Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

43. zenbakia Data 2008-02-29 6421 orria

7 UDAL ADMINISTRAZIOA

PASAIAKO UDALA
Pasaiako udaleko hirigintza eta ingurumeneko Kontseilu Aholkulariaren udal erregelamendua. Behin betiko onespena.

PASAIAKO UDALA

Iragarkia

Pasaiako Udaleko Hirigin­tza eta Ingurumen Gaietarako Aholku Batzor­dea arau­tzen duen udal-araudia one­tsiz Udal Batza­rrak 2007ko abenduaren 26an hartu zuen erabakia jendaurrean egon den arauzko epean inolako alegaziorik aurkeztu ez denez, aipatu erabakia behin betiko­tzat jo da eta testu osoa argitara eraman, toki-Jaurpideko Oinarriak Arauzko­tzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeak bere 70.2 artikuluan adierazten duena beteaz.   

Pasaia, 2008ko ­otsailaren 25a.—Maider Ziganda Pobla­ción, Alkate-Andrea.

(544)    (2178)

PASAIAKO UDALEKO HIRIGIN­TZA ETA
INGURUMEN GAIETARAKO AHOLKU BATZOR­DEA ARAU­TZEN DUEN UDAL-ARAUDIA

ZIOEN AZALPENA

Herritarren nortasuna libreki gara dadin lagun­tzeko botere publikoei dagokie gauzak erraztea haiek politikan, ekonomian, kulturan eta gizarte-eginkizunetan parte har dezaten. Herritarrek afera publikoetan, zuzenean edo ordezkarien bidez, parte har­tzeko eta erabaki­tzeko duten eskubidea arlo guztietan adierazi eta sustatu behar da, bai gizabanakoei dagokienez eta baita haiek osa­tzen dituzten taldeei dagokienez ere. Ildo horretan kontuan har­tze­koa da Udal Antolaketa Araudiak 48. artikuluan xeda­tzen duena: «Udalba­tzak, berak egiten dituen jarduerei buruz, informazio ahalik eta zabalena emango du, eta herritarrak bul­tza­tuko ditu udalerriko bizi­tzan parte har dezaten, betiere udal organoei dagokien erabakiak har­tzeko ahalmena murriztu gabe».      

Hirigin­tza­ren arloan, ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Lurzoru eta Hirigin­tzari buruzkoak, herritarren parte har­tzeko bideak errazteko asmoz 109. artikuluan xeda­tzen du Hirigin­tza-plangin­tza behin betiko onar­tzeko eskumena duten udalerri guztiak daudela behartuta Udaleko Hirigin­tza eta Ingurumen Gaietarako Aholku ­Batzorde bat era­tzera. ­Batzorde horrek, lehen adierazitako helburuak lor­tzen ahalegin­tzeaz gain, xede­tzat du herri erakundeari lagun­tzea hirigin­tza antolamenduko tresna nagusiak formula­tzen eta onar­tzen, batez ere, Plan Orokorraren zehaztapenei buruzkoak. Herritarrek hirigin­tzako informazioa izateko duten eskubidea berma­tzeko ekin­tzen barruan sar­tzen da, eta horretarako udalaren hirigin­tzako plangin­tza­ren eta lurralde-antolaketa eta sektore-antolaketaren arteko koheren­tzia eta osotasuna segurta­tzen da.     

Paraleloki uztailaren 18ko 27/2006 Legeak ingurumen gaietan informaziorako, parte har­tze publikorako eta justiziarako eskubideak arau­tzen ditu. Lege horren xedea da, besteak beste, «ingurumenean zuzen edo zeharka eragiten duten gaietan neurriak har­tzeko prozeduretan parte har­tzeko» eskubidea arau­tzea, erabaki haien lanketa eta onarpena Herri Administrazioei dagokienean.    

Bestalde, Lege horren 110. artikuluak zehazten du Udal Araudiaren bitartez onartu behar direla Batzor­dearen eraketa eta haren oinarrizko ezaugarrien definizioa. Organo horrek izaera osagarria du, Toki Araubidearen Oinarriak arau­tzen dituen Legeko 20.1 artikuluan ezarritako oinarrizko zehaztapenen osagarria. Artikulu horrek 2. paragrafoan xeda­tzen du autonomia erkidegoek ezarri ahalko dutela toki araubideari buruzko legeen bitartez antolaketa osagarri bat, hots, gorago aipatutako oinarrizkoaren osagarria.

