Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

104. zenbakia Data 2010-06-04 211 orria

7 Udal Administrazioa

ZUMAIAKO UDALA
BEHIN BETIKO ONARPENA: Bide publikoan ibiak jartzea arautzen duen udal ordenantza.

ZUMAIAKO UDALA

Gaia: Bide publikoan ibiak jar­tzea arau­tzen duen ordenan­tzari behin betiko onespena ematea.

2010eko mar­txo­aren 12an Udal ­Batzak, bide publikoan ibiak jar­tzea arau­tzen duen ordenan­tza­ren aldaketari hasierako onarpena eman zion.

Ordenan­tza hori 30 eguneko apean jendaurrean jarri zen, 2010eko apirilaren 7ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren bidez, eta ez zenez aurkeztu interesdun aldetik inolako erreklamaziorik zein iradokizunik, aipatu ordenan­tza behin betiko onartu­tzat ematen da.

Beraz, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau­tzen dituen Legea, iragarki honetan eranskin gisa argitara­tzen da ordenan­tza­ren testu osoa.

Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aurka administrazioarekiko auzi-errekur­tsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean, iragarkia argitara­tzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Hala ere, aldez aurreko izaeraz, Udal honen Osoko Bilkuraren aurrean aukerako berrazter­tzeko errekur­tsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko apean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Kasu honetan ezingo da administrazioarekiko auzietako helegiterik aurkeztu berrazter­tzeko errekur­tsoa erabaki arte.

Zumaia, 2010eko maia­tza­ren 27a.—Ińaki Agirrezabalaga Alkorta, Alkatea.

(870)    (6646)

ERANSKINA

IBIEN UDAL ORDENAN­TZA ERREGULA­TZAILEA

ATARIKO TITULUA

Ordenan­tza honen xedea, Zumaiako udal mugartean ibien ordenazioa da, bai eta berau eman dezaten lizen­tzien indar eta iraupen baldin­tzena ere.

Espaloietatik zehar ibilgailuak sar­tze­agatiko eta edozein motatako merkan­tzien aparkaleku esklusibo, karga edo deskargarako bide publikoaren erreserbagatiko tasa erregula­tzen duen Ordenan­tza­ren bidez osa­tzen da Ordenan­tza hau eremu fiskalean.

I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Ibia partikularrei bide publikoaren gainean emandako baimena da, espaloiaren eta zintarriaren egitura alda­tzea ekar dezakeena, ibilgailuen pasabidea uzteko higiezinetara eta higiezinetatik eta edozein eratako salgaiak karga­tzeko eta deskarga­tzeko.

2. artikulua.

Ibien eraiketak ez ditu gutxi­tuko bide publikora iristeko baldin­tzak.

3. artikulua.

Finken eta negozio lokalen jabeek edo maizterrek eska dezakete ibi lizen­tzia eta berauen titular izan daitezke.    

Ibi lizen­tziak ekar­tzen dituen obligazio guztien eran­tzu­lea, beronen titularra izango da beti.

4. artikulua.

Ibien lizen­tzia alkate­tzako erabakiaren bidez emango da edo honek eskuordetutako organoaren bidez, Hirigin­tza batzor­dearen aldez aurreko txos­tenarekin, baina beti prekarioan eta gainon­tze­koen kalterik gabe, Ordenan­tza Fiskaletan ezarritako dagokion tasa sortuz.

Lizen­tzia eskaera aurkeztu denetik hilabeteko epea igaro bada ebazpena adierazi gabe, lizen­tzia ukatu­tzat joko da.         

5. artikulua.

Ibi lizen­tziak ez du eskubide subjektiborik sor­tzen, titularrak hau ezabatu eta espaloia eta zintarria bere aurreko egoeran eta bere kontura ­utzi beharko duelarik, Udalak hori egin dezan eska­tzen dionean.

6. artikulua.

Ibian ezarritako ordutegiaren barruan, ezingo da bertan ibilgailurik aparkatu edo geratu ezta ibiaren titularraren ibilgailua ere.

7. artikulua.

Ibiak erabilera iraunkorrerako edo ordukako erabilerarako eman ahal izango dira.

Ibi iraunkorraren eta ordukako ibiaren ezaugarriak bereizgarri batean agertuko dira, zeinaren eredua Udalaren ofiziala izango den eta honek emandakoa, lizen­tzia ematen den une berean.

