Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

97. zenbakia Data 2009-05-28 82 orria

4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GFA-LEHENDAKARITZA, FORU ADMINISTRAZIOA
PROZEDURA: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko dokumentuak bidaltzekoa.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

LEHENDAKARI­TZAKO ETA
FORU ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko dokumentuak bidal­tzeko prozedura.

Departamentuko foru diputatuak, honako agindu hau eman du 2009ko maia­tza­ren 19an:

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala arau­tzen duen mar­txo­aren 27ko 5/2007 Foru Arauak honela defini­tzen du aipatu aldizkaria: Gipuzkoako Foru Aldundiak bere antolamendu administratiboaren bitartez zuzenean ematen duen zerbi­tzu publikoa, organikoki atxi­kitako atal edo departamentuaren menpekoa, barne har­tzen dituena aldizkariaren kudeaketa, argitalpena eta zabalkundea. Halaber, indarrean den arauketa horrek bitarteko elektronikoen erabilpenaren aldeko apustu garbia egiten du, bai bere argitalpenean (elektronikoa bakar-bakarrik) baita argitaratu beharreko testuak bidal­tzeko orduan ere, uste baita tresna elektronikoak erabil­tzeak Foru Aldundia eta herritarrak hurbilduko dituela, erakundeek eta partikularrek aldizkari ofizialean testuak argitara­tzeko egin beharreko tramiteak erraztuko dituela eta, Gipuzkoako administrazioko organoen xedapenak eta erabakiak ezagu­tzea orokortuko duela.   

Hori horrela, mar­txo­aren 27ko 5/2007 Foru Arauak aldizkari ofiziala atxiki­tzen zaion departamentuko foru diputatuari agin­tzen dio arau ­ditzala, foru aginduz, argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak bitarteko elektronikoak erabiliz bidal­tzeko prozedura eta dokumentu horiek argitara­tzea sina­tzeko ahalmena edo baimena duten per­tso­nen erregistroa, nahiz bata zein bestearekin lotutako beste hainbat alderdi.          

Bestalde, Lehendakari­tzako eta Foru Administrazioko Departamentuaren egitura organiko eta fun­tzionalari buruzko maia­tza­ren 20ko 33/2008 Foru Dekretuak 1.15 artikuluan ezar­tzen duenez, aipatu departamentuaren eginkizuna da Foru Inprimategia zuzendu eta Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala kudea­tzea, eta beraz, departamentuko foru diputatuari dagokio arestian adierazitako alderdiak arau­tzea foru aginduz.

Aurrekoaren ildotik, mar­txo­aren 27ko 5/2007 Foru Arauak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak paperean bidal­tzeko aukera ere espresuki aurreikusten duen arren, foru agindu honetan jasotako arauketak lehentasuna ematen dio bitarteko elektronikoak erabiliz egindako bidalketari, hori baita gai honetan egun nagusi­tzen den joera, mar­txo­aren 27ko 5/2007 Foru Arauak bere egiten duena, eta ondoren, ekainaren 22ko 11/2007 Legeak, herritarrak zerbi­tzu publikoetan bitarteko elektronikoz sar­tzea arau­tze­koak, behin betiko bul­tzada eman diona. Horregatik, foru agindu honek xehetasunez arau­tzen ditu bidalketa elektronikoa eta horri lotutako alderdi guztiak, testuak aldizkarian argitara­tzea sina­tzeko ahalmena edo baimena duten per­tso­nen sinaduren erregistroa barne.

Horrenbestez, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuek elektronikoki bidali beharko dituzte argitaratu beharreko dokumentuak, horretarako prestatu den eta foru agindu honetan onar­tzen den aplikazio informatikoa erabiliz.          

