Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

109. zenbakia Data 2010-06-11 133 orria

7 Udal Administrazioa

ZUMAIAKO UDALA
BEHIN BETIKO ONARPENA: Tasatutako udal etxebizitzen ordenantza.

ZUMAIAKO UDALA

Tasatutako Udal Etxe­bizi­tzen Ordenan­tzari behin betiko onespena ematea.

Udalaren 2008ko azaroaren 6ko ezohiko osoko bildkuran Tasatutako Udal Etxe­bizi­tzen Ordenan­tzari hasierako onarpena eman zion.

Ordenan­tza hori 30 eguneko apean jendaurrean jarri zen, 2008ko azaroaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren bidez, eta ez zenez aurkeztu interesdun aldetik inolako erreklamaziorik zein iradokizunik, aipatu ordenan­tza behin betiko onartu­tzat ematen da.

Beraz, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honetan eranskin gisa argitara­tzen da ordenan­tza­ren testu osoa.

Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aurka administrazioarekiko auzi-errekur­tsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean, iragarkia argitara­tzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Hala ere, aldez aurreko izaeraz, Udal honen Osoko Bilkuraren aurrean aukerako berrazter­tzeko errekur­tsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko apean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Kasu honetan ezingo da administrazioarekiko auzietako helegiterik aurkeztu berrazter­tzeko errekur­tsoa erabaki arte.

Zumaia, 2010eko maia­tza­ren 28a.—Ińaki Agirrezabalaga Alkorta, Alkatea.

(989)    (6921)

ERANSKINA

ETXE­BIZI­TZA TASATUEN TOKIKO ORDENAN­TZA

I. KAPITULUA

UDAL ETXE­BIZI­TZA TASATUEN ERREGIMENA

1. artikulua.    Helburua eta aplikazio esparrua.

1.    2/2006 Lurzoru eta Hirigin­tza Legearen Zor­tzi­garren Aldi Baterako Xedapenean ondorio hauetarako aurreikusitakoa gara­tzeko, tokiko ordenan­tza honek Zumaiako Udalerriko «Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen» babes publikoko erregimen juridikoa zehaztea du xede.

2.    Zumaiako «Udal Etxe­bizi­tza Tasatuek» etxe­bizi­tza babestuen izaera izango dute beti, eta horrenbestez, eskualda­tze prezio gorena mantenduko dute beti eta lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubidearekin loturik egongo dira. Beraz, desjabetu ahal izango dira daukaten helburu hori ez badute bete­tzen.

3.    Eskrituretan eta erregistroan jasota geratuko da higiezin horiek «Udal Etxe­bizi­tza Tasatuak» direla, kalifikazio mugagabe eta iraunkorrarekin, etxe­bizi­tza horiek lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubidearekin loturik daudela denbora mugagabean eta onuradunaren ohiko eta etengabeko etxe­bizi­tza izan behar dutela.

2. artikulua.    «Udal Etxe­bizi­tza Tasatuaren» kon­tzep­tua.

1.    Zumaiako udalerrian «Udal Etxe­bizi­tza Tasatuak (UET)» izango dira, beren salmenta edo alokairu prezioa mugatua izateagatik eta Ordenan­tza honetan zehaztutako gainerako baldin­tzak beterik, Udalak halako­tzat har­tzen dituenak. Etxe­bizi­tza bakoi­tza­rekin loturiko garaje eta trastelekuetara ere zabal­tzen da «Udal.

Etxe­bizi­tza Babestuaren (UET)» izaera.        

2.    Babes erregimen honetan sartuko dira:

A)  Izaera berdineko elementuek osaturiko egoi­tza eraikun­tza mul­tzo baten barnean dauden etxe­bizi­tzak, honako kasu hauetan:

1.    Hirigin­tza plangin­tzak espresuki erabilera horretarako kalifikaturiko lurzoruetan egiten badira.

2.    Egoi­tza lurzoru libreetan egiten direnean, etxe­bizi­tzen susta­tzailearen eta Udalaren artean akordioa edo hitzar­mena badago.

3.    Udal titulartasuneko lurzoruan egiten direnean, Udalak edo, hala behar badu, kudeaketaz ardura­tzen den udal elkarteak hala erabaki­tzen duenean.

B)  Izaera berdineko elementuez osaturiko egoi­tza mul­tzo baten barnean ez egon arren, lokal bat etxe­bizi­tza bilakatu ondoko emai­tza izanik erregimen orokorreko udal etxe­bizi­tza tasatu gisa har­tzen diren etxe­bizi­tzak.

3. artikulua.    Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen Babes Erregi­menak.

