Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

117. zenbakia Data 2006-06-21 14581 orria

3 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

DGF - DIPUTATU NAGUSIA
Ekainaren 6ko 1/2006 FORU DEKRETUA ARAUDIA, Gipuzkoako Errepide eta bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzen duena.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

2006ko ekainaren 6ko 1/2006 FORU DEKRETU ARAU-EMAILEA, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzekoa.

Gipuzkoako Errepide eta Bideen 1994ko azaroaren 25eko 17/94 Foru Araua aldatzeko 2005eko abenduaren 2ko 11/05 Foru Arauko amaierako lehen xedapenaren arabera, Diputatuen Kontseilua baimenduta dago Gipuzkoako Errepideen eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua egiteko, 11/05 foru arau hori Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta ondorengo sei hilabeteko epearen barruan. Xedapen iragankor horrek Diputatuen Kontseiluari ematen dizkion beste ahalmenak dira, batetik, lege testuak erregulatu, argitu eta harmonizatzekoa eta, bestetik, 17/94 Foru Arauari orain arte egindako aldaketak testu berrian txertatzekoa. Azkenik, aldaketa horiek dira aipatu 11/05 foru araukoak, 17/94 Foru Araua aldatzen duen 2000ko abenduaren 28ko 7/00 Foru Araukoak eta bide azpiegiturak erabiltzeko kanona eta «Bidegi» Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia SA foru sozietate publikoaren zerga arloko araubide juridikoaren zenbait alderdi arautzen dituen 2002ko urriaren 3ko 7/02 Foru Arauaren lehenengo xedapen gehigarrikoak.

Bateratzen diren foru arau horiek erregularizatu, argitu eta harmonizatzeko egin behar diren aldaketez gain, beste batzuk ere egin behar dira zenbait irizpidek behartuta. Izan ere, testu horietako arauak garbi azaltzeko komeni da, esate baterako, genero ikuspegia lortzea, gizonezko eta emakumezkoen berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, hainbat termino zehaztea, beste zenbait testu argitzea, komunztadurako hutsegiteak zuzentzea, artikuluen zenbaki hurrenkera egoki lotzea eta, azkenik, arauak eta artikuluen baitan horiei buruz egiten diren aipamenak eta erreferentziak koordinatzea.

Horregatik guztiagatik, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bateratua egin da. Eranskin bezala doa eta gorago adierazi diren aldaketak jasotzen ditu, horrela betetzen delarik arauz emandako agindua.    

Horiek horrela, Lege Aholkularitzako Batzordearekin bat etorriz, Bide Azpiegituretarako Departamentuko foru diputatuaren proposamenez, eta Diputatuen Kontseiluak 2006ko ekainaren 6ko bileran eztabaidatu ondoren, honako hau,           

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra.  Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bateratua onartzen da, eranskinean azaltzen den hitzetan.

Xedapen indargabetzailea.

Honako xedapen hauek indarrik gabe geratzen dira:

1.1994ko azaroaren 25eko 17/94 Foru Araua, Gipuzkoako Errepide eta Bideena.

2.2000ko abenduaren 28ko 7/00 Foru Araua, Gipuzkoako Errepide eta Bideei buruzko 1994ko azaroaren 25eko 17/94 Foru Araua aldatzekoa.

3.2002ko urriaren 3ko 7/02 Foru Arauaren, bide azpiegiturak erabiltzeko kanona eta Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia SA foru sozietate publikoaren zerga arloko araubide juridikoaren alderdi batzuk arautzen dituenaren, lehenengo xedapen gehigarria.      

4.2005eko abenduaren 2ko 11/05 Foru Araua, Gipuzkoako Errepide eta Bideei buruzko 1994ko azaroaren 25eko 17/94 Foru Araua aldatzekoa.

Amaierako xedapena.

Foru dekretu arau hau eta onartzen duen testu bateratua, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean egongo dira indarrean.

ERANSKINA

GIPUZKOAKO ERREPIDE ETA BIDEEN FORU ARAUAREN TESTU BATERATUA

AURKIBIDEA

Aurretiazko titulua.        Xedapen orokorrak.

I. kapitulua.        Xedea, definizioak eta sailkapena.

1. artikulua.        Arauaren xedea.

2. artikulua.        Definizioak.

3. artikulua.        Gipuzkoako errepide eta bideen jabetza.           

4. artikulua.        Eskumena.

5. artikulua.        Gipuzkoako errepide eta bideen sailkapena.      

6. artikulua.        Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarearen Katalogoa.

II. kapitulua.       Bideen herri jabaria.

7. artikulua.        Gipuzkoako errepide eta bideen jabari araubidea.

8. artikulua.        Bideen herri jabaria noraino iristen den. Herri jabariko gunea.

9. artikulua.        Errepide eta bideen inbentarioak.

10. artikulua.       Desatxikitzea.

11. artikulua.       Jabetza aldaketak.

III. kapitulua.      Administrazioen arteko harremanak.

12. artikulua.       Administrazioen arteko koordinazioa eta lankidetza.

I. titulua.             Errepide eta bideen plangintzari buruzko arauak.

I. kapitulua.        Xedapen orokorrak.

13. artikulua.       Bide plangintzako agiriak.

14. artikulua.       Plangintza orokorrarekin, plangintza ekonomikoarekin eta lurralde plangintzarekin koordinatu beharra.

II. kapitulua.       Gipuzkoako Errepide Plana.

15. artikulua.       Gipuzkoako Errepide Planaren xedea eta izaera.

16. artikulua.       Tramitatzea eta onartzea. Argitaratzea.

17. artikulua.       Gipuzkoako Errepide Planaren ondorioak.

18. artikulua.       Aldatu eta berrikustea.

III. kapitulua.      Udal planak.

19. artikulua.       Udal planen xedea, izaera eta ondorioak.          

II. titulua.           Errepideak egin, hobetu eta ustiatzeari buruzko arauak.

I. kapitulua.        Proiektuak.

20. artikulua.       Eraiketa proiektuak. Edukia.

21. artikulua.       Eraiketa proiektuak tramitatzea eta onartzea.    

22. artikulua.       Eraiketa proiektuak onartzearen ondorioak.       

23. artikulua.       Aldez aurreko proiektuak. Aurreproiektuak eta trazatu proiektuak.

24. artikulua.       Informazio estudioak.

II. kapitulua.       Lursailen erabilgarritasuna. Desjabetzeak.

25. artikulua.       Ondasunak eskuratzea eta hartzea.

26. artikulua.       Desjabetzeak zilegitzea. Herri onura eta lursailak hartu beharra.

III. kapitulua.      Finantzaketa.

27. artikulua.       Finantza baliabideak.

28. artikulua.       Kontribuzio bereziak.

29. artikulua.       Auzolana.

IV. kapitulua.      Obrak egitea.

30. artikulua.       Udal lizentzia eta baimenak.

31. artikulua.       Obrak kontratatzea.

32. artikulua.       Mugatzea eta mugarriztatzea.

V. kapitulua.       Ustiaketa.

33. artikulua.       Ustiaketa. Kontzeptua.

34. artikulua.       Ustiatzeko erak.

35. artikulua.       Artapen planak.

36. artikulua.       Ustiaketa lanak.

37. artikulua.       Bide seinaleak.

III. titulua.          Errepide eta bideen erabilerari buruzko arauak.

I. kapitulua.        Errepide eta bideen ohiko erabilera.

38. artikulua.       Erabilera orokorra.

39. artikulua.       Erantzukizunak.

40. artikulua.       Erabilera orokorraren eta erabilera berezien mugak.

41. artikulua.       Bestelako erabilera eta aprobetxamenduak.

II. kapitulua.       Herri jabariko gunearen erabilera eta ustiaketarako baldintza orokor eta bereziak. Debekuak.

42. artikulua.       Baldintza orokorrak.

43. artikulua.       Sarbideak. Sarbide berriak irekitzea.

44. artikulua.       Sarbideak. Sarbideen ezaugarriak eta baldintzak.

45. artikulua.       Bazterbideak.

46. artikulua.       Errepide eta bideetako itxiturak.

47. artikulua.       Lurpeko eroanbideak.

48. artikulua.       Informazio seinaleak.

49. artikulua.       Aireko hariteria eta instalazioak.

50. artikulua.       Errepide eta bideen zerbitzurako instalazioak.

3. kapitulua.        Errepide eta bideei eta horien elementu funtzionalei eragindako kalteak.

51. artikulua.       Kalteen erantzukizuna.

52. artikulua.       Kalteak konpontzea.

IV. titulua.          Errepide eta bideen gune mugakideen erabilerari buruzko arauak.

I. kapitulua.        Errepide eta bideen babesguneak.        

53. artikulua.       Babesguneen luze-zabalera.

II. kapitulua.       Babesguneetako mugak, betebeharrak eta kargak

54. artikulua.       Printzipio orokorrak.

55. artikulua.       Mugak.

56. artikulua.       Betebeharrak eta kargak.

III. kapitulua.      Zenbait jarduera, lan eta obratarako baldintzak. Debekuak.

57. artikulua.       Eraiketa orokorrak.

58. artikulua.       Zerbitzuguneak eta gasolindegiak.

59. artikulua.       Kartelak, idazkunak eta errotuluak.

60. artikulua.       Finken itxiturak.

61. artikulua.       Lurpeko eroanbideak.

62. artikulua.       Eraikinak.

63. artikulua.       Hondakindegiak eta zabortegiak.

64. artikulua.       Berotegiak eta eraikin ez finkoak.

65. artikulua.       Lurketak. Indusketak.

66. artikulua.       Landaketak.

67. artikulua.       Zuhaitzen mozketa eta inausketa.

68. artikulua.       Aireko hariteria eta instalazioak.

69. artikulua.       Herriko bideak eta pasealekuak. Argiteria.       

IV. kapitulua.      Legezko zortasunak.

70. artikulua.       Zortasunak.

71. artikulua.       Kalte-ordainak.

V. kapitulua.       Xedapen bereziak.

72. artikulua.       Behin-behineko erabilera eta obrak.

73. artikulua.       Lerrokaduraz kanpoko eraikinak eta bestelako elementuak.

74. artikulua.       Publizitate debekua.

VI. kapitulua.      Bestelako babes arauak.

75. artikulua.       Plan bereziak eta ordenantzak.

V. Titulua.          Interbentzio eta kontroleko arauak. Koordinazioa hirigintza agiriekin.

I. kapitulua.        Xedapen orokorra.

76. artikulua.       Interbentzio eta kontroleko printzipio orokorrak.

II. kapitulua.       Baimenak.

77. artikulua.       Administrazioaren baimena.

78. artikulua.       Eskumena.

79. artikulua.       Izaera.

80. artikulua.       Jardunbidea eta ebazpena. Administrazioaren isiltasuna.

81. artikulua.       Tasak.

82. artikulua.       Bermeak.

83. artikulua.       Ondorioak.

84. artikulua.       Beste baimen batzuekin bat etortzea.

85. artikulua.       Indarraldia eta iraungipena.

86. artikulua.       Errebokazioa eta baldintzen aldaketa.

87. artikulua.       Baimenak etetea.

III. kapitulua.      Informeak.

88. artikulua.       Informea behar duten jarduketak.

89. artikulua.       Edukia.

IV. kapitulua.      Agindu eta debekuak.

90. artikulua.       Artapena eta hobekuntzak.

91. artikulua.       Eraispena.

V. kapitulua.       Emakidak.

92. artikulua.       Norberarentzako aprobetxamenduak. Lehiaketa.

VI. kapitulua.      Hirigintzako udal planekin eta agiriekin koordinatu beharra.

93. artikulua.       Hirigintzako planak eta bestelako agiriak egitea.

94. artikulua.       Hirigintzako planak eta agiriak onartzea. Derrigorrezko informea.

95. artikulua.       Indarrean dagoen plangintza egokitzea.

VI. titulua.          Defentsa eta zigor arauak.

I. kapitulua.        Urraketak.

96. artikulua.       Definizioa, sailkapena eta tipifikazioa.

97. artikulua.       Erantzuleak.

98. artikulua.       Gauzak lehengoan jartzeko eta zigortzeko neurriak.

II. kapitulua.       Jardunbidea eta zigorra.

99. artikulua.       Espedienteak irekitzea.

100. artikulua.     Baimenik gabeko jarduera eta erabilerak geldiaraztea edo etenik uztea.

101. artikulua.     Zigortzeko jardunbidea. Eskumena.

102. artikulua.     Espedientearen ebazpena.

103. artikulua.     Isunak.

104. artikulua.     Lehen bezala jarri beharra eta kalte-ordainak.

105. artikulua.     Iraungipena.

106. artikulua.     Derrigorrez bete beharra.

107. artikulua.     Erantzukizun penala. Agintaritza judizialaren esku-hartzea.

III. kapitulua.      Bideen herri jabariaren defentsa.

108. artikulua.     Bidegabeko edukitze pribatuak.

109. artikulua.     Ikerketa, mugaketa eta mugarri jartzea.

110. artikulua.     Edukitzaren berreskurapena.

Lehen xedapen gehigarria

Bigarren xedapen gehigarria.

Hirugarren xedapen gehigarria.

Laugarren xedapen gehigarria.

Lehen xedapen iragankorra.

Bigarren xedapen iragankorra

Amaierako lehen xedapena.

Amaierako bigarren xedapena.

Amaierako hirugarren xedapena.