Halaber, udalek nahiz gainerako administrazio publikoek eta Justizia Administrazioak ere aipatu aplikazio informatikoaren bitartez elektronikoki bidali beharko dituzte argitaratu beharreko dokumentuak, ekainaren 22ko 11/2007 Legeak, herritarrak zerbi­tzu publikoetan bitarteko elektronikoz sar­tzea arau­tze­koak, 27. artikuluan ezarritakoaren babesean; artikulu horren 6. atalak beren gaitasun ekonomiko edo teknikoagatik edo behar bezala egiaztatutako beste arrazoi batengatik beharrezko bitarteko teknolokigoak eskura dituzten per­tsona juridikoei administrazio publikoekiko harremanak bitarteko elektronikoak erabiliz izateko obligazioa ezar­tzea ahalbide­tzen baitu, eta bere 7. atalak, berriz, espresuki jaso­tzen baitu administrazio publikoek euren arteko harremanetan bitarteko elektronikoak erabiliko dituztela lehentasunez.

Noski, argitaratu beharreko dokumentuak paperean bidal­tzeko aukera ere aurreikusi da foru agindu honetan, baina beste maila batean eta murri­tzago. Izan ere, bidalketa elektronikoari buruzko aurreikuspenak aplikatuko zaizkio paperean egindakoari haren izaera elektronikoari zuzenean lotutako alderdietan salbu.

Horrenbestez,

XEDA­TZEN DUT

I. KAPITULUA

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak bitarteko elektronikoak erabiliz bidal­tzeko prozedura.

1. artikulua.    Dokumentuak bitarteko elektronikoak erabiliz bidal­tzea.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak bitarteko elektronikoak erabiliz bidal­tzea lehenesten da. Horretarako, foru agindu honetan araututako prozedura, berme eta zehaztasunak jarraituko dira, bertan onar­tzen diren «GAO argitalpenak» aplikazio informatikoaz eta eskaera ereduaz baliatuta.

Edonola ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuek elektronikoki bidaliko dituzte Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko dokumentuak aipatu aplikazio informatikoa erabiliz, dokumentuaren hedadura edo behar bezala zuritutako beste arrazoiren bat dela eta, aplikazio horren bidez bidalketa elektronikorik egitea ezinezkoa denean edo egokia ez denean salbu.

Era berean, udalek, gainerako administrazio publikoek eta Justizia Administrazioak ere, beharrezko bitarteko teknolokigoak eskura izatea berma­tzen zaien neurrian, elektronikoki bidali beharko dituzte argitaratu beharreko dokumentuak aplikazio informatiko hori erabiliz, aurreko paragrafoan aurreikusi salbuespenaren kaltetan gabe.

2. artikulua.    Aldizkarian argitara­tzea agin­tzeko ahalmena.

1.    Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko dokumentuekin batera aldizkarian argitara­tzeko agindua bidali behar da, horretarako ahalmena edo baimena duen per­tso­nak elektronikoki sinatutakoa. Per­tsona horrek sinadura elektroniko aitortua eduki behar du eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak aldizkarian argitara­tzea sina­tzeko ahalmena edo baimena duten per­tso­nen erregistroan inskribatuta egon behar du. Erregistro hori foru agindu honen 8-13 artikuluetan arau­tzen da.

2.    Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuetan, beren sinadura elektronikoaz dokumentuak aldizkarian argitara­tzea agin­tzeko ahalmena idazkari­tza teknikoei eta Araubide Juridikoko Zuzendari­tza Nagusiari dagokie. Hain zuzen, Araubide Juridikoko Zuzendari­tza Nagusiarena da, eta bakarrik berea, Diputatuen Kon­tseiluak onartutako xedapen orokorrak aldizkarian argitara­tzea agin­tzeko ahalmena, baita publikoak izan behar duten ebazpen administratiboak argitara­tzea agin­tze­koa ere, foru departamentuen eskumenekoak ez diren neurrian.

Zehazki, idazkari­tza tekniko bakoi­tzean eta aipatu zuzendari­tza nagusian ahalmen hori organoaren titularrari dagokio. Era berean, titularrak bere idazkari­tza teknikoko edo zuzendari­tza nagusiko beste per­tsona ­batzuk baimen ­ditzake argitarata­tzeko agindua sina­tzeko eta «GAO argitalpenak» aplikazio informatikoaren erabil­tzaile gisa II. eranskineko 4. puntuan azaldutako profilekin.

