Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

247. zenbakia Data 2011-12-30 62 orria

7 Udal Administrazioa

ASTEASUKO UDALA
2012 urterako ordenantza fiskalen behin betiko onespena

ASTEASUKO UDALA

Iragarkia

Arauzko informazio publikorako epea inolako erreklamazio eta oharpenik gabe igaro denez, finko eta behin betiko­tzat ­jotzen da Udalba­tza­rrak, 2011ko azaroaren 27an eginiko osoko bilkuran 2012 urteko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko diren Ordenan­tza Fiskalak alda­tzeko onarturiko hasierako onespena, indarrean egongo diren tipo, kuota, tarifa eta Ordenan­tza Fiskalen aldaketak hauek izango direlarik:

1.  ZERGAK

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK FINKA­TZEKO ELEMENTUAK ERREGULA­TZEN DITUEN ORDENAN­TZA FISKALA

Karga tasa: One­tsi­tako koefizientea, behean:

HOBARIAK

Ibilgailu historikoek edo fabrikazio egunetik kontatuta ­gutxienez hogeita bost urteko antzi­natasuna dutenek %50(e)ko hobaria izango dute zerga kuotan. Fabrikazio eguna ez bada ezagu­tzen, lehen matrikulazio eguna hartuko da halako­tzat edo, bestela, ibilgailu mota edo aldaera fabrika­tze­ari ­utzi ­zitzaion eguna.

Potentzia eta ibilgailu mota                              Euro

A)  Turismoak:

9 zaldi fiskal baino ­gutxiagokoak .......      2,12       38,99

9tik 11,99 zaldi fiskaletara bitartekoak                    2,12   77,97

12tik 13,99 zaldi fiskaletara bitartekoak                  2,1     129,96

14 zaldi fiskaletik 15,99ra .................      2,12      181,93

16 zaldi fiskaletik 19,99ra .................      2,16      238,33

20 zaldi fiskaletik gorakoak ..............      2,16      291,30

B)  Autobusak:

21 plaza baino ­gutxiagokoak .............      2,16      180,17

21etik 50 plazatara bitartekoak .........      2,16      256,47

50 plaza baino gehiagokoak ..............      2,16      320,77

C)  Kamioiak:

1.000 kg baino ­gutxiagoko karga erabil-garrikoak             2,20      93,01

1.000tik 2.999 kg.tara bitarteko karga erabil-garrikoak                 2,18      181,92

2.999tik 9.999 kg.tara bitarteko karga erabil-garrikoak                 2,18      259,10

9.999 kg. baino gehiagoko karga erabil-garrikoak             2,18      323,88

D)  Traktoreak:

16 zaldi fiskal baino ­gutxiagokoak .....      2,16       38,22

16tik 25 zaldi fiskaletara bitartekoak .      2,16       60,05

25 zaldi fiscal baino gehiagokoak ......      2,16      180,17

E)  Trakzio mekanikodun ibilgailuekarrastran eramandako atoi eta erdi-atoiak:

1.000kg. baino ­gutxiagoko karga erabil-garrikoak             2,16      38,22

1.000tik 2.999 kg.tara bitarteko karga erabil-garrikoak                 2,16      60,05

2.999 kg. baino gehiagoko karga erabil-garrikoak             2,16      180,17

F)  Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak .................................      2,12         9,55

125 z.k.tarainoko motozikletak .........      2,12.        9,55

125etik 250 z.k.tarainoko motozikletak                   2,12   16,36

250etik 500 z.k.tarainoko motozikletak                  2,12   32,76

500etik 1.000 z.k.tarainoko motozikletak                 2,12   65,51

1.000 z.k. baino gehiagoko motozikletak                2,12   131,02

ERAIKUN­TZA, INSTALAZIO ETA OBREI BURUZKO ZERGAREN ORDENAN­TZA FISKAL ARAU­TZAILEA

— Eraikun­tza, instalazio edo obra. Hiri eta beste motatakoak: %5.