AURRETIAZKO TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

I. KAPITULUA.  XEDEA, DEFINIZIOAK ETA SAILKAPENA

1. artikulua.Arauaren xedea.

1.Foru arau honen xedea Gipuzkoako errepideen eta bideen lege araubidea zehaztea da.          

2.Lurralde Historikoak aitorturik dituen ahalmenen eta eskumenen indarrez, Gipuzkoako errepideen eta bideen lege araubidearen barruan sartzen da errepideen eta bideen plangintza, finantzaketa, proiektu, eraikuntza, aldaketa, artapen, ustiaketa, erabilpen eta defentsarekin zerikusirik duen guztia eta haiek beren ingurunean ongi txertatzeari dagokiona.          

2. artikulua.Definizioak.

1.Arau honen ondorioetarako «errepideak» dira ibilgailu automobilen zirkulaziorako eta jendeak erabiltzeko egindako, atondutako eta proiektatutako herri jabetzako lehorreko komunikabide edo azpiegitura guztiak.      

2.Arau honen ondorioetarako «bideak» dira jendeak erabiltzeko dauden herri jabetzako lehorreko komunikabideak, baldin eta errepidetzat hartu ezin badira, zolatu gabe daudelako edo ez dituztelako betetzen ibilgailu automobilen zirkulaziorako egindako, atondutako edo proiektatutakoetan ohikoak diren ezaugarri eta betebehar teknikoak.         

Herri jabetzako mendibide eta basoko pistak, zolatuta egonda ere, «bide» izango dira arau honen ondorioetarako.           

3.Arau honen ondorioetarako ez dira ez errepide eta ez bide, honakoak:

a)Lur hiritarrean edo aldamenean dauden kale, plaza, pasealeku eta gainerako komunikabideak, non eta Foru Aldundiaren errepide sarean zeharbide gisa sartuta ez dauden.           

b)«Zerbitzuko bideak». Zerbitzuko bidetzat hartuko dira, nahiz eta herri jabetzakoak izan eta jendeak erabiltzeko irekiak egon, jabeen jarduera jakinetarako osagarri edo lagungarri izateko egindakoak direnean eta hala erabiltzen badira.           

c)Jabetza pribatuko errepide eta bideak, kasu guztietan.         

4.Foru arau honen ondorioetarako, galtzadako ertza edo kanpoko marra hau izango da: Zolatuta dagoen eta automobilak ibiltzeko den errepide zatiaren kanpoko ertza edo marra. 

Bideetan, galtzadako ertza edo kanpoko marra hau izango da: Baldin eta zoladurarik baldin badago, zolatuta dagoen zerrendaren kanpoko marra.

5.Laugunearen ertza edo kanpoko marra hau izango da: Errepide edo bideko luerauzketa edo lubetetako ezpondek eta, hala badagokio, bideen fabrika obretako eta horien zimenduetako kanpoko parametroek lursail naturalarekin duten intersekzioko marra.

Zubi, zubibide, tunel, egitura edo antzeko obretan, laugunearen ertza edo kanpoko marra hau izango da: Obren ertzak lursailaren gainean duen proiekzio bertikala.       

Lursail naturala errepide edo bidearen maila berdinean dagoenean, laugunearen ertza edo kanpoko marra hau izango da: Arekaren kanpoko marra eta, arekarik ez badago, bide zolatuaren kanpoko marratik 50 zentimetrora dagoen marra. Zolatu gabeko bideak direnean, laugunearen ertza edo kanpoko marra pasaerakoarena izango da.

6.Foru arau honetan aipatzen diren distantziak beti horizontalean eta errepide edo bidearen ardatzaren perpendikularrean neurtuko dira.

3. artikulua.Gipuzkoako errepide eta bideen jabetza.       

1.Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarearen Katalogoan sartutako errepide guztien jabe Foru Aldundia da.          

2.Arau honen menpeko gainerako errepide eta bide guztien jabe udalak dira.

3.Jendeak erabiltzeko irekita dauden lehorreko komunikabide guztiak herri jabetzakotzat hartuko dira.

4. artikulua.Eskumena.

Gipuzkoako errepideen eta bideen plangintza, eraiketa, aldaketa, artapena, ustiaketa eta defentsa, haien jabe diren administrazioei dagozkie. Nolanahi ere, Batzar Nagusiek haien gainetik ahalmena dute denek bete beharreko arauak emateko, eta foru arau honek berak ere eskumen jakin batzuk Batzar Nagusien esku uzten ditu.      

5. artikulua.Gipuzkoako errepide eta bideen sailkapena. 

Gipuzkoako errepideak eta bideak hiru kontzepturi begira sailkatzen dira: Jabetzari begira, funtzionaltasunari begira eta tipologiari eta ezaugarri teknikoei begira.

A.Jabetzari begiratuta.

Jabetzari begiratuta, bitan banatzen dira Gipuzkoako errepideak eta bideak:

1.  Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideak.

Foru Aldundia jabe duten errepideak dira eta «Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarea» deritzana osatzen dute.    

2.Udalen errepideak eta bideak.

Gipuzkoako udalen bat jabe duten errepideak eta bideak dira eta, denen artean, «Gipuzkoako Udalen Errepide eta Bide Sarea» osatzen dute.

B.Funtzionaltasunari begiratuta.

Gipuzkoako errepideak, funtzionaltasuna zein duten, honako sare hauetan banatzen dira:

1.Lehentasunezko Sarea (Sare Gorria):

Lehentasunezko Sarean (Sare Gorria), errepide hauek sartzen dira: Nazioarteko ibilbide direnak, Estatuko mugetara eta interes orokorreko portu eta aireportuetara doazenak, autonomi elkarte arteko bide luzeko trafiko handia hartzen dutenak, eta ibilgailu astun ugari edo barneko nahiz kanpoko garraiogai arriskutsuen kantitate nabarmena jasaten dutenak.         

2.Oinarrizko Sarea (Sare Laranja):

Oinarrizko Sarean (Sare Laranja), errepide hauek sartzen dira: Lehentasunezko Sarekoak izan gabe, ibilbide osoak osatuz Herrialde Historikoa egituratzen dutenak eta, zirkulazio handia izanik, beste herrialde historiko edo autonomi erkidego batzuekin komunikatzen direnak.

3.Eskualde Sarea (Sare Berdea):

Eskualde Sarean (Sare Berdea) errepide hauek sartzen dira: Eskualdeak ondoko eskualdeekin lotzen dituztenak, zirkulazio handiegirik izan gabe.

4.Sare Lokala (Sare Horia eta Sare Grisa)

Sare Lokalean, Gipuzkoako gainerako errepide guztiak sartzen dira, honela banatuta:

4.1.Sare Horian: Eskualde sarekoak izan gabe, udalerri desberdinetako biztanle guneak lotzen dituztenak edo udalerri barruan hirigunera eramaten dutenak.    

4.2.Sare Grisean: Aurreko sareetan sartzen ez diren guztiak.

Udal jabetzako errepideak, funtzionaltasunari begira, Sare Lokalekoak dira, hau da, Sare Horikoak edo Sare Grisekoak.

C.Tipologiari eta ezaugarri teknikoei begiratuta.

Tipologiari eta ezaugarri teknikoei begira, Gipuzkoako errepideak honela sailkatzen dira:

1.Autobideak:

Autobideak -proiektatuta, eginda eta seinaleztatuta dauden eragatik- honako ezaugarriak dituzten errepideak dira:

a)Ibilgailu automobilak bakarrik ibil daitezke bertan.   

b)Bi galtzada dituzte, zirkulazioaren noranzko bakoitzerako bana, biak elkarrengandik ongi bereiziak. Bereizketa, zirkulaziorako ez den lur zerrenda batez edo inoiz beste nolabait egina dute, puntu singular batzuetan edo aldi bateko egoeratan izan ezik.

c)Ez dute inolako errepide, bide, trenbide nahiz pasabiderekin maila bereko gurutzadurarik.

d)Aldameneko lurretara edo lurretatik autobidera sartzerik ez dago.

2.Autobiak:

Autobiak, autobideen betebehar guztiak izan gabe, honako ezaugarriak dituzten errepideak dira:

a)Bi galtzada dituzte, zirkulazioaren noranzko bakoitzerako bana, biak elkarrengandik ongi bereiziak, puntu singular batzuetan edo aldi bateko egoeratan izan ezik.

b)Ez dute inolako errepide, bide, trenbide nahiz pasabiderekin maila bereko gurutzadurarik.

c)Aldameneko lurretara edo lurretatik autobiara sartzerik ez dago. Sarrera-irteera jakin batzuk dituzte, tokiaren eta distantziaren aldetik mugatuak.

3.Errepide arruntak:

Aurreko sailetan aipatutako ezaugarriak betetzen ez dituzten errepideak dira.

Errepide arruntak erregelamendu bidez sailkatu ahal izango dira, eraikuntzaren eta diseinuaren aldetik zein ezaugarri dituzten begiratuta.

6. artikulua.Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarearen Katalogoa.

1.Gipuzkoako Foru Aldundiak eguneraturik edukiko du beti Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarearen Katalogoa.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarearen Katalogoan, Aldundiaren jabetzako errepide guztien zerrenda agertuko da, xehetasun guztiekin, bakoitzaren sailkapenaz gain identifikazioa eta izen ofiziala ere adierazten dituela.

Katalogo horretan sartzen ez diren errepideak Udalaren jabetzakoak eta eskumenekoak dira, eta errepide horien administrazioa eta artapena errepideak zeharkatzen duen udalerriko Udalari dagokio.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarearen Katalogoa eta haren egunerapen guztiak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.

2.Gipuzkoako udalek ere beren errepide eta bideen katalogoa onartu eta eguneraturik edukiko dute. Katalogo hori izango da oinarri arau honetan aurrerago aipatzen den inbentarioa egiteko.

3.Errepideen identifikazioa eta izena Euskal Autonomia Erkidego osoko erakundeek xedatutako eran eta mugakide ditugun herrialdeekin koordinatuta ipiniko dira.    

II. KAPITULUA.  BIDEEN HERRI JABARIA

7. artikulua.Gipuzkoako errepide eta bideen jabari araubidea.

Gipuzkoako errepideak eta bideak herri jabarikoak eta erabilerakoak dira. Beraz, ezin dira ez besterendu eta ez bahitu, eta ez dute preskribatzen. Haien jabetza eta haiek eraikitzeko, artatzeko edo ustiatzeko herri jarduketak ez daude inolako zergaren menpe.

8. artikulua.Bideen herri jabaria noraino iristen den. Herri jabariko gunea.

1.Galtzadaz gain, hau da, ibilgailuen zirkulaziorako gainazalaz gain, honako hauek ere errepideen parte dira eta, beraz, bideen herri jabarikoak: Lauguneko elementu guztiak (bazterbideak, bermak, arekak, pasealekuak, ezpondak eta lubetak, eustorma eta sostengu hormak, zubi, zubibide eta tunelak, egiturak eta gainerako fabrika obrak) eta, oro har, errepidea dela-eta egindako eraikuntza lan guztiak.

2.Errepidearen gainean, azpian eta ezker-eskuin dauden herri jabetzako lurrak ere errepidearen parte dira eta, beraz, bideen herri jabarikoak. Ezker-eskuin, herri jabetzako lurrak zortzi metroko zabalera izango du autobide, autobia eta, oro har, Lehentasunezko Sareko errepideetan (Sare Gorria), eta hiru metroko zabalera, berriz, gainerako errepideetan, beti laugunearen kanpoaldeko marratik neurtzen hasita.

3.Bideen herri jabarikoak dira, errepideen elementu funtzionalak direlako, honakoak:

a)Errepideetako seinaleak, tangak eta argiak.

b)Aforoak kontrolatzeko instalazioak.

c)Zamak pisatzeko eta kontrolatzeko instalazioak.      

d)Errepideen zerbitzurako dauden herri jabetzako aparkaleku eta atsedenlekuak.

e)Herri jabetzako zerbitzuguneak.

f)Errepideen zerbitzurako dauden eraikinak, hala nola kontrolguneak eta material eta makina biltegiak.  

g)Errepideak behar bezala artatzeko eta ustiatzeko dauden gainerako lursail, eraikin eta instalazioak.    

4.Bideei dagokienez, herri jabariak laugune guztia hartzen du, egitura, horma, fabrika obra eta gainerako elementu funtzional guztiak barne.

5.Foru arau honetan aurreikusitako ondorioetarako, errepideen nahiz bideen herri jabariko lur guztiek haien «herri jabariko gunea» osatzen dute.

9. artikulua.Errepide eta bideen inbentarioak.

1.Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udalek beren jabetzako bideen herri jabaria osatzen duten errepideen, bideen eta gainerako ondasun higiezinen inbentarioa beti eginik izango dute.

Inbentarioak agertu beharko du errepide edo bide bakoitzaren deskribapen ahalik eta zehatzena, luzera, hasierako eta bukaerako mugak eta ezaugarri orokorrak azalduko dituena, ahal dela aipatutako ondasunen mugaketa agiriak ere barne direla.

2.Inbentarioak formalki onartua behar du izan eta behar den bakoitzean zuzendu behar da, beti eguneraturik dagoela bermatzeko.

3.Gipuzkoako errepideak eta bideak Jabetza Erroldan inskribatzeko nahikoa izango da jabe den administrazioan fede publikoa emateko ahalmena duen pertsonak egindako ziurtagiri administratiboa, bertan argiro deskribatu beharko duelarik zein den ondasuna, onartutako inbentarioan oinarrituta.     

