Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

36. zenbakia Data 2013-02-21 266 orria

7 Udal Administrazioa

ZUMAIAKO UDALA
Zumaian ekitaldi zibilak egiteko udal ordenantzaren behin betiko onarpena.

ZUMAIAKO UDALA

Gaia: Zumaian ekitaldi zibilak egiteko udal ordenan­tza­ren behin betiko onarpena.

Udalba­tzak, 2012ko abenduaren 26ko ezohiko bileran, Zumaian ekitaldi zibilak egiteko udal ordenan­tzari hasierako onespena eman zion.       

Ordenan­tza hori 30 eguneko epean jendaurrean jarri zen, 2013ko urtarrilaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako 8 zenbakidun iragarkiaren bidez, eta ez denez aurkeztu inolako erreklamaziorik zein iradokizunik, aipatu araudia behin betiko onartu­tzat ematen da.

Beraz, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honetan eranskin gisa argitara­tzen da Ordenan­tza­ren testu osoa.

Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aurka administrazioarekiko auzi-errekur­tsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Admi­nistrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean, iragarkia argitara­tzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Hala ere, aldez aurreko izaeraz, Udal honen Osoko Bilku­raren aurrean aukerako berrazter­tzeko errekur­tsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Kasu honetan ezingo da administrazioarekiko auzietako helegiterik aurkeztu berrazter­tzeko errekur­tsoa erabaki arte.

Zumaia, 2013ko urtarrilaren 18a.—Ińaki Agirrezabalaga Al­korta, Alkatea.

(451)    (1777)

Zumaian Ekitaldi Zibilak Egiteko Udal Ordenan­tza. 

ATARIKOA

Estatu ez-konfesional eta laiko batean, erakundeek per­tso­nen eta elkarteen askatasun ideologiko eta erlijiosoa eta gur­tza­rako askatasuna bermatu behar dutela gauza jakina da gizartean, eta horretarako muga bakarra legeak ezar­tzen duen ordena publikoa errespeta­tzeko beharra da.

Ekitaldi zibilak (hiletak, ezkon­tzak edo/eta omenaldiak)  egiteko behar soziala erlijiorik gabe bizi­tzea aukeratu duten herritarrei zeremonia duina eta per­tso­nala eskain­tzeko beharretik sortu da, herritar horiek bizi­tza uler­tzeko duten modua errespeta­tzeko.

Gure gizartean edo herrian bertan elkarren ondoan bizi diren erlijioek hildakoei agur esateko liturgia-ekitaldiak egiteko edo bestelako ekitaldi zibilak egiteko toki edo tenpluak dituzten bezala, Zumaiako Udalak gizartean gero eta eskaera handiagoa duen behar bati eran­tzun behar dio.

Ordenan­tza honen helburua, beraz, Zumaiako gizarte zibila osa­tzen duten familiek, adiskideek, erakundeek edo taldeek egin nahi dituzten ekitaldi zibilak baimen­tzeko arauak ematea da, hala, per­tsona horien ekarpenak edo balio etikoak edota gizatiarrak onar­tzeko.

1. KAPITULUA

XEDEA

1. artikulua.

Ordenan­tza honen helburua Zumaiako udalerrian ekitaldi zibilak egiteko udal lokalen edo espazio publikoaren erabilera eta baimena arau­tzea da.    

2. KAPITULUA

BAIMENA

2. artikulua.

Alkateak edo hori ordezkatuko duen zinego­tziak, ekitaldi zibiletarako gordetako espazioak erabil­tzea baimendu ahal izango du, betiere, Zumaiako Udalerrian erroldatutako senitartekoak edo dagokionak Zumaiako Udalean edo Udal­tzaingoen bulegoan eskabidea bete ondoren.

3. KAPITULUA

ANTOLAKETA

3. artikulua.

Ekitaldi zibilak egiteko eskaerak Zumaiako Udalaren Alkate­tzari zuzenduko zaizkio, Herri Administrazioen Arau­bide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko arazoen 26ko 30/1992 Legeak baimendutako moduetako edozein erabilita.

4. artikulua.

Hileta eta ekitaldi zibilen eskaeren izapideak egoera horrek beharrezkoa duen berehalakotasun prin­tzi­pioaren arabera arautuko dira, eta horiek ebazteko eskumena duen per­tso­nari bidaliko zaizkio.

5. artikulua.

Egingo diren eskaeretan honako datu hauek adierazi be­harko dira:

a)  Ekitaldia egiteko baimena eska­tzen duen per­tso­naren izen abizenak, helbidea eta identifikazioa.

b)  Ekitaldia zuzenduta dagien per­tso­naren izen-abizenak.       

c)  Eskaeran ekitaldi zibila zein egunetan eta zein ordutan egin nahi diren adierazi behar da.

d)  Oro har, eta herrigunean, ospakizun horiek ondorengo eraikin edo gune publikoetan egingo dira:       

— Forondan.

— Konbentuan.

— Udalba­tza aretoa

Administrazioak, ahal duen neurrian, eskaeran zehaztutako eguna eta ordua errespetatuko ditu, eta eskaerak egin diren ordena hartuko da kontuan horretarako. Ordena hori aldatu ahal izango da aparteko kasuetan eta horretarako arrazoi nahikoa dagoenean.

