Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

66. zenbakia Data 2009-04-08 43 orria

7 UDAL ADMINISTRAZIOA

LEGAZPIKO UDALA
UDAL ORDENANTZAK: Udalerriko urbanizazio, eraikuntza eta ingurumena, paisaia eta natura babestea arautuko duen udal ordenantza behin betiko onartzea.

LEGAZPIKO UDALA

Iragarkia

Udal-Korporazioaren Osoko Bilkurak, joan den 2009ko urtarrilaren 28a egin zuen ohiko bileran, Toki-jaurbidearen Oinarriak arau­tzen dituen Legearen 47.2. artikuluan aurreikusitako gehiengoarekin, besteren artean honako erabakia hartu zuen:

1.    Agenda 21ak aurkeztutako alegazioaren ondoko puntuak onar­tzea:

— Eraikin publiko, egoi­tza eta eskoletan telefoniako antenak jar­tzea debeka­tzea.

— Ordenan­tzako 10. artikuluan aipa­tzen diren argi-energiaren mailak gomendatutako mailak izatea, ez ­gutxienekoak.

— Mugikortasun Iraunkorreko Planaren irizpideak nahitaez bete beharko dira hirigin­tza-jarduera berri guztietan, eta ahal den toki guztietan.

— Ordenan­tzak espaloietan, bulebarretan eta aparkalekuetako zoruak iragazgaizteko irizpideak arautuko ditu.

— Ordenan­tza­ren 13. artikuluko D paragrafoan landare aloktonoak erabil­tzeko debekua sartuko da, baldin eta bertako landareak indargabetu eta haien tokia hartu badezakete, izan dezaketen ugal­tzeko gaitasunak eta larrekotasunak direla-eta.

— Ordenan­tzan aipamen orokor bat egingo da, orientazioari, energia aurrezteari, eskaera muga­tze­ari eta abarri buruzkoa.           

— Eraikinetako gune komunetan bonbillak kon­tsumo gutxi­koak eta argi-energia handikoak izan beharko dira.

— Ordenan­tzan eguzkitik babesteko sistemak instala­tzeko beharra aipatuko da, geletan-eta eguzki-izpien indarra egoki­tzeko.

2.    Onartu­tzat eman ez diren gainerako alegazioak ez onar­tzea.

3.    Ordenan­tza­ren izena alda­tzea; oraingo izena hauxe izango da: Legazpiko udalerriko Urbanizazio, Eraikun­tza eta Ingurumena, Paisaia eta Natura Babestea arautuko duen Udal Ordenan­tza

4.    Ordenan­tza­ren zioen azalpenetan ordenan­tzako iraunkortasunari dagozkion balioen aipamena sar­tzea.        

5.    Hiri-Antolamendurako Plan Nagusiaren Hirigin­tzako Arau Orokorretako 79.1 artikuluari jarraituz, 54.2.A artikuluan zehaztutako landa­tze-motetan kendutako zuhaitz bakoi­tzeko mota bereko hiru landatuko dira, baldin eta kendutakoak bakanduak, ­itxura onekoak, ondo daudenak eta interesekoak badira; ernamuinak, arbola gazteak eta lurzoru urbanizagarrian dauden arboladi autoktonoak badira, ordea, kendu beharreko bakoi­tzeko ­itxura on samarreko bat aldatuko da. Zuhaitz hauek nolakoak izango diren eta zenbat eta non jarriko diren dagozkien Urbanizazio-proiektuetan jasoko dira, zehatz-mehatz.        

6.    Behin betiko onar­tzea Legazpiko udalerriko Urbanizazio, Eraikun­tza eta Ingurumena, Paisaia eta Natura Babestea arautuko duen Udal Ordenan­tza, aurreko puntuetan onartutako eta onartu gabeko alegazioetan kontuan izanda.      

Erabaki hori jakinarazten dizut aipatu erabakiak arduralari­tza-bidek ahi­tzen dituela adieraziz eta erabaki horren aurka adierazpena egiten den hurrengo egunetik eta bi hilabeteko epean Euskal Herriko Auzitegi Gorenean arduralari­tza-auzipideetatikako errekur­tsoa jarri ahal izango duzu, horrek egoki deri­tze­zun beste edozein errekur­tso jar­tzeko aukera eragozten ez dizularik.

Legazpi, 2009ko mar­txoaren 27a.—Xotero Plazaola Odriozola, Alkatea.

(774)    (4143)

Legazpiko Udalerriko urbanizazio, eraikun­tza eta ingurumena, paisaia eta natura babestea arautuko duen udal ordenan­tza.

ARRAZOIEN AZALPENA

2007ko abenduaren 26an hartutako erabakian, Legazpiko Udalak udalerrian indarrean dagoen Hiri Antolamenduko Plan Orokorra behin betiko izaeraz onartu zuen.

Plan horrek, «B1 – Hirigin­tza Arau Orokorrak» dokumentuko 5. artikuluan, zehazki, berori gara­tzeko hirigin­tzako eta eraikun­tzako udal ordenan­tzak idaztea eta onar­tzea aurreikusten du, dokumentu horretan aipatutako esparruak arau­tzeko helburuarekin.

Legazpiko Udalak, Hiri-antolamendurako Plan Orokor berria egiteko prozesuan nahiz planean jasotakoa buru­tzeko prozesuan, indarrean dagoen lege-markoa gaindi­tzea erabaki du iraunkortasun-kota handiagoak lor­tzeko ahaleginean; helburu horrekin dagozkion neurriak sartu ditu ordenan­tza hauetan.          

Ikuspegi materialetik begiratuta, ordenan­tza hauen helburua berorietan araututako gaietan esku har­tzeko irizpideak zehaztea da. Ikuspegi horretatik begiratuta, ordenan­tza hauek ondoko arlo hauek zehazten dituzte:   

— Espazio publikoak hiritar­tzeko eraikun­tza kalitateari dagozkion ­gutxieneko arauak, hiri zerbi­tzuen azpiegiturak barne.

— Proiektatutako eraikun­tzak egiteko eta titulartasun pribatuko espazioen tratamendurako baldin­tza orokorrak, besteak beste, ondoko hauetan esku har­tzeko baldin­tzen zehaztapenean eraginez: Bizitegi erabilerako eraikinetan kokatutako eta/edo proiektatutako lokalen bizigarritasuna; bizitegi erabilerako eraikinetako instalazioen eraikun­tza eta fun­tzionaltasun kalitatea; bizitegi erabilerako eraikun­tzen eta horietako elementuen segurtasuna; bizitegi erabilerako eraikun­tzen eta horietako elementuen tratamendua; desjabe­tze bidez esku har­tzea, aurretik zeuden eta indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tzan finkatutako eraikun­tze­tarako eta etxe­bizi­tze­tarako sarbidea berma­tzeko; bizitegi erabilera ez duten erabileretara zuzendutako eraikinen eraikun­tza.           

— Jarduketetarako arau eta baldin­tza orokorrak eta berariazkoak, udalerrian ingurumena, paisaia eta natura babesteko eta iraunarazteko indarrean dauden lege xedapenak gara­tzeko; halaber, iraunkortasuna lor­tzeko udal helburua bete nahian, udalerrian ezarriko diren gainerako arau eta baldin­tzak, bati ere tokiko Agenda 21aren proposamenetatik, Hiri-antolamendurako Plan Orokorraren ingurumen-inpaktuaren gaineko azterketaren oharpenetatik eta Udalak berak gaiari buruz hartuko dituen erabakietatik abiatuta.   

— Eraikun­tza proiektuak, jarduerak ezar­tzeko proiektuak, etab. presta­tzeko baldin­tzak, bai eta proiektu horiek udalean aurkezteko baldin­tzak, obren, jarduketen eta jardueren modalitateen sistematizazioarekin, proiektu horien eduki formalaren zehaztapenarekin, eta abarrekin lotuta egoki deri­tzen beste guztiekin osatutakoak; hori guztia dagozkien udal lizen­tziak eska­tzeko eta horiek izapide­tzeko. 


Halaber, ikuspegi formaletik begiratuta, ordenan­tza hauek, besteak beste, ondoren azal­tzen diren oinarrizko bi helburuak dituzte.

Alde batetik, lehenago esandakoaren ildotik, indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tzan, eta, zehazki, Legazpiko Plan Orokorrean ezarritako aurreikuspenak gara­tzea, plan horren tresna osagarri moduan jokatuz ordenan­tza hauek eragina duten gai guztietan.

Bestetik, hirigin­tzako, eraikun­tzako, jardueretako eta abarretako dokumentuen eta proiektuen eduki formala zehaztea, arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako aurreikuspenak garatuz eta osatuz, egoki iri­tzi den esparru guztietan, hala, zeregin horiek zuzen eta modu egokian egin daitezen. Hala, bada, testuinguru horretan, horietan txer­tatu beharreko zehaztapenak eta dokumentuak arau­tzen dira, eta horiek paperean nahiz formatu informatikoan aurkezteko derrigortasuna.

LEHENENGO TITULUA

ORDENAN­TZEN APLIKAZIOARI BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Ordenan­tzen helburua.

Ordenan­tza hauen helburu nagusia honako hau da: Legazpin indarrean dauden hirigin­tza legerian nahiz hirigin­tza plangin­tzan ezarritako aurreikuspenak gara­tzeko asmoz (Indarrean dagoen plangin­tza hori honako hauek osa­tzen dute: Legazpiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak, 2007ko abenduaren 26an behin betiko izaeraz onartu zenak; plan horrek finkatutako plangin­tzak; Plan Orokor hori gara­tzeko sustatuko den plangin­tzak. Dena den, ordenan­tza hauetan ezarritako aurreikuspenek finkatutako plangin­tza horrek eragindako esparruetan izango duten aplikazioak bateragarria izan behar du berorren finka­tze irizpideekin, eta horren mende egongo da.), plangin­tza horretan proiektatutako hirigin­tza eta eraikun­tza lanen eta jarduketen proiekzio eta exekuzio baldin­tzak zehaztea nahiz horiek bete behar dituzten ingurumenarekin eta dagozkien proiektuen lanketarekin lotutako baldin­tzak xeha­tzea.          Horrez gain, helburu hori ordenan­tza hauen aurreikuspenek eragina duten gainerako arloen arau­tzeak osatuko du.         

2. artikulua.    Ordenan­tzen aplikazio esparrua.

Ordenan­tza hauek eta berorien aurreikuspenak, indarrean sar­tzen diren unetik bertatik, Legazpiko udalerri osoan aplikatuko dira.

3. artikulua.    Ordenan­tza hauek indarrean irauteko eta aplika­tzeko baldin­tzak.

1.    Oro har, ordenan­tza hauek eta berorien proposamenek, ordenan­tza hauen helburu diren gaiak arau­tzen dituzten aurreikuspenak ordezka­tzen eta baliogabe­tzen dituzte; aurreikuspen horiek une honetan indarrean dagoen Hiri Antolamenduko Plan Orokorra indarrean sartu aurreko hirigin­tza plangin­tzan bilduta zeuden, Plan horretako «B1 – Hirigin­tza Arau Orokorrak» dokumentuko Bigarren Xedapen Iragankorreko «A» atalean aipatutakoak barne.

2.    Dena den, Plan Orokor horrek finkatutako hirigin­tza plangin­tzak eragindako eremuetan, ordenan­tza hauetan jasotako aurreikuspenen indarraldia eta aplikazioa plangin­tza hura finka­tzeko baldin­tze­kiko bateragarritasunak baldin­tza­tuko ditu.      

3.    Helburua kontuan hartuta, eta hurrengo atalean aipa­tzen den salbuespenaren kalterik gabe, indarrean dagoen Hiri Antolamenduko Plan Orokorra gara­tzeko sustatuko den plangin­tzak ordenan­tza hauetan ezarritakora egokitu beharko ditu edukia eta proposamenak, eta ezingo ditu ordenan­tzen ezarpenak aldatu.

4.    3. puntuan aipatu den salbuespena, ordenan­tza hauetako zenbait aurreikuspenekin lotuta dago, zehazki, garapen plangin­tza­ren eragin esparruari dagozkion ezaugarri eta baldin­tza berezien araberako egoki­tza­penak izan daitezkeen aurreikuspenekin. Edozein modutan ere, egoki­tza­pen horren beharra nahiz berorren edukia eta irismena derrigorrez justifikatu beharko dira aurrez, eta, bestalde, udal zerbi­tzu teknikoek egoki­tza­pen hori egokia dela baieztatu beharko dute aurrez.  


4. artikulua.    Ordenan­tzen dokumentuak. Dokumentuen eta horien xedapenen maila eta lotespen arau­tzailea.

1.    Ordenan­tza hauek honako dokumentu hauek bil­tzen dituzte:

— «1. Memoria» dokumentua.

— «2. Ordenan­tzak» dokumentua.

2.    Zen­tzu her­tsian, «2. Ordenan­tzak» dokumentuan jasotako xedapenek izaera arau­tzailea dute.

3.    Bestalde, «1. Memoria» dokumentuak eta horren aurreikuspenek «2. Ordenan­tzak» izeneko dokumentuko proposamenei buruzko informazioa emateko helburua dute, eta baita horiek justifika­tzeko eta interpreta­tzeko helburua ere.

4.    Ordenan­tza hauek, eta, zehazki, «2. Ordenan­tzak» dokumentuko aurreikuspenek, indarrean dagoen hirigin­tza legerian horien­tzat ezarritako maila arau­tzailea dute (Maila arau­tzaile hori, besteak beste, 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko Legeko 60. eta 75. artikuluetan ezarritakoa da.).

5. artikulua.    Ordenan­tzen aldaketa.

1.    Ordenan­tzen aldaketak indarrean dagoen hirigin­tza legerian ezarritako irizpideen arabera egokituko dira.

2.    Testuinguru horretan, aldaketak interes orokorreko arrazoietan oinarritu beharko dira, eta edukiaren eta irismenaren azalpen xehakatua beharko dute, aldaketen berariazko justifikazioarekin batera.

3.    Aldaketa guztiek lotura izan beharko dute justifika­tzen dituen arrazoiarekin, eta ezin izango da espedientean arrazoi horrekin loturarik ez duen antolamenduko aldaketarik sartu, ezta egindako deskripzio eta justifikazioetan berariaz aipatu gabekorik ere.

4.    3. idatz-zatian azaldutakoarekin bat etorriz, planteatutako aldaketa guztiak ebaluatu eta justifikatu egin beharko dira, besteak beste, horiek udalerri osoan dituzten eraginen ikuspegi orokorretik; ezingo da lurralde esparru honen testuinguruan justifikatu gabeko aldaketa puntualik egin.          


BIGARREN TITULUA

HIRITAR­TZE ORDENAN­TZAK: ERAIKI­TZE KALITATEARI BURUZKO OINARRIZKO ARAUAK
ETA ESPAZIO PUBLIKOEN HIRITAR­TZE­AREN
ZERBI­TZU MAILA

6. artikulua.    Hiritar­tzeko baldin­tza orokorrak.

Udalerrian indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tzan aurreikusitako hiritar­tze obrak eta jarduketak antola­tzeko eta exekuta­tzeko sustatuko diren proiektuek eraikun­tza kalitatea eta hiritar­tze elementuen zerbi­tzu maila arau­tzen dituzten baldin­tzak bete beharko dituzte; baldin­tza horiek arlo horretan indarrean dauden lege xedapenen mul­tzoan aipatutako plangin­tza eta ordenan­tza hauek barne definituta daude.

Horretarako, halako proiektu­tzat hartuko dira 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko Legeko 194. eta 195. artikuluetan aipatutako guztiak, bai eta udalerrian indarrean dagoen Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko «B.1 Hirigin­tza Arau Orokorrak» dokumentuko 35. artikuluan aipatutakoak ere.

7. artikulua.    Ur hornidurarako sarea eta zerbi­tzua arau­tzeko baldin­tzak.

1.    Baldin­tza orokorrak.

Oro har, baldin­tza horiek honako hauek dira: Gipuzkoako Ur Kon­tsor­tzioko uraren ziklo osoari dagokion zerbi­tzua arau­tzen duen ordenan­tzan, 2007ko abenduaren 3ko erabakian behin betiko izaeraz onartu zenean, ezarritakoak nahiz arlo horretan indarrean dauden gainerako lege xedapenetan zehaztutakoak.

Aurrekoekin batera, artikulu honetako gainerako idatz-zatietan azaldutako aurreikuspenak ere aplikatuko dira, aurreko xedapenetan arautu gabeko gaietan eragina dutenean betiere.     

2.    Kalkulurako zuzkidurak.

a.    Bizitegi erabilerako eremuetan, sarea Gipuzkoako Ur Kon­tsor­tzioak kasu eta une bakoi­tze­rako egoki deri­tzon zuzkidura horni­tzeko aukera emango duen baldin­tze­tan proiektatuko da.

b)    Jarduera ekonomikoetara (industria jarduerak eta hirugarren sektorekoak) eta ekipamendu jardueretara zuzendutako eremuetan, hornidura emariei buruzko azterketa berezia egingo da. Dena den, arlo horri dagokionez, Gipuzkoako Ur Kon­tsor­tzioak kasu bakoi­tzean erabakitakoa beteko da.

c)    Sare orokorraren diseinuan, suteetarako ur hartuneen eragina ere hartu beharko da kontuan, eta, alde horretatik, sute batetik hurbilen dauden ur hartune biak mar­txan jarriz gero, bakoi­tza­ren emaria ­gutxienez 1.000 litro/minutuko izango da, bi ordutan zehar, eta ­gutxieneko presioa 10 m.c.a.-koa.      

3.    Sarea lursailean ezar­tzea.

Ahal dela behin­tzat, ur hornidurako eta banaketako hodiak espaloiaren azpian kokatuko dira, eta estolderiaren mailatik gora.­Gutxieneko estaldura 0,80 m-koa izango da espaloien pean, eta 1,00 m-koa gal­tza­dapean. Egoki irizten denean, gal­tza­dapeko pasaguneak beste hodi baten barruan antolatuko dira; hodi horrek hormigoizko errefor­tzua izango du. Kutxe­tetako hormak hodiak igaro­tze­koekin zeharkatuko dira. Udal zerbi­tzu teknikoek arazoa aztertu ondoren, udalak egoki deri­tzo­naren arabera jokatuko da arlo horretan.          

4.    Ureztapenerako eta suteetarako ur hartuneak.

a)    50 m-ko tarteetan ureztapenerako hartuneak jarriko dira, eta udalak homologatutako ereduak erabiliko dira.

b)    Halaber, suteetarako ur hartuneak, homologatutako ereduekin bat datozenak, ibilgailuen­tzako sarbide egokia duten tokietan jarri beharko dira, eta batetik bestera gehienez 200 m egongo dira. 100 mm motakoak izango dira, izozteak eta ekin­tza mekanikoak jasateko prestatuak, eta hiru irteera dituen zutabe batez amaitutakoak, honako diametro hauekin: 100 mm-ko irteera bat eta 70 mm-ko bi irteera. 100 mm-ko diametroko irteerak Storz modeloko errakorra izan beharko du, eta 70 mm-koek, berriz, Barcelona motako errakorra izango dute (UNE 23,400-80 Arauaren araberakoa). Hartune bakoi­tzak hodi bereizia izango du sarearekin ­lotzeko, eta horren diametroa ­gutxienez 100 mm-koa izango da; itxi­tura balbula izango dute, uhate motakoa.

c)    Su har­tzeko arrisku handia duten industriek auto-hornidurarako tanga bat izango dute sute kasuetarako, ­gutxienez 2 orduko autonomiarekin, beren ezaugarri berezien arabera.           

5.    Sareko beste elementu ­batzuk.

a)    Kutxe­tak hormigoi armatuzkoak izango dira, eta burdinurtuzko estalkiak izango dituzte, bideetan sendotuak, eta dagozkion zerbi­tzuko inskripzio elebidunak eta udal zerbi­tzuen anagrama izango dituzte. Beharrezkoa den kasuetan, metalezko pateak izango dituzte, den­tsi­tate altuko polipropilenoz edo polietilenoz estalitakoak.

b)    Ukondo eta tarte maldadunetan ainguraketak prestatuko dira, eta horiek 200 mm-tik gorako diametrotik hasita dimen­tsionatuko dira, lurraren bul­tzada pasiboa kontuan izan gabe.

c)    Eraikun­tza berrietan, kontagailuak bateria zentralizatu batean ezarriko dira, horretarako egokitutako eta beheko solairuan edo sotoan kokatutako lokal batean, udal zerbi­tzuek erraz erabil­tzeko moduko leku batean.

6.    Ingurumenarekin lotutako neurriak.

a)    Ura aurreztea susta­tzeko eta berma­tzeko, kasu bakoi­tzean egoki deri­tzen neurriak eta instalazioak zehaztuko eta ezarriko dira.

b)    Espazio publikoak uraren berrerabilpenean oinarritutako sistemen bitartez urezta­tzeko, garbi­tzeko, eta abarrerako aukera emango duten neurri eta instalazio egokiak zehaztuko eta ezarriko dira.

c)    Oro har, Europar Batasunaren etiketa ekologiko bidez egiaztatutako ingurumen kalitatearen bermea izango duten materialen erabilera sustatuko da.          

d)    Sustatuko diren hiritar­tze obren proiektuek aurreko idatz-zatietan azaldutako aurreikuspenak zein mailatan bete­tzen diren egiaztatu beharko dute, eta, hala dagokionean, horrekin lotuta egon daitezkeen eta/edo sor daitezkeen arazoak eta zailtasunak, eta, kasu horretan, horiei aurre egiteko planteatutako neurriak zehaztuko dituzte.

7.    Ezarritako baldin­tze­tan gertatutako aldaketak.

Ez ohiko kasuetan, eta behar bezala justifikaturiko arrazoiengatik, aldaketak onartu ahal izango dira artikulu honetako aurreko idatz-zatietan ezarritako baldin­tzei buruz, baina, horretarako, ezinbestekoa izango da udal zerbi­tzu teknikoek txos­tena aurrez aurkeztea.

8. artikulua.    Saneamenduko sarea eta zerbi­tzua arau­tzeko baldin­tzak.

1.    Baldin­tza orokorrak.

Oro har, baldin­tza horiek, arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako baldin­tzak dira.

Aurrekoekin batera, artikulu honetako gainerako idatz-zatietan azaldutako aurreikuspenak ere aplikatuko dira, aurreko xedapenetan arautu gabeko gaietan eragina dutenean betiere.     

2.    Sarearen ezaugarriak.

a)    Oro har, hiritartu berriak diren eremu guztietan nahiz hiritar­tzea berritu den eremuetan, ur zikinen sarea sistema bereizlean oinarrituko da. Dena den, hiritar­tzea berri­tzeko lanetan hondakin urak bidera­tzeko irtenbide unitario puntualak onar daitezke, salbuespen gisa, baina ur bel­tzen sarean ur garbizko emari handiak sar­tzea saihestuko da beti.     

Bereizitako sistema horietako kutxe­tak espazio publikoetan kokatuko dira, eta ez lursail pribatuen barruan.

b)    Ur horniduraren saneamendu sare orokorrera lotura egitea posible ez den kasu guztietan, egin beharreko lanen eta jarduketen exekuzioan ura garbi­tzeko izaera autonomoko sistema egokia ezar­tzea beharrezkoa izango da.  

3.    Kalkulurako zuzkidurak.

Hodi unitarioak eta sare bereizleetako euri urarenak formula arrazional bat edo egoki irizten den beste formularen bat erabiliz dimen­tsionatu beharko dira, Gipuzkoako Ur Kon­tsor­tzioak kasu eta une bakoi­tzean egoki deri­tzon ur zuzkidurekin bat etorriz.

4.    Isurkariaren abiadura

Halaber, proiektuan gehienezko abiadura arrazoitu beharko da, euri uren goreneko emarirako 0,75eko sakonera/diametro erlazioa kontuan hartuta, eta ur bel­tzen goreneko emarirako 0,50eko sakonera/diametro erlazioa. ­Gutxieneko abiadura auto-garbiketarako aurreikusitakoa izango da.

5.    Sarearen ezaugarriak eta berori lursailean ezar­tzea.

a)    Sare orokorreko hodi guztiek, ­gutxienez, 300 mm-ko diametroa izango dute, eta proiektuan horien materiala aukera­tzeko arrazoiak azaldu beharko dira; ur bel­tzak bidera­tzeko hodiak PVCkoak UNE EN 1401 – 1 arauaren arabera edo hormigoi masazkoak izan daitezke, 400 mm-ko diametroetarako edo horiek baino txi­kiagoetarako, eta 400 mm-tik gorako diametroetarako hormigoi armatu zentrifugatua eta gomazko juntura estankoa erabiliko da, ASTM Araudiak betez mota guztietarako hodiak hormigoizkoak badira.

b)    Gehieneko abiadura 4 m/s-koa izango da hormigoizko hodien kasuan, eta 5 m/s-koa PVCko hodien kasuan.

c)    Sarea ur hornidurarako hodiak baino beheragoko mailan egongo da, gal­tzada azpian, oro har, eta ­gutxienez 1,00 m-ko estaldura izango du, eta kasu bakoi­tzean beharrezkoa den hormigoi sendogarriaz estaliko da. Sekzio eta lerrokadura aldaketetan, adarretako hartuneetan erregistro kutxe­tak edo ­putzuak jarriko dira, 50 metrotik 50 metrora gehienez ere.  

d)    Erregistro kutxe­tak hormigoi armatuzkoak izango dira, aldez aurretik edo bertan fabrikatuak; burdinurtuzko estalkiak izango dituzte, bideetan sendotuak, eta dagozkion zerbi­tzuko inskripzio elebidunak eta udal zerbi­tzuen anagrama izango dituzte. Beharrezkoa den kasuetan, metalezko pateak izango dituzte, den­tsi­tate altuko polipropilenoz edo polietilenoz estalitakoak. Ur bel­tzen eta mistoen sareak estankoak izango dira, eta egin beharreko probak egingo dira aurrekoa egiazta­tzeko.

e)    Sareak ezar­tzeko eta exekuta­tzeko orduan mikrokamerak ezar­tzeko eta erabil­tzeko aukera izan behar dela kontuan izango da, horien bitartez sareen sekzioa egiazta­tzeko.

Halaber, azpiegitura horiek seinalezta­tzeko dagozkien zintak jarriko dira, etorkizunean azpiegitura horiek erraz aurkitu ahal izateko.

6.    Ingurumenarekin lotutako neurriak.

a)    Espazio publikoak uraren berrerabilpenean oinarritutako sistemen bitartez urezta­tzeko, garbi­tzeko, eta abarrerako aukera emango duten neurri eta instalazio egokiak zehaztuko eta ezarriko dira.

b)    Planteatutako helburuak lor­tzea posible bada eta horiekin bateragarri den heinean, eta horien eraginkortasun orokorraren maila beste ­batzuena baino handiagoa dela uste bada, hiri instalazio kolektiboak edo zentralak antolatuko eta ezarriko dira bai euri urak eta bai ur zikinak jaso­tzeko, garbi­tzeko eta bil­tzeko, hala, ur horien berrerabilera susta­tzeko beste edozein helburutarako.  

c)    Oro har, eta behar bezala justifikatutako salbuespenen kalterik gabe, Europar Batasunaren etiketa ekologiko bidez egiaztatutako ingurumen kalitatearen bermea izango duten hiritar­tzeko materialen erabilera sustatuko da.   

d)    Sustatuko diren hiritar­tze obren proiektuek aurreko idatz-zatietan azaldutako aurreikuspenak zein mailatan bete­tzen diren egiaztatu beharko dute, eta, hala dagokionean, horrekin lotuta egon daitezkeen eta/edo sor daitezkeen arazoak eta zailtasunak, eta, kasu horretan, horiei aurre egiteko planteatutako neurriak zehaztuko dituzte.

7.    Ezarritako baldin­tze­tan gertatutako aldaketak.

Ez ohiko kasuetan, eta behar bezala justifikaturiko arrazoiengatik, aldaketak onartu ahal izango dira artikulu honetako aurreko idatz-zatietan ezarritako baldin­tzei buruz; hala ere, horretarako, honako baldin­tza hauek bete beharko dira: Batetik, aldaketa horien egokitasuna modu zehatz eta zorro­tzean justifikatu beharko da eta, bestetik, ezinbestekoa izango da udal zerbi­tzu teknikoek aldaketa horien aldeko txos­tena aurrez aurkeztea.

9. artikulua.    Telekomunikazio sarea arau­tzeko baldin­tzak.       

1.    Instalazio ­batzuen helburua kontuan izanda, lur azalean ezar­tzea beharrezkoa duten instalazioen (antenak edo antze­koak) kasuetan izan ezik, telekomunikazio sarea lur azpikoa izango da hiritartu berriak diren eremu guztietan, eta, bestalde, kokaleku horixe antolatu beharko da gaur egun aireko linea duten eta berriro hiritartu beharrekoak diren eremuetan.

2.    Lurpeko sarearen ezaugarriak enpresa horni­tzaileak ezarritako kalitate eskakizunen araberakoak izango dira, bai hodiei dagokienez eta bai erregistro kutxe­tei eta ganberei dagokienez ere.

3.    Oro har, eta behar bezala justifikatutako salbuespenen kalterik gabe, Europar Batasunaren etiketa ekologiko bidez egiaztatutako ingurumen kalitatearen bermea izango duten hiritar­tzeko materialen erabilera sustatuko da.   

4.    Oro har, sarea arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako baldin­tze­tara egokituko da.      

Halaber, azpiegitura horiek seinalezta­tzeko dagozkien zintak jarriko dira, etorkizunean azpiegitura horiek erraz aurkitu ahal izateko.

5.    Ordenan­tza hauetako 13. artikuluko 8. idatz-zatian ezarritakoarekin bat etorriz, lur azpiko telekomunikazioen azpiegitura guztiak helburu horretarako proiektatutako galerietan, hodi bil­tzaileetan edo hodi unitarioetan ezarriko dira, eta halaxe jasoko da dagozkien hiritar­tze obren proiektuetan; proiektu horiek bi hodi aurreikusiko dituzte, ­gutxienez.       

6.    Ez ohiko kasuetan, dagozkien hiritar­tze obren proiektuetan ezarritako baldin­tze­tan, espazio publikoen gainazalean telekomunikazioko antenak ezar­tzea baimenduko da, baina aurrez behar bezala justifikatu beharko da, eta, bestalde, interes orokorrerako egoki dela egiaztatu beharko da.    

7.    Debekatuta dago telefoniako antenak eraikin publikoetan, egoi­tze­tan eta ikaste­txe­etan ezar­tzea.

10. artikulua.    Gas hornidurarako eta banaketarako sarea arau­tzeko baldin­tzak.

1.    Gas banaketarako sarea lur azpikoa izango da udalerri osoan, eta dagozkien hiritar­tze obren proiektuetan erabakitako tokietan eta baldin­tze­tan ezarriko da.      

2.    Sare horren eta horri lotutako instalazioen ezaugarriek konpainia horni­tzaileek ezarritako kalitate betebeharrak bete behar dituzte, eta sarearen ezarpena arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako baldin­tze­tan egingo da.    

3.    Oro har, eta behar bezala justifikatutako salbuespenen kalterik gabe, gas sarea ezar­tzeko orduan, Europar Batasunaren etiketa ekologiko bidez egiaztatutako ingurumen kalitatearen bermea izango duten materialen erabilera sustatuko da.          

11. artikulua.    Energia elektrikoaren hornidurari eta herri argiteriari dagokien sarea eta zerbi­tzua arau­tzeko baldin­tzak.      

1.    Hodien ezaugarriak.

a)    Bizitegi erabilerako garapenen, jarduera ekonomikoen nahiz ekipamendu berrien garapen berrietara esklusiboki nahiz erabilera mistoan zuzendutako eremuetan, energia elektrikoaren banaketa sareak (13,2 kv., behe ten­tsioa) lur azpikoa izan behar du nahitaez.

b)    Bestalde, lur azpian sartuko dira baita ere hiritar­tze jarduketak egingo diren esparruetako aireko hodiak, helburu horretarako egin beharreko lanen irismen teknikoa eta ekonomikoa hauenarekin bateragarria eta/edo orekatua den heinean. Kasu horietan, egoera bakoi­tzean egoki den erabakia hartu ahal izateko, udal zerbi­tzu teknikoek egingo diren jarduketa guztiak ebaluatuko dituzte eta egoki deri­tzen txos­tena edo txos­tenak emango dituzte.        

c)    Aurreko paragrafoetan jaso ez diren beste egoera ­batzuetan, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik, kable elektrikoak airean ezarri behar badira, besteak beste, ondoko baldin­tza hauetara egokitu beharko dute kable horiek:

— Kableak errepidea guru­tzatu behar badu, errepidearen arrasaren gainetik 6,50 metrora igaroko da.