10. artikulua.Desatxikitzea.

1.Lursailak bideen herri jabaritik desatxikitzeko beharrezkoa da desatxikidura legezkoa eta egokia dela azalduko duen espedientearen berri jendeari eman eta, ondoren, xede horrekin ebazpen berezia ematea.

Erabilpen pribatuek ez dute eragingo desatxikidurarik bideen herri jabaritik, denbora luzean iraun badute ere.     

2.Antolamendu planen edo obra proiektuen ondorioz errepide zati batzuk ordezkatzeko beste batzuk egiten badira edo lur soberakinak geratzen badira, ordezkatutako edo soberan geratutako lurrak ez dira besterik gabe desatxikituta geratuko. Lur horiek bideen herri jabariari atxikita jarraituko dute, harik eta kontrakoa espresuki erabaki arte, artikulu honetako aurreko puntuan azaldu bezala tramitatu ondoren horri buruzko espedientea.

Bideen desatxikidura, ostera, erabaki berezirik gabe egin daiteke, baldin eta behar bezala onartutako hirigintza proiektu edo planak betetzean lehengo bideen ordez beste batzuk egiten badira.

3.Aurreko puntuetan esandakoa hala izanik ere, jabe den administrazioak desatxikidura berariaz erabaki gabe ere ondasunak trukatu ahal izango ditu eta ordura arte bideen herri jabarikoak ziren ondasunen ordez berriro ere herri jabarikoak izango diren balio bertsuko beste batzuk eskuratu.     

4.Desatxikidura eta truke jarduketak kasuan kasuko errepide eta bideen inbentarioan edota katalogoan jaso behar dira.  

11. artikulua.Jabetza aldaketak.

1.Jabetzaz udalenak diren errepideak Foru Aldundiaren errepide sarean sartu ahal izango dira, sare hori osatzeko han sartzea komeni denean.

Foru Aldundia errepidearen jabe egiten denean, haren elementu funtzionalak ere bereganatzen ditu, ez ordea han egon litezkeen beste instalazio batzuk, horiek udalarenak izaten jarraituko baitute, besterik erabaki ezean.

2.Aldundiaren errepideetako zeharbide edo bide-zatiek saihesbiderik edo ordezko ibilbiderik baldin badute, udalaren jabetzara aldatuko dira Foru Administrazioak hala erabakitzean.

Eskualdatzen diren bide-zatiei dagokienez, Foru Aldundiak erreserba eta babes araubide bat ezarri ahal izango du, hain zuzen ere eragozteko, titular berriak ibilgailuen zirkulazioan ezarritako mugen ondorioz, berez hiri barruko sarekoak diren trafikoak saihesbidera eramatea eta haren funtzionaltasuna oztopatzea. Udalaren berariazko eskumena izango da bidearen ustiaketa arrunta eta apartekoa, baina salbuetsita zirkulazio mozketa osoak eta haren kapazitatea oztopatzen duten neurri murriztaileak hartzea. Horrelako kasuetan, zirkulazio alorrean beste organo batzuei aitortutako eskumenak eragotzi gabe, Foru Aldundiaren organo eskudunaren baimena eskatu beharko da, foru arau honetan ezarritakoaren arabera.          

3.Jabetzaz Aldundiarenak diren Sare Lokaleko, hau da, Sare Horiko eta Sare Griseko errepideek osorik edo gehienean hiritar izaera dutenean, dagokion udalaren edo udalen jabetzara aldatuko ditu Aldundiak, beren luzera osoan.       

4.Sare Lokaleko, hau da, Sare Horiko eta Sare Griseko errepideak dagokion udalaren edo udalen jabetzapera aldatu ahal izango ditu Aldundiak, bere ustez errepideak ez badu udalerri mailakoa baino zabalagoko interesa.

5.Hiri bidearen izaera hartzen duten errepideen edo errepide zatien jabetza aldatzeko, katalogoan sartu edo handik ateratzeari buruz berariazko erabakia hartu behar du Foru Aldundiak, doakion udalari edo udalei entzun ondoren, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu behar da, emateko egintzaren aktarik gabe.

Aldundiaren sareko errepide bat edo errepide zati bat honako kasu honetan joko da hiri bidetzat: Herriko saihesbidea eraikitzearen ondorioz errepide horretako trafikoa gehienbat herri barrukoa denean, aipatu saihesbideak, eskualdaketaren gai den errepidearen edo zatiaren alternatiba izanik, Foru Aldundiaren errepideen sareari jarraipena ematen badio, zerbitzu maila hobea eskainiz.

Hiri bide izaera ez duen errepidea edo errepide zatia eskualdatu ahal izateko, doakion udalak edo udalek eskualdaketa onartzeko berariazko erabakia hartu behar dute. Jabetzaren eskualdaketa ez badute onartzen, Batzar Nagusiek erabakiko dute, kasuan kasuko ebazpenak eta alegazioak kontuan hartuta.           

6.Aurreko puntuetan aipatzen den jabetza aldaketarik egiten denean, ematen den errepidea edo errepide zatia egoera onean eman behar da.

III. KAPITULUA.  ADMINISTRAZIO ARTEKO HARREMANAK

12. artikulua.Administrazioen arteko koordinazioa eta lankidetza.

1.Gipuzkoako errepide eta bideetan eragina duten herri administrazioen jarduketak elkarren begirunez egingo dira koordinazioa, lankidetza, elkarri berri ematea eta bakoitzaren eskumenak zainduz. 

2.Udalak, hirigintzan eta ingurumenean dituzten eskumenen barruan, foru arau hau betetzen eta betearazten ahaleginduko dira eta beren udalerriko hiri edo lurralde antolamenduko arau gisa aplikatuko dute.

Udalek ukatu egingo dituzte foru arau honetan xedatutakoaren aurka dauden lan edo jarduketetarako eskatutako hirigintza edo jarduera lizentzia guztiak.

3.Errepide-bideen jabetza dagoenean utzirik, Aldundiak eta udalek akordioak eta hitzarmenak egin ahal izango dituzte errepideak eta bideak, eta bereziki zeharbideak, lankidetzan hobetzeko eta zaintzeko, erregelamendu bidez ezarriko diren terminoetan.

I. TITULUA

ERREPIDE ETA BIDEEN PLANGINTZARI
BURUZKO ARAUAK

I. KAPITULUA.  XEDAPEN OROKORRAK

13. artikulua.Bide plangintzako agiriak.

Gipuzkoako errepideen eta bideen plangintza egiteko honako agiriak erabili ahal izango dira:

a)Gipuzkoako Errepide Plana.

b)Udalen Errepide eta Bide Planak.

14. artikulua.Plangintza orokorrarekin, plangintza ekonomikoarekin eta lurralde plangintzarekin koordinatu beharra.

1.Gipuzkoako errepide eta bideen plangintzan Euskal Herriko Errepideen Egitasmo Orokorreko betebeharreko edukiak errespetatuko dira eta Autonomia Erkidegoko ekonomi, lurralde eta hiri plangintzarekin koordinatuta jokatuko da.   

Lurralde eta hiri antolamenduarekin beharrezkoa den koordinazio hori Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamendua arautzen duen legeriak eta foru arau honek agintzen duten bezala egingo da.

2.Gipuzkoako errepide eta bideen plangintza egiteko herrialde mugakideetako plan eta proiektuekin koordinazioa izan behar da, elkarreraginik duten jarduketei begira.           

II. KAPITULUA.  GIPUZKOAKO ERREPIDE PLANA        

15. artikulua.Gipuzkoako Errepide Planaren xedea eta izaera.

1.Xede hauek ditu Gipuzkoako Errepide Planak:         

a)Foru Aldundiaren errepide sarearen helburu orokorrak ezartzea.

b)Errepide horiek beren sailkapenari begiratuta zer ezaugarri izatera jo behar duten zehaztea.

c)Planean ezarritzako helburuak betetzeko, aldi jakin batean errepideetan aurrera eraman beharreko jarduketa programak egitea.

2.Gipuzkoako Errepide Planak «lurraldeko sektore plan» izaera izango du Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduari buruzko legerian xedatutakoaren ondorioetarako.

16. artikulua.Tramitatzea eta onartzea. Argitaratzea.

1.Gipuzkoako Errepide Plana Foru Aldundiak prestatuko du eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduari buruzko legerian lurraldeko alorreko planak nola tramitatu behar diren ezartzen den eran tramitatuko da.

2.Gipuzkoako Errepide Planaren behin betiko onarpena Batzar Nagusiek emango dute foru arau moduan.         

3.Batzarretara bidali aurretik, honako tramiteak bete behar ditu Gipuzkoako Errepide Planak:   

a)Jendeari berri ematea, gutxienez bi hilabetez, herritarrek izan dezaten alegazioak eta iradokizunak egiteko aukera.      

b)Plana aditzera ematea Gipuzkoako udal guztiei, herrialde mugakideetako administrazio guztiei eta Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrari, jendeari berri emateko aldian gehi beste hilabeteko epean, ongi deritzeten alegazio eta iradokizunak egin ahal izan ditzaten haiek ere.

c)Horien ondoren, Errepide Plan Orokorraren Batzordeak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduarenak nork bere txostena egitea.

d)Aurreko tramiteetan jasotako alegazio, iradokizun eta oharpenak aztertu ondoren, Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak plana onartzea. 

4.Gipuzkoako Errepide Plana indarrean sartzeko, xedapen zatia osorik argitaratu behar da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratzea eragotzi gabe.

17. artikulua.Gipuzkoako Errepide Planaren ondorioak.

1.Gipuzkoako Errepide Plana errespetatu behar dute nola herri administrazioek hala partikularrek.        

2.Foru Aldundiari dagokionez:

a)Foru Aldundiak Gipuzkoako Errepide Planean ezarritako helburuetara egokituko ditu errepideen alorreko bere jarduketak.

b)Foru Aldundiak planeko programetan aurreikusitako jarduketak egingo ditu gutxienez.

c)Ezingo da ez errepide eta ez saihesbide berririk egin eta daudenak ezingo dira ez autobide eta ez autobia bihurtu, jarduketa horiek Gipuzkoako Errepide Planean aurreikusita ez badaude.

Puntu honetan xedatutako ondorioei begira, ez da errepide berritzat hartuko lehendik dauden errepideak zabaltzea eta hobetzea eta trazatua funtsean aldatu gabe aldatzea edo egokitzea.

3.Udalen lurralde eta hiri antolamenduko planetan Gipuzkoako Errepide Planeko zehaztapen eta aurreikuspenak errespetatu behar dira, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduari buruzko legerian ezartzen den moduan.

4.Udalen errepide eta bide planetan ezingo da egon Gipuzkoako Errepide Planaren kontrako zehaztapenik.        

18. artikulua.Aldatu eta berrikustea.

1.Plana onartzen duen foru arauan adieraziko da zein zehaztapen aldatu ahal izango dituen Foru Aldundiak jendeari berri emanda edo eman gabe eta Batzar Nagusiei jakinarazi besterik egin gabe, eta zein diren, jendeari berri eman ondoren, Batzar Nagusiek onartu behar dituztenak.

2.Gipuzkoako Errepide Planak dauden baliabide ekonomikoetara egokitu behar du une oro.

3.Gipuzkoako Errepide Plana, indarrean dagoen bitartean egiten zaizkion aldaketez gain, berriro aztertu beharko da egoera aldatu delako komenigarri ikusten denean eta, nolanahi ere, bertan jasotako jarduketa programen epeak bukatu baino urtebete lehenago.         

4.Gipuzkoako Errepide Plana aldatzeko, lehen onarpenerako egindako tramite berdinak bete behar dira.

5.Euskal Herriko Errepideen Egitasmo Orokorrean sartzen bada Gipuzkoako Errepide Planean jasota ez dagoen betebeharreko edukirik, eduki horiek Gipuzkoako Planean jasotakoaren gainetik indarra izango dute eta beren arabera aldatu edo moldatu beharko da, berehala, Gipuzkoako Errepide Plana.

III. KAPITULUA.  UDAL PLANAK

19. artikulua.Udal planen xedea, izaera eta ondorioak.   

11.Gipuzkoako udalek beren errepide eta bideentzako Errepide eta Bideen Udal Planak egin ahal izango dituzte, Gipuzkoako Errepide Planaren xede berarekin edo antzekoarekin.

2.Udalen errepide eta bide planek «plan berezi» izaera izango dute, indarrean dagoen hirigintzako legeriak aurreikusitako ondorioetarako.

3.Izaera horrekin bat etorriz, udalen errepide eta bide planak tramitatzeko, hirigintzako legeriak plan berezien tramitaziorako ezartzen dituen urratsak beteko dira.

II. TITULUA

ERREPIDEAK ETA BIDEAK EGIN, HOBETU ETA USTIATZEARI BURUZKO ARAUAK

I. KAPITULUA.  PROIEKTUAK

20. artikulua.Eraiketa Proiektuak. Edukia.

1.Errepideak eta bideak egiteko, artatzeko eta hobetzeko lanetarako, eta kontratazio publikoa arautzen duen legeriak aurreikusten dituen kasuetan, lanak hasi aurretik haien eraiketa proiektu teknikoa onartu behar da, egingo diren lan guztiak behar den xehetasunarekin azalduko dituena.   

2.Eraiketa proiektuak Autonomia Erkidegoan bete beharrekoak diren arau teknikoei lotuko zaizkie eta, lanen izaera zein den, halako azterlanak jaso behar dituzte (geologikoak, geoteknikoak, hidrologikoak, egiturazkoak edo zirkulazioari eta segurtasunari buruzkoak), lanak egiterakoan eta geroagoko funtzionamenduan ustekabekorik eta arazorik sor ez dadin.   

