Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

13. zenbakia Data 2013-01-18 104 orria

7 Udal Administrazioa

LEGAZPIKO UDALA
Ohore eta Goraipamenetarako araudi berezia.

LEGAZPIKO UDALA

Iragarkia

Ohore eta Goraipamenerako araudi bereziaren aldaketaren hasierako onarpenaren aurkako erreklamazio edo iradokizunik egon ez denez, Toki Erregimeneko Oinarriak Arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 49. artikuluaren c) azpitalaren azken paragrafoan zehaztutakoaren arabera, zeinari apirilaren 21eko 11/1999 Legeak gehigarri ­batzuk eran­tsi dizkion, Udalba­tzak hartutako hasierako onarpena, orain behin-betiko bilakatu da. Hori horrela Toki Erregimeneko Oinarriak Arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 70-2 artikuluan aurreikusitakoa bete­tze­arren, araudia horren testu oso-osoa argitara­tzen da.

Erabaki hori argitara­tzen dut aipatu erabakiak arduralari­tza-bidek ahi­tzen dituela adieraziz eta erabaki horren aurka adierazpena egiten den hurrengo egunetik eta bi hilabeteko epean Euskal Herriko Auzitegi Gorenean arduralari­tza-auzipideetatikako errekur­tsoa jarri ahal izango duzu, horrek egoki deri­tza­zun beste edozein errekur­tso jar­tzeko aukera eragozten ez dizularik.      

Legazpi, 2012ko urtarrilaren 14a.—Kepa Urzelai Goitia, Alkatea.        (486)

OHORE ETA GORAIPAMENETARAKO
ARAUDI BEREZIA

I. KAPITULUA.  HELBURUA

1. artikulua.  Araudiaren helburua sarituak izango diren per­tsona fisiko nahiz juridikoetan emango diren merezimendu, nolakotasun eta inguruabar bereziak sarituko dituzten ohorezko ezaugarri eta izendapenak arau­tzea da.      

2. artikulua.  Araudi honetan jasoko diren ezaugarri guztiak ohorezko ezaugarriak izango dira, ez dute beraz inolako eskubide administratibo edo ekonomikorik suposatuko.    

3. artikulua.  Administrazioan kargu altuak dituzten per­tso­nek –eta haiekiko Korporazioak hierarki, fun­tzio edo zerbi­tzu-menpekotasunezko harremana duenean– ezingo dute ohorezko ezaugarririk edo izendapenik jaso. Ezinbesteko baldin­tza izango da proposatuko diren izangaiek 52/2007 Legean ezarritakoa bete dezatela. Lege horrek gerra zibilaren eta diktaduraren garaian jazarpena edo indarkeria jasan zutenen eskubideak aitor­tzen eta zabal­tzen eta haien aldeko neurriak ezar­tzen dira. (Oroimen historikoaren Lege modura da ezaguna).

II. KAPITULUA.  IZENDAPENEI BURUZ

4. artikulua.  Udal Korporazioaren Osoko Bilkurak hona­ko izendapenak eman ahal izango ditu:

— Gogoko seme/alaba.

— Adopziozko seme/alaba.

— Ohorezko Korporazio-kide.

5. artikulua.  Izendapenekin sarituek eraku­tsi­tako meritu, nolakotasun eta inguruabar bereziak sarituko dira.    

6. artikulua.  Ohorezko Korporazio-kide izenda­tzeak ez du Korporazioaren administrazioan edo gobernuan esku har­tze­ko ahalmenik emango baina Alkate titularrak edo Udalak fun­tzio ordezka­tzaileak eskain diezazkieke ohorezko Korporazio-kideei.

7. artikulua.  Izendapenak Alkate­tza­ren Dekretuaren bidez hasiko den espedientea bideratu ondoren egingo dira. Aipatu dekretua Alkateak berak erabakita edo Udal Korporazioa osa­tzen duten kideen herenak eskatuta luzatuko da. Espedientean proposatu den per­tso­nari 4. artikuluan zehaztutakoen artean zein izendapen eman nahi zaion zehaztuko da eta izendapenerako arrazoiak azalduko dira.

Proposamena Udal Korporazioaren Osoko Bilkuran erabakiko da ezarrita dagoen legezko prozeduraren arabera.

III. KAPITULUA.  ‑OHOREZKO BESTELAKO         EZAUGARRIAK

8. artikulua.  Udal Korporazioaren Osoko Bilkurak bide publikoa, hiri-eremua edo udal-instalakun­tza herriarekin lotura duen per­tso­naren izenarekin bataiatu ahal izango du, modu horretan merezimendu bereziak edo aparteko zerbi­tzuak eskertuz.

IV. KAPITULUA.  OLARIA

9. artikulua.  Legazpiko Udalak «Olaria» izeneko ezaugarria sortu du.