Erabilera iraunkorreko ibiek, ibilgailuen igaro­tzea baimenduko dute egunaren 24 orduetan zehar.

Ordukako erabilerarako ibiek, ibilgailuen igaro­tzea baimenduko dute gehienez eguneko 12 orduetan zehar, behar bezala justifikatutako salbuespenak izan ezik.

Ibiaren erabilera orduak Udalak seinalatuko ditu interesatutako per­tso­nen eskariz.

Ordukako ibiaren erabilerak ez ditu larunbat arra­tsal­deak eta jaiegunak har­tzen, beharrezko balioesten den kasuetan izan ezik.

8. artikulua.

3.500 kg baino karga txi­kiagoko ibilgailu turismo edo furgoneten­tzako ­gutxienezko azalera librea, 20 m˛/ibilgailuko izango da.

3.500 kg baino karga handiagoko kamioi edo furgoneten­tzako ­gutxienezko azalera librea, 40 m˛/ibilgailuko izango da.

II. TITULUA

LIZEN­TZIA EMAKIDAREN PROZEDURA

9. artikulua.

Ibi lizen­tzia lor­tzeko, eska­tzaileek ondorengoa kreditatu beharko dute:

9.1.  Merkatal edo industri jarduera batetara dedikatutako lokalen eta ibilgailuen kasuan:

a)    Buru­tzen duten jarduera egikari­tzeko jarduerarako udal lizen­tzia eduki­tzea.

b)    Jarduera honen izaerak derrigorrez ibilgailuen sarrera eta irteera exiji­tzea.

c)    Eskabideak ibia ezarri nahi den denboraldia modu zeha­tzean eduki­tzea, Ordenan­tza honen 7. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

d)    Ordenan­tza honen 8.artikuluaren arabera, espazio nahikoa eta iraunkorki librea eduki­tzea eta beste destinorik gabe, jardueraren biltegiko karga eta deskargari lotutako ibi bat denean, izan ezik.

9.2.    Ibilgailuen garajea:

a)    Ibilgailuen garaje jarduera­tzat har­tzen da, hiru ibilgailu edo gehiago gorde­tzeko ahalmena duena.

b)    Ibilgailuak gorde­tzeko jarduerarako udal lizen­tzia eduki­tzea, salbue­tsi­tako jardueren 165/99 Dekretuaren arabera.   

c)    3.500 kg baino karga txi­kiagoko hiru ibilgailu edo furgoneta baino gehiagoren­tzat edo karga gehiagoko kamioi baten­tzako azalera librea eduki­tzea.

Beharrezkoa izango da lokalaren okupazio iraunkorra ibilgailu guztiekin.

d)    Ordenan­tza hau onartu aurretik ibia duten garajeak, aparka­tzeko edo garaje jarduerarako udal lizen­tziarekin, beraien beharren arabera, ibia eska dezakete beti ere Ordenan­tza honetan eta segurtasuna arau­tzen duen arautegian ezarritakoa bete­tzen denean.

9.3.    Aurreko artikuluetan aurreikusten ez diren kasuetan, ibiak, iraunkorrak nahiz ordukako erabilerakoak, eman ahal izango dira interesatuak aldez aurretik eskatuta. Horretarako Txos­ten Teknikoa ikusi beharko da eta gauza­tzen den jardunbidea, sortutako beharra, kokapena eta salbuespen izaera kontuan izan beharko dira. Ibiak emateko eskumena alkatearena izango da, edota Gobernu Batzor­dearena eskuorde­tze kasuetan.

9.4.    Ibilgailuen gordelekua familia bakarreko etxe­bizi­tze­tan.

Familia bakarreko etxe­bizi­tzen kasuan, ­gutxienezko azalera librearen derrigorrezkotasuna salbue­tsi ahal izango da, lizen­tzia eman daitekeelarik, garajearen edukiera edozein izanik ere.

9.5.    Ibilgailuen gordelekua gune historikoko eraikinetan.

Zumaiako Arau Subsidiarioen artikulatuaren arabera, oro har, ez da garaje pribaturako erabilera onartuko.

10. artikulua.

Udalak ibiak eman ahal izango ditu zentro ofizialak eta Estatuaren menpekoak direnean, Autonomi Elkartea, Probin­tzia edo Udalerria, Entitate eta Erakundeak eta Osasun eta Asisten­tzi Zentroak, kasu bakoi­tzean eman daitezken interes orokor eta publikoko arrazoiengatik eta aldez aurretik aipatu Organismoek eskabidea egin ondoren.