3.Proiektuetan, kokatzen diren natura edo hiri ingurunearekiko errespetua eta harmonizazioa zaintzeko, ingurumenaren alderdiak eta kultura ondarea babestekoak aztertuko dira, ingurumen eragina ebaluatzeko prozedurari buruz indarrean dagoen legeriaren arabera.

4.Sare Gorriko eta Sare Laranjako errepide edo saihesbide berriak egiteko proiektuetan azalduko dira, lehengoez gainera eta beharrezkotzat jotzen badira, bazterlekuei eta zerbitzu eta atsedenlekuei dagokienez egindako aurreikuspenak.

5.Desjabetzeak egin behar izanez gero, zilegi izan daitezen, eraikuntza proiektuetan zehazki eta banaka-banaka agertu behar dute erasaten diren eta hartu edo erosi beharrekotzat jotzen diren lur, eraikin eta gainerako ondasun eta eskubideak.          

21. artikulua.Eraiketa proiektuak tramitatzea eta onartzea.

1.Obrak direla-eta lurraren afekzio berriak egin behar izanez gero, eraiketa proiektuaren berri eman behar zaio jendeari hilabetez, behin betiko onarpenaren aurretik.

Tramite hori ez da beharrezkoa baldin eta proiektua tokiko hobekuntza txikiak egiteko bada eta erasandako lurra jarduketa aurrera daraman administrazioarena bada.

2.Jendeari berri emateko tramitea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta gutxienez herrialdeko egunkari zabalduenetako batean iragarri behar da.

3.Jendeari berri emateko aldian edonork ezagutu ahal izango du proiektua eta iradokizunak edo alegazioak egin ahal izango ditu lanen onura, ikusmoldea eta ingurunearekin bat datorren ala ez gai hartuta.

4.Jendeari berri emateko tramitean dagoen proiektua aditzera emango zaie eskumenak erasan lekizkiekeen herri erakunde edo departamentuei eta, bereziki, erasandako udalei, aipatutako epean eman dezaten proiektuari buruzko adostasun edo desadostasun txostena eta egoki deritzeten alegazio edo iradokizunak egin ditzaten.          

5.Proiektuetan, gainera, ingurumen eragina ebaluatzeko prozedura jarraituko da, araudi aplikagarriaren arabera.

6.Tramite horiek bete ondoren, Foru Aldundiak edo udal eskudunak, jasotako alegazio, iradokizun eta oharpenak ikusi ondoren, lanei buruzko erabakia hartuko du eta, bidezkoa bada, tramitatutako proiektua behin betiko izaeraz onartuko du.    

7.Udalen bat ados ez badago, proiektuaren onarpenak arrazoitua beharko du izan.

8.Proiektuek lurraren afekzio berririk ez badakarte, jendeari berri emateko tramitea eta udalei aurretik aditzera ematekoa ez dira nahitaezkoak.

22. artikulua.Eraiketa proiektuak onartzearen ondorioak.

l.Foru Aldundiak edo udalek eraiketa proiektuak onartzen dituztenez geroztik badute obrak berehala egiteko eskubidea, beti ere proiektuak goian adierazi bezala tramitatu badira.      


Obrak hasi ahal izango dira, baita indarrean dagoen hirigintza plangintzarekin desadostasunak egon arren ere, baldin eta proiektuak aurrera eramaten dituen jarduketak Gipuzkoako Errepide Planean aurreikusita badaude.

2.Onartutako proiektuek erasandako lurren erreserba ekarriko dute, bost urtetarako.

Epe horrek dirauen bitartean inongo administraziok ez du emango proiektuko aurreikuspenekin bateragarriak ez diren eraiketetarako edo lurraren erabilera iraunkorretarako baimenik, ez lizentziarik, ez zilegidurarik.

Arau honetako III eta IV. tituluetan herri jabariko guneetarako eta babesguneetarako ipintzen diren mugapenak ezartzeko orduan, errepidea proiektuan ageri den bezalakoa dela joko da eta gune horietan egin nahiko diren jarduera, lan edo obrak V eta VI. tituluetan aurreikusitako interbentzio eta kontrol arauen eta defentsa eta zigor arauen mendean egongo dira.    

3.Gipuzkoako Errepide Planeko edo Errepideen Plan Orokorreko zehaztapenak aurrera eramateko egindako proiektuak bete beharrekoak izango dira udalen hirigintza proiektuak egiteko eta onartzeko orduan eta, desadostasunik egonez gero, haiek gainetik egongo dira.

4.Aipatu diren ondorioez gain, eraikuntza proiektuen onarpenak titulu honetako 2. kapituluan aurreikusten diren desjabetzeak zilegi egiteko ondorioa izango du.           

23. artikulua.Aldez aurreko proiektuak. Aurreproiektuak eta trazatu proiektuak.

1.Administrazioak «aldez aurreko proiektuak» egin, tramitatu eta onartu ahal izango ditu, lurraren erreserbari, zilegidura, baimen eta lizentziarik ez emateari eta herri jabariko gune eta babesguneetarako eta hirigintza kalifikaziodun guneetarako aurreikusita dagoen mugaketa araubideari dagokienez aurreko artikuluko 2. eta 3. puntuetan aurreikusten diren ondorioen eragina aurreratzeko xedez. Aldez aurreko proiektu horietan behar adinako doitasunez zehaztu behar dira, gutxienez, zein diren proiektatutako obrek erasandako lurrak.

2.Aldez aurreko proiektuak 21. artikuluaren arabera tramitatuko eta onartuko dira.

Ingurumen eraginari buruzko deklarazioa egitea derrigorrezkoa denean, aldez aurreko proiektua onartzeko tramitearekin batera egin beharko da.

3.Aldez aurreko proiektuen onarpenak aipatutako ondorioak eragingo ditu eta, erasaten diren eta hartu edo erosi beharrekotzat jotzen diren lur, eraikin eta gainerako ondasun eta eskubideak zehazki eta banaka-banaka ageri badira, proiektua onartzeak, aurreko artikuluko 4. puntuan aurreikusi bezala, desjabetzeak zilegi egiteko ondorioa izango du.

4.Aldez aurreko proiektuak artikulu honetako 2. paragrafoan agindutakoari jarraituz tramitatu eta onartuz gero, eraiketa proiektua onartzeko ez da ez jendaurreko informazio tramiterik ez entzunaldi tramiterik egin behar, eta ezta ingurumenaren gaineko deklarazio berririk ere, aldez aurreko proiektuak onartzeko jardunbidean jada eginda badago.        


5.Aldez aurreko proiektua tramitatzeko eta onartzeko aukera erabili denean, eraikuntza proiektua onartzeak ez du balioko lur erreserbaren eta ondoriozko mugapenen bost urteko epea luzatzeko.        

6.Foru arau honen ondorioetarako, aldez aurreko proiektu izaera dute 1/2.000 edo handiagoko eskalako aurreproiektuek eta errepideei buruzko bestelako lege eta arauek aipatzen dituzten trazatu proiektuek.

24. artikulua.Informazio estudioak.

1.Eraikuntza proiektua eta aldez aurreko proiektua tramitatu aurretik, batez ere ingurumenaren gaineko eraginaren deklarazioa behar den kasuetan, administrazio esku-hartzaileak, egoki ikusten badu, informazio estudio bat egingo du eta jendeari haren berri emango dio. Estudio horretan, bide arazoren bati eman dakizkiokeen soluzioak definitu eta oro har baloratzeko erabilitako datuak eta egindako analisia ezagutaraziko dira.          

2.Informazio estudioaren tramitazioak hiritarrek eta erakundeek erabakiak hartzeko prozesuan parte hartuko dutela bermatzeko balioko du.

3.Informazio estudioek ez dituzte sortuko aurreko artikuluan aldez aurreko proiektuetarako aurreikusi diren ondorio juridikoak eta ez dituzte lotuko administrazioak erabakiak hartzeko garaian.

II. KAPITULUA.  LURSAILEN ERABILGARRITASUNA. DESJABETZEAK

25. artikulua.Ondasunak eskuratzea eta hartzea.

1.Obrak egiteko beharrezkoak diren lur, eraikin eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, aldi baterako hartzea eta lehengo zerbitzuak berriro jartzeko edo berriak ipintzeko zortasunak ezartzea desjabetuz egingo da.           

2.Behar diren ondasun eta eskubideak eskuratzeko beste bide batzuk izan daitezke trukea, salerosketa edo, bidezkoa denean, zuzeneko okupazioa eta lagapena ere, hirigintzako legerian aurreikusita dauden eran eginda.

26. artikulua.Desjabetzeak zilegiztatzea. Herri onura eta lursailak hartu beharra.

1.Errepide proiektuak onartzeak berekin dakar, derrigorrezko desjabetzeen ondorioetarako, obrak herri onurako deklaratzea bai eta, erasandako lur, eraikin eta gainerako ondasun eta eskubideak dokumentazioan zehazki eta banaka ageri badira, haiek hartu edo eskuratu beharrekotzat jotzea eta zortasunak ezartzen edo aldatzen direla deklaratzea ere.         

2.Lur, eraikin eta bestelako ondasun eta eskubideak hartu edo eskuratu beharraren eta zortasunak ezarri beharraren deklarazioa egiterakoan kontuan hartuko dira obrak egiteko, zerbitzuak berriro ipintzeko, eta gerora behar bezala ustiatzeko beharko diren jardueretarako hartu edo eskuratu beharko diren guztiak.

3.Proiektuak onartzerakoan zilegi egiten da, baita, proiektuak izan ditzakeen aldaketek erasandako lurzati, eraikin, ondasun eta eskubide guztiak desjabetzea, baldin eta proiektua ez bada funtsez aldatzen eta, beti ere, erabakia hartu aurretik pertsona edo erakunde interesatuei behar den eran eta hamabost eguneko epea jarrita berri eman bazaie, jakinarazpenaren bitartez edo Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, alegazio eta iradokizunak egin ditzaten.

4.Zilegitasun horrek, halaber, barruan hartuko ditu kontratazio administratiboaren legerian aurreikusten diren obra osagarrien proiektuak ere, horiek tramitatzerakoan eta onartzerakoan aurreko zenbakian xedatutakoa bete bada.

5.Desjabetze ondorioetarako herri onurakotzat hartzen dira errepideen mugakide diren edo errepideen bi ertzetan dauden jabetza pribatuko lur eta ondasun guztiak. Laugunearen ertzetik edo kanpoko marratik kontatzen hasita, tarte horrek zortzi (8) metroko zabalera izango du Lehentasunezko Sareko (Sare Gorria) errepideetan eta autobide eta autobietan, eta hiru (3) metrokoa, berriz, gainerako errepideetan.

6.Desjabetze ondorioetarako herri onurakotzat hartuko dira ondoko lur eta ondasunak ere:

a)Errepideetako babesguneetan dauden lursail eta ondasunak, errepide zerbitzuko jardueretarako beharrezkoak direnak eta, herri jabetzakoak izanez gero, bideen herri jabarikoak izango dira.

b)Errepideetako babesguneetan dauden lursail eta ondasunak, bidearen herri jabarirako edo bide segurtasunerako arriskugarri direnak edota, kenduz gero, errepidearen kapazitatea gehitzeko balioko dutenak.

c)Egun dauden sarbideak edo aurreikusita daudenak berrantolatzeko behar diren lursail eta ondasunak.

7.Ondasun eta eskubide horiek banaka hartzeko premia desjabetzen duen administrazioak aitortu behar du, derrigorrezko desjabetzea arautzen duen legerian aurreikusitako eraren eta tramiteen arabera.

III. KAPITULUA.  FINANTZAKETA

27. artikulua.Finantza baliabideak.

1.Errepideak eta bideak egiteko, hobetzeko eta artatzeko obrak, sarbideak antolatzekoak eta, oro har, errepide eta bide horien funtzionamendu eta artapen egokiak ziurtatzeko behar diren jarduketa guztiak, administrazio jabeak finantzatuko ditu bere aurrekontuetatik, beste entitate publiko nahiz pribatuetatik lor daitekeen laguntzarik eragotzi gabe. 

2.Obrak finantzatu ahal izango dira, baita, hirigintzako legeriak aurreikusten dituen bestelako bideetatik ere.       

3.Baldin eta obrek eta, bereziki, zerbitzuetarako sarbide eta bideek pertsona edo izaki juridiko jakinei onura berezirik badakarkie, haiei kontribuzio bereziak jartzea erabaki daiteke, beti ere zerga horiek arautzen dituen legeriak ezartzen dituen betebeharrak betetzen direnean.

4.Obrak finantzatzeko, administrazioak zuzeneko kudeaketako araubidean ustiatu ahal izango ditu errepideak.   

5.Administrazioak erabaki dezake obren finantzaketa pribatua ere, eta, horretarako, ustiaketa zeharkako gestio bitartez egitea.

28. artikulua.Kontribuzio bereziak.

1.Kontribuzio bereziak ezarriz gero, subjektu pasibo izango dira egindako jarduketek onura zuzena dakarkieten pertsona edo izaki juridikoak eta, bereziki, errepide edo bideko muga ondoko lur edo establezimendu jabeak eta komunikazioa hobetzen zaien auzo edo etxeguneetako jabeak.