Lege horrek barne zuzenbidera alda­tzen du Europar Parlamentu eta Kon­tseiluko 2003/35/CE Zuzentaraua, 2003ko maia­tza­ren 26koa, zeinen bidez neurriak ezar­tzen diren herritarrek parte har dezaten ingurumenarekin zerikusia duten zenbait egitasmo eta programetan, eta zeinen bidez alda­tzen diren, herritarren parte-har­tze­ari eta justiziarako sarbideari dagokionez, 85/337/CEE Zuzentarauak eta 96/61/CE Nazio Batuen Europarako ­Batzorde Ekonomikoaren Hitzar­menaren ondorio dena, informaziorako sarbidea, erabakiak har­tzean herritarren partaide­tza eta ingurumen-gaietan justiziarekiko sarbidea arau­tzen duena, Aarhusen egina, 1998ko ekainaren 25ean.

Helburu horrekin Udal Araudi honek proposa­tzen du Hirigin­tza eta Ingurumen gaietarako Aholku Batzor­dea era­tzea eta haren fun­tzionamendua arau­tzea. Aholku emailea izango da eta kide ani­tze­koa, eta partaide­tza soziala ahalbidetuko du hirigin­tzako plangin­tza egiteko orduan eta garapen iraunkorra bul­tza­tzeko eta bidera­tzeko garaian. Araudiaren bidez erabaki­tzen dira halaber Hirigin­tza eta Ingurumen gaietarako Aholku-batzor­dearen oinarrizko egitura, eginkizunak eta araubide juridikoa, kontuan izanik kide ani­tzeko organoa dela eta era horretako organoen­tzat azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 22. artikuluan aurreikusten direnak (Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea). 

Euskal Herriko Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 110. artikuluan xedatutakoaren arabera ematen dugu Araudi hau:

I TITULUA

HIRIGIN­TZA ETA INGURUMEN GAIETARAKO AHOLKU BATZOR­DEA ERA­TZEAZ ETA HAREN EGINKIZUNEZ

1. artikulua.    Hirigin­tza eta Ingurumen Gaietarako Aholku Batzor­dearen sorrera.

1.    Pasaiako Udalerrian Hirigin­tza eta Ingurumen gaietarako Aholku Batzor­dea sor­tzen da lurzoruari eta hirigin­tzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 110. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki.

2.    Era­tzen da hirigin­tza arloko informazioa eztabaidatu eta adostasunetara iristeko espazio iraunkor gisa, eta udala, gizarte-eragileak, eragile ekonomikoak, ingurumen-eragileak eta, oro har, herritarrak bilduko ditu.

3.    Hirigin­tza eta Ingurumen gaietarako Aholku Batzor­dea Pasaiako Udaleko partaide­tza organo osagarri bat da eta xede­tzat du herritarrei eta haiek osatutako talde eta elkarteei aukera ematea udalerriko gobernu-organoek har­tzen dituzten erabakietan lagundu dezaten.     

2. artikulua.    Atxiki­tzea.

Hirigin­tza eta Ingurumen gaietarako Aholku Batzor­dea Hirigin­tza eta Hiri Berri­tze arloan eskudun den udal-arloari atxiki­tzen zaio.

3. artikulua.    Izaera juridikoa.

Hirigin­tza eta Ingurumen gaietarako Aholku Batzor­dea kide ani­tzeko organo bat da, azaroaren 26ko 30/1992 Legean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenenean, arau­tzen direnetakoa.

4. artikulua.    Eginkizunak eta xedeak

1.    Aholku Batzor­dearen helburua da udalak, bere kabuz edo bestek eskaturik, hirigin­tzako antolaketaz aurkezten dizkion zehaztapenez, galderak, txos­tenak eta proposamenak egitea.       

Araudi honen 14. artikuluan jaso­tzen diren hizkun­tza eskubideak berma­tzeko, Aholku Batzor­deko kideek aztertu behar dituzten txos­ten edo agiri guztiak bi hizkun­tza ofizialetan ida­tziko dira.      

2.    Aholku ­Batzorde honek eginkizun hauek beteko ditu zehazki:

a)    Jakingo du hirigin­tzako antolaketari buruz udalean zer azterketa, programa, arau eta jarduera-ildo nagusi dauden, eta haiei buruz txos­tenak egingo ditu. Lanak hasi aurretik, zer asmo dauden azalduko zaio eta haste-hastetik bermatuko da haren partaide­tza.      

b)    Aztertuko ditu hirigin­tzako antolaketari buruz udalari beste instan­tzia ­batzuetatik hel­tzen zaizkion ekimen, iradokizun, proposamen edo hautabideak, eta haiei buruzko txos­tenak egingo ditu.     