Zumaiako Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen babes erregimenak haien salmenta eta alokairu prezio gorenaren arabera sailka­tzen dira, honako bi mota hauetan:

a)  Erregimen Orokorreko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuak (EOUET).

b)  Erregimen Bereziko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuak (EBUET).

Erregimen bereziko udal etxe­bizi­tza tasatuek babes ofizialeko etxe­bizi­tza tasatuak ordez ditza­kete, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko 2/2006 Legean (2006ko ekainaren 30ekoa) jasota dauden ­gutxieneko estandarrak bete­tze aldera.

II. KAPITULUA

UDAL ETXE­BIZI­TZA TASATUEN EZAUGARRIAK

4. artikulua.    Zumaiako Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen ezaugarri orokorrak.

1.    Zumaiako Udal Etxe­bizi­tza Tasatuek, erregimen orokorra eta berezia bi erregimenetan, ez dute 90 m˛(t) baino azalera erabilgarri handiagoa izango, behar bezala egiaztaturiko arrazoi teknikoengatik, eta Udalak aldez aurretik onartuta, 90 metro erabilgarri baino gehiagoko etxe­bizi­tzak egin behar direnean edo bereziki familia edo bizikide­tza-unitate handien­tzako direnean izan ezik, kasu horretan ez dituzte 120 m˛(t) baino gehiago izango, eta sustapen bakoi­tzean gehienez ere guztizkoaren 100eko 5 erabiliko da horretarako.           

2.    Izaera orokorrez, Udal Etxe­bizi­tza Tasatu guztiek izango dituzte aparkaleku plaza bana eta trasteleku bana. Horiek ez dituzte, hurrenez hurren, 30 m˛(t) eta 10 m˛(t) baino azalera handiagoak izango, eta Jabe­tza-erregistroan inskribatuko da etxe­bizi­tza­rekiko duten lotura hori. Hala ere, eraikun­tza zehatz ­batzuetan, teknikoki ezin badira aparkaleku edo/eta trasteleku horiek egin, edo ezin bada neurri horietara mugatu, behar bezala egiaztatu ondoren, Udal Administrazioak edo haren erakunde kudea­tzaileak baldin­tza hori kendu edo aldatu ahal izango du.

3.    Udal Etxe­bizi­tza Tasatuek, beren garaje eta trastelekuekin, dagokien hirigin­tza plangin­tza edo udal araudian edo, horrelakorik ez badago, Autonomi Administrazioaren Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tza Tasatuetarako (BOET) zehaztutako teknika eta diseinu baldin­tzak beteko dituzte betiere, eta horiek zehazten ez diren bitartean, Erregimen Orokorreko Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzei eska­tzen zaizkienak.

5. artikulua.    Prezioak eta sarrerak Erregimen Orokorreko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuetan.

Ordenan­tza honetan zehaztutako baldin­tza orokorrez gainera, baldin­tza hauek beteko dituzte Erregimen Orokorreko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuek:    

1.    EOUET etxe­bizi­tzen salmenta prezio gorenak ezin izango du 2. indizea gainditu Udalaren Behin-behineko kalifikazioa lor­tzeko unean indarrean dagoen Erregimen Orokorreko Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzen prezio gorenari dagokionez. Salbuespen gisa, Herri Administrazioak lagapen bidez eman ez dituen lurzoru edo eskubideen gainean egiten diren sustapen pribatuko etxe­bizi­tze­tan, lokal bat etxe­bizi­tza bilakatu ondoren lortutako etxe­bizi­tzak kanpo, 2,2 indizera iri­tsi ahal izango da salmenta prezio gorena. Eranskinen prezioa, berriz, erregimen orokorreko udal etxe­bizi­tza tasatu horien oinarriko prezioa (erregimen orokorreko babes ofizialeko etxe­bizi­tzen oinarriko prezioa, kasu bakoi­tzean behar denaren arabera, 2 edo 2,2 indizeaz biderkaturik lortua) 0,25 indizeaz biderkatu ondoko emai­tza izango da.

2.    Izaera berdineko elementuez osaturiko egoi­tza mul­tzo baten barnean ez egon arren, lokal bat etxe­bizi­tza bilakatu ondoko emai­tza izanik erregimen orokorreko udal etxe­bizi­tza tasatu gisa har­tzen diren etxe­bizi­tzen salmenta prezio gorenak ezin izango du 1,7 indizea gainditu Udalaren Behin-behineko kalifikazioa lor­tzeko unean indarrean dagoen Erregimen Orokorreko Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzen prezio gorenari dagokionez.

3.    Alokairuaren kasuan, Erregimen Orokorreko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen (EOUET) urteko errenta, etxe­bizi­tza horien salmenta prezio gorenaren %2,5ri (ehuneko bi koma bost) dagokiona izango da gehienez.

