Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

32. zenbakia Data 2014-02-18 98 orria

7 Udal Administrazioa

ZUMAIAKO UDALA
Zumaiako Udaleko balio anitzeko apartamentuetan sartzeko araudiari behin betiko onespena ematea.

ZUMAIAKO UDALA

Zumaiako Udaleko Balio Ani­tzeko Apartamentuetan Sar­tzeko Araudiari behin betiko onespena ematea.    

Udalaren 2013ko abenduaren 19ko ezohiko osoko bilkuran Zumaiako Udaleko Balio Ani­tzeko Apartamentuetan Sar­tzeko Araudiari hasierako onarpena eman zion.           

Ordenan­tza hori 30 eguneko epean jendaurrean jarri zen, 2014ko urtarrilaren 7ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren bidez, eta ez zenez aurkeztu interesdun aldetik inolako erreklamaziorik zein iradokizunik, aipatutako ordenan­tza behin betiko onartu­tzat ematen da.

Beraz, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honetan eranskin gisa argitara­tzen da araudiaren testu osoa.

Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aurka administrazioarekiko auzi-errekur­tsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean, iragarkia argitara­tzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Zumaia, 2014ko ­otsailaren 13a.—Ińaki Agirrezabalaga Alkorta, alkatea.

(442)    (1495)

ERANSKINA

Zumaiako Udaleko balio ani­tzeko apartamenduetan sar­tzeko prozedura eta fun­tzionamendu arautegia.    

ZIOEN AZALPENA

12/2008, abenduaren 5ekoa Gizarte Zerbi­tzuen Legearen 6. artikuluan jaso­tzen da Gizarte Zerbi­tzuen Euskal Sistemaren fun­tsezko eginkizunak dira:

— Per­tso­nen autonomia susta­tzea eta mendetasun-egoerek per­tso­nei eta familiei eragiten dizkieten beharrizanei aurrea hartu eta eran­tzu­tea.

— Babesgabezia-egoerek eragiten dituzten beharrizanei aurrea hartu eta eran­tzu­tea.

— Bazterketa egoerei aurrea hartu eta eran­tzu­tea eta per­tso­nen, familien eta taldeen gizartera­tzea susta­tzea.   

— Larrialdi-egoerek per­tso­nei eta familiei eragiten dizkieten beharrizanei aurrea hartu eta eran­tzu­tea.

Helburu horiek lor­tze aldera, mekanismo ­batzuk jarriko direla dio, besteak beste, Gizarte Zerbi­tzuen arloan arreta behar duten gizarte-beharrizanak aurki­tzea eta horiei eran­tzu­teko zerbi­tzu eta prestazio egokienak planifika­tzea.

Legean ere 8. artikuluan Arretarako eta esku-har­tze­rako ereduaz jaso­tzen du Gizarte Zerbi­tzuen Euskal Sistema komunitate oinarri duen ikuspegiaren arabera jardungo da, alegia, zerbi­tzu eta prestazioen hurbiltasunaren ikuspegiaren arabera.          

Baliabideak eta esku-har­tzea tokian tokiko erkidegoaren ezaugarrien araberakoak izan daitezen saiatuko da.

Baita ere adierazten da per­tso­nei arreta beren ohiko ingurunean emateko eskainiko duela, ahal dela beren bizitokian, eta ohiko bizilekuan jarrai­tzeko modurik ez dutenean, beren ohiko ingurunearen ordezko egokiak aurkitu beharko direla, neurriagatik eta hurbil egoteagatik egokiak diren egoi­tza ordezkoak.

Ildo honetan eta Urola Kosta eskualdean aitzin­dari, 2004. urtean Zumaiako Udalak Branka eraikinean, eraiki eta aldi berean Balio ani­tzeko etxe­bizi­tze­tan sar­tzeko prozedura eta fun­tzionamendu arautegia onartu zen.

2005. urtean Zumaiako Udalak hainbat herritarren beharrei eran­tzun nahirik Brankan kokatuta dauden apartamentuak ireki zituen.  

Urte hauetan eta gaur egun balio ani­tzeko apartamentuak oso baliabide egokiak eta baliagarriak dira.

2012. urtean zumaiarrak egindako eskaera eta beharrak baloratu ondoren, larrialdietarako apartamentuetako batetik bi apartamentu balioaniztun egitea erabaki da.        

Brankako apartamentuen gaur egungo berrantolaketak, araudi berri bat lan­tzeko beharra planteatu du, beren artikuluetan zumaiarrak plantea­tzen dituzten gizarte behar berriak jaso­tzeko.

Brankan dauden apartamentuen ardura Udalarena izan arren, etxe­bizi­tzen kudeaketa, dagokion enpresa esleipendunaren esku gera daiteke.

ATARIKO TITULUA

I. KAPITULUA.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Xedea.

Arautegi honen helburua da Zumaiako herrian kokatuta dauden balio ani­tzeko apartamentuetan sar­tzeko prozedura eta fun­tzionamendua arau­tzea. Ondoren adierazten den araudiko baldin­tzak bete­tzen dituzten adineko per­tso­nei zuzenduta daude.

2. artikulua.    Definizioa.

Baliabide honek 16 etxe­bizi­tza ditu: 40,30 m˛-ko 2 apartamentu, 41,55 m˛-ko 4 apartamentu, 43,30 m˛-ko 6 apartamentu eta 54,65 m˛-ko 4 apartamentu. Horien guztien helburua 60 urtetik gorako adineko per­tso­nen­tzako etxe­bizi­tzak eskaini eta behar dutenean arreta eskain­tzea da; betiere, per­tsona horiek ez badute eguneroko bizi­tzari aurre egiteko arazo handirik, eta beren ohiko etxe­bizi­tzan bizi­tzen jarrai­tzeko zailtasunak badituzte. Apartamentu guztietan ez da jende kopuru bera sar­tzen: Dimen­tsioen araberakoa da hori.

Kasu ­batzuetan eta salbuespen modura ez dira kontuan izango bertan ezarritako baldin­tzak, beti ere Udaleko gizarte txos­tenaren bitartez arrazoi­tzen bada.

Balio Ani­tzeko Etxe­bizi­tzak lagun­tza sarearen baitako baliabideak dira, etxe­bizi­tza egokirik ez duten, bizikide­tza edo bakardade arazoak dituzten edo merkatuko etxe­bizi­tza bat eskura­tzeko adina diru ez duten adineko per­tso­nen etxe­bizi­tza eta segimendu beharrei aurre egiteko.         

3. artikulua.    Helburuak.

Helburu orokorrak:

Eguneroko bizi­tzako jardueretan arreta-premia larriak ez izan arren, beren ohiko etxe­bizi­tzan bizi­tzen jarrai­tzeko zailtasunak dituzten per­tsona nagusiei egoi­tza eta behar duten arreta ematea da.

Helburu zeha­tzak:

— Per­tsona horiei komunitate inguru ohiko batean bizi­tzeko aukera ematea, aurreko etxe­bizi­tzan zituzten baldin­tzak hobetu ahal izateko.

— Nor bere kabuz bizi­tzeko gaitasuna bul­tza­tzea, bakoi­tzari behar duen lagun­tza eta esku-har­tzea emanez.