c)    Informazioa lortuko du interesa­tzen zaizkion gaiez, hots, edozein egitasmo edo hirigin­tzako antolaketa tresnari buruz, oro har, eta batez ere Hirigin­tzako Ondare Katalogoari eragiten dioten egitasmo edo antolaketa tresnei buruz, eta, hala balegokio, haiei buruzko txos­tenak egingo ditu.

d)    Informazioa lortuko du hirigin­tza­ren arloan, eta zabaldu egingo die inplikatuak gerta litezkeen herritar elkarteei.

e)    Herritarren partaide­tza sustatuko du, eta bere alea jarriko du hirigin­tza-plangin­tzako agiriei eran­tsi­tako Herritarren Partaide­tza Programan egindako aurreikuspenak hobeki bete daitezen.

f)    Udalari aholkua eta lagun­tza emango dio herritarren partaide­tzari buruz, eta hiri iraunkortasunaz egiten diren azterlan, txos­ten eta proposamenetan.

g)    Elkarteen eta erakundeen arteko elkarlana eta konpromisoa bul­tza­tuko ditu proposa­tzen diren hirigin­tzako egiturazko antolaketaren zehaztapenei buruz.

h)    Kutsa­duraren preben­tziorako eta kontrol integraturako legerian arau­tzen diren baimenak emateko tramita­tzen diren administrazio-prozedurei buruzko txos­tena eta azterlana, ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko legerian arau­tzen diren ingurumen-eraginaren deklarazioak, eta halaber ur-legerian ingurumenarekin oro har zerikusia duten egitasmo, programa eta proiektuek dituzten ondorioei buruzko ebaluazioari buruzko legerian aurreikusten diren plangin­tza-prozesuetan, eta zehazki gai hauetan:

a.— Uren babesa.

b.— Zarataren aurkako babesa.

c.— Lurzoruaren babesa.

d.— Eguraldi kutsa­dura.

e.— Landa eta hiri lurraldearen antolaketa eta lurzoruaren erabilera.

f.— Izadiaren kon­tser­bazioa, aniztasun biologikoa.

g.— Mendiak eta baso ustiapenak.

h.— Hondakinen kudeaketa.

i.— Produktu kimikoak, pestizidak eta biozidak.         

j.— Bestelako igorpen, isurketa eta ingurumenean substan­tziak aska­tzea.

k.— Ingurumen eraginaren ebaluazioa.

3.    Hirigin­tza eta Ingurumen gaietarako Aholku Batzor­deak egiten dituen proposamenak edo aukerak gomendioak izango dira udal gobernuko organoen­tzat, eta proposamen edo aukera horiek alda­tzen edo bazter­tzen badituzte, eran­tzun arrazoitua eman beharko diote batzor­deari, bai udal organoek eta bai beste administrazioek ere, udalaren­tzat nahitaez bete beharreko eskumenak badituzte.

4.    Nolanahi ere, udalak hirigin­tzako dokumenturen bati behin betiko onespena ematen badio, eta agiri horretan Aholku Batzor­deak proposatutakoetatik desberdinak diren aukerak jaso­tzen badira, justifikatu egin beharko ditu.

5. artikulua.    Aholku Batzor­dearen eginkizunak. Txos­tenak egitea.

1.    Aholku Batzor­deak udalak lan­tzen edo ezar­tzen dituen hirigin­tza arloko plangin­tza eta jarduneko tresna, azterlan, programa, irizpide eta jardun-ildo guztien berri izango du. Horrez gain, egiturazko antolaketan eragina duten plangin­tza-tresnak lehen aldiz formula­tzeko, tresna horiek guztiz edo zati batean berrazter­tzeko, edo tresna horietan aldaketa zeha­tzak egiteko espedienteetan txos­tenak egingo ditu, kasu guztietan eta nahitaez.

a)    Plan Orokorraren, Sektorizazio Planaren edo Batera­tze Planaren egiturazko antolaketa lehen aldiz formula­tzeko edo guztiz edo zati batean berrazter­tzeko espedienteetan, nahitaezkoa izango da Aurrerapen-dokumentuaren edukiari buruzko txos­tena egitea, eta halaber plangin­tza horien hasierako eta behin-behineko onespeneko dokumentuei buruzkoa ere.

b)    Plan Orokorraren, Sektorizazio Planaren edo Batera­tze Planaren egiturazko antolamendua zati batean alda­tzeko espedienteei dagokienez, nahitaezkoa izango da txos­tena egitea hasierako onespena jaso behar duen dokumentuaren edukiari buruz. Aurrerapen-dokumentua baldin badago, hari buruzko txos­tenak ordezkatu ahal izango du aurrekoa. 