— Gainera, oro har, kableak arlo horretan eskumena duten erakundeak edo erakundeek ezarritako irizpide teknikoen arabera egokituko dira.

— Halaber, azpiegitura horiek seinalezta­tzeko dagozkien zintak jarriko dira, etorkizunean azpiegitura horiek erraz aurkitu ahal izateko.

Ondoren zehaztutako salbuespenarekin, aireko kableak ezar­tzeko aukera hori ez da inola ere udalerrian hiritar edo hiritargarri gisa sailkatutako lurzoruetara hedatuko. Salbuespenak lurzoru hiritarrezinekin mugan dauden lurzoru hiritarretan edo hiritargarrietan soilik izango du eragina, lurzoru hiritarrezin horiekiko mugan aireko kableak ezar­tzeko zutoinak ezarri behar direnean eta kable horiek lurzoru hiritarrezinean ere ezarri behar direnean.           

2.    30 eta 13.2 kv-ko aireko lineetarako ­gutxieneko tarteak.

a)    Linea elektrikoko eroaleen eta eraikin edo eraikun­tze­tako gune irisgarrien artean egongo den ­gutxieneko tartea, egoerarik okerrenean, 5 metrokoa izango da.      

b)    Eroaleetatik lursaileko puntu desberdinetarako (bideak, beteguneak, etab.) ­gutxieneko tartea, gehienezko gezi bertikalean, 6 metrokoa izango da.

3.    13.2 kv-ko eta behe ten­tsioko lurpeko lineen ezaugarriak.

a)    Kanalizazioa, goiko aldean, 0,80 m-ko sakoneran geratuko da, eta horma bikoi­tzeko polietilenozko hodiz egingo da; hodiak 160 mm-ko diametroa izango du.

b)    Hodiak hormigoizko ohe batean jarriko dira, eta elementu horrekin estaliko dira goiko hodia baino 20 bat cm gorago.

c)    Trazatua ahalik eta zuzenena izango da, eta bihurguneak irekiak izango dira, linearen eraketa errazteko. Hodiek kanalizazioan duten kokalekua ez da aldatuko, elkarren segidako erregistroen artean.

d)    Erregistro kutxe­tak hormigoizkoak izango dira, aldez aurretik edo bertan fabrikatuak.

e)    Erregistro horiek energia elektrikoaren hornidura zerbi­tzu­rako erabiliko dira soilik.

f)    Eskakizun horiez gain, kanalizazioek eta horiek beste ­batzuekiko dituzten ezarpenek bete egin beharko dituzte aplikatu beharreko sektore araudiak nahiz erakunde eskudunek eta konpainia horni­tzaileek ezarritako baldin­tza guztiak, eta bereziki Behe-ten­tsioko Arautegi Elektroteknikoaren MI-BT-006 Instrukzio Osagarrian adierazitakoa.

4.    Transformazio zentroak (T.Z.)

a)    Transformazio zentro berrietarako premiak ondoko irizpide hauen arabera zehaztuko dira:

— Etxe­bizi­tzen eremuetan, transformazio zentro bat izan beharko da 225 abonatu berriren mul­tzo bakoi­tzeko, edo 600 biztanle berriren mul­tzo bakoi­tzeko.

— Jarduera ekonomikoen eremuetan, transformazio zentro bat izan beharko da 9.000 m2(s) bakoi­tzeko.

b)    Bestalde, Behe Ten­tsioko Arautegi Elektroteknikoarekin bat etorriz, 50 KVAtik gorako eskaera duen eraikin bat altxa­tzeko proiektua egiten den bakoi­tzean, lokal bat gorde beharko da transformazio zentroa bertan jar­tzeko. Lokal horrek sarbide erraza izan beharko du, eta lonja bat edo antze­koa izan daiteke.   

5.    Zerbi­tzu mailak.

a)    Bide mota desberdinetan jarri beharko diren gomendatutako argiztapen mailak honako hauek izango dira:   

Zerbi­tzu mailak: Batez besteko argiztapena Em (lx).

Hiribide nagusiak: 20-25 lux.

Gauez ­gutxiago erabil­tzen diren hiribideak: 10-15.

Oinezkoen­tzako guneak: 7,5-10.

Landa bideak: 5-7,5 lux.

b)    Oso bakartuta ez dauden instalazioetan oso hurbileko argiak ezarriko dira, edo bakarrak, ikusmena egoki­tzeko zailtasunak saihesteko.

6.    Ingurumenarekin edo bestelakoekin lotutako neurriak.

a)    Kasu guztietan, sarea proiekta­tzean inten­tsi­tate baxuagoko argiztapenaren aukera ere aurreikusiko da, eta maniobra koadro berri guztietan nahiz aurretik daudenetan argi fluxua murrizteko ekipoak ezar­tzea gomendatuko da.

b)    Kon­tsumo baxuko argiztapen sistemak erabiliko dira eta, sistema horiek argi kutsa­dura deusezta­tzea eta/edo ahal beste gutxi­tzea bilatuko da (presio altuko sodio-lurrunezko lanparak dituzten argiak edo irizpide horri eran­tzungo dioten beste ­batzuk).

c)    Zutabearen altuera, lanpararen poten­tzia, etab. arau­tzeko neurriak, kasu bakoi­tzean errespetatu beharreko baldin­tza­tzaileen arabera zehaztuko dira. Testuinguru horretan, soilik eta/edo lehentasunez lurrera zuzendutako argi sistemak erabil­tzeko neurriak sustatuko dira, gauez zeruaren argi kutsa­dura murriztuko dutenak, horrek dakarren gehiegizko kon­tsu­moa saihesteko.

d)    Oro har, eta behar bezala justifikatutako salbuespenen kalterik gabe, Europar Batasunaren etiketa ekologiko bidez egiaztatutako ingurumen kalitatearen bermea izango duten materialen erabilera sustatuko da.        

e)    Sustatuko diren hiritar­tze obren proiektuek aurreko idatz-zatietan azaldutako aurreikuspenak zein mailatan bete­tzen diren egiaztatu beharko dute, eta, hala dagokionean, horrekin lotuta egon daitezkeen eta/edo sor daitezkeen arazoak eta zailtasunak, eta, kasu horretan, horiei aurre egiteko planteatutako neurriak zehaztuko dituzte.

12. artikulua.    Hiriko oinezkoen­tzako bide eta ibilbideen nahiz bidegorrien eraikun­tza eta diseinu ezaugarriak.           

Ibilgailu bidezko (motordun ibilgailuak nahiz motorrik gabeak) eta oinezkoen komunikaziorako sarea, besteak beste, honako ezaugarri hauen arabera proiektatuko da:

1.    Gal­tzada, espaloiak, aparkalekuak, eskailerak eta arrapalak, bidegorriak, etab., mul­tzo gisa harturik, indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tzako planoetan, hirigin­tza plangin­tza gara­tzeko sustatutako hiritar­tze obren proiektuetako planoetan edo, hala dagokionean, arlo horretan eragina duten beste proiektu berezi ­batzuetako (trafiko eta mugikortasun planak, etab.) planoetan adierazitako neurrikoak izango dira lurzoru hiritar eta hiritargarrietan, eta baita lurzoru hiritarrezinetan ere.

2.    Eremu publikoetan zoladura jar­tzean, eremu horiek ibilgailuen­tzat edo oinezkoen­tzat diren kontutan harturik, eta udalerriko alde zaharrak har­tzen duen eremuan egitekoak alde batera ­utzita, honako ezaugarri hauek ezarriko zaizkie hiritar­tze obra berriei:

— Motordun ibilgailuen­tzako bideetan zoladura malgua izango da, eta berorren neurria «6.1 – IC Errepideetako Instrukzioko Zoladuren Sekzioak» Arauan oinarrituko da. Zeharkako sekzioa, oro har, ponpatuz eraikiko da, erdialdean berdinduz eta %1,5eko maldekin ­ertzen aldean.

— Bidegorrietan zoladura udalak zehaztutako motakoa izango da, eta horren ezaugarriak eta baldin­tzak arlo horrekin lotuta sustatutako berariazko proiektuetan (hiritar­tze obren proiektuak; mugikortasun planak eta proiektuak; etab.) ezarritakoak izango dira.

— Espaloietan, zoladura udalak zehaztutako motakoa izango da, eta zeharkako sekzioak % 1,5eko malda izango du gal­tza­darantz. Plazetan eta pasealekuetan, azaleraren malda ez da %1 baino txi­kiagoa izango.

3.    Udalerriko bidegorrien sarea bizikletak aparka­tzeko instalazio publikoekin osatuko da. Ezaugarri kualitatiboak nahiz kuantitatiboak, horien kokapena arau­tzen dutenenak barne, dagozkien hiritar­tze obren proiektuetan definituko dira, eta proiektu horiek, beren aldetik, Legazpiko Mugikortasun Iraunkorrerako Planean ezarritako irizpideen arabera egokituko dira.           

4.    Oinezkoek lehentasuna duten espaloietan, pasealekuetan, berdeguneetan, parkeetan eta plazetan, hiritar­tze elementuen diseinuari dagokionez, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuko aginduak aplikatuko dira nahitaez; dekretu horrek hiri inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun baldin­tzei buruzko arau teknikoak onar­tzen ditu.

5.    Legazpiko Mugikortasun Iraunkorreko Planaren irizpideak bete beharrekoak izango dira hirigin­tzako jarduketa berri guztietan eta hori bideragarria izango den tokietan.          

13. artikulua.    Hiritar­tzeko beste baldin­tza ­batzuk.

1.    Zoruen iragazkor­tzea.

a)    Planteatutako helburuen lorpenarekin bateragarria den neurrian, hiritar­tze obren antolamendua nahiz exekuzioa ondoko helburu eta irizpide hauetara egokituko dira: Iragazkorrak ez diren zolatutako eremuak ahal beste murriztea eta lurzoruaren iragazte naturalaren ahalmenari eusteko ahaleginak susta­tzea.

Horrekin batera, oinezkoen­tzako nahiz ibilgailuen­tzako (motordunak nahiz motorrik gabeak) espazio publikoetan euria iragazten ­utziko duten materialak edo eraikun­tza-konponbideak erabiliko dira lehentasunez, batik bat, espaloietan, bulebarretan eta aparkalekutan.

Aparkalekuetan, zoladura iragazkorrak nahiz armazoi moduko konponbideak erabil­tzea gomenda­tzen da.           

Zoladura iragazkorrak erabil­tzeaz gain, espaloietan eta, batik bat, bulebarretan espazio publikoa diseina­tze­rakoan lorategiak sar­tzea gomenda­tzen da.           

b)    Sustatuko diren hiritar­tze nahiz eraikun­tza obren proiektuek aurreko idatz-zatietan azaldutako aurreikuspenak zein mailatan bete­tzen diren egiaztatu beharko dute, eta, hala dagokionean, horrekin lotuta egon daitezkeen eta/edo sor daitezkeen arazoak eta zailtasunak, eta, kasu horretan, horiei aurre egiteko planteatutako neurriak zehaztuko dituzte.

2.    Landaredia.

a)    Espazio publikoetako zuhai­tzak modu egokian zaindu beharko dira.

b)    Proiektatutako hiritar­tze obrek aurretik dauden zuhai­tzei eragin badiezaiekete, kasuan kasu hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, hiritar­tze obrak egiterakoan zuhaitz horiek inolako kalterik jasango ez dutela berma­tzeko.

c)    Aurretik dauden zuhai­tzak bere horretan gorde­tzea ezinezkoa den kasuetan eta planteatutako helburuen lorpenarekin bateragarria ez denean, hiritar­tze obra horiek egiteko baldin­tza izango da ingurua ­antzeko espezieekin edo bertako espezieekin birpopula­tzea, udal zerbi­tzu teknikoek ezarritako irizpideen arabera eta kasu bakoi­tzean sortuko den egoera zeha­tza, eta, bereziki, zuhai­tzen ­itxura, kontuan hartuta.          

Baso ustiapenei dagozkien landaketak ez dira hemen kontuan izango.

d)    Oro har, espazio publikoetan berorien baldin­tza bioklimatikoetara egokitutako espezieak erabiliko dira. Zehazki, baldin­tza horiek kontuan hartuta, udal zerbi­tzu teknikoek zehaztutako zuhaitz espezieak landatuko dira. Landare aloktonoak erabil­tzea debeka­tzen da, batik bat erraz erreproduzi­tzen direnak eta, ondorioz, espezie autoktonoak ordezka ditza­ketenak.

3.    Hiri altza­riak.

Legazpiko udalerriko espazio publikoetan ezarri beharreko hiri altza­riak dagozkien hiritar­tze obren proiektuetan ezarritako irizpideen arabera egokituko dira, eta baita, hala dagokionean, udalak landuko eta onartuko duen Hiri Altza­rien Katalogoan ezarritakoen arabera.

4.    Hiri hondakinak.

Hirigin­tza garapen berrietan nahiz udalerrian egoki iri­tzi­tako kokapen finkatuetan hiri hondakinen gaikako bilketa egiteko gune egokiak (edukion­tzi berdea, urdina eta horia) antolatuko eta ezarriko dira. Edukion­tzi horiek, arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako irizpideak gara­tzeko arlo horretan eskumena duen administrazioak zehaztutako baldin­tze­tan ezarriko dira.

5.    Landa eremuko errepideak eta bideak.

Landa eremuko errepide eta bideen ondoko zerbi­tzuen azpiegituren hodiak errepide edo bide horien kanpoko ertze­tik bereizi egin beharko dira.

Hodiek landa eremuko errepidea edo bidea zeharkatu beharko balute, hodi horiek udal zerbi­tzu teknikoek zehaztutako irizpideen arabera egokituko dira, eta ezingo dira erregistro kutxe­tak ezarri gal­tza­dan.

6.    Finken itxi­turak.

a)    FInken itxi­turak, ahal bada, harrizkoak, metalikoak, zurezkoak, hesolekin eta alanbrearekin (alanbreak lisoa izan behar du beti) egindakoak edo landareekin egindakoak izango dira; kalitate txa­rreko ageriko hormigoizko hormak eta bistako edo zarpiatu gabeko hormigoi blokezkoak debekatuko dira.

b)    Edozein modutan ere, itxi­tura ­itsuen altuera, ikuspegia erabat ezkuta­tzen duten zuhaitz sarriena barne, 1,00 m-koa izango da gehienez. Horien gainean metalezko, zurezko edo ­antzeko beste materialen bateko hesiak ezarri ahal izango dira, gehienez ere 2,00 m-ko altuera arte. Landare hesien bidezko itxi­tura jarraituek, gehienez ere, 2,00 m-ko altuera izango dute. Halaber, itxi­tura oro finkaren eta bide publikoen arteko mugetatik 80 cm-ra ezarriko da ­gutxienez, eta errepideekiko distan­tzia 3,00 m-koa izango da.

c)    Eustormen akabera ageriko harri lanaren bidez egingo da nagusiki, eta ageriko hormigoia ere baimenduko da, kalitatezko akaberekin betiere, eta azalera txi­kietan.

d)    Eraikun­tza berriek paisaian izan dezaketen eragina murrizteko, udalak horien inguruan espezie autoktonoko zuhai­tzak landa­tzea eskatu ahal izango du, eraikitako 100 m2-ko zuhaitz bateko propor­tzioan.

7.    Instalazio zentralak edo kolektiboak.

Hiri instalazio zentral eta kolektiboen eraginkortasun orokorraren maila beste ­batzuena baino handiagoa dela ikusten bada, instalazio horiek antolatu eta ezarriko dira.          

Instalazio zentral horiek egokiak badira, kasuan kasu ondoko hauek zehaztuko dira:

— Alde batetik, horien irismen materiala: Klimatizazioko instalazioak, ur beroaren hornidura, hiri hondakinen bilketa, euri uren eta ur zikinen bilketa, arazketa eta biltegira­tzea berriro erabil­tzeko, etab.       

— Bestetik, horien irismen espaziala (eremua, sektorea, auzo zehatz ­batzuetako zati zeha­tzak, etab.), zerbi­tzua hedatuko den lur eremuaren arabera.

8.    Zerbi­tzu azpiegiturak ezar­tzeko baldin­tza materialak eta juridikoak.

a)    Oro har, azpiegitura horiek indarrean dauden hirigin­tza plangin­tzan eta hiritar­tze obren proiektuetan nahiz, arlo horrekin lotuta sustatuko eta, hala badagokio, onartuko diren berariazko proiektuetan zehaztutako baldin­tze­tan ezarriko dira. 

b)    Izaera orokorrarekin baita ere, azpiegiturak lur eta espazio publikoen lur azpian ezar­tzea proiekta­tzen bada, goian adierazitako planetan eta proiektuetan zehaztutako erabakien testuinguruan, udalak xedatutako baldin­tze­tan ezarriko dira.   

Hala, bada, euskarri materiala edozein izanik ere (kablea, zun­tza, etab.), lehen aipatutako planetan eta proiektuetan testuinguru honekin lotuta helburu horretarako proiektatutako hodien, galerien edo tutu unitarioen barnean ezarriko dira.

Bestalde, dagozkien zerbi­tzuak eskain­tzeko erregimen juridikoa edo azpiegiturena edozein izanda ere, azpiegitura horiek txer­tatuko diren hodi, galeria edo tutuak jabe­tza publikokoak izango dira.

c)    Halaber, hiri zerbi­tzuak eskain­tzeko lursail berean lursail horren barnean eraikun­tza bat, bi edo gehiago dauden kontuan izan gabe arrasean kokatu behar diren instalazioen oinarrizko elementuak (antenen zutoinak edo antze­koak, etab.) unitarioak izango dira, zerbi­tzu horiek enpresa batek baino gehiagok eskain­tzen baditu ere.   

HIRUGARREN TITULUA

ERAIKUN­TZAKO ETA ESPAZIO PRIBATUEN TRATAMENDURAKO ORDENAN­TZAK

1. KAPITULUA.    BALDIN­TZA OROKORRAK

14. artikulua.    Eraikun­tzako baldin­tza orokorrak.

1.    Legazpiko udalerrian altxa­tuko diren eraikun­tzek, horien erabilera eta helburua edozein izanda ere, indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako baldin­tza orokorrak bete beharko dituzte; lege xedapen horien artean, besteak beste, honako hauek hartuko dira kontuan: Eraikun­tza Kode Teknikoa eta hori gara­tzeko sustatutako xedapenak, telekomunikazioen esparruan indarrean dagoen legeria, indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tza eta ordenan­tza hauek.

2.    Eraikun­tza proiektuak Telekomunikazio Azpiegitura Komuna (TAK) ezar­tzeko dagokion proiektuarekin osatuko dira, arlo horretan indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideen arabera azpiegitura hori ezar­tzea derrigorrezkoa den kasu guztietan.

Halaber, azpiegitura horien ezarpenarekin batera horiek seinalezta­tzeko zintak jarriko dira, etorkizunean azpiegitura horiek erraz aurkitu ahal izateko.         

3.    Aurretik dauden eraikun­tzak berri­tzeko eta birgai­tzeko obrak eta jarduketak indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako baldin­tza orokorretara egokituko dira, baldin­tza horietan obra eta jarduketa horien egoki­tzea aurreikusten den neurrian eta berorietan zehaztutako irismenarekin.

4.    Udalerriko Hiri Ondarearen Katalogoan txer­tatutako eraikun­tzek baldin­tza orokor horiek bete beharko dituzte, edo ez, kasuan kasu obra horien aplikazioak eraikun­tza horien eta/edo bertan dauden elementu interesgarrien zainketa kalte­tzen duen kontuan hartuta.

5.    Legazpiko udalerrian eraikiko diren eraikinen antolamenduan ain­tzat hartuko dira orientazio-baldin­tzak; etxe­bizi­tzek eguzkiaren argia jasoko dutela bermatuz, energia aurrezteko neurriak hartuz, isolamendua sustatuz eta eskaria mugatuz.     

2. KAPITULUA.  ‑NAGUSIKI BIZITEGI ERABILERETARA ZUZENDUTAKO LURSAILAK ETA ERAIKUN­TZAK («A» LURSAILAK)

1. ATALA    ‑Bizitegi erabilera duten eraikinetako lokalen bizigarritasunaren baldin­tza orokorrak. Espazioen neurria, oinarrizko baldin­tzak eta oinarrizko instalazioen zuzkidura.  

15. artikulua.    Bizigarritasun baldin­tza orokorrak.

1.    Legazpiko udalerrian altxa­tuko diren eta bizitegi erabilera izango duten eraikun­tzek indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako bizigarritasun baldin­tza orokorrak bete beharko dituzte, indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tza­koak eta ordenan­tza hauetakoak barne.

2.    Kapitulu honetan zehaztutako aurreikuspenak ordenan­tza hauen gainetik eta indarrean dauden izaera arau­tzaileko gainerako lege xedapenetan ezarritako irizpideen arabera aplikatuko dira. Kontraesanen bat gertatuz gero, beste xedapen horietan ezarritako irizpideen aplikazioak izango du lehentasuna.

3.    Babes ofizialeko etxe­bizi­tzen erregimen berezia duten bizitegi erabilerako eraikun­tze­tan, autonomia erkidegoko etxe­bizi­tza tasatuetan barne, lehentasunez aplikatuko dira horiek arau­tzeko berariazko lege xedapenak, ordenan­tza hauetakoak baino malguagoak izan daitezkeen arren.         

4.    Bestalde, Legazpiko udal etxe­bizi­tza tasatuak arau­tzeko udal ordenan­tzan 2008ko maia­tza­ren 26an onartu ziren behin betiko izaeraz udal ebazpen bidez ezarritako erregimena bete behar duten eraikun­tzen bizigarritasun baldin­tzak ordenan­tza hauetan ezarritakoak izango dira.           

5.    Kapitulu honetan zehaztutako aurreikuspenak udalerriko Hiri Ondarearen Katalogoan txer­tatutako eraikun­tze­tan aplikatuko dira, baina soilik eraikun­tza horiek eta bertako elementu interesgarriak zain­tzeko helburuaren helburu horrek lehentasuna izango du kontra ez doazen neurrian. Aurreikuspen horiek aplika­tzea ezinezkoa denean, kon­tsul­tatu ondoren, udal zerbi­tzu teknikoek hartu beharreko irtenbidea proposatuko dute.

16. artikulua.    Etxe­bizi­tze­tara zuzendutako lokalen bizigarritasun baldin­tzak.

1.    Programa eta etxe­bizi­tza­ren neurri orokorrak.

a)    Etxe­bizi­tza­ren ­gutxieneko neurria: 40 m2 (erabilgarri)

b)    Etxe­bizi­tza­ren ­gutxieneko programa.

Etxe­bizi­tza orok, ­gutxienez, ondoren zehazten diren espazioak edo gelak izan beharko ditu. Salbuespen izaeraz, ­gutxieneko neurri horiek «a.10» tipologietarako egokitu ahal izango dira, kasuan kasu indarrean dagoen plangin­tza xehakatuan ezarritako neurrian eta irismenean:

a) Espazio horiek ondoko bi aukera hauetako bat barne hartuko dute:

— Gela, sukaldea eta jangela; ­gutxienez, 20 m2-ko azalera erabilgarria izan behar du.

— ­Gutxienez 16 m2 erabilgarriko azalera izango duen gela bat eta ­gutxienez 7 m2 erabilgarriko azalera izango duen sukalde bat. Gelan 3 metroko diametroko zirkulu bat inskribatu ahal izango da.

b) Bi ohe sar­tzeko tokia izango duen logela, ­gutxienez 10,90 m2 erabilgarriko azalera izango duena.

c) Bainugela konketa, komun ­ontziarekin eta ­dutxa ­ontziarekin edo bainuon­tzi txi­kiarekin; ­gutxienez 3 m2-ko azalera erabilgarria izan behar du.

d) Arropa eseki­tzeko gunea, 2 m2-ko azalera izan behar duena.

2.    Gelen eta guneen ­gutxieneko neurria.     

a)    Azalera erabilgarria.

— Sukaldea: 7,00 m2.

— Sukaldea/jantokia edo sukaldea/egongela: 20,00 m2 (3 metroko diametroko zirkulu bat inskribatu ahal izango da).

— Egongela: 16,00 m2 (3 metroko diametroko zirkulu bat inskribatu ahal izango da).

— Banakako logela: 6,60 m2.

— Logela bikoi­tza: 10,90 m2.

— Bainu osoa: 3,00 m2.

b)    ­Gutxieneko zabalera librea.

— Korridoreek, eta, oro har, pasabideko espazio guztiek, ­gutxienez, 0,90 metroko zabalera izango dute.

— Barneko eskailerek, halakorik balego, arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan Eraikun­tza Kode Teknikoa barne ezarritako baldin­tzak bete beharko dituzte.

— Atarteak arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan Eraikun­tza Kode Teknikoa barne ezarritako baldin­tzak bete beharko ditu.

— Modu osagarrian, besteak beste, irisgarritasunaren arloan eta sute arriskutik babesteko arloetan indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako aurreikuspenak errespetatuko dira.         

c)    ­Gutxieneko altuera librea.

— Etxe­bizi­tza­ren ­gutxieneko altuera librea 2,40 metrokoa izango da, bainugelen, korridoreen eta biltegi gisa erabil­tzen diren gela txi­kien edo per­tso­nak denbora luzean egoteko helburua ez duten beste espazio ­batzuen kasuan izan ezik; kasu horietan, ­gutxieneko altuera 2,20 metrora murriztu ahal izango da.

— Halaber, teilatupeko guneak per­tso­nak denbora luzean egoteko erabil­tzea baimenduko da, gune horien altuera, azalera konputagarriaren %40an, 2,40 metrokoa edo handiagoa denean, eta azalera konputagarriak gune bakoi­tza­ren­tzat ezarritako ­gutxieneko azalera gaindi­tzen duenean.

3.    Gelen eta espazioen argiztapen eta aireztapen baldin­tzak.

a)    Etxe­bizi­tza orok, ­gutxienez, eraikun­tza­ren kanpoko fatxa­dara ireki­tzen den gela bat izango du, eta gela horrek egongelaren fun­tzioa beteko du.

b)    Egongela, logela, sukalde eta jangelako espazioek argiztapen eta aireztapen naturaleko baoak izango dituzte, zuzenean kanpora irekitakoak patiora ere izan daiteke?, eta horien azaleraren heren batean ­gutxienez igarogarriak izango dira. Baoen hedadura osoa, ­gutxienez, solairuan dagozkien espazioen azaleraren 1/10 izango da, eta, edozein kasutan ere, ­gutxienez 0,70 m2-koa izango da.

c)    Bainugelek, ­gutxienez, 0,40 m2-ko aireztapeneko baoak izango dituzte, eta komunek komun ­ontzia eta konketa 0,25 m2-koak. Dena dela, bao horien ordez ondorengo sistema hauetakoren bat erabil daiteke:

a) Hodi bidezko aireztapenak, arlo horretan indarrean dauden arau teknikoekin bat etorriz.

b) Aireztapen behartua, ­gutxienez orduko hogeita hamar metro kubikoko 30 m3/ordu erauzketa emaria ziurtatuko duten baliabide mekanikoen bitartez.

d)    Sukaldeak lurruna erauzteko hodia izango du, estalkira edo eraikun­tzako gunerik garaienera irtengo dena, egokitutako instalazioen arabera beharrezkoak direnez gain ke eta gas erauzgailua, etab.

e)  Gela desberdinetan sar­tzen den eguzkiaren inten­tsi­tatea egoki­tzeko helburuarekin, eguzkitik babesteko sistemak ezarriko dira ezinbestean.

4.    Etxe­bizi­tzen antolamendu fun­tzionala.

Espazioak zatika­tzeko irizpideak ondoko baldin­tzak bete behar ditu:

— Bainugelak espazio independenteak izango dira beti.

— ­Gutxienez logela bat ere espazio independentea izango da.

— Logela guztietara zirkulazio espazioetatik edo egongeletatik sartu ahal izango da, baina inoiz ez dute sarrera bakarra beste logela batetik izango.

— Bainugeletara ere zirkulazio espazioetatik sartu ahal izango da, bainugela bat baino gehiago dagoen kasuetan izan ezik, kasu horretan nahikoa izango baita baldin­tza hori bainugela batek bete­tzea, eta gainerakoak logelen barnean txer­tatu ahal izango dira, horietatik zuzenean sartuz.

5.    Etxe­bizi­tze­tara zuzendutako lokaletara sar­tzeko baldin­tzak.

a)    Atariak.

— Horien ­gutxieneko zabalera eta luzera, hurrenez hurren, 2,00 m-koa eta 2,00 m-koa izango da, eta neurri hori sar­tzeko ateak osatutako planotik hartuko da.

— Atarira sar­tzeko ateak irisgarritasunari buruzko arautegia eta sute arriskutik babestekoa aplika­tzean emandako zabalera berdina edo handiagoa izan behar du.

b)    Eskailerak.

Oro har, etxe­bizi­tze­tara sar­tzeko eskailerak arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako baldin­tze­tara egokituko dira, eta, bereziki, Eraikun­tza Kode Teknikoa 2006ko mar­txo­aren 17an 314. zenbakidun Errege Dekretu bidez onartu zen eta irisgarritasunari dagokionez indarrean dauden xedapenak hartuko dira kontuan.

Halaber, igogailuak eta sarbideko beste irtenbide berezi ­batzuk ezarri ahal izateko, eskailerak xedapen horietan planteatutako edo horietatik ondorioztatutako baldin­tza berezietara eta/edo salbuespenezkoetara egokitu ahal izango dira; besteak beste, 0,90 m-ko zabalera duten eskailerak (0,80 m-ko zabalerakoak 10 per­tsona baino gutxiagoen­tzat) ezar­tzea izan daiteke baldin­tza berezi horietako bat. (Arlo horri dagokionez, Etxe­bizi­tza Ministerioko (Arkitekturako eta Etxe­bizi­tza Politikako Zuzendari­tza Orokorreko Eraikun­tza­ren Berrikun­tza eta Kalitateko Azpizuzendari­tza Orokorra) honako irizpide hauek aplikatuko dira: «Eraikun­tza Kode Teknikoko Oinarrizko Dokumentu hauek interpreta­tzeko eta aplika­tzeko irizpideak: DB SI – Segurtasuna suteetan eta DB SU – Segurtasuna erabileran».

c)    Igogailuak.

— Igogailua ezarriko da hori ezar­tzea derrigorrezkoa den kasuetan, irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideekin bat etorriz.           

— Aurretik dauden eraikinetan igogailuak eskaileren kaxetan edo patioetan ezarri ahal izango dira, kaxa edo patio horietan dagoen espazio libreak igogailua ezar­tzeko beharrezko neurriak eta ezaugarriak bete­tzen dituenean, betiere.           

17. artikulua.    Bizitegi erabilerako eraikun­tze­tako lokalen, bizitegi erabilerakoak ez diren baimendutako erabileretarako (merkatari­tza, ekipamendua, etab.) zuzenduko direnen bizigarritasun baldin­tzak.

1.    ­Gutxieneko altuera librea.

Lokal horien ­gutxieneko altuera librea 2,50 m-koa izango da, arlo horretan aplikatu beharreko legeriak eska­tzen duenaren kalterik gabe.

Komunetarako edo biltegietarako gela osagarrietan, beste erabilera batera zuzendu ezin direnean, altuera librea 2,20 metrotara murritz daiteke. Dena den, lokal horiek ezingo dira per­tso­nak denbora luzean egoteko erabili.

2.    Sarbidea.

a)    Erdisotoetan edo beheko solairuetan kokatutako eta jarduera nagusietara (merkatari­tza, hirugarren sektoreko beste erabilera ­batzuk, ekipamenduak) zuzendutako lokal guztiek, zerbi­tzu publikora irekita daudenek, sarbide zuzena izan behar dute eraikun­tza­ren kanpoko aldetik.

b)    Bestalde, erdisotoetan edo beheko solairuetan kokatutako eta jarduera osagarrietara (aparkalekua, trastelekua, etab.) zuzendutako lokal guztiek, zerbi­tzu publikora irekita ez daudenek, sarbidea eraikun­tza­ren espazio komunetatik izan dezakete.

3.    ­Gutxieneko azalera.

Lokal horietako bakoi­tza­ren ­gutxieneko azalera erabilgarria 25 m2-koa izango da. Azalera horrek jardueraren zerbi­tzura egokitutako edo ezarritako elementu guztiak barne hartuko ditu, erakusleihoak, mahaiak, etab. barne.         
ç

4.    Jendaurreko salmentaren ­gutxieneko azalera.

Merkatari­tza lokal bakoi­tzean, jendaurreko salmentara zuzendutako guneak, ­gutxienez, 10 m2-ko azalera erabilgarria izan behar du.