2.Kontribuzioen oinarri zergagarria ezartzeko, proiektuaren kostu osoaren ondorengo portzentajeei jarraituko zaie:         

a)Oro har, 100eko 25eraino.

b)Zerbitzu bideetan, 100eko 50eraino.

c)Lursail, etxegune eta establezimendu jakinen sarbideetan, 100eko 90eraino.

3.Subjektu pasiboek ordaindu beharko dituzten kuoten zenbatekoa ipintzeko, honako irizpideak hartuko dira kontuan:      

a)Onura duten lursailen azalera edota fatxadaren edo aurrerantz geratzen den aldearen luzera.

b)Eraikigarritasun koefizientea eta lur hiritar eta hiritargarrietako edo hiritartzeko gai direnetako erabilera motak.

c)Lursail, establezimendu edo etxeguneak zenbateraino dauden errepide edo bidetik hurbil.

d)Kontribuzio bereziak ezartzeko zer egoera partikular dauden kontuan hartuta jarritako gainerako irizpideak.    

29. artikulua.Auzolana.

Auzotarren onuran errepide eta bideak hobetzeko lanak auzolanean egiten direnean, udalek materialak eta bestelako baliabide ekonomiko eta teknikoak ipini ahal izango dituzte haiei laguntzeko.

IV. KAPITULUA.  OBRAK EGITEA

30. artikulua.Udal lizentzia eta baimenak.

1.Errepideak egiteko, artatzeko eta hobetzeko lanek eta haien ustiapenarekin zerikusi zuzena dutenek ez dute udalen hirigintza baimenaren beharrik, ez eta obra aurreko kontrol egintzaren beharrik, eta ezingo dira geldiarazi ez eten epailearen aginduz besterik.           

2.Lanak Foru Aldundiak egitekoak badira, hasi aurretik jakinaren gainean jarriko dira erasandako udala edo udalak, larrialdi arrazoiengatik ezinezko gertatzen ez bada, behintzat.       


31. artikulua.Obrak kontratatzea.

1.Obrak kontratatzerakoan, kontratazio publikoa arautzen duen legerian xedatzen dena beteko du administrazioak.         

2.Lizitaziorako deia egin daiteke esleipena egiterako lurrak erabilgarri egongo direla aurreikusten denean.

32. artikulua.Mugatzea eta mugarriztatzea.

Obrak bukatutakoan, lurren afekzio berririk baldin badakarte, behar bezala mugatu eta mugarriak ipini beharko dira, beti.

V. KAPITULUA.  USTIAKETA

33. artikulua.Ustiaketa. Kontzeptua.

Errepide eta bideen ustiaketan jarduera hauek sartzen dira: Errepidea edo bidea artatu eta mantentzea, errepidea edo bidea bera eta erabiltzailea ahalik eta gehien babestea, bide seinaleak jartzea, sarrera-irteerak antolatzea, bideen herri jabariaren erabilpenari mugak ezartzea eta kontrolatzea eta baita babesguneetako lurzoruaren erabilera arautzea, baimenak ematea eta zigortzea ere.

34. artikulua.Ustiatzeko erak.

1.Errepide eta bideak beren jabe den administrazioak ustiatuko ditu, zuzenean.

2.Gipuzkoako udalen errepide eta bideen ustiaketa udalek kontsortzio edo mankomunitateen esku utzi ahal izango dute, halakoak eratzea komeni dela uste badute.         

3.Era berean, erakunde autonomoak edo sozietate publikoak ere eratu ahal izango dira eta jabe den administrazioak haien esku jarri ahal izango du bere errepide eta bideen ustiaketa.

4.Errepideak emakida sistemaz ere ustiatu ahal izango dira, bai eta herri zerbitzuen zeharkako kudeaketarako aurreikusita dauden bestelako sistemen bitartez ere.

Zeharkako kudeaketako kontratuan erabakiko da ustiaketa zein arau juridiko-administratiboren eta ekonomiko-finantzarioren arabera egingo den eta mozkinak eta ustiaketa arriskuak nola banatuko diren.

5.Zerbitzugune publikoak errepidearekin batera nahiz bereizirik ustiatu ahal izango dira, eta haien ustiaketarako aurreko puntuetan aipatutako edozein formula hartu ahal izango da.

35. artikulua.Artapen planak.

1.Errepide eta bideen jabe diren administrazioek edo, kasua bada, ustiaketaren ardura duten entitateek behar bezala kontrolatu behar dute errepide eta bideen artapen egoera nolakoa den eta zer gorabehera eta kalte izan dituzten, eta, aldian behin, artapen planak egingo dituzte, bertan beren kontura egin beharreko jarduketak adierazirik.

2.Artapen planetan ekitaldi ekonomiko bakoitzean egin beharko diren jarduketak jasoko dira, honako gaien inguruan:      

a)Lauguneak eta fabrika obrak zaintzea eta egokitzea.           

b)Bidezoruak sendotzea eta birgaitzea.

c)Instalazioak, bide seinaleak eta tangak jartzea.

d)Trafikoak antolatzea.

e)Errepide, bide eta bazterren tratamendua, estetikari eta inguruari begiratuta, eta ingurumenaren gaineko azterlanen ondorioz erabakitako neurri zuzentzaileen mantenimendua.          

3.Artapen planetan arreta berezia jarriko da istripu indize handieneko bide-zatietako segurtasuna hobetzeko balioko duten jarduketetan.    

36. artikulua.Ustiaketa lanak.

1.Errepide eta bideen jabe den administrazioak edo entitate ustiatzaileak errepidea edo bidea eta herri jabariko bestelako elementuak egokiro ustiatzeko behar diren lan guztiak egin ditzake, nahiz zuzenean nahiz hirugarrenen bitartez.      

2.Zirkulazioari erasaten dioten obren berri emango zaio gai horretan eskumena duen administrazioari, behar den eran lagun dezan.

37. artikulua.Bide seinaleak.

1.Errepide edo bidearen jabe den administrazioari, eta ez beste inori, dagokio zirkulazioa behar bezalakoa eta erabiltzaileentzako informazioa egokia izan dadin zer seinale jarri erabakitzea.

2.Beste entitate edo pertsona publiko nahiz pribatuen seinale onuragarriak ipintzea eta artatzea interesatuei dagokie, aurretik errepide edo bidearen jabe den administrazioaren baimena dutela.

3.Aurreko bi puntuetan xedatutakotik kanpo geratzen dira larrialdietako behin-behineko seinaleak.

4.Errepideetan jartzen diren seinaleek eredu ofizialekin bat etorri behar dute, beti.

III. TITULUA

ERREPIDE ETA BIDEEN ERABILERARI
BURUZKO ARAUAK

I. KAPITULUA.  ERREPIDE ETA BIDEEN OHIKO ERABILERA

38. artikulua.Erabilera orokorra.

1.Herritar guztiek daukate Gipuzkoako errepide eta bideetan barrena ibiltzeko eskubidea, trafiko eta zirkulazioari buruzko lege, arau eta seinaleak errespetatuz.

2.Bidesaria edo erabilpen eskubideengatiko sari bat ezarri ahal izango da Gipuzkoako errepide eta bideetan barrena ibiltzeagatik.

39. artikulua.Erantzukizunak.

1.Zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko araudian xedatutakoarekin bat etorriz, erabiltzailea Gipuzkoako errepide eta bideetan barrena dabilenean, bere arriskuz eta menturaz dabil eta berea du erantzukizuna.

2.Hala eta guztiz ere, beren ondasun edo eskubideetan zauririk edo kalterik jasaten dutenek administrazioak edo errepide-bideen ustiatzaileek beren betebeharretan izan duten ohiko edo ohiz kanpoko funtzionamendu dela medio, zauri edo kalte horiengatik ordaina jasotzeko eskubidea daukate, legeak aurreikusten dituen terminoetan.

3.Administrazioak edo ustiatzaileak ez dute gertatutako zauri edo kalteengatik erantzukizunik izango, baldin eta ezinbesteko arrazoirik egon bada edo gertaeren erruduna kaltetua bera edo beste norbait izan bada.    

40. artikulua.Erabilera orokorraren eta erabilera berezien mugak.

1.Gipuzkoako errepide eta bideetan barrena ibiltzeko ez da egongo, normalean, zirkulazioari eta bideko segurtasunari buruzko legeriak eta aplikazio orokorreko gainerako lege, arau eta ordenantzek ipinitako mugak besterik.

2.Bidearen jabe den administrazioak, hala ere, errepidean edo bidean ibiltzeko zenbait muga ipini ahal izango dizkie ibilgailu jakin batzuei edo denei, errepidearen edo bidearen egoerak, segurtasunak edo zirkulazioaren gorabeherek hala eskatzen dutenean eta, mendietan, ingurunea babestu beharrak eskatzen duenean.

Mugak izan daitezke errepidean edo bidean barrena ibiltzeko debekua nahiz baldintza jakinetan ibili beharra, edota administrazioaren baimena behar izatea.

Mugak beti bide, errepide, bide-zati edo ibilbide jakinetarako ezarri behar dira eta, ahal dela, aldi baterako.        

3.Salbuespen gisa, errepide edo bidearen jabe den administrazioak baimena eman ahal izango du aurreko puntuan xedatutakoaren arabera ipinita dauden muga espezifikoak, ibilgailuen neurriarengatik, daraman kargarengatik edo beste zerbaitengatik, betetzen ez dituzten ibilgailuak errepide edo bidean ibili ahal izan daitezen. Horrelako kasuetan, administrazioak espresuki emandako baimena behar du ibilgailuak, eta arau honetako V. tituluan xedatu bezala eskatu eta emango da baimen hori.

41. artikulua.Bestelako erabilera eta aprobetxamenduak.

1.Bideen herri jabarian ez dago zirkulatzekoa eta ibiltzekoa beste eskubiderik, eta hori aipatu diren baldintzetan. Bideen herri jabarian bestelako erabilpen edo aprobetxamendurik egin ahal izateko, derrigor beharko dute izan beren izaeragatik bertan kokatu beharrekoak, zirkulazioarekin bateragarriak, eta segurtasuna eta erosotasuna mugatuko ez dutenak.


Errepide eta bideetako galtzada, areka eta bazterbideetan ezingo da onartu inolako erabilpen eta aprobetxamendurik, non eta behar-beharrezkoa ez den errepide edo bideko sarbideetarako, maila desberdinetako gurutzaduretarako eta oinezkoentzako edo ibilgailuentzako pasabideetarako.

Salbuespen gisa, eta beste aukerarik ez dagoenean, baimena emango da lan, obra edo zerbitzuetarako behar-beharrezkoak diren okupazioak –aldi batekoak edo eperik gabekoak– egiteko.

2.Aurreko atalean aurreikusitako erabilpen eta aprobetxamenduak, errepide edo bidearen jabe den administrazioak edo ustiatzaileak eginak ez badira, errepidearen jabe den administrazioak espresuki emandako baimenarekin edo emakidekin bakarrik egin daitezke, foru arau honetako V. tituluan xedatzen den eran.

Gipuzkoako errepide eta bideen, haietako elementu funtzionalen eta herri jabariko gainerako ondasunen erabilera eta aprobetxamenduetarako emandako baimenak eta emakidak beti egongo dira administrazioak, ondasun horien babeserako eta funtzionamendu onerako, jarri nahi dituen baldintzen menpe.        

3.Erabilera eta aprobetxamenduetarako hurrengo kapituluan zehazten diren baldintzak ipiniko dira, baimen edo emakidan espresuki besterik esaten ez denean.      

II. KAPITULUA.  HERRI JABARIKO GUNEAREN ERABILERA ETA USTIAKETARAKO BALDINTZA OROKOR ETA BEREZIAK. DEBEKUAK          

42. artikulua.Baldintza orokorrak.

1.Aurreko artikuluan adierazten diren jarduera, lan eta erabilerak, galtzadari edo bideen herri jabariko bestelako elementuei erasaten dietenean, errepide edo bideko zirkulazioa, ahal dela, ez galarazteko eta ez zailtzeko moduan egin behar dira.

2.Obrek edo erabilerek errepideetako zirkulazioari erasaten diotenean edo diezaioketenean, indarrean dagoen arautegia beteko da, obretako seinaleak eta tangak ipintzeari, eta obren babesari, garbitasunari eta bukaerari buruzkoa.

3.Aparteko izaera duten erabilera eta aprobetxamenduak direnean eta bideen herri jabariari erasaten diotenean, bidearen jabe den administrazioak ez du hartuko bere gain erantzukizunik, baldin zirkulazioaren ondorioz edota errepidean, bidean edo beren elementu funtzionaletan egiten diren artapen edo ustiapen nahiz hobekuntzako edo eraikuntzako obren ondorioz, obretan edo instalazioetan ezer hausten, matxuratzen, hondatzen edo kalteturik gertatzen bada.

4.Bideen herri jabariko erabilera eta aprobetxamenduen jabe diren erakunde edo pertsonek izango dute erantzukizuna, beren instalazioek errepideari, bideari, haietako elementu funtzionalei edo erabiltzaileei kalterik edo zauririk eragiten badiete.

5.Instalazioen jabe diren entitate edo pertsonak behartuta daude, gainera, instalazioak aldatzera, baldin eta errepide edo bideari kalterik egiten badiote, edota errepide edo bideak aldatzeko edo hobetzeko proiekturen batek beharrezko egiten badu.

43. artikulua.Sarbideak. Sarbide berriak irekitzea.