— Zerbi­tzu guztietan preben­tzio ikuspegi bat sartu, ahal den neurrian, gizarte arriskuak edo beharrizanak azaldu edo larriagotu aurretik.

— Gizarte eta bizikide­tza harremanei euts diezaieten lagun­tzea erabil­tzaileen parte-har­tzea bul­tza­tuz, herri mailan antola­tzen diren ekin­tze­tan.           

— Per­tsona horien bizi­tza kalitatea hobe­tzea. Horretarako, Oinarrizko Gizarte Zerbi­tzuek kasu bakoi­tzean beharrezko­tzat ­jotzen dituzten esku- har­tze programak diseinatu beharko dituzte, ebalua­tzeko eta berrikusteko aldizkako mekanismoak jasoz.

4. artikulua.    Zerbi­tzuak.

Etxe­bizi­tza horietan biziko diren per­tso­nek zerbi­tzu hauek izango dituzte eskura:

Erabil­tzaileen­tzat Oinarrizko zerbi­tzuak:

Bizitoki zerbi­tzua:

— Apartamentu bakoi­tzari dagokion espazioa.           

Harrera eta abegi zerbi­tzua:

— Erabil­tzaileei harrera eta abegia.

Gainbegiraketa eta Jarraipen Zerbi­tzua:

— Modu bateratuan erabil­tzaileak behar dituen lagun­tza edo preben­tzio zerbi­tzuak Banakako esku-har­tze Planean zehaztu:

— Arreta per­tso­naleko zerbi­tzua.

— ­Etxeko lanetarako zerbi­tzua.

— Gainbegiraketa Zerbi­tzua.

— Bitartekari­tza lana, per­tso­nen arteko arazoak eta kexak sortuko balira.

Janari Zerbi­tzua:

— Catering zerbi­tzua eska daiteke.               

Garbitasun eta Manten­tze zerbi­tzua:

— Guztion erabilerarako guneen garbitasuna.

— Guztion erabilerarako eta erabilera pribatuko guneen manten­tze-lana.

5. artikulua.    Arduren banaketa.

Zumaiako Udaleko Gizarte Zerbi­tzuen Saileko ardurak hauek izango dira:

— Etxe­bizi­tzan sartu nahi dutenei informazioa eta aholkua ematea: Zertan ­datzan zerbi­tzua eta zer baldin­tza bete behar diren.

— Eskaerak jaso­tzea eta balora­tzea.

— Erabil­tzailearekin adostutako Arreta plan per­tso­nalizatu bat lan­tzea. Planaren jarraipena eta ebaluazioa.

— Per­tso­nak banan-banan har­tzea, eta etxe­bizi­tza mota hauetan sar­tzeko baldin­tzak bete­tzen ez dituztenei (baldin­tza fisikoak edo psikikoak, integrazio arazoak, ezintasuna eta abar direla eta) edo hala eska­tzen duten erabil­tzaileei beste irtenbide ­batzuk aurki­tzen lagun­tzea.

— Itxa­ron zerrendak ordenan jar­tzea eta ­hutsik dauden lekuak bete­tzea.

— Apartamentuetan sar­tzeko prozedura lan­tzea.       

— Barne Araudia onar­tzeko proposamena.

— Erabil­tzaile bakoi­tzak ordaindu beharreko diru kopurua zehaztea, horretarako onartua izan den araudiaren arabera.

— Kudeaketa, administrazio eta fun­tzionamenduaz arduratuko da.

Zumaiako Udaleko Ogasun Saileko ardurak hauek dira:          

— Ordenan­tza fiskaletan, apartamentu bakoi­tza­gatik ordaindu beharreko tasa zehaztea.

Zerbi­tzua enpresa batek kudea­tzen badu, enpresa esleipendunaren ardura hau da:

— Apartamentura sartuko diren erabil­tzaileei harrera, abegia eta segimendua egitea.

— Erabil­tzaile bakoi­tza­ren­tzako banakako plana egitea.

— Erabil­tzaile bakoi­tzari ohiko bizi­tza­ren ekin­tzen segimendu berezia egitea.

— Catering zerbi­tzua, eska­tzen dutenen­tzat.  

— Etxe­bizi­tze­tako instalazioen, etxe­tresna elektrikoen edo altza­rien manten­tze lana.

— Guztiek erabil­tzen dituzten guneak garbi­tzea.

— Eguneroko oinarrizko jarduerak egiten lagun­tzea.  

— Bitartekari­tza lana egitea, arazoak edo kexak daudenean.

— Zerbi­tzuaren erabil­tzaileengan gerta­tzen diren aldaketak gainbegira­tzea.

— Erabil­tzaileekin lotutako edozein gertaera garran­tzi­tsu Gizarte Zerbi­tzuei jakinarazi beharko zaio. Honakoak besteak beste:

— Etxe­bizi­tzen garbiketa.

— Harreman arazo larriak.

— Sortu litezkeen arazoak.

— Gaitasun kognitiboen aldaketa.

I. TITULUA

ARAUDI KOMUNA

I. KAPITULUA.  ERABIL­TZAILEAK

6. artikulua.    Zerbi­tzua eskura­tzeko baldin­tzak.

Balio ani­tzeko etxe­bizi­tze­tan sartu ahal izateko, eska­tzaileek baldin­tza hauek bete beharko dituzte:        

Aldagaia: Udalerrian bizi­tzea.

— Zumaian erroldatuta egotea: ­Gutxienez eskaera data baino 24 hilabete lehenago.     

Baldin­tza hau ez da beharrezkoa izango Zumaian jaio eta familiarekin berriz elkar­tze­agatik edo gizarte arrazoiengatik Zumaian berriz bizi nahi dutela argudia­tzen dutenen­tzat.

Dena dela ere, unean uneko egoeraren arabera eta aurreko baldin­tza bete gabe ere, Oinarrizko Gizarte Zerbi­tzuek familiarekin berriz elkar­tzeko egoerak edo beste zenbait egoera kontuan hartuko ditu, betiere egoera horiekin herriarekiko behar adinako lotura (bai per­tso­nala, bai familiarekin lotutakoa) froga­tzen bada.

Aldagaia: Adina.

— 60 urtetik gorako per­tso­nen­tzat izango dira.

— Eskaera apartamentu bikoi­tze­tarako egiten denean, baliabide hori lortu ahal izango dute senar-emazteek, edo bikote harremana duten per­tso­nek, edo familiarteko beste edozein harreman dutenek, betiere beste zirkunstan­tzia ­batzuk egonda egoki­tzat ­jotzen bada, eta bietako batek 60 urte baditu.

— Salbuespenezko kasuetan baliabide hori lortu ahal izango dute adin horretara iristen ez diren per­tso­nek, baliabide horretarako Gizarte Zerbi­tzuetako teknikarien balorazio sozialak hala proposatu badu eta Udal Gizarte Zerbi­tzu Batzor­dean oniri­tzia jaso badu.

Aldagaia: Autonomia.

— Eska­tzailea eta bere apartamentuan berarekin bizi izango den per­tsona ere, per­tsona autonomoak izango dira, eskaera egiteko unean indarrean egongo diren neurketa-eskalen arabera.