5.    Aireztapena.

Lokal horien aireztapen baldin­tzak arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan ezarritakoak izango dira, Eraikun­tza Kode Teknikoan 2006ko mar­txo­aren 17an 314. zenbakidun Errege Dekretu bidez onartu zen ezarritakoak eta lokal horietan ezarri nahi diren jarduerak arau­tzen dituztenak barne.     

6.    Komunen zuzkidura.

Artikulu honetan araututako lokalek, ­gutxienez, komun bat komun ­ontzia eta konketa izan dezakete, baina, edozein kasutan ere, ez da derrigorrezkoa izango.

Komuna ezar­tzen baldin bada, argi eta aireztapen sistemak arlo horretan aplikatu beharreko arautegian ezarritako baldin­tze­tara egokituko dira, zerbi­tzu horiek lotuta dauden jarduera arau­tzen duen arautegira ere bai. Halako arautegirik izango ez balitz, etxe­bizi­tze­tako bainugeletarako eta komunetarako ezarritako baldin­tzak aplikatuko dira.    

Komuna, hala dagokionean, lokal horiekin fun­tzionalki lotutako sotoetan edo erdisotoetan kokatu ahal izango da.

18. artikulua.    Garaje erabilerara zuzendutako lokalen bizigarritasun baldin­tzak.

1.    ­Gutxieneko azalera eta neurriak.

Garaje robotizatuekin eta antze­koekin lotutako salbuespenen eta berezitasunen kalterik gabe, aparkaleku bakoi­tza­ren ­gutxieneko neurria 2,20 m bider 4,80 m-koa izango da, sarbidea, igogailuen atarteak, maniobretarako korridoreak, etab. kontuan hartu gabe.

2.    ­Gutxieneko altuera librea.

Garaje robotizatuekin eta antze­koekin lotutako salbuespenen eta berezitasunen kalterik gabe, garajerako erabiliko diren lokalen eta espazioen ­gutxieneko altuera librea 2,20 m-koa izango da azalera osoan.         

3.    Sarbideak.

— Garajeetara sar­tzeko ­gutxieneko zabalera 2,70 m-koa izango da 1. kategoriakoetan, eta 4,00 m-koa 2. kategoriakoetan. Azken kasu horretan, bi sarbide independente egin ahal izango dira, eta bakoi­tzak, ­gutxienez, 3,00 m-ko zabalera izango du.

— Arrapala zuzenek ezingo dute %20ko malda gainditu, eta ­itzuli edo bira­tze­koak, berriz, ez dira %16tik gorakoak izango. Zabalean, ­gutxienez, 2,70 metro izango dute, bihurguneetan behar den gain-zabalerarekin betiere. Zirkulazio arda­tzean neurturiko batez besteko bihurdura erradioa 5,00 metrokoa izango da ­gutxienez.

— Garaje guztiek zabalgune bat izango dute, arauzko sarbidearena bezain zabala, eta arrapala hasi aurretik, 3,50 metroko ­gutxieneko sakonera izango du zabalgune horrek, azalera horretan erabilera publikokoa sartu gabe espaloiak, etab. Zabalgune honen sestrak %5eko malda izango du gehienez.

— Zabalgunea estalita badago, zoruaren eta sabaiaren arteko altuera librea 2,20 m-koa izango da ­gutxienez, eta habe-atalaseko punturik baxuenetan 2,10 m-koa.         

— 1. kategoriako garajeetan, sar­tzeko arrapalaren ordez igogailu edo kargagailu bat jarri ahal izango da. Horrelakoetan, irteteko zabalgune bat prestatu behar da, arrapala dagoenean bete beharreko ezaugarrien antze­koak izango dituena.

4.    Aireztapena.

Garajera zuzendutako lokalen eta espazioen aireztapen baldin­tzak arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan ezarritakoak izango dira, Eraikun­tza Kode Teknikoan 2006ko mar­txo­aren 17an 314. zenbakidun Errege Dekretu bidez onartu zen ezarritakoak barne.

2. ATALA‑    ‑Bizitegi erabilera duten eraikinetako instalazioen eraikun­tza kalitate eta fun­tzionaltasunerako baldin­tzak.

19. artikulua.    Instalazioen baldin­tza orokorrak.

Legazpiko udalerrian bizitegi erabileretara zuzenduko diren eraikun­tzek, indarrean dauden lege xedapenetan instalazioen eraikun­tza kalitaterako eta fun­tzionaltasunerako ezarritako baldin­tzak bete beharko dituzte; lege xedapen horien artean, besteak beste, honako hauek hartuko dira kontuan: Eraikun­tza Kode Teknikoa eta hori gara­tzeko sustatutako xedapenak, indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tza eta ordenan­tza hauek.

Oro har, eraikinen guztien­tzako eremuetan ongi argituko duten kon­tsumo txi­kiko bonbillak erabiliko dira.

20. artikulua.    Ur hornidurarako sarea eta zerbi­tzua arau­tzeko baldin­tzak.

Oro har, baldin­tza horiek honako hauek dira: Gipuzkoako Ur Kon­tsor­tzioko uraren ziklo osoari dagokion zerbi­tzua arau­tzen duen ordenan­tzan 2007ko abenduaren 3ko erabakian behin betiko izaeraz onartu zen ezarritakoak nahiz arlo horretan indarrean dauden gainerako lege xedapenetan zehaztutakoak, Eraikun­tza Kode Teknikokoak 2006ko mar­txo­aren 17an 314. zenbakidun Errege Dekretu bidez onartu zen barne.

21. artikulua.    Saneamenduko instalazioen baldin­tza orokorrak.

1.    Ordenan­tza hauetako 8. artikuluan azaldutakoa osatuz, eraikin berria kokatuko den esparruan edo inguruan aurretik dagoen sare mota alde batera ­utzita, eraikin berri guztietan, aurretik zegoen beste bat ordezka­tzen duen edo ez kontuan izan gabe, saneamendu sare bereizlea ezarri beharko da barnean, eta udal sareari modu bereizian lotuko zaio.   

Sare mota hori bera ezarriko da aurretik zeuden eta berrikun­tza lanen edo birgai­tze integralerako lanen helburu diren eraikinetan.

2.    Saneamendu gailu, harraska eta garbitegi guztiek itxi­tura hidraulikoa izango dute, eta sifoiak eroso ikuska­tzeko eta horietara erraz hel­tzeko modukoak izango dira.

3.    Erregistro kutxe­ten eta ­putzuen arteko hodi zatiak, lursailen barnean kokatuta daudenak, zuzenak izango dira, eta malda uniformea %1,5 baino handiagoa izango da.

4.    Garajeek hustubide bat izango dute 200 m2(s) edo zati bakoi­tzeko, eta sarera iri­tsi baino lehen koipeak bereizteko gailu batez horniturik egongo dira.

5.    Fatxa­daren kanpoaldean kokaturiko euri uren zorrotenak ­altzairu galbanizatuzko piezekin edo antze­koekin errematatuko eta babestuko dira, 2,00 m-ko altueraraino.

22. artikulua.    Aireztapen txi­minien baldin­tza orokorrak.           

Kolektore orokor edo unitarioak eta hodi bereiziak dituzten aireztapen txi­miniak ezar­tzea onartuko da, ondoko baldin­tza hauek bete­tzen badituzte:

a)    Hodi guztiak kolektiboak eta banakakoak zutikakoak izango dira erabat, batere bihurgunerik gabekoak, eta material erregai­tzez eginak.

b)    Instalazio horien ­gutxieneko sekzioa arlo horretan indarrean dauden lege xedapenetan ezarritakoa izango da, eta, bereziki, Eraikun­tza Kode Teknikoan 2006ko mar­txo­aren 17an 314. zenbakidun Errege Dekretu bidez onartu zen ezarritakoa hartuko da kontuan.

c)    Bai kolektoreak eta bai banakako hodiek behar bezalako babes termikoa izango dute kanpoko giroarekiko, txi­miniaren tiro egokia galaraz dezaketen tenperatura galerak saihesteko.

d)    Banakako aireztapen hodiak eta errekun­tza keak atera­tzeko hodiak ez zaizkio kolektore berari lotuko.        

3. ATALA.    ‑Bizitegi erabilerako eraikinen eta horien elementuen segurtasun baldin­tzak.

23. artikulua.    Segurtasun baldin­tza orokorrak.

Legazpiko udalerrian bizitegi erabileretara zuzenduko diren eraikun­tzek, segurtasunaren eta babesaren arloetan indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako baldin­tzak bete beharko dituzte; lege xedapen horien artean, bereziki, Eraikun­tza Kode Teknikoa eta, bai suteei dagokienez bai beste edozein arlori dagokionez ere, hori gara­tzeko sustatutako xedapenak hartuko dira kontuan.           

24. artikulua.    Baoak, leihoak eta terrazetarako irteerak babestea.

Arlo honi dagokionez, gai horretan indarrean dauden lege xedapenetan ezarritakoa beteko da, eta, bereziki, Eraikun­tza Kode Teknikoan 2006ko mar­txo­aren 17an 314. zenbakidun Errege Dekretu bidez onartu zen ezarritakoa hartuko da kontuan.

25. artikulua.    Beha­txu­loak.

Etxe­bizi­tzako sarreran, barnealdetik eskaileraren zabalgunea edo ataurrea ikusteko aukera emango duen elementu bat jarriko da.

Beha­txu­loen ezarpena irisgarritasunaren alorrean indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako irizpideen arabera egingo da.

26. artikulua.    Estalkirako irteera.

Eraikun­tza guztiek teilaturako irteera eroso eta baliagarri bat izango dute, eraikineko gune komun batetik erabil­tzeko modukoa, edota, ­gutxienez, gela ­itxi orotatik bereizia, familiabakarreko etxe­bizi­tzen kasuan izan ezik, kasu horretan gela horietatik irten ahal izango baita.

4. ATALA.    ‑Bizitegi erabilerako eraikinen eta horien elementuen tratamendurako baldin­tzak.

27. artikulua.    Eraikinen kanpoaldeko tratamenduaren homogeneotasuna.

1.    Eraikinen fatxa­dek arkitektura tratamendu bateratua eta homogeneoa izatea eskatuko da, eta, nagusiki, inguruko ohiko elementuak erabiliko dira, elementu horiek ingurunera hobeto egoki daitezen.

2.    Eraikin bateko fatxa­den tratamenduan egin beharreko aldaketa guztiak irizpide bateratuekin egingo dira, eta ­fatxada osoaren planoa aurkeztu beharko da.     

Aldaketa­tzat hartuko dira, besteak beste, ondoko kasuak:       

— Goi solairuetan: Estalduraren aldaketa, aro­tze­riaren, karelen edo balkoien materialen edo diseinuaren aldaketa; terrazen eta fatxa­dako gainerako elementu irtenen ­itxiera.

— Behe solairuetan: Obrako paramentuen aldaketa.  

Udalak, hala ere, udal zerbi­tzu teknikoek balioespena egin ondoren, fatxa­daren plano unitarioa eta orokorra aurkeztetik libra dezake interesatua, egin beharreko aldaketa garran­tzi handikoa ez bada.

3.    Eraikin bateko edo eraikun­tza mul­tzo bateko fatxa­dak eta bestelako elementuak modu bateratuan eta elkarri ondo egoki­tzeko eran margotuko dira. Fatxa­dako elementuak modu bereiztuan margo­tzea debekatuta dago, edo ­etxe bakar bati dagozkion elementuak margo­tzea.

Kasu honetan, esku har­tzeko ­gutxieneko esparru­tzat atari berberari lotutako fatxa­daren zatia hartuko da.          

28. artikulua.    Estalkien tratamendua.

Isurki bateko edo gehiagoko estalkiak baimenduko dira, bai eta estalki lauak ere, eta irtenbide man­tsar­dadunak nahiz estalkiaren isurkien gain txa­pitula bakartuak egitea onartuko da.  

29. artikulua.    Arteko hormen tratamendua.

Ageriko arteko hormek kokaturik dauden eraikineko fatxa­daren gainerako elementuek bezalako akabera izango dute.    

30. artikulua.    Esekitokien tratamendua.

Esekitokiak barne patioetan kokatu beharko dira, halakoak daudenean behin­tzat; helburu horretarako eraikitako aireztapeneko patioetan; edo estalkipeko guneetan, hori egiteko aukera izanez gero.

Aurreko irtenbideak bideragarriak ez badira, esekitokiak fatxa­dan jarriko dira.

Azken kasu horretan, esekitako arropak kanpotik ikustea galaraziko duten elementuez estali beharko dira esekitokiak, eta horien diseinua eraikineko ­fatxada osoarenarekin egokituko da.   

31. artikulua.    Behe solairuetako fatxa­den tratamendua.

1.    Eraikin berrietarako proiektuek, beren definizioen artean, eraikineko behe solairuko fatxa­dako elementu trinkoen tratamendua jaso beharko dute, eta elementu horiek eraikinaren gainerako elementuekin batera amaitu beharko dira.

2.    Aipaturiko elementu horiek fatxa­daren elementu iraunkor­tzat hartuko dira, eta horien diseinua eta materialen tratamendua –materialek iraunkorrak eta narriadura zailekoak izan beharko dute– eraikin osoarekiko era koherentean egingo dira. Aldaketaren bat egin nahi izanez gero, emai­tzazko ­fatxada jaso­tzen duen eta aipaturiko koheren­tzia eta batasuna berma­tzen dituen mul­tzo­aren planoa eskatuko da. Gainera, lehendik zegoen trinkotasun/­hutsune propor­tzioari ­eutsi beharko zaio, eta aldaketak ezin izango du elementu trinko bat bakarrik ukitu.

3.    Atarietako sabaiaren tratamendua bateratua izango da tarte bakoi­tzean egitura elementuen neurriei eta argien kokalekuari dagokienez, eta debekatuta egongo da hustubideak bistan uztea. Halaber, atarietako zutabeen estaldura iraunkortasun egokiko materialez egin beharko da.          

4.    Eraikin berean edo eraikin mul­tzo berean kokatutako beheko solairuko lokaletako markesinak altuera berean kokatuko dira, eta udalak horien diseinu eta tratamenduari buruz egoki irudi­tzen zaizkion xedapenak eman ­ditzake, eraikinaren mul­tzoan konposizio homogeneotasuna ziurta­tzeko.

5.    Hasiera batean okupa­tzen ez diren lokaletako hutsar­teak trinkoen kalitate bereko materialekin amaituko dira, eraikinaren mul­tzo­aren irudi egokia berma­tzeko.      

32. artikulua.    Errotuluak, markesinak eta iragarki argidunak.

Eraikinaren fatxa­darekin batera ezar­tzen diren errotuluak, iragarki argidunak edo apaingarriak, gehienez ere, 0,20 m irtengo dira, eta 2,80 m-ko ­gutxieneko altuera izan beharko dute; bestalde, ezingo dute gehienezko altuera, 4,30 m-koa, gainditu, eta ez dira dagokien lokaleko markoa edo ­fatxada baino kanporago ezarriko.

Fatxa­daren konposizio orokorrera egokituz kokatuko eta ezarriko dira, haren lehengo taxuera orokorra aldatu edo desi­txu­ratu gabe. Ezin izango dira behe solairuko fatxa­daren elementu iraunkorren gainean jarri, ezta fatxa­darekiko era perpendikularrean kokatu ere.

Neurri horiek doitu egin ahal izango dira «a.10 Hiriguneko bizitegi eremua» tipologiako bizitegi eraikun­tze­tan, horiek koka­tzen diren esparruan indarrean dagoen antolamendu xehakatuan egoki­tzat ­jotzen bada.

Bestalde, eraikun­tza­ren fatxa­darekiko perpendikularki ezar­tzen diren markesinak, errotuluak, iragarkiak edo ­antzeko elementuak, oro har, gehienez ere 1,20 m irtengo dira. Altuerari dagokionez, ­gutxienez 2,80 m-ko altueran jarri beharko dira.

33. artikulua.    Finken arteko tarteak eta itxi­turak.

1.    Finken itxi­turak, ahal bada, harrizkoak zarpiatuak eta margotuak?, metalikoak, zurezkoak, hesolekin eta alanbrearekin egindakoak edo landareekin egindakoak izango dira; kalitate txa­rreko ageriko hormigoizko hormak eta bistako edo zarpiatu gabeko hormigoi blokezkoak debekatuko dira.

2.    Edozein modutan ere, itxi­tura ­itsuen altuera, ikuspegia erabat ezkuta­tzen duten zuhaitz sarriena barne, 1,00 m-koa izango da gehienez. Horien gainean metalezko edo zurezko hesiak, sareak edo landaresiak ezarri ahal izango dira, gehienez ere 2,00 m-ko altuera arte. Landare hesien bidezko itxi­tura jarraituek, gehienez ere, 2,00 m-ko altuera izango dute. Halaber, itxi­tura oro finkaren eta bide publikoen arteko mugetatik 80 cm-ra ezarriko da ­gutxienez, eta errepideekiko distan­tzia 3,00 m-koa izango da.

3.    Eustormen akabera ageriko harri lanaren bidez egingo da nagusiki, eta ageriko hormigoia ere baimenduko da, kalitatezko akaberekin betiere, eta azalera txi­kietan.

34. artikulua.    Sestra gainean eraiki ez diren erabilera pribatuko eremuen kon­tser­bazioa eta apaindura.

Jabe­tza partikularreko lorategi, patio edo espazio libreak garbi eta txu­kun eduki beharko dira beti, eta beharrezko hirigin­tza baldin­tza guztiak beteko dituzte ur bilketa, argiak, etab.    

Apaindurazko eraikun­tza ­itxi gabeak eta erabilera nagusiaren osagarri diren erabileretarako eraikun­tzak, indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tzan berariaz zehazten diren kasuetan eta baldin­tza­tan baimenduko dira soilik. Dena den, udalak itxi­tura material eta kolore eta forma jakin ­batzuk erabil­tzea eska dezake, ingurunera hobeto egoki­tze­arren.           

Bizitegi erabilera duten lursailetako azalera ez eraikigarrietan, hala ere, egurtegien edo ­antzeko elementuen ezarpena baimendu ahal izango da bat etxe­bizi­tza bakoi­tzeko, baina, horretarako, edukion­tzi horiek 3 m˛ baino ­gutxiago izan behar dute, eta altuera, gehienez, 1,60 m-koa izango da; horrez gain, elementu horiek eraikun­tzari edo lursailaren itxi­turari atxi­kita kokatuko dira, eta, edozein kasutan ere, erraz desmunta­tzeko moduko eraikun­tzak izango dira. Udalak edozein unetan elementu horiek beste nonbait koka­tzea plantea dezake, horretarako arrazoiak adierazi ondoren.

35. artikulua.    Eraikun­tza mul­tzo unitarioetako tratamendu berdintasuna.

1.    Lurzoru hiritar gisa sailkatutako esparruetan aurreikusitako garapen berriko eraikun­tza mul­tzoek ­fatxada tratamendu bateratua izan beharko dute. Helburu horrekin, udalak, kasuan kasu, helburu hori lor­tzeko dagozkien irizpideak ezarriko ditu. Lehenago zehaztutako moduan sailkatutako esparruetan sustatu beharreko plangin­tza xehakatuak definituko ditu kasu bakoi­tzean gai horrekin lotuta egoki diren irizpideak.   


2.    Lurzoru hiritargarri gisa sailkatutako esparruetan, antolamendu xehakatua zehazten duen espedienteak definituko ditu kasu bakoi­tzean gai horrekin lotuta egoki diren irizpideak.

5. ATALA.    Jabari baldin­tza orokorrak.

36. artikulua.    Jabariari buruzko oinarrizko erregimena

1.    Bizitegi erabilera duten lursailak jabari pribatukoak izango dira, eta indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tzak ezarritako baldin­tzak eta mugak izango dituzte.

2.    Aurreko idatz-zatietan ezarritakoa ahaztu gabe, lursail horien barruan jabari publikoko ondasunak egon daitezke.     

37. artikulua.    Jabari publikora zuzendutako lagapenak.

1.    Lokalen lagapenak.

Baldin eta indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tzak etxe­bizi­tze­tara zuzendutako eraikinetan proiektatutako eraikigarritasunaren zati bat erabilera publikoko zuzkiduretara zuzen­tzen badu, eraikina lehen aldiz erabil­tzeko dagokion lizen­tzia eman aurretik edo lizen­tzia hori ematerakoan laga beharko zaio udalari zati hori; eta horretarako, alderdiek, udala bera barne hartuta, aurrez erabakitako baldin­tza teknikoak eta ekonomikoak bete beharko dituzte.

2.    Erabilera publikoko zorrak.

— Erabilera publikoko zorrak, hiri zerbi­tzuetako azpiegiturei dagozkien hodien igarobideei dagozkienak eta, indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tza­ren arabera, ezarriko diren gainerako eskubide errealak behar bezala gauzatu eta arautu beharko dira.

— Gauza­tze eta arau­tze hori, lursailak berriz zati­tzeko proiektuen esparruan bideratuko da, betiere, indarrean dagoen hirigin­tza antolamendua gauza­tzeko, beroriek lan­tzera eta bidera­tzera jo behar den kasu eta esparru guztietan.    

— Ildo beretik, gauza­tze eta arau­tze hori dagokion desjabe­tze espedientearen eta proiektuaren esparruan ere gauzatu ahal izango da, betiere, bide hori zehaztutako helburua lortu ahal izateko egoki­tzat jo bada.

— Lursailak berriz zati­tzeko proiektuari edo aipatutako desjabe­tze proiektuari atxi­kitako esparruetan txerta­tzen ez diren jarduera berriak edota eraikun­tzak egin behar badira, adierazitako zorrak eta eskubide errealak gauza­tzea eta arau­tzea dagokion eraikun­tza espedientearen esparruan egingo da; baina, dena den, eraikun­tza horri dagokion lehen erabilerarako lizen­tzia eman aurretik gauzatuko da.

38. artikulua.    Erabilera publikoko zorrak gauza­tze­ari dagozkion baldin­tzak.

1.    Plangin­tzak bizitegi erabilerako lursailetan oinezkoen zirkulazio eta egonaldirako ezar­tzen dituen erabilera publikoko zorrak inolako mugarik gabe gauzatuko dira, eta eragindako eremuetan ez da onartuko berori gauza­tzea eragozten duten elementuak eraiki eta koka­tze­rik, udalak berariaz baimen­tzen ez badu, dagokion baimenaren bidez.

2.    Aurreko idatz-zatian azaldutako aurreikuspenak lehendik dauden bizitegi erabilerako lursailei eta finkatutakoei ere aplikatu ahal izango zaizkie, egun dauden erabilera publikoko zorrak horietan finkatuta baitaude, nahiz eta indarreko hirigin­tza plangin­tzan berariaz adierazten ez diren. 

3.    Erabilera publikoko zortasunaren menpe dauden eremuetan, udalari dagokio kale argiteriari dagozkion zerbi­tzu, manten­tze eta kon­tserba­tze kostuak ordain­tzea –lursailen jabeek ezarritako argi puntu osagarriak edo beharrezko ez direnak kanpo ­utzita?; eta udalari dagokio, halaber, gainazalen tratamenduen manten­tze eta kon­tserba­tze lanak, zoladurei eta estaldurei dagozkienak, ordain­tzea, behe solairuetako lokalen fatxa­dak eta sabaiak kanpo ­utzita. Halaber, udalaren esku geratuko dira lursailari dagozkion azpiegitura sare orokorretako elementuen manten­tze eta kon­tserba­tze lanak.

Aldiz, zortasunen menpeko eremuetan, jabeen kontura geldituko da atari edota arkupeetako barrualdeko fatxa­den, egiturazko elementuen, isolamendu eta iragaizteen kon­tser­bazioa, bai eta lursailetako zerbi­tzu sareetako hartuneei dagokiena ere.        

39. artikulua.    Fatxa­detan zerbi­tzu eta seinaleztapen elementuak ezar­tzea.

1.    Udalak hiriaren zerbi­tzu­rako diren euskarri, seinale eta bestelako elementuak ezarri, kendu edo aldatu ahal izango ditu bere kontura bizitegi erabilera duten lursailetan, eta jabeek nahitaez onartu beharko dituzte.

2.    Finketan edo eraikinetan obrak egitean erabilera publikoko zorren pean dauden elementu horiek honda­tzen badira, finkaren edo eraikinaren jabeak behin-behineko zerbi­tzua mantendu beharko du obrak egiten diren bitartean, eta udalak adierazten dizkion baldin­tze­tan jarri beharko ditu berriro elementu horiek.

40. artikulua.    Lursailen arteko zorrak.

1.    Baldin­tza orokorrak.

Antolatutako lursailak eta berorietan lehendik dauden eraikinak nahiz proiekta­tzen direnak, beren erabilera dena delakoa izanda ere (etxe­bizi­tza, jarduera ekonomikoak, ekipamendua), hainbat zorren pean egongo dira, ondoko lursail eta eraikinetako titularrek, erabil­tzaileek eta abarrek erabat eta askatasunez antolamendutik erator­tzen diren eskubideez goza dezaten eta, horrekin batera, dagozkien hiri zerbi­tzuak eskura izan eta erabil ditza­ten (oinezkoen­tzako sarbidea, bizikletetarako sarbidea, ibilgailuetarako sarbidea; ur zikinen sarea; gasa; energia; telekomunikazioak; etab.).

2.    Estolderiaren pasabideko zorrak.

a)    Ur zikinen kolektorearekiko kokapenagatik, finka batean behar duten lotura ezin badute egin beste jabe ­batzuen finkak zeharkatu gabe, finka haren jabeek aipaturiko beste horietan instalatu ahal izango dituzte beharrezkoak diren hodiak, ahalik eta kalte eta eragozpen txi­kienak sor­tzeko egokia den ibilbidea eta baldin­tzak betez, eta beraiek sor­tzen dituzten kalteen ordaina emanez.

b)    Indarrean dagoen hirigin­tza legeriak gai honen inguruan aurreikusitako ondorioak ekarriko ditu indarreko hiri antolamenduaren, ordenan­tza hauen eta dagokien proiektuaren onarpenak, baita eragindako lursailen edota, hala badagokio, desjabetutakoen okupazioa interes eta erabilera publikoko izenda­tze­ari dagokionez ere.

3.    Patio komunak.

Finka mugakideen jabeek patio komun bat dutenean, patio horren erabilera, konponketa, kon­tser­bazio eta garbiketari buruzko araudi bat egingo dute, patioa behar bezala erabil­tzeko beharrezkoak edo komenigarriak diren elkarrekiko mugak, baldin­tzak eta zorrak finka­tzeko.         

Udalak, patio komuna eraiki­tzeko baimena eman aurretik, araudi hori eginda dagoela egiaztatu, eta horren edukia ezagutu beharko du ofizialki.

Araudi horren eskritura publikoa egingo da, eta eragindako finkak Jabe­tza Erregistroan inskriba­tzeko eskatuko da.        

Baldin­tza horiek bete direla egiazta­tzea aldez aurretik bete beharreko baldin­tza izango da, eraikinen lehen erabilerako lizen­tzia eman ahal izateko.

4.    Garajeetarako pasabideko zorra.

Indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tzan berariaz adierazten denean, bizitegi erabilerako lursailetarako sarbideak eta garajeak edota, halakorik eraiki ez bada, lursaila bera lursail mugakideetako garajeetara sar­tzeko zorren pean geldituko dira, eta arlo honi buruz plangin­tzan zehazten diren baldin­tzak bete beharko dira.     

6. ATALA.    ‑Lehendik dauden eta hirigin­tza plangin­tzan finka­tzen diren eraikinetara eta etxe­bizi­tze­tara sarbidea izatea berma­tze­arren, desjabetuz jardutea.    

41. artikulua.    Desjabetuz jardutearen justifikazioa. Irizpide orokorrak.

1.    Gai honi buruz indarreko legerian ezarritakoarekin bat etorriz eta, aldi berean, indarreko Legazpiko Hirigin­tza Antolamenduko Plan Orokorreko Hirigin­tza Arau Orokorretan, 85. artikuluan, zehazten dena betez, behin betiko edo aldi baterako desjabe­tze­ari edo horrek eragindako lursailei edota eraikinen aldeei dagokienez, onura publikoko­tzat eta interes orokorreko­tzat joko da eragindako bizitegietarako eraikun­tza eta etxe­bizi­tze­tarako sarbide fisikoa ahalbide­tzea helburu duten obrak eta jarduerak gauza­tzea. Eraikun­tza eta etxe­bizi­tza horiek, gaur egun diren baldin­tze­tan, sarbide arazoak dituztenak izango dira, bereziki, ezgaitasunen bat duten per­tso­nen­tzat edo haien pareko direnen­tzat sarbide arazoak dituztenak, alegia.

2.    Desjabe­tzeko jarduera hori egiteko, dena den, eragindako etxe­bizi­tze­tan eta eraikinetan ezgaitasunen bat duten per­tso­nen presen­tzia justifikatu beharko da aurrez, ondorengo 43. artikuluan gai hori dagokionez adierazitako irizpideekin bat etorriz.

3.    Baldin eta, udalak emandako lizen­tziaren bidez, lizen­tzia hori eman eta hiru hilabeteko epean proiektatu eta baimendutako obra eta jarduera horiek ez badira hasten, eta egoera hori haien eraginpean dauden ondasun guztiak edo horien zati bat eskura ez izateak eragin badu, udalak dagokion desjabe­tze espedientea hastea erabaki dezake.      


Dena den, udalaren erabaki horrek obren susta­tzaileak edo susta­tzaileek espedientea hasteko egindako eskaeran oinarritu beharko du eta, hauek, aldi berean, indarrean diren legeetan ezarritakoarekin bat etorriz, desjabe­tze­aren onuradun gisa har­tzeko beharrezkoak diren baldin­tzak bete beharko dituzte.        


Zehazki, susta­tzaile horiek desjabe­tze­aren onuradun­tzat hartu ahal izateko, besteak beste, 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko Legearen 177. artikuluko j) atalean zehaztutako baldin­tzak bete beharko dituzte.

Horretarako, ondorengo «44.2» artikuluak aipa­tzen duen proiektuak berariaz zehaztu behar du zein izango den kasu bakoi­tzean desjabe­tze­aren onuradun izango den komunitatea, edo komunitatearen partea.

4.    Desjabe­tzeko eskaera ondorengo 44. artikuluan ezarritako irizpideetara egokituko da.

5.    Oro har, desjabe­tzeak ondorioak izan ­ditzake proposatutako eta baimendutako sarbide eta obrek eta jarduerek eragindako lursail osoetan edota eraikun­tzen alde ­batzuetan.        

Edonola ere, desjabe­tze horrek, kasuan kasu eta obrak eta jarduerak gauzatu ahal izateko ezarritako epeen barruan obren eta jardueren susta­tzaileen esku ez dauden ondasunei eragingo die soilik.

42. artikulua.    Proiektuaren eta haren aurreikuspenen aplikazio esparru materiala.

1.    Oro har, aurreko 41. artikuluan araututako desjabe­tze jarduerak aplikatuko dira zenbait lur eta eraikinetan, bertan adierazitako helburuak bete­tzeko planteatutako obrak eta jarduerak egin ahal izan daitezen. Hauetan aplikatuko dira hain zuzen: Udalerrian diren bizitegietarako eraikun­tze­tan dauden etxe­bizi­tze­tarako sarbidea ahalbide­tze aldera, kasuan kasu egitea aurreikusita eta baimenduta dauden obrek eta jarduerek eragindako lurretan eta eraikun­tze­tan, zehazki, artikulu honetako 2. idatz-zatian aipa­tzen direnetan.

2.    Zehazki, aurreko idatz-zatian adierazitako aurreikuspenak ondoren adierazten diren baldin­tza hauek guztiak bete­tzen dituzten etxe­bizi­tze­tan eta bizitegi izaerako eraikinetan aplikatu ahal izango dira:

a)    Eraikin horiek finkatuta eta, indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tza­ren barnean, lehentasunez bizitegi erabilerara zuzenduta egon beharko dute; hala ere, eraikin horiek beste erabilera ­batzuk ere izan ditza­kete, askotarikoak, etxe­bizi­tzen osagarri izan edo ez.

b)    Eraikin horietan dauden etxe­bizi­tzek, etxe­bizi­tza horietan bizi direnak bertara sar­tzeko arazoak dituztenean, ­gutxienez, indarrean den hirigin­tza plangin­tzan finkatuta egon behar dute.

c)    Etxe­bizi­tza horiek, eta baita eraikun­tzei eta etxe­bizi­tzei loturik dauden lursailek ere, irisgarritasun arazoak edo zailtasunak izan beharko dituzte, eta horretaz gain, proiektu honetan arau­tzen diren aurreikuspen materialak aplikatu beharra justifikatu beharko da.   

d)    Dena delako etxe­bizi­tza horrek proiektatutako obra eta jardueren susta­tzaile den per­tso­naren ohiko bizilekua izan behar du, eta, horretaz gain, Legazpin etxe­bizi­tza horretan erroldatuta egon behar du.

