Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

253. zenbakia Data 2007-12-31 35218 orria

7 UDAL ADMINISTRAZIOA

ASTEASUKO UDALA
Zerga ordenantzak, 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera. Behin betiko onespena.

ASTEASUKO UDALA

Iragarkia

Arautegiak eska­tzen duen jendaurreko erakustaldia amaitu eta inolako alegaziorik jaso ez delarik, 2007ko urriaren 24ean Udalba­tzak egindako Osoko Bilkuran, irmo­tzat eta behin betiko­tzat jo ditu 2008. urteko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo diren tipo, kuota, tarifa eta Ordenan­tza Fiskalen aldaketa hauek:   

1.  ZERGAK

1.1.  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuota zehazteko fun­tsezko elementuak arau­tzen dituen Ordenan­tza Fiskala.

Batza­rraren data: 2007ko urriak 24.

Behin-betiko onarpena: 2007ko abenduak 15.

Ordenan­tza­ren eranskina honela berrida­tzi da:

Ibilgailu mota eta poten­tzia koefizientea %2,02 Euroak

A)  Turismoak:

9 zaldi fiskal bitartekoak ...............................      36,42

9-11,99 zaldi f. Bitartekoak ...........................      72,84

12-13,99 zaldi f. Bitartekoak .........................    121,40

14-15,99 zaldi f. Bitartekoak .........................    169,96

16-19,99 zaldi f. Bitartekoak .........................    218,52

20 zaldi fiskaletik gorakoak ...........................    267,08

B)  Autobusak:

21 plaza bitartekoak .....................................    168,26

21-50 plaza bitartekoak ................................    239,65

50 plazatik goragokoak .................................    299,56

C)  Kamioiak:

1.000 kg. Bitarteko karga erabilgarria ............      85,40

1.000-2.999 kg. Bitarteko k.e ........................    168,26

2.999-9.999 kg. Bitarteko k.e. .......................    239,65

9.999 kg. Tik gorako k.e. ..............................    299,56

D)  Traktoreak:

16 zaldi fiskal bitartekoak .............................      35,69

16-25 zaldi f. Bitartekoak .............................      56,09

25 zaldi fiskaletik gorakoak ...........................    168,26

E)  Trakzio mekanikoko ibilgailuen atoi eta erdi-
atoiak:

750-1.000 kg. Bitarteko karga erabilgarria .....      35,69

1.000-2.999 kg. Bitarteko k.e. .......................      56,09

2.999 kg. Tik gorako karga erabilgarria .........    168,26

F)  Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak .............................................        8,92

Motozikletak: 125 z.k.bitartekoak ..................        8,92

Motozikletak: 125-250 z.k. bitartekoak ...........      15,29

Motozikletak: 250-500 z.k. bitartekoak ...........      30,60

Motozikletak: 500-1.000 z.k. bitartekoak ........      61,18

Motozikletak: 1.000 z.k. tik gora ....................    122,37

1.2.  Hirilurren balio gehikun­tza­ren gaineko zerga arau­tzen duen ordenan­tza fiskala.       

Batza­rraren data: 2007ko urriak 24.

Behin-betiko onarpena: 2007ko abenduak 15.

Era honetara aldatuko da ordenan­tzako eranskina:

Por­tzen­taia:

Euro

I.  Aldia:

a)  1-5 urte artekoa ......................................        3,60

b)  10 urte artekoa .......................................        3,40

c)  15 urte artekoa .......................................        3,10

d)  20 urte artekoa .......................................        2,90

II.  Tarifa:

Karga tasa: %8,6.

1.3.  Eraikun­tza, instalazio eta obrei buruzko zergaren ordenan­tza fiskala.

Batza­rraren data: 2007ko urriak 24.

Behin-betiko onarpena: 2007ko abenduak 15.

