Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

251. zenbakia Data 2008-12-31 41068 orria

7 UDAL ADMINISTRAZIOA

ASTEASUKO UDALA
2009 urterako ordenantza fiskalak.

ASTEASUKO UDALA

Iragarkia

Arautegiak eska­tzen duen jendaurreko erakustaldia amaitu eta inolako alegaziorik jaso ez delarik, 2008ko urriaren 30ean Udalba­tzak egindako Osoko Bilkuran, irmo­tzat eta behin betiko­tzat jo ditu 2009. urteko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo diren tipo, kuota, tarifa eta Ordenan­tza Fiskalen aldaketa hauek:   

1.  ZERGAK

1.1.  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuota zehazteko fun­tsezko elementuak arau­tzen dituen Ordenan­tza Fiskala.

Batza­rraren data: 2008ko urriak 30.

Behin-betiko onarpena: 2008ko abenduak 14.

Ordenan­tza­ren eranskina honela berrida­tzi da:

Ibilgailu mota eta poten­tzia koefizientea: %2,10.

Ibilgailuen potentzia eta mota                       Euroak

A)  Turismoak:

9 zaldi fiskal bitartekoak ...............................      37,86

9-11,99 zaldi f. Bitartekoak ...........................      75,72

12-13,99 zaldi f. Bitartekoak .........................    126,21

14-15,99 zaldi f. Bitartekoak .........................    176,69

16-19,99 zaldi f. Bitartekoak .........................    227,17

20 zaldi fiskaletik gorakoak ...........................    277,66

B)  Autobusak:

21 plaza bitartekoak .....................................    174,93

21-50 plaza bitartekoak ................................    249,14

50 plazatik goragokoak .................................    311,43

C)  Kamioiak:

1000 Kg. Bitarteko karga erabilgarria ............      88,78

1000-2999 Kg. Bitarteko K.e ........................    174,93

2999-9999 Kg. Bitarteko K.e. .......................    249,14

9999 Kg. Tik gorako K.e ..............................    311,43

D)  Traktoreak:

16 zaldi fiskal bitartekoak .............................      37,11

16-25 zaldi f. Bitartekoak .............................      58,31

25 zaldi fiskaletik gorakoak ...........................    174,93

E)  Trakzio mekanikoko ibilgailuen atoi eta erdi- atoiak:

750-1000Kg. Bitarteko karga erabilgarria ......      37,11

1000-2999 Kg. Bitarteko k.e. ........................      58,31

2999Kg. Tik gorako karga erabilgarria ..........    174,93

F)  Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak .............................................        9,28

Motozikletak: 125 z.k.bitartekoak ..................        9,28

Motozikletak: 125-250 z.k. bitartekoak ...........      15,89

Motozikletak: 250-500 z.k. bitartekoak ...........      31,81

Motozikletak: 500-1000 z.k. bitartekoak .........      63,61

Motozikletak: 1000 z.k. tik gora .....................    127,21

1.2.  Hirilurren balio gehikun­tza­ren gaineko zerga arau­tzen duen ordenan­tza fiskala.       

Batza­rraren data: 2008ko urriak 30.

Behin-betiko onarpena: 2008ko abenduak 14.

Era honetara aldatuko da ordenan­tzako eranskina:

                                                                              %

I. Aldia:

a)  1-5 urte artekoa ......................................          3,6

b)  10 urte artekoa .......................................          3,4

c)  15 urte artekoa .......................................          3,1

d)  20 urte artekoa .......................................          2,9

II. Tarifa:

Karga tasa ..................................................            9

2.  TASAK

Batza­rraren data: 2008ko urriak 30.

Behin-betiko onarpena: 2008ko abenduak 14.