4.    Erregimen Orokorreko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen (EOUET) onuradunen diru-sarrera.

goren haztatuak, Euskal autonomi araudiak babes ofizialeko etxe­bizi­tzen alorrean xedaturikoaren arabera kalkulatuak, ez dira 1,5 (bat koma bost) indizea baino handiagoak izango Erregimen Orokorreko BOEak eskura­tzeko indarrean dauden diru-sarrera gorenei dagokienean.

5.    Erregimen Orokorreko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen (EOUET) onuradunen ­gutxieneko diru-sarrera haztatuak ez dira etxe­bizi­tza sozialak (Erregimen Bereziko Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzak) eskura­tzeko zehaztutako diru-sarrera gorenak baino txi­kiagoak izango.

6. artikulua.    Prezioak eta sarrerak Erregimen Bereziko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuetan.

Ordenan­tza honetan Udal Etxe­bizi­tza Tasatu guztietarako zehaztutako baldin­tza orokorrez gainera, honako hauek bete beharko dituzte Erregimen Bereziari dagozkienek:           

1.    Erregimen Bereziko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen (EBUET) salmenta prezio gorena, haiekin loturiko garaje eta trastelekuak barne, Erregimen Tasatuko Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzei (ETBOE) aplikatu beharreko autonomi araudiak zehaztutakoa izango da. Nolanahi ere, ezin izango dute 1,7 indizea gainditu Udalak behin-behineko kalifikazioa ematen duen unean indarrean dagoen Erregimen Orokorreko Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzen prezio gorenari dagokionez. Eranskinen prezioa, berriz, erregimen bereziko udal etxe­bizi­tza tasatu horien oinarriko prezioa (erregimen orokorreko babes ofizialeko etxe­bizi­tzen oinarriko prezioa 1,7 indizeaz biderkaturik lortua) 0,25 indizeaz biderkatu ondoko emai­tza izango da.

2.    Alokairuaren kasuan, Erregimen Bereziko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen urteko errenta, etxe­bizi­tza horien salmenta prezio gorenaren %2,5ri(ehuneko bi koma bost) dagokiona izango da gehienez.

3.    Erregimen Bereziko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen onuradunen diru-sarrera goren haztatuak, autonomi erregimeneko etxe­bizi­tza tasatuetarako autonomi araudian jasotakoak izango dira eta, horrelakorik ez badago, ez dira 1,3 indizea baino handiagoak izango Erregimen Orokorreko Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzak eskura­tzeko indarrean dauden diru-sarrera gorenei dagokienean.

4.    Erregimen Bereziko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen onuradunen ­gutxieneko diru-sarrera haztatuak ez dira etxe­bizi­tza sozialak (Erregimen Bereziko Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzak) eskura­tzeko zehaztutako diru-sarrera gorenak baino txi­kiagoak izango.

III. KAPITULUA

UDAL ETXE­BIZI­TZA TASATUEN SUSTAPENA

7. artikulua.    Erakunde susta­tzaileak.

Honako hauek sustatu ahal izango dituzte Zumaiako Udal Etxe­bizi­tza Tasatuak, edozein motakoak izanik ere:

a)  Udalak; «Zumaia Lan­tzen» Elkarte Publikoak edo Zumaiako Udal Administrazioaren mendeko beste erakunde publikoek, hala aginduta dutenean.

b)  Beste Herri Administrazioek edo/eta haien erakunde instrumentalek.

c)  Edozein izaerako enpresek, publiko nahiz pribatuak, Udalak, «Zumaia Lan­tzen» Elkarte Publikoak edo Zumaiako Udal Administrazioaren mendeko zeregin horretarako beste erakunde publikoek, osorik edo zatika, lurrak edo eraikigarritasuna ematen dietenean, bai jabe­tzan, azalera eskubidean edo zuzenbidearen arabera baliozkoa den beste edozein modutan.         

d)  Enpresa, kooperatiba edo beste erakunde pribatuek beren titulartasuneko lurretan.

8. artikulua.    Sustapen itunduak.

1.    Sustapen bat Zumaiako Udal Administrazioak edo haren elkarte instrumentaletako batek bul­tzatu duenean, bai elkarte publiko bai pribatuen alde, eta azalera eskubidea eratuz edo zuzenbidearen arabera baliozkoa den beste edozein modutan, sustapen itundu­tzat hartuko da.  