— Nekazal iharduerari loturiko eraikun­tzak:

1.500 m˛ bitarteko ustiapen ­txiki eta ertainak: %5.      

1.500 m˛ baino handiagoko nekazal eta abelzan­tza ustiapen handiak: %5.

— Merkatal eta industri izaerakoak: %5.

HOBARIAK

Ondoren aipa­tzen diren hobariak onestu dira:

Ezbehar naturalak direla medio ­etxea gal­tzen dutenei %50 hobaria aplikatuko zaie, ondorengo baldin­tzak bete­tzen badira:           

­Etxea gal­tzen duen jabeak ezbeharra gertatutakoan bertan bizi beharko zen, eta eraikun­tza berria egiteko, jabe berdina izan beharko du.

Bost urtetako epea finka­tzea, ­etxea galdu zuenetik, berria eraiki­tzeko eskaera egiteko.

%50 eko hobaria, eraikun­tza, instalazio eta obrak ezgaitasun bat duten per­tso­nen irisgarritasun eta bizigarritasun baldin­tzak errazten dituztenean.

Ondoren aipa­tzen diren baldin­tzak bete beharko dira:  

Ezgaitasun kalifikazioa eduki­tzea.

Mugikortasun baremoan, ­gutxienez, 7 puntu izatea.    

Kuota zehazteko, obraren aurrekontu osoa hartuko da kontuan, baldin eta obraren helburu bakarra eraikina ezgaitasunen bat duten per­tso­nen sarbide eta bizi baldin­tzak hobe­tzea bada.           


Obrak eraikina berri­tzeko helburua badute, baina aurrekontuan beste partida ­batzuk ere jaso­tzen badira ezgaitasunen bat duten per­tso­nen sarbide eta bizi baldin­tzak hobe­tzeko egoki­tza­penez gain, dagokion partidak bakarrik hartuko dira kontuan hobaria eskubidea duen kuota zehazteko. Horretarako, nahitaezkoa izango da aurrekontua ondo bereizita aurkeztea helburu hori duten obren zatian.       

Babes ofizialeko etxe­bizi­tzak egiteko (eraikun­tza baimena): %30.

Etxe­bizi­tza tasatuak egiteko (eraikun­tza baimenaren): %30.

1.500 m˛ bitarteko ustiapen ­txiki eta ertainak: %30.    

­EJtzak monumentu deklaratutako eraikun­tzan egindako errehabilitazio obraren aurrekontuaren gain %30 a.

ZERBI­TZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BURU­TZE­AGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK

A)  Zaborrak bildu eta ezabatzeko zerbitzua: Zerbi­tzu honen tasa seihilabetero kobratuko da.

                                                                         Euro

Etxez-­etxeko bilketa .....................................      60,30

Industria, komer­tzio eta taberna bilketa ..........             
...................................................................    118,80

Baserri bilketa .............................................      48,45

1.  Iharduera ez duten lokal komer­tzialak salbuespena izango dute

2.  Gizarte-ongizate batzor­deak proposatutakoak: (1go eranskina).      

B)  Udal hilerrietan zerbitzuak prestatu.

                                                                         Euro

Hilobira­tze, gorpu atera­tzea ..........................      62,00

C)  Dokumentu luzatze zerbitzua.   

                                                                         Euro

Fotokopia zerbi­tzua:

DIN A4 neurria, orri bakoi­tza .......................        0.15

DIN A3 neurria, orri bakoi­tza .......................        0.20

DIN A4 neurria, orri bakoi­tza (koloretan) ......        0,20

DIN A3 neurria, orri bakoi­tza (koloretan) ......        0,25

Fax zerbi­tzua: (2go eranskina)

Artxi­boko dokumentazioa cd-ra pasa­tzea .......        3,00

Udalerriko Mapa eskura­tzea .........................        5,00

D)  Establezimenduen irekitze-lizentzien luzatze zerbitzua.