Era honetara aldatuko da ordenan­tzako eranskina:

Ondoren aipa­tzen diren hobariak onestu dira:

— Ezbehar naturalak direla medio ­etxea gal­tzen dutenei % 50 hobaria aplikatuko zaie, ondorengo baldin­tzak bete­tzen badira:

*  Etxea gal­tzen duen jabeak ezbeharra gertatutakoan bertan bizi beharko zen, eta eraikun­tza berria egiteko, jabe berdina izan beharko du.

*  Bost urtetako epea finka­tzea, ­etxea galdu zuenetik, berria eraiki­tzeko eskaera egiteko.

— %50 eko hobaria, eraikun­tza, instalazio eta obrak ezgaitasun bat duten per­tso­nen irisgarritasun eta bizigarritasun baldin­tzak errazten dituztenean.

Ondoren aipa­tzen diren baldin­tzak bete beharko dira:  

*  Ezgaitasun kalifikazioa eduki­tzea.

*  Mugikortasun baremoan, ­gutxienez, 7 puntu izatea. 

*  Kuota zehazteko, obraren aurrekontu osoa hartuko da kontuan, baldin eta obraren helburu bakarra eraikina ezgaitasunen bat duten per­tso­nen sarbide eta bizi baldin­tzak hobe­tzea bada.     

*  Obrak eraikina berri­tzeko helburua badute, baina aurrekontuan beste partida ­batzuk ere jaso­tzen badira ezgaitasunen bat duten per­tso­nen sarbide eta bizi baldin­tzak hobe­tzeko egoki­tza­penez gain, dagokion partidak bakarrik hartuko dira kontuan hobaria eskubidea duen kuota zehazteko. Horretarako, nahitaezkoa izango da aurrekontua ondo bereizita aurkeztea helburu hori duten obren zatian.       


2.  TASAK

Batza­rraren data: 2007ko urriak 24.

Behin-betiko onarpena: 2007ko abenduak 15.

2.1.  Zerbi­tzu publikoak eskaini eta jarduerak buru­tze­agatiko tasak arau­tzen dituen Ordenan­tza Fiskala.

2.1.1.  Ur horniketa.

Euro

Ur horniketa.

— Ur Kon­tsu­moa

*  Etxeko erabilerak:

60 m³ bitartekoa, sei hilabetean .....................      20,46

61 m³ tik 100 m³-kora, sei hilabetean, m³ bakoi­tza            0,39

100 m³ baina gehiago, sei hilabetean, m³ bakoi­tza             0,55

*  Industri, merkatal erabilerak:

90 m³ bitartakoa, sei hilabetean .....................      46,53

90 m³ baina gehiago, sei hilabetean, m³ bakoi­tza              0,62

*  Baserri, ganadu ustiapen erabilerak:

60 m³ bitartekoa, sei hilabetean .....................      17,82

61 m³tik 300 m³-kora, sei hilabetean, m³ bakoi­tza             0,36

300  m³ baina gehiago, sei hilabetean, m³ bakoi­tza            0,46

*  Borda, zalditoki etab.

60 m³ bitartekoa, sei hilabetean .....................      27,72

61 m³ tik 100 m³-kora, sei hilabetean, m³ bakoi­tza            0,51

100 m³ baina gehiago, sei hilabetean, m³ bakoi­tza             0,57

— Azpiegitura kanona:

­Etxez-etxe­koa, sei hilabete ...........................      20,59

Industri, merkatal, sei hilabete .......................      60,63

Baserri, ganadu ustiapen erabilerak, sei hilabete               20,59

— Kontadoreen alokairuen kanona:

­Etxez-etxe­koa, sei hilabete ...........................        2,36

Industri, merkatal, sei hilabete .......................        3,90

Baserri eta abelzain­tza, sei hilabete ...............        2,36

Borda, zalditoki etab., sei hilabete ..................        3,43

— Zisternaz egindako ur hornidura:

Per­tso­nal kon­tsu­morako (m³) ........................        0,34

Beste erabilpenak (igerileku) ........................        4,92

— Eransketarako eskubideak ..................      57,20

— Piszinak bete­tze­agatik .........................    114,40

Hobariak: Gizarte-ongizate batzor­deak proposatutakoak: (Ikus 1.Eranskina).    