2.    Lizitazio prozedura irekian eta lehiaketa bidez esleituko dira sustapen itunduak erakunde pribatuen alde.     


3.    Hala ere, eta 2/2006 Legearen 117. artikuluak aurreikusitako baldin­tze­tan, sustapen itunduen esleipena zuzenean egin ahal izango da herri administrazioen arteko edo horien eta beren erakunde instrumentalen arteko hitzar­menetatik datozenean; eskaera egileak irabazi asmorik gabeko lagun­tza edo gizarte izaerako erakundeak direnean; edo eraikun­tza erakunde publikoek edo erakunde instrumentalek susta­tzen dutenean beren xede espezifikoarekin bat.

IV. KAPITULUA

UDAL ETXE­BIZI­TZA TASATUEN KALIFIKAZIOA

9. artikulua.    Udal etxe­bizi­tza tasatuen kalifikazioa.       

1.    Kalifikazioa administrazio prozedura bat da, eta haren bidez, udal etxe­bizi­tza tasatuetarako legea eta eskatutako ezaugarriak eta baldin­tzak bete­tzen ote diren egiazta­tzen da, eta era berean, hala behar badu, adierazpena egiten da dagozkion ondorioekin, ordenan­tza honen eta aplikatu beharreko araudiaren arabera.

2.    Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen bi mota horien (Erregimen Orokorra eta Erregimen Berezia) kalifikazioa, eraikun­tza­rako eta lehen aldiz erabil­tzeko lizen­tziak baino lehen edo aldi berean tramitatuko da, eta eskumena duen udal organoaren ebazpenaren bidez gauzatuko da, susta­tzaileak eskatuta.

Lizen­tzia horiek ez dira emango kalifikazioa ez bada eska­tzen edo kalifikazioa bidezkoa ez bada.

3.    Kalifikazio eskaerarekin batera, honako dokumentazio hau aurkeztuko da ­gutxienez:

a)  Susta­tzailearen identifikazioa (elkartearen izena, identifikazio fiskala eta helbidea) zuzenbidearen araberako dokumentuaren bidez.

b)  Etxe­bizi­tzen kategorizazioa, Erregimen Orokorrari edo Erregimen Bereziari dagokion.

c)  Kalifikatu eta eraiki beharreko etxe­bizi­tzen zerrenda, etxe­bizi­tza, garaje eta trastelekuen azalera erabilgarria zehazturik eta elementu desberdinen arteko lotura adierazita.          

d)  Etxe­bizi­tzen erregimena eta hasierako erabileraren zehaztapen espresa, etxe­bizi­tza horien helburua eta xedea esleipendunen ohiko eta etengabeko etxe­bizi­tza izatea dela adierazi eta onartuta.

e)  Elementu bakoi­tza­ren salmenta edo alokairu prezioa; hori ez da araudian zehaztutako salmenta edo/eta alokairu prezio gorena baino handiagoa izango.

f)  Babes erregimenaren kalifikazioa iraunkorra dela dioen konpromiso ida­tzia. Horrenbestez, eskualda­tze prezio gorena mantenduko dute beti eta lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubidearekin loturik egongo dira, lehenengo, Udalaren alde, eta subsidiarioko, Eusko Jaurlari­tza­ren alde.

4.    Kalifikaziorako administrazio prozedura honako administrazio ekin­tza hauek osatuko dute ­gutxienez:           

a)  Behin-behineko kalifikazioa hasieran, eskariaren ondoren.

b)  Behin betiko kalifikazioa obrak amaitu ondoren.

c)  Kontratuen bisa.

Araudi honi jarriki onar daitekeen edozein tituluren arabera, edozein eskritura publiko edo eskualda­tze, alokairu edo lagapen dokumentu egin aurretik, beharreko dokumentu pribatua sinatuko da Udalak ikus-one­tsia eman diezaion.    

Etxe­bizi­tzen eta haien eranskinen jabe­tza inter vivos eskualda­tzeko eskubide errealak osa­tzen edo eskualda­tzen dituen edozein dokumentu eskritura publiko bihur dadin, Notarioek egiaztatu beharko dute jarduera horiek beharreko ikus-one­tsia lortu dutela. Ikus-one­tsi hori ez badute, eskualda­tzeak ezin izango dira eskritura publikoan jaso eta ezin izango dira Jabe­tza Erregistroan inskribatu.

Era berean, aldez aurretik ikus-one­tsia lortu behar ez denean, Notarioek, etxe­bizi­tza tasatuen titulartasunean gerta­tzen diren aldaketak jakinaraziko dizkiote Udalari, honako kasu hauetan:

a)  Jabe­tza, azalera eskubide edo beste edozein eskubide erreal mortis causa eskualda­tzean.

b)  Banan­tze edo dibor­tzio epai judizial finkoaren bidezko esleipenak direnean.

