7
UDAL ADMINISTRAZIOA

ALTZOKO UDALA

Ordenantza Fiskaletako tarifak 2015

2014-10-21an egin zen Osoko Bilkuran ­Altzoko Udalak erabaki zuen: ­Altzoko Udalean indarrean dauden Ordenan­tza Fiskaletan zenbait aldaketa egitea. Erabakia jendaurrean egon den denboran ez da erreklamaziorik aurkeztu eta beraz erabakia behin betikoa bihurtu da.           

Hartutako erabakia jarraian argitara­tzen da 2015eko urtarrilaren 1ean indarrean jarri dadin:

1)  Orokorrean, ­Altzoko Udalean indarrean dauden Ordenan­tza Fiskalen tarifa, koefiziente edo tipoak, zaborraren tasa izan ezik, ez dira igoko, beraz 2014an bezala geldi­tzen dira.

2)  Zabor bilketa zerbi­tzuaren tasa:

— %10,6 igoko dira konposta­tzen ez dutenen bi tarifak, hau da, etxe­bizi­tzena eta komer­tzioena. Erabaki hau hartu da zerbi­tzuaren tasa sarrera eta gastua pareka­tzeko helburuarekin.              

— Aurten indarrean egon den hobaria kon­tzep­tua aldatuko da «­etxean zabor organikoa kudea­tzen duenak %10eko hobaria izango du» esaten duen ordez, 2 tarifa berri sortuko dira; konposta­tzen duten etxe­bizi­tzena eta konposta­tzen duten komer­tzioena. Hauen zenbatekoak ez dira igoko 2014an bezala geldituko dira.

Erabaki hauek aplikatuta zabor bilketa zerbi­tzuagatiko Tasa honela geldituko da 2015erako:

                                                                                                                                                        Euro

— Famili etxe­bizi­tzak ....................................................         71,00

— Konposta­tzen duten famili etxe­bizi­tzak ................         57,60

— Taberna, kafetegi edo ­antzeko establezimendu ko-mer.               142,00

— Konposta­tzen duten taberna,kafetegi edota ........
.................................................................................       115,20

— Lokal industrialak (20 langile artekoak) ................       142,00

— Lokal industrialak (20 langiletik gora) ...................       157,00

Guzti hori Gipuzkoako Toki Ogasunak erregula­tzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 16.4 artikuluak agindutakoa betez argitara­tzen da, guztion jakinerako eta artikulu horretan aurrikusten diren gainerako ondorioetarako.

Foru Arau horren 18.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, tasa, kuota, tarifa eta ordenan­tzen finkapen eta aldaketa onesten zuten erabakien aurka, interesatuek tartejarri ahal izango dute errekur­tso konten­tzioso-administratiboa Euskadiko Justi­ziako Auzitegi Nagusiari dagokion Salaren aurrean, bi hilabeteko epe barruan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren biharamunetik konta­tzen hasita.         

Horren kalterik gabe eta aipatu artikuluak emandako baimenarekin bat, interesatuek jarri ahal izango dute, hala nahi badute eta bide Konten­tzioso-administratiboa hartu aurretik Gipuzkoako Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren aurreko erreklamazioa, horretarako hilabeteko epea dutelarik, argitalpen hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen diren egunaren biharamunetik konta­tzen hasita.

­Altzo, 2014ko abenduaren 15a.—Miren Balerdi Amondarain, alkatea.     (11314)