2.1.  Zerbi­tzu publikoak eskaini eta jarduerak buru­tze­agatiko tasak arau­tzen dituen Ordenan­tza Fiskala.

2.1.1.  Ur horniketa.

                                                                         Euro

1.1.  Ur Kon­tsu­moa. I. hiruhilabetea.

1.1.1.  Etxeko erabilerak: Hiruhileko.

Ura (m³ bakoi­tza) ........................................        0,42

Azpiegitura kanona (m³ bakoi­tza) ..................        0,50

1.1.2.  Industri, merkatal erabilerak: Hiruhileko.

Ura (m³ bakoi­tza) ........................................        0,72

Azpiegitura kanona (m³ bakoi­tza) ..................        0,75

1.1.3.  Baserri, ganadu ustiapen erabilerak: Hiruhileko.

Ura (m³ bakoi­tza) ........................................        0,42

Azpiegitura kanona (m³ bakoi­tza) ..................        0,25  

2.1.  Ur Kon­tsu­moa. II. hiruhilabetea.

2.1.1. Etxeko erabilerak: Hiruhileko.

Ura (m³ bakoi­tza) ........................................        0,42

Azpiegitura kanona (m³ bakoi­tza) ..................        0,65

2.1.2.  Industri, merkatal erabilerak: Hiruhileko

Ura (m³ bakoi­tza) ........................................        0,72

Azpiegitura kanona (m³ bakoi­tza) ..................        0,85

2.1.3.  Baserri, ganadu ustiapen erabilerak: hiru- hileko.

Ura (m³ bakoi­tza) ........................................        0,42

Azpiegitura kanona (m³ bakoi­tza) ..................        0,39  

Hobariak: Gizarte-ongizate batzor­deak proposatutakoak. (Ikus 1. Eranskina).  

2.1.2.  Zabor bilketa zerbi­tzua.

                                                                         Euro

­Etxez-­etxeko bilketa, sei hilabete ...................      58,56

Industria, Komer­tzio eta taberna bilketa, sei hilabete                                115,36

Baserri bilketa, sei hilabete ...........................      47,05

Salbuespenak: Iharduera ez duten lokal komer­tzialak.

Hobariak: Gizarte-ongizate batzor­deak proposatutakoak. (Ikus 1. Eranskina).  

2.1.3. Etxez-­etxeko lagun­tza zerbi­tzua:

— Lanegunak: 17,29 euro/ordua + KPI 2008.

— Jai egunak: 20,75 euro/ordua +KPI 2008.

Hobariak:

Onuradunen ekarpenak:

— 2003 urtetik aurrerako eskaerak: 2003 urtarrilaren 16 ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako abenduaren 27ko 72/2002 Foru Dekretuan, adin nagusiko per­tso­nak ezinduen­tzako ­etxeko lagun­tza zerbi­tzuaren erabil­tzaileak egin behar duen ekarpena arau­tzeko Dekretuan ezarritako honako hauek: Ikus II. Eranskina.

— 2006. Urtetik aurrerako eskaerak: 2006ko abuztuaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako Asteasuko ­Etxeko lagun­tza zerbi­tzuaren Udal Araudian ezarritako honako hauek: Ikus III. Eranskina.

2.1.4.  Julian Lizardi baserri babestua.

Hileko koste plaza: 716,58 euro.

2.2.  Herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta haren aprobe­txa­mendu bereziari dagozkion tasen ordenan­tza fiskala.

2.2.1.  Udal Kiroldegia eta probaleku erabilpena:

2.2.1.1.  Kiroldegiko Abonuak:

                                                                         Euro

— Urte osoko abonua:

Helduak ......................................................    100,00

Gazteak ......................................................      75,00

Jubilatuak ....................................................      50,00

Hiru hilabeteko abonua: Guztien­tzat ...............      45,00

Hilabeteko abonua: Guztien­tzat .....................      25,00

Eguneroko sarrera: Guztien­tzat .....................        2,50

2.2.1.2.  Frontoiko ordua ..............................      12,00

2.2.1.3.  Frontoia areto futbolerako ...............      15,00

2.2.1.4.  Gimnasioko ordua erreserba ............      20,00

2.2.1.5.  Ping-pong ordua .............................        3,00

2.2.1.6.  Urteko ikastaroak:

Aerobik .......................................................    150,00

Mantenuko gimnasia ....................................    150,00

Yoga ..........................................................    150,00

3. Adinekoen­tzat gimnasia ............................      85,00

Pilates .........................................................    150,00

Ciclo indoor .................................................    150,00

Ciclo Indro gazteen­tzat .................................    165,00

2.2.2.  Kamioeien aparkalekuaren erabilpenagatik:

                                                                         Euro

Asteasun ibilgailuen zerga ordain­tzen duen erabil- ­tzaileari           
...................................................................      30,00

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga erroldan ez dauden kamioi eta erremolkeak.          

Karga erabilgarriko 1000Kg.baina ­gutxi .........    118,78

Karga erabilgarriko 1000-2999Kg bitartean ...    204,93

Karga erabilgarriko 2999-9999Kg bitartean ...    279,14

Karga erabilgarriko 9999Kg baino gehiago ....    341,43

Asteasu, 2008ko abenduaren 22a.—Iñaki Amenabar Aramburu, Alkatea.