5.    Zeregin honetarako 2/2006 Lurzoru eta Hirigin­tza Legearen zazpigarren atalaren zor­tzi­garren aldi baterako xedapenean aurreikusitakoaren arabera, kalifikazioa iraunkorra izango da eta bere izate osoan lotuko zaie etxe­bizi­tzari eta bere eranskinei.

10. artikulua.    Kalifikazioaren ­gutxieneko edukia.

Hala behin-behineko onarpenean nola behin betiko onarpenean, honako alderdi hauek jasoko dira ­gutxienez:

a)  Susta­tzailearen identifikazioa (elkartearen izena, identifikazio fiskala eta helbidea).

b)  Etxe­bizi­tza mota, Erregimen Orokorrari edo Bereziari dagokion kontuan harturik.

c)  Etxe­bizi­tza bakoi­tza­ren, garajeen eta trastelekuen azalera erabilgarria, etxe­bizi­tza­rekiko lotura zehaztuta.

d)  Etxe­bizi­tze­kiko sarbidea eta hasierako erabilpena, haien helburu eta xedea esleipendunen ohiko eta etengabeko etxe­bizi­tza izatea dela espres azalduta.

e)  Salmenta edo/eta errenta prezioa; hori ez da salmenta edo/eta errenta prezio gorena baino handiagoa izango.

f)  Babes erregimenaren kalifikazioa iraunkorra da. Horrenbestez, eskualda­tze prezio gorena mantenduko dute beti eta lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubidearekin loturik egongo dira, lehenengo, Udalaren alde, eta subsidiarioki, Eusko Jaurlari­tza­ren alde.

11. artikulua.    Kalifikazioa eta erregistroan inskriba­tzea eta Notario eta Erregistra­tzaileen Kontrola.

Udal etxe­bizi­tza tasatuen Behin betiko Kalifikazioaren berri emango dio Zumaiako Udalak Jabe­tza-erregistroari, eragindako ondasunetan jasota gera dadin eta horrekin erregistro publizitatea eman diezaien bidezko­tzat har­tzen den moduan, bai lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubideari, lehenengo Udalaren edo Administrazio jardulearen alde, eta betiere, subsidiarioki Autonomi Erkidegoko Administrazio Orokorraren alde, bai ordenan­tza honen arabera zehaztutako transmisio prezio gorenari modu iraunkorrean loturik egoteko mugari.        


Notarioek edozein kontratu eskritura publikoan jaso­tze­ari uko egingo diote Udalak bere ikus-one­tsiaren bidez behar bezala baimendua ez badago edo, hala behar badu, Administrazioak lehentasunez eskura­tzeko eskubidea erabil­tzeko epeak iraungi direla egiazta­tzen ez bada.         

Jabe­tza Erregistra­tzaileek ere edozein erosketa titulu inskriba­tze­ari uko egingo diote Udalaren baimena, berariazkoa edo epea iraungi izateagatikoa, behar bezala egiazta­tzen ez bada.

V. KAPITULUA

UDAL ETXE­BIZI­TZA TASATUAK ESKURA­TZEKO ERREGIMENA

12. artikulua.    Udal etxe­bizi­tza tasatuak eskura­tzea.

1.    Zumaiako Udal etxe­bizi­tza tasatuen eskura­tzea, dagokion deialdian zehaztutako baldin­tze­tan egingo da, eta honako modu edo titulu hauetakoren baten arabera:     

a)  Jabe­tza edo jabari osoa.

b)  Alokairua.

c)  Azalera eskubidea.

d)  Legeria zibilean aurreikusitako beste edozein modu.

2.    Udal Etxe­bizi­tza Tasatuak eslei­tzeko prozedura, edozein dela ere haien sustapen mota edo modua, Zumaiako «Etxe­bizi­tza Babestuen Eska­tzaileen Erregistroaren» bidez egingo da, publizitate, gardentasun, lehiaketa aske eta diskriminazio ezaren prin­tzi­pioak guztiz errespetatuz. Araudian, ordenan­tza honetan eta deialdian aurreikusitako baldin­tzak bete­tzen dituztenen artean aukera­tzeko modua zozketa izango da. Zozketa hori egiteko lekua, eguna eta ordua Udalaren Web orriaren bidez jakinaraziko dira beharreko iragarkiaren bidez eta baita Udalaren iragarki-taulan ere. Gipuzkoako Lurralde Historikoko egunkari hedatuenetako batean argitaratuko da, halaber.   