2.    Era berean, Aholku Batzor­deak beste hirigin­tza-antolamenduko plan ­batzuen edo beste hirigin­tza-tresna ­batzuen espediente guztiak jaso­tzeko eta azter­tzeko aukera izango du, baldin eta zinego­tzi ez diren batzor­dekideen laurden batek ­gutxienez hala eska­tzen badu. Kasu horretan, txos­tena egiteko epea bat etorriko da hasierako onespenaren ondoren espediente horrek jendaurrean egon beharko duen epearekin.

3. artikulu honen 1. atalean aipa­tzen den edozein espedienteri hasiera ematen zaionean, horren berri emango dio udalak batzor­dekideei bere kabuz, jendaurrean jarri aurretik.      

4.    Aholku Batzor­deak egin behar dituen arauzko txos­tenak plangin­tza­ren Aurrerapena jendaurrean jar­tzeko epea amaitu eta hilabeteko epean egin beharko ditu, eta Aurrerapenik bideratuko ez balitz, hasierako onarpena jaso duen dokumentua jendaurrean dagoen epean, jasotako iradokizun edo alegazioak ain­tzat harturik.     


6. artikulua.    Eraginkortasunaren eta segurtasun juridikoaren prin­tzi­pioa

Aurrez Aholku Batzor­deak txos­tena edo azterlana egin ondoan, plangin­tza-zehaztapen bat behin betiko onar­tzen denean, ez da berriz aztertuko Batzor­dean, garapen plangin­tzako tresna baten txos­tena egin behar denean edo aipatutako zehaztapenaren egikari­tze proiektu baten azterlana egitean.         

Aurrez ezarri zen plangin­tza­ren aldaketa tramita­tzean bakarrik egin ahalko da planteamendu berria.      

II. TITULUA

HIRIGIN­TZA ETA INGURUMEN GAIETARAKO AHOLKU BATZOR­DEAREN OSAERA

7. artikulua.    Osaera.

Berdintasunaren Legeak parekidetasunari buruz ezarritako irizpideak ain­tzat hartuta, kide hauek osatuko dute Hirigin­tza eta Ingurumen gaietarako Aholku Batzor­dea:

1.    Lehendakaria: Alkatea. Honek Udalba­tzako edozein zinego­tzi­ren esku utz dezake kargu hori.        

2.    Lehendakariordea: Hirigin­tza eta ingurumen arloan eskumena duen udal saileko zinego­tzi titularra izango da edo beste edozein zinego­tzi, arlo horretako eginkizunak eskuordetu gabe baleude. Lehendakariak bezala, lehendakariordeak ere Udalba­tzako edozein zinego­tzi­ren esku utz dezake kargua. Lehendakari kargua ­hutsik badago, edo bilkuran ez bada edo gaixorik badago, lehendakariordeak ordezkatuko du, hark besteren baten esku ­utzi ez badu.

3.    Zinego­tzi batzor­dekideak:

a)    Tokiko Garapen eta Merkatari­tzako zinego­tzi titularra.    

b)    Demokrazia Parte-har­tzaileko zinego­tzi titularra. 

c)    Berdintasuneko zinego­tzi titularra.          

d)    Udalean ordezkari­tza duten alderdi politiko guztietako ordezkari bana, salbu eta alkatearen, lehendakariordearen eta aholku batzor­dekide diren zinego­tzi ordezkarien alderdikoak.        

4.    Zinego­tziak ez diren batzor­dekideak:

a)    Udal hauteskundeetara aurkeztu eta ordezkari­tza lortu ez duten alderdi edo elkarte politikoko ordezkari bana.         

b)    Pasaiako auzotarren elkarteetako ordezkariak, lau barrutietatik bina; beraz, zor­tzi.

c)    Talde ekologista edo ingurumen arloko elkarteetako bi kide; ahal dela, udalerrikoak izan behar dute.

d)    Herriko ikaste­txe­etatik ordezkari bana.   

e)    Portu Agintari­tzako bi kide.

f)    Izaera orokorreko sindikatuetako ordezkari bat; ahal dela, udalerrikoa izan behar du.

g)    Arran­tza­rekin zerikusia duen sindikatu bateko ordezkari bat; ahal dela, udalerrikoa izan behar du.

h)    Aran­tza Kofradiako ordezkari bat.

i)    Ahalmen urrikoen elkarteetako bi ordezkari; ahal dela, udalerrikoak izan behar dute.

j)    Dendarien elkarteetako bi kide.

k)    Herri hedabideetako bi kide.      

l)    Pasaiako emakumeen elkarteetako bi kide.          

m)    Gazte elkarteetako bi kide.       

n)    Aurreko ataletan ordezkatuak ez dauden kultur, kirol, gizarte arloetako barruti bakoi­tzeko ordezkari bana.  