3.    Adierazitako helburu horrekin egindako obrek eta jarduerek eragina izan dezakete hurrengo arlo hauetan:

a)    Aipatutako etxe­bizi­tzak dauden eraikun­tzen barruko lokaletan eta guneetan zein halakoen zatietan, sestra gainean zein azpian, erabilera edozein delarik ere.      

b)    Aipatutako etxe­bizi­tzak dauden eraikin horiek lotutako bizitegietarako lursailetan bertan dauden eta aurrekoen osagarri diren eraikinetako lokal eta guneetan, edo horrelakoen zatietan.   

c)    Aipatutako bizitegi eraikinari lotutako bizitokitarako lursailetan dauden eraiki gabeko lurretan.

d)    Aipatutako bizitegietarako lursailetatik kanpo dauden edota lursail horri ez dagozkion lurretan, lursailaren zein sarbide zailtasunak dituzten etxe­bizi­tzek osa­tzen duten bizitegi eraikun­tzen lur mugakideetan, alegia, hauen titulartasuna pribatua nahiz publikoa izan.

4.    Obra eta jarduera berak proposa daitezke, hainbat lursailetan dauden beste hainbat eraikun­tza­tako etxe­bizi­tze­tarako sarbidea emateko helburuarekin.

5.    Gainera, atal honetan araututako desjabe­tze neurriak aplikatu ahal izateko, aurrez aplikazio horrek eragiten dion etxe­bizi­tza hori (edo horiek) ezgaitasunen bat duen per­tso­naren ohiko bizilekua dela egiaztatu beharko da, 44. artikuluan gai honi dagokionez adierazitako irizpideekin bat etorriz.  

43. artikulua.    Ezgaitasunen bat duen per­tsona izatea zer den, desjabe­tze bidez esku hartu ahal izateari dagokionez.

Ordenan­tza hauei eta berorietan araututako desjabe­tze bidezko esku har­tze­ari dagokionez, ezgaitasunen bat duen per­tsona­tzat joko da mugikortasuna era iraunkorrean murriztua duen per­tsona oro, baina ezgaitasun hori dagokion administrazio eskudunak kalifikatua eta balioe­tsia izan behar du. Kalifikazio horretan ezgaitasun mota eta maila ere zehaztuko dira, etxe­bizi­tzara iristeko dituen gaitasunei dagokienez.         

Etxe­bizi­tza duina izateko oztopoak ken­tze­arren eta, helburu horrekin, ordenan­tza honetan araututako neurriak aplika­tzeko, halako­tzat joko dira hirurogeita hamar urtetik gorako per­tso­nak ere, ezgaitasunen bat duen per­tso­naren pareko­tzat jo daitekeela ezar­tzen duen lege xedapenarekin bat etorriz.

44. artikulua.    Desjabe­tzeko eskaera.     

1.    Desjabe­tzeko espedientea hasteko eskaerak gai honi buruz indarrean dauden lege xedapenek nahiz ordenan­tza hauek ezarritako irizpideak bete beharko ditu.   

41. artikuluko 3. idatz-zatian ezarritakoarekin bat etorriz, eskaera hori proiektatutako obren eta jardueren susta­tzaileak edo susta­tzaileek planteatu beharko dute, baina hauek, aldi berean, desjabe­tze horren onuradun­tzat har­tzeko bete beharreko baldin­tza guztiak bete beharko dituzte.

2.    Espediente horretan aurreikusitako helburuak lortu ahal izateko desjabetuz esku har­tzeko egiten den eskaera oro beharrezko zehaztasunez azaldu eta justifikatu beharko da, helburu horrekin egiten den proiektuan. Proiektu horrek, besteak beste, honako aurreikuspen hauek hartuko ditu barnean:

a)    Obra eta jarduera zeha­tzak gauza­tzeko beharra justifika­tzea, eta, hala dagokionean, instalazio mekanikoak edo beste edozein izaera duten instalazioak ezar­tzea (igogailua barne), kasuan kasu, eragindako eraikinetarako eta etxe­bizi­tze­tarako sarbidea ahalbide­tzeko.

Aipatutako justifikazioak barne hartuko ditu 42. artikuluan adierazitako baldin­tzak bete­tze­arekin erlazionatutakoak, besteak beste, eta plantea­tzen den sarbide ebazpenaren egokitasunarekikoak, dela baldin­tza teknikoen aldetik, dela eraikinean eta eragindako inguruan dituen afekzioen aldetik.     

Nolanahi ere den, justifikazioa helburu horrekin taxututako eta udalak baimendutako proiektu teknikoan jasota dauden obrak eta gainerako jarduerak gauza­tzeko lizen­tzia lor­tze­ari lotuta dagoela ulertuko da.

b)    Kasu bakoi­tzean desjabe­tze bidez esku har­tzeko oinarri­tzat har­tzen diren arrazoien azalpen eta justifikazio zeha­tza, batez ere, honako hauek kontuan izanda:

— Eragindako etxe­etako batean edo ­batzuetan ezgaitasunen bat duen per­tso­naren bat edo ­batzuk bizi­tzea. ­Etxe horiek per­tsona horien ohiko etxe­bizi­tza izan behar dute, eta per­tsona horiek ­etxe horietan erroldatuta egon behar dute.

— Proiektuko lan eta jarduerek eragindako ondasunak eskuratu edo lor­tzeko zailtasunak edo ezintasuna.          

— Obrak eta jarduerak hasteko ezarrita zeuden eta bete ez diren epeak igaro­tzeko arrazoien justifikazioa, ondokoak adierazita: Susta­tzaileak edo susta­tzaileek helburu horrekin gauzatutako kudeaketak, horren inguruan egindako hitzar­menak barne (proiektatutako obren eta jardueren alde edo kontra obra horien eragina izango duten jabeen komunitateak edo komunitateek egindako hitzar­menak, horretarako, dagozkien akta liburuak aurkeztuz nahiz beroriek egiazta­tzeko agiri ofizialak aurkeztuz, etab.).

— Interesgarri­tzat hartutako beste edozein.

Horri dagokionez, desjabe­tzeko egingo den esku har­tzea justifikatuta dagoela ulertuko da, baldin eta, ezarritako gainerako baldin­tzak bete, desjabe­tze horrek izango dituen eragin ekonomiko eta materialen propor­tzionaltasuna justifikatu eta horretarako epeak iragan ondoren, eragindako ondasunak ezin badituzte eskuratu proiektatutako eta baimendutako obren eta jardueren susta­tzaileak edo susta­tzaileek, aipatutako sarbide arazoari eran­tzuna emateko beharrezkoak direnean, beharrezko baldin­tze­tan eta beharrezko diren unean gauzatu ahal izateko.

c)    Proposatutako desjabe­tzeak eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda, berariaz adierazita desjabe­tze horrek zer-nolako eragina duen ondasun horien erabilera den jardueran eta titularren jardueran.

d)    Proposatutako desjabe­tzeak eragindako ondasun eta eskubide guztien balio ekonomikoa, gero, berriz doitu edo osa daitezkeen arren, eragindako ondasunen, eskubideen eta titularren zerrenda onartu eta gero.

e)    Proiektatutako obren eta jardueren ondorio diren eragin ekonomiko, material eta abarren azalpena, horien propor­tzionaltasuna edo propor­tzionaltasun falta egokiro aztertu ahal izateko.

f)    Obren susta­tzailearen edo susta­tzaileen identifikazio zeha­tza banan-banan, bai eta desjabe­tze­aren onuradun izan daitezkeenena ere.

Testuinguru horretan, obrak eta jarduerak susta­tze­ari edo ez susta­tze­ari dagokionez, honek eragiten dion jabeen komunitateak hartutako erabakien berri emango da, eta berorien egiaztagiri ofiziala ere emango da.

g)    Desjabe­tze­aren onuradunak bere gain har­tzea desjabe­tzeak eragindako ondasun eta eskubideen balio ekonomikoa ordain­tzeko ardura, balio hori edozein izanik ere.

45. artikulua.    Desjabe­tzeko eskaeraren balioespena. Espedientea izapide­tzea.

1.    Kasu bakoi­tzean, dagozkien udal zerbi­tzuek, alde batetik, desjabe­tze eskaera aztertuko dute, eta bestetik, gai horri buruz indarrean diren lege xedapenetan eta ordenan­tza hauetan ezarritako irizpideen arabera egin den proiektua ere aztertuko dute. Azterketa horretan, honako hauek ere barnean hartuko dira:

a)    Adierazitako irizpideak bete diren ala ez, eskatutako desjabe­tzea justifika­tze­ari dagozkionak barne hartuta. 

b)    Kasuan kasuko proposamenei buruzko erabakiak, behar bezala justifikatutakoak, hurrengo gai hauen ingurukoak:

a) Desjabe­tze bidezko esku har­tze eskaera ez onar­tzea, horretarako beharrezkoak ziren baldin­tzak bete edo justifikatu ez direlako.

b) Eskaera edo proiektua izapide­tzea, horri buruz indarrean den legerian ezarritako irizpideekin bat etorriz.        

Proiektua egiteari zein izapide­tze­ari dagokionez, aipatutako legerian xedatutakoari lotuko zaio. Era berean, bereizi egingo dira, beharrezkoa den guztietan, alde batetik, eragindako titularren, ondasunen eta eskubideen zerrenda zehazteari dagozkion alde edo eginbeharrak; eta, bestetik, ondasun eta eskubide horien balio ekonomikoa.

Gai honi dagokionez, «44.2» artikuluan aipatutako proiektuari indarrean den nahitaezko desjabe­tze­ari buruzko legerian aurreikusitako trataera eman ahal izango zaio, eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda egiteko eta hala izapidetu eta halako­tzat har­tzeko.

2.    Aurrez adierazitako kasu horietako edozeinetan, udalak egoki irizten dituen erabakiak (edo erabakia) hartuko ditu.  

Desjabe­tze eskaera eze­tsi egin daiteke, besteak beste, ondorioz eragin edo inpaktu ezkorrak izan ditza­keelako, eta, betiere, eragin edo inpaktu horiek, arrazoi ekonomikoengatik nahiz arrazoi materialengatik, neurriz gorakoak badira.           

Desjabe­tze espedientea izapide­tzea adosten bada, udalak zehaztu egingo du, kasuan kasu, ekin­tza­ren mendetasuna, tasazio bateratuaren prozedurarekiko edo banakako tasazio prozedurarekiko mendetasuna, alegia.

46. artikulua.    Desjabe­tze­aren arloan indarrean den legerian ezarritako irizpideei jarrai­tzea.

Ordenan­tzan bertan adierazitakoaren osagarri modura, ordenan­tza honen xede den desjabe­tzea, oro har, arloan indarrean den legerian ezarritako irizpideetara egokituko da, besteak beste, desjabe­tzea abia­tzea eta izapidea eta balio justua zehaztea arau­tzen duten jarraibideetara.

Irizpide horiek aplika­tze­aren ondorioei jarraitu beharko zaie, berebat, desjabe­tze­aren alderdi onuradunak desjabe­tze­tik ­atzera eginez gero.

Halakoetan, desjabe­tze­aren kostu guztiak desjabe­tze­aren onuradunak berak ordaindu beharko ditu. Betebehar horren barnean sartuta dago desjabe­tze jarduerak eta desjabe­tze jardueratik onuradunak ­atzera egiteak desjabetuari sor dakizkiokeen kalteen ordaina paga­tzea ere.    

Kostu horiek ordainduko direla berma­tze­arren, desjabe­tze espediente hori abiarazteko, kasu bakoi­tzean egoki irizten den abala edo fidan­tza gordailutu beharko da. Oro har, «44.2.D» artikuluan aipatutako ondasunen balio ekonomikoaren %20koa izango da abala. Hala ere, behar bezala justifikatutako kasu jakin ­batzuetan, zenbateko hori handiagoa edo txi­kiagoa ere izan daiteke.

3. KAPITULUA.   ‑LEHENTASUNEZ BIZITEGI IZAERARIK EZ DUTEN ERABILERETARA ZUZENDUTAKO ERAIKIN ETA INSTALAZIOEN ERA-
IKUN­TZARI BURUZKO ORDENAN­TZAK

47. artikulua.    Fun­tzionaltasunari, higieneari, segurtasunari eta eraikun­tza kalitateari buruzko baldin­tza orokorrak.

1.    Baldin­tza orokorrak.

Bizitegi erabilerez bestelakoetara zuzen­tzen diren lursailetan eraikiko diren eraikun­tza eta instalazioek indarrean dauden lege xedapenetan fun­tzionaltasunari, higieneari, segurtasunari eta eraikun­tza kalitateari buruz ezar­tzen diren baldin­tzak bete beharko dituzte.

2.    Zamalanetarako espazioak.

Industria eraikinek, eta beharrezkoa duten gainerakoek, haien barruan edo dagokien lursailaren sestra gaineko espazio eraikigabeetan, salgaien zamalanetarako eremua izan beharko dute.

Biltegietara, industriara edo dagokion jarduera zuzen­tzen diren lokal guztietatik heldu ahal izango da eremu horretara, eta ­gutxienez kamioi bat aparka­tzeko lekua izan beharko du. Gainera, ibilgailuen sartu-irtenerako aukera emango duen sarbidea izan beharko du.

Jarduera horretara zuzendutako azalera 1.000 m2-tik gorakoa bada, zamalanetarako eremuak ­gutxienez bi kamioitarako lekua izango du.

Jarduera goiko solairu batean gara­tzen bada, eta bertara sar­tzeko baldin­tza egokiak dituen arrapalarik ez badu, beheko solairuan, edo honen lursailaren sestra gaineko espazio eraikigabean, antolatu beharko da hura, baita maila berean zamalanetarako atondoa ezarri ere. Hori ere lehenengo solairuarekin karga jasogailu bidez lotuko da.

3.    Garajeen antolamendua eta egoki­tzea.

Soto, erdisoto edo sestra gaineko solairuetan, estalkipeetan barne, gai­tzen diren garajeek bizitegi erabilerako lursailetarako ezar­tzen diren fun­tzionaltasun orokorreko baldin­tzak bete beharko dituzte. Garajeko sarbide eta arrapalen zabalera minimoa 3,00 metrokoa izango da.

4.    Argizta­tze eta airezta­tze baldin­tza orokorrak.

Lanerako erabil­tzen diren lokalek argiztapen eta aireztapen naturala izango dute, beharrezkoa denean, mekanismo artifizialez lagunduta.

Gela desberdinetan sar­tzen den eguzkiaren inten­tsi­tatea egoki­tzeko helburuarekin, eguzkitik babesteko sistemak ezarriko dira ezinbestean.

Oro har, eraikinen guztien­tzako eremuetan ongi argituko duten kon­tsumo txi­kiko bonbillak erabiliko dira 

Argizta­tze eta airezta­tze sistema osagarria jar­tzeko, teknikari eskudunak proiektu xehatua ida­tzi beharko du, eta udalak onartu beharko du. Sistema horiek berrikusi egingo dira, bai lokala ireki aurretik eta bai ondoren ere, edozein unetan. Hauek egokiak ez direla ikusten bada edota ez badute ondo lan egiten, neurri zuzen­tzaile egokiak hartu bitartean lokal hori osorik edo berorren zati bat ixteko erabakia har dezake udalak.       


Sestra azpian kokatuta dauden eta garaje erabilera duten lokalek airezta­tze sistema naturala izango dute, zuzenean edo hodien bidez egindakoa, eta indarrean dagoen Eraikun­tza Kode Teknikoan ezarritako irizpideak bete beharko ditu sistema horren eraikun­tzak eta ezarpenak. Airezta­tze sistema naturalen kasuan, lokalak kanpo aldera begira dauden hutsar­teak izan beharko ditu.

Behartutako aireztapeneko soluzioek, dena den, arlo horretan indarrean dauden lege xedapenek ezarritako baldin­tzak bete beharko dituzte, Eraikun­tza Kode Teknikoan zehazten direnak ere barne hartuta.

5.    Higiene zerbi­tzuen zuzkidura.

Bizitegi erabileraz bestelako lursailetan dauden eraikinek beharrezkoak diren higiene zerbi­tzuak izango dituzte, indarrean dauden lege xedapenetan zehaztutakoa betez, ezarritako jarduera edota ezarri nahi dena arau­tzen duten xedapenak ere ain­tzat hartuta.

Oro har, jarduera bakoi­tzak bere higiene zerbi­tzu bereziak izango ditu, komun bat eta konketa bat, ­gutxienez. Dena den, zenbait lokalek mul­tzo fun­tzional bateratu bat osa­tzen badute, higiene zerbi­tzuak batu ahal izango dira. Edonola ere, irisgarritasunaren arloko arauak ere bete beharko dira.    

Komunetako airezta­tze eta argizta­tze sistemak indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako irizpideak bete beharko ditu, Eraikun­tza Kode Teknikoa ere barne hartuta.

48. artikulua.    Tratamendu estetikoari buruzko baldin­tzak.

1.    Industria jardueretara zuzen­tzen diren lursailek itxi­tura bat izan dezakete beren perimetroan, eta itxi­tura horrek ordenan­tza hauetan bizitegi lursailetarako ezarritako baldin­tzak bete beharko ditu.

2.    Aire zabalean elementu teknikoak eta biltegira­tzeko elementuak ezar­tzeak paisaian eta ingurumenean eragin ditza­keen inpaktuak murrizteko, udalak neurriak har­tzea eska dezake.

4. KAPITULUA.    ‑BIZIKLETETARAKO APARKALEKUEN ESTANDARRA

49. artikulua.    Bizikletetarako aparkalekuen estandarra.           

Indarrean dagoen hirigin­tza legerian nahiz Legazpiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean motordun ibilgailuetarako ezarritako aparkalekuen estandarraz gain, eta modu osagarrian, bai hirigin­tza garapen berrietan, bai gune hiritarrak berri­tzeko jardueretan eta bai lehendik dauden eraikinak ordeztu eta modu integralean birgai­tzeko jardueretan, dagozkien eraikinen barnean edota lursailetan, bizikletetarako aparkalekuak ezarriko dira. Irizpide hauek beteko dira aparkalekuak ezar­tze­rakoan:          


a)  Bizitegi izaerako eraikinak: 2 aparkaleku 100 m2(s)-ko zati bakoi­tzeko edo frakzio bakoi­tzeko.

b)    Jarduera ekonomikoetara zuzendutako eraikinak: 3 aparkaleku 100 m2(s)-ko zati bakoi­tzeko.

c)    Zuzkidura guneak: 2 aparkaleku 100 m2(s)-ko zati bakoi­tzeko.

d)    Ekipamenduak: 3 aparkaleku 100 m2(s)-ko zati bakoi­tzeko.

e)    Garraio publikoko amaierako geltokiak eta bestelako geltokiak: Dagozkien mugikortasun planetan nahiz instalazio horiei dagozkien proiektu zeha­tze­tan ezarritakoa beteko da.      

LAUGARREN TITULUA

INGURUMENA, PAISAIA ETA NATURA
BABESTEKO ORDENAN­TZAK

50. artikulua.    Ingurumena, paisaia eta natura babesteko baldin­tza orokorrak.

Oro har, Legazpiko udal barrutian gauzatuko diren obrek eta jarduerek indarreko lege xedapenetan ingurumen, paisaia eta naturaren arloan ezarritako irizpideak bete beharko dituzte, indarreko hiri antolamendua eta ordenan­tza hauek ere kontuan hartuta.

51. artikulua.    Ingurumena babesteko eta integra­tzeko irizpide orokorrak.

1.    Oro har, proiektatutako obra eta jarduerek Euskal Herriko Ingurumena Babesteko Legean, 1998ko ­otsailaren 27koan, eta berau gara­tzeko promulgatutako xedapenetan ezarritako irizpideak bete beharko dituzte.         

2.    Egin asmo diren mota guztietako hondeaketetan, obraren titularrak berriro jarri beharko du landaredi naturala —beharrezko landare lurrezko geruza barne—, obren ondorioz landaredi naturala sun­tsitu den lurretan. Neurri horiek berak hartuko dira, trazadura berregoki­tze­rakoan, erabileratik kanpo geldi­tzen diren errepide eta bide zatietan, aurretik dagoen zorua ­altxatu ondoren.

3.    Oro har, zaborrak eta hondakinak bakoi­tzari dagokion zabortegi kontrolatura botako dira beti.

Salbuespen gisa, udalak baimendutako obren ondoriozko hondeaketetatik datozen lurrak isur­tzea baimendu ahal izango du. Halaxe gertatuko da lur-eremuen jabeak hori eska­tzen duenean, nekazari­tza­rako, abel­tzain­tza­rako eta basogin­tza­rako erabil­tzeko aukerak hobe­tzeko helburuz, edota bere jabe­tzako lur-eremuaren sestrak lege xedapenetan, eta indarreko hirigin­tza plangin­tzan, ordenan­tza hauetan edota baimendutako beste edozein plan edo proiektutan ezarritako aurreikuspenetara egoki­tzeko helburuz. Kasu horretan, ziurtatu egin beharko da, beharrezko­tzat ­jotzen bada are proiektu tekniko baten bitartez ere, egin beharreko betelanaren draina­tzea egokia dela, eraginpean egon daitezkeen elementu natural edo eraikiak behar bezala babestuta daudela, lur eremuan emai­tzazko profilak ingurunean integratuta daudela, eta eraginpean hartutako lur eremuaren azalera berreskura­tzen dela.

52. artikulua.    Neurri babesleak eta preben­tziozkoak.

1.    Geologia eta geomorfologia.

a)    Hiritar­tze eta eraikun­tza obren proiektuak arrisku geologikoen ebaluazio azterketa zeha­tze­kin osatuko dira (azterketa geoteknikoak etab.), azterketa horiek egitea komenigarri dela ikusten den kasu guztietan.  

Azterketa horiek, planteatutako jarduerek izan ditza­keten arriskuak ebalua­tzez gain, kasu bakoi­tzean arrisku horiek ezezta­tzeko beharrezko­tzat har­tzen diren preben­tzio neurriak zehaztu beharko dituzte (ezponden maldak eta beren luzera murriztea, drainadurak kontuz proiekta­tzea, babes mailak zabal­tzea, landare lurra ekar­tzea eta berriro landarez estal­tzea, eta egoki­tzat ­jotzen diren gainerako neurri guztiak).    

b)    Proiektatutako obrak eta jarduerak teknikoki ondo kontrolatu eta zainduko dira, egonkortasun eta higadura arazoak garaiz hautemateko eta hartu beharreko neurri babesleak edo preben­tzio neurriak erabaki­tzeko, eta, hala badagokio, egokiak diren neurri zuzen­tzaileak lehenbailehen har­tzeko.

c)    Higa daitezkeen eremuetan edo higa­tzeko arriskua duten eremuetan, lur erauzketak egitea, lurgaineko eta lurpeko draina­tze sareak alda­tzea eta landaredia desager­tzea saihesteko beharrezkoak diren neurriak zehaztuko dira, eta zuhai­tzik gabeko guneak basoberritu daitezen sustatuko da; ildo horretatik, abel­tzain­tza erabilera baimenduko bada, helburu hori lor­tzea izango da baldin­tza.

d)    Oro har, eta bereziki %50etik gorako maldetan, baso babesleak ezar­tzea eta presta­tzea susta­tzeko beharrezkoak diren neurriak zehaztuko dira, baliabide edafikoei eusten zaiela berma­tzeko; eta horretarako, sasi­tza ken­tzeko lan esten­tsi­boak eta lur higidurak ahalik eta gehien murriztuko dira. Mekanizatuaren gainetik, eskuz egiten diren landaketei emango zaie lehentasuna, eta, matarresen gainetik, pixkanaka egiten diren mozketei, besteak beste, entresakei eta bakan­tzeei, guztia eman beharreko baimenak ematerakoan agintari eskudunek erabaki dezaketenaren kalterik gabe. Horrekin batera, gaur egungo Legazpiko paisaia, «pinuaren monolabora­tzan» ­datzana, diber­tsi­fika­tzea susta­tzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira.  

2.    Ura.

a)    - Dagozkion proiektuak egiterakoan, izaera orokorrez, obrak baldin­tza onetan egiteko babes edo preben­tzio neurriak zehaztuko dira, ibai ibilguetara olio eta koipeak, lurrak edo beste material ­batzuk bota­tzea saihesteko eta kontrola­tzeko, eta ezustean gerta daitezkeen isuriei aurrea hartu eta azkar eran­tzu­teko. Makineria parkeek erabat iragaiztutako plataformak izango dituzte, lubrikagarriak alda­tzeko, horni­tzeko, etab. Beste instalazio osagarri ­batzuek, edozein isurketa lurzoruan iragazi aurretik, dekantazio puntuetarantz bideratutako lur gaineko draina­tze sistema aurreikusiko dute.      


Horrelako neurriak oso ain­tzat hartuko dira Azpikoe­txe, Bikuńa ­Txiki, Elbarrena, Lekuona-Azkuenea, Urta­tzola eta Telleriarte esparruetan, eta baita arlo horretan interesgarri­tzat ­jotzen diren gainerako guztietan ere.

b)    Esku har­tzeko irizpide orokor gisa, bai proiektuen fasean eta bai obrak gauza­tze­rakoan, gainazaleko eta lurpeko urak (halakorik bada) draina­tzeko sistemaren diseinu egokia egiteko neurriak hartuko dira, isurketa uren aurreko sistema errespetatuz eta isurialdeak ahalik eta ­gutxien alda­tzen saiatuz.           

Horrelako neurriak oso ain­tzat hartuko dira Elbarrena, Lekuona-Azkuenea, Azpikoe­txe, Goialde, Telleriarte, Brinkola, Zaldu, Urta­tzola eta Urta­tza-Zaharpe esparruetan, eta baita ikuspegi horretatik interesgarri­tzat ­jotzen diren gainerako guztietan ere.

c)    Lurpean izan daitezkeen baliabide hidrikoei dagokienez, proiektatutako obren eta jardueren eraginpeko esparruetan lurpean ur geruza bat izango balitz, beharrezkoak diren neurriak hartuko dira, alde batetik eta ahal den neurrian, obra horien eraginak ain­tzat hartuta elementurik baxuena ­gutxienez ur mailatik 1,5 metrora jar­tzeko eta, bestetik, euri urak karga eremuetatik desbidera­tzea saihesteko. Obrek ur jarioren bat eteten badute, hartu beharreko neurrien artean, arro hidrografikoetako eta hauekin lotutako sistema akuiferoetako isuralda­tzeak saihestuko dira.           

d)    Higa­tzeko edota irrista­tzeko arriskua duten guneetako ibai ertze­tan landaredia berriro ezar­tzeko beharrezkoak diren neurriak zehaztuko dira. Ildo horretatik, arreta berazia jarriko zaie Lakidiola, Zatui eta Aierdi errekei, bai eta Urola ibaiaren inguruari eta Bikuńa Errotatik gertuko guneari ere.

e)    - Lurzoru hiritarrezinean baimendutako eraikun­tzek, instalazioek eta jarduerek ura arazteko sistema egokiak izan beharko dituzte. Horretarako, dagozkion lizen­tziak eman ahal izateko, beharrezkoak diren neurriak egiaz eta modu eraginkorrean zehaztu beharko dira, eta helburu horretarako egokiak irizten diren instalazioak ezarri beharko dira.

3.    Lurzorua.

a)    Kasu bakoi­tzean planteatutako jardueren eraginpean dagoen gunea zorrotz zedarrizta­tzera joko da, eta, ahal den neurrian, gune hori erabilera berrien plataformak har­tzen duen lursailera mugatuko da.

Testuinguru horretan, bai hirigin­tza antolamenduaren fasean eta bai hiritar­tze eta eraikun­tza obren proiektuak lan­tze­rakoan, lurzoru naturalean adierazitako jarduketen ondorio diren eraginak ahal beste murrizteko neurri egokiak sustatuko dira.

Ildo beretik, ertze­tako lurzoruak trinkotu daitezen saihestuko da, eta horretarako, lur horiei ez eragitea izango da onena; eta obra eta jarduketa guztiak dagokien jarduketa esparruaren barnean edo artifizializatutako guneen barnean egiteko neurri egokiak hartuko dira.

b)    Hiritar­tze eta eraikun­tza obren proiektuek, esparruan landare lurra den edo ez azter­tzeko, esparru hori buruzko diagnostikoa edo egoeraren balan­tzea txer­tatuko dute.    

Beroriek gauzatu ahal izateko, lur geruza horrek ­gutxienez 50 cm lodikoa izan beharko du, eta tratatu beharreko lurrazala honako hau izango da: Ezponda eta lubetek har­tzen duten lurrazala, eta lehengoratu beharreko elementuek, aldi baterakoek zein iraunkorrek, har­tzen duten lurrazala (bideak, meta­tze esparruak, behin-behineko instalazioak).

Bestalde, honako hau da landare lurra: Obretatik datorren materiala, osaera fisiko-kimiko eta granulometrikoagatik belarkara estaldura iraunkorra ezar­tzeko aukera ematen duena (ereiteko edo ereite hidraulikorako ohiko tekniken bitartez ­gutxienez), eta birkolonizazio naturalaren bidez gara daitekeena; ezaugarri fisiko-kimiko eta granulometriko desegokiak dituzten materialak errefusatu egingo dira.

Balan­tzea negatiboa denean, lur osagarri kopurua eta honen kostua kalkulatuko dira, eta horrekin batera, eskuragarri dauden baliabideen banaketa egitea proposatuko da; eta agerien dauden ezpondek, ibai ibilguen ondoko eta haran hondoetako esparruek, lorategi inguruek (hiri eremuak eta hurbilekoak)    eta faunaren­tzako pasabideen inguruek izango dute lehentasuna. Neurri hau generiko­tzat hartuko da, eta kontuan hartu beharko da hirigin­tza garapen guztietan, neurri handiagoan edo txi­kiagoan.

c)    Hiritar­tze eta eraikun­tza obren proiektuak lan­tzeko fasean, ezpondak diseina­tze­rakoan, tokian tokiko geoteknikari erreparatuko zaio, segurtasun irizpideak hartuta eta beroni dagokion paisaiari egoki­tzeko neurriak hartuta.

Lubaki­tzeak saihesteko eta landaredia berrezar dadin errazteko, lur erauzketen eta lubeten malda 2H-3Vkoa edo hortik beherakoa izango da lehentasunez, teknikoki bideragarria den guztietan. Ingurumen aldetik malda handiagoak justifikatu ahal izango dira, lurzoruaren okupazio txi­kiagoagatik inpaktua ere txi­kiagoa bada.

Higaduragatik eta paisaian egokiro txerta­tzeko, ezpondak gehiegi fin­tzea saihestu beharko da, ildo bertikalak ager­tzea ekiditeko. Ezpondan landaredia berrezarri aurretik higadura ildoak ager­tzen badira, komeni da ildo horiek lan horizontalekin haustea, eta horretarako, nahikoa izango da lurrazala urra­tzea, horrek landaredi estaldura bertan koka­tzea erraztuko baitu. Bestelako soluzioak har­tzea aholka­tzen duten egoerak eta arrazoiak daudenean izan ezik, gainerako kasuetan ezpondak egin ahala berrezarriko da landaredia berorietan.

d)    Hiritar­tze eta eraikun­tza obren proiektuak gauza­tze­rakoan, proiektatutako obrak gauza­tzeko fasean sortuko diren hondakin solidoak meta­tzeko esparru zeha­tzak definituko eta mugatuko dira.        

e)    Baso pista edo landa bide berriak ireki­tzeko proposamen eta ekimenak zorrozki eta behar bezala kontrolatuko dira. Ahal izanez gero, lehendik daudenak erabil­tzeko neurriak sustatuko dira, eta bide berriak egiten badira, soilik behar bezala justifikatuta daudenean egingo dira. Dena den, azken horiek egiteko, nahitaezkoa izango da aurrez ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua egitea, 3/98 Legearekin bat etorriz.  

Halakorik eginez gero, pista eta bide berri horien ibilbideek % 15etik beherako malda izango dute, baina muga hori apur bat gainditu ahal izango da, paisaian inpaktuak izatea saihesteko. Horretaz gain, urak bidera­tzeko eta ezpondak finka­tzeko beharrezkoak diren mekanismoak izango dituzte, horrela, lurzorua gal­tzea saihesteko.