3.    Salbuespen gisa, sustapen bakoi­tze­tik etxe­bizi­tza kopuru bat kanpo uzteko erabakia hartu ahal izango da Zumaiako Udalak gizarte beharrei eran­tzun ahal izateko, babespeko alokairuaren edo prekarioan egindako lagapenaren bidez, hori guztia kopuru horretatik kanpo egongo diren berriz ostatu emateko espedienteei kalterik egin gabe.

4.    Beheko solairuko lokalak etxe­bizi­tza bilaka­tze­agatik udal etxe­bizi­tza tasatu­tzat har­tzen direnek ez dute beteko artikulu honetan aurreikusitako esleipen prozedura publikoa, haien titulartasuna erabilera aldaketa sustatu duen per­tsona fisikoak manten­tzen badu edo eskualda­tzea bere guraso, seme-alaba, biloben edo anaien alde egiten bada edo dibor­tzio edo ezkon­tza elkartearen kitapen prozeduraren emai­tza bada.  


13. artikulua.    Onuradunek bete beharreko baldin­tzak.

1.    Dagozkion oinarrietan edo deialdian zehaztutakoa kontuan harturik, udal etxe­bizi­tza tasatu baten esleipenean onuradun izateko, eska­tzaileek honako baldin­tza hauek bete beharko dituzte ­gutxienez:

a)  Adin nagusikoa edo eman­tzi­patua izatea.

b)  Etxe­bizi­tza beharra izatea.

c)  ­Gutxienez azken bi urteetan herrian erroldatua egotea, edo azken 5 urteetan ­gutxienez 3 urte Zumaian erroldatua egon izana, baina eskaera egiten den egunean ez da Zumaiako Biztanleen Udal Erroldan inskribatua egon beharrik.        

d)  Diru-sarrera gorenak eta ­gutxienekoak.

e)  Aurreko bi urteetan babes publikoko beste etxe­bizi­tza baten esleipendun ez suertatu izatea.

2.    Etxe­bizi­tza beharra izateko baldin­tza horrek esan nahi du bizikide­tza-unitateko kide bakar batek ere ez duela etxe­bizi­tza­rik izan behar jabe­tzan, azalera eskubidean, usufruktuan edo jabe­tza soilean, deialdia sustatuko duen ebazpena edo erabakia hartu aurreko bi urteetan. Babes ofizialeko etxe­bizi­tzen alorrean autonomia araudian aurreikusitakoak izango dira salbuespen egoerak.          

14. artikulua.    Udal etxe­bizi­tza tasatuak okupa­tzeko betebeharra.

1.    Zumaiako Udal Etxe­bizi­tza Tasatuak titularren edo maizterren ohiko eta etengabeko etxe­bizi­tza izango dira, eta etxe­bizi­tza horiek ezin izango dira, inolaz ere, beste per­tsona ­batzuen esku ­utzi, ­hutsik eduki edo bigarren etxe­bizi­tza moduan eta egoi­tza ez den eta duten berariazko helburuarekin bat ez datorren beste edozein xederako erabili, araudian eta udal ordenan­tza honetan zehaztutakoaren arabera.

2.    Zumaiako Udalak jarduteko gaitasuna du aurreko paragrafoan adierazitako baldin­tza horiek bete­tzen direla egiazta­tzeko, eta ez badira bete­tzen, kontratua deuseztatuko da eta etxe­bizi­tza­ren eta haren eranskinen jabe edo onuradun izaera galduko da, hori guztia indarrean dagoen legeriaren arabera bidezko diren zigor edo kalte-ordain ondorio guztiei kalterik egin gabe.

3.    2/2006 Lurzoru eta Hirigin­tza Legearen laugarren xedapen gehigarriak aurreikusitakoaren arabera, udal etxe­bizi­tza tasatu baten onuradun orok duen esleituriko etxe­bizi­tza hori ohiko eta etengabeko etxe­bizi­tza gisa erabili eta manten­tzeko baldin­tza ez bete­tzea, Udal Administrazioak desjabe­tzeko legezko arrazoi izango da.

15. artikulua.    Eskualda­tzeko aukera eta prezioaren muga.