1.Foru errepide baterako sarbidetzat jotzen dira:

a)Errepideak bere zerbitzu bideekin edota foru sarekoak ez diren beste bideekin dituen loturak.

b)Ibilgailuen zuzeneko sarrera-irteerak hiriguneetara eta industriaguneetara nahiz lursail eta onibar mugakideetara.

2.Foru sareko errepideetarako sarbideak mugatu eta sarbideak eraiki daitezkeen tokiak derrigorrezko izaeraz erabaki ahal izango ditu administrazioak. Orobat, lehendik dauden sarbideak berrantolatzea sustatu ahal izango du, errepideen ustiapena eta bide segurtasuna hobetzearren. Horrelakoetan, betiere, bidearen segurtasun baldintzetan eta zerbitzu mailan duten eragina baloratuko da bereziki.

3.Debekatuta dago zuzeneko sarbide berriak eraikitzea edo irekitzea autobideetan eta autobietan, baldin eta ez badira gasolindegi eta zerbitzuguneetarako edo herri jabariko guneetarako. Ez da baimenduko zuzeneko sarbiderik egitea ez lotuneen adarretara eta bidegurutzeetara ez eta abiadura aldatzeko lerroetara.

4.Errepide arruntetan, hainbat kasu bereizten dira:      

a)Hirigintzako jarduketetatik egindako sarbideak. Halakotzat jotzen da hirigintzako plangintzaren garapenetik edo interes orokorreko zerbitzu publikoen azpiegituretatik eratorritako edozein hirigintza jarduera edo ekintza, baina familia bakarreko edo biko etxebizitza bakartuak eta nekazaritza ustiategi txikiak salbuetsita. Irizpide orokor gisa, ez dute zuzeneko sarbiderik izango, ez bada sistema lokal edo orokor baten bitartez eta sistema hori ez badago diseinatua, hain zuzen ere, zirkulazio emarien banaketarik onena ziurtatzeko eta loturak ekar ditzakeen eragin negatiboak minimizatzeko. Loturaren tipologia inguruko errepideen eta inguruko alderdietako zirkulazio emarien eta ezaugarrien araberakoa izango da. Zuzeneko sarbidea baimendu ahal izango da behar adina zuritua dagoenean ezin dela bestelako sarbiderik egin eta kokatzekoa den lekuarengatik zirkulazioari nabarmen eragiten ez dionean.

b)Nekazaritza bideetatik, familia bakarreko edo biko etxebizitza bakartuetatik, nekazaritza ustiategi txikietatik eta bestelako bide publikoetatik egindako sarbideak. Definizio honetan sartuta daude nekazaritza bideak, abelbideak, auzo bideak eta, kolektibitate bati zerbitzua ematen diotela eta udalerri mailatik gorako sareren batean sartuta ez daudela, ibilgailuentzako diren bestelako bideak. Mugatu egingo dira:

i)Ikuspenarengatik. Sarbide guztiek errepidean izango duten ikuspenak handiagoa izan beharko du sarbidea dagoen aldeko lerroan eta noranzkoan gelditzeko behar den distantzia baino. Distantzia horrek hartzen duen errepide zatian ikuspen osoa eduki beharko da bazterbidearen kanpoko ertzetik hiru metroko distantziara sarbidean dagoen edozein oztopori dagokionez. Ezkerretara biratzea baimendua dagoenean, ikuspen distantzia handiagoa izango da gurutzaketa distantzia baino.

ii)Beste sarbideetara dagoen distantziarengatik. Sarbideen artean, errepideak beste bide publiko edo pribatuekin dituen loturak barne, gutxienez 150 metroko distantzia egongo da.

5.Sarbide berritzat hartuko dira aldatzen edo eraberritzen direnak, baldin eta aldaketak edo eraberritzeak aurrekoen funtzionaltasuna aldatzen badu.

6.Arau honen ondorioetarako ez dira sarbide berritzat joko lehendik dauden sarbideen ordez egindakoak, funtzionaltasuna aldatzen ez bazaie. Kasu horretan egindako sarbideak ezingo dira erabiltzeko ireki, ordezkatzen duten sarbide zaharra itxi arte.

7.Aurreko puntuetan xedatutakotik kanpo daude obretarako edo zabortegietarako behin-behineko sarbideak, baldin eta lehendik dagoen besteren bat ezin bada erabili edo erabiltzea ez bada komeni. Behin-behineko sarbideak egiteko baimenean nahi eta nahi ez zehaztu beharko da epea, urtebetetik gorakoa izango ez dena, eta epea bukatzean berehala kendu beharko da sarbidea.

8.Hirigintzako plangintzaren berrikuspenaren edo aldaketaren ondorioz lur eremu hiritarrezinen bat birsailkatzen bada eta han sarbide baimenduak dituzten lursailak eta jabetzak baldin badaude, sarbideon baimena iraungita geratuko da automatikoki, eta sarbideen plan bat eduki beharko da, aurreko zenbakietan ezarritako baldintzak beteko dituena.     

44. artikulua.Sarbideak. Sarbideen ezaugarriak eta baldintzak.

1.Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideetan egiten edo aldatzen diren sarbideek aplikagarri zaizkien arau teknikoetan ezartzen diren ezaugarri eta baldintza guztiak bete behar dituzte eta, nolanahi ere, honakoak:

a)Sarbidearen eta errepidearen lotuneko barne erradioak, biraketaren noranzkoan, 9 metro behar ditu gutxienez.

b)Sarbidearen malda errepideko galtzadatik, eta, egonez gero, bazterbide edo arekatik, hasi eta lehen 10 metroetan ez da % 4koa baino handiagoa izango.

c)Sarbidearen lehen 10 metroak asfaltoz, hormigoiez edo antzeko materialen batez bukatuak behar dute izan.

d)Lotunetik hasi eta lehen 10 metroetan, sarbideak 5 metroko zabalera eduki behar du, gutxienez.

Pisuzko arrazoiak egonez gero eta salbuespen bezala, beste ezaugarri batzuek dituzten sarbideak onartu ahal izango dira.           

2.Sarbideko ura errepidera iritsi baino lehen bildu behar da eta errepidera heltzen eta lauguneari erasaten utzi gabe modu egokian bideratu.          

3.Sarbideetako seinaleak errepide edo bidearen jabe den administrazioak agintzen duen bezala jarriko dira.        

4.Administrazioak seinalatuko du lotunea zehazki zein puntutan egingo den, zirkulazio segurtasunaren beharrei jarraituz.

5.Errepide motari eta bertako eta sarbideko zirkulazioa zenbatekoa den begiratuta, administrazioak hurrengo baldintzetakoren bat edo batzuk ezarri ahal izango ditu:    

a)Azelerazio edo dezelerazio lerroak eskuin sarrera-irteeretarako.

b)Lerro bereziak ezker biraketetarako.

c)Maila desberdineko lotuneak.

d)Beste soluzio berezi batzuk, esate baterako, biribilguneak eta semaforoak.

6.Errepide batera ematen duten bide partikularretan edo zerbitzubideetan, sarbideak behar bezala antolatzeko, administrazioak, baimena ematerakoan, baldintza gisa jar dezake, maniobrak egiten uzteko edo inguruko finketara joateko, aurrerago beharrezkotzat joko dituen erabilera mugapenak, bidezorrak edo kargak ipini ahal izatea.

Arau honetako IV. tituluan esaten denarekin bat etorriz, errepidearen babesgunean horrela ezarritako erabilera mugapen, zortasun edo kargak ez dute kalte-ordainik izango.          

7.Era berean, sarbideak antolatzeko, administrazioak berea du egindako sarbideak aldarazteko eskubidea, errepidearen onerako sarbidea kentzea, haren ordez beste bat egitea edo beste toki batera eramatea, komeni denean.

45. artikulua.Bazterbideak.

Lehentasunezko eta oinarrizko sareetako (Sare Gorria eta Laranja) errepideetan bidaiarien garraio publikoko ibilgailuentzako geraleku berriak jartzeko, bide segurtasuna bermatzen duten neurriak hartu beharko dira.

46. artikulua.Errepide eta bideetako itxiturak.

1.Ez da utziko bide ertzeko itxiturarik jartzen, bidearen bi ertzetan dauden lursailetako nekazaritza edo abeltzaintzako lanak arrazoiz egiteko ezinbesteko denean izan ezik eta bide horietatik jendea erraz ibiltzeko moduan egiten bada.

2.Beti egongo da debekatuta errepide itxiturak egitea; hortaz, abereak ez pasatzea lortu nahi bada, bestelako teknikaren bat erabili beharko da, Sare Lokalean bakarrik (Sare Horia eta Sare Grisa) eta salbuespenean emango direlarik baimenak.

47. artikulua.Lurpeko eroanbideak.

1.Ur, saneamendu, gas eta elektrizitatearen eroan-sareak eta gainerako instalazio edo zerbitzuak ezin dira errepidearen azpitik eraman, ez eta errepidearen egituretan ainguratu. Dena den, salbuespenez eta behar bezala zurituta dagoenean, halakoak baimendu ahal izango dira, interes orokorreko zerbitzu publiko bat emateko komeni bada.

2.Inola ere ezingo da jarri erregistro kutxetarik errepideko galtzadan eta bazterbidean.

3.Zirkulazioa dela-eta, lurpeko eroanbidea zulaketa horizontala eginez eta galtzadari erasan gabe eginaraz dezake administrazioak.

48. artikulua.Informazio seinaleak.

1.Errepideetan eta herri jabariko guneetan, zirkulazio seinaleez gainera honelako seinaleak bakarrik jarri ahal izango dira:

a)Kultura, aisia, turismo edo ekonomia interesekoak diren toki, zentro edo jarduerak seinalatzen dituztenak.

b)Interes orokorreko zerbitzu publikoen informaziokoak.

c)Errepidearen erabiltzaileentzat baliagarriak diren jarduera edo negozioen alorreko zerbitzuen informaziokoak.

2.Aurreko 1.c) atalean aipatu diren informazio seinaleei dagokienez, zerbitzu bakoitzeko norabide-seinale bakarra jarri ahal izango da noranzko bakoitzean, salbuetsita errepidetik gertu daudelako eta jarduera eta enpresaren izena adierazten dituzten kartelak, idazkunak edo errotuluak jardueraren lursailean edo egoitzan bertan dituztelako, 59. artikuluan ezarritakoaren arabera, horrela emandako informazioa erredundantea dela kontsidera daitekeenean. Zerbitzu bat baino gehiago egonez gero, seinaleak bateratzeko agindu dezake administrazioak.        

3.Interes orokorreko zerbitzu publikoei buruzko informazio seinaleen eta kultura, aisia, turismo edo ekonomia interesekoak diren toki, zentro edo jarduerak seinalatzeko balio dutenen kopurua eta kokalekua banan-banan aztertuko dira, betiere seinaleen izaera informatibo eta ez publizitarioa aintzat hartuta eta seinaleak ugaritzea saihesteko, gidariaren arreta oztopa dezaketelakoan.

4.Foru arau honen 37.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, errepideetan jartzen diren seinaleak seinaleztapen eredu ofizialen araberakoak izango dira. Piktograma onarturik ez duten zerbitzuen kasuan, ahal den neurrian eredu ofizialaren antzera diseinatuko dira.

5.Jartzen diren seinaleetaz ezin izango da inola ere baliatu publizitatea egiteko, ezta ezkutukoa ere, eta seinalean ezin izango da jarri ondasun eta zerbitzuen kontratazioa sustatzeko inolako aipamenik, kokalekuaren informazioaz besterik.      

6.Gasolindegiak aurretik iragartzeko seinaleetan berariazko araudia beteko da distantziei dagokienez.

49. artikulua.Aireko hariteria eta instalazioak.

1.Errepide gainetik pasatzen diren aireko hari eta instalazioek haientzat ezarritako ezaugarri teknikoak eta segurtasunekoak bete behar dituzte.

2.Galiboa istripurik ez egoteko adinakoa izango da.

3.Eusteko zutoinak herri jabariko gunetik kanpo egongo dira, galtzadaren kanpoko ertzetik zutoinaren altuera halako bat eta erdiko distantzia utzirik. Horrek ez du kentzen tentsio altuko elektrizitate hariei buruz 68.2 artikuluan xedatutakoa bete beharra.

4.Txarrantxak eta ainguraketak ere ezingo dira jarri herri jabariko gunean.

50. artikulua.Errepide eta bideen zerbitzurako instalazioak.

1.Aurreko artikuluetan xedatutakoak xedatu, errepide edo bidearen jabe den administrazioak herri jabarian jarri ahal izango ditu aforo eta pisaketako instalazioak eta errepide edo bidearen eta haren ustiapenaren zerbitzurako behar diren tresnak.

2.Errepidearen jabe den administrazioak egin ahal izango ditu landaketak, argiteria eta telekomunikazioko instalazioak eta aterpeak ere, galtzadako ertz edo kanpoko marratik gutxienez hiru metrora. Distantzia hori txikiagoa izan daiteke, baldin eta espaloi gainetan edo segurtasun langek edo beste zerbaitek babesten dituela egiten badira.

III. KAPITULUA.  ERREPIDE ETA BIDEEI ETA HORIEN ELEMENTU FUNTZIONALEI ERAGINDAKO KALTEAK

51. artikulua.Kalteen erantzukizuna.

1.Foru arau honetako VI. tituluan urraketa kasuetarako aurreikusten dena alde batera utzita, administrazioaren aurrean erantzukizun ekonomikoa izango dute edozein era eta egoeratan errepideei, bideei, haietako elementu funtzionalei edo, oro har, bideen herri jabariko ondasunei kalte egin dieten pertsonek.         

