Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

105. zenbakia Data 2013-06-04 33 orria

7 Udal Administrazioa

ANDOAINGO UDALA
HHG-15eko EG-15.5 Etxeberrieta Hiriguneari dagokion Hiritartze Jarduketa Programaren behin betiko onespena.

ANDOAINGO UDALA

Hirigin­tza

HHG-15eko EG-15.5 Etxe­berrieta Hiriguneari dagokion Hiritar­tze Jarduketa Programaren behin betiko onespena.

Tokiko Gobernu Batza­rrak, 2013ko maia­tza­ren 24an, besteen artean, honako hau erabaki du:

1.  Andoaingo Hiri Antolaketako Plan Orokorraren HHG-15eko EG-15.5 Etxe­berrieta Hiriguneari dagokion Hiritar­tze Jarduketa Programari behin betiko onespena ematea.

2.  Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Argitara­tzea, harekin batera haren edukien laburpena, Lurzoruaren eta Hirigin­tza­ren ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 156. artikuluak xeda­tzen duenaren arabera.

Ez dira alda­tzen 2013ko mar­txo­aren 6ko 45 zk.ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako Hirigin­tza Jarduketako Programaren fun­tsezko elementuak.

Bide administratiboan behin betikoa den erabaki honen aurka jo daiteke, Donostian dagoen Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian administrazioarekiko auzi-helegitea jarriz bi hilabeteko epean, iragarki hau argitara ematen den egunaren biharamunetik konta­tzen hasita, baina partikularrek berrazter­tzeko helegitea aukeztearen kalterik gabe, Udal honetako Alkatearen aurrean, hilabeteko epean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara ematen den egunaren biharamunetik konta­tzen hasita.

Andoain, 2013ko maia­tza­ren 29a.—Ana Carrere Zabala, Alkatea.

(1868)   (5494)