o)    Ondarearen kon­tser­bazioan interesa duten elkarteetako kide bat; ahal dela, udalerrikoak izan behar du.

p)    Hiri mugikortasuna hobe­tzea helburu duten elkarteetako kide bat; ahal dela, udalerrikoak izan behar du.     

q)    Edozein dela bere jatorria, etorkinen eskubideen aldeko lana egitea helburu duen elkarteetako ordezkari bat; ahal dela, udalerrikoak izan behar du.

r)    Antolaturik ez dauden herritarretatik, udal barruti bakoi­tze­tik kide bat, gaian duten interesagatik edota jakituriagatik Aholku Batzor­dean beren ikuspuntua ager dezaten.

s)    Udalerriko jubilatuen bi ordezkari.          

5.    Idazkaria: Hirigin­tza­ren arloan eskumena duen saileko udal-fun­tzionario arduraduna, edo hark bere ordez izenda­tzen duen fun­tzionarioa. Idazkariari Aholku Batzor­deari lagun­tzea eta aholkuak ematea dagokio, lehendakariaren zuzendari­tza­pean.

6.    Era berean batzor­dekide izango dira, eta botorik ez baina ­hitza izango dute, hirigin­tzako antolaketan ardura edo partaide­tza duten udal teknikariek eta hirigin­tzako planak idazteko ardura dutenek.

Aholku Batzor­dekideek, lehendakariak eta lehendakariordeak boto eskubidea dute.

Aholku Batzor­deak bere lana talde edo batzor­deetan antola dezake landu behar dituen gaien arabera, hartara herritarren partaide­tza indar­tzeko eta informazioa eta erabakiak herritarrengana hurbil­tzeko.  

8. artikulua.    Aholku Batzor­deko kideak izenda­tzea eta kargugabe­tzea.

1.    Alkateak izendatuko ditu kideak, baina izenda­tzeko proposamena atal hauetan ezarritakoaren arabera egingo da:    

a)    Zinego­tziak eskuorde­tze dekretuen arabera, alderdi politikoek proposatuta.

b)    Gainerako ordezkariak:

a.— Ordezkari­tza ez duten alderdi edo hautes elkarteetakoak, beraiek proposatuta.

b.— Elkarte edo erakunde ordezkariak, beraiek proposatuta.

c.— Herri elkarteak ez diren erakundeetako ordezkariak edo gizabanakoak izenda­tzeko alkateari zuzendutako proposamenak onartuko dira, eta Aholku Batzor­deak osoko bilkuran erabakiko du haiek onartu ala ez.

2.    Batzor­dekide izendatuak izan aurretik, per­tsona horiek kargua onartu beharko dute.

3.    Aholku batzor­dekide diren zinego­tziek, nolanahi ere, Udalba­tza­ren agintaldia amai­tzen denean, batzor­dekide izateari ­utziko diote.

4.    Gainerako batzor­dekideak lau urtez izango dira karguan. Dena den, kasu hauetan ere kargugabetu daitezke:           

a)    Espresuki uko egiten diotenean.

b)    Epai irmoz kargu publikoa bete­tzeko ezgaitasuna adierazten bada, edo desgaikun­tza kasuetan.

c)    Aholku Batzor­dekide beren karguagatik direnean, kargu hori gal­tzean kargugabetuko dira.

d)    Proposatu zituen erakundeak kargutik ken­tzean.

5.    ­Hutsik gera­tzen diren postuak izenda­tzeko erabili den modu berean beteko dira.

6.    Batzor­dean ordezkari­tza duten erakunde, elkarte edo alderdiei, ordezkariak izenda­tze­rakoan, irizpide hauek kontuan har­tzea proposatuko zaie:   

a)    Pasaiako auzo eta gizarte jardueran zer ibilbide izan duten.

b)    Pasaiakoak diren edo Pasaian bizi diren.

c)    Parekotasun irizpideak kontuan har­tzea.

9. artikulua.    Kalte-ordainak.

Aholku Batzor­dekideek ez dute haien eginkizunak bete­tze­agatik inolako ordainsaririk jaso­tzeko eskubiderik izango.

III. TITULUA

AHOLKU BATZOR­DEAREN ORGANOEN
EGINKIZUNEZ

10. artikulua.    Hauek dira lehendakariaren eginkizunak.

1.    Batzor­dearen eskumeneko gaietan indarrean dagoen legeria beteko dela berma­tzea.

2.    Batzor­dearen helburuak beteko direla ziurta­tzea.

3.    Batzor­dearen Osoko Bilkurak har­tzen dituen erabakiak beteko direla zain­tzea.

4.    Ohiko eta ezohiko bilkuren deialdiak erabaki­tzea eta gai zerrenda zehaztea.

5.    Batzor­dearen Osoko Bilkurak onar­tzen dituen eskariak, errekerimenduak eta jarduketak dagokion udal-organora bidera­tzea.