2.Erantzukizun ekonomikoa jardunbide administratibo arrunta jarraituz eskatuko da eta erabakiak administrazio bidean irmoa denez geroztik indar beterazlea izango du.          

3.Eskatuko den diru kopurua kalteak konpontzearen ordaina izango da eta administrazio premiamenduz eskatu ahal izango da.

52. artikulua.Kalteak konpontzea.

Administrazioak ahalmena du bere kabuz jarduteko eta errepide edo bideetan eta haietako elementu funtzionaletan eragindako kalteak berehala konpontzeko, aurreko artikuluan aipatu den jardunbidea hasi eta tramitatu bitartean itxoin beharrik gabe.

IV. TITULUA

ERREPIDE ETA BIDEEN GUNE MUGAKIDEEN ERABILERARI BURUZKO ARAUAK

I. KAPITULUA.  ERREPIDE ETA BIDEEN BABESGUNEAK

53. artikulua.Babesguneen luze-zabalera.

Gipuzkoako errepide eta bideen bi aldeetan babesgune bana egongo da, ondoko zabalera duena:

                                                                    Metroak

Lehentasunezko eta oinarrizko sareetako autobide etaautobietan (Sare Gorria eta Sare Laranja)                 100

Lehentasunezko eta oinarrizko sareetako gainerakoerrepideetan (Sare Gorria eta Sare Laranja)                 50

Eskualde Sareko errepideetan (Sare Berdea) .          30

Sare Lokaleko errepideetan (Sare Horia eta Sare Grisa)              30

Bideetan .....................................................          10

Distantzia horiek errepide edo bideko lauguneko ertz edo kanpoko marratik hasita neurtuko dira.

II. KAPITULUA.  BABESGUNEETAKO MUGAK, BETEBEHARRAK ETA KARGAK

54. artikulua.Printzipio orokorrak.

1.Errepide eta bideetako babesguneetan jabetza eskubidearen edo gainerako erabilera eta gozamen eskubideen ahalmenak, arau honetan eta garatzeko eman daitezkeen arau eta planetan ezarritako mugen barruan eta betebeharrak eta kargak betez erabiliko dira.

2.Arau honetan edo arau hau garatzeko eman daitezkeen arau eta planetan ezarritako muga, betebehar eta kargek ez dute kalte-ordainak izateko eskubiderik ematen, errepide eta bideetako babesguneetan dauden lursail eta ondasunen gaineko jabetza, erabilera edo gozamen eskubideen eduki normalaren legezko mugapen direlako.

55. artikulua.Mugak.

1.Errepide eta bideetako babesguneetan dauden lursail eta ondasunen gaineko eskubideen muga orokor batzuk daude eta haien jabeek, edozein dela ere:

a) Arau honetan ezarritako debekuak errespetatu behar dituzte.

b)Egingo dituzten erabilera eta jarduerak, bide segurtasunarekin eta errepide edo bideen eta hango elementuen zaintzarekin bateragarri direnak izango dira.

2.Babesguneetan dauden lurren, eraikinen eta bestelako ondasunen erabilera arau honetan ezarritako baldintzak betez egingo da.

56. artikulua.Betebeharrak eta kargak.

1.Gipuzkoako errepide eta bideetako babesguneetan dauden lursail, zuhaitz, kartel, urbanizazio, instalazio, eraikin eta eraiketak segurtasun kondizioetan eduki beharko dituzte pertsona edo erakunde titularrek, errepide edo biderako eta han dabiltzanentzat arriskurik ez dadin egon. 

2.Aldameneko finken jabeek ez dute utziko, inoiz ere, errepide edo bidera objekturik erortzen ezta animaliei bidera irteten ere, horretarako beharrezko diren babes eta itxiturak jarriko dituztelarik.

III. KAPITULUA.  ZENBAIT JARDUERA, LAN ETA OBRATARAKO BALDINTZA BEREZIAK. DEBEKUAK  

57. artikulua.Eraiketa orokorrak.

1.Debekatuta dago ezer eraikitzea errepideetako laugunearen ertzetik edo kanpoko marratik 8 metro eta bideetakotik 3 metro baino gutxiagora.

Gainera, errepideetako galtzadaren ertzerako edo kanpoko marrarako gutxieneko distantzia ondoko hau izango da:

                                                                    Metroak

Lehentasunezko eta oinarrizko sareetako autobide etaautobietan (Sare Gorria eta Sare Laranja)                 50

Lehentasunezko eta oinarrizko sareetako gainerakoerrepideetan (Sare Gorria eta Sare Laranja)                 25

Eskualde Sareko errepideetan (Sare Berdea) .          18

Sare Lokaleko errepideetan (Sare Horia) ......          18

Sare Lokaleko errepideetan (Sare Grisa) .......          12

Hurrengo paragrafoan erabakitakoa alde batera utzi gabe, herriak zeharkatu gabe uzteko egingo diren saihesbide edo ingurabideetan, kanpoko gunean hirigunerako gutxieneko distantzia 75 metrokoa izango da.           

2.Hiri lurretan eraikuntzak baimen daitezke goian seinalatutako distantziara baino gutxiagora, han dauden eraikinak direnean lerrokadura markatzen dutenak. Antolaketa plana dagoenean, distantzia plan horretan eskatzen dena izango da.     

Lur eremu hiritargai eta hiritargarrietan, eta arrazoi geografiko edo sozio-ekonomikoak horrela eskatzen dutenean, plan partzialek eta bereziek ere jar ditzakete gutxiagoko distantziak, baldin eta, errepideko ertzen antolaketa zuzenaren bidez eta sarbideak egoki erabakiz, bideko segurtasuna behar bezala bermatua badago.

Distantzia gutxiagora eraiki nahi denean, beti exijituko da distantzia horiek baimenduko dituen plan partziala edo berezia onartuta eta indarrean egotea.

Lur hiritarrezinean gutxieneko distantziak izaera orokorrez ezarritakoak izango dira beti, eta hirigintzako administrazio eskudunak behar bezala onartutako eraiketak eta instalazioak besterik ez dira utziko.

3.Administrazio titularrak, hamabost egunetik gorako epean jendaurrean erakutsi ondoren, arrazoi geografiko edo sozio-ekonomikoak direla medio eta Sare Lokaleko (Sare Horia eta Sare Grisa)errepide jakin batzuetarako edo ongi mugatutako gune edo eskualdeetako bide-zati batzuetarako, izaera orokorrez ezarritako eraikuntzako mugalerroa baino gutxiagokoa jar dezake.

4.Sarrera kontrolekoak eta finken itxiturei lotuak diren garitak, etxolak eta, oro har, eraikuntzak itxituratzat joko dira eta halako kasuetarako 60. artikuluan ezarritakoaren arabera erregulatuko dira.

5.Aurreko paragrafoetan erabakitakoa ez da aplikatuko errepideko zerbitzurako diren eraiketetarako, errepidearen elementu funtzionalak direnez, herri jabarikoak baitira.       

58. artikulua.Zerbitzuguneak eta gasolindegiak.

1.Hurrengo paragrafoetan ezarritakoa alde batera utzi gabe, zerbitzugune eta gasolindegiak beren arautegien bidez erregulatuko dira.

2.Eraiketak izaera orokorrez ezarritako distantzietara egongo dira.

Hala ere, instalazioak distantzia gutxiagora jarri ahal izango dira, hurrengo bi paragrafoetan erabakitakoa bermatzen bada eta galtzadaren ertzetik edo kanpoko marratik gutxienez ondoko distantzia hauek gordetzen badira:

                                                                    Metroak

Lehentasunezko eta oinarrizko sareetako autobide etaautobietan (Sare Gorria eta Sare Laranja)                 15

Lehentasunezko eta oinarrizko sareetako gainerakoerrepideetan (Sare Gorria eta Laranja)                         12

Eskualde Sareko errepideetan (Sare Berdea) .          12

Sare Lokaleko errepideetan (Sare Horia eta Sare Grisa)              8

3.Aparkatzeko eta maniobratzeko lauguneak nahikoa espazio izango du eta drainadura egokia eduki behar du.

4.Errepiderako zuzeneko sarbideen ezaugarriak eta baldintzak foru arau honetako III. tituluan aurreikusitakoari lotuko zaizkio hertsiki.

59. artikulua.Kartelak, idazkunak eta errotuluak.

1.Errepideetako babesgunean kartel, idazkun eta errotuluak jartzeko garaian, foru arau honetako 48. artikuluan xedatutakoa beteko da.

2.Aurreko paragrafoan seinalatutakotik salbuespena eginez, jar daitezke kartel, idazkun edo errotuluak, jarduera egiten den finka edo eraikinean edo enpresak egoitza duen lekuan, jarduera edo enpresaren izena adierazteko direnean.         

Kartel, idazkun edo errotulu horien ezaugarriek eta argitasunak ezingo dute bideko zirkulaziorako oztoporik jarri, ezta kontsumoa sustatzeko edo ondasunak eta zerbitzuak kontratatzeko komunikazio gehigarririk jarri ere, jarduerarekin edo enpresarekin duen erlazioa edozein izanik ere.    

60. artikulua.Finken itxiturak.

1.Ez da baimenduko inolako itxiturarik egitea, baldin ikuspen baldintzak eta bide zirkulazioaren segurtasuna murrizten baditu, ezta errepidearen eta bere elementuen artapena eta mantenimendua eragozten badu ere.

2.Arau honen ondorioetarako, itxitura arinak eta fabrika obrako itxiturak bereizten dira. Itxitura arinak honako hauek dira: Piketeen gainean eta fabrika zimendurik gabe doazen itxitura gardenak eta, orobat, pikete edo oin zuzenen multzo batez osatuak, oinak metalezko borobilak edo egurrezkoak dituztenak eta horien artean hari edo sareak dituztenak, betiere azalera lisokoak eta metalikoak, sintetikoak edo zuntz begetalez eginak, erraz kendu edo lekuz alda daitezkeenak; zokalo edo zimendu txiki bat izan dezakete, hormigoi aurrefabrikatuzko blokez edo antzeko elementu zeramikoz osatua eta gehienez berrogei (40) zentimetroko garaierakoa; gainera, zokalo edo zimendua korritua badu, metxinalak eduki beharko ditu errepideko ura husten uzteko. Gainerakoak fabrika obrako itxituratzat jotzen dira.

3.Itxiturak, betiere, herri jabariko gunetik kanpora egingo dira.

4.Itxitura arinak jartzeko garaian gutxienez ondoko distantzia hauek errespetatuko dira, galtzadako ertz edo kanpoko marratik:

                                                                    Metroak

Autobide eta autobiak ..................................            8

Lehentasunezko Sareko errepide arruntak (SareGorria)               3

Oinarrizko Sareko errepide arruntak (Sare Laranja)        
...............................................................            3

Eskualde Sareko errepideak (Sare Berdea) ...            3

Sare Lokaleko errepideak (Sare Horia eta Sare Grisa)     2

Bideak ........................................................            1

Errepideetan, lubeta gainean dauden ertzetan, distantzia txikiagora jartzea baimendu ahal izango da, baina inoiz ez bi metro baino gutxiagora, eta betiere itxituraren goiko aldea galtzadaren sestra baino beherago geratzen bada.

5.Fabrika obrako itxiturak jartzeko garaian gutxienez ondoko distantzia hauek errespetatuko dira, laugunearen ertz edo kanpoko marratik:

                                                                    Metroak

Autobide eta autobiak ..................................            8

Lehentasunezko Sareko errepide arruntak (SareGorria)               8

Oinarrizko Sareko errepide arruntak (Sare Laranja)        
...............................................................            8

Eskualde Sareko errepideak (Sare Berdea) ...            3

Sare Lokaleko errepideak (Sare Horia eta Sare Grisa)     3

Bideak ........................................................            3

Honelako kasuetan, itxituratik laugunearen kanpoko ertzerainoko distantzia gutxienez itxituraren garaiera halako bat eta erdi izango da, eta garaiera hori ezin izango da inoiz lau (4) metrotik gorakoa izan.

Lur eremu hiritarrean edo hiritargarrian, hirigintzako plan eta agirietan ezarritako distantzia gordeko da, betiere plan edo agiriok onartu baino lehenago foru errepideen sarearen titularitatea duen departamentuak aldeko irizpena eman badie, baina inoiz ez da izango galtzadaren kanpoko ertz edo marratik hiru metrokoa baino txikiagoa.

6.Izaera prekarioz, laugunearen kanpoko ertzean itxitura arinak jartzea baimendu ahal izango da, baldin lur-erauzketako ezpondei eusteko hormak badaude, baina halakoetan, errepideen zerbitzu publikoari dagozkion interes orokorreko arrazoiengatik, administrazioak baimena aldatu, eten edo iraungitzat jotzeko aukera izango du, haren titularrak inolako kalte-ordainetarako eskubiderik izan gabe.

7.Konponketa eta artapen hutsekoak diren lanez kanpo, itxiturak berreraikitzeko garaian, itxitura berriak eraikitzeko baldintza berak beteko dira, aurri dagoen zatia itxituraren luzera osoaren herena baino txikiagoa denean izan ezik.

