Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

246. zenbakia Data 2012-12-27 24 orria

7 Udal Administrazioa

ASTEASUKO UDALA
2013 urterako ordenantza fiskalak: behin betiko onarpena.

ASTEASUKO UDALA

Iragarkia

Arauzko informazio publikorako epea inolako erreklamazio eta oharpenik gabe igaro denez, finko eta behin betiko­tzat ­jotzen da Udalba­tza­rrak, 2012ko urriaren 31an eginiko osoko bilkuran 2013 urteko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko diren Ordenan­tza Fiskalak alda­tzeko onarturiko hasierako onespena, indarrean egongo diren tipo, kuota, tarifa eta Ordenan­tza Fiskalen aldaketak hauek izango direlarik:

UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO PROBE­TXA­MENDU BEREZIA-GATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK

B)  Erabilpen publikoko lurrak.

                                                                         Euro

Tabernen terrazak, urteko kuota ...................         600

C)  Udal Kiroldegia eta probaleku erabilpena:

                                                                         Euro

Urte osokoa:

Helduak (Tarifa Asteasu) .............................         120

Helduak (Tarifa Orokorra) ...........................         145

Gazteak (Tarifa Asteasu) .............................        92,5

Gazteak (Tarifa Orokorra) ...........................      117,5

Jubilatuak (Tarifa Asteasu) ..........................          65

Jubilatuak (Tarifa Orokorra) .........................          90

Hiru Hilabeteko abonua (Tarifa Asteasu) ......          55

Hiru hilabeteko abunua (Tarifa Orokorra) ......          70

Hilabeteko abonua (Tarifa Asteasu) ..............          30

Hilabeteko abonua (Tarifa Orokorra).............          40

Eguneroko sarrera (Tarifa Asteasu) ..............            3

Eguneroko sarrera (Tarifa Orokorra) ............        3,75

Frontoiko ordua ...........................................          12

Frontoi aretoa futbolerako ............................          20

Gimnasioko ordua erreserba .........................          20

Ping-pong ordua ..........................................            3

Urteko ikastaroak:

Aerobik (Tarifa Asteasu) .............................         120

Aerobik (Tarifa Orokorra) ............................         145

Mantenu gimnasia (Tarifa Asteasu) ..............         175

Mantenu gimnasia (Tarifa Orokorra) .............         200

3.adinekoen­tzat gimnasia (Tarifa Asteasu) ....      103,5

3. Adinekoen­tzat gimnasia (Tarifa Orokorra) .      128,5

Pilates (Tarifa Asteasu) ...............................         175

Pilates (Tarifa Orokorra) ..............................         200

Ciclo indoor (Tarifa Asteasu)  ......................         175

Ciclo indoor (Tarifa Orokorra) ......................         200

Ciclo indoor gazteen­tzat (Tarifa Asteasu) ......       .81,5

Ciclo indoor gazte (Tarifa Orokorra) .............      106,5

 

Nińos:

Antzer­kia ....................................................          65

Dan­tza modernoa umeak  .............................          65

Dan­tza ........................................................          65

Solfeo .........................................................          95

Trikitixa ......................................................         130

Panderoa ....................................................          95

­Txistu .........................................................         150

Txa­laparta ...................................................         139

­Entsaio taldea ..............................................          15

Futbol .........................................................          65

Gimnasia Ritmikoa .......................................          65

Multikirola ...................................................          45

Judo ............................................................          65

Pelota .........................................................          65

Adultos:

Txa­laparta ...................................................         159

Laboreak ....................................................         150

E)  Asteasuko Udal igerileku irekia:

Asteasuko Udal igerileku irekien tasa 2013. urterako:

Eguneko Sarrerak:

0-3 urte bitartean ......................................... Dohainik

4-15 urte bitartean .......................................        3,00

Helduak; 16 urte baino gehiago .....................        5,00

Arra­tsal­dez 4tatik aurrera:

15 urte bitartean ..........................................        3,00

Helduak; 16 urte baino gehiago .....................        3,50

Denboraldiko Abonu per­tso­nala(Tarifa Asteasu):

4-15 urte bitartean .......................................      35,00

Helduak; 16 urte baino gehiago .....................      55,00

Denboraldiko Abonu per­tso­nala (Tarifa Orokorra):

4-15 urte bitartean .......................................      65,00

Helduak; 16 urte baino gehiago .....................      95,00

Abono familiarrak (Tarifa Asteasu):

Seme-alaba bat duten bikoteak* ....................    115,00

Bi seme-alaba dituzten bikoteak* ..................    145,00

Hiru seme-alaba edo gehiago dituzten bikoteak**            145,00

Abono familiarrak (Tarifa Orokorra):

Seme-alaba bat duten bikoteak* ....................    145,00

Bi seme-alaba dituzten bikoteak* ..................    185,00

Hiru seme-alaba edo gehiago dituzten bikoteak**            185,00

 

 

(*)  0-15 urte dituzten seme-alaben­tzat, familia liburua eta elkarbizi­tza ziurtagiriaaurkeztuz.

(**)  Famili ugarien kasuan familia liburua, elkarbizi­tza ziurtagiria, eta ugariko familien titulua aurkeztu beharko da.        

Taldeak: Hamaikagarrenetik aurrera erdi prezioan.

Asteasu, 2012ko abenduaren 20a.—Maria Pilar Legarra Cortajarena, Alkatesa.           (11909)