4.    Biodiber­tsi­tatea (landaredia/fauna).

a)    Agirre-Etxe­berri eta Elbarrena esparruetako zuhaitz landarediaren balioari buruzko azterketekin osatuko da esparru horietan planteatutako hirigin­tza edota eraikun­tza proiektuen lanketa.       

Dena den, azterketa horiek aurreikusitako antolamendua materialki gauzatu aurretik landuko dira, eta kasu bakoi­tzean egoki­tzat ­jotzen diren neurri babesle, zuzen­tzaile eta konpen­tsa­tzaileak zehaztuko dituzte, ondoren adierazten diren gai hauekin lotuta: Belar sastrakak kenduko diren azalera muga­tzea; gorde, bota edota beste leku batean aldatu beharreko zuhai­tzak identifika­tzea; ahal den neurrian, balio handiena duten zuhai­tzak antolamendu berrian txerta­tzea; berriro landatuko diren zuhai­tzen biziraupen aukerak balioestea, etab.           

b)    Bai hiritar­tze edota eraikun­tza obren proiektuen testuinguruan, bai beroriekiko modu osagarrian, kasu bakoi­tzean, egoki­tzat ­jotzen diren neurri zeha­tzak erabakiko dira (aire aldeko zatia nahiz sustraien aldea babesten duen itxi­tura, etab.), besteak beste, makineria erabil­tze­aren ondorioz edo beste egoeraren baten ondorioz ezustean proposatutako garapenetako ertze­tan zuhaitz landarediari kalterik ez egiteko, eta hirigin­tza antolamenduko ingurumen ebaluazioaren esparruan, bertan planteatutako proposamenen eraginetik kanpoko­tzat jo diren zuhai­tzei ere kalterik ez egiteko.     


Oro har babes orokorraren bidez zainduko badira ere, irizpide honen aplikazioak garran­tzi berezia izango du Agirre-Etxe­berri, Goialde, San Martin, Zaldu, Brinkola, Telleriarte, Elbarrena, Urta­tzola eta Azpikoe­txe esparruetan.

53. artikulua.    Neurri zuzen­tzaileak.

1.    Atmosfera.

a)    Obrak gauza­tzeko fasean, kasu bakoi­tzean egoki­tzat ­jotzen diren neurriak erabaki eta aplikatuko dira (urezta­tzea, mekanismo xurga­tzaileak aplika­tzea, iragazkiak ezar­tzea, biltegiratutako materialak edota garraia­tzen diren kargak estal­tzea, eta egoki ikusten diren gainerako guztiak), horrela, eraispenek, hondeaketek, lur mugimenduek, materialen kargak eta garraioak eta abarrek sortutako hauts eta partikula solidoak ezaba­tzeko edota murrizteko.

b)    Dagozkien hiritar­tze eta eraikun­tza obren proiektuak egiterakoan nahiz obra horiek gauza­tze­rakoan, honako xede hauetarako beharrezkoak diren neurriak hartuko dira: Planteatutako obren eta jardueren ondorio diren zaratak ken­tzeko edota murrizteko, lehergailuen erabilera murrizteko planteatutako neurriak barne hartuta; jarduera horietako zenbait meta­tze­aren ondorioz zarata maila altuak ez sor­tzeko moduan programa­tzeko; adierazitako igorpen horien ordutegi tartea kontrola­tzeko; soinu maila txi­kiko konpresoreak eta zula­tzaileak erabil­tzea susta­tzeko, eta aldian-aldian motorren isilgailuen kontrola egiteko; toberetan eta brozel kutxe­tan estaldura elastikoak erabil­tzeko; leherketak kontu handiz diseina­tzeko; etab.

2.    Geologia eta geomorfologia.

Aurreko artikuluko 1. idatz-zatian adierazitako azterketa geologikoek, bertan adierazten diren preben­tzio izaerako neurriez gain, egoki­tzat ­jotzen diren neurri zuzen­tzaileak ere zehaztuko dituzte (ezponden malda eta beren luzera murriztea, drainadurak kontuz proiekta­tzea, babes mailak zabal­tzea, landare lurra ekar­tzea eta landarez berriro estal­tzea, nahiz egoki ikusten diren beste neurri guztiak). 

3.    Ura.

a)    Hiritar­tze obren proiektuak eta, hala dagokionean, eraikun­tza obren proiektuak osatu egingo dira azterketa hidrauliko zeha­tzen bidez, horrela, planteatutako garapenak eta hirigin­tza bat etor daitezen gai honi buruz indarreko lege xedapenetan ezar­tzen diren irizpideekin, kontuan hartuta, halaber, lurralde antolamenduko indarreko tresna edota tresnak.    

b)    Jabari publiko hidraulikoari eta honen babes eremuari eragiten dieten jardueretan, lehentasunez, ibai ibilgu horien eta ibai ­ertzen baldin­tza naturalak manten­tzeko edota lehengora­tzeko neurriak sustatu eta erabaki beharko dira.     

Ibai ibilguak desbidera­tzeak ekar ditza­keen eraginak ahal beste murriztuko dira, helburu hori oinarri­tzat hartuta, ahalik eta tarte txi­kienean esku hartuz nahiz eragin horiek arrabalekuetara ez luzatuz. Horrekin batera, eta emai­tza­ren irudi naturala susta­tze­arekin bat, bertako fauna eta landaredia indar­tzea bul­tza­tuko duen diseinua gara­tzeko neurriak sustatu eta erabakiko dira.

Ibai ibilguen gaineko pasaguneetan, zenbait neurri hartuko dira, eta neurri horiek, ibai ibilguari eta ibai ­ertzeko landarediari ahalik eta eragin txi­kiena egitera zuzen­tzeaz gain, ibai ibilguaren barnean zutabeak jar­tzea saihestuko dute; eta halakorik ezin bada saihestu, faunarako ahalik eta zeharkako iragazkortasunik handiena ahalbide­tzeko moduan jarri beharko dira. Testuinguru horretan, gaur egun dauden pasaguneen erabilera (lehendik dauden zubiak etab.)    susta­tzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira, behar bezala justifikatuta dagoenean izan ezik.

c)    Proposatutako garapen berrien eraginpean dauden esparruetako ibai ibilguak eta horien ­ertzak lehengora­tzeko eta hobe­tzeko beharrezkoak diren neurriak zehaztuko dira, Planteatutako antolamenduen barnean txer­tatuz.

Ahal den guztietan, eta planteatutako helburu orokorrekin bateragarriak badira, ibai ­ertzak landarez berriro estal­tzeko neurriak ere txer­tatuko dira, zuhaitz, zuhaixka eta belarkaren geruzak gara­tzen lagun­tzen duten espezieak landatuz; eta xede horretarako, ingeniari­tzako teknika bigunak erabiliko dira.

d)    Obrak egiten diren bitartean, eta puntu jakin ­batzuetan solidoak arrasta daitezkeela aurreikusita, jalkinetarako oztopoak instala­tzeko aukera aztertuko da (behin-behineko obrak, besteak beste, dekantazio puntuen eraikun­tza, iragazte sistemak, kutxe­tak, iragazkiak, xaretak etab.), eta eragina jasan dezaketen erreken kontrolaren jarraipena egingo da, disolbatutako solidoak ibai ibilguetara iristea saihesteko, eta halakorik gertatuz gero, ahalik eta solido eta elikagai edukirik txi­kienarekin egiteko. Horretarako, isuri aurretik, draina­tze obretako uren abiadura murriztuko duten gailuak koka­tzera joko da.   

4.    Lurzorua.

a)    Proiektatutako hiritar­tze edota eraikun­tza obrak gauza­tze­rakoan, hauen eraginpean dagoen lurrazaleko landare lurzoruaren goiko geruza atera­tzera joko da, eragina gutxiago­tzeko nekazari­tza gaitasun handiena dutenak arretaz aztertuz. 

Ateratako geruza horiek beste inguru batera edo xede horretarako ezarritako zabortegi batera eramango dira, eraginpeko esparruan lurzorua eta landaredia berreskura­tze­rakoan berriro erabili ahal izateko. Landarediaren bat-bateko kolonizazio prozesuak errazteko, geruza hori atera­tzen den unean bertan garbituko dira bertako belar-sastrakak, ahal den neurrian bederen; horrela, lurrean dagoen landarediaren propaguluak gainera daitezen lortuko da. Horretaz gain, geruzak ez nahasten saiatuko da, geruzarik emankorrenen propietateak ez dilui­tzeko. Metatuta egiten duten epean zaindu egin beharko dira. Landare lurra sobera badago, degradatutako esparruak berreskura­tze­rakoan erabiliko da (zabortegiak, aldatutako ibai ­ertzak etab.).        


b)    Landare lurra behar bezala babestuko da, lurrean duten banaketatik hasita ereiten diren unera arte; arreta bereziz zainduko dira aldatu gabeko lurretik lur erauzketetarako eta plataformatik ezpondetarako isurketak. Manten­tze lanak ahalik eta zeregin ­gutxienekin egingo dira: Geometria modelatuko da, higadurak edo ur erreten­tzioak saihesteko; medea­tze organikoak egingo dira, justifika­tzen diren oso kasu berezietan izan ezik; eta abar.

c)    Esku har­tze­aren edo jarduketen eragin esparruaren perimetrotik kanpo kokatutako lurzoruren bati ustekabean eragiten bazaio (instalazio osagarriak bertan ezar­tze­agatik, edo beste arrazoiren batengatik) berregokitu egingo da.

d)    Proiektatutako obrak gauzatuko diren fasean nahiz proiektatutako erabilera berriak ezarriko diren fasean sor­tzen diren hondakinak arlo honetan indarrean dagoen legerian aurreikusten den bezala kudeatuko dira eta, hala badagokio, bereizi egingo dira (Besteak beste, honako xedapen hauek dira: Hondakinei buruzko 10/1998 Legea, apirilaren 21ekoa; 833/1998 Errege Dekretua, 952/1997 Errege Dekretua, eta 423/1994 Dekretua, hondakin inerteak eta inertizazioaren gai izan direnak kudea­tzeko arauak finka­tzen dituena; eta 259/1998 Errege Dekretua, irailaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arau­tzen duena, etab.

Hondakin toxikoen eta arriskugarrien bilketa etiketatuko ­ontzietan egingo da, eta xede horretarako izendatutako tokietan ­utziko dira; behar bezala iragaiztuta, estalpean eta hauen gaikako bilketa berma­tzeko moduan egongo dira. Eraistea, berri­tzea edo birgai­tzea beharrezkoa den operazio eta jarduketa zeha­tze­tan, ondorioz sor­tzen diren hondakin motak behar bezala sailka­tzen eta kudea­tzen ahaleginduko dira. Sobera gelditu den materialen bat ez bada kontrolatutako zabortegi batean uzten, aurrez non ­utziko den eta sistemetan zer eragin izan dezakeen aztertu beharko da.          

e)    Arlo horretan indarrean dagoen legerian (­otsailaren 4ko 1/2005 Legea, Lurzorua Ez Kutsa­tze­koa eta Kutsa­tutakoa Garbi­tze­koa) aurreikusitako ikerketa, kontrol eta tratamenduko prozesuen mende egon beharko dute kutsa­tuta egon daitezkeen lurzoru horiek.

5.    Biodiber­tsi­tatea (landaredia/fauna).

a)    Landaredia berrezar­tzeko neurriak (ezpondak, ibai ibilguen ondoko guneak, eragindako ­ertzak, etab.) alderdi fun­tzionalen balioespenerako irizpideei egokituko zaizkie, hala nola, eragindako gunearen eta honen ingurunearen morfologiari, baldin­tza edafikoei, maldari, klimari, draina­tze­ari, ingurune paisajistikoari, tokiko erabilera sozialari, eta abarri, hain zuzen; eta horiekin bat etorriz, hautatutako landaredia ezarriko da, erein egingo da edo landa­tzeak egingo dira, edo horiek guztiak edo ­batzuk gauzatuko dira. Espezieak hauta­tzean, irizpide estetikoak hartuko dira kontuan, hau da, ikus inpaktu handieneko egituren edo lorategien integrazio paisajistiko egokia lor­tzeko landare mota jakin bat erabil­tzea gomendatuko duten irizpideak. Hala ere, irizpide estetikoekin batera, landaredia epe labur samarrean berrezar­tzeko irizpideak ere hartuko dira kontuan. Finean, lurraldearen koheren­tzia ekologikoko eta paisajistikoko irizpideak hartuko dira ain­tzat (lehentasunez bertako zuhaitz, zuhaixka, eta belarkara espezieak, arrakasta lor­tzeko aukera handia ematen dutenak), eta baita fun­tzionaltasun irizpideak ere, obren ondorioz soilduta geratu diren lurrazalak kontrola­tze­arren. Neurri hauek izaera orokorrez ezarriko dira aurreikusitako garapen guztietan, neurri handiagoan edo txi­kiagoan.

b)    Dagokion landaredia landatu eta erein ondoren, kontrola­tzeko eta manten­tzeko lanak egingo dira (Manten­tze Plana), ­gutxienez landatu ondorengo lehen bi urtean, batez ere agerikoen dauden esparruetan eta erro­tzeko zailak direnetan.          

6.    Paisaia.

a)    Topografia alda­tzen den kasu zeha­tze­tan, topografia naturalera ahalik eta gehien egoki­tzeko moduan birmoldatuko da.

Ezpondetan, hobe da profil irregularrak, izurtuak, zimur­tsuak eta biribilduak erabil­tzea, batez ere ertze­tan, eta erpinak saihesten ahaleginduko dira; ahal den heinean, ezpondaren gainazala trazatik bertatik ateratako material finekin eta landare lurrarekin estal­tzea komeni da. Lur erauzketen ertze­tako erpinen kasuan, berriz, ezpondak birmolda­tze­rakoan pixkana aldatuko dira maldak lurrarekiko lotunean. Ezponda horiek egonkortu behar badira, egonkor­tzeko teknika biziak erabil­tzen saiatuko da (adaxkak landa­tzea, zurezko bilbadurak, horma berdeak etab.), eta eustormak behar badira, hauek harri lubetazkoak izan daitezen saiatuko dira.   

b)    Oro har, eraginpean dauden esparruak apain­tzera joko da, egoki lehengora­tzeko eta bakoi­tza inguruan eta paisaian bertan integra­tzeko. Lehengora­tze paisajistikoko jarduketen kasuan, bertako espezieak eta gaur egun dagoen paisaiaren ­antzeko formak dituzten bertako espezieak erabiliko dira, jarduketa geometrikoak saihestuko dira, eta ertz lausoko basoberri­tzeak eta landa­tzeak egingo dira. Hiritar­tze proiektuetan, kasu bakoi­tzean ingurumena eta paisaia lehengora­tzeko egoki­tzat ­jotzen diren neurriak txer­tatu beharko dira.

c)    Hiritar­tze eta eraikun­tza obrak amaitu ondoren, zorrotz garbituko da eraginpean dagoen esparrua eta haren ingurunea, eta obren aztarnak uztea saihestuko da. 

7.    Ingurune sozioekonomikoa.

a)    Bereziki zarata handia dakarten obrak, kaleetako noranzko aldaketak, zirkulazio eteteak eta abar egin behar direnean, obra horien eragina jasan dezaketen biztanleei berorien berri emateko eta horiek guztiak seinala­tzeko beharrezkoak diren neurriak zehaztuko dira.

b)    Ondo justifikatutako arrazoiek besterik ez badiote, landa izaerako ustialeku aktiboei lotutako lurzoruak gal­tzen direnean, ahal dela, hauek ordezka­tzera edo beste ­batzuk ezar­tzera joko da, batik bat beroriei hiri erabilera ematen zaienean, horrela, udalerrirako ­antzeko balioa edo interesa duten beste ­batzuekin ordezka­tzeko.

8.    Hiri antolamendua, hiritar­tzea eta eraikun­tza.

a)    Hiri antolamendua, ahal den neurria, eragindako inguru horretako topografiaren arabera egokituko da, lur higidurak eta paisaian izan ditza­keen eraginak minimiza­tzeko. Halaber, ahal den guztietan, eraikun­tzak aurrez artifizializatutako lurretan eta sail lauetan proiektatuko dira, eta, ahal dela, zuhaitz landaredia duten eremuei eta espazio libreei ­eutsi egingo zaie. Landaredi mul­tzo horiek eta esparruan dagoen beste edozein elementu interesgarri antolamendu berrian txer­tatu beharko dira.           


b)    Inpaktu akustiko handia sor­tzen duten elementuen (trenbide sarea, bide sarea, etab.), mugakide diren esparruen antolamenduan, inpaktu horiek deusezta­tzeko edota minimiza­tzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira, honako hauekin lotutakoak barne: Elementu horien mugan eta pantaila gisa, etxe­bizi­tzaz bestelako erabilera osagarrietara zuzen­tzen diren eraikinak ezar­tzera zuzen­tzen direnak; eraikinak behar beste urrun­tzera zuzen­tzen direnak; pantaila zuzen­tzaileak jar­tze­koak; eta dagozkien proiektuetan eraikinean bertan neurri egokiak har­tzera zuzenduko direnak.

c)    Urbanizazioan, esparru zolatu iragazgai­tzak ahalik eta gehien murriztuko dira, eta lurrak iragazteko duen ahalmenari eustea sustatuko da, ahal den heinean bederen, eta bertako lorategi diseinuak edota ura aurrezten dutenak egiteko irizpideak txer­tatuko dira. Oinezkoen­tzako, txi­rrindularien­tzako eta ibilgailuen­tzako espazioetan, euri ura iragazten duten materialak erabiliko dira.

d)    Hiri hondakinen gaikako bilketarako gune egokiak aurreikusiko dira.

e)    Argi kutsa­dura murrizteko neurriak hartuko dira, kon­tsumo txi­kiko argizta­tze sistemak erabiliz bai espazio publikoetan eta bai eraikun­tza berrien espazio pribatibo edota komunetan.

f)    Isolamendu termiko handiko eraikun­tza material iraunkorrak eta ez kutsa­tzaileak (edo ahalik eta ­gutxien kutsa­tzen dutenak)    erabiliko dira, eta birzikla­tzeko errazak diren materialak erabil­tzeko aukera ebaluatuko da, baita material birziklatuak erabil­tzeko aukera ere.

g)    Eraikinen barrualdean, eguzkiaren argizta­tze eta aprobe­txa­mendu baldin­tzak optimizatuko dituzten eta kanpoko zarata murriztuko duten banaketa irizpideak hartuko dira ain­tzat, batik bat, gehien erabil­tzen diren guneetan.         

h)    Ura eta kon­tsumo energetikoa aurrezteko sistemak erabil­tzea bul­tza­tuko duten neurriak hartuko dira eraikinetan, eta horretaz gain, ur bero sanitarioa horni­tzeko, eguzki hargailuak eta metagailuak ere erabiliko dituen sistema mistoa ezar­tzea bul­tza­tzeko neurriak hartuko dira.

54. artikulua.    Neurri konpen­tsa­tzaileak.

1.    Ura.

a)    Zuhai­tzak eta lorategiak dituzten naturalizatutako pasealekuak sor­tzeko neurriak zehaztuko dira, ahal den neurrian, ibai ­ertzen erabilera eta gozamena susta­tzeko, habitaten konexioa edota gozamen publikorako espazio gisa erabil­tzea ahalbide­tzen duten lurraldearen elementuak diren neurrian.     

b)    Aldatu eta degradatu diren eremuak ingurumen aldetik lehengora­tzeko eta hobe­tzeko neurriak zehaztuko dira, batez ere Ilara errekako ­ertzei (lanean diharduen zabortegia), Olae­txeri (lanean diharduen zabortegia) eta Urta­tzari (urtegiko urari beheiti, garai batean zabortegia zen gunean) lehentasuna emanez.

c)    Ingurumenaren ikuspegitik, Urta­tzako urtegiaren ingurunea eta Urta­tza errekaren ­ertzak, urtegiko urari beheiti daudenak, lehengora­tzera eta hobe­tzera joko da, «ur korridore» hori inguru horretan txerta­tzeko eta Legazpiko herrigunearekin konekta­tzeko, ibai ondoko pasealeku berriaren bidez.      

d)    Ingurumenaren aldetik Urola ibaiaren ­ertzak berreskuratu, hobetu eta integra­tzeko lanak sustatuko dira.

2.    Biodiber­tsi­tatea (landaredia/fauna).

a)    Zuhai­tzen galera oreka­tzeko, moztu diren zuhai­tzak adina ale landatuko dira, eta moztu edo sun­tsitu diren zuhai­tzen espezie berekoak edo antze­koak izango dira; horrelakoetan, moztuko den espezie bakoi­tzeko ­antzeko espezie berrien hiru ale landa­tzea eskatuko da, beti ere eite oneko aleak direnean eta ondo kon­tser­batutakoak eta interesa dutenak direnean. Zuhaitz espezie berri horiek gune hauetan landatuko dira: Ahal dela, eragindako esparruetan; esparru horien inguru hurbilean, esparru horietan berorietan landatu ezin badira edo horietan landa­tzea ez bada egoki; edota udalerrian degradatuta edo hondatuta dauden beste esparru ­batzuetan, ingurumen aldetik hobe­tzeko edo lehengora­tzeko, soluzio hori aurrekoak baino interesgarriago­tzat ­jotzen bada; edota lehendik dauden zuhaitz masak hedatuz ere egin daiteke, gertu dauden beste ­batzuekin ­lotzeko, eta horrela, korridore ekologikoak sor­tze­aren alde egiteko.

b)    Harizti/baso mistoko eta ur bazterretako landarediko masen egoera hobe­tzeko jarduketak bul­tzatu eta sustatuko dira, eta baita udalerriko hirigin­tza plangin­tzan horrela kalifikatutako eremuak hobe­tzeko eta lehengora­tzeko jarduketak ere. 

c)    Bereizita dauden bertako landaredi orbanen arteko konexioa susta­tzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira, eta gainera, zuhaiztiak, landaresiak, landare pantailak, landare apaingarriak, ur bazterreko landaredia eta nekazari­tza finken eta belardien arteko mugetako landaredia sor­tzea eta manten­tzea ere sustatuko da; horretarako, zuhai­tzen eta zuhaixken espezieak tartekatuko dira.

55. artikulua.    Hondakin uren saneamendua.

1.    Lurzoru hiritarrean eta hiritargarrian, debekaturik dago araztu gabeko hondakin urak ubideetara isur­tzea; hondakin ur horiek, behar izanez gero tratatu ondoren, saneamendu sarera botako dira, ondoren arazteko. Horri begira, administrazio eskudunak kolektore sarerako isurketak arau­tzeko ezar­tzen dituen xedapenak beteko dira.

2.    Inguruan ur zikinen saneamendurako sarerik ez duten lurzoru hiritarrezineko eraikinek hondakin urak arazteko kasu bakoi­tzean egoki irizten diren instalazioak izan beharko dituzte.    

Eska­tzen diren instalazioetarako proiektu bat egin beharko da, eta udalak eta gainerako erakunde eskudunek onartu beharko dute; eta, horrekin batera, isurketak indarrean dagoen legeriak eskatutako baldin­tzen arabera egiten direla bermatu beharko da.

Bestalde, abel­tzain­tzako ustialeku erabilera duten eraikinak jarduerari buruzko espedientea izapide­tze­rakoan zehazten diren baldin­tze­tara eta, zehazki, arlo honetan eskumena duen administrazioak finkatutako baldin­tze­tara moldatuko dira.   

Proposamena eta, aurreko paragrafoan aipatutakoren ildotik, administrazioak zehaztutako baldin­tzak ikusi ondoren, udalak erabakia hartuko du: Egokia bada, onartu egingo du, eta jabeari proposamena osa­tzeko edo zuzen­tzeko eskatuko dio, osatu gabe dauden edo zuzenak ez diren alderdiak hobe­tze­arren; eta dituen helburuak lor­tzeko desegokia dela ikusten badu, ez du onartuko.           

3.    Ubide naturaletan isurketak egiten direnean, eta arazketa aldez aurretik eginda ere, arlo honetan eskumena duen erakundeak finkatutako baldin­tzak bete beharko dira.

56. artikulua.    Ibai ibilguak.

1.    Oro har, ibai ibilguen eta ibai ­ertzen tratamendurako baldin­tzak arlo horretan indarrean dauden lege xedapenek ezar­tzen dituztenak izango dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Kantauriko Isurialdeko Ibaien eta Erreken ­Ertzak Antola­tzeko Lurraldearen Arloko Plana ere kontuan hartuta (Lurraldearen Arloko Plan hori, behin betiko izaeraz, 1998ko abenduaren 22ko ebazpenaren bidez onartu zen.

2.    Hirigin­tza garapen berriko esparruetan, ibai ibilguak bideratu edo errektifikatu beharra dagoenean, ahal dela eta planteatutako helburuekiko bateragarriak diren guztietan, ibai ibilgu horien eta horien inguruaren tratamendurako soluzio bigunak sustatuko eta garatuko dira (ibilgu bikoi­tzak, landarez berrestal daitezkeen harri lubetak, ezponda berdeak, etab.), alde batetik, uholdeen preben­tzioa eta erriberako landarediaren kon­tser­bazioa bateragarri egiteko, hain zuzen ere (ibaietako bizi ekologikoa sustatuko da); eta bestetik, ubideak gehiegi zabal­tzea, ur maila zabal­tzea eta ibai ohea homogeneiza­tzea saihesteko.

57. artikulua.    Abel­tzain­tzako jardueren ezarpena.

1.    Simaurrak eta mindak biltegira­tze­ari, bil­tze­ari, trata­tze­ari eta deusezta­tze­ari dagokienez, edota beroriek ongarri modura zabal­tze­ari dagokionez, abel­tzain­tzako ustialekuak jarduerari buruzko espedientea izapide­tze­rakoan zehazten diren baldin­tze­tara egokituko dira.  

Ildo beretik, hauen ezaugarriei, neurriei, kokalekuari eta abarri dagokienez, simaurtegiak eta hobiak testuinguru horretan bertan ezar­tzen diren irizpideetara egokituko dira.           

2.    Oro har, lursailetan ongarri natural gisa simaurrak eta mindak erabil­tzen direnean, indarrean dagoen ingurumen araudian ezar­tzen diren irizpideak beteko dira. Gainera, jarduerari buruzko espedientea izapide­tzen denean zehazten diren baldin­tzak beteko dira arlo honetan.           

Ez da onartuko horiek ur geruzen babes guneetan edo ur ibilguen babes guneetan isur­tzea.

3.    Euri urak modu berezituan hustu behar dira, simaurrekin eta mindekin inolako ukipenik izan gabe.

4.    Hondakin organikoak biltegira­tzeko orduan, horiek inolako kutsa­dura arriskurik izan gabe edo ingurumenean batere kalterik egin gabe egingo da, eta horien deuseztapena indarrean dagoen legeriaren arabera egingo da; nolanahi ere, debekatuta dago aire zabalean su emanda deusezta­tzea.

5.    Hondakin solidoak baldin badira, instalazio estali eta irazgaitz batean bilduko dira, eta lixibiatuen bilketa hobi ­itxian egitea aurreikusiko da.

58. artikulua.    Indarreko hirigin­tza plangin­tzan eta ordenan­tza hauetan planteatutako preben­tzio neurriak eta neurri zuzen­tzaile eta konpen­tsa­tzaileak ondo gauza­tzen diren azter­tzeko kontrola.

1.    Ordenan­tza hauetan ezar­tzen diren aurreikuspenak, batez ere, planteatutako preben­tzio neurriekin eta neurri babesle, zuzen­tzaile eta konpen­tsa­tzaileekin lotuta daudenak, zuzen gauza­tzen direla egiazta­tzeko, udalak beharrezkoak diren jarraipen neurriak hartuko ditu.

2.    Neurri horiek zuzen-zuzenean lotuko zaizkie hiritar­tze eta eraikun­tza obren proiektuei, eta obra unitate gisa, xede horretarako zehaztutako aurrekontu sailak ere barnean bildu beharko dituzte.

59. artikulua.    Ordenan­tzak gauza­tze­rakoan kontuan hartu beharreko ingurumen neurri konpen­tsa­tzaileak.

Natur ingurunearen ustiapen naturalari edota basoen ustiapenari lotuta salbuespenak egin badaitezke ere, zuhai­tzen galera dakarten hiri izaerako esku har­tze­etan, behar-beharrezkoa izango da: Eite oneko aleak direnean eta ondo kon­tser­batutakoak eta interesa dutenak direnean, moztutako espezie bakoi­tzeko ­antzeko espezie berrien hiru ale landa­tzea eta Udalari egokituzko zaio kasu bakoi­tzean ordeztuko diren espezieen eitea zehaztea. Halaber, ordeztutako eite nahikoa duen zuhaitz bakoi­tzeko zuhaitz berri bat landatuko da, lurzoru urbanizagarrian dauden kimuak, zuhaitz gazteak eta zuhaitz-masak direnean.           

Zuhaitz horien kopuruari, motari eta kokapenari dagozkion gaiak dagozkion urbanizazio-proiektuetan zehaztuko dira zehatz-mehatz.

60. artikulua.    Fauna babesteko arauak.

Lurzoru hiritarrezinetan egiten diren esku har­tze­etan, jarduketa eremuek itxi­tura bat izango dute, animalien sarrera eragozteko, betiere, espezieren bati kalte egiteko arriskua dagoela ikusten bada.

Lurzoru hiritarrezinean izaera linealez egiten diren esku har­tzeek, 500 metrotik gorako luzera dutenean, obretan bertako faunaren­tzako pasabideak presta­tzea ere kontuan hartuko da.     

BOSGARREN TITULUA

HIRIGIN­TZA PLANEN ETA HIRITAR­TZE OBREN PROIEKTUEN EDUKIAK ETA
BALDIN­TZA FORMALAK

61. artikulua.    Hirigin­tza planen eduki formala.

Hirigin­tza planen nahiz hauei dagozkien aldaketa espedienteen eduki formala indarrean dagoen hirigin­tza legerian ezarritakoa izango da. Beraz, plan horiek eta dagozkien aldaketek egoki diren zehaztasunak eta dagozkien dokumentuak bilduko dituzte, kasu bakoi­tzean adierazitako legeria horretan aurreikusitakoaren bat etorriz.

Testuinguru horretan, besteak beste, ordenan­tza hauetan ingurumenaren arloan egiten diren aurreikuspenetan zehaztutakora egokituko da berorien edukia, betiere, plan horien esku har­tze eremuan eragina badute; eta helburu hori lortu ahal izateko beharrezkoak diren zehaztapenak edota justifikazioak ere txer­tatuko dituzte.

62. artikulua.    Hiritar­tze obren proiektuen eduki formala.          

Hiritar­tze obren proiektuen eduki formala indarrean dagoen hirigin­tza legerian ezarritakoa izango da. Beraz, proiektu horiek, kasu bakoi­tzean, adierazitako legeria horretan aurreikusitakoaren bat etorriz, egoki diren zehaztasunak eta dagozkien dokumentuak bilduko dituzte.

Testuinguru horretan, besteak beste, ingurumenaren arloan ordenan­tza hauetan egiten diren aurreikuspenetan zehaztutakora egokituko da berorien edukia, betiere, proiektu horien esku har­tze eremuan eragina badute; eta helburu hori lortu ahal izateko beharrezkoak diren zehaztapenak edota justifikazioak ere txer­tatuko dituzte.

63. artikulua.    Hirigin­tza planak, hiritar­tze obren proiektuak eta hirigin­tza gauza­tzeko proiektuak aurkezteko eta emateko baldin­tzak (jarduketa hiritar­tzaileen programak, lursailak berriz zati­tzeko proiektuak eta desjabe­tze proiektuak, etab.).      

1.    Izapidetu ahal izateko eta onar­tzeko, udalean aurkezten diren hirigin­tza planak eta hiritar­tze obren proiektuak, nahiz hauei dagozkien aldaketak, aldi berean, paperezko euskarrian eta euskarri digitalean emango dira. 

2.    Horretaz gain, izapidetu ahal izateko eta onar­tzeko udalean aurkezten diren jarduketa hiritar­tzaileen programak, lursailak birzati­tzeko proiektuak, desjabe­tze proiektuak eta hirigin­tza gauza­tzeko gaiekin lotuta aurkezten diren gainerako guztiak (gauza­tze unitateen mugaketa proiektuak, etab.) aldi berean paperezko euskarrian eta euskarri digitalean emango dira.     

3.    Aurreko idatz-zatietan adierazitako dokumentu horiek udalean aurkezterakoan, kasu bakoi­tzean izapidetu ahal izateko egoki irizten diren dokumentuen kopiak emango dira.      