Tasa honetatik baserriak salbue­tsiak egongo dira.

                                                                         Euro

Ireki­tze-lizen­tzia:

A)  Dendak, Zerbi­tzuak

A.1.  Sailkatuak ...........................................    772,50

A.2.  Sailkatugabekoak ................................    618,00

B)  Industriak

a)  ‑Jarduera sailkatuak:................................
300 m˛ arteko azalera dutenak ...................... 1.030,00  
301 m˛tik 800 m˛ artekoak ............................ 1.545,00  
801 m˛tik 1.400 m˛ artekoak ......................... 2.060,00  
1.401 m˛tik 2.000 m˛ artekoak ...................... 2.575,00  
2001 m˛tik gorakoak .................................... 3.090,00

b)  Sailkatugabeko jarduerak .........................    772.50

C)  Tarifa bereziak

C.1.  Banke­txeak eta aurrezki ­kutxak ............ 3.090,00

C.2.  Gas deposituak ....................................    515,00

D)  Hirigintzako lizentziak ematea

Segregazio baimenak ...................................    206,00

Lehen erabilpenak .......................................      51.50

Hirigin­tza kon­tsul­tak .....................................      61.80

Obra haundien baimenak:..............................
18.000,00 € azpikoak ....................................    103,00  
18.001,00 eta 60.000,00 € bitarte ...................    206,00  
60.001,00 € gorakoak ...................................    309,00

H)  Larrialdi apartamentua.

                                                                         Euro

Egonaldia, hileko ..........................................    247,00

­Gutxieneko tasa ...........................................    123,00

I)  Animali arriskuen txartela.

                                                                         Euro

Txar­tel bakoi­tza egitea .................................      51.50

J)  Servicio de ayuda domiciliaria.

                                                                 Euro/ordu

Laboraletan .................................................      18,76

Jaiegunetan .................................................      22,52

UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO PROBE­TXA­MENDU BEREZIA-GATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK

A)  Hileta zerbitzuak.

                                                                         Euro

Panteoien lurren emakida:    

50 urteko epeagatik, m˛ ................................      62,00

50 urteko luzapena, m˛ .................................      62,00

Hezurtegiaren emakida:

Behin betiko emakida ...................................    124,00

Nitxo­aren emakida:

12 urteko apean, plaka, .................................    185,00

5 urteko luzapena .........................................      93,00

­Nitxoen emakida eta lurpera­tze gastuak herri-tarren­tzat, exen­tzioa: 12 urtean.

B)  Erabilpen publikoko lurrak.

                                                                         Euro

Kalean kioskoak, postuak, erabilpenagatik egun edozatikako, m˛               1,85

Obra, eraikun­tza:

Obra-hondakin, eraikun­tza, materiala, andamioak,egun edo zatikako, m˛                1,85

Zabor kontainerra, eguneko eta bakoi­tza ........             
...................................................................        3,10

C)  Udal kiroldegia eta probaleku erabilpena.

                                                                         Euro

Erabilpena, garbiketa erabil­tzaileengan ..........      35,00

Erabilpena, garbiketa udal zerbi­tzuen gain ......      55,00

Harrien alokairua, probalekutik kanpo erabiltzeko            
...................................................................    100,00

Kiroldegiko abonuak:

Urte osokoa:

Helduak (Tarifa Asteasu) .............................    115,00

Helduak (Tarifa Orokorra) ...........................    135,00

Gazteak (Tarifa Asteasu) .............................      85,00

Gazteak (Tarifa Orokorra) ...........................    110,00

Jubilatuak (Tarifa Asteasu) ..........................      60,00

Jubilatuak (Tarifa Orokorra)  ........................      85,00

Hiru Hilabeteko abonua (Tarifa Asteasu) ......      52,00

Hiru hilabeteko abunua (Tarifa Orokorra) ......      70,00

Hilabeteko abonua (Tarifa Asteasu) ..............      30,00

Hilabeteko abonua (Tarifa Orokorra) ............      40,00

Eguneroko sarrera (Tarifa Asteasu) ..............        3,00

Eguneroko sarrera (Tarifa Orokorra) ............        4,00

Frontoiko ordua ...........................................      12,00

Frontoi aretoa futbolerako ............................      20,00

Gimnasioko ordua erreserba .........................      20,00

Ping-pong ordua ..........................................        3,00

Urteko ikastaroak:

