Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

220. zenbakia Data 2010-11-17 333 orria

7 Udal Administrazioa

ZUMAIAKO UDALA
Etxebizitzetarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzeko jarduerak arautzen dituen udal ordenantzari behin betiko onespena ematea.

ZUMAIAKO UDALA

Gaia: Etxe­bizi­tze­tarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin ­batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko jarduerak arau­tzen dituen udal ordenan­tzari behin betiko onespena ematea.

Udalaren osoko bilkurak, 2010eko uztailaren 29an, Etxe­bizi­tze­tarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin ­batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko jarduerak arau­tzen dituen udal ordenan­tzari hasierako onarpena eman zion.

Ordenan­tza hori 40 laneguneko epean jendaurrean jarri zen, 2010eko abuztuaren 16ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako 155 zenbakidun iragarkiaren bidez.

Ordenan­tza jendaurrean egon den epe barruan 6 alegazio edo iradokizun aurkeztu dira, eta zazpigarren bat epez kanpo.

Hori guztia dela eta, Udalaren osoko bilkurak, 2010eko urriaren 28an, ondorengo Erabakia hartu zuen:

Lehena.    M. Idurre Lazkanoren Alegazioa zati batean bakarrik onar­tzea proposa­tzen da. Ordenan­tza­ren I Eranskinean Juan Belmonte 43an Behe solairuan Jardueraren bat dagoela adieraztea eta Indamendi Eskalada taldearen jarduera komer­tziala ez izan arren ordenan­tza aplikagarria izateko bost urte itxa­ron beharra izatea.       

Bigarrena.  José Agustin Egańa Aristiren alegazioa onar­tzea, eta ondorioz Itzu­run zuhaizbideko oinezko pasabidean ordenan­tza aplikagarria izatea.

Hirugarrena.  Pedro Iriondo Gorostolaren alegazioa ez onar­tzea, 40,00 m˛ko azalera erabilgarria baino ­gutxiago duten etxe­bizi­tzak baimen­tzeko eskaera ez onar­tzea, ala ezarrita baitago egungo Zumaiako Arau Subsidiarioetan.

Laugarrena.  Jone M. Altzi­bar Aro­tze­naren alegazioa ez onar­tzea Zumaiako Arau Subsidiarioetan eremu hauetarako Plan Bereziak ida­tzi beharko direla ezar­tzen delako. Beraz, Ordenan­tza Alde Zaharrean ez da aplikagarria izango.        

Bosgarrena.  Ricardo Azcue Yereguik aurkezturiko alegazioei buruz zera erabaki­tzen da.

— 2.e. artikuluaren aldaketa onar­tzea, honela ida­tzia gera­tzeko:

e)  Lokala etxe­bizi­tza bihur­tzeko lizen­tzia eska­tzeko orduan, egungo jabeak erosi zuen egunetik ­gutxienez bost (5) urteko epea igaro ez bada, zuzeneko edo alboko 2. maila arteko arbasoen arteko doaineko erosketa baten bitartez erosi bada izan ezik.           

— 2d artikuluan azken jarduera bertan behera ­utzi zenetik ordenan­tza aplikagarria izateko aipa­tzen den bost urteko (5) epearen aldaketa ez onar­tzea.

— 3.1. artikuluan aipa­tzen den eragindako lokalen jabe guztien adostasun formala aurkeztu beharra ez eska­tzea onar­tzea. 3.1. artikuluko bigarren parrafoa horrela geratuaz:          

«Arau Subsidiarioetan ezarrita dagoen 40 m˛/etxe­bizi­tzako ­gutxieneko azalera erabilgarria bete­tze­aren kalterik gabe, 70 m˛ (t)ko batez besteko etxe­bizi­tza-tamaina hartu da oinarri­tzat. Aipatutako batez besteko tamaina hori aplikatuz azalera desberdineko etxe­bizi­tzak sor daitezke, baina horietako batek ere ez du arestian adierazitako ­gutxieneko azalera erabilgarria baino txi­kiagoa izango».

— Sortutako etxe­bizi­tzen salneurria kalkula­tzeko erabil­tzen den 1,5 indizearen aldaketa (1,5*BOE indizea) ez onar­tzea. 

— 4.4. artikuluari dagokion alegazioa ez onar­tzea. 4.4. artikuluan aipa­tzen diren erosleen taldekideek (familikoek 2. maila arte) bete beharreko baldin­tza legalak Etxe­bizi­tza Tasatuen Tokiko Ordenan­tzan ezar­tzen baitira eta Ordenan­tza horretan aurreikusi ez den guztian Babes Ofizialeko etxe­bizi­tzen alorrean indarrean dagoen autonomi araudia aplika­tzen baita.         


Seigarrena.  Merkatari­tza Elkarteak egindako alegazioa ez onar­tzea.

Zazpigarrena.  Jon Kepa Aguirrezabalaga Azanzaren alegazioa ez onar­tzea laugarrenean aipatutako arrazoiagatik.     

Zor­tzi­garrena.  Etxe­bizi­tze­tarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin ­batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko jarduerak arau­tzen dituen Ordenan­tza­ren azken ida­tzia berariaz eta behin betiko izaeraz onar­tzea, onartutako alegazio eta eskaerak eba­tzi eta horiek dakar­tzan aldaketak testuan jasota. Ordenan­tza­ren azken testua irizpen honetako I. Eranskinean jaso­tzen da.

Beraz, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honetan eranskin gisa argitara­tzen da ordenan­tza­ren testu osoa.

Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aurka administrazioarekiko auzi-errekur­tsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean, iragarkia argitara­tzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Hala ere, aldez aurreko izaeraz, Udal honen Osoko Bilku­raren aurrean aukerako berrazter­tzeko errekur­tsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Kasu honetan ezingo da administrazioarekiko auzietako helegiterik aurkeztu berrazter­tzeko errekur­tsoa erabaki arte.

Zumaia, 2010eko azaroaren 2a.—Ińaki Agirrezabalaga Alkorta, Alkatea.         (13080)

Hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko jarduerak arau­tzen dituen ordenan­tza.

Etxe­bizi­tze­tarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin ­batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko jarduerak arau­tzen dituen ordenan­tza­ren proposamena.

ZIOEN AZALPENA

Arau Subsidiarioen Berrikuspen horretan xedatuta dagoen moduan, hiri-lurzoruan kokatuta dauden eraikinetako behe-solairuen erabilera-erregimena, baldin eta horien antolamendua finkatua badago, dagozkien areetako Hirigin­tza Fitxe­tan ezarrita egongo da. Eraikinen behe-solairu hauetan kokatutako lokalei eman dakizkiekeen erabileren antolamenduan inolako erregulaziorik ezarri beharrik ez dagoela ­jotzen denean, hau da, unitate horietatik gehienetan, Arau Subsidiarioen Berrikus­penerako Ordenan­tza Orokorren 49. artikuluak definitutako erabilera-erregimenera ­jotzen du sistematikoki aipatutako ­Fitxa horrek.

Aipatutako 49. artikuluak bere lehenengo puntuan zera dio:

49.1.  Behe solairuak bizitegi erabilerako izateko, hirigin­tza fitxe­tan ezarrita egon behar du erabilera horrek (etxe­bizi­tza edo komunitate bizitokia), eta bi baldin­tza hauek bete behar ditu: Araudi honen 54. artikulutik 59. artikulura bitarteko artikuluetan ezarritako bizigarritasun baldin­tzak bete­tzea eta 55.4. artikulua bete­tzea; hau da, udalerriaren topografiaren ezaugarriak kontuan hartuta, espazio libre publikoko edo pribatuko lehenengo solairuan egotea. Erabilera horiek ez dituzte Arau Subsidiarioen oinarriak alda­tzen, ezarritako bolumena ez baita handi­tzen LLTBren 154. artikuluko ondorioetarako. Udal osorako, azterketa bat egin beharko da, area urbanoen arabera udal ordenan­tza arau­tzaile bat egiteko.    

— Ordenan­tza­ren testu berri hau ondorengo irizpide eta helburuak abiapuntu­tzat harturik egin da:

A.  Begi-bistakoa da udalerriko zenbait etxe­bizi­tza-eremu finkatutan ondare eraiki garran­tzi­tsua dagoela, hain justu ere eraikinen behe-solairuetan eta tarteko solairuetan, hirigin­tza-planeamenduan lokal horiek hirugarren sektorerako aurreikusita egon arren, hirigin­tza, ekonomia eta gizarte nahiz kultur arloko hainbat faktorerengatik egun okupatu gabe eta oso erabilera urriarekin aurki­tzen baitira, kasu ­batzuetan aspaldi samarretik. Beraz, aprobe­txa­mendurik ez duen eraikun­tza-aktibo bat dela esan dezakegu, eta gainera, kasu askotan, hiriko paisaiaren irudi degradatua eragiten dute. Egoera honek hirigin­tza-irtenbide eraginkor bat eska­tzen du, egun jarduerarik ez duten lokalei erabilera bat ematea ahalbide­tzeko.    

B.  Zumaian, Gipuzkoako eta EAEko hainbat eta hainbat udalerritan bezalaxe, egoera hori azter­tzea egoki dela jo da, aipatutako lokal horietan etxe­bizi­tza-erabilera ezar­tzeko baimena eman ahal izatea arautuko duen Ordenan­tza baten bitartez. Irtenbide horrek merkatuan etxe­bizi­tza berriak eskain­tzea susta­tzen du lurzoru berriak kon­tsu­mitu beharrik gabe.   

C.  Jarduketa-proposamen hau ez da mugagabeki gauzatu behar etxe­bizi­tze­tarako hiri-lurzoruaren edozein eremutan; izan ere, Alde Zaharrean (01) HA, San Telmo auzoa (02HA), Odieta-San Jose auzoa (03HA), ondoko Zabalgunearen zati batean eta gune komer­tzial­tzat definitutako guneetan, bertako merkatari­tza eta hirugarren sektoreko jarduerak babeste aldera, ezin izango da egin hemen aipagai dugun erabileraren aldaketa. Gainerako eremuetan posible da lokalen erabilera alda­tzea, baldin eta errespeta­tzen bada oraindik finka­tzeke dagoen ­gutxieneko epe bat, eraikina buka­tzen denetik edota hirugarren sektoreko jarduera bertan behera uzten denetik kontatuta.

D.  Problema bati irtenbidea emateak ezin dezake beste arazo ­batzuk sor­tzea eragin, ezta lehendik dauden beste ­batzuk areago­tzea ere. Horregatik, ez legoke justifikatuta lokalen erabilera alda­tzea, baldin eta egungo eraikinen barruko aparkaleku-gaitasuna murrizten badu, hasiera batean hirugarren sektoreko erabilerarako xedatuta dauden lokaletan aurki­tzen baitira horietako asko eta asko. Arazoa bide-sarera eta eremu publikoetara eramatea ekarriko luke horrek.

E.  Ordenan­tzak, nolanahi ere, bermatu egin beharko du lor­tzen diren etxe­bizi­tzek indarreko araudian eskatutako baldin­tza guztiak beteko dituztela, eta halaber, ­gutxieneko bizi-kalitatea zaindu beharko du (higiene, bizigarritasun, erabileren bateragarritasun eta abarren aldetik). Horrexegatik, erabilera-aldaketarako baimen-eskaera horiek kasu bakoi­tzean aztertu beharko dira, teknikariek txos­ten egokiak egin beharko dituzte eta, baimen arrazoitua emateko ala ez emateko, proposatutakoa bezalako erabilera bat gauza­tzeko duten gaitasun fun­tzionala hartuko da kontuan.

F.  Irisgarritasuna Susta­tzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legeak ezar­tzen duenez, etxe­bizi­tza-erabilera duten oin berriko eraikinek ibilerraztasuna bermatu beharko dute, 4.2 artikuluan adierazten diren irizpideekin bat etorriz.

Lokalak etxe­bizi­tza-erabilerarako egoki­tze hau ez denez «eraikin berrietan» gerta­tzen, artikulu hori ez litza­teke kasu hauetan aplikatuko, eta beraz, aplikatu beharko direnak Legearen 4.4 artikulua eta hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen ibilerraztasun-baldin­tzei buruzko arau teknikoak onar­tzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuko «Urbanizazio eta eraikinetako eraberri­tze-, zabalkun­tza- edo aldaketa-obrak» V. Eranskineko 2.4 artikulua izango dira.

Hala eta guztiz ere, irizpide orokor gisa hartu beharko da jarduera bakoi­tzean kontuan hartu eta beteko dela etxe­bizi­tza berriaren ibilerraztasuna edo erabilgarritasuna. Horren aplikazioak proposatutako helburuekiko desbidera­tze garran­tzi­tsuak eragingo lituzkeen kasuetan bakar-bakarrik baimenduko litza­teke, salbuespen modura, etxe­bizi­tza­ren ingurunea ez egoki­tzea.

G.  Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen arrazoien azalpenean, hauxe esaten da: «Etxe­bizi­tzak gero eta garestiago daude, eta herri honetan lur-eskasia izan dugu betidanik; horrek, beraz, inoiz baino beharrezkoagoa egiten du, etxe­bizi­tza babestuen kopuru handiak egin daitezen susta­tzea, populazioaren oso talde zabaletan eta, batez ere, gazte-jendearen artean zer nolako erosmen-ahalmen dagoen erreparatuta, era horretako etxe­bizi­tza baita prezioz beren beharrizanei egoki­tzen den bakarra. Etxe­bizi­tzen politikak, ikuspegi sozial batetik lan egin nahi badu, etxe­bizi­tza babestuen eskain­tza handitu behar du nabarmen; ez dago beste biderik. Hori dela eta, botere publikoek egoki diren neurriak hartu beharko dituzte, per­tsona guztiek etxe­bizi­tza duin bat eskura­tzeko duten eskubidea egia bilaka dadin».

Ordenan­tza berriak, ikuspegi horretatik, aukera ezin hobea eskain­tzen du hasierako helburua (lokal ­hutsak erabil­tzea) aberasteko, garran­tzi ­gutxiagorik ez duen beste batekin: Baimen­tzen diren etxe­bizi­tza berriak babes publikoko erregimen bati atxi­kita gera­tzea. Gure kasuan Udal Etxe­bizi­tza Tasatuena izango da erregimen hori, alegia, Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko Legeak berariaz jasotako kategoria.

Gure gizarteak paira­tzen duen etxe­bizi­tza-arazoaren gainean eragin zuzena du proposamen honek, produktu higiezin bat aurrez finkatutako prezio batean eskain­tzen duelako; izan ere, jabe­tza­ren eskualdaketetan gerta litezkeen espekulazio-egoerak mugatu egiten dira horrela, lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubidea izango baitu udalak, jarduera hori ekin­tza publikoko sektore sozio-ekonomiko behar­tsuenetarantz zuzenduz. Aipatutako Legeak aldarrika­tzen duenarekin bat datoz emai­tza horiek, eta gainera, justifikazio handiagoa eskain­tzen dute baimendutako erabilera-birmoldaketa horren ondorioz lokalei ematen zaien etekin ekonomikoa handi­tzen delako.

Salmentako prezioak eta birmoldatutako etxe­bizi­tza horien araubide juridikoa zehazte aldera, Zumaiako Udalak, Udal Etxe­bizi­tza Tasatuari buruzko Udal Ordenan­tza ere sortu zuen.          

ORDENAN­TZA­REN TESTU ARTIKULUDUNA

1. artikulua.  Ordenan­tza­ren xedea.

Ordenan­tza honen xedea, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko 2/2006 Legearen 60 eta 75 artikuluek xedatutakoaren babesean, eta Zumaiako Udalerriko Hirigin­tza Planea­menduaren Arau Subsidiarioen Araudi Orokorreko 49. artiku­luan aurreikusitakoa garatuz, etxe­bizi­tze­tarako hiri-lurzoruko eremu finkatu jakin ­batzuetan kokatuta dauden lokaletan etxe­bizi­tza-erabilera ezar­tzeko aukera arau­tzea da.

2.artikulua.  Ordenan­tza­ren aplikazio-eremua.

Ordenan­tza honen aplikazio-eremua egun dauden eraikinetako behe-solairu, soto eta solairuarteei dagokiena da, guztiak ere finkatutako etxe­bizi­tza-eremuetan kokatuak eta I. Eranskinean (textu eta planoz osatua) ezarrita dagoen eraikinen zerrendan aipatutakoak. Horiekin batera, I. Eranskinean sartu gabe dauden solairuarteak ere eremu horretan egongo dira, baldin eta irisgarritasun arazoengatik erabilera komer­tzialik emateko aukerarik ez badute.

Ondorio horietarako, behe-solairuaren definizioa, Zumaia­ko Udalerrian indarrean dauden Hirigin­tza Planeamen­duko Arau Subsidiarioen Ordenan­tza Orokorretako 33 artikuluak ezar­tzen duena izango da. Hala eta guztiz ere, lokalek beren azalera eraikiaren %50 ­gutxienez kale mugakideko edo mugakideetako sestraren gainetik eduki behar dute, lokal horien fatxa­dari dagokionez.

I. Eranskinaren zerrendan aipa­tzen ez diren lokaletan ez da etxe­bizi­tza-erabilera hau ezar­tzea onartuko, eta horietan aplikagarri den erabilera-erregimena kokatuak dauden hirigin­tza arearen Hirigin­tza ­Fitxa zeha­tzean aurreikusitakoa izango da bakar-bakarrik, eta egoki izanez gero, indarreko Arau Subsidia­rioen Araudi Orokorraren 33. Artikuluan ezarritakoa.

Ordenan­tza honen aplikazio-eremutik eta, beraz, etxe­bizi­tza gisa erabil­tzeko aukera horretatik kanpo gera­tzen dira honako hauek:

a)    Sotoaren egitura duten lokalak.

b)    Indarreko hirigin­tza-planeamenduan garaje/parkin erabilera berezirako xedatuta gera­tzen diren lokalak, edo etxe­bizi­tza-erabileraren lizen­tzia-eskaera egiten den unean eginkizun horretarako erabil­tzen ari direla egiazta­tzen den lokalak.  

c)    Lokala etxe­bizi­tza bihur­tzeko lizen­tzia eska­tzeko orduan, lehen erabilerako lizen­tzia eskuratu zutenetik ­gutxienez hamar urteko (10) epea bete ez duten eraikinetako lokalak.       


d)    Lokala etxe­bizi­tza bihur­tzeko lizen­tzia eska­tzeko orduan, bertan azken jarduera bertan behera ­utzi zenetik lehen bost urteko (5) epea bete ez duten eraikinetako lokalak.         

e)    Lokala etxe­bizi­tza bihur­tzeko lizen­tzia eska­tzeko orduan, egungo jabeak erosi zuen egunetik ­gutxienez bost (5) urteko epea igaro ez bada, zuzeneko edo alboko 2. maila arteko arbasoen arteko doaineko erosketa baten bitartez erosi bada izan ezik.           

3. artikulua.  Ordenan­tza honen xede diren lokaletan etxe­bizi­tza-erabilera baimen­tzeko baldin­tza teknikoak.

3.0.  Irizpide orokorrak.

Baldin­tza hauek etxe­bizi­tza­ren izaera eskuratu nahi duten lokalen egoki­tza­pen-lanetan aplikatuko dira. Udalak, salbuespen ­batzuetan, aipatutako alderdi horietakoren bat ez bete­tzea onartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik, Udal Zerbi­tzu Teknikoek aldez aurretik aztertu eta arrazoien bidezko balioespena egin ondoren, kasu bakoi­tzean.   

Erabilera-aldaketa egiteko egokitasuna defini­tzeko unitatea ataria izango da. Hortaz, hasiera batean, horrela kalifikatutako atari batean dauden lokalak soilik izango dira erabilera-aldaketa egiteko egokiak.

Edonola ere, Zumaiako Udalarekin batera adostutako irizpideak hirigin­tzako azterketan soilik oinarritu dira; hau da, lokalen kanpoaldeko analisian eta baita horiek inguruarekin duten harremanaren analisian ere. Hortaz, hirigin­tzako azterketa egin ondoren erabilera-aldaketa egiteko egoki­tzat jo diren ataritan dauden lokalek ordenan­tza honek zehazten dituen baldin­tzak ere bete beharko dituzte.

3.1.  Bizigarritasun baldin­tzak.

Etxe­bizi­tza­ren ­gutxieneko azalera erabilgarria, etxe­bizi­tza­ren ­gutxieneko programa fun­tzionala, etxe­bizi­tza osa­tzen duten gelen ­gutxieneko azalerak eta neurriak, etxe­bizi­tza­ren espazioen ­gutxieneko altuera librea, etxe­bizi­tzako gelen banaketa eta antolamendu fun­tzionalerako baldin­tzak eta etxe­bizi­tzako gelen argiztapen eta aireztapenaren baldin­tzak Zumaiako Udalerriko Hirigin­tza Planeamenduko indarreko Arau Subsi­diarioetako 55. artikuluan jasotako zehaztapenak aplikatuko dira oso-osorik.           

Arau Subsidiarioetan ezarrita dagoen 40 m˛/etxe­bizi­tzako ­gutxieneko azalera erabilgarria bete­tze­aren kalterik gabe, 70 m˛ (t)ko batez besteko etxe­bizi­tza-tamaina hartu da oinarri­tzat. Aipatutako batez besteko tamaina hori aplikatuz azalera desberdineko etxe­bizi­tzak sor daitezke, baina horietako batek ere ez du arestian adierazitako ­gutxieneko azalera erabilgarria baino txi­kiagoa izango.

Lortutako gehienezko etxe­bizi­tza kopurua kontrola­tzeko helburuaren aurkakoa den emai­tza­rik izan ez dadin, aipagai dugun azalera hori, esku hartu beharreko eremu bakoi­tzean ezarritako batez besteko etxe­bizi­tza aplika­tze­arren, egokitu beharreko lokal osoari dagokiona izango da, 2009ko abenduaren 31 baino lehen erregistratutako zatiketa-egoeraren arabera. Eta beraz, ez dira kontuan hartuko jatorrizko lokalaren segregazioak, aipatutako data hori baino geroago egiten baldin badira. 

3.2.  Sarbideen baldin­tzak.

Etxe­bizi­tza berrietarako sarbideak horiek koka­tzen diren eraikinaren barne-zirkulaziorako elementu komunetatik barrena egin beharko dira. Sarbide hori fisikoki, fun­tzionalki edo legez ezinezkoa baldin bada, eta salbuespen modura, aurrealdeko kanpo-espazio ez-eraikietatik barrena zuzenean egin dadila onartu ahal izango da, bebarru edo atari independente berri bat eginez horretarako, eta etxe­bizi­tza batera edo gehiagotara sar­tzeko ateek bertara eman ahal izango dute. Atari horrek izango dituen ­gutxieneko neurriek aukera eman behar dute, ­gutxienez, horren barruan 1,50 m-ko diametroa duen zirkulu bat marrazteko. Sarbideko eremu honen azalera ez da zenbatuko aurreko apartatuan ezarritako etxe­bizi­tza­ren ­gutxieneko azaleraren kontrol-ondorioetarako.

Sarbide hori eraikinaren kanpoaldetik egiten baldin bada, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen sarbide-baldin­tzei buruzko Arau Teknikoak onar­tzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuko V. Eranskinean ezarritako arauak bete daitezela bermatu beharko da.

Aurreko ataletan aipatutako baldin­tze­tako bat ez bete­tzea onar daiteke hori bete­tzea ezinezkoa bada. Salbuespenezko kasu horietan, Udaleko teknikariek kasua aztertu eta txos­ten bat prestatu beharko dute.

3.3.  Baldin­tza estetikoak.

Hiri-inguruneen babes-neurri gisa, eraikin osoak duen egiturarekin eta materialekin bat etorri beharko du etxe­bizi­tza berriaren fatxa­dako tratamenduak. Aurkezten den proiektuak grafikoki islatu beharko du, ­fatxada guztien­tzat eta horietako bakoi­tza­ren­tzat, baldin­tza horren justifikazioa, baita proiektuaren xede den eraikinaren argazki eguneratuak ere, materialen erabilera eta konposizioa justifika­tze­ari begira.           

3.4.  Beste baldin­tza ­batzuk.

A)    Esekitokiak:

Esekitoki izateko eremuak, ahal izanez gero, etxe­bizi­tza­ren kanpoaldera aireztapena dutela egingo dira, baina edonola ere, fatxa­datik barrualdera. Hori ezinezkoa balitz, arropa-lehorgailuak jar­tzea aurreikusiko da. Arropa-lehorgailua eduki­tzea eta fun­tziona­tzea ezinbesteko baldin­tza izango da etxe­bizi­tza­ren lehen okupaziorako lizen­tzia eman ahal izateko.   

B)    Ur beroa eta berokun­tza sor­tzea:

Ur beroa eta berokun­tza sor­tzeko sistemek keak edo gasak sor­tzen badituzte, ke edo gas horiek kanpora­tzeko teilaturainoko hodi egokiak daudenean edo jar daitezkeenean bakarrik onartuko dira. Horrela ez bada, energia elektrikoa erabili beharko da hornigai gisa.

C)    Segurtasuna ­fatxada-baoetan:

Kanpoaldera irekitako baoetan babes gisa hesiak jar­tzea onartuko da, betiere baoaren barruan jar­tzen baldin badira; eta ez da inola ere onartuko fatxa­datik kanpoaldera irtetea. Per­tsianak jarriz gero, horien kaxa barrualdean egongo da.     

D)    Solairuarteak:

Solairuarteak eraiki ahal zango dira. Nolanahi ere, etxe­bizi­tzako gela guztiek, nagusiak, osagarriak edo zerbi­tzu­koak izanik ere, bete beharko dute bizigarritasunari buruzko xedapenek (Arau Subsidiarioen 55 art.) ezarritako ­gutxienezko altuera, eta ez da egiturako edota instalazioetako inolako elementurik egongo xedapen hori bete­tzea erago­tziko duenik. Nolanahi ere, tarteko solairuaren gehienezko azalera, koka­tzen den etxe­bizi­tzari nahitaez atxi­kita egon beharko duelarik, ezin daiteke izan etxe­bizi­tza berriak okupatutako behe-solairuaren azaleraren ehuneko berrogeita hamar (%50) baino handiagoa.          

E)    Erabilera bateragarriak:

Etxe­bizi­tza berriaren aldameneko lokaletan lehendik dauden jardueren ezaugarrien arabera, etxe­bizi­tza-erabileraren egoki­tza­pen-obren proiektuan bermatu eta teknikoki justifikatu egin beharko da etxe­bizi­tza berria egoki hosgabe­tzeko beharrezko neurriak beteko direla.  

F)    Eraikun­tza eta diseinua:

Lokala etxe­bizi­tza­rako egoki­tzeko Proiektu horrek justifikatu egin beharko du eraikingin­tza­renKode Teknikoa onesten duen mar­txo­aren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren arabera eta hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen sarbide-baldin­tzei buruzko arau teknikoak onar­tzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren arabera, baita oro har aplikatu beharrekoa den Etxe­bizi­tzen Eraikun­tza eta Diseinuari buruzko indarreko Araudiaren arabera ere, aplikatu behar zaizkion zehaztapenak beteko direla.

Horri begira, bainu-geletan eta sukaldeetan aireztapenerako eta keak kanpora­tzeko irtenbideak proposatu ahal izango dira, indarrean dauden Arau Subsidiarioen 55.4 artikuluan espresuki adierazitakoen alternatiba gisa, baldin eta udaleko zerbi­tzu teknikoek baliagarri­tzat ematen badituzte eta, dena dela ere, Eraikingin­tza­ren Kode Teknikoa onesten duen mar­txo­aren 17ko 314/2006 Errege Dekretuan horretarako aurreikusitakoa bete­tzen dela justifika­tzen bada.

Halaber, fatxa­dako ate-leihoen eta argizta­tze zein airezta­tze­rako elementuen kokapenerako irtenbide berriak proposatu ahal izango dira, indarrean dauden Arau Subsidiarioek ezarritako parametroetara estu-estu egoki­tzen ez badira ere, baldin eta Udal Zerbi­tzu Teknikoen oniri­tzia badute. Nolanahi ere, kokapen berriak onargarriak izango dira etxe­bizi­tza­ren bizigarritasun baldin­tzak eta bertako erabil­tzaileei segurtasun eta pribatutasunaren inguruko ezinbesteko baldin­tzak hobe­tzeko direnean eta eraikinaren ezaugarri arkitektonikoekin bat dato-­zenean.

G)    Babes Ofizialeko erregimenari atxi­kitako etxe­bizi­tzak:

Lor­tzen diren etxe­bizi­tza horiek babes ofizialaren erregimenari atxi­kita gera­tzen badira, lehentasunez bete beharko dira horrelakoak arau­tzen dituzten xedapen berezietan ezarritako baldin­tza teknikoak eta materialak (babes ofizialeko etxe­bizi­tzen diseinu-ordenan­tzak, eta abar).  

Ordenan­tza honetan ezarritako baldin­tza teknikoak etxe­bizi­tza horietan ordezko eta/edo osagarri modura aplikatu beharrekoak izango dira, betiere aipatutako xedapen berezi horietan ezarritakoekin bateragarri baldin badira.

H)    Pribatutasuna eta segurtasuna:

1.    Etxe­bizi­tzen barrualdea zuzenean kanpoaldetik ez ikusteko, eta etxe­bizi­tza­ren irisgarritasunarekin bateragarria bada soilik, kanpoko sestraren eta etxe­bizi­tza­ren lurzoruaren mailaren artean ­gutxienez berrogeita hamar (50) zentimetroko altuera egon beharko du hiru (3) metro baino gehiagoko altuera librea duten lokal guztietan.

2.    Hiru (3) metro baino ­gutxiagoko altuera librea duten lokaletan, eta oro har irisgarritasuna eta pribatutasuna bateragarri egin ezin diren lokaletan, ez da etxe­bizi­tza­ren lurzoruaren maila igo­tzea eskatuko. Hala ere, eta irizpide orokor bezala, nolabaiteko babesa jarri beharko da (zonalde berdea, terraza, etab.) lokala eta erabilera publikoko kanpoko pasabideen artean.

3.    Edozein irtenbide erabaki­tze­rakoan lehentasuna emango zaio etxe­bizi­tza­ren irisgarritasunari.

4.    Per­tsianak, xaflak eta hesiak bezalako segurtasun elementuak erabil daitezke, betiere fatxa­daren lerroa mantendu eta Ordenan­tza­ren III. Kapituluan ezar­tzen diren baldin­tza estetikoak manten­tzen badira. Per­tsianak jar­tzen badira, haien kaxak fatxa­datik barrualdera kokatuko dira.     

I)    Kontagailu eta poston­tzien kokapena

Etxe­bizi­tzara gune komun batetik sar­tzen bada (ataria, etab.), kontagailua gune horretan jarri beharko da, aurretik daudenen ondoan eta zerbi­tzua eskain­tzen duten enpresek ezarritako irizpideei jarraiki. Sarbidea independentea bada, kontagailuak ezingo du fatxa­daren lerrotik atera.      

4. artikulua.  Etxe­bizi­tza-erabileraren erregimen juridikoa eta baimenerako baldin­tzak.

Zumaiako Udalak lortu nahi dituen helburuak berma­tze­arren, etxe­bizi­tza­ren merkatuan zuzenean eragiteko helburuz eta jarduera espekulatiborik sor ez dadin, Ordenan­tza honetan araututako lokalen erabilera-aldaketarako baimenak izaera orokorreko honako baldin­tzen menpe geratuko dira, eta hala agerraraziko da erabilera hori baimenduko duen udal erabakian:           

4.1.  Etxe­bizi­tza berriak sal­tzeko eta errentan jar­tzeko gehienezko prezioa eta kalifikazioa.

Ordenan­tza hau aplikatuz lor­tzen diren etxe­bizi­tzek Erregimen Orokorreko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuaren kalifikazio iraunkorra izango dute, jabe­tza erregimenean edo erabateko jabe­tzan.

Etxe­bizi­tza hauen salmentako eta alokairurako gehienezko prezioak ezin izango du 1,5 indizea gainditu Udalaren behin-behineko kalifikazioa lor­tzeko unean indarrean dagoen erregimen orokorreko babes ofizialeko etxe­bizi­tzen gehienezko prezioarekiko.

4.2.  Lehentasunez erosteko eskubidea era­tzea Udalaren alde.

Lor­tzen diren etxe­bizi­tze­tan gehienezko salmenta-prezio horiek eraginkortasunez beteko direla berma­tzeko helburuz, horien gainean lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubide bat ezarriko da Udalaren alde, Udal Etxe­bizi­tza Tasatuaren Ordenan­tza Arau-emailean aurreikusitakoaren arabera.

Horri begira, obrak amaitu ondoren, lehen okupaziorako lizen­tzia eman ahal izateko berariazko baldin­tza gisa, etxe­bizi­tza­ren obra berriaren eskritura aurkeztu beharko da Udale­txean, eta bertan, honakoa agerrarazi beharko da:

— Etxe­bizi­tza horrek Udal Etxe­bizi­tza Tasatuaren kalifikazio iraunkorra edukiko du, jabe­tza-erregimenean edo erabateko jabe­tzan.

— Etxe­bizi­tza­ren salmenta-prezio finkatua, erabileraren udal baimenak ezarria eta Ordenan­tza honetan xedatutakoak arautua.

— Udalaren alde lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubide iraunkorra era­tzea etxe­bizi­tza­ren jabe­tza­ren eskualdaketetan, Udal Etxe­bizi­tza Tasatuaren kalifikazioaren menpe aurki­tzen den bitartean.

4.3.  Etxe­bizi­tzak eskualda­tzeko baldin­tzak.

Erabilera aldaketaren susta­tzaileak berak erabil­tzeko diren etxe­bizi­tzen kasuan izan ezik –Ordenan­tza honen 6.1 artikuluaren xedapenen arabera, Udalari jakinarazi behar zaio hori–, etxe­bizi­tzen jabeek haiek besteren­tzea erabaki­tzen dutenean, hala lehen salmentan nola ondorengoetan, hauxe izango da prozedura:         

— Etxe­bizi­tza besterengana­tzeko erabakia jakinaraziko zaio Udalari, aurreikusitako eskualdaketaren prezioa eta gainerako fun­tsezko baldin­tzak adieraziz.

— Eskualdaketaren erabakia formalki jakinarazi eta hiru hilabeteko epean, Udalak interesdunari esleipendun-eroslearen izen-abizenak eta helbidea emango dizkio. Erosle-esleipendun hori Etxe­bizi­tza tasatuen tokiko ordenan­tzan 17. artikuluan zehaztutako «Etxe­bizi­tza Babestuen Eska­tzaileen Erregistroa» izenekotik hautatuko da.           

— Aurreko paragrafoan aipatutako epea igaro eta gero, etxe­bizi­tza­ren erosle-esleipendunaren berariazko jakinarazpenik jaso ez bada, proiektaturiko besterengana­tzea libreki egin ahal izango da; beraz, eska­tzaileak berak proposatutako interesdun bati saldu ahal izango dio etxe­bizi­tza, eta interesdunaren izen-abizenak eta helbidea eman beharko ditu jakinarazpenetarako, eta datuen bidez egiaztatu beharko du etxe­bizi­tza­ren eroslegaiak zuzen bete­tzen dituela Ordenan­tza honek 4.6 artikuluan esleipendunei eskatutako baldin­tza guztiak. Udalak, jasotako datuak aztertu eta gero, etxe­bizi­tza erosteko proposatutako hautagaia baliozkoa den ala ez eba­tziko du; horretarako datu osagarri gehiago eska­tzeko aukera izango du.

— Interesdunak besterengana­tzeko erabakiaren jakinarazpenik bidaliko ez balu, Udalak ­atzera-eskura­tzeko eskubideaz baliatu ahal izango du besterengana­tze­aren berri izan duenetik hasi eta urtebeteko epean. ­Atzera-eskura­tzeko eskubide hori ere erabili ahal izango du epe berean baldin eta jakinarazpenean eskatutako betebeharretakoren baten berri eman ez bada, edota eskualda­tze­aren prezio efektiboa txi­kiagoa balitz, edota baldin­tzek gastu ­gutxiago ekarriko balituzte. Udalak etxe­bizi­tza horiek eskura­tzea udal-ondarean sar­tzeko izango da, alokairuan emateko, beste ostatu bat emateko, prekarioan laga­tzeko edo antze­koetarako.

4.4.  Lehentasunez erosteko eskubidearen salbuespena.

Etxe­bizi­tza­ren jabe­tza­ren eskualdaketan, ez da beharrezkoa izango Ordenan­tza honen 4.3 artikuluan ezarritako baldin­tzak bete­tzea, baldin eta jabe-eskualda­tzailearen arbasoen edo ondorengoen alde egiten denean zuzeneko edo alboko 2. maila arte (aitona-amonak, gurasoak, seme-alabak, bilobak eta anaiak). Nolanahi ere, kasu honetan ere, formalki adierazi beharko zaio udalari eskualda­tzeko borondatea.

4.5.  Etxe­bizi­tzen jabe­tza eskualda­tzeko udal baimena.           

Aurreko bi artikuluetan adierazitako kasu batean nahiz bestean, eskualdaketa hori onar­tzen duen agiri bat prestatuko du Udalak, eta bertan, Erregimen Orokorreko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuaren kalifikazioari bere horretan ­eutsiko zaio itzu­lezintasunez, eta hori gabe ezin izango da eskualda­tzailearen eta esleipendunaren edo familiarraren arteko eskritura publikoa egin, ez eta, jakina, hori Jabe­tza­ren Erregistroan inskribatu ere.

4.6.  Esleipendunaren baldin­tzak.

Ordenan­tza honek araututako etxe­bizi­tzen esleipenduna izateko, ezinbestekoa izango da Udal Etxe­bizi­tza Tasatuaren Ordenan­tzan ezarritako baldin­tzak bete­tzea jabe-eskualda­tzaileak Udalari salmenta jakinarazten dion momentuan.  


Etxe­bizi­tza horien errentariek baldin­tza berberak bete beharko dituzte.

4.7.  Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzen erregimena aplika­tzea.

Eraikinaren lokalak eta/edo solairuak oso-osorik Babes Ofizialeko etxe­bizi­tze­tarako aurrez xedatutako erakinetan kokatuta daudenean, salbuespen bakarra izanik beste erabilera ­batzuetarako xedatuta dauden solairuak edo parteak, eta Ordenan­tza indarrean sar­tzen den unean erregimen horri atxi­kita daudenean, eta arlo honetan indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideak kontuan izanik, Ordenan­tza honek araututako erabilera baimen­tzeak dakar­tzan etxe­bizi­tza berriak Babes Ofizialeko Erregimen horretara atxi­kita geratuko dira. Horri begira, aipatutako legeria horretan jasotako zehaztapenak aplikatuko dira, eta halaber, bere kalifikazioa eta eskualdaketa-prezioa arau­tzen dutenak, horien eskumena duen Administrazioak lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubidea erabil­tze­aren mende.  

5. artikulua.  Etxe­bizi­tza-erabilera baimen­tze­aren mende geratuko diren hirigin­tza-kargak.

Etxe­bizi­tza babestuaren haztapen koefizienteak eta erabilera ter­tziariokoenak oso antze­koak direnez, Ordenan­tza honi jarraiki gauza­tzen diren erabilera-aldaketek ez dute eraginik izango hirigin­tzako eraikigarritasunean, hau da, ez dute eraikigarritasun maila handituko edota txi­kituko. Hortaz, Udalak ez du hirigin­tzako eraikigarritasun haztatua handi­tze­ari dagokion por­tzen­tajea eskatuko eta susta­tzaileak ezingo du galdutako hirigin­tzako eraikigarritasun haztatua erreklamatu.  

6. artikulua.  Etxe­bizi­tzen erabilera finka­tzeko baimena eta obra eta lehen erabilerarako lizen­tzia erdiesteko prozedura-baldin­tzak. Aurkeztu beharreko dokumentazioa. Epeak.  

6.1.  Etxe­bizi­tza-erabilera baimen­tzea:

Lokalaren jabeak aurkeztu behar duen eskaeraren bidez emango zaio hasiera prozedurari. Eskaera horrekin batera ondorengo agiriak aurkeztu beharko dira:

A)    NANaren fotokopia.

B)    Lokalaren deskribapen osoa, titulartasuna, kargak, zorrak eta abar aipa­tzen dituen Jabe­tza Erregistroko ziurtagiri eguneratua, eta halaber, lokala erosi zeneko eskritura publikoaren fotokopia.

C)    Higiezina Ordenan­tza honetan ezarritako baldin­tze­tan besterengana­tzeko edo errentan jar­tzeko per­tsona susta­tzailearen borondatearen adierazpena, berak, arbasoen edo ondorengoen alde egiten denean zuzeneko edo alboko 2. maila arte (aitona-amonak, gurasoak, seme-alabak, bilobak eta anai-arrebak) erabil­tzeko asmoa eduki ezean, eta hala baldin bada, berariaz adierazi beharko da xehetasun hori.

D)    Fatxa­den egungo egoeraren eta lokalaren barrualdearen argazkiak.

E)    Memoria, honako hauekin:

— Etxe­bizi­tza gisa berregokitu nahi den lokalaren egungo egoerari buruzko deskribapena, eta ­gutxienez, honako alderdiak zehaztuko dira: Azalera, irispide-sistema, zerbi­tzu-sarearen hartuneak, erabilera eta jarduera, eskaera egiteko unean, bai berregokitu beharreko lokalarena eta bai horrekin horizontalki nahiz bertikalki muga egiten duten lokalenak, eraiki gabe dauden eta lokalarekin muga egiten duten espazioen titulartasun publikoa edo pribatua, eta eraikin horrek izan dezakeen babes-erregimena, egoki denean.

— Egin nahi den jardueraren deskribapena eta justifikazioa. Ordenan­tza honen 2. eta 3. artikuluetan erabakitakoa nola bete behar den berariaz adieraziz, eta bereziki, irispideei dagokienez hartu beharreko soluzioa.

F)    Planoak:

— Kokapen-planoa, 1:500 eskalan, finkaren egoera garbi adieraziko duena, bide publikoak eta partikularrak ere aipatuz.

— Lokalaren egungo egoeraren oin, ­fatxada eta sekzioen planoa, ­gutxienez 1/100 eskalan. Oin-planoan lokalaren lurreko sestrak eta horrekin muga egiten duten espazioenak jasota geratuko dira.

— Lokalak dituen zerbi­tzu-sareak (ura, saneamendua, elektrizitatea, gasa, aireztapena) eta sare horietan egin daitezkeen hartuneak irudikatuta agertuko dituen egungo egoeraren planoa (bere ezaugarri teknikoak definituz).

— Oin, ­fatxada eta sekzioen planoa, ­gutxienez 1/100 eskalan, Memorian deskribatu eta justifikatu den egoki­tza­pen-proposamenetik lor­tzen den egoera irudikatuta duena.     

Udaleko Zerbi­tzu Teknikoek, lokalaren ikuskapen-bisita egin ondoren, txos­ten baten bitartez agerraraziko dute ager­tzen Ordenan­tza honen I Eranskinean jasotakoen artean ager­tzen dela, eta lokalak bertan etxe­bizi­tza bat koka­tzeko duen gaitasuna balioe­tsiko dute, ordenan­tza honen 2. eta 3. artikuluetan ezarritako irizpideekin bat etorriz. Etxe­bizi­tza-erabilera ezar­tzeko proposamena egoki interpreta­tze­ari begira beharrezkoa izango balitz, aipatutako txos­ten hori egin aurretik, datu berriak aurkezteko eskatu ahal izango zaio eska­tzaileari, edo jada aurkeztu dituenak argitu eta osatu ­ditzala.          

Lokal horrek eskatutako baldin­tzak bete­tzen baditu eta horren aldeko txos­ten teknikoa jaso­tzen badu, udaleko organo eskudunak etxe­bizi­tza­ren erabilera baimen­tzeko erabakia emango du eta erabaki horretan bertan etxe­bizi­tza­ren erabilera hori zein erregimen juridikoren mende geratuko den adieraziko du, Ordenan­tza honen 4. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz. Ebazpen hau bi hilabeteko epean eman beharko da nahitaez, eskaera aurkezten denetik edo, egoki izanez gero, eskatu ahal izan zaion dokumentazio osagarria aurkezten duen egunetik konta­tzen hasita.

6.2.  Zortasunak eta jabe­tza horizontalaren arauak.

1.  Lokalak etxe­bizi­tza babestu bihur­tzeko udal-baimena hirugarrenen eskubideei eta jatorrizko eraikinak izan ditza­keen zortasunei (gune komunetara sarbidea, patioak, instalazioetara sar­tzeko pasabideak, etab.) kalterik egin gabe emango da.   


2.    Erabilera-aldaketa sustatu duen per­tso­nak izango du jabeen erkidegoaren estatutuan edota jabe­tza horizontalaren tituluan eska daitezkeen balizko aldaketak egiteko ardura. Erabilera-aldaketa egiteko udal lizen­tziak ez die gainon­tzeko jabeei eragiten ezta partikularren arteko harremanei ere. Partikularren arteko gatazkak, adostasunik ez badago, justiziako auzitegi arruntetan konponduko dira.      

6.3.  Obra-lizen­tzia:

Etxe­bizi­tza berria egoki­tzeko obra-lizen­tzia erdiesteari begira, interesatuak, erabilera-lizen­tzia jakinarazten den egunetik hiru hilabeteko gehienezko epean, Proiektu Tekniko bat aurkeztu beharko du eskaerarekin batera, teknikari eskudunak izenpetua eta dagokion Elkargo Profesionalak one­tsia. 

Obra-lizen­tzia eman ondoren, eska­tzaileak lau hilabeteko epea izango du horiek hasteko, eta gehienez ere zor­tzi hilabete amai­tzeko, horiei hasiera eman zaion egunetik hasita. Salbuespen modura, eta justifikatuz gero, bi hilabeteko luzapen bakarra eman ahal izango da obrak hasteko.       

6.4.  Lehen erabilerarako lizen­tzia:

Obra amaitu ondoren, lehen erabilerarako lizen­tzia eskatu beharko du, Zumaiako Planeamenduko Arau Subsidiarioen Arautegi Osagarriaren dokumentuko 13. ataleko 4. artikuluan eskatutako dokumentazioarekin bat etorriz. Aurkeztu beharreko obra berriaren adierazpen-eskrituran, Ordenan­tza honen 4. artikuluak agin­tzen duen moduan, honakoa agerraraziko da: Etxe­bizi­tza berriak Udal Etxe­bizi­tza Tasatu gisa izango duen kalifikazio iraunkorra, jabe­tza-erregimenean edo erabateko jabe­tzan, erabilera baimen­tzen duen udal erabakian horretarako ezarritako etxe­bizi­tza­ren salmenta-prezioa eta Udalaren alde lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubide iraunkorra.

Lehen erabilerako lizen­tzia emateko ezinbesteko baldin­tza izango da hori eska­tzen den unean etxe­bizi­tza berria hiriko zerbi­tzu-sareetara benetan konektatuta egotea: Ur-hornidura, saneamendua, energia elektrikoaren hornidura eta, hala egokituz gero, gasaren hornidura.        

Obrak amaituta egon beharko du, lehen erabilerarako lizen­tzia erdie­tsi eta etxe­bizi­tzara bizi­tzera etorri beharko da urtebeteko epean, obra-lizen­tzia ematen denetik konta­tzen hasita, obrak hasteko luzapen bat eman ezean.      

Hori bete­tzen ez bada, interesatuak etxe­bizi­tza erabil­tzeko udal baimenaren arabera eskuratu duen eskubidea galduko du.

7. artikulua.  Lokala etxe­bizi­tza-erabilera baimenduari atxiki­tzea.

Lokalen erabilera Ordenan­tza honek araututako baimenari atxi­kita geratu denean, ezingo dira etxe­bizi­tza­rena ez den beste erabilera ­batzuetarako xedatu, hamar urteko ­gutxieneko epean, lehen erabilerarako lizen­tzia erdiesten den egunetik konta­tzen hasita. Hori guztia, Udalerriko Planeamendu Orokorraren ondoz ondoko Berrikuspenetan ondoriozta­tzen denaren arabera lokal horiei aplikagarri zaizkien erabileren erregimenari buruzko zehaztapenen kalterik gabe.

8. artikulua.  Etxe­bizi­tza-erabilera baimenduta duten lokalen erregistroa.

Ordenan­tza honen aplikazioaren ondorioz etxe­bizi­tza erabilera baimenduta duten lokal guztiak Udal Etxe­bizi­tza Tasa­tuaren Ordenan­tza Arau­tzailearen Bigarren Xedapen Gehiga­rrian aurreikusitako Udal Erregistroan inskribatuko dira.       

9. artikulua.  Ziurtagiriak egitea.

Halaber, onartutako etxe­bizi­tza-erabileraren baimena egiazta­tzeko interesatuek eska­tzen dituzten ziurtagiri guztiak egingo ditu Udalak.

10. artikulua.  Katastroari jakinaraztea.

Jatorriz hirugarren sektoreko erabilerarako xedatuta zegoen lokal batean etxe­bizi­tza-erabilera baimendu ondoren, xehetasun hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Hiri-lurren Katastroari jakinaraziko dio Udalak, egoki diren ondorioetarako.

11. artikulua.  Izatezko egoerak arau­tzea.

I Eranskinean ageri diren eraikinetako lokalak etxe­bizi­tze­tarako erabil­tzeko eta egoki­tzeko jarduerak onartu ahal izango dira, baldin eta Ordenan­tza hau indarrean sartu aurretik egin badira, dagokion udal lizen­tziarik gabe, betiere ber jabeak hala eska­tzen badu eta testu artikulatu honetan ezarrita dauden baldin­tza teknikoak, erregimen juridikokoak eta prozedurazkoak bete­tzen badira. 

Nolanahi ere, jarduera hauek legezta­tze­ari dagokionez, Ordenan­tza honen 6. artikuluan aurreikusitakotik ondoriozta­tzen diren baldin­tza arruntak bete­tze­aren kalterik gabe, lizen­tziarik gabe egindako obrei dagozkien tasa eta zergak eta Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko Legearen arabera aldez aurretik egindako lege-urra­tze­ari dagokion zigor ekonomikoa ordaindu beharra izango du.

Azken xedapenak.

Lehena.  Ordenan­tza hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Bigarrena.  Udal Etxe­bizi­tza Tasatuaren Ordenan­tza ezin ­utzizko erreferen­tzia da Ordenan­tza honetarako eta bertako xedapenak aplikatuko dira UETen Erregimenarekin lotuta dauden eta Ordenan­tza honetan berariaz aurreikusita ez dauden alderdi guztietan.          

Hirugarrena.  Eranskinak egunera­tzea.

1. Eranskina Udalba­tza­ren erabaki bitartez eguneratu ahal izango dira.