— Salbuespen modura, baliabide honetan sar daitezke mendekotasun ertaina duten per­tso­nak, Gizarte Zerbi­tzuetako teknikoen gizarte txos­tenak horrela proposa­tzen badu, eta Gizarte Zerbi­tzuetako Batzor­dekideek aldeko proposamenarekin.


— Urritasun fisiko, psikiko edo sozialak per­tsona autonomoa izatea, eta gainbegira­tze maila txi­kia behar izatea, eta/edo per­tsona horrek, bere ardurapean, ohiko etxe­bizi­tzan bizi­tzeko gai ez den senitarteko edo laguna izatea.

Halaber, kontuan hartu behar da per­tsona horien osasunak eta autonomo izateko gaitasunak pixkanaka okerrera egingo duela; beraz, beharrezkoa izango da zerbi­tzu hau ­utzi eta per­tsona horien­tzat egokiagoak izango diren baliabideak ezar­tzea.

Ondorioz:

— Eska­tzaileen ezkonlagunek ere etxe­bizi­tzan sar­tzeko aukera izango dute, nahiz eta aurretik ezarritako baldin­tzak ez bete (adina, errolda­tzea). Halaber, familiako beste zenbait kidek ere (seme-alabek, anai-arrebek, etab.) sar­tzeko aukera izango dute eska­tzailearekin bizi eta ezinduak direla egiazta­tzen bada.

— Eskaera familia unitate batek egindakoa bada, mendekotasun mailako per­tso­nek ere badute etxe­bizi­tza mota hauetan bizi­tzeko aukera, baldin eta eska­tzailea gai bada per­tsona horrek behar duen zain­tza emateko.

— Ez da onartuko besteekin harremanak izateko arazoak izan eta, beraz, bizikide­tza galaraz dezakeen inor.

— Balorazio taldeak erabakiko du eskakizun bakoi­tza­ren egokitasuna, per­tsona bakoi­tza­ren beharren eta mendekotasun fisikoaren, psikikoaren eta sozialaren arabera.

— Etxe­bizi­tza bat eska­tzen duen per­tso­nak etxe­bizi­tza horretan jarrai­tzeko baldin­tzak bete­tzen ez dituenean (mendekotasun maila handitu egin zaiolako edo laguna hil egin delako). Erreferen­tziako gizarte langileak, erabil­tzailearekin Arreta Plan Per­tso­nalizatu bat landuko du, bertan zehaztu diren beharrak esku-har­tzeen bitartez osa­tzeko.

7. artikulua.  Balio ani­tzeko apartamentuan plaza bat lor­tzeko baremazioa.

Aldagai bakoi­tzean lortutako puntuazioan oinarrituta sartu ahal izango da adinekoa apartamentuan. Puntuazio horrek zehaztuko du eska­tzaileak arlo bakoi­tzean zenbaterainoko beharra duen.

Puntuatu beharreko aldagai bakoi­tzean, item bakarra aukeratu beharko da.

a)  Baremoa: Etxe­bizi­tza (gehienez 40 puntu).

— Etxe­bizi­tza­rik ez eduki­tzea edo etxe­bizi­tza­ren batean egoteko modurik ez izatea, eta aterpe­txe­etan edo antze­koetan behin-behineko eta larrialdiko arreta jaso arren, okupatutako plazan handik denbora ­gutxira ­utzi behar izatea: 40 p.

— Epailearen aginduz egiaztatutako etxe­gabe­tzea: 40 p.

— Bera bizi den etxe­bizi­tza bizi­tzeko moduan ez dagoela aitortuta egotea eta bitartekorik ez izatea bizi­tzeko moduko baldin­tzak dituen besteren bat lor­tzeko (txos­ten teknikoa): 35 p.

— Bere­tzat espazio ­gutxi gera­tzen den etxe­bizi­tza batean bizi­tzea, eta gainera familia-eremutik kanpo (pen­tsio batean edo beste ­batzuekin batera partekatutako etxe­bizi­tza edo geletan): 30 p.

— Epailearen aginduz egiaztatu gabeko etxe­gabe­tzea, baina jabearen jakinarazpen garbia jasota duena: 25 p.

— Aurreko egoera bera, baina bertatik berehala alde egin beharrik gabe: 20 p.

— Etxe­bizi­tzan oinarrizko ekipamendurik ez eduki­tzea eta frogatuta badago ekipamendu hori eskura­tzeko edo jar­tzeko zailtasunak daudela: 15 p.

— Alokairuan bizi den etxe­bizi­tzan oztopo gaindiezinak badaude, eta horien ondorioz adineko per­tsona isolatuta edo isolatuta gera­tzeko arriskuan dagoenean eta bere bizi baldin­tzak zailagoak direnean: 15 p.

— Bere jabe­tzako etxe­bizi­tzan arkitektura-oztopo gaindiezinak badaude, eta horien ondorioz adineko per­tsona isolatuta edo isolatuta gera­tzeko arriskuan dagoenean eta bere bizi-baldin­tzak zailagoak direnean: 5 p.

— Familiakoekin batera bizi den etxe­bizi­tzan denak pilatuta bizi badira edo espazio txi­kiak badaude: 5 p.

— Bizi den etxe­bizi­tzak bertan bizi­tzeko moduko baldin­tzak baditu, zerbi­tzu orokorretara ­jotzeko aukera du eta bizitoki egonkorra da: 0 p.

b)  Baremoa: Per­tso­naren egoera sozio-familiarra (gehienez 40 puntu).

— Seme-alabekin edo familiartekoekin bizi da edo etxe­bizi­tza parteka­tzen du, baina gatazka larri eta etengabeak daude, tratu txa­rrak edo abandonu fisiko eta/edo psikikoa, elkarbizi­tza txa­rra da, eta horregatik familiarekiko arnasaldi bat edo kokapen egoki bat behar du: 40 p.

— Aurreko puntuan deskribatutako egoerara iristeko arriskuan dago: 35 p.

— Bakarrik bizi da, herri berean hurbileko familiartekoak bizi edo ez, eta gizarte isolamendu egoeran dago, familiaren aldetik bizitoki egoki baten aukerarik gabe: 30 p.

— Behar bezala justifikatutako bakardade eta segurtasun gabezia. Baita norberaren zirkunstan­tziengandik eguneroko bizi­tzan kanpoko gainbegiraketa behar duten per­tso­nak ere, hori egin ezean bere bizi-kalitateak okerrera egingo lukeelako: 30 p.

— Aldi baterako familiartekoen edo beste ­batzuen etxe­etan hartuta daude, edo seme-alaba baten etxe­tik bestearenera txan­daka dabil­tza, eta gainera familiartean ten­tsio-egoerak daudelako, arreta eta erreferen­tzia egonkorrak beharrezkoak dira: 20 p.

— Eskaera egin duen adineko per­tso­nak uste badu, osotasunean hartuta, bere beharrak ez daudela ondo beteta: 10 p.   

— Bere ohiko etxe­bizi­tze­tan bizi dira, bakarrik edo familiartekoekin, arazo nabarmenik gabe, eta gizarte baliabide egokiak eskuratu ditza­kete: 0 p. 

c)  Baremoa: Ekonomia (gehienez 20 p.).