3.    Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala arau­tzen duen mar­txo­aren 27ko 5/2007 Foru Arauaren 2.1 artikuluan aipa­tzen diren organo, erakunde, entitate eta partikularren kasuan, beren fun­tzionamenduko barne arauen arabera horretarako ahalmena duten per­tso­nek sinatuko dute dokumentuak argitara­tzeko agindua eta, arauetan aurreikusten ez bada, beren ordezkari­tza eman zaienek. Ahalmendunak edo ordezkariak beste per­tsona ­batzuk baimen ­ditzake aurreko atalean aurreikusitako moduan.

4.    Argitara­tzeko agindua ematen duena da argitara­tzeko bidali duen dokumentuaren egiazkotasun eta benetakotasunaren eran­tzule. Halaber, berari dagokio dokumentuaren edukian dauden datu per­tso­nalen babes bermeak bete­tzen direnaz ardura­tzea.

3. artikulua.    Argitara­tzeko eskaera eta argitara­tzeko dokumentuak forma aldetik bete beharreko baldin­tzak.

1.    Argitara­tzeko eskaera eredua onar­tzen da, foru agindu honen I. eranskinean jaso dena. Eskaera eredu horrek «argitara­tzeko agindu» balioa izango du dagozkion zuzenbide ondorioetarako. Argitara­tzeko eskaera Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala atxi­kia duen departamentuko foru diputatuari zuzenduko zaio, aurreko 2. artikuluaren arabera argitara­tzeko agindua sina­tzeko ahalmena edo baimena duenak elektronikoki sinatuta. Eskaerarekin batera argitaratu beharreko dokumentua bidaliko da per­tsona horrek berak elektronikoki sinatuta. Argitara­tzeko eskaeran eran­tzu­kizunpeko adierazpen bat jasoko da, hain zuzen, bidalitako dokumentu elektronikoa jatorrizkoa edo jatorrizkoaren kopia zeha­tza dela dioena.           

2.    Argitara­tzeko eskaera eredua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren argitalpen elektronikoa koka­tzen den egoi­tza elektronikoan (www.gipuzkoa.net) egongo da eskuragarri.

Onar­tzen den ereduaren ber­tsio informatikoa, «GAO argitalpenak» aplikazio informatikoan dagoena, aplikazio horren berezko inguruabar eta baldin­tzei egokituko zaie.

3.    Partikularrek eta entitate pribatuek eskaeran adieraziko dute dokumentua derrigorrez argitaratu beharrekoa dela xeda­tzen duen araua zein den.

Halaber, mar­txo­aren 27ko 5/2007 Foru Arauaren 12. artikuluko 2. eta 3. ataletan ezarritakoari jarraikiz, dokumentu bat epe edo egun jakin batean argitara­tzeko legezko arrazoiren bat edo arrazoi justifikaturen bat badago, eskaeran jaso beharko da hori, eta espresuki adierazi beharko da zein arauk aurreikusten duen, edo behar bezala arrazoitu beharko da premiaz argitara­tzeko beharra eta, hala badagokio, esan behar da argitara­tzeko epea edo egun zeha­tza zein den.

4.    Argitara­tzea eska­tzen den dokumentuaren hasieran bere edukia edo har­tzen duen forma juridikoa aurrera­tzen duen izenburua azalduko da. Dokumentuaren amaieran, berriz, noiz eta non eman den eta nork sina­tzen duen (izena eta kargua) jasoko dira.

5.    Bidalitako dokumentua hizkun­tza ofizial bakarrean ida­tzita badago, 2007ko mar­txo­aren 27ko 5/2007 Foru Arauak 4. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio. Bi hizkun­tza ofizialetan ida­tzita bidal­tzen bada, euskarazko eta gaztelaniazko ber­tsioak ­fitxero batean joan beharko dira: Lehenengo, euskarazko ber­tsio osoa, eta, ondoren, gaztelaniazkoa.          

6.    Argitaratu beharreko dokumentuen formatuak, testuzkoa, grafikoa, irudikoa edo beste mota batekoa dela ere, digita­liza­tzeko modukoa eta bere edukia komunika­tzeko egokia izan behar du. Gainera, formatu horiek «GAO argitalpenak» aplikazio informatikoarekin bateragarriak izango dira.

4. artikulua.    «GAO argitalpenak» aplikazio informatikoa onar­tzea.

