Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

246. zenbakia Data 2010-12-27 163 orria

7 Udal Administrazioa

ASTEASUKO UDALA
Udal ordenantza fiskalen onespena, 2011rako

ASTEASUKO UDALA

Iragarkia

Arauzko informazio publikorako epea inolako erreklamazio eta oharpenik gabe igaro denez, finko eta behin betiko­tzat ­jotzen da Udalba­tza­rrak, 2010eko azaroaren 4ean eginiko osoko bilkuran 2011 urteko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko diren Ordenan­tza Fiskalak alda­tzeko onarturiko hasierako onespena, indarrean egongo diren tipo, kuota, tarifa eta Ordenan­tza Fiskalen aldaketak hauek izango direlarik:

2.  TASAK

Batza­rraren data: 2010ko azaroak 4.

2.1.  Zerbi­tzu publikoak eskaini eta jarduerak buru­tze­agatiko tasak arau­tzen dituen Ordenan­tza Fiskala.

                                                                         Euro

2.1.2.  Zabor bilketa zerbi­tzua.

­Etxez-­etxeko bilketa, sei hilabete ...................      58,56

Industria, Komer­tzio eta taberna bilketa, sei hilabete                                115,36

Baserri bilketa, sei hilabete ...........................                                                     47,05

Hobariak: Gizarte-ongizate batzor­deak proposatutakoak. (Ikus 1. Eranskina).  

Salbuespenak: Iharduera ez duten lokal komer­tzialak.

2.1.3.  Dokumentu luza­tze zerbi­tzua:

Fotokopi zerbi­tzua:

                                                                         Euro

Fax Zerbi­tzua (2go eranskina)

Artxi­boko dokumentazioa cd-ra pasa­tzea .......                                                     3,00

Udalerriko Mapa eskura­tzea .........................        4,00

2.1.6.  Udal Kiroldegia eta probaleku erabilpena:

Urteko ikastaroak:

                                                                         Euro

Dan­tza Modernoa gazteak ............................      65,00

2.1.7.  Udal Igerileku Irekia:

                                                                         Euro

— Eguneko Sarrerak:

0-3 urte bitartean ......................................... Dohainik

4-15 urte bitartean .......................................        3,00

Helduak; 16 urte baino gehiago .....................        5,00

— Denboraldiko Abonu per­tso­nala (erroldatuak):

4-15 urte bitartean .......................................      20,00

Helduak; 16 urte baino gehiago .....................      30,00

— Denboraldiko Abonu per­tso­nala (ez erroldatuak):

4-15 urte bitartean .......................................      25,00

Helduak; 16 urte baino gehiago .....................      40,00

— Abono familiarrak (erroldatuak):

Seme-alaba bat duten bikoteak* ....................      70,00

Bi seme-alaba dituzten bikoteak* ..................      80,00

Hiru seme-alaba edo gehiago dituzten bikoteak*              90,00

— Abono familiarrak (ez erroldatuak):

Seme-alaba bat duten bikoteak* ....................      90,00

Bi seme-alaba dituzten bikoteak* ..................    100,00

Hiru seme-alaba edo gehiago dituzten bikoteak*              110,00

(*)  4-15 urte diren seme-alabak.

Taldeak: Hamaikagarrenetik aurrera erdi prezioan

2.1.8.  2010/2011 Kur­tsoak:

                                                                         Euro

— Antzer­kia ...............................................          50

— Dan­tza Modernoa haurrak .......................          50

— Dan­tza ...................................................          50

— Solfeoa ...................................................          80

— Trikitixa ..................................................         100

— Panderoa ................................................         100

— Txis­tua. ..................................................          80

— Txa­laparta ..............................................          80

— Laboreak ................................................         100

— Egur taila ................................................         110

— Helduen­tzako Dan­tza ..............................         100

— Alboka ...................................................         100

2.2.  Herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta haren aprobe­txa­mendu bereziari dagozkion tasen ordenan­tza fiskala.

2.2.2.  Kamioeien aparkalekuaren erabilpenagatik:

                                                                         Euro

Asteasun ibilgailuen zerga ordain­tzen duen erabil- ­tzaileari                                                                        30,00

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga erroldan ez dauden kamioi eta erremolkeak.          

Karga erabilgarriko 1000Kg.baina ­gutxi .........    118,78

Karga erabilgarriko 1000-2999Kg bitartean ...    204,93

Karga erabilgarriko 2999-9999Kg bitartean ...    279,14

Karga erabilgarriko 9999Kg baino gehia ........    311,43

Asteasu, 2010eko abenduaren 21a.—Iñaki Amenabar Aramburu, Alkatea.

(1183)   (14718)

ERANSKINA

2011 KO ZABORREN TASEN HOBARIEN TAULA

Onuradunei hobariak ematerakoan, bi ezaugarri har­tzen ditugu kontuan:

1.  Zenbat kidez osa­tzen den familia, hau da, ­etxean zenbat persona bizi diren (ezkerreko zutabea).

2.  Familiaren hileko dirusarrerak zenbatekoak diren, Lanbidearteko ­Gutxieneko Soldatarekin konparatuz (lehen lerroak).

S.M.I: los consolida anualmente el Gobierno de Madrid.

Hileroko soldata maila, Profesioarteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz

Nivel de sueldo, Comparando con el salario minimo interprofesional

 

 

LGS edo <

SMI .o <

LGS + %10

SMI.+ 10%

LGS +%20

SMI + 20%

LGS +%30

SMI + 30%

LGS +%40

SMI + 40%

LGS + %50

SMI + 50%

LGS + %60

SMI + 60%

1-2

%100

%75

%50

%25

------

-------

-------

3

%100

%100

%75

%50

%25

---------

--------

4

%100

%100

%100

%75

%50

%25

---------

5

%100

%100

%100

%100

%75

%50

%25

6

%100

%100

%100

%100

%100

%75

%50

7

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%75

8 edo +

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

 

— D.B.E edo G.L.L kobratu eta kriterio hauen barruan ez diren kasuak, banaka aztertuko dira.

Ondasun bata baino gehiago dituzten per­tso­nek ez dute hobaririk jasoko.

L.G.S: Lanbidearteko ­Gutxieneko Soldata.

D.B.E: Dirusarrerak Berma­tzeko Errenta.

G.l.l: Gizarte Larriunetarako lagun­tzak.

II ERANSKINA

Fax tarifak/Tarifas de fax

 

Deiaren iraupena (Minutuak)

Duración de llamada

(minutos)

Hiri barruko deia

Llamada local

Probintzi barruko deia

Llamada provincial

Nazio barruko deia

Llamada nacional

Europa barruko deia

Llamada europea

Gainontzeko herrialdeak

Internacional

1

0,07

0,24

0,45

1,26

1,92

2

0,09

0,36

0,72

2,13

3,43

3

0,12

0,51

1,02

3

4,96

4

0,12

0,63

1,32

3,85

6,46

5

0,12

0,78

1,59

4,72

7,96

6

0,15

0,90

1,74

5,59

9,50

7

0,18

1,05

2,19

6,43

11

8

0,21

1,17

2,46

7,30

12,50

9

0,21

1,32

2,76

8,14

14

10

0,21

1,44

3,04

9,02

15,54