4.    Bestalde, dokumentu horien kopiak euskarri digitalean ematerakoan, besteak beste, ondoren adierazten diren irizpideak beteko dira:

— Aurrerakinaren kopia bat emango da (betiere, dokumentu hau egiten eta izapide­tzen bada); hasierako onespena duen dokumentuaren kopia bat ere emango da, eta behin betiko izaeraz onartutako dokumentuaren kopia ere aurkeztuko da.

Baldin eta behin betiko onar­tzeko baldin­tza­tzat testu bategina landu eta aurkeztea jarri bada, azken kopia digital hori bat etorriko da adierazitako testu bategin horrekin.

— Hauen ezaugarriei eta baldin­tzei dagokienez (euskarri mota; programa informatikoa; testu bidez nahiz grafiko bidez ematen den edukiaren antolamendua eta sistematizazioa; etab.), udalak xede hori ain­tzat hartuta egoki­tzat ikusten dituen irizpideekin bat etorriko beharko du kopia digital horrek, eta zehazki, xede horretarako lan­tzen eta onar­tzen den protokoloan zehazten denari egokituko zaio.

SEIGARREN TITULUA

HIRIGIN­TZAKO LIZEN­TZIAK

64. artikulua.    Lizen­tzia behar duten ekin­tzak.

1.    Indarreko hirigin­tza legerian zerrenda­tzen direnez gain 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko Legearen 207. artikulua eta susta­tzailea edozein izanik ere, udal lizen­tzia behar duten lanak honako hauek izango dira:

a)    Mota guztietako nekazari­tza ustiapenetara zuzendutako eraikun­tzak eta instalazioak ezar­tzeko lanak eta jarduerak (nekazari­tza eta abel­tzain­tza­koak, basogin­tza­koak, etab.).

b)    Mota guztietako berotegiak eta ­antzeko instalazioak ezar­tzea, baita inolako zimentarririk gabekoak direnean ere; eta lorezain­tza­rekin lotutako bara­tze jardueretara zuzen­tzen diren mintegiak ezar­tzea ere bai.

c)    Lurzoru hiritarrezinean nekazari­tza erabileratik kanpoko erabileretara zuzen­tzen diren eraikun­tza eta instalazioak ezar­tzera zuzen­tzen diren lanak eta jarduerak, baimena eska dakiekeenak.

d)    Bordak eta txa­bolak eraiki­tzea.

e)    Kanpinak eta kanpalekuak jar­tzea.

f)    Lurzoru hiritarrezinean bideak eta pistak eraiki­tzea edo alda­tzea.

g)    Suebakiak egitea.

h)    ­Putzuak egitea.

i)    Inolako zimentarririk gabe bada ere, eraikun­tza aurrefabrikatuak, karabanak edota logela, ostatu edo aisiarako leku bezala erabil daitekeen beste edozein elementu behin betiko edo denboraldi baterako ezar­tzea (asteburuetan, urte sasoi jakin ­batzuetan edo beste denboraldi ­batzuetan).         

j)    Erauzketa erabilerak ezar­tzea, agregatuak atera­tzea eta harrobiak edo meategiak ustia­tzea, adibidez.

k)    Lurrak zabortegi gisa erabil­tzea.

l)    Industria jarduerak, hirugarren sektorekoak, ekipamenduekin lotutakoak, ibilgailuen aparkalekuak edo beste izaera batekoak ezar­tzea, hauek askotariko irismena izan dezaketen baimenen baldin­tze­kin lotuta egon badaitezke ere, eta egoki­tzat ­jotzen diren egoeretan.

m)    Era guztietako lursailak makinen, ibilgailuen, materialen edo beste edozein elementuren gordailu edo biltegi gisa erabil­tzea.

n)    Azterketa geoteknikoetarako edo lan arkeologikoetarako laginak egitea.

o)    Bai behin-behineko izaeraz, bai izaera finkoz, jabari publikoari atxi­kitako gune eta eremuak okupa­tzea.

p)    Lurzoru hiritarrezinean kokatutako finka bat bereiztea, indarrean dagoen plangin­tzak lursailen edo eragin eremuen ­gutxieneko azalerak askotariko erabilerei edota eraikun­tzei ­lotzen dizkienean.

q)    Hiri zerbi­tzuetako instalazioak (telekomunikazioak, gasa, antenak, elektrizitatea, ur zikinen sarea, ura, etab.) ezar­tzea eta horiekin lotutako lanak eta eraikun­tzak gauza­tzea, hauen kokalekua edozein izanik ere (zuzenean lursailaren barnean, edo bertako lurpean; eraikinen barrualdean edota kanpoaldean, edota baita hauen estalkietan ere, etab.). Halako­tzat hartuko dira bai energia berriztagarriak sor­tzeko ezar daitezkeen instalazioak, bai eta energia eraginkortasuna eta aurrezpena bidera­tzeko ezar daitezkeenak ere (eguzki planak, panel fotovoltaikoak).

r)    Lehendik dauden eraikinak eraisteko lanak gauza­tzea.     

s)    Behin-behineko izaera nahiz izaera finkoa duten obra eta jarduera osagarriak, besteak beste, hauek: Finkak, orubeak eta lurrak ixtea; babes hesiak eta itxi­turak, aldamioak, zurtoinak eta eraikun­tzako bestelako elementu osagarriak koka­tzea obretan; estalkiak, teilatu-lauak, ­fatxada akaberak edo urbanizazio elementu jakin ­batzuk konpon­tzea zerbi­tzu lotuneak, zoladura berriro ezar­tzea etab. errotuluak, olanak edo markesinak ezar­tzea; garabi-dorreak edo ­antzeko mekanismoak ezar­tzea; etab.         

Adierazitako jarduera horietarako kasu bakoi­tzean zehaztutako udal lizen­tzia lortu beharko da, hauen kokapena edota eragin eremua edozein izanik ere: Lurrazala, hegala edota lurpea, eraikina, etab.

2.    Gorago azaldutako lizen­tzia behar duten ekin­tzen zerrendak izaera ez-mugatua du; eta alde horretatik, lur gainean, hegaletan edo lur azpian egindako eta hirigin­tza plangin­tzan araututako edozein eratako jarduerak ere lizen­tzia beharko du, batez ere, ondasun higiezinaren egoera fisikoa eralda­tzen dutenak, baldin eta berariaz halakorik ez duela behar adierazten ez bada berariaz.

3.    Aurreko idatz-zatietan zerrendatu diren ekin­tzek, udal barrutiaren barneko lurzoru mota guztien gaineko ondasunak administra­tzen dituzten Estatuko edo Autonomia Erkidegoko organoek edo Zuzenbide Publikoko Entitateek susta­tzen dituzten ekin­tza horiek, arlo horretan kasu bakoi­tzean indarrean dauden lege xedapenetan ezar­tzen diren irizpideak bete beharko dituzte, eta haietan ezarritako baldin­tzak hartuko dira kontuan udal lizen­tzia behar duten edo ez zehazteko.

4.    Aurreko idatz-zatietan adierazten diren lizen­tzien eskaerak eta lizen­tzia horiek lor­tzeak ez du zerikusirik, indarrean dagoen legeriaren arabera kasu bakoi­tzean eska daitezkeen gainerako baimenekin, txos­tenekin, izapideekin eta abarrekin.

5.    Zehazki, obra txi­kietarako udal lizen­tzia eskatu beharra edo halakorik ez eska­tzea ordenan­tza hauetan horri buruz zehazten diren baldin­tzei lotuta ulertuko da.

65. artikulua.    Lizen­tzien sailkapena.

1.    Irizpide orokorrak.

Udal lizen­tzia eskaeren edukia (dokumentuak eta erabakiak) eta hauek emateko prozedura eta gauza­tzeko modua arau­tzen dituzten baldin­tzak definitu ahal izateko, lizen­tzia mota hauek bereizi dira, beren izaera eta xedea ain­tzat hartuta:     

— Lursailen banaketarako lizen­tziak.

— Lurrak mugi­tzeko lizen­tziak.

— Hiritar­tze obretarako edo azpiegiturak gauza­tzeko edo ezar­tzeko lizen­tziak, aipatutako obrak behin betiko one­tsita dagoen hirigin­tza proiektu batean edo, beraren osagarri gisa, eraikun­tza proiektu batean jasota ez daudenean.        

— Garabi-dorreak jar­tzeko lizen­tziak.

— Eraikun­tzak eraisteko lizen­tziak.

— Eraikun­tzako obretarako lizen­tziak.

— Obra txi­kietarako lizen­tziak.

— Behin-behineko erabilerak ezar­tzeko lizen­tziak.

— Erabilera alda­tzeko lizen­tziak.

— Industria jarduerak, hirugarren sektorekoak, ekipamenduetakoak eta aparkalekuak ezar­tzeko lizen­tziak.

— Hiri zerbi­tzuak ezar­tzeko lizen­tziak, horiei lotutako instalazio eta eraikun­tzak barne hartuta, betiere, hauek behin betiko izaeraz onartutako hirigin­tza proiektu batean edo, horren osagarri modura, eraikun­tza proiektu batean sartuta ez badaude.   

— Lurzoru hiritarrezineko lizen­tziak.

— Kartelak eta publizitate elementuak jar­tzeko lizen­tziak.      

— Eraikin eta instalazioen lehen erabilerarako lizen­tziak.        

2.    Eraikun­tza obrak.

Eraikun­tza obra­tzat hartuko dira oin berriko eraikun­tza obrak eta lehendik dauden eraikinak handitu, berritu edo finka­tzeko eraikun­tza lanak, eta horien barruan balkoi eta terraza irekien itxi­turak eta txa­bolen eta teilapeen eraikun­tza lanak sartuko dira.

Handi­tzeko obra­tzat hartuko dira eraikinaren oinplano okupazioa handi­tzea dakarten obrak, edota hauen azalera erabilgarria handi­tzea dakartenak, bai solairu berriak eraiki direlako, edota bai kanpoko itxi­turen ezarrera aldatu delako.

Berri­tzeko obra­tzat hartuko dira euskarri den egitura, kanpoko fatxa­den ezarrera edo zerbi­tzu instalazioetako elementu nagusiak alda­tzen dituztenak, betiere, obra horiek ez badituzte bete­tzen handi­tzeko obra­tzat har­tzeko beharrezkoak diren baldin­tzak.

Finka­tzeko obra­tzat hartuko dira, eraikin bateko egiturazko elementuak, kanpoko fatxa­dak edota instalazio nagusiak honda­tzen direnean, horiek ordezka­tzen edo indar­tzen dituztenak, berorien xedea luzera begira horien iraupena sendo­tzea bada, beren egonkortasuna eta segurtasuna bermatuz, eta betiere, handi­tzeko obra­tzat edo berri­tzeko obra­tzat har­tzeko beharrezkoak diren baldin­tzak bete­tzen ez badituzte.

Eraikun­tza obretarako lizen­tzien barnen sartuko dira, halaber, beroriek gauzatu ahal izateko beharrezkoak diren jarduera osagarriak, obra txiki­tzat har daitezkeenak, gara­tzeko baimenak ere, besteak beste, babes hesiak edo itxi­turako ezar­tzeko baimenak, aldamioak edo zurtoinak ezar­tze­koak, etab. Dena den, jarduera osagarri horiek lizen­tziaren xede den proiektuan aurreikusi ez bezala eragin dezaketenean, edo, azken batean, eremu publikoko guneei edota mugakide diren funts edo eraikinei eragin diezaiekeenean, beroriek gauzatu ahal izateko lizen­tzia berezia eskatu beharko da.

3.    Obra txi­kiak.

Barruan nahiz kanpoan egiten diren eta eraikun­tza aldetik nahiz ekonomikoki eta teknikoki nahiko xumeak diren obrak obra txiki­tzat hartuko dira, ondasun higiezin baten zimentarriei, egiturari, segurtasunari edota fun­tsezko elementuei eragiten ez zaienean, eta bolumena, erabilera objektiboa, etxe­bizi­tzen kopurua, erabilera komuneko instalazio eta zerbi­tzuak, kanpoko diseinua edota era guztietako eraikun­tza eta instalazioetako bizigarritasun eta segurtasun baldin­tzak alda­tzen ez direnean.

Horien barruan sartuko dira, besteak beste, etxe­bizi­tza, lokal eta eraikinetako barne antolamenduan aldaketa txi­kiak egitea, horien erabilera edozein dela ere; finka, orube eta lursailak ixtea; obretan babes hesiak, aldamioak, zurkai­tzak eta eraikun­tza­ren bestelako elementu osagarriak jar­tzea; estalkiak, teilatu-lauak, fatxa­den akaberak edo hirigin­tza­rako elementu puntualak konpon­tzea (zoladura birjar­tzea eta abar); errotuluak, olanak edota markesinak jar­tzea, edo ­antzeko beste ­batzuk. 

Obra txi­kien barnean, bi modalitate bereizi dira. Alde batetik, «jakinarazitako obra» izenez ezagu­tzen den izapideari lotuta daudenak, eta bestetik, obra ­txiki arruntak. Modalitate bakoi­tza­ren eskakizunak eta ezaugarriak ordenan­tza hauetan bertan, 66. artikuluan zehazten direnak dira.

4.    Jardueren ezarpena.

Bestalde, jardueren ezarpen­tzat hartuko da lursail, eraikin edo lokal zehatz batean jarduera zehatz bat gara­tzera zuzendutako jarduera, bai ex-novo izaeraz, bai aurretik zegoen bat ordeztuz; dena den, indarrean dagoen hirigin­tza araudia eta aplikagarri diren gainerako lege xedapenetara egokitu beharko da ezarpen hori.        

Berorien izaera, izan ditza­keten eraginak eta hirugarrenei sor dakizkiekeen eragozpenak kontuan hartuta, eta indarrean dagoen legerian zehaztutakoaren ildotik, jardueren hainbat modalitate bereizten dira; 67. artikuluan zehaztu dira, hain zuzen.

Baldin eta jarduera bat ezar­tzeko obraren bat egitea beharrezkoa bada, obra horiek egiteko baimen eskera eta jarduera ezar­tzeko beharrezkoa dena espediente bakar baten bidez bideratu ahal izango dira, eta udal ebazpen bakar baten bidez edo aldi berean emandako ebazpenen bidez eman dakieke eran­tzuna. Hala ez bada, nahikoa izango da jarduera horri dagokion lizen­tzia izapide­tzea, gai horri dagokionez indarreko lege xedapenetan ezar­tzen diren irizpideekin bat etorriz, eta ordenan­tza hau bera ere betez.

5.    Erabilera aldaketa.

Erabilera aldaketa­tzat hartuko da, berriz, ordenan­tza hauek indarrean jar­tzen direnean lursailek edo eraikinek duten erabilerari dagokionez, edozein aldaketa egitea, eta etxe­bizi­tzak, lokalak, instalazioak edo lursailak lizen­tzietan adierazitakoa ez den zerbaitetarako erabil­tzea, lizen­tzia horiek ordenan­tza hauen babesean emandakoak izan nahiz hauek landu eta indarrean jarri aurretik emandakoak izan.

Baldin eta, erabilera aldaketa horren ondorioz, jarduera lizen­tzia behar duten industria jarduerak, hirugarren sektorekoak, garaje erabilerak, ekipamendu komunitariokoak edo zerbi­tzu azpiegituretakoak ezarri behar badira, azken lizen­tzia hori izapide­tzeak berak adieraziko du aldaketa bera ere baimen­tzen dela.

Era berean, eskaturiko erabilera aldaketa dela-eta, obra jakin ­batzuk egin behar direnean, obra horietarako eskaturiko eskakizunetara egokitu beharko da lizen­tzia eskaera; horregatik, lehendik bertan egonik edo baimena izanik, obra egitea eska­tzen ez duten erabilera aldaketak eta ireki­tze lizen­tzia behar ez dutenak bakarrik hartuko dira erabilera aldaketa gisa.         

66. artikulua.    Obra txi­kien modalitateak.

1.    Obra txi­kien modalitateak.

65. artikuluan, 3. idatz-zatian adierazitakoarekin bate etorriz, obra txi­kietan ondoren adierazten diren hauek bereizten dira:

— Obra ­txiki arruntak.

— «Jakinarazitako obra» izeneko izapideari lotuta dauden obra txi­kiak.

2.    Obra ­txiki arruntak.

Obra horiek, oro har, aurreko artikuluan, 65.ean, 3. idatz-zatian deskribatutako obrei dagozkie, baina, aldi berean, artikulu honetan bertan, hurrengo idatz-zatian, ager­tzen ez direnak dira. Izaera orokorrez, obretarako udal lizen­tzia izapidetu eta lortu beharko da aurrez hauek egin ahal izateko.         

3.    «Jakinarazitako obra» izeneko izapideari lotutako obra txi­kiak.

a)    Obra txi­kien arloko aldaera bat osa­tzen dute, eta hauen izaera edo eragina ­hutsala edo txi­kia da oso; horregatik, hauek egin ahal izateko baldin­tza­tzat ez da ezar­tzen aurretik obretarako dagokion udal lizen­tzia lortu beharra; aitzi­tik, nahikoa da udalari obra horiek egingo direla jakinaraztea, udala obra horien jakinaren gainean egon dadin.

Izaera hori dute ondoren adierazten diren obra hauek:

— Etxe­bizi­tzen barrualdea berri­tzea, egiturazko elementuetan aldaketarik ez dakartenean, elementu horiek zati­tzen ez dituenean, edo ­antzeko garran­tzia lukeen beste eraginik ez dutenean.

— Leihoak alda­tzea, leihoen koloreari, neurriari eta formari ­eutsiz.

— Teilak alda­tzea, aldaketa horren eremua estalkiaren %50etik gora iristen ez denean.

— Fatxa­dak margo­tzea, betiere, aurreko koloreari eusten bazaio.

— Erretenak alda­tzea.

— Aurrekoen ­antzeko obrak eta jarduerak, dituzten ezaugarriak, tamaina eta eraginak kontuan hartuta.

b)    Aurreko idatz-zatian adierazi diren obrak egiteko espazio publikoan aldamioak ezarri behar badira, aldamioa ezar­tzeko aurrez udalaren lizen­tzia eskatu eta lortu beharko da.      


c)    Legazpiko Hiri Ondarearen Katalogoan sar­tzen diren eraikinetan nahiz indarreko hirigin­tza plangin­tzan antolamendutik kanpoko­tzat jo diren eraikinetan eragiten badute, aurreko «A» idatz-zati horretan adierazitako obrak ez dira obra txi­kien modalitate honen barneko­tzat hartuko eta, ondorio guztietarako, obra ­txiki arrunten arloan sartuko dira.      

67. artikulua.    Udalaren jarduera lizen­tzia eskura­tzea beharrezkoa duten jardueren modalitateak.     

1.    Jardueren modalitateak.

a)    Jarduera horiek ezar­tzeko lizen­tzia eskaeren edukia eta, horrekin batera, lizen­tziak emateko prozedura ere zehaztu ahal izateko, araututako jarduera modalitateak edota esparru honetan indarrean dauden lege xedapenek (Alde batetik, Euskal Herriko Ingurumena Babesteko Legeak, 1998ko ­otsailaren 27koak (55. artikulua eta hurrengoak) eta, bestetik, aurreko lege horretan araututako jarduera lizen­tzia lor­tze­tik salbue­tsita dauden jardueren zerrenda ezar­tzen duen 1999ko mar­txo­aren 9ko Dekretuak arlo honetan ezar­tzen dituzten baldin­tzak oso ain­tzat har­tze­koak dira une honetan.) eta hauen garapenean promulga­tzen direnek arau­tzen dituztenak bereiziko dira.   


Zehazki, hurrengo B idatz-zatian adierazten denari ­eutsiz, sailkatutako jarduerak eta salbue­tsi­tako jarduerak bereiziko dira.

b)    Aurreko A idatz-zatian adierazi denaren osagarri modura, eta dagozkien lege xedapenetan ezar­tzen diren irizpideekin bat etorriz gero, aurrekoekin batera, jarduera sinplifikatuak eta kaltegabeak bereiziko dira.

2.    Jarduera kaltegabeak.

a)    Jarduera kaltegabe­tzat hartuko dira, beren izaera eta baldin­tzak kontuan hartuta, ingurumenari eta per­tso­nen osasunari eragin negatiborik ez dakarkienak; eta, besteak beste, honako ezaugarri hauek bete­tzen dituztenak izango dira:       

— Jarduera horiei dagozkien lokaletan eta beroriekin lotutako espazioetan motorrik, makineriarik edo aire girotuko instalaziorik ezarri beharrik ez dute. Ez dira makineria­tzat hartuko ez ordenagailuak eta ez bulegoetan ohikoak diren gainerako tresna informatikoak ere.

— Jarduera horiek ez daude lotuta gai toxikoen, janarien eta gai galkorren erabilera eta salmentarekin.

— Ez dute bizirik dauden animalien tratamendu edota erabilerarekin inolako loturarik.

— Ez daude su-kargekin lotuta.

— Jarduera horiek gauzatuko edota garatuko diren lokalen azalera 50 m2 erabilgarritik beherakoa izango da.

Lokal horiek dagozkien eraikinen behe solairuan egon behar dute kokatuta, edota, izaera horretako jardueretara zuzen­tzen diren eraikin berezietan.

— Beren lan ordutegia egunez garatuko da, gehienez ere 8:00etatik 22:00etara.

b)    Zehazki, izaera hori dute honako jarduera hauek: Bulegoko jarduerek, xehekako salmentan lan egiten duten merkatari­tzako guneek (mer­tze­riak, loradendak, larru dendak, boutiqueak, opari dendak, etab.); eta baita hirugarren sektoreko erabilera dutenek eta ekipamenduen arlokoek ere, «A» idatz-zatian adierazitako baldin­tzak eta arlo honetan indarrean dauden lege xedapenak bete­tzen badituzte.

3.    Jarduera sinplifikatuak.

Jarduera sinplifikatu izaera dute aurreko 2. idatz-zatian jarduera kaltegabeetarako adierazitako baldin­tzak bete­tzen dituztenek, jarduera gauzatu edota garatuko den azaleari buruzko baldin­tza salbuespen bakar­tzat hartuta; kasu honetan, 50 m2; erabilgarritik gorakoa izango da, baina 250 m2; erabilgarritik beherakoa beti.

Horretaz gain, horrelako jarduera­tzat hartuko dira, jarduera kaltegabe­tzat har­tzeko gainerako baldin­tze­tako bat bete­tzen ez badute, eta ingurunean, segurtasunean edo ingurumenean oso eragin txi­kia dutela kontuan hartuta, salbue­tsi­tako jarduera­tzat edo sailkatutako jarduera­tzat har­tzeko beharrekoak diren baldin­tzak bete­tze ez badituzte.

4.    Salbue­tsi­tako jarduerak.

Salbue­tsi­tako jarduera­tzat hartuko dira gai honetan indarrean dagoen legerian eta, zehazki, 1999ko mar­txo­aren 9ko 165. Dekretuko I, II eta III. Eranskinetan horrelako­tzat har­tzen direnek; izan ere, bertan izaera horretako jardueren zerrenda ezar­tzen da, adierazitako jarduera kaltegabe eta sinplifikatuekin lotuta ematen diren azalpenekin edota salbuespenekin.

5.    Sailkatutako jarduerak.

Arlo honetan indarrean dagoen legeriaren arabera eta, zehazki, 1998ko mar­txo­aren 27ko Legean, Euskal Herriko ingurumena babestekoan, zehazten denaren arabera, horrelako­tzat har­tzeko baldin­tzak bete­tzen dituzten jarduerak dira, aurreko hiru modalitateetan sar­tzen direnak kanpo ­utzita.

68. artikulua.    Lizen­tzia eskaeren baldin­tza orokorrak.  

1.    Lizen­tzia eskaerak, interesdunak edo honen ordezkari den per­tso­nak izenpetutakoak, sina­tzen duen per­tso­naren datuak izan beharko ditu, eta lizen­tzia eska­tzen den eragiketa obra, jarduera edo instalazioa zer mota eta modalitatetakoa den ere identifikatu beharko da.

Eskaerarekin batera, beharrezkoak diren dokumentuak emango dira indarreko legerian eta ordenan­tza hauetan ezarritako ale kopuruak emanez?, lizen­tziaren izaera kontuan hartuta, eta proiektu honetan adierazitakoak eta, kasu bakoi­tzean egoki denaren arabera, beste xedapen ­batzuek eska ditza­ketenak ere kontuan hartuko dira.

Administrazioko beste erakunde ­batzuen esku dauden baimenak edo aurretiazko txos­tenak behar dituzten espedienteetan, edo beste izapideren bat egitea eska­tzen dutenean, eta izapide­tze hori udalak egin behar badu, aurkeztuko diren dokumentuen kopia kopurua handitu egingo da.           

Dokumentu tekniko guztiak eska­tzaileak izenpetuko ditu, eta ondorengo artikuluan adierazten diren salbuespenak salbuespen, eskumena duen fakultatiboak ere izenpetuko ditu; eta hala dagokionean, dagokion Elkargo Ofizialaren oniri­tzia ere jasoko da bertan.

2.    Lizen­tzia eskaerarekin batera, lizen­tzia horretan adierazten diren jarduketa horien edukia, helburua eta irismena zehatz-mehatz eta argi uler­tzeko beharrezkoak diren dokumentu eta datu guztiak emango dira beti.

Oro har, eta esparru honetan adierazitako salbuespenak salbuespen, dagozkien proiektu teknikoek dokumentu hauek izango dituzte:

a)    Honako hauek guztiak bil­tzen dituen memoria deskriptiboa: Gauzatu nahi diren obrak, jarduerak edo instalazioak, eta indarreko hirigin­tza araudiari eta kasu horretan aplikagarri diren gainerako xedapenei egoki­tzen zaiela erakusten duen justifikazioa; obren hasiera, garapena eta amaiera; obrak gauza­tzeko programa eta jardueren ezarpena baldin­tza dezakeen beste edozein egoera; etab.

Lizen­tzia eskaera obra txi­kietarako edota garran­tzi txi­kia duten beste jarduketa ­batzuetarako bada, memoria hori edota bertan aipatutako gairen baten edo ­batzuen justifikazioa aurkeztea ez dela beharrezkoa uler daiteke.

b)    Kasu bakoi­tzean eta indarreko hirigin­tza plangin­tzan, ordenan­tza hauetan edota arloko legerian ezar­tzen denarekin bat etorriz, administrazioaren arloko beste organismo ­batzuek eman beharreko txos­tenak eta baimenak, betiere, horiek eska­tzea lizen­tzia eskatu duenari badagokio.

c)    Kokapen planoa, 1/2.000 eskalan, eragindako esparrua lurzoru hiritarrean edo hiritargarrian badago, eta 1/5.000 eskalan, lurzoru hiritarrezinean badago.

d)    Lursailaren edo eragindako eremuaren egungo egoeraren plano topografikoa; bertan dauden eraikin, azpiegitura eta zuhaizti guztiak bilduko ditu, ­gutxienez 1/500 eskalan.

Lurzoru hiritarrezinean kokatutako lurren kasuan, eta eragindako esparruaren azaleraren arabera, udalak 1/1.000 edo 1.200 eskala erabil­tzeko baimena eman dezake.           

e)    Obren edo instalazioen kokapen planoa eta zuinketa, egungo egoeraren planoaren gainean ezarriz grafiatutakoa, eta haren eskala berean, lurrak mugi­tzeko, hiritar­tze obretarako eta eraikun­tza obretarako lizen­tzia eska­tzen den kasuetan. Plano horrek, egingo diren obrak eta instalazioak dagozkien lurren gainean ezar­tzeko deskribapen grafikoa egiteaz gain, ezarpen horren fun­tsezko sestra kotak eta horietako hainbat alderditatik inguruan argi eta garbi identifika­tzen diren elementuetara arteko oinplanoko distan­tziak ere adieraziko ditu, horrela, lurrazalean eta lur azpian, inolako nahasbiderik gabe, honen perimetroa lurraren gainera alda­tzea ahalbide­tzeko. 

f)    Ondo zehaztutako aurrekontua, betiere, lizen­tzia eskaerak obrak egin beharra adierazten badu; ondo bereiziko dira bertan obra unitateak, berorien neurriak edota bakoi­tzari dagozkion prezioak, kapituluetan, lanbideen arabera edo teknologien arabera bildutakoak, industria etekina ere barne hartuta, eta ondorioz kontrata hori erabat gauza­tze­aren prezioa.

3.    Proposatutako helburuen edukia eta irismena ain­tzat hartuta, udalak hauxe egin dezake, horretarako arrazoiak emanda: Beharrezko­tzat ­jotzen den dokumentazio gehigarria aurkeztea eskatu; eskatutako agirietakoren bat aurkeztea ez dela beharrezko erabaki; azken horien edukia berregokitu; ondorio horietarako, eraikun­tza obrak obra txiki­tzat hartu, garran­tzi txi­kikoak direla kontuan hartuta, eta eraikun­tza obretarako eska­tzen den dokumentazioa kasu horretan neurriz gorakoa dela iri­tzita.

4.    Aurreko idatz-zatietan adierazitakoaz gain, eta kasu bakoi­tzean egin nahi den obraren, jardueraren edo instalazioaren arabera aplikagarri diren lege xedapenek zehazten dutenaz gain, lizen­tzia eskaera horiekin batera ondoren adierazten diren dokumentu hauek ere eman beharko dira:

a)    Lurzatiketa.

— Jabe­tza Erregistroaren egiaztagiria, eragindako finkaren edo finken jabari ezaugarriak egiazta­tzen dituena.

— Dokumentazio grafikoa; bertan, argi eta garbi azalduko dira bai eragindako finkaren egungo egoera, eta baita proposa­tzen den lurzatiketa ere.

b)    Garabi-dorreen instalazioa:

— Kokapen planoan, besteak beste, argi eta garbi zehaztuko dira garabiaren gehieneko altuera eta kontrapisuaren posizioa, eta garabi besoaren eta gakoa esekita duen orgaren eragin eremua, eta eragin eremuaren barnean lehendik dauden edota aurreikusten diren eraikinen eta instalazioen altuera.

— Aseguru poliza, garabiaren fun­tzionamenduak eta obran izateak eragin ditza­keen kalteen gainean mugarik gabeko estaldura zibil mugagabea duena.

c)    Salbue­tsi­tako eta sailkatutako jardueren ezarpena:

— Memoriak zehatz-mehatz deskribatuko ditu bai eragindako eraikinaren edo lokalen ezaugarriak, eta bai bertan gara­tzeko asmoa dagoen jardueraren ezaugarriak; eta hauek ere zehaztu beharko ditu: Erabili eta egingo diren produktuen ezaugarriak, erabiliko den makineria, inguruan izan ditza­keen eraginak zarata, bibrazioak, usainak, isuriak, keak etab., ezarri beharreko neurri zuzen­tzaileak, etab.

— Kasu bakoi­tzean indarrean dauden lege xedapenek eska­tzen dituzten dokumentuak eta baldin­tzak.

d)    Lurzoru hiritarrezineko lizen­tziak:

— Memorian, besteak beste, proiektu honetan eta, hala dagokionean, gara­tzen den plangin­tzan nahiz indarrean dauden lege xedapenetan kasu bakoi­tze­rako zehazten diren baldin­tza bereziak bete­tze­ari buruzko justifikazioa egingo da.           

— Egungo egoeraren planoan eta kokapen planoan, besteak beste, beronen mugaketa eta azalera grafiatuko da, betiere, ­gutxieneko azalerako lursailen ekarpena nahitaezkoa denean.      

— Jabe­tza Erregistroan inskribatutako finkari edo finkei buruzko datuak, ­gutxieneko azalera jakin bat duten lursail baten ekarpena eska­tzen denean.

— Lizen­tzia eska­tzen duena lanbidez nekazari­tza arloko profesionala dela egiazta­tzea, hala dagokionean, arlo horretan (Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazari­tza Saila, edo dagozkion fun­tzioetan hau ordezka­tzen duen administrazio erakundea.)    eskumena duen administrazioak emandako egiaztagiriaren bidez.

e)    Eraikinen edo instalazioen lehen erabilera.

— Obra amaierako ziurtagiria, obrako Zuzendariak sinatua eta dagokion elkargoak onartua; bertan, obra horiek emandako lizen­tziaren arabera gauzatu direla egiaztatuko da.          

— Eraginkortasunez egin den obraren planoak. Udal kartografiaren gain lursailaren behin betiko egoeraren planoa ere txer­tatuko da, 1/500 eskalan, eta bertan, egindako eraikinak eta hiritar­tze obrak adieraziko dira, eta baita ondorioz ezarritako sestra kota berriak ere.

— Eraikinen edo instalazioen kanpoaldearen argazkiak.