(1019)   (14490)

I.Eranskina/Anexo I

 

2009 KO UR ETA ZABORREN TASEN HOBARIEN TAULA
TABLA PARA EL EJERCICIO 2009 DE BONIFICACION DE TASAS DE AGUAS Y BASURAS

                                                                                                                                                                                                      

Behartsuenei hobariak ematerakoan, bi ezaugarri hartzen ditugu kontuan/ A la hora de dar ayudas a los necesitados se tienen en cuenta dos conceptos:

 

1.       Zenbat kidez osatzen den familia, hau da, etxean zenbat persona bizi diren (ezkerreko zutabea)/Cuantos miembros tiene la unidad familiar, esto es, cuantas personas conviven en la familia (tabla de la izquierda).

2.       Familiaren hilerako dirusarrerak zenbatekoak diren, Profesioarteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz (lehen lerroak)/ Entrada económica mensual de la familia, comparando con el salarío mínimo interprofesional (Primer párrafo).

P.G.S / S.M.I Urtero finkatzen du Madrilgo Gobernuak.

 

HILEROKO SOLDATA MAILA, PROFESIOARTEKO GUTXIENEKO SOLDATAREKIN KONPARATUZ

NIVEL DE SUELDO, COMPARANDO CON EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

 

 

PGS edo <

SMI .o <

PGS + % 10

SMI.+% 10

PGS +% 20

SMI + % 20

PGS +% 30

SMI + % 30

PGS +% 40

SMI + % 40

PGS + % 50

SMI + % 50

PGS + % 60

SMI + % 60

1-2

%100

%75

%50

%25

------

-------

-------

3

%100

%100

%75

%50

%25

---------

--------

4

%100

%100

%100

%75

%50

%25

---------

5

%100

%100

%100

%100

%75

%50

%25

6

%100

%100

%100

%100

%100

%75

%50

7

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%75

8 edo +

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

 

·          O.E edo G.L.L Kobratu eta kriterio hauen barruan ez diren kasuak banaka aztertuko dira/Si cobra R.B O AES, los no contemplados dentro de estas categorías se estudiarán caso por caso.

·          Kontsumo min = 60m3 (semestral)/ Consumo mínimo 60m3 (seis meses).

 

Ondasun bata baino gehiago dituzten pertsonek ez dute hobaririk jasoko/Las personas propietarias d mas de un bien no cobrarán estas ayudas.

P.G.S: Profesio arteko Gutxieneko Soldata.

O.E: Oinarrizko Errenta.

G.l.l: Gizarte Larriunetarako laguntzak.

S.M.I: Salario Minimo Interprofesional.

R.B: Renta Basíca.

AES: Ayudas de Emergencia Social.

 

 

II. Eranskina/Anexo II

 

Per capita irabaziak, hileko

Ingresos/mes/capita

Libreki erabiltzeko (LGS)

Libre disposición(SMI)

Gizartekintzaren ekarpena

Aportacion Gizartekintza

Erabiltzaileen ekarpena

Aportación usuario

Hasta % 100 SMI/LGS

%100

% 97

% 3

% 101-% 125 SMI/LGS

%100

% 92

% 8

% 126-% 150 SMI/LGS

%100

% 85

% 15

% 151-% 175 SMI/LGS

%100

% 76

% 24

% 176-% 200 SMI/LGS

%100

% 65

% 35

% 201-% 225 SMI/LGS

%100

% 52

% 48

% 226-% 250 SMI/LGS

%100

% 39

% 61

% 251- % 275 SMI/LGS

%100

% 26

% 74

% 276- % 300 SMI/LGS

%100

% 13

% 87

% 300 SMI / LGS

%100

% 0

% 100

 

III. Eranskina/Anexo III

 

Ekarpena

Aportación

Sarrerak

Entradas

%1,50

EAEAP %110 arte

% 4

EAEAP %111 - 115

% 8

EAEAP % 116 - 125

% 15

EAEAP % 126 - 150

% 24

EAEAP % 151 – 175

% 35

EAEAP % 176 - 200

% 48

EAEAP % 201 - 225

% 61

EAEAP % 226 - 250

% 74

EAEAP % 251 - 275

% 87

EAEAP % 276 - 300

% 100

>EAEAP % 300