1.    Zumaiako Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen bigarren edo geroagoko «Inter vivos» eskualda­tze bat egiteko prezio gorena, irizpide hauek aplikatu ondoren sorturikoa izango da:       

a)  Erregimen Orokorreko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen (EOUET) kasuan, prezioak ezin izango du 2. indizea gainditu bigarren edo geroagoko eskualda­tze hori egiten den unean indarrean dagoen Erregimen Orokorreko Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzen prezio gorenari dagokionez. Sustapen pribatuaren kasuan, 2,2 indizera iri­tsi ahal izango da prezio gorena. Eranskinen prezioa, berriz, erregimen orokorreko udal etxe­bizi­tza tasatu horien oinarriko prezioa (erregimen orokorreko babes ofizialeko etxe­bizi­tzen oinarriko prezioa, kasu bakoi­tzean behar denaren arabera, 2 edo 2,2 indizeaz biderkaturik lortua) 0,25 indizeaz biderkatu ondoko emai­tza izango da.        


b)  Izaera berdineko elementuez osaturiko egoi­tza mul­tzo baten barnean ez egon arren, lokal bat etxe­bizi­tza bilakatu ondoko emai­tza izanik erregimen orokorreko udal etxe­bizi­tza tasatu gisa har­tzen diren etxe­bizi­tzen salmenta prezio gorenak ezin izango du 1,7 indizea gainditu Udalaren Behin-behineko kalifikazioa lor­tzeko unean indarrean dagoen Erregimen Orokorreko Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzen prezio gorenari dagokionez.         

c)  Erregimen Bereziko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen (EBUET) kasuan, prezio gorena ez da Erregimen Tasatuko Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzei aplikatu beharreko autonomi araudiak zehaztutakoa baino handiagoa izango, eta horrelakorik ez badago, ezin izango dute 1,7 indizea gainditu bigarren edo geroagoko eskualda­tzea egiten den unean indarrean dagoen Erregimen Orokorreko Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzen prezio gorenari dagokionez. Eranskinen prezioa, berriz, erregimen bereziko udal etxe­bizi­tza tasatu horien oinarriko prezioa (erregimen bereziko babes ofizialeko etxe­bizi­tzen oinarriko prezioa 1,7 indizeaz biderkaturik lortua) 0,25 indizeaz biderkatu ondoko emai­tza izango da.

2.    Hala ere, etxe­bizi­tzak azalera jabe­tza­ren erregimenean ematen direnean, bigarren edo geroagoko eskualda­tzeen prezio gorena hasierako erosketarako onartutakoa izango da, Kon­tsu­moaren Prezioen Indizearen aldaera aplikatuta eguneratua eta honako murrizketa hauekin.

I: Urtean 100eko 0,5 lehenengo 30 urteetan.

II: Urtean 100eko 1 hurrengo 20 urteetan.

III: Urtean 100eko 2,6 azken urteetan.

16. artikulua.    Lehentasunez erostea eta ­atzera eskura­tzea.

1.    Udal etxe­bizi­tza tasatuen titularrek, edozein dela ere haien erregimena, Udalari edo Administrazio jarduleari eta, lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko titular subsidiario gisa, Autonomi Erkidegoko Administrazio Orokorrari jakinarazi beharko diete besteren­tzeko erabakia, proiektaturiko prezioa eta ordain­tzeko era eta aurreikusitako eskualda­tze­aren gainerako fun­tsezko baldin­tzak azalduta, eta baita helbidea ere jakinarazpenak bidal­tzeko ondorioetarako, ­atzera eskura­tzeko eskubidea gauza­tzeko aukera izateko. Eskubide hori bi hilabeteko epean gauzatu beharko da, jakinarazpena Udalaren, Administrazio jardulearen eta Autonomi Erkidegoko Adminis­trazio Orokorraren erregistroan sar­tzen den egunaren hurrengotik aurrera kontatuta.

2.    Aurreko paragrafoak aipagai duen epe hori igaro ondoren, ­atzera eskura­tzeko eskubidea gauza­tze­aren inguruan berariazko erabakia hartu dela jakinarazi ezean, proiektaturiko besteren­tzea egin ahal izango da.

3. artikulu honetan eskaturiko jakinarazpena ez bada egin eta hartan legeak derrigorrezko­tzat har­tzen duen edukiren bat ez bada jaso, eskualda­tzeak ordaindutako prezioa txi­kiagoa bada edo baldin­tzak dagokion Administrazioari jakinarazitakoak bezain handiak ez badira, administrazio horrek ­atzera eskura­tzeko eskubidea erabili ahal izango du besteren­tze­aren erabateko berri izan duen egunaren hurrengo bi hilabeteen barnean.

Erosleak eginiko eskritura publikoaren edo kontratu pribatuaren kopia aurkeztu beharko du Udalean hogeita hamar eguneko epean, eskriturak edo kontratua formaliza­tzen diren egunetik aurrera kontatuta. Dokumentu horietan jasoko dira eskualda­tze­aren fun­tsezko baldin­tza guztiak eta baita etxe­bizi­tza horren prezioa eta eskain­tza ere, zehaztutako baldin­tze­tan lehentasunez erosteko edo ­atzera eskura­tzeko eskubidea gauza­tze­ari begira.