— Amaierako kitapena, obren eta instalazioen benetako kostua bil­tzen duena, obren Zuzendariak izenpetua.

— Babes ofizialeko etxe­bizi­tzak badira, behin betiko kalifikazio zedula.

— Obra berriari eta jabe­tza horizontala era­tze­ari dagokien deklarazio eskrituraren kopia baimendua, dagokion lizen­tzian ezarritako baldin­tzei ondo egokituta.

Horretaz gain, eta aurretiaz horretarako bestelako mekanismorik ezarri ez denean, edota lizen­tzian berariaz halaxe adierazi denean, eskritura horretan bertan edo beste eskritura osagarri batean nahitaez laga beharreko lursailak udalari eskualda­tzea formalizatuko da, eta lagapenaren xede izan ez diren garatutako eraikun­tza eskubideak justifika­tzeko ekarpen modura eman diren lurren eta eraikin eta instalazioen lotura ere adieraziko da; horien jabe­tza ezin izango da bereizi erakinari dagokionetik.

— Ondasun higiezinen gaineko zergako altako aitorpena, hala dagokionean.

5.    Oro har, aurreko 2. idatz-zatian ezarritako irizpideetatik ondoriozta­tzen diren lizen­tzia eskaeren edukia, kasu bakoi­tzean, arreko 4. idatz-zatian nahiz hurrengo artikuluetan araututako baldin­tza berezietara egokituko da; eta, horregatik, eskaera horietan ez dira sartuko, eskaera horietako bakoi­tza­ren izaeraren eta ezaugarri berezien ikuspegitik, beharrezko­tzat ­jotzen ez diren zehaztapen eta dokumentu orokorrak.        


6.    Baldin eta eskatutako lizen­tziak hainbat modalitatetan sar­tzeko moduko ezaugarriak baditu, horietarako guztietarako nahiz horietako bakoi­tze­rako eska­tzen diren baldin­tza dokumental guztiak bete beharko dira.

69. artikulua.    Lizen­tzia motaren arabera eskaeran sartu beharreko agiri zeha­tzak.

1.    Lursailen zatiketa.

a)    Memoria bat egingo da, eta bertan, proposatutako lursailen zatiketa nolakoa den eta arau hauetako zehaztapenetara edo horiek gara­tzen dituen plangin­tzara nola egoki­tzen den arrazoitu beharko da, eta zatitu beharreko finka edo finkak eta osa­tzen diren lursailak deskribatuko dira.

b)    Jabe­tza Erregistroko ziurtagiria; bertan, eragindako finken jabariaren inguruko gorabeherak, kargen egoera eta beren inskripzioko oinarrizko datuen deskribapena jasoko da. Azken horiek zehatz-mehatz egokitu beharko dira lehendik dauden egoera errealetara, eta horretarako, bat ez etorriz gero edo zehaztasunak faltaz gero, aipatu egoeretara aldez aurretik egokitu beharko dira, hipotekari buruzko legerian aurreikusten den prozedurari jarraituz.

c)    Egungo egoerari buruz egingo den planoak aurreko artikuluan adierazitako baldin­tza orokorrak beteko ditu; bertan, lursailaren mugak, eta hala egokituz gero, hirigin­tza eremuen eta erabilera globaleko eremuen mugak edo horretan eragina izan dezaketen hirigin­tza afekzioak agertuko dira; mugakide diren lursailen jabeak ere adieraziko dira.

d)    Lursailen zatiketari buruzko planoa egingo da, egungo egoerari buruzko planoaren eskala berean eta baldin­tza orokor berekin.

2.    Lurrak mugi­tzea.

Teknikari eskudunak izenpetutako proiektu teknikoa aurkeztuko da, udalak egin beharreko obrak garran­tzi gutxi­koak direla uste badu eta proiektu hori beharrezko­tzat ­jotzen ez badu behin­tzat –kasu horretan udalba­tzak adieraziko du berariaz zer dokumentazio aurkeztu behar den–.

Proiektuak, besteak beste, honako agiri zehatz hauek jasoko ditu:

a)    Proiektatutako obrak, lanen gauza­tze programa eta obrari berari, bide publikoei eta mugakide diren finkei buruz hartutako neurriak azal­tzen dituen memoria.       

b)    Egungo egoeraren planoa; horren barruan ibilgailuen zirkulaziorako bide publikoak eta obren eragina izan dezaketen lursail mugakideen atalak sartuko dira.   

c)    Proiektuaren planoak, egungo egoeraren eskala berean egindakoak, lehendik dagoen eremuaren profilak eta proiektatutakoak zehaztuz.

Udalak, beharrezkoa dela irudituz gero, teknikari eskudun batek lurren ikerketa geoteknikoa egiteko eskatu ahal izango du.

3.    Hiritar­tze obrak edo azpiegiturak gauza­tzea.

Teknikari eskudunak izenpetutako proiektu bat aurkeztuko da, eta bertan, aurreko artikuluan adierazitako planoaz gain, eragindako zerbi­tzu sareen proiektu planoak ere jaso beharko dira, egungo planoaren gainean grafiatutakoak eta horretarako eska­tzen den eskalan eginak.

4.    Garabi-dorreen instalazioa.

a)    Kokapen planoak, kasu honetan, honako xehetasun hauek adieraziko ditu: Garabiaren gehienezko altuera, kontrapisuaren posizioa, garabi besoaren eta gakoa esekita duen orgaren eragin eremua, eta eragin eremuaren barnean lehendik dauden eraikin eta instalazioen altuera. Jabari publikoko lurretan instalatu behar izanez gero, euskarri oinak hartuko lukeen gehienezko eremua ere adieraziko du.

b)    Instalazioa egiten duen etxe­aren adierazpena, teknikari eskudun batek izenpetua, ipini beharreko garabiaren osagaiak ondo daudela egiazta­tzen duena, eta garabia ondo lan egiteko moduan munta­tzeko ardura bere gain har­tzen duena. Adierazpen horretan garabiak, bere posiziorik okerrenean, eta aurreikusten diren balizko erabilera desberdinetan, garraia ditza­keen gehienezko zamak adierazi beharko dira.

c)    Dagokion elkargo ofizialak onartutako eta teknikari eskudunak emandako dokumentua; horren bidez, garabia obra lekuan dagoen bitartean garabiaren fun­tzionamendu ona eta segurtasunaren kontrola bere gain har­tzen dituela egiaztatuko da.

d)    Garabiak, lanean ari den garaian edo obran dagoen bitartean egin ditza­keen kalteei buruzko eran­tzu­kizun zibil mugatua estal­tzeko aseguru poliza.

5.    Eraikinak eta eraikun­tzak eraistea.

Udalak erai­tsi behar den eraikun­tza­ren edo eraikun­tzen garran­tzi txi­kia dela-eta beharrezko ­jotzen ez duen kasuetan salbu, teknikari eskudunak izenpetutako proiektu teknikoa aurkeztuko da, eta bertan, izaera orokorrez eskatutakoaz gain, beste dokumentu hauek ere jaso beharko dira:

a)    Egin beharreko lanen ezaugarriak azal­tzen dituen memoria teknikoa; memoria horretan, lanetarako programa eta koordinazioa, per­tso­nak eta gauzak babesteko hartu beharreko neurriak, eta obrari, bide publikoei eta mugakide diren eraikun­tzei eta onibarrei dagozkien xehetasunak adieraziko dira.       

b)    Eragindako eraikun­tzen egungo egoeraren planoak solairuetan, altxa­ketetan eta sekzioetan, 1/100 eskalan ­gutxienez.

c)    Eraikinaren kanpo itxu­raren argazkiak, 13x18 cm2-ko formatuan. Argazki horiek proiektuaren egileak sinatu beharko ditu, eraikinaren benetako egoera erakusten dutela adierazteko.

6.    Eraikun­tza obrak (eraikin berriak eta lehendik dauden eraikinak handitu, berritu edo finka­tzeko obrak).

Lurzoru hiritargarrian edo orube­tzat har­tzeko ezaugarriak bete­tzen ez dituzten lurzoru hiritarreko lurretan eraikin berri bat egiteko aurkeztu beharreko lizen­tzia eskaeran interesatuak hitz emango du obra horiek indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tzan jasotakoaren arabera, edota indarrean dagoen Kudeaketa Araudiko 40. artikuluaren 2. atalean adierazitakoaren arabera egingo dituela. Era berean, hiritar­tze obrak amaitu arte eraikina ez erabil­tzeko konpromisoa hartuko du, eta baldin­tza horiek eraikin osoan edo zati batean egin litezkeen jabe­tza edo erabilera eskubideen lagapenetan ere adierazi beharko dira.          

Era berean, teknikari eskudunak izenpetutako proiektu teknikoa ere aurkeztuko da, eta bertan, aplikagarriak diren lege xedapenetan eta ordenan­tza hauetan eskatutako dokumentuez gain, honako dokumentuak hauek jasoko dira:

a)    Proiektatutako lanen ezaugarriak azalduko dituen memoria. Memoria horretan, eraikun­tza­ren alderdietan ezarri beharreko erabileren eta fatxa­darako eta estalkirako aukeratu diren materialen –izaera, kolorea eta gainerako ezaugarriak– deskribapen zeha­tza egingo da.

b)    Eraikun­tza­ren kokalekuaren planoa, hala badagokio, udalari emateko lekuen mugak eta azalera adieraziz. Plano hau ez da beharrezkoa izango, eraikun­tzak berritu edo finka­tzeko lanetan, lurzoruan jar­tze­ari eragiten ez dioenean.

c)    Eraikinaren solairu eta ­fatxada guztien planoak, eta lanen zehaztapen osorako beharrezkoak diren gainerako sekzioenak ere bai, 1/100 eskalan, ­gutxienez; etxe­bizi­tzak eraiki behar direnean, 1/50 eskala erabiliko da ­gutxienez.

Plano guztietan, kotak behar bezala zehaztuta, eraikinari aplikagarri zaizkion ordenan­tzak bete­tzen direla egiazta­tzeko behar adina datu jasoko da, eta eraikitako eta erabilgarri diren gune desberdinen azalerak eta izango duten erabilera zeha­tza ere adieraziko dira.

Sekzioek eraikineko solairu erabilgarrietako sestren kotak azalduko dituzte, bai hegalaren goiko ertza­rena eta baita estalkiaren gailurrena ere –biak amaituta daudenean–, egungo egoeraren eta kokalekuaren planoen kotei dagozkienak, eta horien zehaztapen maila berarekin.

d)    Berariaz egiaztatu beharko da suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen legean ezarritako baldin­tzak bete­tzen direla (Alderdi horri dagokionez kontuan hartuko dira Eraikun­tza Kode Teknikoan eta indarrean dauden gainerako xedapenetan ezarritako irizpideak.).   

e)    Proiektuan lurrak mugi­tzeko aukera sartuz gero, memoriak eta kokalekuaren planoak artikulu honetako 3. epigrafean mota honetako lanetarako eska­tzen diren baldin­tzak bete beharko dituzte; aldi berean, lur mugimendu horiek eraikinak har­tzen duen eremutik kanpo egin behar izanez gero, eta udalak beharrezkoa dela ikusiz gero, lehenago adierazitako proiektuaren planoak ere aurkeztu beharko dira.

f)    Zerbi­tzu sareetarako hartuneen planoa –ur hornidura, ur zikinen sarea, energia elektrikoa, telefonia, etab.– kokalekuaren planoaren gainean grafiatuko da, lotune horien ezaugarrien definizio zeha­tza eginez, eta zerbi­tzu sare orokor horiek obrak egitearen ondorioz sor daitezkeen behar berriei eran­tzu­teko behar adinakoak direla egiaztatu beharko da.   

g)    Erregai biltegiak instala­tzea aurreikusiko balitz, horien kokalekuaren eta banaketa sarearen planoak, neurriak eta ezaugarriak zehaztu beharko dira. Biltegiak eraikinetik kanpo ezarri behar izanez gero, plano horiek «kokalekuaren planoaren» gainean grafiatuko dira. Baldin­tza berberak bete beharko dira ­putzu bel­tzak eta hondakin uren arazketarako bestelako elementuak instala­tzea aurreikusten denean.       


h)    Garaje erabilerak aurreikusiz gero, aparkaleku kopurua eta sarrerako korridoreak zehaztu beharko dira proiektuaren planoetan, ­gutxieneko erabilera neurriak finkatuz; sarbideak aldapa badu, ibilbide zatien aldaparen ehunekoa zehaztu beharko da –arda­tza­ren parean–.

i)  Obrek zuhai­tzen bat kaltetuko balute edota kalte egiteko arriskurik balego, horren berri eman beharko da, horren beharra frogatuz, eta zuhai­tza­ren kokapena «kokalekuaren planoan» grafiatu beharko da.

j)  Eskatutako lizen­tzia «hiriguneko bizitegi eremuan» kokatutako lursailetan eraikin berri bat egiteko edo fatxa­dak berri­tzeko bada, fatxa­daren planoak aurkeztu beharko dira, 1/200 eskalan ­gutxienez, eta baita txerta­tzen diren sailarenak ere, gaur egungo egoeran, eta eraikin berria txer­tatuz. Proiektua egin den datan ondoan dauden ­etxeen argazkiak ere aurkeztu beharko dira.

k)  Eraikin baten eraikun­tza lanak edo handi­tze lanak eta hirigin­tzako lan osagarriak aldi berean egin behar direnean, horien zehaztapena eraikun­tza proiektuan jaso ahal izango da. Baina zehaztapen horren alderdi grafikoak eraikun­tza planoetatik aparteko plano mul­tzo bat osatu beharko du, zehaztasunari eta edukiari dagokionez, eta hiritar­tze proiektu berezi bati dagozkion baldin­tzak bete beharko ditu. Aldi berean, eraikun­tza­rena ez den aurrekontu bereizia aurkeztu beharko da, oro har mota honetako agirietarako eska­tzen diren baldin­tza guztiak betez.

l)  Nolanahi ere, proiektu teknikoa oinarrizko proiektu gisa aurkezten denean ere eskatu ahal izango da aurrez aipatutako dokumentazioa. Kasu horretan, ondoren obrak gauza­tzeko aurkeztu beharreko proiektuan modalitate horri dagozkion definizioak adierazi beharko dira, dagokion elkargo ofizialaren xedapenetan eskatutakoaren arabera.

7.    Obra txi­kiak.

a)    «Jakinarazitako obra» izapideari lotutako obra txi­kiak.     

Horrelako obrak egiteko asmoa duten per­tsona fisiko edo juridikoek udalari jakinarazi beharko diote, Udalean honako agiri hauetako bat aurkeztuz: Ordenan­tza hauetako 1. eranskinean dagoen eskaera orria, edo horren ordez udalak zehazten duen agiria, edota, besteak beste, honako datuak jaso­tzen dituen ida­tzi bat:       

— Eska­tzailearen identifikazioa.

— Eska­tzaileak noren izenean esku har­tzen duen (jabea, maizterra, ahalduna, kontratista).

— Egin beharreko lanak eta jarduerak, eta horien deskribapena.

— Eragindako eraikinaren, etxe­bizi­tza­ren, lokalaren eta abarren kokalekua.

— Obren aurrekontua.

— Obrak eta jarduerak hasteko data.

— Obrak eta jarduerak gauza­tzeko eta buka­tzeko epea.         

— Komunikazio data.

— Eska­tzailearen sinadura.

b)    Obra ­txiki arruntak.

Eskari orria, aurreko A atalean adierazitako datuak, kokapen planoa eta aurrekontua aurkezteaz gain, nahikoa izango da, kasu honetan, ondoren adierazten diren dokumentuen bina kopia aurkeztea, eska­tzaileak sinatuta:

a)    Proiektatutako obrak egoki eta zehatz azal­tzen dituen memoria eta, hala badagokio, eragindako finkek, lokalek eta abarrek izango duten erabilera edo jarduera. Era berean, horietan eraiki eta erabilgarria den azaleraren taula deskriptiboa aurkeztuko da.

b)    Egin behar diren obren solairu, altxa­keta eta sekzioen krokis akotatua, eta obrak egin beharreko eraikin osoaren edo zatiaren egungo egoera.

c)    Obren tamaina dela-eta hala komeni bada, gaiari buruzko udal zerbi­tzu teknikoen txos­tena ikusi ondoren, eskalan egindako obra planoak aurkezteko eta gauza­tze lanak egiteko zuzendari­tza eskuduna izenda­tzeko eskatu ahal izango da, eta, beharrezkoa dela ikusiz gero, baita proiektu tekniko osoa egiteko ere.

Dena dela, Eraikun­tza Kode Teknikoan araututa dauden gaiei eragiten dieten obrek eta jarduerek, eta baita suteen aurkako babesarekin eta segurtasunarekin zerikusia dutenek ere, dagokien proiektua beharko dute.

8.    Behin-behineko erabilerak.

Plangin­tzan baimenduta ez egon arren, egindako aurreikuspenen aurka ez doazen edo haien garapena zail­tzen ez duten behin-behineko erabilerak ezar­tzeko helburua duten obra lizen­tzien eskaeretan, eska­tzaileak berariaz onartu beharko du, udalak hala eskatuz gero, egindako obrak erai­tsi eta erabilerak bertan behera ­utziko dituela inolako kalte ordainik jaso gabe. Era berean, eskatutako lizen­tziaren izaeraren arabera galdagarri zaion gainerako dokumentazioa ere aurkeztu beharko du. Gainera, lurzoruaren legeak horretarako eska­tzen dituen baldin­tza guztiak bete beharko dira.

9.    Erabilera aldaketak.

Oro har, eska­tzen den dokumentazioaz gain, eta lizen­tzia behar luketen obrak aurreikusita egon ez arren, lokalen, eraikinen eta, hala badagokie, solairuen, sekzioen eta fatxa­daren planoak aurkeztu beharko dira 1/100 eskalan ­gutxienez, eskatutako lizen­tziaren edukia ondo interpreta­tzea ahalbidetuko baitute.

10.    Jarduerak ezar­tzea (jarduera lizen­tziak).

a)    Jarduera kaltegabeak eta jarduera sinplifikatuak.

Honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

— Proiektatutako jardueraren memoria deskriptiboa, besteak beste, honako datu hauek azalduko dituena: Lokalak eraikinean duen kokapena, eta bertarako sarbideak eta komunikazioak; hala badagokio, lokalean ezarri beharreko makina eta instalazio finkoak; jardueraren ezaugarri teknikoak, baita osasun izaerakoak ere, jardueraren izaerak hala eska­tzen duenean; proiektatutako zerbi­tzu higienikoak; suteen kontrako neurriak (su itzal­gailuak, larrialdietarako argiak, etab.).

— Lokalak gainerako eraikinarekin duen lotura isla­tzen duen planoa, eta txer­tatuta dagoen finkarena.

— Solairuen eta sekzioen planoak, 1:50 eskalan, jarduera egoki­tze­aren ondorengo egoera isla­tzen dutenak.

— Fatxa­daren argazkia.

Proiektatutako jarduera edo jardueren izaera eta jarduera horri edo horiei elkartutako afekzioak kontuan hartuta, udalak beste dokumentu ­batzuk ere aurkeztea eska dezake, lizen­tzia eskaera egoki izapide­tzeko komenigarriak direla irudituz gero, edo adierazitako dokumenturen ­batzuk aurkeztetik salbuets dezake.

b)    Salbue­tsi­tako jarduerak eta sailkatutako jarduerak.

Aurkeztu beharreko proiektu teknikoak honako hau jasoko du:

— Memoria deskriptiboa eta/edo justifikaziozkoa 1998ko mar­txo­aren 27ko Ingurumena Babesteko Lege Orokorraren 57. artikuluan eta 1999ko mar­txo­aren 9ko 165 Dekretuaren IV. eranskinean azal­tzen diren gai mul­tzo­arena:    


— Lokalaren edo eraikinen ezaugarriak: Kokapena, hartutako azalerak, sarbideen deskribapena, eskailerak, proiektatutako banaketa, zerbi­tzu higienikoak, aireztapena, gainkarga onargarriak eta gainerako eraikun­tza ezaugarriak, eta bereziki, sute, segurtasun, osasungarritasun eta higiene gaietan aplikagarriak diren ordenan­tzak bete­tzeko hartuko diren neurriak adieraziko dira.

— Lehengaien eta bitarteko produktuen zerrenda: Urteko kon­tsu­moa eta bakoi­tze­rako aurreikusitako gehienezko biltegira­tze kopurua, beren ezaugarri fisikoak eta kimikoak eta izan ditza­keten ondorio gehigarriak eta hartutako segurtasun neurriak adieraziz.

— Prozesu industriala, faseak eta bukatutako produktuak lortu arte lehengaiak izaten dituen beharrezko eraldaketak deskribatuz.

— Ekoizpena: Zer kopuru ekoiztea aurreikusten den, biltegira­tzea aurreikusten den gehienezko kopurua eta bukatutako produktuen eta hondakinen ezaugarriak, biltegira­tze lanetan eta helmugara­tzean har­tzen diren segurtasun neurriak adieraziz.

— Ingurunean izan ditza­keten ondorioak: Zarata, dardara, kea, lainoa, lurrina eta kira­tsa, ur zikinen isurketa, inguruko tenperaturaren aldaketa eta sute arriskua, eraginkortasun maila eta segurtasun bermea adieraziz, izan ditza­keten ondorio gehigarriak, eta indarrean dagoen legeriak arau­tzen dituen baldin­tza berezien bete­tzea.     

— Kokapen planoa, kokalekua eta proiektua, xedapen horietan ezarritako neurrian eta edukiarekin. Zehazki, honako hau jasoko da:

— Kokapen planoa. Kasu honetan, jarduera kokatu behar den eraikinaren inguruan, ­gutxienez 100 metroko zirkulua hartuko duen eremua jaso beharko da, 1/1000 eskalan.    

— Lokaletan edo instalazioetan makinak egonez gero, horien kokaleku zeha­tza azalduko duten planoak, ­gutxienez 1/100 eskalan eginak.

— Lokalak eraikinaren barruan duen kokalekuaren planoak, bai oinplanoarena eta baita sekzioarena ere, eta lokalen eta alboko guneen erabilerak eta jarduerak. 

Oro har, obrak gauza­tzeko eta jarduerak ezar­tzeko udal lizen­tziak aldi berean egitea eta baimen­tzea proiektatuz eta/edo eskatuz gero, jarduera horiei dagokien lizen­tzia izango da lehenengo izapidetuko eta emango dena, eta ondoren emango da obrena, eta ez da egokia izango azken horiek aurrez baimen­tzea.

11.    Kartelak eta publizitate elementuak jar­tzea.

Honako hau froga­tzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da:

a)    Proposamenaren memoria deskriptiboa eta justifikaziozkoa, besteak beste, instalazioaren segurtasun neurriak eta bermeak zehaztuko dituena, eta erabilitako materialaren kon­tser­bazio ona egiaztatuko duena, dagokion aurrekontua ere barne hartuta.

b)    Publizitate panelaren edo elementuaren oin, altxa­keta eta sekzioaren planoak, 1/50 eskalan.

Halaber, publizitate panela edo elementua jarri nahi den lursailaren edo eraikinaren jabeak emandako baimen ida­tzia aurkeztuko da, eta baita kanpoko publizitate erregistroan izena emanda dagoela dioen ziurtagiria ere; udalari egokia irudituz gero, publizitate panel edo elementu hori jar­tzeak beste norbaiti sor diezazkiokeen kalteei aurre egiteko eran­tzu­kizun zibileko aseguru poliza ere aurkeztu beharko da. 

12.    Lurzoru hiritarrezineko lizen­tziak.

Kasu bakoi­tzean, eta egin nahi den obraren edo ezarri nahi den erabileraren arabera, bakoi­tze­rako oro har erabakitako dokumentazioa eta ondoren zehazten diren aldaketa eta baldin­tza osagarriak eskatuko dira:

a)    Kokapen planoa:

Kasu guztietan aurkeztuko da, Diputazioaren 1/5000 eskalako altxa­ketan grafiatuta eta lizen­tziaren eska­tzaileak behar bezala eguneratuta, hala behar izanez gero. Bertan, lursailak seinalatuko dira, horien azalera arrazoituz, eta kasu bakoi­tze­rako ezarrita dagoen ­gutxienekoa gainditu beharko da.

b)    Gaur egungo egoeraren eta kokalekuaren planoak.

­Gutxienez 1/500 eskalan egindako plano takimetrikoan aurkeztu beharko da, baldin eta udalak aldez aurretik eskala txi­kiagoak erabil­tzeko baimena ematen ez badu.

Bizitegi erabilerako eraikin berri bat eraiki­tzean, planoak berorri atxi­kitako lursaila edo lursailak eta horien neurria azaldu beharko ditu, eska­tzaileak eta neurketak egiteko eta berma­tzeko eskumena duen profesional batek sinatuta. Baldin­tza berak bete beharko dira erabilera publikokoak eta interes sozialekoak ezarri behar direnean ere. 

Borda eta bizitegi erabilera berriak ezarri behar direnean, ibilgailuetarako sarbideak eta eraikineraino iri­tsiko den loturaren ibilbidea –lur erauzketak eta lubetak– aurkeztu beharko dira.       

c)    ­Gutxieneko azalera duen lursailean edo lursailetan eta erabilera publikoko eta interes sozialekoetan lizen­tziaren eskaerari finkaren edo finken deskribapena, jabe­tzako erregistroan ezarrita dagoena, eta inskripzioaren datuak (liburua, orria eta finkaren zenbakia)    zehazten diren eranskina ­atxiki beharko zaio.

d)    Zatikako dedikazioa edota dedikazio profesionala eska­tzen duten nekazari­tza eta abel­tzain­tza erabilera berriak ezarri behar diren kasuetan, horren arrazoia azaldu beharko da, baldin eta, begi bistakoa delako, udalak eska­tzailea baldin­tza hori bete­tze­tik salbuesten ez badu.

e)    Erabilera publikokoak eta interes sozialekoak ezar­tzeko eskaera egiten denean, lurzoru hiritarrezinean ezar­tze­aren beharra edo aukera behar adina justifikatuta aurkeztu beharko da.

13.    Eraikin edo instalazioen lehen erabilera.

Eskaeraren orriari aurreko 68. artikuluko «4.e» atalean adierazitako dokumentuak atxi­kiko zaizkio.

Bestalde, dagozkien hiri zerbi­tzuen horniduren behin betiko kontratazioa (ura, ur zikinen sarea, gasa, energia elektrikoa, telefonia, etab.) indarrean dagoen lege xedapenetan eta, zehazki, 105/2008 Dekretuan, ekainaren 3koan, Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko Legea (51. artikulua) gara­tzen duten premiazko neurriei buruzkoan, ezarritakoaren arabera egingo da.

14.    Eraikun­tze­tara eta jada lehendik dauden eraikinetara sarrera berma­tzeko bereziki egindako proiektu teknikoak, indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tzan finkatutakoak, ordenan­tza hauetako 41. artikuluak eta ondorengoak ezarritakoaren arabera.

Eragindako etxe­bizi­tze­tara sarbidea ahalbide­tzeko proiektatutako obrak zehazteko eta, ondoren, baimen­tzeko egin beharreko proiektu teknikoak, dokumentu horri dagozkion xedapen orokorrak ez ezik, ondokoak ere jaso beharko ditu:

a)    Ordenan­tza hauetan xedatutako irizpideetara egoki­tzea, berorren gauza­tzea eta proposamenak arrazoi­tzen dituen gorabeherak azalduz.

b)    Proposatutako irtenbidearen logika eta zen­tzua, bai berezkoak, bai plantea litezkeen bestelako irtenbideen aurrekoak.

c)    Hiri Ondarearen Katalogoko ondasunak eta eraikinak, edota horien zatiren bat, izanez gero, horiek egoera egokian zain­tzeko eta manten­tzeko neurriak, horien iraupen orokorra eta, bereziki, duten balioa berma­tzen duten baldin­tzak betez.         


d)    Proposatutako irtenbideak, hark eragiten duen eremuan, sorrarazten dituen askotariko eraginen eta afekzioen –fisikoak, estetikoak, akustikoak, etab.– ebaluazioa.

e)    Eragin eta afekzio horiek zuzen­tzeko eta desagerrarazteko proposamenak, bai eta helburu horretarako egokiak diren materialak eta makinak erabil­tze­ari dagokionez ere.        

f)    Hala badagokio, eragindako lurretako hirigin­tza araudian planteatutako irtenbideak, lur horien zati­tzeko baldin­tzek, eraikun­tza­ren lerrokadurek, lur horien izaera juridikoak, eta abarrek ekarriko dituzten egoki­tzeak, eta proiektu honetan gai horren inguruan ezarritako irizpideetara egoki­tzea.         

g)    Proposatutako irtenbideak eragindako ondasun eta eskubide guztien zerrenda, horien ezaugarrien deskripzioa eta titularren identifikazioa.

h)    Proiektatutako lanak gauza­tze­aren eta instalazioak ezar­tze­aren kostua, eta baita, hala badagokio, horrek eragindako lokalak eskura­tze­aren edota erabil­tze­aren kostua eta eragindako eraikun­tze­tako guneena ere.       


i)  Eragindako etxe­jabeen elkarteak proiektuan planteatutako lanei eskainitako babes eta onarpen maila, helburu horretarako egin diren kudeaketa lanen berri emanez, eta horren inguruan izan diren ezadostasunak azalduz.    

j)  Eragindako etxe­bizi­tze­tan ezgaitasunen bat duten per­tso­nek edo mugikortasuna era iraunkorrean murriztuta duten per­tso­nek beren ohiko etxe­bizi­tza dutela egiazta­tzea.    

k)  Ondoren planteatuko diren lanak eta jarduerak gauza­tzeko, desjabe­tze­aren bidez esku har­tzeko beharra edo horren beharrik eza, erabaki horri dagokion arrazoia azalduz.     

l)  Beharrezko­tzat ­jotzen diren beste edozein gorabehera edo gai, indarrean dagoen plangin­tza­rekin bat datorrena, proiektu hau barne.

70. artikulua.    Lizen­tziak izapide­tzea eta lanak gauza­tze­ari buruzko adierazpenak.

1.    Baldin­tza orokorrak.

Artikulu honen ondorengo ataletan eta, egoki bada, indarrean dauden legezko beste xedapen ­batzuetan ezarritakoaren kalterik gabe, lizen­tzien izapide­tzea tokiko araubidean gaiari buruz ezarritakora egokituko da.

2.    Lurzoru hiritarrezineko lizen­tziak.

a)    Nekazari­tza eta abel­tzain­tzako ustiapenekin zerikusia duten lizen­tzia eskaerek, hala badagokie, eta indarrean dauden lege xedapenetan eta proiektu honetan bertan ezarritakoarekin bat etorriz, ziurtagiriak, baimenak edota Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazari­tza eta Arran­tza Sailak edo jardunean ordezten duen erakundeak aurrez igorritako txos­tena izan beharko dituzte.

b)    Lurzoru hiritarrezinean nekazari­tza­koak ez diren eta baimena behar duten erabilerak ezar­tzeko lizen­tzia eskaerek, indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako izapide­tzeak eta baimenak beharko dituzte, indarrean dagoen Legazpiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra barne hartuta.     

3.    Obra txi­kiak.

a)    «Jakinarazitako obra» izapideari lotutako obra txi­kiak.     

— Horrelako obrak egiteko asmoa duten per­tsona fisiko edo juridikoek hauek egiteko asmoa udalari jakinarazi beharko diote, lanak hasi baino hamar egun lehenagotik, ordenan­tza hauetako 69. artikuluko 7. atalean adierazitako dokumentazioa aurkeztuz.           

— Udalak «jakinarazitako obra» izeneko agiria prestatu eta emango du, eta horrelako obrak eta jarduerak udalari jakinarazi beharra dagoela gogorarazi eta betebehar hori bete dela egiaztatuko da agiri horren bidez.

b)    Obra ­txiki arrutak.

— Lizen­tzia eskaerak ezarritako baldin­tzak bete­tzen ez baditu, interesatuari hamar eguneko epean dagozkion zuzenketak egiteko eskatuko zaio. Horrela egiten ez badu, eskaera bertan behera uzten duela ulertuko da, eta espedientea artxi­batu egingo da beste izapiderik gabe, eskumena duen erakundeak erabaki ondoren, gaiari buruz indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako ondorioekin.

— Obra ­txiki arruntetarako lizen­tziak emateko epea hilabetekoa izango da, eskaera aurkezten den egunaren hurrengotik konta­tzen hasita. Epe horretan dagokion erabakia igorri ez bada, eskaera ­ontzat eman dela ulertuko da, administrazio prozedurari buruz indarrean dagoen legean aurreikusita dauden ondorioekin.         