6.    Azter­tzen diren gaien arabera, egoki iri­tzi­tako per­tso­nak gonbida­tzea osoko bilkurara eta lan-batzor­deen bilkuretara. Gonbidatu horiek ­hitza izango dute baina ez botoa.

7.    Batzor­deko lehendakariari berez dagozkion eginkizunak.

8.    Eslei­tzen zaizkion bestelako eginkizunak.

9.    ­Batzorde guztietan bermatu behar da lehendakariaren presen­tzia, bera azalduz edo haren ordez beste kide bat.       

10.    7. artikuluan xedatu bezala, kideen hautaketa egiteko ahalmena.

11.artikulua.    Osoko bilkuretan lehendakariak dituen eginkizunak.

1.    Buru izatea, eztabaidetan modera­tzaile ari­tzea, bileren mar­txa ona zain­tzea eta, dagokionean, bidezko arrazoiak tarteko, bilerak etetea.

2.    Bozketan berdinketa gertatuz gero, kalitatezko botoaren bidez erabaki­tzea.

12. artikulua.    Lehendakariordearen eginkizunak.

Eginkizun nagusia lehendakariaren ordez ari­tzea izango du, hura ez dagoenean, kargua ­hutsik dagoenean edo gaixo dagoenean.

13. artikulua.    Aholku Batzor­dearen Osoko Bilkura.

1.    Osoko Bilkura da erabakiak har­tzeko organo gorena.

2.    Osoko Bilkurari dagokio:

a)    Batzor­dearen lan-programa egitea eta bere jardueren artean lehentasunak ezar­tzea.

b)    Bilkura-deialdiko aztergai guztiei buruzko iri­tzia ematea.

c)    Beraren jarduerari buruz, Udalba­tzari berriak eta aholkuak ematea.

d)    Bidezkoa bada, aurreko osoko bilkuraren akta onar­tzea, eta hurrengoan aztergaietan sar daitezkeen gaiak proposa­tzea.

e)    Batzor­deko lehendakariak eskatuta, zenbait organo berezik egingo dituzten txos­tenen berri izatea.

f)    Aholku Batzor­deari dagozkion eta beste organoren bati eman ez zaizkion bestelako eginkizunak.

g)    Egoki­tzat ­jotzen bada, egiturazkoa ez den antolamenduko edozein dokumenturi buruz informazioa eska­tzea.

14. artikulua.    Idazkaria.

Idazkaria Batzor­deko lehendakariaren zuzendari­tza­pean arituko da, eta eginkizun hauek izango ditu:

a)    Osoko bilkurarako deialdiak egitea eta horiekin batera eguneko aztergaiak eta aurreko bilkuraren akta bidal­tzea.    

b)    Batzor­deko osoko bilkuretan parte-har­tzea, hitza­rekin baina botorik gabe, bilkuren akta jaso­tzea eta lehendakariarekin batera akta horiek sina­tzea.

c)    Artxi­boko eta erregistroko lanak egitea eta idazkari izateagatik dagozkion bestelako eginkizunak.

15. artikulua.    Batzor­dekideen eskubideak.

Batzor­dekideen eskubideak hauek dira:

1.    Osoko bilkuretan ordezkari­tza izatea.

2.    Osoko Bilkurak hartutako erabakiak bete­tzeko egingo diren jardueren berri izatea.

3.    Batzor­deko aktak eta agiriak eskura izatea.

4.    Batzor­dean ekimenak eta interesak aurkeztu eta defenda­tzea.

5.    Batzor­dearen bilkuretan hitza­rekin eta botoarekin parte har­tzea.

6.    Proposamen bat egiteko informazioa behar izanez gero, Batzor­dearen bidez Udalba­tza­ren zerbi­tzuetan dagoen informazioa eska­tzea.

7.    Araudi honen arabera edo indarrean dagoen legeria aplikagarriaren arabera izango dituen gainerako eskubideak.

8.    Euskararen erabilera normal­tzeko Udal Ordenan­tza­ren 4. artikuluan jaso­tzen diren hizkun­tza eskubideak aitor­tzen zaizkie.

a)    Udalarekin eta haren mendeko erakunde guztiekin ahozko edota ida­tzizko harremana euskaraz izatea.       

b)    Udaleko edozein bileratan euskaraz egiteko.       

16. artikulua.    Batzor­dekideen betebeharrak.