Atal honetan kon­tzeptu hauek puntuatuko dira:

— Edozein kon­tzep­turengatik jaso­tzen diren aldizkako diru-sarrerak (pen­tsioak, diru-lagun­tzak, bankuko interesak, errentak, etab.).

— Ondasun higigarriak.

— Ondasun higiezinak.

c.1)  Aldizkako diru-sarrerak.

— Per­tsona bakarraren­tzat.

Honenbesteko diru-sarrera izatea: Lanbide arteko ­gutxieneko soldata (LSG 14 paga) bestekoa edo ­gutxiago: 10 puntu.

%101etik %150era: 8 puntu.

% 151tik %200era: 4 puntu.

%201etik %250era: 2 puntu.

%250etik aurrera: 0 puntu.

— Senar-emazte, ezkontide (baita izatezko bikoteak ere) edo senitartekoen kasuan edo apartamentu bererako batera egindako eskaera: Honenbesteko diru-sarrera izatea: Lanbide arteko ­gutxieneko soldata (LGS) %120 edo ­gutxiago: 10 puntu.

%121etik %180era: 8 puntu.

% 181tik %240era: 4 puntu.

%241etik %300era: 2 puntu.

%300k aurrera: 0 puntu.

c.2)  Ondasun higigarriak.

— Per­tsona bakarraren­tzat.

Honenbesteko aurrezkiak izatea: Urteko lanbide arteko ­gutxieneko soldata (LGS) 4 aldiz edo ­gutxiago: 5 puntu.

LGS 4tik 8ra aldiz: 4 puntu.

LGS 8tik 12ra aldiz: 2 puntu.

LGS 12 aldiz baino gehiago: 0 puntu.

— Senar-emazte, ezkontide (baita izatezko bikoteak ere) edo senitartekoen kasuan edo apartamentu bererako batera egindako eskaera. Honenbesteko aurrezkiak izatea:

Urteko lanbide arteko ­gutxieneko soldata 5 aldiz edo ­gutxiago: 5 puntu.

LGS 5etik 9ra aldiz: 4 puntu.

LGS 9tik 13ra aldiz: 2 puntu.

LGS 13 aldiz baino gehiago: 0 puntu.

c.3)  Ondasun higiezinak.

— Per­tsona bakarraren­tzat.

Jabe­tza­ren katastro-balioa honenbestekoa izatea: Lanbide arteko ­gutxieneko soldata (LGS) 4 aldiz edo ­gutxiago: 5 puntu.

LGS 4tik 8ra aldiz: 4 puntu.

LGS 8tik 12ra aldiz: 2 puntu.

LGS 12 aldiz baino gehiago: 0 puntu.

— Senar-emazte, ezkontide (baita izatezko bikoteak ere) edo senitartekoen kasuan edo apartamentu bererako batera egindako eskaera:

Jabe­tza­ren katastro-balioa honenbestekoa izatea: Lanbide arteko ­gutxieneko soldata (SMI) 5 aldiz edo ­gutxiago: 5 puntu.

LGS 5etik 9ra aldiz: 4 puntu.

LGS 9tik 13ra aldiz: 2 puntu.

LGS 13 aldiz baino gehiago: 0 puntu.

II. KAPITULUA.  ‑ONARPEN PROZEDURA

8. artikulua.    Eskaerak har­tzea.

Balio ani­tzeko etxe­bizi­tza bat eslei­tzeko prozeduran eskaera egitea da lehenengo pausoa. Horretarako, Zumaiako Udaleko Gizarte Zerbi­tzuen Sailak araututako eredu bat prestatu du.         

9. artikulua.    Dokumentazioa.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

NORTASUNA.

— Eska­tzailearen eta lagun­tzailearen NANaren fotokopia.

— Familia liburuaren fotokopia.

— Banandutako bikotea: Hitzar­menaren ebazpena eta azken ordainketaren agiria.

— Lan bila ari­tze­aren ziurtagiria (lanerako adina duten familiakide guztiena).

— Gaur egun langabetua izatearen ziurtagiria.           

BALIABIDEAK ETA ONDAREA.

— Ordainketa egitea nahi den kontu zenbakiaren fotokopia (20 digitu).

— Gaur egungo saldoa eta azken 12 hilabeteetako batez bestekoak.

— Hipoteka mailegua: Azken hilabeteko ordainketaren agiria eta gaur egungo egoeraren bankuko ziurtagiria (ordain­tzeko geldi­tzen den diru eta hilabete kopurua).

— Balio ani­tzeko etxe­bizi­tza biziko diren familia unitateko kide guztiek azken 4 urteetako ondasunen ziurtagiria eskatu beharko dute.

DIRU-SARRERAK.

— Familia unitatearen diru-sarreren frogagiriak (familia unitatea etxe­bizi­tza berean bizi den per­tsona taldea da, ondorio hauetarako).

— Balio ani­tzeko etxe­bizi­tzan biziko diren familia unitateko kide guztien diru sarreren frogagiria (soldatak, pen­tsioak, aurrezki orriak, eperako aurrezkiak).

— Pen­tsioduna: Urteko pen­tsioaren edo pen­tsioen GSIN ziurtagiria.

— Langabetuak: Langabeziako diru- lagun­tza­ren ziurtagiria edo Subsidioaren ziurtagiria.

— DBL-EPO-ren onuradunak (hala badagokio): Har­tzailea izatea egiazta­tzen duen agiria eta hileroko diru-kopurua.

— Azken Errenta Aitorpenaren fotokopia. Aitorpenik ezean eska­tzaileak eta etxe­bizi­tzan biziko diren familia unitateko kide guztiek Ogasunaren ziurtagiri bat lortu beharko dute, aitorpena egitera behartuta ez daudela froga­tzeko.

— Udaleko Gizarte Zerbi­tzuetatik beharrezko­tzat ­jotzen duen beste edozein dokumentu.

ETXE­BIZI­TZA­REN INGURUKO DATUAK.

— Etxe­bizi­tza jabe­tzan: OHZren azken ordainagiria.

— Etxe­bizi­tza alokairuan, berrakuran edo apopilo­tzan: Alokairuaren kontratua eta azken bi hilabeteetako ordainketen ziurtagiria.

— Etxe­bideko eskaeraren erregistro ziurtagiria.

— Udalak beharrezko­tzat har­tzen duen beste edozein dokumentazio.

10 .artikulua.  Ebazpena.

Eska­tzailearen dokumentazio guztia jaso ondoren, Oinarrizko Gizarte Zerbi­tzuak horren gizarte egoera baloratuko du. Txos­ten teknikoa egin ondoren, kasu bakoi­tzari dagokion ebazpena proposatuko dio Gizarte Zerbi­tzuetako Batzor­deari. Ondoren, erakunde eskudunak hartuko du azken erabakia.

11. artikulua.    Itxa­ron zerrendak.

Zumaiako Udaleko Gizarte Zerbi­tzuen Sailak egingo ditu itxa­ron zerrendak eta erreserba zerrendak, ­hutsik gera­tzen diren tokiak bete ahal izateko.