11. artikulua.

Lizen­tzia eskatuz egindako instan­tzia, ondorengo dokumentuez lagundurik bideratuko da:

a)    Lokala aipa­tzen den erabilerara dedika­tzeko udal lizen­tziaren jabe izatearen frogagiria.

b)    Eska­tzailearen aitorpena, lokala instan­tzian aipatutakoez gain beste jardueretarako ez erabil­tzeko konpromisoa hartuz.

c)    Eraikinaren kokaleku planoa, 1:500 eskalan.

d)    Lokalaren planoa 1:1000 eskalan, hala balegokio, ibilgailuei destina­tzen zaien espazioa eta honen azalera m˛tan argiro seinalatuz. Halaber, sarbideak eta bere ezaugarriak adieraziko dira.

e)    Negoziorako lokala denean, beronen jardueren deskribapen labur bat aurkeztuko da, sartu eta irteten diren ibilgailuen batezbestekoa adieraziz.

f)    Lokal guztiek bete beharko dituzte Legeak eskatutako segurtasun neurriak.

12. artikulua.

Ibi lizen­tziaren titularrak direnak, Udalaren baimena beharko dute, bertan edozein aldaketa egiteko.      

13. artikulua.

Handi­tzeek eta lekualdaketek, lizen­tzia baten gai izango den aldaketa eratuko dute, bere lorpenerako beharrezko tramite eta baldin­tza guztiak bete beharko direlarik, bai eta eskubideengatiko tasen sor­tza­pena ere.

14. artikulua.

Bere titularraren eskariz egindako ibi ezabapenak, behin hau burutu dela egiaztatu ondoren, deuseztapena gauzatuko du.

Era berean, urte batetan zehar ibi lizen­tziatik datozen eskubideen erabilera eza, deuseztapen kausa izango da.

Tasa bat ez ordain­tzeak berau berehala erretira­tzea suposatuko du.

15. artikulua.

Ibiak urtebeteko eperako emango dira eta epea berez luza­tzen eta egunera­tzen joango da, Udal Zerbi­tzuen aurkako txos­tenik ez dagoen bitartean edo ibiaren lizen­tzia eskura­tzeko baldin­tze­takoren bat bete­tzen ez den bitartean.

Ibiaren lizen­tzia iraungi­tzen bada, Udaleko Zerbi­tzuek horren plaka adierazleak erretiratu egingo dituzte.           

III. TITULUA

IBI INSTALAZIOEN BALDIN­TZAK

16. artikulua.

Ibi lizen­tzia lortu aurretik, eska­tzaileak ondorengoa justifikatu beharko du:

a)    Indarrean dagoen legezko Ordenan­tzak seinala­tzen dituen eskubideak Udalari ordaindu izana.

b)    Beharrezko kasuetan, zintarria behera­tzeko eta ibia sendo­tzeko lanak bere kontura egin izana udal ikuskapenaren menpean.

c)    Udal Zerbi­tzuetako txos­tena, trafiko eta aparkamendu beharren­tzako elementu asalda­tzaile bat ez dela justifikatuz. 

17. artikulua.

Ibiak eraiki, aldatu edo ezaba­tzeko obrak, titular denak izendatutako per­tsona aditu batek burutuko ditu, aldez aurretik lizen­tzia eskuratuz eta Udal Zerbi­tzuen oniri­tziarekin. 

Behin obrak osorik bukatu ondoren, Udal Zerbi­tzuei jakinaraziko zaie egindako lanen ikuskapena egin dezaten, bere aldeko txos­tenaren ondoren, titular denari ibiaren plaka adierazleak emango zaizkiolarik.

18. artikulua.

Ordenan­tza fiskalak izango dira urtero ezarriko dutenak ibi lizen­tziagatik ordaindu behar den kopurua.

Atal ezberdinak ezarri dira garajera sar daitezken ibilgailu kopuruaren arabera eta atal bakoi­tzean kopuru ezberdina kobratuko da:

— Hiru ibilgailu arte.

— Lautik hamar ibilgailura.

— Hamaikatik hogeita hamar ibilgailura.

— Hogeita hamarretik berrogeita hamar ibilgailura.

— Berrogeita hamarretik ehun ibilgailura.

— Ehun ibilgailutik gora.

IV. TITULUA

OBLIGAZIOAK ETA INFRAKZIOEI SAN­TZIOAK

19. artikulua.