1.»GAO argitalpenak» aplikazio informatikoa onar­tzen da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko xedapen, egin­tza administratibo eta iragarkien testuak bitarteko elektronikoen bidez bidal­tzeko erabiliko dena. Aipatu aplikazioaren ezaugarriak foru agindu honen II. eranskinean zehazten dira.

2.»GAO argitalpenak» aplikazio informatikoak bidalitako jatorrizko dokumentuen benetakotasuna, osotasuna, konfiden­tzialtasuna, kalitatea, kon­tser­bazioa, segurtasuna eta ofizialtasuna berma­tzen ditu.

3.»GAO argitalpenak» aplikazio informatikoaren arduraduna Foru Inprimategia da eta horri dagokio aplikazioa kudea­tzea, eta bereziki, 2. artikuluaren 2. eta 3. ataletan ezarritakoari jarraikiz egindako alta eta baja eskaerak kudea­tzea.

4.    Argitara­tzeko bidal­tzen diren jatorrizko dokumentuen sarrera erregistra­tze­arren, «GAO argitalpenak» aplikazio informatikoa Lehendakari­tzako eta Foru Administrazioko Erregistro Orokorrari lotuta egongo da informatikoki.      

5.  «GAO argitalpenak» aplikazioaren baitan koka­tzen dira era berean honako hauek ere: Foru agindu honen III. kapituluan arau­tzen den Sinaduren Erregistroa, non kudea­tzen diren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak argitara­tzea sina­tzeko ahalmena edo baimena duten per­tso­nak (alta eta baliogabe­tze/baja eskaerak), eta aplikazioaren gainerako erabil­tzaileak kudea­tzeko erregistroa. Horiei dagokienez, aplikazioak berma­tzen ditu bertan dagoen informazioaren benetakotasuna, osotasuna, konfiden­tzial­tasuna, kalitatea, kon­tser­bazioa eta segurtasuna eta izen emandako erabil­tzaileen datu per­tso­nalen babesa.

Aplikazioa behar bezala kudea­tze aldera, organo, erakunde eta entitateek baimendutako erabil­tzaileei uki­tzen dieten aldaketa guztien berri eman behar diote Foru Inprimategiari, bereziki, baliogabe­tzeen eta bajen berri.

5. artikulua.    Jatorrizko dokumentu elektronikoak gorde­tzea.

1.    Argitaratu daitezen bitarteko elektronikoak erabiliz bidalitako jatorrizko testuak «GAO argitalpenak» aplikazio informatikoan gordeko dira, dokumentua sortu zen formatu berean edo dokumentua berriro sor­tzeko beharrezko informazioaren identitatea eta osotasuna berma­tzen dituen beste edozein formatutan.

Halaber, sarbidea berma­tzen duten beste formatu eta euskarrietara ere eraman ahal izango dira dokumentu horiek.

2.    Nolanahi ere, bitarteko elektronikoak erabiliz bidalitako dokumentuak bil­tzen dituen euskarri informatikoak 4. artikuluaren 2. atalean zehaztutako bermeak izango ditu, bereziki, erabil­tzaileen nortasunari eta sarbideen kontrolari dagokienez eta datu per­tso­nalak babesteko legeria bete­tze­ari dagokionez.      

II. KAPITULUA

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak paperean bidal­tzeko prozedura.

6. artikulua.    Paperean bidal­tzea.

Bestelakorik esaten ez den bitartean, eta 1. artikuluan ezarritakoaren kaltetan gabe, partikularrek eta entitate pribatuek argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak paperean bidali ahal izango dituzte, digitaliza­tzeko modukoak eta beren edukia komunika­tzeko egokiak diren neurrian. Argitaratu beharreko dokumentuarekin batera argitara­tzeko eskaera bidaliko da I. eranskinean jasotako eredua erabiliz. Eskaera eta dokumentua mekanografiatuta, irakur­tzeko moduan, orri zenbakiak jarrita eta zirriborrorik gabe aurkeztuko dira.

Paperean egindako bidalketari foru agindu honen I. kapituluan aurreikusitakoa aplikatuko zaio bidalketa horren izaerarekin bateragarria den heinean.

7. artikulua.    Jatorrizko dokumentuen benetakotasuna.