Plaza bat ­hutsik gera­tzen denean, eta eskaera egin zenetik denbora pasa bada, kasua berrikustea erabaki daiteke, eskaera egin zen unean jarritako baldin­tzak eta baremoak oraindik bete­tzen ote dituzten egiazta­tzeko. Horren ondorioz, gerta daiteke sar­tzeko baldin­tzak ez bete­tzea eta eskaera ez onar­tzea.      

12. artikulua.    Balio ani­tzeko apartamentuetan sar­tzea.

Plazaren esleipendunak Udalak edo zerbi­tzuaren gestioa daraman enpresak jarritako egunetan sartu beharko dira apartamentuetan, eta hori egiteko gehienez 30 eguneko epea emango zaio. Epe horretan sar­tzen ez badira esleipena galduko dute, ezinbesteko edo ezusteko kausa izan ezik. Azken horiek behar bezala egiaztatu beharko dira eta Gizarte Zerbi­tzuetako batzor­deak baloratuko ditu.

13. artikulua.    Erabil­tzaile izateari uztea.-.

Erabil­tzaileek balio ani­tzeko etxe­bizi­tza ­utzi egin beharko dute arrazoi hauengatik:

— Erabil­tzaileak berak hala nahi izan duelako. Asmo hori espresuki eta argi adierazi beharko du.

— Erabil­tzailea zigor baten ondorioz etxe­bizi­tza­tik bota dutelako.

— Erabil­tzailea hil egin delako.

— Arrazoirik eman gabe behin eta berriz –edo tarteka– etxe­bizi­tza­tik kanpo bizi izan delako (oporretako urteko 45 egunak ez dira kontuan hartuko).

— Etxe­bizi­tzan bizi ahal izateko aukera eman zion egoera aldatu egin delako, erabat edo neurri batean.

III. KAPITULUA.  ‑FUN­TZIONAMENDUKO BARNE ARAUDIA

14. artikulua.    Fun­tzionamendu arauak.

Apartamentuek ondo fun­tzionatuko badute beharrezkoa da guztion ahalegina, bai egoiliarrena, bai langileena; hortaz, fun­tzionamendu egokia eta elkarbizi­tza errazteko beharrezkoa izango da ­gutxieneko arau ­batzuk finka­tzea.

— Araudiaren gai orokorrak.

Apartamentuak ohiko etxe­bizi­tza modura erabil daitezke.        

Balio ani­tzeko apartamentuetan bizi direnek behar den errespetu eta begirunea izango diete gainerako egoiliarrei, elkarren artean bizikide­tza bake­tsua izan dezaten. Era berean, etxe­bizi­tze­tako instalazioak ondo zainduko dituzte, bertan dauden ondasunak kaltetu gabe.

Egoiliarrak ez dira beste egoiliar baten apartamentuan sartuko haren baimenik gabe.

Egoiliarrek objektu bat aurkitu edo gal­tzen badute arduradunari jakinaraziko diote.

Apartamentu barruan ez da gainerako egoiliarrak molesta­tzeko moduko zaratarik egingo. Eta apartamentuetatik kanpo ere besteen atse­dena galaraziko duen egoerarik ez da sortuko, esate baterako, elkarrizketa ozenekin, pasilloetan haur jolasekin, ateen danbatekoekin edo antze­koekin.    

Egoiliarrak berak arduratu behako dira beren bizi­tzaz eta behar per­tso­nalez: Botikak, elikadura.

Balio ani­tzeko apartamentuetan bizi direnek ezingo dute inolako obrarik egin, aurretik Udalaren baimenik eduki gabe.

Baldin apartamentu batean bizi den egoiliarrak hango gil­tza gal­tzen badu, zentroko arduradunari jakinaraziko dio.

Aldian-aldian babespeko apartamentuetako arduradunak apartamentuak ikuskatuko ditu, egoera eta ordena nola dagoen ikusteko, eta garbitasuna edo higienea manten­tze­arren edozein arropa, tresna edo objektu erretiratu ahal izango du.

— Garbitasuna e higienea.

Erabil­tzaileek txu­kun eta garbi ibil­tzen saiatuko dira, zentroko langileek garbitasunari eta janzkerari buruz esaten dutenari kasu eginez.

Apartamentua garbi-garbi mantendu behar da.           

— Etxe­bizi­tza­tik atera­tzea eta bisitak.

— Erabil­tzaileek jakinarazi egin beharko dituzte gertueneko senitartekoen helbide aldaketak edota horien telefono zenbakien aldaketak.

— Erabil­tzaileek askatasun osoa dute etxe­bizi­tza­tik nahi dutenean atera­tzeko eta sar­tzeko. Horretarako, bakoi­tzak bere gil­tza izango du.

— Erabil­tzaile batek gaua etxe­bizi­tza­tik kanpo igaro behar duenean, ­gutxienez 24 orduko aurrerapenarekin jakinarazi beharko dio arduradunari. Egoera hori urtean 45 aldiz gertatuko da gehienez.

— Langileak edo beste erabil­tzaileak min ditza­keten eztabaidarik edo istilurik ez izaten ahalegindu behar da.

— Bisitei dagokionez, ez da ordutegi zorro­tzik ezarriko. Bakoi­tzak bere sen ona erabili beharko du.

— Erabil­tzaileek, erabil­tzaile izateagatik, eskubide osoa dute etxe­bizi­tzako instalazioak eta zerbi­tzuak erabil­tzeko. Horien senitartekoek, lagunek edo bestelako per­tso­nek ez dute, ordea, eskubide hori izango.

— Etxe­bizi­tze­tan ezin izango du bizi erabil­tzaile izendatuta ez dagoen beste inor.

— Etxe­bizi­tza­tik kanpo egoiliarrak izan ditza­keen arreta beharrak.

Apartamentuetako erabil­tzaile bat gaixotu dela eta ospitaleren batera eraman behar bada, familia arduratuko da ospitaleko osasun-lagun­tzaz, gaixoa zaindu, arreta eskaini eta bisita­tzeaz.     

Erabil­tzailea ospitalean, oporretan, familia edo lagunak bisita­tzen dagoen bitartean, babespeko etxe­bizi­tzako zerbi­tzua ez da erabil­tzailea atendi­tzeaz eta berekin egoteaz arduratuko, egoeraren jarraipena egingo duen arren.  

— Altza­riak.

— Erabil­tzaileek, hala nahi badute, beren gauza per­tso­nalak etxe­bizi­tzan jar­tzeko aukera izango dute, betiere haiei emandako lekuan horiek sar­tzeko leku eta baldin­tza aproposak egonez gero. Udalak ez du bere gain hartuko baliozko gauza per­tso­nalekiko ardurarik, ezta horien manten­tze lanekiko edo garbiketarekiko ardurarik ere.

— Erabil­tzaileek salbuespenezko kasuetan soilik eramango dituzte altza­riak etxe­bizi­tzara, aurretik zerbi­tzuko arduradunak berariazko baimena eman ondoren. ­Altzari horiek ondo sartu behar dute, eta baldin­tza egokiak izan behar dituzte. Erabil­tzaileak bere kabuz eraman beharko ditu altza­riak.