Ibiaren titularra derrigorrez ondorengora obligaturik dago:

a)    Zoladura eta disko adierazlea egoera egokian kon­tserba­tzera.

b)    Zoladura eta lizen­tziaren gainon­tzeko seinale edo adierazleak pinta­tzera.

c)    Zoladura edo pintura berri­tzera, Udalak agin­tzen duenean.

d)    Udalak agin­tzen dituen obra arrunta eta aparteko guztiak egitera ibian.

e)    Espaloia eta zintarria bere hasierako egoeran uztera, emandako ibi lizen­tzia deuseztatu ondoren.

20. artikulua.

Ibi bat eraiki­tzen denean beharrezko baimena eskuratu gabe, Udalak horren titularra izatea dagokion per­tso­nari eskatuko dio espaloia bere aurreko egoeran jar­tzea, 15 eguneko epean eta bere kontura.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa hala izanik ere, ibiak Ordenan­tza honetan ezarritako baldin­tzak bil­tzen baditu, arau-hausleak epe berean ibi lizen­tzia eskatu ahal izango du, bidezko diren Tasen bikoi­tza­ren ordainketa egin ondoren.

Aipaturiko epea iragan eta lizen­tzia eskatu ez badu, ez eta espaloia bere aurreko egoerara birjarri ere, Udal Agintari­tzak arau-hausteak dirauen egun bakoi­tzeko sei euroko isuna ezarriko dio arau-hausleari.

21. artikulua.

Ibi lizen­tziak automatikoki deuseztaturik geratuko dira Ordenan­tza honetan ezarritako obligazioren bat bete­tzen ez bada. Espresuki ondorengoak seinala­tzen dira:

a)    Zoladura edo pintura egoera egokian ez kon­tserba­tzea.

b)    Beronen erabilera eza edo erabilera desegokia.

c)    Lokalak eskatutako edukiera ez eduki­tzea.

d)    Lokala aitortutako helburuak ez direnetara destina­tzea.

e)    Emakida sortu zuten zirkunstan­tzien aldaketa.     

22. artikulua.

Ordenan­tza honek bil­tzen dituen kasu guztietan eta beharrezko­tzat har­tzen direnetan, betearazte subsidiarioari ekin ahal izango zaio, espaloia hasierako egoeran jar­tzeko.

XEDAPEN DEROGA­TZAILEA

Materia honetan erregula­tzaile diren Ordenan­tza honen aurreko udal xedapen guztiak indargabeturik gera­tzen dira eta deuseztatuta dauden ibien lizen­tzia guztiak.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Lehenengoa.

Ordenan­tza hau indarrean sartu baino lehen onartutako ibi guztiek tratamendu berezia izango dute, ondorengo kasu hauetan:

a)    Garaje izateko eraikitako garajeak, 165/99 Dekretuaren araberako jarduera-lizen­tziarekin eta ibia dutenak: Hauen titularrek ibiaren lizen­tzia eska dezakete lokalaren azalera edozein izanda ere.

b)    Garaje izateko eraikitako garajeak, 165/99 Dekretuaren araberako jarduera-lizen­tziarik gabe eta ibia dutenak: Hauen titularrek ibiaren­tzat lizen­tzia eska dezakete lokalaren azalera edozein izanda ere, baina aldez aurretik jarduera-lizen­tzia izapidetu beharko dute, Dekretu horretan ezarritakoaren arabera.

Bigarrengoa.

Gaur egun dauden ibien titularrak direnek, Ordenan­tza hau indarrean sartu denetik sei hilabeteko epearen barruan, ibia berri­tzeko eskaera egin beharko dute, eta arautegi honi loturik izapidetuko da. Arautegi honen ale bat emango zaio interesatu bakoi­tzari.

Eskaera hori ez aurkezteak aurrez emandako ibi-lizen­tzia automatikoki deusezta­tzea suposatuko du.

Epe honetan bertan, partikularrek, behar bezala emandako ibiak ez direlako herritarren artean nahasketa sor dezaketen «aparka­tzea debekatuta» jar­tzen duten seinale guztiak kendu beharko dituzte, eta horrela ez bada egiten, Udal zerbi­tzuek bidezko neurriak hartuko dituzte.

AZKEN XEDAPENA

Ordenan­tza hau indarrean sartuko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean bere argitalpen osoaren hurrengo egunetik hasi eta 15 lanegun iragan ondoren.