Batzordekideen betebeharrak dira:

1.    Osoko bilkuretan parte-har­tzea eta hartutako erabakiak bete­tzeko batzor­deak bul­tza­tutako jardueretan lagun­tzea.   

2.    Batzor­dearen garapenaren eta sustapenaren alde egitea. 

3.    Baimenik gabe batzor­dearen izenean ez ari­tzea.  

4.    Araudian jasotakoa errespeta­tzea eta bete­tzea.

5.    Erakunde, elkarte edo taldeen kasuan, beraien estatutuetan egiten diren aldaketen berri ematea udalari, balitekeelako aldaketa horiek eragina izatea haien udalaren izendapenean.        

6.    Ordezkari den kidean edo haren elkartearen helbidean gerta daitezkeen aldaketen berri ematea.    

7.    Araudi honen arabera edo indarrean dagoen legeria aplikagarriaren arabera esleitu ahal zaizkien beste betebehar ­batzuk.

IV. TITULUA

JARDUTEKO ARAUBIDEA

17. artikulua.    Bilkurak.

1.    Aholku Batzor­dearen Osoko Bilkura ohiko batza­rrean bilduko da hiru hilean behin, eta bere eginkizunak bete­tzeko beharrezko ikusten duen guztietan. Horrezaz gain, lehendakariak proposatuta edo batzor­dekideen herenak eskatuta, ezohiko batza­rrean bilduko da.

2.    Aholku Batzor­dearen deialdia ohiko batza­rra baino hiru egun lehenago bidaliko zaie batzor­dekideei; ezohiko bilkurak direnean, berriz, bi egun lehenago, gai-zerrendarekin batera eta eztabaidarako behar den dokumentazioarekin.        


18. artikulua.    Quórum-a.

1.    Osoko Bilkura balio osoz eratuko da lehenengo deialdian, batzor­dekideen erdia gehi bat daudenean, bertan presente edo boto ordezkatuarekin.    


2.    Hala gerta­tzen ez bada, batzor­dea bigarren deialdian eratuko da, ordu erdi beranduago, batzor­dekideen herena bertan bada. Lehendakariak eta idazkariak bertan egon beharko dute nahitaez. Quorum hau bilkura osoan mantendu behar da.     

19. artikulua.    Eztabaidak

1.    Batzor­deko lehendakariak zuzenduko ditu batza­rrak eta eztabaidak eta behar diren neurriak hartuko ditu haiek egoki bidera daitezen.

2.    Araudi honen 14. artikuluan jasota geratu den bezala, Aholku Batzor­dekideei bilkuretan euskaraz ari­tzeko eskubidea aitor­tzen zaie.

Udaleko kargu politikoek, udal teknikariek eta hirigin­tzako plana idazten parte har­tzen duten teknikariek euskaraz nahiz gazteleraz egingo dute euren ahozko jarduna, euskararen erabilera normal­tzeko udal ordenan­tzako 18. eta 24. artikuluetan jasota dagoena berma­tzeko.    

20. artikulua.    Bozketak.

1.    Bozketak, oro har, ohi bezala egingo dira. Batzor­dearen Osoko Bilkurak erabaki dezake gai ­batzuetarako izenezko bozketa edo sekretua egitea.

2.    Botoa baiezkoa edo ezezkoa izango da, baina absteni­tzeko aukera ere egongo da.

3.    Botoa garbi eta ozen emango da eta ezingo da eginkizun hori beste batzor­dekide baten esku ­utzi.

4.    Erabakiak gehiengo soilez hartuko dira.

5.    Bozketan berdinketa gertatuz gero, beste bat egingo da, eta bigarren horretan berdinketa hausten ez bada, batzor­deko lehendakariak erabakiko du kalitatezko botoaz baliatuz.

6.    Bozketari ekin aurretik, batzor­deko lehendakariak argi eta zehatz adieraziko du zer bozka­tzen den eta botoa nola eman behar den.

7.    Bozketa amai­tzean, botoak idazkariak zenbatuko ditu eta emai­tza adieraziko du ozenki. Ondoren, lehendakariak hartu den erabakia emango du adi­tzera.

8.    Idazkariak erabakiak jaso­tzen dituen txos­tena egingo du eta hura dagokion hirigin­tza-espedientera bilduko du. Erabaki horiek izan ditza­kete hirigin­tza-antolaketako proposamen edo hautabide zeha­tzak, udalaren­tzat lotesle ez direnak.   

21. artikulua.    Lan-batzor­deak.

1.    6. artikuluan xeda­tzen den bezala, Aholku Batzor­dearen helburu eta eginkizunekin zerikusia duten unean uneko gaiak jorra­tzeko lan-batzor­deak osatu daitezke, batzor­dearen gehiengoak beharrezko­tzat joz gero.          