— Etxe­bizi­tzan bizi­tze­ari uzterakoan, erabil­tzaileak hasieran aurkitu zuen bezalaxe eman beharko du ­etxea. Astebeteko epea izango du bere gauza guztiak atera­tzeko eta, hori egingo ez balu, gauza horiek Udalaren eskuetan geratuko dira.    

— Segurtasun neurriak.

— Ez da asfixia edo sutea eragin dezakeen tresnarik erabiliko, ez gasekorik, ez elektrikorik, ez bestelakorik.

— Ezin da ezer bota komunetik edo leihotik.

— Etxe­bizi­tzako tresna edo ­altzari bat honda­tzen bada edo horren fun­tzionamenduan ohikoa ez den zerbait suma­tzen bada, beti eman behar zaio horren berri arduradunari, horiek konpondu ahal izateko.

— Zalan­tza, iradokizun eta erreklamazioak.

Balio ani­tzeko apartamentuetako edozein egoiliarrek zalan­tza, iradokizun edo erreklamazioren bat egin nahi badu, bi gauek ditu: Zentroko koordina­tzaileari ahoz zuzenean adieraztea edo iradokizun-­ontzian ida­tzita uztea; aldian-aldian helburu horrekin egiten diren bileretan azal­tzea; edo zuzenean udaleko gizarte zerbi­tzuetako arduradun teknikoarena ­jotzea.

Arau hauetan ager­tzen ez diren gai guztiei dagokienez, Udaleko teknikariek diotena egingo da, aurrez Gizarte Zerbi­tzuen Batzor­deari informazioa eman eta gero.

15.artikulua.  Erabil­tzaileen eskubideak eta betebeharrak.          

15.1.  Erabil­tzaileek erabateko askatasuna izango dute, betiere bizikide­tza­rako arauek ezar­tzen dituzten mugen baitan.   

Erabil­tzaileek eskubide hauek dituzte:

— Etxe­bizi­tza erabil­tzeko eskubidea.

— Norberaren izaera, giza duintasun eta intimitatearekiko errespetua. Ezingo da inor baztertu ez gizarte mailan, ez ekonomikoan, ezta maila moralean edo ideologikoan ere.

— Bakoi­tzak behar duen informazioa jaso­tzeko eskubidea, bai ahoz, bai ida­tziz.

— Prozesuan erabiliko den informazio guztia isilpean gordeko dela berma­tzen duen eskubidea, baldin eta legeak ez badu informazio hori eska­tzen.

— Zerbi­tzu orokorrak eta administrazio zerbi­tzuak modu egokian fun­tziona­tzeko eskubidea. Bizi­tzeko baldin­tza egokiak eduki­tzeko eskubidea, baita garbitasun, segurtasun, errespetu eta intimitate baldin­tza egokiak eduki­tze­koa ere.

— Erreklamazioak, kexak eta iradokizunak aurkezteko ohiko bideak erabil­tzeko eskubidea.

— Egunez familiaren eta lagunen bisitak izateko eskubidea.

— Urtean gehienez 45 eguneko oporraldiaz goza­tzeko eskubidea. Dena dela ere, per­tsona batek gaua etxe­bizi­tza­tik kanpo igaro nahi badu, arduradunari aldez aurretik jakinarazi beharko dio.

— Behar izanez gero, erabil­tzaileek behar dituzten gizarte zerbi­tzuak Oinarrizko Gizarte Zerbi­tzuko gizarte langileak kudea­tzeko eskubidea.

— Erabil­tzaileak etxe­bizi­tzaz aldatu ahal izango da, betiere –eskaeraren arabera– aldaketa hori beharrezko­tzat ­jotzen bada zerbi­tzua hobeto kudeatu ahal izateko.    

— Erabil­tzaileak bere etxe­bizi­tzako gil­tza eduki­tzeko eskubidea, indibidualizazio prin­tzi­pioa bete ahal izateko. Halere, arduradunak ere gil­tza­ren kopia bat izango du, beharrezkoa denean erabili ahal izateko.

— Erabil­tzailearen mendekotasun maila handituko balitz eta ezin izango balu etxe­bizi­tza horretan bizi­tzen jarraitu, eskubidea izatea Oinarrizko Gizarte Zerbi­tzuak beharrezko gestio guztiak egin ­ditzan, per­tsona hori baliabiderik egokiena izateko.

15.2.  Balio ani­tzeko etxe­bizi­tzako erabil­tzaileek betebehar hauek izango dituzte:

— Etxe­bizi­tza eta ekipamendu guztiak zaindu beharko dituzte.

— Etxe­bizi­tza ­utzi nahi edo ­utzi behar izanez gero, arduradunari jakinarazi beharko diote, hilabeteko aurrerapenarekin.   

— Instalazioak zaindu egin beharko dituzte, eta ­altzari, tresna eta ematen zaizkion beste gauza guztiak bereak balira bezala zaindu.

— Erabil­tzailearen osasunak okerrera egingo balu, udalaren erabakia onartu egin beharko du.

— Gizalege eta bizikide­tza arauak errespetatu beharko dituzte, bai guztion­tzako guneetan, baita ­etxe barruan ere.

— Arduradunari ­utzi egin beharko diote etxe­bizi­tzan sar­tzen, per­tsona horrek izango baitu segimenduaren eta fun­tzionamendu egokiaren ardura.

— Telefono linea kontratatu eta teleasisten­tzia zerbi­tzuaren eskaera egin.

— Etxe­bizi­tzan bizi­tze­agatik ezarritako diru kopurua behar den garaian ordaindu beharko dute. Alde horretatik, erabil­tzaileen diru sarreretan aldaketaren bat gertatuko balitz (adostutako diru kopurua finka­tzeko erabili izan den edozein diru-sarrera, alegia), horren berri eman beharko dute aldaketa gertatu eta 15 egunen buruan:

— Per­tso­nak jaso­tzen duen diru- sarreren aldaketa, bai motari, bai zenbatekoari dagokionez.

— Ondarea areagotu edo murriztu izana.

— Dirua lortu izana, eskubide ekonomikoak gauzatu dituztelako.

16. artikulua.    Diziplina araubidea.

a)  Hutse­giteak.

Babespeko apartamentuetako egoiliarren ardura izango dira instalazioetan egitez edo ez-egitez eragindako kalteak eta liskarrak. Horrez gain, egite edo ez-egite horiengatik eran­tzu­kizun zibila edo penala ere izan lezakete, dagokion auzitegi eta epaitegietan exijitu ahal izango dena.      


Egoiliarrek araudi honetan aurreikusitako hutse­giteren bat egiten badute, Administrazio Prozedurari buruzko legeak oro har ezar­tzen duen zehapen-prozedura ezarriko zaie. Ondorio horietarako, hona hemen hutse­giteen sailkapena: 

a.1.)  Hutse­gite arinak.

a.2.)  Hutse­gite larriak.

a.3.)  Hutse­gite oso larriak.

a.1.)  Hutse­gite arinak:

— Beste erabil­tzaile batekiko edo zerbi­tzura atxi­kitako langileekiko errespetu falta erakustea, tratu okerra emanez, inongo begirunerik gabeko jokamoldeak eraku­tsiz edo hitz desegokiak esanez.

