 ................................................................................ 1

%75 eta %99 bitartean ................................................... 2

%50 eta %74 bitartean ................................................... 3

%25 eta %49 bitartean ................................................... 4

%25 baino ≠gutxiago ......................................................... 5

B)  GIZARTE ETA FAMILI BALORAZIOA

ADINDUEN≠TZAKO EGOI≠TZA ETA EGUNEKO ZENTROA

Itemak††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Puntuazioa

1.  Gizarte interakzioa .................................................. 10,0

2.  Lagun≠tza informalak ≠etxean ................................... 40,0

2.1.  Lagun≠tza arloa

2.2.  Borondatea

2.3.  Zain≠tzailearen egoera

2.4.  Lagun≠tza≠ren zenbatekoa

3.  Lagun≠tza formalak ≠etxean ...................................... 40,0

4.  Ingurua ..................................................................... 20,0

4.1.  Baldin≠tzak

4.2.  ≠Etxeko giroa

5.  Famili harremana .................................................... 30,0

PUNTUAZIOA GUZTIRA ....................................................... 100,0

EGOI≠TZA ETA EGUNEKO ZENTROA DESGAITASUNA DUTEN
PER≠TSO≠NEN≠TZAT, ETA BURUKO GAI≠TZA DUTEN PER≠TSO≠NEN≠TZAT

Itemak††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Puntuazioa

1.  ‑Arreta per≠tso≠nalerako beharrak eta arretaren kalitatea 15,0

1.1.  Autozain≠tza jarduerak

1.2.  ≠Etxeko bizimoduko jarduerak

1.3.  Jarduera instrumentalak

2.  Famili eta gizarte harremana ................................. 15,0

2.1.  Elkarbizi≠tza

2.2.  Harremana

2.3.  Zain≠tzailearen karga

3.  Etxe≠bizi≠tza≠ren egoera .............................................. 15,0

3.1.  Erabilgarritasuna

3.2.  Bizigarritasun baldin≠tzak

3.3.  Kokapena eta irisgarritasuna

PUNTUAZIOA GUZTIRA ....................................................... 45,0