— Alkateak edo horren ordezkoak izango du obra ­txiki arrunten lizen­tzia eskaeren espedienteak erabaki­tzeko eskumena.

c)    Obra txi­kien bi modalitateei dagozkien baldin­tza orokorrak.

— Obren gauza­tze epean baimendutako obren proiekzioaren edo baimenaren baldin­tzak modu esangura­tsuan alda­tzen dituzten aldaketak egin behar badira, horiek udalari jakinarazi beharko zaizkio.

— Edozein teknikarik edo udal­tzainek obretara sartu ahal izango du obren gauza­tze epean, «jakinarazitako obra» izapidea beharrezkoa dutenak adierazpen horretan jasota dagoenarekin bat datozela egiazta­tzeko. Helburu horretarako, lizen­tzia eta adierazpena obrako lekuan bertan jasoko dira, egiaztapena egiterakoan aztertu ahal izateko.          


— Obrak gauza­tze­rakoan, eraikun­tza­ren gauza­tze egokiak agin­tzen eta/edo aholka­tzen dituen neurriak hartuko dira, eta baita sektore horretako laneko arriskuen preben­tzio arauak aurreikusten dituztenak ere.

— Lizen­tzian eta «jakinarazitako obra» izapidea beharrezkoa duten adierazpenean obrak hasteko eta amai­tzeko epeak zehaztu gabe izanez gero, honako hauek hartuko dira ain­tzat:       

*  «Jakinarazitako obra» izapidea beharrezkoa duten obra txi­kien hasiera epea: Hilabete, horiei buruzko jakinarazpena udalari aurkezten zaionetik konta­tzen hasita.      

*  Obra ­txiki arrunten hasiera epea: Hilabete, dagokion lizen­tzia emateko erabakia jakinarazten zaionetik konta­tzen hasita.

*  Bi modalitateko obra txi­kien amaiera epea: Sei hilabete, obrak hasten direnetik konta­tzen hasita.       

4.    Debekatutako erabilerak eta jarduerak.

Ezarri nahi den erabilera edo jarduera erabilera orokorreko gunean edota dagokion lursailean indarrean dagoen plangin­tzan berariaz debekatuta dagoenean, edota zuzenean horiekin lotu daitekeenean, xede horretarako eskatutako jarduera edo irekiera lizen­tziak zuzenean ukatuko dira, eta ez da bidezkoa izango berori izapide­tzea, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arrisku­tsuei buruz ezarrita dagoenarekin bat etorriz.        

Bestalde, ezarri nahi den jarduera ezar­tzeko obrak egin behar badira, espediente bakar bat izapidetuko da, eta hartutako erabakia irekiera lizen­tziari eta obra lizen­tziari buruzkoa izango da.

71. artikulua.    Jarduera lizen­tziak izapide­tzea.

1.    Jarduera kaltegabeetarako eta jarduera sinplifikatuetarako lizen­tziak.

Oro har, indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako ­antzeko baimen irizpideak, eta bereziki, 1999ko mar­txo­aren 9ko 165 Dekretuan, salbue­tsita dauden jardueren­tzat ezarritako gora behera, kaltegabeak eta sinplifikatuak diren jarduerak honako baimen izapideak izan beharko dituzte:   

— Jarduera ezar­tze­aren aldeko txos­tenen igorpena.   

— Baimenari dagokion udal erabakia.

Eragindakoei entzu­teko izapidearen menpe jarriko dira jarduera horiek, beren ezaugarriak eta afekzioak kontuan hartuta, udalak horrela erabaki­tzen duenean.      

Dena den, gaiaren inguruan esku har­tzeko arau zeha­tzen ondorioetarako eta helburu horretarako komenigarria dela ikusten bada, ordenan­tza honen dokumentu osagarria egin eta onartu ahal izango da, udalak hala erabaki­tzen duen unean.  

2.    Salbue­tsi­tako jardueren lizen­tziak.

Gaiari buruz indarrean dauden lege xedapenetan, eta bereziki, jarduera lizen­tzia lor­tze­tik salbue­tsita dauden jarduerak zerrenda­tzen dituen 1999ko mar­txo­aren 9ko 165 Dekretuan ezarritako irizpideetara egokituko da lizen­tzia horien izapide­tzea.

3.    Sailkatutako jardueren lizen­tziak.

Gaiari buruz indarrean dauden lege xedapenetan, eta zehazki, 1998ko ­otsailaren 27ko Euskal Herriko Ingurumena Babesteko Lege Orokorrean ezarritako irizpideetara egokituko da lizen­tzia horien izapide­tzea.

4.    Beste gai ­batzuk.

a)    Ez da jarduera lizen­tzia eskaerak izapide­tzea onartuko, indarrean dagoen hirigin­tza plangin­tzan bai eremu orokorretan eta bai eragindako lursailetan edo azpieremuetan aurreikusitako jarduera hori berariaz debekatuta dagoenean. Debekatutakoekin zuzenean parekatu daitezkeen beste erabilerek ere tratamendu bera izango dute.

b)    Oro har, obren gauzapenerako eta jarduerak ezar­tzeko udal lizen­tziak aldi berean eska­tzea eta baimen­tzea proiektatuz eta/edo eskatuz gero, jarduera horiei dagokien lizen­tzia obra lizen­tziaren aurretik izapidetu eta emango da. 

72. artikulua.    Lizen­tzien titulartasuna eta horien eskualdaketa.

1.    Lizen­tzia eskatu duena hartuko da lizen­tziaren titular­tzat, nahiz berak eskatu nahiz beste per­tsona batek haren ordez eskatu.

2.    Lizen­tziaren titularrak horren aurreikuspenak beteko ditu, eta gauza­tze hori ezarritako baldin­tze­tara egoki­tzeko ardura izango du, eta indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako tasak ordain­tze­aren ardura ere hark izango du.          

3.    Eska­tzailea beste baten ordez edo aginduz ari bada, hori egiaztatu egin beharko du. Beste kasu ­batzuetan, lizen­tziaren titular­tzat hartuko da, ondorio guztietarako, ordezkatuarekin edo mandatugilearekin batera, modu solidarioan.

4.    Lizen­tzien titulartasuna indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako baldin­tzen arabera izapidetu daiteke.

Izapide­tzeko unean obrak gauza­tzen ari badira, horien egoera zehaztu beharko da.       

Nolanahi ere, titular berriak aurrekoak onartutako konpromisoak eta betebeharrak bere gain hartu beharko ditu espresuki, eta kasu horretan eta helburu horretarako, aurrez egindako dokumentu publikoak aldatuko dira.

Dena den, jabari publikoko ondasunei eragiten dien obren edo jardueren lizen­tzien titulartasunaren eskualdaketak udalak horretarako berariaz emandako baimena beharko du, edo, kasu horretan, ondasun horien erakunde titularrarena.

73. artikulua.    Lizen­tzien eraginkortasunerako baldin­tza orokorrak eta bermeak.

1.    Lizen­tzietan obrak buka­tzeko epeak, proiektuan jasotako obren aldaketak, lurzoruaren hirigin­tzako eta lagapenerako baldin­tzak eta udalaren eskumenekoak diren bestelako baldin­tzak jaso ahal izango dira; udalak baldin­tza horiek ezarri beharko ditu, betiere, horien bidez, lizen­tzia uka­tzea ekidin badaiteke.

2.    Obrak gauza­tzeko lizen­tzia ematean, obrak hasteko epea, gehienezko eteteak eta obrak amai­tzeko epea zehaztu beharko dira.

Edozein gorabeherarengatik epe horiek zehaztuko ez balira, obrak hasteko eta amai­tzeko epeak eska­tzaileak proposatutakoak direla ulertuko da, eta proposatu ezean, hiru eta sei hilabeteko epea izango dute –obra txi­kien kasuan–, eta sei hilabeteko eta urtebeteko epea –obra handien kasuan–, eska­tzaileari udalak hartutako erabakia jakinarazten zaion egunetik konta­tzen hasita.

Plangin­tzan edota lizen­tzia ematerakoan horri buruzko aipamena berariaz adierazten den kasuetan salbu, obrek ezingo dute inolaz sei hilabete baino gehiagoan etenda edo geldirik egon.

3.    Lizen­tzia eman ahal izateko dokumentazio osagarria aurkeztu behar denean, behin dokumentazio hori aurkeztu ondoren, udalak hamar laneguneko epea izango du eska­tzaileari egon daitezkeen aka­tsak, zuzendu beharrekoak, jakinarazteko; era berean, akats horiek konpondu bitartean lizen­tziaren balioa indarrean dagoen edo ez jakinaraziko diote. Kasu horretan, eskatutako zuzenketak egiteko gehienezko epe bat finkatuko da, eta hori bete­tzen ez bada, lizen­tzia indarrik gabe geratuko da berariazko onarpenik gabe, aka­tsak udalaren irizpidearen arabera konpondu arte. 


Ezarritako hamar eguneko epea igaro eta eska­tzaileak udalaren jakinarazpenik jaso ez badu, aurkeztutako dokumentazioa onartua izan dela ulertuko da; hala ere, emandako lizen­tziaren kontrako alderdiek edo hura alda­tzen dutenek edota indarrean dagoen legeriaren aurka doazen alderdiek ez dute inolako baliorik izango.

4.    Lizen­tzia emateko proiektu teknikoa eska­tzen den kasu guztietan, eta hasiera batean proiektu hori beharrezkoa izan ez arren udalak lizen­tzia emateko akordioan baldin­tza hori ezar­tzen duen kasuetan, lizen­tziaren titularrak obren izaeraren arabera titulu egokia duen obra zuzendari bat izendatu beharko du, edo bere eginkizunetan lagunduko dion erdi mailako teknikari bat –arkitekto lagun­tzailea edo ingeniari teknikoa, dekora­tzailea –.       

Izendapen hori, izendatutako teknikariek berariaz onartuta, udalari jakinaraziko zaio obrak hasi aurretik, eta, era berean, adierazpen hori ezinbesteko baldin­tza izango da lizen­tzia gauza­tzeko.        

5.    Kokapen planoa eta zuinketa eska­tzen den obra lizen­tzia guztietan, obrak egiten hasi aurretik, lizen­tziaren titularrak horiek lurzoruan ezar­tze­ari buruzko udal oniri­tzia eskatu beharko du, eta zuinketa aktan jasoko da. 

6.    Jarduera eta eraikun­tza obren lizen­tzien titularrek –kasu guztietan– eta obra txi­kien lizen­tzien titularrek –lizen­tzia emateko akordioan berariaz horrela jaso­tzen den kasuetan– dagozkien lehen erabilerarako lizen­tzia –obrari edo jarduerari dagokiena, edota biei dagokiena– lortu beharko dute lizen­tziaren helburu diren eraikinak eta lokalak aurreikusitako asmoetarako erabili baino lehen, eta dagokien jarduera gauzatu baino lehen.

Lizen­tzia hori lor­tzea ezinbesteko baldin­tza izango da eraikina behin betiko izaeraz hiri zerbi­tzuen sareetara ­lotzeko –ur hornidura, energia elektrikoaren hornidura, telefonia eta gas hornidura, hala dagokionean–, eta bete­tzen ez bada, elkarte horni­tzaileek dagokion alta ukatu egin beharko dute.   

74. artikulua.    Hainbat lizen­tziaren eraginkortasunerako baldin­tza bereziak, eskakizunak eta bermeak.

1.    Lursailen zatiketarako lizen­tziak.

Lursail baten zatiketarako lizen­tzia ematen denean, beste lursail bati edo ­batzuei eransteko helburuarekin, lizen­tzia hori baldin­tza­tuta geldituko da eska­tzaileak lursaila benetan beste batean eran­tsi dela jaso­tzen duen eskrituraren baimendutako kopia ekar­tze­ari eta Jabe­tza Erregistroan inskribatuta izateko eskatutako frogagiria aurkezteari. Baldin­tza hori bete­tzen ez den bitartean, eskatutako lursailen zatiketa ez dela egin ulertuko da.

2.    Eraiki­tzeko lizen­tziak.

Eraiki­tzeko lizen­tzia oinarrizko proiektu baten arabera ematen denean, berori gauza­tzeko eta obrei ekin ahal izateko, aldez aurretik dagokion Elkargo Ofizialearen xedapenetan ezarritako baldin­tzak beteko dituen obrak gauza­tzeko proiektua aurkeztu beharko da.

Proiektu horrek ezingo ditu emandako lizen­tziaren baldin­tzak aldatu, ez eta baldin­tza berririk txer­tatu ere; beraz, lizen­tzia eska­tze­rakoan aurkeztu zen oinarrizko proiektua gauza­tze­koak direnak soilik sartuko dira.

Obrak gauza­tzeko proiektua aurkeztea eta lizen­tzia gauza­tzea, aurreko artikuluko 3. atalean, oro har, dokumentu osagarriak aurkezteko ezarrita dauden baldin­tze­tara egokituko dira.  

3.    Eraikun­tzen, instalazioen eta behin-behineko erabileren lizen­tziak.

Eraikun­tzen, instalazioen eta behin-behineko erabileren lizen­tziek ez dute ondoriorik sortuko, eta, horregatik, baimen­tzen dituzten erabilerarik edo eraikun­tza­rik ezingo da hasi Jabe­tza Erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatu arte; interesatuak horren behin-behineko izaera onartu beharko du, eta udalak horrela adierazten duenean, lizen­tziaren helburu den erabilera amaitu­tzat emateko eta/edo eraikun­tza eraisteko betebeharra ere bai, kalte ordainketarako eskubiderik gabe.

75. artikulua.    Zergak, tasak eta eskubideak ordain­tzea.

1.    Lizen­tzien zerga eta tasen zenbatekoa, kasu eta mota desberdinetan, dagozkien Ordenan­tza Fiskaletan finkatuko da.           

2.    Lizen­tzia emateko unean finkatuko diren eskubideen ordainketak haren konturakoak izango dira, eta lizen­tziaren titularrak obra amaitu ondoren behin betiko kostua adierazi beharko du, horren arabera dagokion likidazio osagarriaren kopurua finkatu ahal izateko.

3.    Udal zerbi­tzuek adierazpen horien egiatasuna egiaztatu ahal izango dute, eta, horretarako, obren gauza­tzean esku hartu duten per­tsona guztiei dagozkien aurrekontuak, ziurtagiriak eta agiriak eskatu ahal izango dizkiete, kostua egiazta­tzeko.

4.    Obren ondorioz udal jabe­tza publikoko ondasunen aprobe­txa­mendu bereziak, hegalenak barne, sortuko balira, eska­tzaileak Ordenan­tza Fiskalen arabera dagozkion eskubideak eta tasak ordaindu beharko ditu, ordenan­tza horietan edo lizen­tzia emateko erabakian finka­tzen den epean eta moduan.      

76. artikulua.    Erregistro bermeak.

1.    Egokia irudi­tzen den bakoi­tzean, lursailak zati­tzeko emandako lizen­tzien berri emango zaio Jabe­tza Erregistroari, eta eraikin berria eraiki­tzeko lizen­tzien helburu diren lursailen hirigin­tza aprobe­txa­mendu osoa edo zati bat banaezina dela ere adieraziko zaio, indarrean dagoen hirigin­tza araudian ezarritakoaren arabera inskribatu ahal izateko.

2.    Era berean, lurzoru hiritarrezinean kokatutako finken zatiketek, kasu bakoi­tzean, Hirigin­tza Arau hauetan erabilerari, eraikun­tzari eta lursailen zatiketari buruz ezarritakoarekin bat etorri beharko dute.

3.    Nolanahi ere, inskripzioa egiteko gastuak lizen­tziaren onuradunaren kontura izango dira.

77. artikulua.    Zuinketa.

1.    Hala dagokion kasuetan, lizen­tzia eraginkorra izateko eska­tzen diren baldin­tza guztiak bete ondoren, lizen­tziaren titularrak udal teknikari batek proiektuan jasotako eraikinen edo eraikinaren zuinketa gainbegira­tzeko eskaera ida­tziz egin beharko du. Gainbegira­tze horretan obretako zuzendari teknikoak edo teknikoek parte hartu beharko dute nahitaez.

2.    Aipatutako zuinketa hori lizen­tziari lotuta dauden eraikun­tzen perimetroa lurzorura alda­tzean ­datza, horien oinarrizko sestrak eta lerrokadurak seinalatuz, dagokion eskaeran jasotako kokalekuaren eta zuinketa planoak ezarritakoaren arabera, eta, halakorik izanez gero, lizen­tzia emateko erabakian ezarritako zuzenketak eginez.  

3.    Udalak akta egiteko eguna eta ordua jakinaraziko dizkio eska­tzaileari, eta baita berori egiaztatuko duten udal teknikariaren edo teknikarien izenak ere.

Eskaera egin zenetik hamar egun igaro ondoren eska­tzaileak horri dagokion udal jakinarazpenik jaso ez badu, eta, oro har, eskaera egin zenetik hogei egun igaro badira, obrari ekin ahal izango zaio; nolanahi ere, bide horretatik ezingo da emandako lizen­tziaren edota indarrean dagoen hirigin­tza araudiaren kontra doan inolako eskubiderik eskuratu.

4.    Zuinketa lizen­tziaren baldin­tze­tara zuzenean egoki­tzeko zailtasunik egonez gero, udal teknikariak berak erabakiko du zer aldaketa egin behar diren.         

78. artikulua.    Obra zuzendaria alda­tzea.

Edozein arrazoirengatik obra zuzendari den teknikariren batek bere kargua ­utzi beharko balu, alderdietako batek –susta­tzaileak edo eragindako teknikariak– horren berri emango dio udalari hamabost eguneko aurrerapenarekin, eta zuzendari berri bat izendatu dela jakinarazi arte obrak geldirik egongo dira.         

79. artikulua.    Lizen­tzien edukia alda­tzea.

1.    Obrak gauza­tzen diren garaian lizen­tziaren xehetasun ­batzuk aldatu nahi izanez gero, aldaketa horien berri eman beharko zaio udalari, eta honek dagokion txos­tena eskatuko die zerbi­tzu teknikoei.

2.    Horiek, beren txos­tenean, aldaketa horren garran­tzia eta indarrean dagoen hirigin­tza araudira egoki­tzen al den begiratuko dute, eta, zehazki, zuzenean onartu ahal daitekeen edota lizen­tzia berezi bat behar duen erabakiko dute. 

3.    Lizen­tzia berezia behar izanez gero, lizen­tziaren titularrari jakinaraziko zaio, hamar eguneko gehienezko epean, eta, behar izanez gero, aurkeztu behar duen dokumentazio osagarria ere adieraziko zaio.

4.    Aipatutako epe hori igaroz gero, eta lizen­tziaren titularrak udal jakinarazpenik jaso ez badu, aldaketa onartua izan dela ulertuko da, eta obrari ekin ahal izango zaio. Nolanahi ere, bide horretatik ezingo da indarrean dagoen hirigin­tza araudiaren kontra doan inolako eskubiderik eskuratu.

5.    Lizen­tziaren edukian garran­tzia duten aldaketak egin nahi izanez gero, aurrez dagokien udal lizen­tzia eskuratu beharko da. Lizen­tzia horren eskaera eta izapide­tzea prozedura orokorrari jarraituz egingo dira.

80. artikulua.    Lizen­tzien iraupena luza­tzea.

1.    Behar bezala justifikatutako arrazoiengatik soilik luza daitezke lizen­tzia baten hasierako eta gauza­tzeko epeak; horretarako, iraungipen data baino 15 egun lehenago eskatu beharko da luzapena ida­tziz.

2.    Lizen­tziaren luzapena behin bakarrik onartuko da, eta obrak edo baimendutako jarduerak gauza­tzeko beharrezko ­jotzen den gehienezko epea soilik emango da, ordu arte egindako obra zatia kontuan hartuta.

3.    Nolanahi ere, luzapen horrek dagozkion tasak sorraraziko ditu.

81. artikulua.    Lizen­tziak iraungi­tzea.

1.    Obren lizen­tziak, aurrez horri dagokion udal aitorpenarekin, kasu hauetan iraungiko dira:    

a)    Lizen­tzia emateko akordioak horretarako emandako epean edo hurrengo sei hilabeteetan, lizen­tziaren jakinarazpena eman zenetik konta­tzen hasita, obrak hasi ez badira.       

b)    Obrak buru­tzeko epea sei hilabetetik gorakoa denean, emandako epearen erdialdera, proiektuaren aurrekontu osoaren %20ko balioa duten obrak burutu gabe baldin badaude.   

c)    Lizen­tzia emateko unean ezarritako epean, edota lizen­tziaren jakinarazpena egin zenetik sei hilabeteko epea gainditu eta gero, baimendutako obra bukatu ez bada.

d)    Baimendu diren obrak hasi eta sei hilabetetik gora geldirik egon badira.

Aipatutako obrak gelditutako obra­tzat hartuko dira, noizbehinka beste lanen bat edo egindakoaz gain beste lan osagarriren bat egin arren, baldin eta aipatutako horiek lizen­tziaren baliozko epearen barruan obra amai­tzeko behar bezain azkar hasten ez badira.

e)    Lizen­tziaren baldin­tze­takoren bat argi eta garbi bete ez bada.

2.    Oro har, industria edo hirugarren sektoreko erabilerak edo jarduerak ezar­tzeko lizen­tziak indarrik gabe geratuko dira, erabilera gelditu eta dagokion lokala sei (6) hilabetetik gora ­itxita dagoenean.

3.    Behin lizen­tzia iraungi ondoren, beste lizen­tzia bat eskatu beharko da egin gabe gelditu diren obrak amai­tzeko edo jarduerarekin berriro hasteko.

82. artikulua.    Konponketa eta garbiketa lanak egin beharra.

Lizen­tziaren titularrak obren ondorioz bide publikoetan eta inguruko gainerako guneetan hondatu diren gauzak konpondu beharko ditu, eta ingurua garbi eta txu­kun eduki beharko du.        

83. artikulua.    Obrak bertan behera uztea.

Lizen­tziari lotutako obrak bertan behera ­utziz gero, edota obrak amai­tzeko epea bukatu delako obrak geldituz gero, udalak ordezkari gisa gauzatuko ditu eragindako gune publikoen segurtasuna eta apaindura berma­tzeko lanak. Era berean, herritarrek hiri zerbi­tzuak (mugikortasuna zen­tzu osoan, ura, saneamendua, argindarra, gasa, telekomunikabideak)    izateko eta horiez goza­tzeko beharrezkoak diren obrak eta jarduerak ere ordezkari gisa burutuko ditu.          


84. artikulua.    Obrak amai­tzea, eta eraikinak eta instalazioak mar­txan jar­tzea eta jarduerak hastea.

1.    Obren lizen­tziaren titularrak, emandako lizen­tziaren arabera eta udalak baimendu edo agindutako aldaketen arabera obrak amaitu ondoren, horren berri udalba­tzari emango dio ida­tziz, eta lehen erabilerarako lizen­tzia eskatuko du, eraikina edo dagokion instalazioa erabil­tzen hasteko.  

2.    Horretarako, behar den dokumentazioa aurkezteaz gain, honako baldin­tza hauek bete beharko ditu:

a)    Egindako eraikun­tzak indarrean dauden legezko xedapenek eska­tzen dituzten segurtasun, osasungarritasun eta apaindura publikoko ­gutxieneko baldin­tzak bete­tzea, eta instalazioak fun­tzionamendu egoera onean eduki­tzea.

b)    Eskatutako hiritar­tze obra osagarriak ezarritako baldin­tze­tan gauzatuta izatea.

c)    Bide eta gune publikoetan eragindako kalteak konponduta izatea, eta horiek garbi eta txu­kun eduki­tzea.     

3.    Gogaikarriak, osasungai­tzak, kaltegarriak eta arrisku­tsuak diren jarduerak ireki aurretik egin beharreko egiaztapen ikuskapena lehen erabilerarako lizen­tziaren espedientea izapide­tze­arekin batera egingo da.

4.    Udalak ezin izango du lehen erabilerarako lizen­tzia baldin­tza­turik eman; hori dela eta, udal zerbi­tzuen aginduzko txos­tenean ezarritako baldin­tza­ren bat bete­tzen ez dela ikusiz gero, lizen­tzia berariaz ukatu beharko da, edo prozedura bertan behera ­utzi beharko da; eska­tzaileari ikusi diren aka­tsak adieraziko zaizkio, eta horiek konpon­tzeko epe bat emango zaio. Epe horrek ez du inolaz ere lizen­tziaren iraungi­tze data gaindituko.        

5.    Besteak beste, ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak, Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko Legea gara­tzen duten premiazko neurriei buruzkoak, 51. artikuluan ezarritakoarekin bat eginez, bertan aipatutako hiri zerbi­tzuen (ura, saneamendua, energia elektrikoa, gasa, telefonia, etab.) konpainiek behin betiko kontratazioa egiteko, ezinbesteko baldin­tza izango da aurrez lehen erabilerarako lizen­tzia eskura­tzea.

85. artikulua.    Obrak eta erabilerak ikuska­tzea.

1.    Edozein udal teknikarik edo udal­tzainek izango du obrara sar­tzeko eskubidea, lanean ari diren bitartean, eta baimendutako erabilerak buru­tzen ari diren lekuetan sar­tzeko eskubidea, lizen­tziaren, ordenan­tzen eta aplikagarriak diren arauen baldin­tzak bete­tzen direla egiazta­tzeko.  

2.    Lizen­tzia emateko erabakiari buruzko agiria eta onartutako proiektua, edo horien kopiak, obrak edo jarduera buru­tzen ari den lekuan gordeko dira, aurreko paragrafoan adierazitako ikuskari­tza lana egin ahal izateko.        

86. artikulua.    Hondakinak atera, gorde eta garraia­tzea.           

1.    Hondakinak bide publikora atera eta bertan uztea.

Goi solairuetan egindako obretan sor­tzen diren hondakinak fatxa­detan jarritako erreten edo toberen bidez atera­tzeko eta hondakin horiek bide publikoan uzteko (nolanahi ere, horretarako berariaz prestatutako ­ontzietan atera beharko dira hondakinak)    udalaren berariazko lizen­tzia eskuratu beharko da.          

2.    Era berean, udal agintari­tzak, egokia irudi­tzen bazaio, hondakinak garraia­tzeko eta bota­tzeko modua arautu ahal izango du; nolanahi ere, baimendutako zabortegietan edo udalak berariaz baimendutako lekuetan bota beharko da.

87. artikulua.    Eraiki­tzeko, obrak gauza­tzeko eta jarduerak ezar­tzeko proiektuak udalean aurkezteko bete beharreko baldin­tzak, udal lizen­tzia lor­tzeko.

1.    Eraiki­tzeko, obrak eta instalazioak gauza­tzeko, jarduerak ezar­tzeko eta abarretarako udalean aurkeztuko diren proiektuak paperean eta euskarri digitalean aurkeztu beharko dira, dagokien lizen­tzia eskatu eta lor­tzeko.

2.    Oro har, eta 3. eta 4. atalean adierazitakoaren kalterik gabe, proiektu horien kopia bat (1)    paperean emango zaio udalari.

3.    Oro har ere, jarduera sailkatuak ezar­tzeko eskaerak izanez gero, kasu bakoi­tzean dagokion proiektuaren 3 kopia aurkeztuko dira.

4.    Lizen­tzia behar duten edota administrazioko beste erakunde ­batzuk aurrez txos­tena eman behar duten espedienteak izanez gero, edo bestelako izapideren bat egin behar izanez gero, eta, betiere, dagokion izapidea udalak egin behar izanez gero, aurreko paragrafoetan aipatutakoaz gain, kasu bakoi­tzean beharrezko­tzat ­jotzen diren proiektuaren kopiak aurkeztuko dira, aurreko paragrafoetan zehaztutako kopuruetan.  

5.    Bestalde, proiektu horien kopien aurkezpena –euskarri digitalekoak– honako irizpide hauen arabera egingo da, besteak beste:

— Proiektuaren kopia digital bat (1) aurkeztu beharko da, eta udal lizen­tzia ematea bertan txer­tatu beharreko aldaketak edo osagarriek baldin­tza­tzen duten guztietan, baldin­tza horiek txerta­tzen edo batera­tzen diren proiektuaren kopia bat ere aurkeztu beharko da.

— Berorren ezaugarriei eta baldin­tzei dagokionez (euskarri mota; programa informatikoa; eduki literarioaren nahiz grafikoaren antolaketa eta sistematizazioa; etab.), kopia digital hori udalak helburu horretarako egokiak irudi­tzen zaizkion irizpideetara egokituko da, eta, zehazki, horretarako egin eta onartuko den protokoloan ezar­tzen direnetara.

I ERANSKINA
«JAKINARAZITAKO OBRA» IZAPIDEA BEHAR DUTEN
OBRAK ETA JARDUERAK GAUZA­TZEKO ASMOA
JAKINARAZTEKO ESKAERA EREDUA

Hona hemen «jakinarazitako obra» izapidea behar duten obrak eta jarduerak gauza­tzeko asmoa udalari jakinarazteko eskari orriaren eredua, ordenan­tza hauen 69. artikuluaren 7. atalean aipamena egiten zaiona.      

LEGAZPIKO UDALA

1.    Espedienteari buruzko datuak:

— Jakinarazitako obra: .......................................................

— Espediente zenbakia: ......................................................

— Jakinarazpenaren data: ...................................................

2.    Eska­tzaileari buruzko datuak: ......................................

— Eska­tzailearen izen-abizenak: ........................................

— NAN: ..............................................................................

— Helbidea: ........................................................................

— Herria: ............................................................................

— Telefonoa: ......................................................................

— Faxa: ...............................................................................

— Posta elektronikoa: .........................................................

3.    Eska­tzaileak noren izenean esku har­tzen duenari buruzko datuak eta beste gai ­batzuk:

— Noren izenean egiten duen eskaera (bere izenean; beste baten ordezkapenean, etab.): .....................................................

— Eska­tzaileak ordezka­tzen duen erakunde edo enpresaren izena, hala dagokionean: ...........................................................

— Eska­tzaileak ordezka­tzen duen erakundearekin edota enpresarekin, eta proiektatutako obren eraginpeko eraikinarekin edo lokalarekin duen lotura (jabea; maizterra; kontratista;etab.): .......................................................................

4.    Eragindako eraikinari, lokalari eta abarri buruzko datuak, eta egin beharreko lanenak:

— Obren eraginpeko eraikinaren, etxe­bizi­tza­ren, lokalaren eta abarren kokapena: ...............................................................

— Egin beharreko obrak: ....................................................

— Obren aurrekontua: ........................................................

— Obrak hasteko data: ........................................................

— Obrak gauza­tzeko eta amai­tzeko epea: ..........................  

Hirigin­tzako, Eraikun­tzako, eta Ingurumena, Paisaia eta Natura Babesteko Legazpiko Udal Ordenan­tze­tan xedatutakoaren arabera, Herritarren Arretarako Bulegoak agiri hau emango du. Agiria, hirugarrenen kalterik gabe emango da, eta ematen zaion per­tso­naren eran­tzu­kizunpean soilik emango da, betiere, per­tsona horrek aipatutako finken jabeak adierazitako obrak egiteko baimena berariaz badu. 

Agiri hau ematen zaion per­tso­nak ordenan­tza hauetan jasota dauden betebehar guztiak eta bakoi­tza bete­tzeko obligazioa du.           

Obren edota instalazioen neurriak ez dira adierazitakoak baino handiagoak izango, eta horietatik irtetea hirigin­tzako arau hauste zigorgarri gisa hartuko da. Obra egiterakoan egin nahi den edozein aldaketa ere jakinarazi egin beharko da. 

Obrak egiterakoan, eraikun­tza praktika onak aholka­tzen dituen neurriak eta eraikun­tza sektorean lan arriskuen preben­tzioei buruzko araudian aurreikusitako neurriak kontuan hartuko dira.

Obrak egiterakoan lagungarri gisa erabili beharreko bitartekoek bide publikoa har­tzen dutenean, era egokian seinalatu beharko dira, istripurik gerta ez dadin. Eska­tzaileak segurtasun eta apaindura egoera onean eduki beharko ditu seinala­tzeko elementuak.

Eska­tzaileak istripu kasuetarako Eran­tzu­kizun Zibileko Asegurua eduki beharko du, edota obrak egiteko kontratatua izan den per­tso­nari eskatuko dio.

Agiri hau duen per­tso­nak edota etorkizunean izango lukeen per­tso­nak, obrak ikuska­tzeko ardura duten teknikariek edo agenteek eskatutako kasu guztietan berori erakusteko obligazioa izango du, eta eskatutako betebehar hau bete­tzen ez badu, agintari­tza agenteen esana ez egitearen ondoriozko eran­tzu­kizunei aurre egin beharko die.