Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

214. zenbakia Data 2012-11-09 94 orria

7 Udal Administrazioa

ERRENTERIAKO UDALA
"Ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku txartela arautzen duen Udal Ordenantza"ren behin betiko onespena.

ERRENTERIAKO UDALA

Gizarte Zerbi­tzuak

Iragarkia

Udalba­tza­ren Plenoak 2012ko uztailaren 19an eginiko ohiko Osoko Bilkuran, «Ezintasunak dituzten per­tso­nene­tzako aparkaleku txar­tela arau­tzen duen udal ordenan­tza»ri hasierako onespena eman zion.

Aipatutako erabakia erakusketa publikoan jarri zen 30 laneguneko epez, iragarkia 151 zenbakiduna Gipuzkoako Aldiz­kari Ofizialean 2012ko abuztuaren 8an argitaratu zelarik.

Erakusketa publiko aldia amaitu da eta epe horretan ez da erreklamazio edota iradokizunik aurkeztu. Beraz., apirilaren 2ko 7/1985 legea, Errejimen Lokaleko Oinarriak arau­tzen dituena, 49 in fine artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz, orain arte behin-behinekoa zen onespenaren erabakia, behin betiko bihurtu da.

Eta orohar guztiek jakin dezaten eta eraginak izan ­ditzan argitara­tzen dut. Era berean, jakinarazten da egin­tza honek administrazioaren bidea agor­tzen duela eta horren kontra administrazioarekiko auzi errekur­tsoa aurkeztu ahal izango dela bi hilabeteko epean, iragarki hau Gipuzako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenba­tzen hasita. Halaber, egoki irizten diozun beste edozein errekur­tso aurkeztu ahal izango duzu.

Errenteria, 2012ko azaroaren 6a.—Alazne Korta Zulaika, Alkate ordea.          (10387)

EZINTASUNAK DITUZTEN PER­TSO­NEN­TZAKO APARKALEKU TXAR­TELA ARAU­TZEN DUEN UDAL ORDENAN­TZA

AURKIDEA

Zergatien azalpena

Atariko titulua

I. Kapitulua.  Xedapen Orokorrak

1. artikulua.  Helburua

2. artikulua.  Lurralde esparrua.

II. Kapitulua.  Aparkaleku Txar­telen Titularrak

3. artikulua.  Aparkaleku txar­telen titularrak.

Lehen titulua.  ‑Aparkaleku txar­tela lortu, erabili eta fun­tziona­tzeko prozedura.

I. Kapitulua.  ‑Aparkaleku txar­tela lortu eta berri­tzeko prozedura.

4. artikulua.  Aparkaleku txar­tela emateko prozedura      

5. artikulua.  Aparkaleku txar­tela berri­tzeko prozedura    

II. Kapitulua.  ‑Txar­telaren ezaugarriak, erabilera baldin­tzak eta fun­tzionamendua

6. artikulua.  Aparkaleku txar­telaren ezaugarriak

7. artikulua.  Erabilera baldin­tzak

8. artikulua.  Fun­tzionamendua

Bigarren titulua.  Erregimen zigor­tzailea

I. Kapitulua.  ‑Arau hausteak, zigorrak, badaezpadako neurriak eta eran­tzu­leak

9. artikulua.  Arau hausteak

10. artikulua.  Arau hauste motak

11. artikulua.  Zigorrak

12. artikulua.  Badaezpadako neurriak

13. artikulua.  Arduradunak

II. Kapitulua.  Prozedura.

14. artikulua.  Zehapen-prozedura

Lehen xedapen gehigarria

Bigarren xedapen gehigarria

Xedapen indargabe­tzailea

Azken xedapena.