2.1.2.  Zabor bilketa zerbi­tzua.

Euroak

­Etxez-­etxeko bilketa, sei hilabete ...................      48,80

Industria, Komer­tzio eta taberna bilketa, sei hilabete       
...................................................................      96,14

Baserri bilketa, sei hilabete ...........................      39,21

Hobariak: Gizarte-ongizate batzor­deak proposatutakoak. (Ikus 1. Eranskina).  

2.1.3.  Dokumentu luza­tze zerbi­tzua.

Fotokopi zerbi­tzua:

Euro

DIN A4 neurria, orri bakoi­tza (­txuri/bel­tza) ....        0,10

DIN A3 neurria, orri bakoi­tza (­txuri/bel­tza) ....        0,15

DIN A4 neurria, orri bakoi­tza (koloretan) ......        0,15

DIN A3 neurria, orri bakoi­tza (koloretan) ......        0,20

2.1.4.  Establezimenduen ireki­tze-lizen­tzien luza­tze zerbi­tzua.

— Tasa honetatik baserriak salbue­tsiak egongo dira.

2.1.5. Etxez-­etxeko lagun­tza zerbi­tzua.

— Lanegunak: 16,59 euro/ordua + KPI 2007

— Jai egunak: 19,91 euro/ordua + KPI 2007

Hobariak: Onuradunen ekarpenak:

— 2003 urtetik aurrerako eskaerak: 2003 urtarrilaren 16 ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako abenduaren 27ko 72/2002 Foru Dekretuan, adin nagusiko per­tso­nak ezinduen­tzako ­etxeko lagun­tza zerbi­tzuaren erabil­tzaileak egin behar duen ekarpena arau­tzeko Dekretuan ezarritako honako hauek: Ikus II. Eranskina.

— 2006. Urtetik aurrerako eskaerak: 2006ko abuztuaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako Asteasuko ­Etxeko lagun­tza zerbi­tzuaren Udal Araudian ezarritako honako hauek: Ikus III. Eranskina.

2.2.  Herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta haren aprobe­txa­mendu bereziari dagozkion tasen ordenan­tza fiskala.

Euro

2.2.1.  Udal Kiroldegia eta probaleku erabilpena.

2.2.1.1.  Kiroldegiko Abonuak:

— Urte osoko abonua:

Helduak ......................................................      95,00

Gazteak ......................................................      70,00

Jubilatuak ....................................................      50,00

— Hiru hilabeteko abonua: Guztien­tzat ..........      40,00

— Hilabeteko abonua: Guztien­tzat ................      20,00

— Eguneroko sarrera: Guztien­tzat ................        2,00

2.2.1.2.  Frontoiko ordua ..............................      12,00

2.2.1.3.  Frontoia areto futbolerako ...............      15,00

2.2.1.4.  Gimnasioko ordua erreserba ............      20,00

2.2.1.5.  Ping-pong ordua .............................        3,00

2.2.1.6.  Urteko ikastaroak:

— Aerobik ..................................................    140,00

— Mantenuko gimnasia ...............................    140,00

— Yoga ......................................................    140,00

— 3. Adinekoen­tzat gimnasia .......................      80,00

— Pilates ....................................................    140,00

— Ciclo indoor ............................................    140,00

2.2.2.  Kamioeien aparkalekuaren erabilpenagatik.

Asteasun ibilgailuen zerga ordain­tzen duen erabil
tzaileari .......................................................          
...................................................................      30,00

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga
erroldan ez dauden kamioi eta erremolkeak.       

Karga erabilgarriko 1.000 kg.baina ­gutxi ........    115,40

Karga erabilgarriko 1.000-2.999 kg bitartean .    198,26

Karga erabilgarriko 2.999-9.999 kg bitartean .    269,65

Karga erabilgarriko 9.999 kg baino gehiago ...    329,56

Asteasu, 2007ko abenduaren 15a.—Iñaki Amenabar Aramburu, Alkatea.