— Edozein liskar, haserre edo borroka bul­tza­tzea edo horietan parte har­tzea.

— Etxe­bizi­tzako altza­riak, tresneria, objektuak edo instalazioak erabil­tzeko orduan, per­tso­naren adinari edo egoera fisikoari leporatu ezin zaizkion deskuidu edo zabarkeriak egitea.

— Norbere garbitasunari, beste egoiliarrekiko harremanari eta beste kontu ­batzuei buruz apartamentuetako arduradunek egoiliarrari emandako aginduak behin eta berriz ez bete­tzea.        

— Instalazioak edo etxe­bizi­tzako bitartekoak gaizki erabil­tzea edo bertako jarduerak behar bezala egiten ez uztea.

— Oro har, ordenan­tza honetan deskriba­tzen diren betebeharren ez-bete­tze arina.

a.2.)  Hutse­gite larriak:

— Hutse­gite arinak hirutan edo gehiagotan egitea.

— Balio ani­tzeko apartamentuetan egin beharreko jarduerak nahita eta sarritan oztopa­tzea.

— Bizikide­tzako arauak sarritan honda­tzea, apartamentuen barruan ezinegona eta haserrea sortuz.

— Apartamentuetako beste egoiliarrak eta langileak min­tzea irainen eta biraoen bidez edo beste edozein errespetu falta eraku­tsiz.

— 24 ordu baino gehiago edo hiru egun baino ­gutxiago etxe­bizi­tza­tik kanpo egon eta horren berri ez ematea.

— Tasaren ordainketan atzera­tzea arrazoirik gabe.

— Instalazioetakoak, langileenak edo beste edozein egoiliar edo bisitarienak diren ondasun edo objektuak lapur­tzea.      

— Iruzur eginez edo ardura gabe kalte arinak eragitea egoiliarrei edo zerbi­tzuko langileei eta baita apartamentuetan, instalazioetan edo hango materialetan ere.

— Egoiliarraren familiarteko eta/edo lagunen batek babespeko apartamentua erabil­tzea bizi izateko, aldi baterako bada ere.

— Bere espedienteari buruzko datu per­tso­nalak edo apartamentua erabil­tze­ari buruzkoak fal­tsutu edo ezkuta­tzea.

a.3.)  Hutse­gite oso larriak:

— Hutse­gite larriak hirutan edo gehiagotan egitea.

— Hiru egun baino gehiago etxe­bizi­tza­tik kanpo egon eta horren berri ez ematea.

— Babespeko apartamentuetako egoiliarrak edo gainerako langileak ­jotzea edo horiei tratu txa­rrak ematea.

— Aitorpenak fal­tsutu eta ezkuta­tzea edo erabil­tzaile izaerarekin zerikusia duten datu okerrak eta garran­tzi­tsuak ematea etekina atera­tzeko.

— Apartamentuko ondasunetan edo bizikide­tzan kalte handiak edo nabarmenak egitea.

— Obrak egitea, aldez aurretik Udalaren baimena jaso gabe, nahiz eta hobekun­tzak egiteko izan.

— Prezio publikoa ez ordain­tzea edo zorraren aitorpen agiria sina­tze­ari uko egitea.

— Egoiliarren gaitasun ekonomikoan aldaketa handia eragin badute, bere diru-sarrerak handitu direla jakinarazteko duen obligazioa ez bete­tzea.

— Hirugarren per­tso­nei apartamentuan bizi izaten uztea.        

— Babespeko apartamentua ez erabil­tzea ohiko etxe­bizi­tza bezala 45 egunetan baino gehiagotan, inongo arrazoirik gabe.

b)  Zehapenak.

Arestian sailkatutako hutse­giteak egiten dituzten egoiliarrei honako zehapenak jarriko zaizkie:   

b.1.)  Hutse­gite arinak eginez gero:

— Kargu hartuko zaie ahoz edo ida­tziz.

Kudeaketaz ardura­tzen den enpresak jarriko ditu zehapenak, aldez aurretik Gizarte Zerbi­tzuak jakinaren gainean jarri eta honek onartu ondoren.

b.2.)  Hutse­gite larriak eginez gero:

— Ohartaraztea kanpora bidal dezaketela.

— Kanpora bidal­tzea gehienez ere hiru hilabeterako.

Alkate­tza­ren dekretu bidez jarriko da zehapena, aldez aurretik enpresak ­Batzorde Teknikoari egoeraren berri eman eta honek txos­tena egin ondoren.

b.3.)  Hutse­gite oso larriak eginez gero:

— Balioanizdun apartamentuetatik kanpora bidal­tzea aldi baterako, ­gutxienez 3 eta gehienez 6 hilabeterako; zenbait kasutan, ordea, alarma soziala eraginez gero behin betiko bidal­tzea ere gerta daiteke.

— Apartamentua izateko eskubidea iraungi­tzea.

Alkate­tza­ren dekretu bidez ezarriko da ebazpena, aldez aurretik enpresak edo gizarte langileak ­Batzorde Teknikoari egoeraren berri eman eta honek txos­tena egin ondoren.  


Zehazpenaren preskripzioa.

— Hutse­gite arinek handik bi hilabetera preskribituko dute.

— Hutse­gite larriek handik sei hilabetera preskribituko dute.

— Hutse­gite oso larriek handik urtebetera preskribituko dute.

Betiere denboraldi horietan zehar interesatuari jakinarazi ez bazaio espedienteari hasiera eman zaiola.

Hutse­giteak ebaztea.

Arautegi honetan esandakoari dagozkion hutse­giteek, dagokion organoak eba­tziko ditu.

Arautegi honetan aurreikusitako hutsu­neei zehapenak jar­tzeko prozedura, 2/1998 Legea, ­otsailaren 20koan finkatuta dago, Euskal Autonomi Erkidegoko administrazio publikoen ahalmen zeha­tzailearena.

IV. KAPITULUA.  ERREGIMEN EKONOMIKOA

17. artikulua.    Zerbi­tzua eskura­tze­agatik ordaindu beharreko tasa.

Zumaiako Udaleko ordenan­tza fiskaletan finkatuko da urtero, balio ani­tzeko apartamentuetako bizitoki zerbi­tzuagatik ordaindu beharreko tasa.

18. artikulua.    Zerbi­tzuaren finan­tza­keta.

Zerbi­tzuaren urteroko finan­tza­keta diru iturri hauen bidez egingo da:

— Erabil­tzaileek ordaindutako dirua.

— Erabil­tzaileei emandako dirua, apartamentuaren kuota ordain­tzeko.

Tasak Udalak erabakiko ditu, dagokion Zerga Ordenan­tza­ren bidez.

Zerbi­tzu hau eskura­tze­agatik ordaindu beharreko kopurua desberdina izango da etxe­bizi­tza motaren arabera:

a)  A motako etxe­bizi­tza (40,30 m˛, 41,55 m˛).

b)  B motako etxe­bizi­tza (43,50 m˛).

c)  C motako etxe­bizi­tza (54,65 m˛).

19. artikulua.    Erabil­tzaileek ordaindu beharrekoa.-.