Aerobik (Tarifa Asteasu) .........................    115,00

Aerobik (Tarifa Orokorra) .......................    140,00

Mantenu gimnasia (Tarifa Asteasu) ..........    170,00

Mantenu gimnasia (Tarifa Orokorra) ........    195,00

3.adinekoen­tzat gimnasia (Tarifa Asteasu)    195,00

3. Adinekoen­tzat gimnasia (Tarifa Orokorra)              120,00

Pilates (Tarifa Asteasu) ...........................    170,00

Pilates (Tarifa Orokorra) .........................    195,00

Ciclo indoor (Tarifa Asteasu) ...................    170,00

Ciclo indoor (Tarifa Orokorra) ..................    195,00

Ciclo indoor gazteen­tzat (Tarifa Asteasu) ..      75,00

Ciclo indoor gazte (Tarifa Orokorra) .........    100,00

Nińos:

Antzer­kia ....................................................      60,00

Dan­tza Modernoa ........................................      60,00

Dan­tza ........................................................      60,00

Solfeo  ........................................................      90,00

Trikitixa  .....................................................      90,00

Panderoa ....................................................      90,00

­Txistu  ........................................................    145,00

Txa­laparta ...................................................    134,00

­Entsaio taldea ..............................................      10,00

Futbol .........................................................      60,00

Gimnasia Ritmikoa .......................................      60,00

Multikirola ...................................................      40,00

Judo ............................................................      60,00

Pelota .........................................................      60,00

Adultos:

Txa­laparta ...................................................    154,00

Laboreak ....................................................    150,00

D)  Asteasuko udal igerileku irekia.

                                                                        Euros

Eguneko Sarrerak:

0-3 urte bitartean ......................................... dohainik

4-15 urte bitartean .......................................        3,00

Helduak; 16 urte baino gehiago .....................        5,00

Arra­tsal­dez 3tatik aurrera .............................        2.50

Denboraldiko Abonu per­tso­nala(Tarifa Asteasu):

4-15 urte bitartean .......................................      35,00

Helduak; 16 urte baino gehiago .....................      55,00

Denboraldiko Abonu per­tso­nala (Tarifa Orokorra):

4-15 urte bitartean .......................................      65,00

Helduak; 16 urte baino gehiago .....................      95,00

Abono familiarrak (Tarifa Asteasu):

Seme-alaba bat duten bikoteak* ....................    115,00

Bi seme-alaba dituzten bikoteak* ..................    145,00

Hiru seme-alaba edo gehiago dituzten bikoteak*              145,00

Abono familiarrak (Tarifa Orokorra):

Seme-alaba bat duten bikoteak* ....................    145,00

Bi seme-alaba dituzten bikoteak* ..................    185,00

Hiru seme-alaba edo gehiago dituzten bikoteak*              185,00

(*)  4-15 urte diren seme-alabak.

Taldeak: Hamaikagarrenetik aurrera erdi prezioan.

E)  Kamioien aparkalekua.

                                                                         Euro

Asteasun ibilgailuen zerga ordain­tzen duen erabil-­tzaileari                        
...................................................................      31,00

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga
erroldan ez dauden kamioi eta erremolkeak:....