Paperean bidalitako dokumentua benetakoa dela berma­tzeko, argitara­tzea agin­tzeko ahalmena edo baimena duen per­tso­nak eskuz sinatu beharko du jatorrizkoa foru agindu honen 2. artikuluan eta III. kapituluan ezarritakoari jarraikiz.          

III. KAPITULUA

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak argitara­tzea sina­tzeko ahalmena edo baimena duten per­tso­nen erregistroa.

8. artikulua.    Sinaduren Erregistroa sor­tzea.

1.    Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak argitara­tzea sina­tzeko ahalmena edo baimena duten per­tso­nen erregistroa (Sinaduren Erregistroa) sor­tzen da eta bertan inskribatu beharko dira dokumentuak argitara­tzea sina­tzeko ahalmena edo baimena duten guztiak.

2.    Ahalmena duen edo baimendu nahi den per­tsona bakoi­tzeko eskaera bat bete behar da, foru agindu honetan onartu eta III. eranskinean jaso den ereduaren araberakoa. Eredu hori bera erabili behar da emandako baimena baliogabe­tzeko edo ahalmena duen per­tso­nari baja emateko.

Alta/baliogabe­tze/baja eredua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren argitalpen elektronikoa koka­tzen den egoi­tza elektronikoan egongo da eskuragarri (www.gipuzkoa.net).

Onar­tzen den ereduaren ber­tsio informatikoa, «GAO argitalpenak» aplikazioan dagoena, aplikazio horren berezko inguruabar eta baldin­tzei egokituko zaie.

9. artikulua.    Ardura eta kokapena.

1.    Sinaduren Erregistroaren arduraduna Foru Inpri­mategia da eta horri dagokio erregistroaren fun­tzionamendua, zain­tza eta egunera­tzea.

2.    Sinaduren Erregistroa Foru Inprimategian dago kokatuta.

10. artikulua.    Sinaduren Erregistroaren egitekoa.

1.    Sinaduren Erregistroaren egitekoa da argitara­tzeko bidal­tzen diren dokumentuen benetakotasuna egiazta­tzea, hau da, ziurta­tzea argitara­tzeko aginduan ipinitako sinadura horretarako ahalmena duenarena edo foru agindu honen 2. artikuluaren arabera baimendu den per­tso­narena dela benetan.          

2.    Sinadura elektroniko aitortuen benetakotasuna egiaztatuko da «GAO argitalpenak» aplikazio informatikoaren bidez, hau da, argitaratu beharreko dokumentuak bitarteko elektronikoak erabiliz bidal­tzeko aplikazioaren bidez.

3.    Eskuz egindako sinaduren benetakotasuna egiazta­tzeko, berriz, alderatuko dira erregistratuta dagoen sinadura, bere titularra identifika­tzen duena, eta argitara­tzeko aginduan ager­tzen dena.

11. artikulua.    Sinadura elektroniko aitortuak.

1.    Euskarri elektronikoan bidalitako dokumentuak benetakoak direla egiazta­tze aldera, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko dokumentuak argitara­tzea sina­tzeko ahalmena edo baimena duten per­tso­nak Sinaduren Erregistroan inskribatu behar dira eta indarrean dagoen sinadura elektroniko aitorturen bat izan behar dute, hain zuzen, foru agindu honen II. eranskinaren 5. puntuan zehaztutakoren bat.      

2.    Dagokion administrazio publiko, erakunde, entitate edo partikularrak berak egin behar ditu sinadura elektroniko aitortua eskuratu eta berri­tzeko egin beharrekoak.          

12. artikulua.    Eskuz egindako sinadurak.

1.    Paperean bidalitako dokumentuak benetakoak direla egiazta­tze aldera, Sinaduren Erregistroan inskribatuko dira Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko dokumentuak argitara­tzea agin­tzeko ahalmena duten per­tso­nen eskuz egindako sinadurak.

