Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

247. zenbakia Data 2006-12-30 29302 orria

7 UDAL ADMINISTRAZIOA

ASTEASUKO UDALA
2007ko zerga ordenantzak. Behin betiko onespena.

ASTEASUKO UDALA

Iragarkia

Arautegiak eska­tzen duen jendaurreko erakustaldia amaitu eta inolako alegaziorik jaso ez delarik, 2006ko azaroaren 8an Udalba­tzak egindako Osoko Bilkuran, irmo­tzat eta behin betiko­tzat jo ditu 2007. urteko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo diren tipo, kuota, tarifa eta Ordenan­tza Fiskalen aldaketa hauek:   

1.  ZERGAK

1.1.  Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kuotak zehazteko fun­tsezko elementuak arau­tzen dituen ordenan­tza fiskala.

Batza­rraren data: 2006ko azaroak 8.

Behin-betiko onarpena: 2006ko abenduak 21.

Ordenan­tza­ren eranskina era honetara aldatu da:

Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa zoru industrial edo ter­tziarioan: %0,60.

Gainerako hiri ondasun higiezinei aplikagarri zaien karga tasa: %0,26.

Landalur Ondasun Higiezinaren gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa: %0,83.

1.2.  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuota zehazteko fun­tsezko elementuak arau­tzen dituen Ordenan­tza Fiskala.

Batza­rraren data: 2006ko azaroak 8.

Behin-betiko onarpena: 2006ko abenduak 21.

Ordenan­tza­ren eranskina honela berrida­tzi da:

Ibilgailu mota eta poten­tzia koefizientea. %1,97 Euroak

A)    Turismoak:

9 zaldi fiskal bitartekoak ...............................      35,62

9-11,99 zaldi f. bitartekoak ............................      71,25

12-13,99 zaldi f. bitartekoak ..........................    118,76

14-15,99 zaldi f. bitartekoak ..........................    166,25

16-19,99 zaldi f. bitartekoak ..........................    213,76

20 zaldi fiskaletik gorakoak ...........................    261,26

B)    Autobusak:

21 plaza bitartekoak .....................................    164,60

21-50 plaza bitartekoak ................................    234,43

50 plazatik goragokoak .................................    293,04

Ibilgailu mota eta poten­tzia koefizientea. %1,97 Euroak

C)    Kamioiak:

1.000 Kg. bitarteko karga erabilgarria ...........      83,54

1.000-2999 Kg. bitarteko K.e .......................    164,60

2.999-9.999 Kg. bitarteko K.e. .....................    234,43

9.999 Kg.tik gorako K.e ...............................    293,04

D)    Traktoreak:

16 zaldi fiskal bitartekoak .............................      34,91

16-25 zaldi f. bitartekoak ..............................      54,87

25 zaldi fiskaletik gorakoak ...........................    164,60

E)    Trakzio mekanikoko ibilgailuen atoi eta erdi-atoiak:

750-1.000 Kg. bitarteko karga erabilgarria .....      34,91

1.000-2.999 Kg. bitarteko k.e. ......................      54,87

2.999Kg.tik gorako karga erabilgarria ............    164,60

F)    Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak .............................................        8,73

Motozikletak: 125 z.k.bitartekoak ..................        8,73

Motozikletak: 125-250 z.k. bitartekoak ...........      14,96

Motozikletak: 250-500 z.k. bitartekoak ...........      29,93

Motozikletak: 500-1000 z.k. bitartekoak .........      59,85

Motozikletak: 1000 z.k. tik gora .....................    119,70

1.3.  Hirilurren balio gehikun­tza­ren gaineko zerga arau­tzen duen ordenan­tza fiskala.       

Batza­rraren data: 2006ko azaroak 8.

Behin-betiko onarpena: 2006ko abenduak 21.

Era honetara aldatuko da ordenan­tzako eranskina:

Por­tzen­taia

1.[1]  Aldia:

a)    1-5 urte artekoa ....................................        3,6

b)    10 urte artekoa .....................................        3,4

c)    15 urte artekoa .....................................        3,1

d)    20 urte artekoa .....................................        2,9

2.  Tarifa:

Karga tasa ..................................................        8,32

2.  TASAK

Batza­rraren data: 2006ko azaroak 8.

Behin-betiko onarpena: 2006ko abenduak 21.

2.1.  Zerbi­tzu publikoak eskaini eta jarduerak buru­tze­agatiko tasak arau­tzen dituen Ordenan­tza Fiskala.

2.1.1. Ur horniketa

Euroak

1.  Ur horniketa.

1.1.  Ur Kon­tsu­moa.

1.1.1.  ­Etxeko erabilerak:

60 m³ bitartekoa, sei hilabetean .....................      18,60

61 m³ tik 100 m³-kora, sei hilabetean, m³ bakoi­tza            0,36

100 m³ baina gehiago, sei hilabetean, m³ bakoi­tza             0,50

1.1.2. Industri, merkatal erabilerak:

90 m³ bitartakoa, sei hilabetean .....................      42,30

90 m³ baina gehiago, sei hilabetean, m³ bakoi­tza              0,57

1.1.3.  Baserri, ganadu ustiapen erabilerak:    

60 m³ bitartekoa, sei hilabetean .....................      16,20

61 m³tik 300 m³-kora, sei hilabetean, m³ bakoi­tza             0,33

300 m³ baina gehiago, sei hilabetean, m³ bakoi­tza             0,42

1.1.4.  Borda, zalditoki etab.

60 m³ bitartekoa, sei hilabetean .....................      25,20

61 m³ tik 100 m³-kora, sei hilabetean, m³ bakoi­tza            0,47

100 m³ baina gehiago, sei hilabetean, m³ bakoi­tza             0,52

1.2.  Azpiegitura kanona:

­Etxez-etxe­koa, sei hilabete ...........................      18,72

Industri, merkatal, sei hilabete .......................      55,12

Baserri, ganadu ustiapen erabilerak, sei hilabete               18,72

1.3.  Kontadoreen alokairuen kanona:

­Etxez-etxe­koa, sei hilabete ...........................        2,15

Industri, merkatal, sei hilabete .......................        3,55

Baserri eta abelzain­tza, sei hilabete ...............
...................................................................        2,15