Ekitaldi zibilak ez die hirugarrenei kalterik eragingo (osta­lari­tza, merkatalgoa, haurren jolas lekuak)

e)  Eskaera egin den lekua eta data.

f)  Eska­tzailearen sinadura.

g)  Ekitaldiaren deskribapen laburra, eta beharko duten materialarena (megafonia, mahaiak, aulkiak, etab.).

Egun berean eta leku berean bi ekitaldi zibil egiteko eskaera balego, aurkeztutako data kontuan izango da, eta bata bestaren atze­tik ospatu beharko da, tartean ­utzi beharko da lekua egoki presta­tzeko behar adina denbora.

Baldin eta Udalak, zerbi­tzua emateko jarritako ohiko baliabideekin (per­tsona eta materialak), ezin badie aurre egin aurkeztutako eskabide guztiei, kontuan hartuko da aipatutako aurkezpenen ordena.

6. artikulua.

Eskaerak aurreko artikuluak zehaztutako baldin­tzak bete­tzen ez baditu, interesdunari lehenbailehen eskatuko zaio aka­tsa zuzen­tzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko, ekitaldiaren aurretik edo ondoren.

4. KAPITULUA

PROZEDURAREN INSTRUKZIOA EGITEA

7. artikulua.

Ekitaldi zibila egiteko tokia, eguna eta ordua Alkateak edo horren ordezko zinego­tziak onartuko du.

Eskaerak lehene­tsi­tako egun eta orduen ordena kontuan izanik zehaztuko dira, ahal den neurrian behin­tzat, egun eta orduak. Udal lokalen edo leku publikoen erabileraren ondorioz, zenbaitetan ez da eskaeretan eskatutako orduetarako horien erabilera uzterik izango. Nolanahi ere, horretarako erabakia behar bezala arrazoituta egon beharko da eta eskaera egin dutenekin hitz egin beharko da eskatu dutenarekiko egon den aldaketari buruz.

8. artikulua.

Eskaera ikusita Alkate­tzak edo berak ordezko izenda­tzen duen zinego­tzi­goak zein leku edo espazio publikotan egin baimenduko du; oro har, ekitaldi zibila 5. artikuluan finkatutako lekuren batean izango da. Aparteko izaeraz, beste lokal ­batzuk edo espazio publikoak erabil­tzea baimendu ahal izango da.           

9. artikulua.

Ekitaldi zibilak astelehenetik larunbatera ospatuko dira, horretarako beharrezkoak diren udal baliabideak emanda.

Ekitaldi zibilak egiteko ordutegia, arra­tsal­deko 17:00etatik 21:00etara izango da astelehenetik ostiralera. Larunbata eta jaiegunetan (igandetan izan ezik) ordutegia, berriz, goizeko 9:00etatik 14:00etara eta arra­tsal­deko 17:00etatik 21:00etara izango da. Hori guztia, Alkateak ordutegia alda­tzeko duen eskumenari ­utzi gabe, gero horren berri Udalba­tza­rrari emanda.

10. artikulua.

Ekitaldiaren ospakizunak udal langileen lagun­tza izango du. Udalak eska­tzailearen eskura jarriko dituenak: Megafonia, aulkiak, mahaiak.          

11. artikulua.

Ekitaldi zibilak irauten duen bitartean, Zumaiako Udal­tzaingoa izango da ingurunean, ekitaldia arazorik gabe garatuko dela berma­tzeko.

5. KAPITULUA

ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

12. artikulua.

Udal lokalen zainketa egokia berma­tzeko, ekitaldian parte hartuko dutenek ez dute lokaletan kalterik edo galerarik eragin dezakeen inolako ekin­tza­rik egingo. Ekitaldia egiterakoan udal ondasunetan sor daitezkeen kalte-galeren eran­tzu­lea baimenaren titularra izango da.        

13. artikulua.

Ekitaldiaren antola­tzaileek udal lokala apaindu nahi badute modu bereziren batean egokitu nahi badute, aurrez eta nahiko denboraz horren berri eman behar diote udal­tzaingoei; hala ere, lekuaren harmonia eta ezaugarriak errespetatu beharko dituzte beti, eta sor daitezkeen gastuak beren gain hartu beharko dituzte. Ekitaldia egiteko zerbi­tzu osagarriak interesdunaren kontura eta kargura izango dira, baina, betiere, Zumaiako Udalak ikuskatu ahal izango ditu.           

14. artikulua.

Salbuespen gisa ekitaldi zibila egiteko 5. Artikuluan aurreikusi gabeko espazio publikoren bat erabil­tzea baimenduko balitz, Udalak espazio mugatu ahal izango du lehen aipatutako eskubide eta betebeharrekin.        

15. artikulua.

Ordenan­tza honetan aurreikusten ez den edozein alderdietarako, udal aginduak hartuko dira kontuan.

16. artikulua.

Ekitaldi zibilaren kostua dagokion Ordenan­tza fiskaletan jasota dago, ordainketa eska­tzaileak ekitaldia ospatu aurretik ordaindu beharko du.

AZKEN XEDAPENA

Ordenan­tza hau berorren behin betiko onarpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.