2.    Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko dokumentuak argitara­tzea agin­tzeko ahalmena duten per­tso­nen eskuz egindako sinadurak modu honetan egiaztatuko dira:

a)  Gipuzkoako Foru Aldundian (dokumentuak elektronikoki bidal­tzeko obligazioari buruz 1. artikuluak ezarritakoaren kaltetan gabe), Araubide Juridikoko zuzendari nagusiaren sinadura zuzendari­tza hori atxi­kia duen departamentuko foru diputatuak egiaztatuko du, eta idazkari teknikoena kasuan-kasuan dagokion departamentuko foru diputatuak.  

b)  Beste administrazio publikoetan eta Justizia Adminis­trazioan (dokumentuak elektronikoki bidal­tzeko obligazioari buruz 1. artikuluak ezarritakoaren kaltetan gabe), argitara­tzea sina­tzeko ahalmena dutenen sinadura egiaztatuko da beren fun­tzionamenduko arau espezifikoetan ezarritakoari jarraikiz, arau espezifiko horiek zein­tzuk diren espresuki adierazi beharko delarik. Hori aurreikusten duen araurik ez badago, honela egiaztatuko dira sinadura horiek:

— Per­tsona bakarreko organoen sinadura bere sinadura erregistratuta daukan goragoko nagusiak.

— Per­tsona ani­tzeko organoen kideen sinadurak, idazkariak; eta idazkariarena, organo buruak.

c)  Partikularren sinadurak notarioak egiaztatuko ditu.

13. artikulua.    Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzea sina­tzeko ahalmena duen per­tso­nari baja ematea edo baimendutakoari baimena baliogabe­tzea.

1.    Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak argitara­tzea sina­tzeko baimena duen per­tso­nari hasieran emandako baimen hori ken­tzen bazaio, bere erakundeak baimenaren baliogabe­tzea jakinarazi behar dio Sinaduren Erregistroari eta horretarako III. eranskineko eredua erabiliko du. Baliogabe­tzea jakinarazteko betebeharra foru agindu honen 2.2 eta 2.3 artikuluei jarraikiz baimena eman zuen per­tso­nari edo hori ordeztu duenari dagokio.          

2.    Era berean, argitara­tzea sina­tzeko ahalmena duen per­tso­nak ahalmen hori gal­tzen badu, bere erakundeak baja hori jakinarazi behar dio Sinaduren Erregistroari eta horretarako III. eranskineko eredua erabiliko du. Baja jakinarazteko betebeharra ahalmena zuen per­tsona ordeztu duenari dagokio.

3. artikulu honen aurreko bi ataletan aipatu baliogabe­tzea edo baja jakinarazi arte, per­tsona horiek egindako guztiagatik sor daitezkeen eran­tzu­kizun eta ondorioak beren erakundeei ego­tziko zaizkie. 

Lehen xedapen iragankorra. Sinaduren Erregistroan lehen aldiz alta ematea.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak argitara­tzea sina­tzeko ahalmena duten per­tso­nen hasierako alta ofizioz egingo da, Foru Inprimategian gaur egun dauden datuei jarraikiz.      

Ahalmena duen per­tsona horrek beste bati baimena eman nahi badio «GAO argitalpenak» aplikazioaren erabil­tzaile gisa entitate argitara­tzailearen administra­tzaile profilarekin, III. eranskineko eredua bete beharko du.

Bigarren xedapen iragankorra. Gipuzkoako udalerriek, beste administrazio publikoek eta Justizia Administrazioak dokumentuak bitarteko eletrkonikoak erabiliz bidal­tzea.

Behin-behinean, 2009ko abenduaren 31 arte, Gipuzkoako udalek, gainerako administrazio publikoek eta Justizia Adminis­trazioak elektronikoki edo paperean (foru agindu honen 6. artikuluaren arabera) bidali ahal izango dituzte Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko dokumentuak.           

Nolanahi ere, 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera erabat aplikagarria izango da foru agindu honen 1. artikuluan ezarritakoa, eta hortaz, Foru Inprimategiak ­itzuli egingo dizkie aurreko paragrafoan aipatu entitateei paperean bidalitako dokumentuak edo bidali gabe­tzat joko ditu, eta eskatuko die elektronikoki igor­tzeko.

Amaierako xedapena.  Indarrean jar­tzea.

Foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Hau guztia denen jakinaren gainean jar­tzen da.

Donostia, 2009ko maia­tza­ren 22a.—Jorge Balerdi, Departa­mentuko idazkari teknikoa.