Borda, zalditoki etab., sei hilabete ..................        3,12

1.4.  Zisternaz egindako ur hornidura:

Per­tso­nal kon­tsu­morako (m³).........................        0,31

Beste erabilpenak (igerileku) ........................        4,48

1.5.  Eransketarako eskubideak ................      52,00

1.6.  Piszinak bete­tze­agatik ......................    104,00

Hobariak: Gizarte-ongizate batzor­deak propo-
satutakoak: (Ikus 1.Eranskina).  

2.1.2.  Zabor bilketa zerbi­tzua:

­Etxez-­etxeko bilketa, sei hilabete ...................      41,80

Industria, Komer­tzio eta taberna bilketa, sei hilabete       
...................................................................      83,60

Baserri bilketa, sei hilabete ...........................      34,10

Hobariak: Gizarte-ongizate batzor­deak propo-
satutakoak: (Ikus 1.Eranskina).  

2.1.3.  Julian Lizardi, baserri babestuko 2005. urterako koste/plaza

Hileko /koste/plaza .......................................    681,16

2.1.4.  Larrialdi apartamentua:

Egonaldia, hileko ..........................................    240,40

­Gutxieneko tasa ...........................................    120,20

2.2.  Herriko jabari publikoaren erabilera priba-tiboari eta haren aprobe­txa­mendu bereziari dagoz-kion tasen ordenan­tza fiskala.

2.2.1.  Udal Kiroldegia eta probaleku erabilpena:

2.2.1.1.  Kiroldegiko Abonuak:

— Urte osoko abonua:

Helduak ......................................................      95,00

Gazteak ......................................................      70,00

Jubilatuak ....................................................      70,00

Hiru hilabeteko abonua: Guztien­tzat ...............      40,00

Hilabeteko abonua: Guztien­tzat .....................      20,00

Eguneroko sarrera: Guztien­tzat .....................        2,00

2.2.1.2.  Frontoiko ordua ..........................      12,00

2.2.1.3.  Frontoia areto futbolerako ...........      15,00

2.2.1.4.  Gimnasioko ordua erreserba .......      20,00

2.2.1.5.  Ping-pong ordua .........................        3,00

2.2.1.6.  Urteko ikastaroak:

Aerobik .......................................................    120,00

Mantenuko gimnasia ....................................    120,00

Yoga. .........................................................    120,00

3. Adinekoen­tzat gimnasia ............................      80,00

Pilates .........................................................    120,00

Ciclo indoor .................................................    120,00

2.2.2.  Kamioeien aparkalekuaren erabilpenagatik:

— Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga erroldan ez dauden kamioi eta erremolkeak. 

Karga erabilgarriko 1.000 Kg. baina ­gutxi ......      89,55

Karga erabilgarriko 1.001-2.999 Kg bitartean    170,61

Karga erabilgarriko 3.000 - 9999 Kg bitartean ........        240,44

Karga erabilgarriko 10.000 Kg baino gehiago .    299,05

2007KO UR ETA ZABORREN TASEN
HOBARIEN TAULA

Behar­tsuenei hobariak ematerakoan, bi ezaugarri har­tzen ditugu kontuan:

1.  Zenbat kidez osa­tzen den familia, hau da, ­etxean zenbat persona bizi diren (ezkerreko zutabea).

2.  Familiaren hilerako dirusarrerak zenbatekoak diren, Profesioarteko ­Gutxieneko Soldatarekin konparatuz (lehen lerroak).

PGS urtero alda­tzen du Madrilgo Gobernuak.

 

 

 

Hileroko soldata maila, Profesioarteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz

Nivel de sueldo, Comparando con el S.M.I 

 

PGS edo <

SMI  .o <

PGS + % 10

SMI.+% 10

PGS +% 20

SMI + %  20

PGS +%  30

SMI + %  30

PGS +% 40

SMI +  % 40

PGS + % 50

SMI + %  50

PGS + % 60

SMI + %  60

1-2

 

%100

%75

%50

%25

------

-------

-------

3

 

%100

%100

%75

%50

%25

---------

--------

4

 

%100

%100

%100

%75

%50

%25

---------

5

%100

%100

%100

%100

%75

%50

%25

6

%100

%100

%100

%100

%100

%75

%50

7

 

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%75

 

8 edo  +

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

 

 

 

 

— IMI edo AES kobratu eta kriterio hauen barruan ez diren kasuak banaka aztertuko dira.

— Kon­tsumo min = 60 m³ (seihileko).

Ondasun bata baino gehiago dituzten per­tso­nek ez dute hobaririk jasoko.

Asteasu, 2006ko abenduaren 26a.—Iñaki Amenabar Aramburu, Alkatea.        (13116)