(1005)   (14028)

 

I. ERANSKINA / ANEXO I

 

2008 KO UR ETA ZABORREN TASEN HOBARIEN TAULA

TABLA PARA EL EJERCICIO 2008 DE BONIFICACION DE TASAS DE AGUAS Y BASURAS

 

Behartsuenei hobariak ematerakoan, bi ezaugarri hartzen ditugu kontuan:

A la hora de dar ayudas a los necesitados se tienen en cuenta dos conceptos:

 

1.     Zenbat kidez osatzen den familia, hau da, etxean zenbat persona bizi diren ( ezkerreko zutabea)

        Cuantos miembros tiene la unidad familiar, esto es, cuantas personas conviven en la familia ( tabla de la izquierda)

2.     Familiaren hilerako dirusarrerak zenbatekoak diren, Profesioarteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz ( lehen lerroak).

        Entrada económica mensual de la familia, comparando con el salarío mínimo interprofesional ( Primer párrafo) P.G.S.

        S.M.I. Urtero finkatzen du Madrilgo Gobernuak.

 

Hileroko soldata maila, Profesioarteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz.

Nivel de sueldo, Comparando con el salario minimo interprofesional.

 

 

PGS edo <

SMI .o <

PGS + % 10

SMI.+% 10

PGS +% 20

SMI + % 20

PGS +% 30

SMI + % 30

PGS +% 40

SMI + % 40

PGS + % 50

SMI + % 50

PGS + % 60

SMI + % 60

1-2

%100

%75

%50

%25

------

-------

-------

3

%100

%100

%75

%50

%25

---------

--------

4

%100

%100

%100

%75

%50

%25

---------

5

%100

%100

%100

%100

%75

%50

%25

6

%100

%100

%100

%100

%100

%75

%50

7

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%75

8 edo +

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

     O.E. edo G.L.L. kobratu eta kriterio hauen barruan ez diren kasuak banaka aztertuko dira.

        Si cobra R.B. o A.E.S., los no contemplados dentro de estas categorías se estudiarán caso por caso.

     Kontsumo min. = 60 m3 (sei hilabete).

        Consumo mín. = 60 m3 (seis meses).

 

Ondasun bata baino gehiago dituzten pertsonek ez dute hobaririk jasoko.

Las personas propietarias de más de un bien no cobrarán estas ayudas.

 

P.G.S.: Profesio arteko Gutxieneko Soldata

S.M.I.: Salario Minimo Interprofesional.

O.E.: Oinarrizko Errenta.

R.B.: Renta Básica.

G.L.L.: Gizarte Larriunetarako laguntzak.

A.E.S.: Ayudas de Emergencia Social.

 

 

 

 

II. ERANSKINA

                                    Libreki Gizartekintza Erabiltz.
Per kapita irabaziak erabil. (LGS) ekarpena ekarpeana

Hasta %100 SMI/LGS     %100          %97            %3

%101-%125 SMI/LGS     %100          %92            %8

%126-%150 SMI/LGS     %100          %85          %15

%151-%175 SMI/LGS     %100          %76          %24

%176-%200 SMI/LGS     %100          %65          %35

%201-%225 SMI/LGS     %100          %52          %48

%226-%250 SMI/LGS     %100          %39          %61

%251-%275 SMI/LGS     %100          %26          %74

%276-%300 SMI/LGS     %100          %13          %87

%300 SMI / LGS             %100            %0         %100

III. ERANSKINA

                   Ekarpena             Sarrerak

                   %1,50     EAEAP %110 arte

                   %4    EAEAP %111 - %115

                   %8    EAEAP %116 - %125

                   %15  EAEAP %126 - %150

                   %24  EAEAP %151 - %175

                   %35  EAEAP %176 - %200

                   %48  EAEAP %201 - %225

                   %61  EAEAP %226 - %250

                   %74  EAEAP %251 - %275

                   %87  EAEAP %276 - %300

                   %100          >EAEAP %300