(2997)   (6543)

 

 

 

 

II. ERANSKINA

«GAO ARGITALPENAK»
APLIKAZIO INFORMATIKOAREN EZAUGARRIAK

1.    Xedea: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko xedapenak, egin­tza administratiboak eta iragarkiak bitarteko elektronikoak erabiliz bidal­tzea eta dokumentu horiek argitara­tzea elektronikoki sina­tzeko ahalmena edo baimena duten per­tso­nak (alta eta baliogabe­tze/baja eskaerak) eta horien sinadura elektronikoak kudea­tzea.

2.    Fun­tzionalitatea: «GAO argitalpenak» aplikazio informatikoak honako zerbi­tzu hauek dauzka:

— J2EE aplikazioa.

— Internet inguruneko zerbi­tzari segurua (https) eta Filenet dokumentu kudea­tzailea.

— Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko jatorrizko dokumentuak argitara­tzea sina­tzeko ahalmena edo baimena duten per­tso­nen alta, baliogabe­tze eta bajak eta aplikazioaren gainerako erabil­tzaileen erregistroa.      

— Argitara­tzeko eskaera eta argitaratu beharreko dokumentuak elektronikoki sina­tzea eta sinatutako eskaera eta dokumentuak bitarteko elektronikoak erabiliz bidal­tzea.

— Jasotako dokumentu elektronikoen eta horietan jarritako sinadura elektronikoen benetakotasuna eta osotasuna egiazta­tzea.

— Argitara­tzeko eskaera eta dokumentua sina­tzeko erabili den ziurtagiri elektronikoa indarrean dagoela egiazta­tzea. Ziurtagiri elektronikoen egoera egiazta­tzeko Online Certifcate Status Protocol (OCPS) protokoloa erabiliko da.      

— Denbora-zigilua.

— Dagozkion tasak on-line ordain­tzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordainketa-pasabidea erabilita.

— Argitaratutako dokumentuak kon­tsulta­tzea.

3.    Organo arduraduna: Foru Inprimategia.

4.    Aplikazioaren erabil­tzaileak: Egin ditza­keten ekin­tzen arabera, profil hauek daude:

— Entitate argitara­tzailearen administra­tzailea, entitatearen datuak alda­tzen dituena, hala nola, tasak edo iragarkien abisuak jaso­tzeko posta elektronikoak, helbidea eta iragarkia tramitatu edo sinatuko duten per­tso­nak. Entitatean aplikazioaren erabil­tzaileak diren per­tso­nen altak, bajak eta baliogabe­tzeak kudea­tzen ditu.

— Erabil­tzaile sina­tzaileak, argitaratu beharreko dokumentuak argitara­tzea elektronikoki sina­tzeko ahalmena edo baimena dutenak. Dokumentuak argitara­tze­arekin lotuta aplikazioak dituen ekin­tza guztiak egiteko ahalmena izango dute erabil­tzaile hauek eta horretarako, Sinaduren Erregistroaren lehen atalean izena eman behar dute.

— Erabil­tzaile tramita­tzaileak, argitara­tze­arekin lotuta aplikazioak dituen ekin­tza guztiak egiteko ahalmena izango dutenak, argitara­tzeko agindua elektronikoki sina­tzea izan ezik.     

— Erabil­tzaile itzul­tzaileak, argitaratu beharreko dokumentuen itzul­penari lotuta aplikazioak dituen ekin­tzak egiteko ahalmena izango dutenak.

5.    Aplikazioan sar­tzeko bitartekoak:

Sinadura elektroniko aitortua, Izenpe SA, Camerfirma SA edo beste ziurtapen zerbi­tzuen emaileren batek emandakoa, beti ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu badu Diputatuen Kon­tseiluaren erabaki bidez eta aplikazio informatiko honetan erabil badaiteke; horiez gain, per­tsona fisikoek nortasun agiriari eran­tsi­tako sinadura elektronikoko sistemak erabili ahal izango dituzte.           


6.    Aplikazioarekin bateragarriak diren fitxa­tegi formatuak: Doc (word), rtf (testua), xls (excel), pdf (acrobat), gif eta jpg (formatu grafikoak).