17. artikulua.    Eska­tzaileen Udal Erregistroa eta Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen Erregistroa.

1.    Zumaiako Udalak bere kabuz, «Zumaia Lan­tzen» Sozietate Publikoaren bidez, edota Zumaiako Udal Administrazioaren mendeko zeregin horretarako beste erakunde publikoek, «Etxe­bizi­tza Babestuen Eska­tzaileen Erregis­troa» mantenduko du eta hura ere ordenan­tza honetara egokituko da, eta ezinbesteko tresna izango da benetan dagoen eskaria ezagu­tzeko eta udal etxe­bizi­tza tasatuen eroslegaiak aukera­tzeko.

2.    Era berean, eta dagokion hitzar­menaren bidez, Udalak udal etxe­bizi­tza tasatuen eska­tzaileen egiaztapena eta egunera­tzea egiteko eskatu ahal izango dio Eusko Jaurlari­tzari.    

3.    Udalak Erregistro bat sortuko du eta bertan inskribatuko dira UETen erregimenaren pean sustaturiko etxe­bizi­tzak.

18. artikulua.  Bizileku­tzat har­tzeko betebeharra.

Salerosketako kontratuetan zein alokairu kontratuetan baldin­tzazko klausula bat gehituko da. Klausula horren arabera, onuradunak etxe­bizi­tzan bizi­tzeko eta han errolda­tzeko betebeharra har­tzen du. Horretarako, bi hilabeteko epea izango du, dokumentua sina­tzen duenetik zenba­tzen hasita. Baldin­tza hori bete­tzen ez bada, kontratua sun­tsitu egingo da, eta etxe­bizi­tza­ren jabe edo onuradun izatea kenduko zaio onuradunari.

19. artikulua.    Bizileku­tzat hartu gabeko etxe­bizi­tzen desjabe­tzea.

Udal etxe­bizi­tza tasatuen onuradun orok du esleitutako etxe­bizi­tzan bere ohiko bizilekua ezarri eta manten­tzeko betebeharra. Onuradunen batek betebehar hori bete­tzen ez badu, Udalak gauzatu egingo du nahitaez desjabe­tzeko eskubidea, indarrean den legedian onartua.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa. Lurzoru urbanizatuaren kostuaren eragin gorenak ez du Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen salmenta prezio gorenaren 100eko 25 gaindituko, eta ezta Erregimen Orokorreko Udal Etxe­bizi­tza Tasatuen salmenta prezio gorenaren %30 ere. Horren inguruan beste daturik ezean, ulertuko da, kopuru berdinekoak direla urbanizatu gabeko lurzoruaren balioa eta etxe­bizi­tza horien urbanizazio kostuak.      

Bigarrena. Ordenan­tza honen ondorioetarako, Zumaiako Udalerriko udal etxe­bizi­tza tasatuek etxe­bizi­tza babestuen kalifikazioa izango dute beti, Euskal Herriko 2/2006 Lurzoru eta Hirigin­tza Legearen zor­tzi­garren Xedapen Gehigarrian aurreikusitako baldin­tze­tan. Hala ere, berriz ostatu emateko etxe­bizi­tzek eta indarkeria kasu berezietarako eta antze­koetarako erabil­tzen direnek, etxe­bizi­tza babestuaren kalifikazioa izango dute, etxe­bizi­tza babestuen alorrean legeriak jaso­tzen duen modu eta kasuetan.

Hirugarrena. Udal etxe­bizi­tza tasatuetara salbue­tsi­tako egoeretan sartu ahal izateko, nahiz erregimen orokorrean, nahiz erregimen berezian, etxe­bizi­tza beharren egoeran, Etxe­bizi­tza eta Gizarte Gaietarako Kon­tseilariaren 2008ko apirilaren 16ko Aginduaren 3 eta 4 artikuluen xede diren etxe­bizi­tzak Zumaiako udal Administrazioaren esku ­utzi behar direnean, Agindu horretan araututakoa izango da ezargarria. Alokairu erregimenean etxe­bizi­tza bat uztea onar­tzen denean, Zumaiako Udal Administrazioak garatutako Etxe­bizi­tza ­Hutsen Programan (Bizigune) edo Programa Orokorrean eta/edo Zeha­tzean barneratuko da.


AZKEN XEDAPENA

Ordenan­tza honetan aurreikusi ez den guztian, eta geroago egin daitezkeen aldaketa edo/eta garapenerako xedapenei kalterik egin gabe, Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzen alorrean indarrean dagoen autonomi araudia aplikatuko da.          

Ordenan­tza hau, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta ondorengo egunetik zenba­tzen hasita, 15 eguneko epean jarriko da indarrean.