2.    Aholku Batzor­deak finkatuko du lan-­batzorde horien osaera, izena eta fun­tzionamendua.

3.    Lehendakari­tzak beharrezko –edo egoki– ­jotzen duen udal-aholkulari­tza teknikoa eskatuko du, baita kanpoko aholkulari­tza ere.

4.    Aztertutako gaien eta atera dituzten ondorioen berri emango diote lan-batzor­deek Aholku Batzor­deari.

22. artikulua.    Fun­tzionamenduko barne arauak.

Aholku Batzor­deak fun­tzionamenduko barne-arauak ezar ­ditzake eta lan-taldeak eratu haiei jarraiki, betiere araudi honetan ezarritakoa errespetatuz.

23 artikulua. Lekua eta aktak.

Aholku Batzor­dearen bilkurak udal-aretoetan egingo dira, txan­daka barruti bakoi­tzean, eta bilkura horietako bakoi­tza­ren akta egingo du idazkariak. Akta hori hamabost laneguneko epean bidaliko zaie batzor­dekideei, eta egiten den hurrengo bilkuran onartu beharko da.        

Udal Ordenan­tza­ren 11. artikuluari jarraiki, Aholku Batzor­deko aktak bi hizkun­tza ofizialetan bidaliko zaizkie batzor­dekideei.

24. artikulua.    Bitartekoak atxiki­tzea.

Hirigin­tza eta hiri berri­tze gaietan eskumenak dituen udal sailak emango ditu hari atxi­kia egongo den Aholku Batzor­deak behar bezala fun­tziona­tzeko beharko dituen giza eta bestelako baliabideak. Udal aurrekontuak kontu-sail bat izango du batzor­deak susta­tzen dituen jarduerak garatu daitezen

V. TITULUA

ESKU HAR­TZEKO BESTELAKO EKIMENAK

25. artikulua.    Informazio Batzor­deetako parte har­tzea.

Elkarteen Udal Erregistroan inskribatuak dauden elkarteek, hala eska­tzen badute, Hirigin­tzako Informazio Batzor­dera deituak izan daitezke gai zerrendako punturen baten gainean haien iri­tzia edo txos­tena jaso­tzeko. Gaiak ere proposa ditza­kete gai zerrendan sar­tzeko, lehendakariari Batzor­dea egin baino astebete aurretik bidalita, hark zerrendan sar ­ditzan.    


26. artikulua.    Herri-kon­tsulta.

Udalba­tzak gehiengo osoz onartu ondoren eta Tokiko Araubideko Oinarrien Legeko 71. artikuluan ezarritakoa betez, alkateak herri-kon­tsul­tara deitu dezake herritarrek beren iri­tzia azal dezaten hirigin­tza aldetik garran­tzi berezia duten gaietan edo oso eztabaidatuak direnetan.

Akordioa gehiengo osoz harturik, Aholku Batzor­deak erabaki dezake txos­tena egiteko aurkeztu zaion gairen batek bete­tzen dituela aurreko paragrafoan erreferendumera dei­tzeko ezar­tzen diren baldin­tzak.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

Araudi honetan espresuki aurreikusten ez denerako, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. Tituluko II. Kapituluan xedatutakoaren araberako fun­tzionamendua eta jarduna izango du Hirigin­tza eta Ingurumen gaietarako Aholku Batzor­deak. Gainerako xedapenetan, berriz, Toki Araubidearen Oinarriak arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak ezar­tzen duenari eta Tokiko Erakundeen Antolamenduko, Fun­tzionamenduko eta Araubide Juridikoko Erregelamenduak (2.568/1986 Errege Dekretuak) xeda­tzen duenari jarraituko zaio.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Araudi honetan ezarritakoa aplikatu eta gara­tzeko beharrezko aginduak emateko ahalmena emango zaio batzor­deko lehendakariari.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Herritarrek udal bizi­tzan nola parte har dezaketen arau­tzen duen arau honek izaera organikoa du Toki Araubidearen Oinarriak arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 70.bis artikuluan aurreikusitakoari jarraiki. Hirigin­tza eta Ingurumen gaietarako Aholku Batzor­dea Udalba­tza­ren erabakiz deuseztuko da indarrean den legeriari jarraiki.

AZKEN XEDAPENA

Ordenan­tza hau indarrean sartuko da, Udalak behin betiko onarpena eman, testua osorik Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hamabost laneguneko epea amai­tzen denean, Tokiko Araubidearen Oinarriak arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeko 65.2 artikuluarekin erlazionatua dagoen 70.2.an adierazten denari jarraiki.