10. artikulua.  «Olaria» izeneko ezaugarria Legazpiren garapenaren alde urtean zehar, edo ibilbide osoan zehar, gehien nabarmendu den ekin­tza edo ekimen sozialari emango zaion saria da. Ezaugarri hori ondoko prozedura honen arabera emango da:

— Legazpiar guztiek edo herriko elkarteek saria jaso dezakeen izangaia proposa dezakete bidezko argudioak agertuz. Horretarako, udale­txeko Arreta-bulegora jo dezakete, urte bakoi­tzeko ­otsailaren 28a baino lehen.

— Udalaren ardura izango da aurkeztutako proposamenek Araudi honen 3. artikuluan ezarritakoa bete­tzen dutela egiazta­tzea. Beraz, egoki iri­tziz gero, aholkua eskatu ahal izango die «Legazpi 36, oroimen historikoa» bezalako elkarteei.  

— Alkate jauna buru izanik, udale­txean ordezkari­tza duten alderdi politiko bakoi­tzeko ordezkariek (alderdi bakoi­tzeko bat) osatutako Epaimahaia eratuko da. Modu berean hartuko dute Epaimahaian parte aurreko urtean saria irabazi zuenak, eta urtero alda­tzen joango diren eta zozketa eginez udalerriko elkarteen artean aukeratuko diren 3 elkarteetako ordezkariek (elkarte bakoi­tzeko bat).

Zozketa hori urtarrilean egingo den Bozeramaileen batzor­dean egingo da udal idazkariaren aurrean eta, horretarako, urtarrilean egingo den Kultura saileko informazio-batzor­dean aldez aurretik adostutako elkarteen zerrenda erabiliko da.      

Helburu horretarako, elkarte bakoi­tzari parte har­tzeko zenbaki bat esleituko zaio eta zozketatik kanpo geratuko dira epaimahaian aurreko urteetan parte hartu izan duten elkarteak, elkarte guztiek parte hartuko duten arte. Modu berean, egingo den zozketan ordezkoak hautatuko dira, beharrezko joko den kopuruan.

— Urtero, mar­txoan zehar, Alkateak deituta beharrezkoak izango diren bilerak egingo ditu Epaimahaiak. Lehenengo bilerarako deialdiarekin batera, presidenteak proposatutako izangaien zerrenda bidaliko die epaimahaia osa­tzen duten gainerako kideei. Proposatutako izangaiak bi baino gehiago badira, lehenengo botazioa egingo da bi finalista aukera­tzeko, epaimahaiko kide bakoi­tzak proposatutakoen artean bi izen hautatuz. Finalistak aukeratuta bigarren botazioan saritua zein den edo ezaugarria «ez aequo» emango den erabakiko da.         

Proposatutakoak bi badira zuzenean erabakiko da saritua nor den edo ezaugarria «ex aequo» emango den.

Proposamen bakarra egonez gero, Epaimahaiak saria emango den edo saria ­hutsik aldarrikatuko den erabakiko du. Halaber, proposatutakorik ez badago, saria zuzenean eman gabe ­utziko da.

— Epaimahaiak bileran dauden kideen gehiengoen bidez hartuko ditu erabakiak. Berdinketa emanez gero, lehendakariaren kalitatezko botoarekin erabakiko da. Modu berean epaimahaia osa­tze­rakoan ain­tzat hartu beharko da Emakumezkoen eta Gizonezkoen berdintasunerako 2005eko ­otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. artikuluan ezarritakoa.

— Epaimahaiaren bileren aktak jasoko ditu Idazkari­tza saileko administrariak eta parte hartu duten guztiek sinatuko dituzte.

11. artikulua.  Aurreko eginbehar guztiak mar­txo­aren azken astean egin ondoren, Epaimahaiburuak ebazpen-proposamena luzatuko dio Osoko Bilkurari dagokion espedientea igorriz; horrela, egingo den lehenengo ohiko edo aparteko bilkurak, legez ezarritako prozeduraren arabera, Epaimahaiak pro­posatutakoaren inguruan erabakia hartuko du.   

12. artikulua.  Udalak Ohorezko Goraipamen eta izendapenen Liburua sortu du eta bertan jasoko dira sarituak.           

13. artikulua.  Ohorezko goraipamena urtero maia­tza­ren 3an, Ezpata-dan­tza ekitaldian egingo da eta bertan hartuko dute parte Korporazioaren Osoko Bilkurako kideek eta gonbidatutako bestelako agintari eta ordezkariek.          

Alkate jaunaren esku geratuko da ohorezko izendapen edo bestelako goraipamena egitean ekin­tza­ren bat antola­tze­aren erabakia.

14. artikulua.  Ohorezko izendapen edo goraipamena egiteko bideratuko den espedientearen ezaugarri eta berme berdinak izango dituen espedientea bideratu ondoren, Korporazioak saritu den per­tso­nari emandako saria ken­tzea erabaki ahal izango du, beti ere per­tsona horrek jokabidea aldatu badu edo bere ondorengo ekin­tze­kin sarituen artean egoteko merezimenduari muzin egin badio.

AZKEN XEDAPENA

Araudi Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean osorik argitaratu eta 15 egunetara sartuko da indarrean.