ZERGATIEN AZALPENA

Elbarriak gizartera­tzeko apirilaren 7ko 13/1982 Legeak, bere 60. artikuluan, espreski adierazten du Udalek neurri egokiak hartu behar dituztela mugi­tzeko arazo larriak dituzten elbarrien automobilak aparka­tzeko erraztasunak emateko, hori kolektibo horren gizartera­tzea eta lanbidera­tzea susta­tzeko tresna egokia baita. Izan ere, dituzten mugikortasun arazoak direla eta garraio publikoak erabil­tzeko garaian muga handiak dituzten per­tsona askori esparru eta zerbi­tzu komunitarioetara sar­tzeko aukera ematen die, eta ibilgailu partikularrak erabilita modu autonomoan iristen dira esparru horietara, helmuga duten tokian txar­telak aparka­tzeko ematen dizkien abantailak baliatuta. 

Europako Batasuneko kon­tseiluak, 1998ko ekainaren 4an, Estatu kideen­tzako gomendio bat onartu zuen ezintasunak dituzten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­tel bateratua ezar­tzeko, Estatu kideek elkarrekiko onarturiko eredu komunitario uniformearen arabera, txar­tel horien titularrek Europa osoan izan ditza­ten haiekin loturiko aparkaleku erraztasunak, betiere per­tsona jakin hori dagoen lurraldean indarrean dauden arau nazionalen arabera.      

Gogoan izanik Kon­tseiluaren Ebazpenaren eta 1996ko abenduaren 20an Kon­tseiluaren barnean bilduriko Estatukideen Gobernuen Ordezkarien izpirituaren arabera, ezintasunak dituzten per­tso­nen aukera berdintasunari begira, ezintasunak dituen per­tsona orok izan behar du aukera bere lanbidera­tzea eta gizartera­tzea bul­tza­tzeko neurri gehigarri eta zeha­tzez goza­tzeko.

Ekin­tza positiboko neurri horien barnean, abenduaren 4ko20/1997 Legearen bidez, Euskadiko Irisgarritasuna Susta­tzeko, botere publikoek betebeharra dute mugikortasun murriztua duten per­tso­nen ibilgailuek soilik erabil­tze­koak diren aparkalekuen erreserba egiteko.

Euskal Autonomi Erkidegoak, aurreikuspen horiek bete­tzeko eta 5/1996 Legeak arau garapenaren eta gizarte zerbi­tzuen plangin­tza­ren alorrean emaniko eskumenen arabera, abenduaren 5ean 256/2000 Dekretua eman zuen. 1. artikuluan jasotakoaren arabera, honako xede hau du dekretu horrek: «Ezintasunak dituzten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­tel bakarra arau­tzea eta eredu komunitariora egoki­tzea», eta 6.artikuluan xedaturikoaren arabera, per­tsona interesatua bizi den Udalaren egitekoa da txar­tel hori ematea eta Dekretu horretan arauturiko prozeduraren eta ereduaren arabera.        

Euskal Autonomia Erkidegoko udalek emaniko txar­tel horiek, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztietan, lurralde espainiar osoan eta Europako Batasuneko estatu kide guztietan izango dute balioa, udal komunitario horiek ibilgailuen antolamendu eta zirkulazioaren alorrean zehaztuta dituzten baldin­tze­tan.

Ildo horretatik, Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasunaren inguruko Legearen Testu Artikulatua berri­tzen duen abenduaren 19ko 19/2001 Legearen Laugarren Xedapen Gehigarriak, mar­txo­aren 2ko 339/1990 Errege Dekretu Legegilearen bidez onartua, zera xeda­tzen du:

«Udalerriek, arau horren 7. artikuluak ematen dizkien eskumenak erabiliz eta apirilaren 7ko 13/1982 Legearen 60. artikuluak xedaturikoaren arabera, Lege hori indarrean hasi eta hurrengo urtean, mugikortasun arazo larriak dituzten per­tsona ezinduen­tzako aparkaleku txar­tela emateko eta lege horretatik etorritako eskubideak eraginkor izan daitezen beharreko neurriak hartu beharko dituzte, ezintasunak dituzten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­tela sor­tze­aren inguruan Europako Batasuneko Kon­tseiluak emaniko Gomendioa kontuan harturik».

Errenteriako Udala, arazo horrekin aspaldidanik jabeturik, aparkaleku txar­tel horiek ematen ari zaizkie ezintasunak eta mugi­tzeko arazoak dituzten per­tso­nei, araudiak zehaztutako ereduaren arabera.           

Ordenan­tza honek legearen eskakizunak bete nahi ditu, indarrean dagoen legeriak, ezintasunak eta mugi­tzeko arazoak dituzten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­telak eman, erabili eta fun­tziona­tze­aren inguruan, Udal Administrazioari ematen dizkion ahalmenak erabiliz.       

ATARIKO TITULUA

1. KAPITULUA.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Helburua.

Ordenan­tza honen xedea da ezintasunak dituzten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­tela emateko prozedura eta hura erabil­tzeko eta fun­tziona­tzeko baldin­tzak arau­tzea.   

2. artikulua.    Lurralde esparrua.

Ezintasunak dituzten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­telak Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztietan, lurralde espainiar osoan eta Europako Batasuneko estatu kide guztietan izango du balioa, eta txar­telaren titularrari eskubidea emango dio erreserbaturiko aparkalekuak erabil­tzeko eta ibilgailuak gelditu eta aparka­tzeko eskubide guztiak izateko, dauden lurraldeko udal komunitario horiek ibilgailuen antolamendu eta zirkulazioaren alorrean zehaztuta dituzten baldin­tze­tan.        

II. KAPITULUA.  ‑APARKALEKU TXAR­TELEN TITULARRAK

3. artikulua.    Aparkaleku txar­telen titularrak.

Errenteriako Udalak emaniko ezintasunak dituzten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­telen titularrak izan daitezke, Errenterian erroldaturik egonik eta urritasun fisiko edo psikiko larriren bat izanik, Foru Aldundiaren balorazio eta Orientazio Unitatearen baiezko diktamena lortu duten per­tsona fisikoek, indarrean dagoen legerian zehaztutako balorazio irizpideen arabera.          

LEHEN TITULUA

APARKALEKU TXAR­TELA LORTU, ERABILI ETA FUN­TZIONA­TZEKO PROZEDURA

I. KAPITULUA.  ‑APARKALEKU TXAR­TELA LORTU ETA BERRI­TZEKO PROZEDURA          

4. artikulua.    Aparkaleku txar­tela emateko prozedura.   

1.    Espedientea per­tsona interesdunak edo haren legezko ordezkariak eskatuta hasiko da. Eskaera Errenteriako Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko da.

Egiten diren eskaerek, azaroaren 26ko 30/1992 Herri Administrazioen Erregimen Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 70. artikuluak xedaturikoaz gainera, ondorengo dokumentazioa bildu beharko dute:    

— Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.

— Minusbaliotasun mailaren egiazta­tze-ziurtagiria (Gipuz­koako Foru Aldundiko Gizarte Politika saileko txos­tena).         

— Karnet tamainako 2 argazki.

Alkate­tza edo zinego­tzi ordezkariaren ebazpenez aurkeztu beharreko dokumentazioa aldatu ahal izango da, aldez aurretik Gizarte Zerbi­tzuak Sailaren aldeko txos­tena eman badu.

2.    Espedientea hasteko eskabidea bete beharrekoak bete ezean, eska­tzaileari eskatuko zaio 10 eguneko epean aka­tsa zuzen dezala edo nahitaezko agiriak aurkez ­ditzan, eta, era berean, ohartaraziko zaio ezen hori egin ezean, bere eskaerari uko egin diola ulertuko dela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 71.1. eta 42.1. artikuluetan ezarri bezala.           

3.    Egindako eskaeraren erabakia aparkaleku txar­telaren eskaera egiten denetik hasi eta 3 hileko epean jakinaraziko zaio interesdunari. Aipatu epean berariazko ebazpena emango ez balitz, ulertuko da eskaera onartua dagoela, hori guztia berariazko ebazpena emateko betebeharraren kalterik gabe, kasu guztietan hori berre­tsi beharko duena.        

4.    Udalak egoki­tzat har­tzen dituen gailuak sartu ahal izango dizkio ematen duen txar­telari hura jatorrizkoa dela ziurta­tzeko eta egin daitezkeen legez kanpoko manipulazio edo kopiak bazter­tzeko. Era berean, aukera izango du txar­telean beharrezko irizten dituen datu osagarriak sar­tzeko, txar­telaren erabilera egokia berma­tzeko.

5.    Udal­tzaingoak egingo ditu aparkaleku txar­telen erabileraren zain­tza eta kontrol lanak.        

5. artikulua.    Aparkaleku txar­tela berri­tzeko prozedura.

1.    Txar­tela 5 urtean behin berrituko da, haren titularraren ezintasunaren balorazioan gerta litezkeen aldaketen kalterik gabe, aldaketa horiek txar­telaren indarraldiaren galera dakartenean, baita balorazio unitateek eginiko diktamenek txar­tela berrikusteko muga data 5 urtetik beherako epearekin ezar­tzen duten kasuan ere, kasu horretan aipaturiko diktamenean zehaztutako data hartuko baita kontuan.

Txar­tela berri­tzeko aurreko artikuluan aurreikusitako prozedura jarraituko da, eta aurreko txar­telaren zenbaki bera duen txar­tela emango da. Berria eskura­tzeko iraungitako txar­tela eman beharko da.

2.    Interesdunak txar­tela iraungi baino 3 bat lehenago ­gutxienez aurkeztu behar du aparkaleku txar­tela berri­tzeko eskaera, aurrekoaren indarraldia buka­tzean txar­tel berria eduki ahal izateko.          

3.    Txar­tela lapurtu edo galdu izanagatik berri­tzeko, dagokion salaketaren justifikazioa aurkeztu beharko du interesdunak. Hondatu izanagatik berritu behar bada, hondatutako txar­tela aurkeztu beharko du, eta Udalak, kasu horietan guztietan, txar­tel berria emango dio aurrekoaren zenbaki berarekin eta iraungi­tze data berarekin.

4.    Gipuzkoako Foru Aldundian eskumena duen Sailak emaniko txos­tenak behin betiko izaera duen kasuetan, interesdunak eskatuta hasiko da txar­tela berri­tzeko prozedura administratiboa beste diktamenik eskatu beharrik izan gabe, Udalak espreski halaxe eska­tzen duen kasuetan izan ezik.           

5.    Udal­tzaingoak edozein unetan beharrezkoa irizten duen dokumentazio osagarria edota informazioa eskatu ahal izango dio txar­telaren titularrari.

II. KAPITULUA.  ‑TXAR­TELAREN EZAUGARRIAK, ERABILERA BALDIN­TZAK ETA
FUN­TZIONAMENDUA

6. artikulua.    Aparkaleku txar­telaren ezaugarriak.         

Aparkaleku txar­telaren ezaugarriak, abenduaren 5eko 256/2000 Dekretuaren I. Eranskinean zehaztutakoak dira, dekretu horrek arau­tzen baitu ezintasunak dituzten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­tela eta egoki­tzen baitu eredu komunitario uniformera.

Aipaturiko Dekretu horren 5. artikuluan xedaturikoaren arabera, Ezintasunak dituzten Per­tso­nen­tzako Aparkaleku Txar­tela doan egin eta emango dio Udalari gizarte zerbi­tzuen alorrean eskumena duen Eusko Jaurlari­tzako Sailak.   

7. artikulua.    Erabilera baldin­tzak.

1.    Txar­tela per­tso­nala eta besterenezina da, ezintasuna duen per­tsona izango da haren titularra eta soilik erabili ahal izango da titularrak, gidari gisa edo bidaiari gisa, haren jabe­tzako ibilgailuetan edo ezindua garraia­tzeko erabil­tzen den beste edozein ibilgailutan bidaia­tzen duenean.

2.    Aparkaleku txar­tela, jatorrizko dokumentua betiere, aurreko parabrisean jarriko da, ibilgailuaren kanpoaldetik haren gainaldea irakur­tzeko moduan, eta kontrolerako eraku­tsiko da, eskumena duten agintari­tza­ren agenteek eska­tzen badute.    

Inolaz ere ezin izango dira aparkaleku txar­telen kopiak erabili.

Aparkaleku txar­telen kopiak erabil­tzeak ez du inolako balio ofizialik izango, eta horrenbestez, ulertuko da, fotokopia horiek dituen ibilgailuak ez duela beharreko baimenik, eta beraz, indarrean dagoen legeriaren arabera jardungo da haren aurka.

3.    Horretarako egokituriko lekuetan aparka­tzeko balio izango du, baita aparka­tzea debekatua dagoen lekuetan ere, behar duten denborarako, honako salbuespen hauekin:

— Oinezkoen­tzako eremuak, nasak edo espaloiak eta oinezkoen­tzako igarobideak.

— Geldi­tzea debekatua dagoen lekuak.

— Igarobideak edo larrialdiko irteerak oztopa­tzen diren lekuak.

— Zirkulazio erreiak murrizten dituzten esparruak.

Ordutegi mugatua duten aparkaleku eremuetan (TAO)    aparka­tze­ari dagokionean, dagokion Ordenan­tzak xedaturikoa beteko da.

4.    Ordenan­tza honetan aparkaleku txar­telaren titularrak diren per­tso­nen­tzako zehaztutako eskubideak, Europako Batasuneko Kon­tseiluak 1998ko ekainaren 4an gomendaturiko 98/376/CE eredura egoki­tzen diren txar­teletarako soilik onartuko dira.

5.    Aparkaleku txar­telaren titularraren betebeharra izango da hura garbitasun baldin­tza eta egoera egokietan eduki eta zain­tzea, txar­telean ida­tzi­tako datu espezifikoak uneoro garbi ikusi ahal izan daitezen.

6. oinarrizko daturen bat irakurtezina duten txar­telak ez dira baliagarriak izango.

8. artikulua.    Fun­tzionamendua.

1.    Aparkaleku txar­telaren titularrek Udalari jakinarazi beharko diote, gehienez ere hamabost eguneko epean, hura emateko arrazoi izan ziren inguruabarrak alda­tzen badira, edo txar­tela galdu, lapurtu edo hondatu bada. Era berean, aparkaleku txar­telaren titularraren hilez gero epe horren barnean jakinaraziko da.

2.    Txar­tela galdu, lapurtu edo honda­tzen bada, haren titularrei emaniko eskubideak ezin izango dira erabili berria egiten ez den bitartean.

Txar­tel berriaren eskaera Ordenan­tza honen 4. artikuluan xedaturikoaren arabera egingo da.

3.    Iraungitako txar­tel oro baliogabea da ondorio guztietarako.

II. TITULUA

ERREGIMEN ZIGOR­TZAILEA

I. KAPITULUA.  ‑ARAU HAUSTEAK, ZIGORRAK, BADAEZPADAKO NEURRIAK ETA ERAN­TZU­LEAK

9. artikulua.    Arau hausteak.

1.    Arau hauste administratiboa izango da Ordenan­tza honek jaso­tzen dituen xedapenak ez bete­tzea eta bertan ezar­tzen diren debekuak urra­tzea.

2.    Aplikatu beharreko berariazko araudi sektorialik izan ezean, Alkate­tza -Lehendakari­tzak edo hark aukeratutako Organoak zigortuko ditu Ordenan­tza honetan xedaturikoaren arau hausteak, Titulu honetan zehaztutakoaren arabera, legeriak ezarritako mugen barnean eta kasu bakoi­tzean egon daitezkeen eran­tzu­kizun penalei kalterik egin gabe.

3.    Ibilgailuen aparkaleku erregimenaren inguruko arau hausteak, Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segur­tasunaren inguruko Legearen Testu Artikulatua onar­tzen duen mar­txo­aren 2ko 339/1990 Legegin­tzako Errege Dekretuan, Zirkulazio Araudi Orokorra onar­tzen duen azaroaren 21eko1428/2003 Errege Dekretuan, eta Errenteriako Trafikoko Udal Ordenan­tzan xedatutakoaren arabera zigortuko dira.   

Aurreko araudian oinarriturik, ezintasunak dituzten per­tso­nen­tzako erreserbetan baimendu gabeko ibilgailuak aparkatuz gero, arau hauste horri dagokion zigorra jarriko da behar ez den lekuan aparka­tze­agatik eta ibilgailua garabiak eraman eta izenda­tzen den tokian gordeko da.

Horretarako, baimendu gabeko ibilgailua izango da, aparkaleku txar­telik ez duena nahiz aparkaleku txar­tel baliogabea duena edo txar­tela behar ez bezala erabili duena.          

10. artikulua.    Arau hauste motak.

1.    Arau hausteak arinak, larriak eta oso larriak izango dira.

2.    Arau hauste arinak dira Ordenan­tza honetan jasotako arauen aurka eginikoak, hurrengo ataletan larri edo oso larri gisa kalifika­tzen ez direnean. Hain zuzen ere, honako hauek arau hauste arinak dira:

a)    Ibilgailuaren kanpoaldetik txar­tel orijinalaren aurrealdea ez irakur­tzeko moduan jar­tzea.

b)    Aparkaleku txar­tel hondatua jar­tzea edo ezintasuna duten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­telaren titularra nor den jakitea ezinezkoa edo zaila egiten duen txar­tela jar­tzea.

3.    Arau hauste larriak dira Ordenan­tza honetan sailkaturiko jarrerak, honako hauekin loturikoak:

a)    Aparkaleku txar­tela erabil­tzea, ibilgailua iristean edo irtetean, titularra bertan ez dagoenean.          

b)    Jatorrizko aparkaleku txar­telaren kopiak erabil­tzea.         

c)    Udal­tzaingoaren agenteekin ez kolabora­tzea edo/eta txar­telen zain­tza­rako beharreko egiaztapenak egiten ez uztea. 

d)    Udalarekin ez kolabora­tzea, ikuska­tze-lanak egiten ari dela, Udalak informazioa edo dokumentazio osagarria eska­tzen dionean.

e)    Iraungitako txar­tela erabil­tzea.

4.    Oso arau hauste larriak dira honako jarrera hauek:

a)    Aparkaleku txar­tela, aparkaleku txar­telaren titularra garraia­tzen ez duen beste ibilgailu baten erabil­tzaile edo jabeari uztea.

b)    Txar­tel manipulatua, fal­tsu­tua, ezeztatua edo hildako per­tsona batena erabil­tzea.

c)    Datu fal­tsuak edo okerrak nahita ematea aparkaleku edo erreserba berezien txar­telen eskaeretan, txar­tel horiek emateko fun­tsez­koak direnean.

d)    Txar­tela aldi baterako eteteko ebazpen irmoa bete­tzeko aparkaleku txar­tela ez entrega­tzea.          

e)    Ordenan­tza honen aurkako arau hausteak egiteagatik aldi baterako eten diren txar­telak erabil­tzea.

11. artikulua.    Zigorrak.

1.    Zigorrak jar­tze­rakoan, arau haustea ekarri duen ekin­tza­ren larritasunaren araberakoa izango da aplikaturiko zigorra, eta aplikatu beharreko zigorraren maila zehazteko bereziki kontuan hartuko da nahita egin den edo arau haustea errepikatu den, eragindako kalteen izaera eta berriz egitea, urte batean izaera bereko arau hauste bat baino gehiago izateagatik erabaki finkoaren bidez halaxe adierazi denean.  