Karga erabilgarriko 1.000 kg baina ­gutxiago ..    122.34

Karga erabilgarriko 1.000-2.999 kg bitartean .    211.07

Karga erabilgarriko 2.999-9.999 kg. bitartean    287.51

Karga erabilgarriko 9.999 kg baino gehiago ...    351.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ERANSKINA / ANEXO I

 

2012 KO ZABORREN TASEN HOBARIEN TAULA /
TABLA PARA EL EJERCICIO 2012 DE BONIFICACION DE TASAS de BASURAS

 

Onuradunei hobariak ematerakoan, bi ezaugarri hartzen ditugu kontuan /

Se tienen en cuenta dos conceptos para conceder las ayudas:

 

1.   Zenbat kidez osatzen den familia, hau da, etxean zenbat persona bizi diren ( ezkerreko zutabea) /

      Cuantos miembros tiene la unidad familiar, esto es, cuantas personas conviven en la familia ( tabla de la izquierda)

2.   Familiaren hileko dirusarrerak zenbatekoak diren, Lanbidearteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz ( lehen lerroak) /

      Ingresos económicos mensuales de la familia, comparando con el Salarío Mínimo Interprofesional ( Primer párrafo)

 

L.G.S / S.M.I Urtero finkatzen du Madrilgo Gobernuak

Hileroko soldata maila, Profesioarteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz

Nivel de sueldo, Comparando con el Salario Mínimo Interprofesional

 

LGS edo <

SMI .o <

LGS + % 10

SMI.+% 10

LGS +% 20

SMI + % 20

LGS +% 30

SMI + % 30

LGS +% 40

SMI + % 40

LGS + % 50

SMI + % 50

LGS + % 60

SMI + % 60

1-2

 

%100

%75

%50

%25

------

-------

-------

3

 

%100

%100

%75

%50

%25

---------

--------

4

 

%100

%100

%100

%75

%50

%25

---------

5

%100

%100

%100

%100

%75

%50

%25

6

%100

%100

%100

%100

%100

%75

%50

7

 

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%75

 

8 edo +

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

 

D.B.E EDO G.L.L KOBRATU ETA KRITERIO HAUEN BARRUAN EZ DIREN KASUAK , BANAKA AZTERTUKO DIRA/

SI COBRA R.G.I O AES, LOS NO CONTEMPLADOS DENTRO DE ESTAS CATEGORÍAS SE ESTUDIARÁN CASO POR CASO.

 

ONDASUN BATA BAINO GEHIAGO DITUZTEN PERTSONEK EZ DUTE HOBARIRIK JASOKO/

LAS PERSONAS PROPIETARIAS DE MAS DE UN BIEN NO COBRARÁN ESTAS AYUDAS.

 

L.G.S:Lanbidearteko Gutxieneko Soldata

S.M.I :Salario Minimo Interprofesional

D.B.E : Dirusarrerak Bermatzeko Errenta

R.G.I: Renta de Garantía de Ingresos

G.l.l: Gizarte Larriunetarako laguntzak

AES: Ayudas de Emergencia Social

 

II. ERANSKINA / ANEXO II

 

FAX TARIFAK / TARIFAS FAX

 

Deiaren iraupena

Duración llamada (Minutuak/Minutos)

Hiri barruko deia

Llamada dentro ciudad

Probintzi barruko deia

Llamada dentro provincia

Nazio barruko deia

Llamada nacional

Europa barruko deia

Llamada dentro de Europa

Gainontzeko herrialdeak

Otras naciones

1

0.07

0.24

0.45

1.26

1.92

2

0.09

0.36

0.72

2.13

3.43

3

0.12

0.51

1.02

3

4.96

4

0.12

0.63

1.32

3.85

6.46

5

0.12

0.78

1.59

4.72

7.96

6

0.15

0.90

1.74

5.59

9.50

7

0.18

1.05

2.19

6.43

11

8

0.21

1.17

2.46

7.30

12.50

9

0.21

1.32

2.76

8.14

14

10

0.21

1.44

3.04

9.02

15.54

 

 

 

 

 

 

Asteasu, 2011ko abenduaren 21a.—Maria Pilar Legarra Cortajarena, Alkatea.            (13311)