Etxe­bizi­tza zerbi­tzu hau eskuratu ahal izateko, erabil­tzaileek dituzten diru- sarrera eta ondasun guztiak hartu beharko dira kontuan. Horretarako, erabil­tzaile bakoi­tzak bere diru-sarreren frogagiri guztiak eta bere ondasun higigarriei eta higiezinei buruzko zinpeko aitorpena prestatu beharko ditu.

Erabil­tzailearen eta harekin biziko direnen higigarrien guztirako per capita ondarea 6.000 eurotik gorakoa bada, balio ani­tzeko etxe­bizi­tza soberakin horrekin ordaindu beharko dute. Aipatutako kopuru horrekin, berriz, norberak nahi duena egin ahal izango du.

Erabil­tzailea egun ­batzuetan etxe­bizi­tza­tik kanpo egon bada ere, hilero dagokion diru kopuru guzti-guztia ordaindu beharko du.

Ezarriko da etxe­bizi­tza erabili den egunen araberako kuota propor­tzionala: Erabil­tzaileak alta eman duen hilean, eta teknikoki arrazoitu dagoen kasuetan emango da.

Ordain­tzeko modua: Sinatutako kontratuan adostutakoaren eran ordaindu beharko dute kuota, eta nahitaezkoa izango da kontu korronte baten zenbakia ematea, kontu horretatik dirua kobratu ahal izateko. Zehaztutako epean zorrak ordain­tzen ez badira, premiamendu bidetik eskatuko dira eta zordunek %20ko errekargua ordaindu beharko dute.

20. artikulua.    Erabil­tzaileak Udalak ezarritako diru kopurua ordaindu izatea.

Eska­tzaileak eta balio ani­tzeko etxe­bizi­tzan harekin biziko diren senitartekoek ez badute hileko kuota ordain­tzeko behar adina diru, Udalari lagun­tza eska­tzeko aukera izango dute. Horretarako, dokumentu hauek gehi aurrez zehaztutakoa 19. artikuluan prestatu beharko dituzte:           

Eskaera: Dokumentu horretan, eska­tzaileak azaldu egin beharko du zergatik ezin duen balio ani­tzeko etxe­bizi­tzari dagokion kuota ordaindu.

Erabil­tzaile batek, hileko kuota ordain­tzeko behar adina eskudiru eduki ez arren, bere ondareekin diru kopuru hori ordain­tzeko aukera izango balu, per­tsona horren eran­tzu­kizuna izango da hilean zor duen dirua ordain­tzea, horretarako ondareaz baliatu behar izango balu ere.   

Erabil­tzaile batek diru-sarreretan edo ondarean aldaketaren bat izango balu, 15 egun natural igaro aurretik eman beharko du aldaketa horren berri Gizarte Zerbi­tzuetan, egoera berriaren balorazioa egin ahal izateko. Erabil­tzaileen egoera ekonomikoa urtero berrikusiko da.

21. artikulua.    Udalaren diru-lagun­tzak balio ani­tzeko etxe­bizi­tza­ren kuota ordain­tzeko.

Udalaren diru-lagun­tza hau izango da: Erabil­tzaileak balio ani­tzeko etxe­bizi­tzan bizi­tze­agatik ordaindu behar duen diru kopuruari erabil­tzaileari gasta­tzeko dagokion diru kopurua kenduta gera­tzen den diru kopurua.

Norberak gasta­tzeko dirua lanbide arteko ­gutxieneko soldataren %75 da (14 paga), erabil­tzailea bakarra bada. Per­tsona bakarra izan beharrean bi per­tsona badira, aurreko kopuruari %30 gehituko zaio. Eta hirugarren kide bat egongo balitz, berriz, beste %9. Azkenik, laugarren kideagatik %7,7 gehituko litza­teke.

Zumaiarrak ez diren erabil­tzaileen kasuan, jatorriko Udalaren diru lagun­tza­rekin eta erabil­tzailearen diruarekin ordainduko da hileroko diru kopurua. Beraz, jatorriko Udalak ordainduko du kasu bakoi­tzari dagokion diferen­tzia ekonomikoa.

V. KAPITULUA.  ‑IRADOKIZUN ETA KEXAK AURKEZTU, IZAPIDETU ETA EBAZTEA

Balio ani­tzeko apartamentuetako egoiliarrek zuzenean parte hartu ahalko dute zerbi­tzuen fun­tzionamenduan, denbora guztian edo momentu jakin ­batzuetan, horretarako iradokizunak eta kexak aurkeztuz. Zerbi­tzuaren erabil­tzaile ez izanagatik bisitari, lagun­tzaile eta/edo senitarteko modura zerbi­tzuarekin nolabaiteko harremana duten beste per­tsona ­batzuek ere erabili ahal izango dute parte har­tzeko bide hau.

Iradokizun eta kexak aurkezteko honako bideak jarriko dira erabil­tzaileen eskura:

1.  Kexa eta iradokizunen ­ontzia: Ondo ikusteko moduko tokian eta eskura egongo da jarrita, eta bertan ­utzi ahalko da ida­tzia.

2.  Iradokizun eta kexak dagokionari postaz, posta elektronikoz edo faxez bidal­tzeko aukera egongo da.

3.  Kexa-liburua egongo da eta egoiliar guztiek erabili ahal izango dute; konfiden­tzialtasuna momentu guztian bermatuko da.

Iradokizunak izapidetu eta ebazteko.

Egon diren iradokizunak eta/edo kexak eta horien bideragarritasuna aztertu ondoren, egin direnetik gehienez ere 30 egun balioduneko epean eran­tzun egin beharko zaie egoiliarrei.

Ida­tzia egin beharrean ahoz eran­tzun ahalko da baldin eta erreklamazioa egin duen egoiliarra erabat gustura badago egin diren jarduerekin edo eman zaizkion azalpenekin.

Erreklamazioak egiteko beste bide ­batzuk.

Kexak jar­tzeak ez du eragozten administrazio-errekur­tsoa jar­tzeko edo epaitegietara ­jotzeko bidea. Horrez gain, indarrean dagoen legediak ezarritako beste edozein erreklamazio-bide erabili ahal izateko zehaztuta dauden legezko epeen iragaitea ere ez du etengo.

ORDENAN­TZA­REN URRAKETA

Gizarte Zerbi­tzuen Batzor­deak erabil­tzaile batek edo haren senitartekoek arautegi honetan eska­tzen diren baldin­tzei buruz gezurrak esan dituztela jakin eta horiek behar den bezala frogatuko balitu, per­tsona horrek berehala ­utziko lioke erabil­tzaile izateari. Neurri horrekin arautegi honetako 16. artikuluan ezarritako zigorra aplikatuko litza­teke. Hori gertatuko balitz, eska­tzaileari jakinaraziko ­litzaioke erabakia, eta Udalak, berehala, egoki irudi­tzen zaizkion izapideak egiteari ekingo dio, ordaindutako kopurua ­itzul dakion. Eta hutse­gite jakin horretan engainuzko jokabidea hautematen badu, jurisdikzio penalean salatuko luke gertaera hori.

AZKEN XEDAPENA

Arautegi hau indarrean sartuko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean.