Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

145. zenbakia Data 2010-08-02 102 orria

7 Udal Administrazioa

ZUMAIAKO UDALA
Bizileku-erabilerako eraikinetan dauden etxebizitzen irisgarritasuna sustatzeko udal ordenantzari behin betiko onespena ematea.

ZUMAIAKO UDALA

Bizileku-erabilerarako eraikinetan dauden etxe­bizi­tzen irisgarritasuna susta­tzeko udal ordenan­tzari behin betiko onespena ematea.

Udalaren osoko bilkurak, 2010eko apirilaren 29an, bizileku-erabilerarako eraikinetan dauden etxe­bizi­tzen irisgarritasuna susta­tzeko udal ordenan­tzari hasierako onarpena eman zion.

Ordenan­tza hori 30 eguneko epean jendaurrean jarri zen, 2010eko ekainaren 4ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako 104 zenbakidun iragarkiaren bidez, eta ez denez aurkeztu inolako erreklamaziorik zein iradokizunik, aipatu ordenan­tza behin betiko onartu­tzat ematen da.

Beraz, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honetan eranskin gisa argitara­tzen da ordenan­tza­ren testu osoa.

Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aurka administrazioarekiko auzi-errekur­tsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean, iragarkia argitara­tzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Hala ere, aldez aurreko izaeraz, Udal honen Osoko Bilkuraren aurrean aukerako berrazter­tzeko errekur­tsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Kasu honetan ezingo da administrazioarekiko auzietako helegiterik aurkeztu berrazter­tzeko errekur­tsoa erabaki arte.

Zumaia, 2010eko uztailaren 20a.—Ińaki Agirrezabalaga Alkorta, Alkatea.

(1250)   (9051)

ERANSKINA

Bizileku-erabilerarako eraikinetan dauden etxe­bizi­tzen irisgarritasuna susta­tzeko udal ordenan­tza

ZIOEN AZALPENA

Indarrean dagoen irisgarritasuna susta­tzeko legediak ain­tzat har­tzen du, per­tsona ezinduen aukera berdintasunaren eskubidea berre­tsi eta horien desabantaila eta zailtasunak aurreikusi edota konpen­tsa­tzeko ekin­tza positiboko neurrien beharra. Aldi berean, aginte publikoei eta, orokorrean,, gizarte osoari eska­tzen die honako erabaki egokiak har ditza­ten: Beste hainbat helbururen artean, per­tsona horien­tzat ingurune fisikorako (zen­tzu zabal batean ulertuta: Hiri-ingurunea, espazio publikoak, eraikinak, e.a.) sarbidea ahalbide­tzea eta berma­tzea, modu eraginkor eta erreal batean.

Zumaiako Planeamentuko Arau Subsidiarioen 35. artikuluak azalera eraikigarria kalkula­tzeko kontuan har­tzen ez diren elementu moduan sailka­tzen ditu, besteak beste, finkatutako eraikinetan traba arkitektonikoak ken­tzeko edo hobeto atera­tzeko eta sar­tzeko jarritako igogailuak eta instalazioak, bai eraikinaren barrukoak, bai kanpokoak (par­tzela pribatua bada).           

Une honetan eta udalerri honetan, egun dauden eraikinetan kokaturiko etxe­bizi­tza askok, nahiz eraikin horiek beraiek ere, ahalmen urritasuna dutenen­tzako irisgarritasun arazoak eta zailtasunak dituzte. Irisgarritasuna oztopatu edota eragozten duten hirigin­tza- edota arkitektura-trabak.

Lurzoruari eta hirigin­tzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 177. artikuluak, desjabe­tzeko hirigin­tza-arrazoien artean, ondorengoa zehazten du: Erabilera nagusia bizitegikoa duten eraikinetan, sektoreari dagokion legedian aurreikusitako irisgarritasuna bermatu ahal izateko beharrezkoak diren zerbi­tzuak eta instalazioak egunera­tzeko eginbeharra bete­tzen ez denean. Horrelakoetan, administrazio desjabe­tzailea udala izango da, eta onuraduna, berriz, jabeen elkartea edo kasuan kasuko obrak egikari­tzeko gehiengo nahikoa duena. Onuradunak desjabe­tzea eskatu beharko du honako hauek egiaztatuz: Batetik, udalaren baimena duen edo izan dezakeen proiektu bat susta­tzen duela, eta bestetik, aipaturiko obrak ezin dituela hasi, obrek eragindako ondasun eta eskubide guztiak baliatu ezin dituelako.

Ordenan­tza­ren helburua da, indarrean dagoen legedia eta hirigin­tza planeamenduaren testuinguruaren baitan, ezintasuna dutenen eta horiekin pareka daitezkeenen sarbidea ahalbidetu eta bermatuko duten esku-har­tzeko irizpide nahiz neurriak xeda­tzea eta arau­tzea. Etxe­bizi­tza eta bizileku erabilerarako eraikinetarako sarbide hori ahalbidetu eta berma­tzeko beharrezko­tzat har­tzen diren obra eta jarduketak buru­tze­aren bidez, igogailuak eta arrapalak jar­tzea barne. Horretarako, aipatu 2/2006 Legearen 177.j artikulua gara­tzen da, etxe­bizi­tze­tarako irisgarritasuna ahalbide­tzeko ezinbestekoa denean, udalak desjabe­tzeak gauza­tzeko duen ahalmena arautuz.       

Testuak esku-har­tze irizpideak ere ezar­tzen ditu. Horien artean dago erabakitako soluzioek jabari publikoan eragina izateko aukera, behar bezala justifikatu behar bada ere.

Ordenan­tza honela dago banaturik: I. Kapitulua, irizpide orokorrei buruzkoa, II. Kapitulua, obra eta jarduketen baldin­tza materialei buruzkoa, III. Kapitulua, obra proiektu teknikoaren eduki eta tramitazioari buruzkoa, IV. Kapitulua, obrak eta jarduketak buru­tzeko epeei buruzkoa, eta V. Kapitulua, Lur zati, eraikun­tza eta etxe­bizi­tze­tarako sarreraren egoki­tza­pena berma­tzeko, desjabe­tze­aren bidezko jarduketari buruzkoa. Gainera, azken xedapen bat ere badago, ordenan­tza indarrean sar­tze­ari buruzkoa.(behin betiko izaeraz onar­tzen denean jarri beharreko oharra).

I. KAPITULUA

IRIZPIDE OROKORRAK

1. artikulua.    Ordenan­tza­ren xedea.

Ordenan­tza­ren helburua da, indarrean dagoen legedia eta hirigin­tza planeamenduaren testuinguruaren baitan, ezintasuna dutenen sarrera ahalbidetu eta bermatuko duten esku-har­tzeko irizpide nahiz neurriak xeda­tzea eta arau­tzea. Ohiko bizileku diren eta udalerrian egun dauden bizileku erabilerarako eraikinetan kokaturiko etxe­bizi­tze­tarako sarbide hori ahalbidetu eta berma­tzeko beharrezko­tzat har­tzen diren obra eta jarduketak buru­tze­aren bidez, instalazioak (igogailua, arrapala, e.a.) jar­tzea barne.  

2. artikulua.    Ordenan­tza honen aplikazio-esparrua.

1.    Izaera orokorrez, Ordenan­tza hau aplikagarria da indarrean sartu aurretik jadanik badauden higiezinetan, betiere ondorengo baldin­tza hauek bete­tzen badituzte:

a)    Eraikun­tza horiek bizileku-erabilera izango dute nagusiki, horietan izaera osagarria duten beste erabilerak egotearen kaltetan izan gabe.

b)    Etxe­bizi­tzak hartuko dituzten eraikinak ez dira egongo, indarrean dagoen planeamenduan, antolaketaz kanpoko araubidearen pean.

c)    Eraikin horietan kokaturiko etxe­bizi­tzak (bertan bizi direnek irisgarritasun arazoak dituztenean, behin­tzat)    indarrean dagoen hirigin­tza planeamenduan finkatuta egongo dira.

d)    Etxe­bizi­tza horiek, edo horiei loturiko eraikin eta lurzatiek ere, irisgarritasun arazoak edo zailtasunak izan beharko dituzte, Ordenan­tza hau aplika­tzea justifika­tzen duten baldin­tze­tan.

e)    Horien titulartasun-, erabilera- eta gozamen-erregimena edozein delarik ere, ezintasuna duen (edo duten)    per­tso­naren batek/­batzuk okupatu beharko du/dute, legez, aipatutako etxe­bizi­tza horietako bat/­batzuk. Gainera, horiek ohiko bizilekua ­etxe horietan bertan izango dute eta Zumaian erroldatuta egon beharko dute.

f)    Proiektu teknikoan egiaztatu egin beharko da ez dagoela arazo horri irtenbidea ematen dion beste soluziorik, nahiz eta horiek kostu handiagoa izan –betiere kostu hori neurrizkoa denean–.

2.    Helburu horrekin aurreikusitako obra eta jarduketek ondorengoetan izan dezakete eragina:

a)    ­Etxe horiek dauden eraikinen barruko lokal eta espazioetan (osorik nahiz zati batean). Sestrapekoak zein sestra gainekoak eta horien erabilera edozein delarik ere, bizitokikoa izan ezik.

b)    ­Etxe horien osagarri diren eraikinen barruko lokal eta espazioetan (osorik nahiz zati batean). Aipatutako etxe­bizi­tzak dauden eraikin horiei loturiko bizileku-erabilerarako lur zati berean daudenak.

c)    Bizileku-erabilerarako eraikin horri loturiko lur zatian integraturiko eraiki gabeko orubeetan.

d)    Bizileku-erabilerarako lur zati horretatik kanpo dauden eta bereak ez diren orubean, irisgarritasun arazoa duten etxe­bizi­tzek osatutako bizileku-erabile-rarako eraikinaren nahiz lur zatiaren mugakide direnak.

e)    Zortasunetan, hala nola argien eta bisten gainekoetan, betiere eskura­tzen den onura komunaren eta eraginaren artean propor­tzio egokia dagoenean, eta horren zerbi­tzu ematen dion espazioa erabili ezinik uztea inplika­tzen ez duenean. Kasu horietan balizko eragin kaltegarriak murrizteko neurriak aurreikusi beharko dira.

3.    Nolanahi ere, ez dira baimenduko ondoko hauetan eragin erabatekoa edo par­tziala duten obrak eta jarduketak:

a)    Haiek eragindako eraikinetan dauden etxe­bizi­tze­tan (edo zati batean), indarrean dagoen hirigin­tza planeamenduan ezarritako irizpideen arabera eta zein solairutan dauden kontuan izan gabe.           

b)    Jabari publikoa uki­tzen duten kanpoko lursailetan, honako salbuespenekin: Proiektu teknikoan beste aukerak aztertu eta baztertu direnean, aukera horiek gauza­tzea ezinezkoa delako edo nabarmen neurriz kanpokoa delako; eta eragina hiri-ingurunean onargarria denean, zirkulazio eta espazio sentikorretan eraginik ez duelako. Betiere bilatuko da eragin hori ahalik eta txi­kiena izatea.

c)    Dagokien espazioaren bizigarritasun-baldin­tzak berma­tzeko beharrezkoak diren baoak deusezta­tzea ekar­tzen dutenean.

4.Obra eta jarduketa berdinak lur zati desberdinetan dauden hainbat eraikinetako etxe­bizi­tze­tako sarrera ahalbide­tzeko helburuarekin plantea daitezke.

3. artikulua.    Ordenan­tza hau aplika­tze­ari dagokionean, zer den ezintasuna duen per­tsona izatea.

Ordenan­tza honi eta ordenan­tza­ren xedapenei dagokienean, ezintasuna duen per­tsona­tzat hartuko da mugikortasuna modu iraunkorrean murriztua duen per­tsona oro, ezintasuna dagokion administrazio eskudunak kalifikatu eta balioztatua duenean. Kalifikazio horretan zehaztuko da etxe­bizi­tzara iristeko duen ezintasun mota eta maila.      

Per­tsona ezindu­tzat har daitekeela ezar­tzen duen lege aurreikuspenaren arabera, etxe­bizi­tza duin batez goza­tzeko trabak ken­tze­arren eta, helburu horrekin, Ordenan­tza honetan arauturiko neurriak aplika­tze­arren, hirurogeita hamar urtetik gorako guztiak halako­tzat hartuko dira. (1995eko maia­tza­ren 30eko legea, ezintasuna duten per­tso­nei arkitektura-oztopoak ken­tzeko ondasun higiezinen jabari-mugak zehazten dituena).        

II. KAPITULUA

OBREN ETA JARDUKETEN BALDIN­TZA MATERIALAK

4. artikulua.    Etxe­bizi­tze­tarako nahiz ukitutako eraikinetarako eta lur zatietarako sarbideei dagozkien obrak eta jarduketak xeda­tzeko eta gauza­tzeko baldin­tza materialak.

1.    Ordenan­tza honek eragindako etxe­bizi­tzen eta horiek barruan har­tzen dituzten eraikinen eta lur zatien sarrera egoki­tze­arren gauzatu beharreko obren eta jarduketen xedapena eta buru­tza­pena, nahiz helburu horretarako beharrezkoak diren elementuen (igogailua barne) ezarpena indarrean dagoen legedian eta hirigin­tza planeamenduan ezarritako aurreikuspenetara doituko dira, eta baita Ordenan­tza honetan ezarritakoetara ere.

2.    Hiri-antolaketaren barruan dimen­tsiozko birdoi­tzeak egin ahal izango dira, irisgarritasunaren eta ukitutako eremuaren edo espazioaren (eskailera-kaxak, patioa, ­fatxada, eta abar)    berezko zerbi­tzua emateko ezaugarri eta baldin­tza egokiak manten­tze­aren arteko oreka berma­tzeko. Birdoi­tze horiek eragindako eraikinetan egin litezkeen birgai­tze eta eraberri­tze obrei eta horiek manten­tzeko lanei dagokiela ulertuko da. Ez, ordea, horiek ordezka­tzeko nahiz osotasunean eraberri­tzeko lanei.

3.    Aipaturiko etxe­bizi­tza eta eraikinetarako sarrera egoki­tzeko irtenbideak, kasuan kasu, dagokien obra proiektu teknikoan edota eraikun­tza proiektuan definituko dira. Proiektu horiek udal obra lizen­tzia egokia lor­tzeko egin beharrekoak dira.

4.    Hirigin­tza Ondarearen Katalogoaren barne dauden ondasunak eta eraikinak direla kontuan harturik, obra horietarako baimena ondorengo baldin­tzen menpe egongo da: Ondasun eta eraikin horiek baldin­tza egokietan babesteko eta manten­tzeko, kasu bakoi­tzean beharrezkoak diren neurriak zehaztea eta buru­tzea.

Ondasun eta eraikin horiek degradatu eta ahulduko duten obrak buru­tzea edo instalazioak ezar­tzea ez da inolaz ere baimenduko.

III. KAPITULUA

OBRAREN PROIEKTU TEKNIKOAREN EDUKIA
ETA IZAPIDE­TZEA

5. artikulua.    Obraren proiektu teknikoaren edukia.

Proiektuaren xedapen orokorrez gain, 5. artikuluan aipaturiko obra proiektu teknikoak, bestek beste, zehaztasun egokiaz azalduko ditu ondorengoak:        

a)    Ordenan­tza honetan ongi ezarritako irizpideetara egoki­tzea, proiektua justifika­tzen duten egoeren azalpena barne.

b)    Proposatutako irtenbidearen logika eta zen­tzua, bai berezkoak, bai plantea litezkeen bestelako irtenbideen aurrean (arazoa konpon­tzen duen bestelako soluziorik ez dagoela justifikatuz, horiek kostu handiagoa badute ere –betiere kostu hori neurrizkoa denean).

c)    Proposatutako irtenbideak, horrek eragindako eremuan, sor ditza­keen edozein motako eragin eta afekzioak (fisikoak, estetikoak, akustikoak eta abar) ebalua­tzea.

d)    Eragin eta afekzio horiek zuzen­tzeko edo desager­tzeko proposamenak, baita helburu horretarako egokiak diren material eta makinak erabil­tze­ari dagokionean ere.          

e)    Hala badagokio, proposaturiko irtenbideak eragindako lursailen hirigin­tzako araubideari dagokionez sortuko dituen birdoi­tzeak, horien lur zati­tze baldin­tzei dagozkienak, eraikun­tza­ren lerrokadurei dagozkienak, lursail horien izaera juridikoari dagozkionak,

f)    Proposaturiko irtenbideak eragindako ondasun eta eskubide guztien zerrenda, ezaugarrien deskribapena eta titularren identifikazioa.

g)    Obrak buru­tze­aren eta instalazioak ezar­tze­aren kostua, horiek eragindako eraikinaren lursailak edota lokalak eskuratu edota erabil­tze­aren kostua barne, hala dagokionean.        

h)    Hiritar­tze-lanen eranskina, proposatutako irtenbideak jabari publikoaren gaineko eragina duenean.

i)    Indarrean dagoen planeamenduan adierazitakoaren arabera, beharrezkoak diren beste edozein egoera eta alderdi.   

6. artikulua.    Proiektu teknikoa izapide­tzeko eta onesteko baldin­tzak.

1.    Proiektu teknikoa tramitatu eta onartu egingo da, indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako irizpideei jarraiki, obrak buru­tzeko eta instalazioetarako udal lizen­tzia egokia eskatu eta eskura­tze­aren ondorioetarako.       

Ildo horretan, udal zerbi­tzu teknikoek zehatz-mehatz aztertuko dituzte eragindako etxe­bizi­tza eta eraikinetara sar­tzeko proiektuan proposaturiko irtenbideak.     

Azterketa horretan agertuko dira behar bezala arrazoiturik, besteak beste, proposatutako irtenbidearen arrazoizkotasunari buruzko ebaluazioa eta irtenbideak sor ditza­keen eragin eta afekzioena, Ordenan­tza honetan eta indarrean dagoen hirigin­tza planeamenduan ezarritako baldin­tza eta irizpideen baitan.

2.    Proiektu hori jendaurrean jarriko da 20 eguneko epean, ­gutxienez, aurreikusitako obra eta jarduketek eragindako guztiei, banan-banan, jakinarazi ondoren; bai aurreikusitako obra eta jarduketek eragindako ondasun eta eskubideen titularrei, bai horien jabeei eta erabil­tzaileei (maizter eta abarrei), dagokion legezko agiriaren bidez. Tramita­tzeko epe horretan, proiektuan azaldutakoari iradokizun edota proposamen alternatiboak aurkeztu ahal izango zaizkio.      

3.    Tramitazioa amaitu eta proposaturiko iradokizun eta proposamenak aztertu ondoren, Udalak dagokion lizen­tzia emateko ala ez emateko erabakia hartuko du.      

Aparteko kasuetan, eraikin baten fatxa­dan, eraikinari lotuta eta lurzorua zein bide publikoa okupatuz, igogailua instala­tzeko baimena eskatuz gero, obra lizen­tziarekin batera herri jabariaren erabilera prekariozko eran ere emango du Zumaiako Udalak.

Baimen hori azkenduko da eraikinaren ordezkapenarekin batera edo, aldez aurretik, interes orokorreko arrazoia direla medio, dagokion espedientean azken­tze horren beharra egiazta­tzen bada.

Edozein modutan, baimena azken­tze­arekin batera, herri-jabaria desokupatu beharko da jatorrizko egoera lehengoratuz eta kalte-ordainik jaso­tzeko eskubiderik inola ere sortu ezinean.

Azken kasu hauetan, proposatutako soluzioak jabari publikoan eragina duenean, Hirigin­tza Lansailak Ekonomia eta Ogasuneko Lansailari jakinaraziko dio, honek kasuan kasuko tasa ezarri dezan. Era berean, Obra eta Zerbi­tzuen Lansailaren aldeko txos­tena behar da, hiritar­tze-obren eranskinari buruzkoa.

IV. KAPITULUA

OBRAK ETA JARDUKETAK GAUZA­TZEKO EPEAK

7. artikulua.    Aurreikusitako eta baimendutako obrak eta jarduketak gauza­tzeko epeak.

1.    Oro har, proiektu teknikoan proposatu eta, dagokion udal lizen­tziaren bidez, baimendutako obrak eta jarduketak buru­tzeko epea hiru hilabetekoa izango da, lizen­tzia ematen den unetik aurrera.           

2.    Epe orokor hori moldatu egin ahal izango da, luzatuz nahiz laburtuz, udal lizen­tzia ematearen arabera, kasu bakoi­tza­ren egoera eta ezaugarri zeha­tzak kontuan harturik. Obra burutu ahal izateko, ondasun edo eskubideen desjabe­tzea beharrezkoa izanez gero, epe hori onuradunak ondasunak bere esku dituen unean hasiko da.    


V. KAPITULUA

LURZATI, ERAIKUN­TZA ETA ETXE­BIZI­TZE­TARAKO SARRERAREN EGOKI­TZA­PENA BERMA­TZEKO, DESJABE­TZE­AREN BIDEZKO JARDUKETA

8. artikulua.    Desjabe­tze­aren bidezko jarduketaren justifikazioa.    Irizpide orokorrak.

1.    Onura publiko eta interes orokorreko­tzat hartuko da, ukitutako lur zatien edo eraikun-­tza-zatien behartutako desjabe­tze­aren edo aldi baterako okupazioaren ondorioetarako, eragindako etxe­bizi­tza eta bizileku-erabilerarako eraikinetan sarrera fisiko egokia jar­tzea helburu duten obren eta jarduketen buru­tza­pena. Lursail eta etxe­bizi­tza horiek gaur egun dauden baldin­tzen ondorioz, ezintasuna dutenen eta horiekin pareka daitezkeenen sarrera arazoak dituztenak izango dira.

2.    Modu frogagarrian egiaztatuko balitz obrak, behin baimendu ondoren, ezin direla gauzatu haiek erabat edo par­tzialki uki­tzen dituzten ondasunen edo eskubideen titularrak aurka daudelako, udal agintari­tzak dagokion desjabe­tze-espedientea abiarazteko eskumena izango du, onuradun izango diren per­tso­nen eskariz.           

3.    Horretarako, desjabe­tze-proiektuan berariaz identifikatu beharko dira onuradun horiek. Onuradunak jabekideen elkartea edo obrak gauza­tzeko nahikoa gehiengo duten horiek izan daitezke, jabe­tza horizontalari buruz indarrean dagoen legediaren arabera.

4.    Oro har, desjabe­tzeak eragina izango du aurreikusi eta baimenduta dauden sarrera egoki­tzeko obra eta jarduketek eragindako lursail edota eraikin-zati osoetan.

9. artikulua.    Desjabe­tzeko eskaera.

1.    Desjabe­tze espedientea hasteko eskaera honako hauek egin dezakete: Onuradun izango diren per­tso­nak edo per­tso­nek. Eskaerarekin batera xede horrekin egindako proiektu bat aurkeztu beharko da, eta bertan zehaztasunez justifikatu beharko dira desjabe­tze­aren arrazoiak eta helburua.

2.    Edonola ere, eskaera hori loturik egongo da helburu horrekin egin den proiektu teknikoan aurreikusitako obra eta jarduketak buru­tzeko dagokion udal lizen­tzia aurretik ematearekin.

10. artikulua.    Desjabe­tze­aren justifikazioa.

Desjabe­tze-proiektuan justifikatu egin behar da udal lizen­tziaren pean dauden obrak eta instalazioak, nahiz ondasun eta eskubide partikularren okupazioa edo afekzioa, beharrezkoak direla dagokion higiezinari irisgarritasuna emateko eta, era berean, horiek ezin direla gauzatu ondasun eta eskubide horien titular diren per­tso­nen aurrean kudeaketa egokiak egin arren.          

11. artikulua.    Desjabe­tze-proiektuaren edukia.

Desjabe­tze-proiektuak barruan hartuko ditu, ­gutxienez, datu hauek:

a)    Proposatutako desjabe­tzeak eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda, desjabe­tze horrek ondasun horien erabileran izan ditza­keen eraginak eta ondasun eta eskubide horien titularren jarduera adieraziz.        

b)    Obrak susta­tzeko baldin­tzak, etxe­jabeen elkartearen nahiz beste edozein per­tsona fisiko edo juridikoren aldetik. Sustapen hori eragin duten egoerak ezagu­tzea ahalbidetuko duen beharrezko informazioa barne.   

c)    Etxe­jabeen elkarteak hartutako erabakiak, eta baita horien aurkakoak ere, ekimenaren aurka dauden per­tso­nen aurrean gauzatutako kudeaketak zehaztuz.

d)    Proposaturiko desjabe­tzeak eragindako ondasun eta eskubide guztien balio ekonomikoa, udalak ondoren egin ditza­keen egoki­tza­penei kalterik egin gabe.

e)    Desjabe­tze­aren onuradunak desjabe­tzeak berak eragindako ondasun eta eskubideei dagokienez azkenean ezarritako balio ekonomikoa ordain­tzeko konpromisoa.

12. artikulua.    Desjabe­tze-espedientearen izapide­tzea.

1.    Ordenan­tza honen xede den desjabe­tzea, izaera orokorrez, gai horren inguruan indarrean dagoen legedian ezarritako irizpideetara egokituko da, baita espedientea abiarazteari eta izapide­tze­ari buruz nahiz prezioa xeda­tze­ari buruz ezarritakoetara ere.

2.    Udal zerbi­tzu egokiek aztertuko dituzte bai desjabe­tzeko eskaera, bai eran­tsi­tako proiektua. Azterketa horretan, besteak beste, ondorengoak aztertuko dira: Ordenan­tzan ezarritako eskakizunak bete­tzen diren ala ez. Ondoren, beharrezko baldin­tzak bete­tzen ez badira edo justifika­tzen ez badira, eskaera ezestea proposatuko dute, behar bezala arrazoitu ondoren; aitzi­tik, baldin­tzak bete eta justifikatu badira, indarrean dagoen desjabe­tze-araudiaren arabera izapide­tzea proposatuko dute.

3.    Desjabe­tzeko espedientea tramita­tzea onartuz gero, Udalak zehaztu egingo du, kasuan kasu, zeini atxi­kiko zaion jarduketa: Tasazio bateratuaren prozedurari edo banakako tasazioarenari.

4.    Onuradunek, ondasunen eta eskubideen zerrenda behin betiko izaeraz one­tsi aurretik, depositu edo abal bat egin beharko dute Udalaren aurrean. Depositu edo abal hori kasuan kasuko moldaketen ondoren desjabe­tze proiektuan aurreikusten den balioaren ehuneko hogeiren (%20) baliokide izango da ­gutxienez.

13. artikulua.    Ordenan­tza­ren aurreikuspenak interpreta­tzea eta aplika­tzea.

Ordenan­tza honek jaso­tzen dituen aurreikuspenak irakurri eta aplika­tzean plantea daitezkeen zalan­tza eta galderei, udalerrian indarrean dagoen planeamendu-agiriko memorian eta araudian adierazitako irizpide eta helburuen arabera eran­tzungo zaie.

AZKEN XEDAPENA

Bakarra.

Ordenan­tza hau indarrean sartuko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunetik hamabost (15)    eguneko epean. Hortik aurrera, indargabetu egingo dira ordenan­tza honen edukiarekin kontrajar­tzen diren gainerako xedapen guztiak.