2.    Arau hauste arinengatik 100 euro arteko isuna jarriko da, arau hauste larriengatik 101 – 200 euroko isuna jarriko da eta oso arau hauste larriengatik 201 – 500 euroko isuna jarriko da.

3.    Arau hauste larrien kasuan, gainera, ezintasunak dituzten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­tela aldi baterako eteteko zigorra eman ahal izango da, ­gutxienez hiru hilabeterako eta gehienez sei hilabeterako.

4.    Oso arau hauste larrien kasuan, gainera, ezintasunak dituzten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­tela aldi baterako eteteko zigorra eman ahal izango da, ­gutxienez sei hilabeterako eta gehienez urte baterako.

5.    Oso arau hauste larriak errepika­tzen badira, gainera, ezintasunak dituzten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­tela aldi baterako eteteko zigorra eman ahal izango da, ­gutxienez urte baterako, eta txar­tela ezin berritu izatea ere ekar lezake.       

6.    Aldi baterako eten diren txar­telak erabil­tzeak eta txar­tel horiek entrega­tze­ari uko egiteak txar­tela ezin berritu izatea ekar lezake. 

12. artikulua.    Badaezpadako neurriak.

Trafikoa zain­tzeko ardura duten agintari-agenteek berehala konfiskatu ahal izango dituzte fal­tsu­tuta daudela egiaztatutako txar­telak, jatorrikoen fotokopia manipulatuak, baliogabetuak, etenak, iraungiak edo hilik dauden titularrenak.           

Egindako arau haustearen froga­tzat hartuko dira horiek, eta tramita­tzen den espediente administratibo edo judizialari batuko zaizkio.

13. artikulua.    Arduradunak.

Ordenan­tza honetan xedatutakoaren aurkako arau hausteen eran­tzu­kizuna arau haustearen egitatea egin duenarena izango da zuzenean.

II. KAPITULUA.  PROZEDURA

14. artikulua.    Zehapen-prozedura.

Gai honetan zehapen-ahalmena gauza­tzeko ezarrita dagoen legezko edo erregelamenduzko prozeduraren arabera ezarriko dira zigorrak.

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA

Udalerri honetan, ordenan­tza honek mugikortasun gutxi­tua dutenen­tzako ibilgailuak aparka­tzeko titularrei aitortutako eskubideak izango dituzte nazio lurraldean bizi diren espainiarrek eta Europar Batasuneko gainerako Estatu kideetakoek, ezintasunak dituzten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­telaren titular baldin badira, eredu komunitarioaren arabera, Europako Komunitateko estatu kideei emandako Gomendioan xedatutakoaren arabera, Europar Batasuneko Kon­tseiluak 1998ko ekainaren 4an one­tsia baita, agintari eskudun bakoi­tzak egina.     

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

GIZARTE ZERBITZUETAKO ESTATISTIKAK

Eusko Jaurlari­tzari dagokio, gizarte gaietan eskumena duen departamentuaren bitartez, gizarte zerbi­tzuen estatistikak planifikatu, koordinatu eta diseina­tzeko zereginak gauza­tzea, baita estatistika horien egin eta manten­tze-lanak gauza­tzea ere.

Izaera Per­tso­naleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren kalterik gabe, eta aurreko paragrafoan aurreikusitako helburuetarako, Errenteriako Udalak gizarte gaien alorrean eskumena duen Eusko Jaurlari­tza­ren departamentuari igorriko dizkio ezintasuna duten per­tso­nen­tzako aparkaleku txar­telekin zerikusirik duten eta dagoeneko tramitatu dituen txar­telen datu guztiak.

XEDAPEN INDARGABE­TZAILEA

Arau honen maila bereko edo beheragoko araudi guztiak indargabetuta geldi­tzen dira, zehazki egun indarrean dagoen Errenteriako Trafikoko Ordenan­tza Orokorraren 3. eranskinaren 17. artikulua.

AZKEN XEDAPENA

Ordenan­tza hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta handik hamabost egunera jarriko da indarrean.