8.Bide berriak egin, galtzada bikoiztu edo plataforma zabaldu behar delako nahiz interes publikoko bestelako arrazoiengatik itxiturak atzera eraman beharra gertatzen bada, itxiturak ostera jarri ahal izango dira, egiturari eta laugunearen kanpo ertzetiko distantziari dagokienez proiektua onartu aurretik zituzten baldintza beretan, baina betiere bermaturik itxitura herri jabariko gunetik kanpo geratzen dela eta ez direla oztopatuko bide zirkulazioaren ikuspen eta segurtasun baldintzak.

9.Itxiturak instalatzeko edo eraikitzeko baimenak ukatu ahal izango dira errepidea handitzeko edo aldatzeko planak edo proiektuak aurreikusita daudenean hamabi urte edo gutxiagoko epean. Dena dela, horrelakoetan baimena eman ahal izango da, baldin eta itxiturak errespetatzen baditu distantziak, errepideak etorkizunean izango duen trazatuari dagokionez.

10.Sarbideko garitak, kontrol etxolak, langak, atakak eta ateak beti kokatuko dira itxaroten ari diren ibilgailuak galtzadatik kanpo egoteko moduan; beraz, aurreko ataletan izaera orokorrez ezarritako distantzia baino luzeagora atzera eraman ahal izango dira.

11.Administrazioak, edozein unetan eta zerbitzuko beharrek horrela eskatuta, ken edo kenarazi ditzake izaera orokorrez aurreikusitakoak baino distantzia gutxiagora dauden itxiturak. Itxitura kentzeak ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik emango, egindako lanen edo erabilitako materialengatik izan ezik.

61. artikulua.Lurpeko eroanbideak.

1.Foru arau honetako 47. artikuluan aurreikusitakoa alde batera utzi gabe, lurrazpiko eroanbideak eta elementu osagarriak jar daitezke bakarrik errepide eta bideen babesguneetan eraiketa eta instalazioetarako izaera orokorrez agindutako distantzia baino gutxiagora, baldin eta horretarako arrazoiak badaude eta bidearen beraren segurtasuna, eta eroanbideena eta elementu osagarriena, bermatuta geratzen bada.   

2.Kasu horietan, galtzadaren ertzetik edo kanpoko marratik egon behar duten distantziek ezin dute ondoko hauek baino txikiagoak izan:

                                                                    Metroak

Lehentasunezko Sareko errepideetan (Sare Gorria)         8

Oinarrizko Sareko errepideetan (Sare Laranja)                8

Eskualde Sareko errepideetan (Sare Berdea) .            8

Sare Lokaleko errepideetan (Sare Horia eta Grisa)          3

3.Errepide eta bideetan, distantziak ezingo du metro bat baino gutxiagokoa izan laugunearen ertzetik edo kanpoko marratik.

4.Espaloiak daudenean, herri zerbitzuko eroanbideak jar daitezke haien azpian.

62. artikulua.Eraikinak.

1.Gipuzkoako errepide eta bideen babesgunean egingo diren eraikinak, eraiketetarako izaera orokorrez ezarritako gutxieneko distantzietara egongo dira beti.   

2.Eraiketetarako baimena emateko, errepidearen babesgunea hiritartzeko lanen proiektua eskatuko da beti, eta aldez aurretik edo lanekin batera egingo dela behar bezala bermatu beharko da.

3.Eraikinerako sarrera errepidetik proiektatzen denean, aurreko tituluko 43 eta 44. artikuluetan sarbideetarako ezartzen diren baldintzak betez egin beharko da.           

4.Behin betiko obra egiteko beharrezkoak gerta litezkeen aldi baterako obrak eraitsi egingo dira obra amaitzean.

63. artikulua.Hondakindegiak eta zabortegiak.

1.Hondakindegi eta zabortegiak egiteko gutxienez ondoko baldintzak betetzea eskatuko da:

a)Botatzen hasi aurretik behin-behineko sarbidea moldatuko da arau honetan aurreikusitako erradio, malda eta gainerako baldintzetan.

b)Era berean, errepide edo bideko lursailak mugatu eta zedarritu egin behar dira aldez aurretik.

c)Kontrako berariazko baimenik ez badago, botako diren hondakinek ez dute errepide edo bidearen sestra inon gaindituko.

d)Errepide edo bidearen garbiketa ziurtatzeko, behar adinako instalazioak egin edo jarri behar dira.       

e)Baimendutako lanak amaitu ondoren, lursaila behar bezala egokituta utziko da.

2.Hondakindegi eta zabortegietarako emango diren baimenak beti epe baterako izango dira.

64. artikulua.  Berotegiak eta eraikin ez finkoak.

1.Nekazaritzako ustiategietako berotegiak eta, orobat, eraikuntza desmuntagarriak, ez badute errepideko ikuspena murrizten eta ez badira finkoak, jar daitezke izaera orokorrez ezarritako gutxieneko distantziara baino gutxiagora, baina beti herri jabariko gunetik kanpo eta ikuspen eta segurtasun exijentziak behar bezala bermatuta geratzen direnean.    

2.Kasu horietan galtzadaren ertzera edo kanpoko marrara egongo den distantzia ezingo da ondoko hauek baino txikiagoa izan:

                                                                    Metroak

Lehentasunezko eta oinarrizko sareetako autobide etaautobiak (Sare Gorria eta Sare Laranja)                   15

Lehentasunezko eta oinarrizko sareetako gainerakoerrepideak (Sare Gorria eta Sare Laranja)                    8

Eskualde Sareko errepideak (Sare Berdea) ...            8

Sare Lokaleko errepideak (Sare Horia eta Grisa)             3

3.Ez errepide ez bideetan distantziak ezingo du 3 metro baino gutxiagokoa izan laugunearen ertzetik edo kanpoko marratik.

65. artikulua.Lurketak. Indusketak.

1.Duten xede edo helburua ikusita baimen daitezkeen lurketak eta indusketak bakarrik egin daitezke.    

2.Dena dela, ezingo da ez drainadura ez saneamendua ukitu, eta ezta errepide edo bidearen laugunearen egonkortasuna aldatu ere.

66. artikulua.Landaketak.

1.Landaketak errepide edo bideari kalte egiten badio edo erabiltzaileei segurtasunik eza sorrarazten badie, ezingo da ezer landatu.

2.Dena dela, zuhaitz landaketa berriak ezingo dira egin laugunearen ertz edo kanpoko marratik hiru metro baino gutxiagora.

67. artikulua.Zuhaitzen mozketa eta inausketa.

1.Ezingo da zuhaitz mozketarik egin ubidea aldatu edo lursailen ez-egonkortasuna sorrarazten dutelako errepide edo biderako kaltegarri badira.

2.Zuhaiztiak moztu edo inausi ondoren, hortik ateratako materiala garraiatu arte errepidearen ondoan uzten bada, laugunearen ertz edo kanpoko marratik gutxienez hiru metrora egon behar du.

3.Errepideko galtzadak, pasealekuek eta arekek eta, horrela bada, bideak ere, ezin hobeto garbituta egon behar dute une oro.

68. artikulua.Aireko hariteria eta instalazioak.

1.Foru arau honetako 49. artikuluan gurutzaketetarako aurreikusitakoa alde batera utzi gabe, argindarraren, telefonoaren, telegrafiaren edo bestelako aireko instalazioak jarri beharko dira galtzadaren ertz edo kanpoko marratik gutxienez haien zutoinek duten altura eta erdira.

2.Tentsio altuko hariteria elektrikoen kasuan, gutxieneko distantzia izango da, gainera, eraiketetarako oro har eskatutakoaren berdina.

69. artikulua.Herriko bideak eta pasealekuak. Argiteria. 

l.Errepideen babesgunean onar daitezke udal bide, pasealeku eta espaloiak, baldin eta errepideko segurtasuna eta errepideko nahiz bide, pasealeku eta espaloietako erabiltzaileen segurtasuna behar bezala bermatzen badira.

2.Argiteriak ez du segurtasun ezik ekarriko errepidean dabiltzanentzat.

IV. KAPITULUA.  LEGEZKO ZORTASUNAK

70. artikulua.Zortasunak.

Eraiketarik egin ezin daitekeen babesguneetako lurrek zortasun gunearen izaera dute errepide edo bidearen jabea den administrazioak edo, horrela bada, zirkulazio gaietan eskudun denak, lursailak erabili edo erabiltzeko baimena eman behar duenean, eta lur horien jabeek ondoko erabilera hauetarako utzi egin beharko dute:

a)Errepidea edo bidea eraiki, konpondu, zaindu edo ustia dezaten, obretarako materialak, makinaria eta erremintak behin-behinekoz biltzeko.

b)Errepidearen edo bidea zaindu edo ustiatzeko lanak egiteko.

c)Edozein arrazoi dela eta errepide edo bidean dauden eta bertan ibiltzeko oztopo eta arrisku diren edozein motatako gauzak edo materialak behin-behinekoz uzteko.

d)Matxuraren edo bestelako arrazoiren bat dela-eta, ibil ezin daitezkeen ibilgailu edo atoiak aldi baterako han uzteko.     

e)Errepide edo bidetik datorren ura isurtzeko.

f)Zirkulazio seinaleak edo seinale adierazleak behin-behinekoz jartzeko.

g)Errepide edo bidean ahalik eta zerbitzurik onena eman dadin, goikoen antzeko helburuetarako diren bestelako erabilera batzuetarako.

71. artikulua.Kalte-ordainak.

1.Erabilera horiek ekar ditzaketen kalte eta galerak ebaluatu eta ordaindu egin behar dira administrazioaren ondare erantzukizunari buruzko legeriako irizpideei jarraituz.       

2.Kalte-ordainen ordainketa administrazioaren kargura izango da beti, baina goiko gauza horiek egiteko lursaila hartu behar izan duen onuradun edo erantzuleari ordainaraz diezaioke.

V. KAPITULUA.  XEDAPEN BEREZIAK

72. artikulua.Behin-behineko erabilera eta obrak.

Bide segurtasuna beti ere bermatuta, administrazioak baimen bereziak eman ditzake babesguneak behin-behinekoz erabili edo bertan obrak egiteko, edota erraz desmunta daitezkeen instalazioak jartzeko. Kasu horietan, baimenak prekarioz eta gehieneko epe jakin baterako emango ditu.

73. artikulua.Lerrokaduraz kanpoko eraikinak eta bestelako elementuak.

l.Egun dauden eta arau honek legez baimendutako distantziara baino gutxiagora dauden eraikinak, eraiketak eta instalazioak lerrokaduraz kanpoko deklaratzen dira.

2- Lerrokaduraz kanpoko eraikin eta gainerako elementuak direnean, horiek konpondu, zaindu edo birgaitzeko jarduera, lan edo obretarako bakarrik eman daiteke baimena, betiere ez badakarte bolumena handitzea ez eta balioa gehitzea ere. Lerrokadurak edo sarbideak aldatzea badakarte, zirkulazioaren segurtasuna hobetzen bada bakarrik baimendu ahal izango dira.           

3.Dena dela, lerrokaduraz kanpoko eraikin eta gainerako elementuetan jarduera, lan edo obrak egin ahal izango dira bakarrik eraikin horiek bota, erretiratu edo lekuz aldatzea beharrezko ez denean, Errepideetako Lurralde Planean edo jada onartu eta tramitatze egoeran dagoen proiektu batean aurreikusitako jarduketek horrela eskatzen dutelako.

4.Ezets daitezke obra baimenak, baita halaber, eraikina, eraiketa edo instalazioa aurri egoeran badago.

Eraikin, eraiketa edo instalazioren bat aurri egoeran dagoela aitortzeko, egiturazko edo funtsezko elementuak oro har hondatuta behar ditu izan, edo egin behar zaizkion obren kostuak eraikin, eraiketa edo instalazio horren balio eguneratuak baino % 50 handiagoa behar du izan, lurraren balioa kenduta.

5.Aurreko puntuetan ipinitako mugapenek ez dute kentzen ezarririk dauden arauak bete beharra, interes historikoa, artistikoa edo kulturala dutelako katalogaturik dauden eraikin edo elementuak artatzea eta baliaraztea xede denean.

74. artikulua.Publizitate debekua.

1.Errepidera dagoen distantziari begiratu gabe, debekatuta dago publizitate oro errepidetik ikus badaiteke, debeku horrek ez duelarik ematen kalte-ordainak izateko eskubiderik.

2.Aurreko paragrafoan ezarritako ondorioetarako, ez dira publizitatetzat hartzen foru arau honetako 59. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitako kartel, idazkun eta errotuluak.

3.Herrietako zeharbideetan aurreko bi paragrafoetan publizitatearen gainean, izaera orokorrez, erabakitakoari jarraituko zaio. Salbuetsita geratzen dira, hala ere, duten tamaina, letra mota edo kokapena direla-eta oinezkoek bakarrik irakurtzeko diseinatuak diren eta, zirkulazio egoera arruntetan, gidarien arreta oztopatu ezin dutela kontsideratzen den kartelak, idazkunak edo errotuluak. Salbuetsita geratzen dira, halaber, turismorako eduki informatiboa duten seinaleak.

VI. KAPITULUA.  BESTELAKO BABES ARAUAK

75. artikulua.Plan bereziak eta ordenantzak.

Atalburu honetako Gipuzkoako errepide eta bide ondoko babesguneen erabilerari buruzko arauak osa daitezke errepide jakin batzuk edota horien tarte batzuk zehazki babesteko plan bereziak eta ordenantzak onartuz. Plan bereziek eta ordenantzek eduki dezakete babesguneei buruzko aplikazioa baino handiagoa eta errepide edo bidetik ikus daitezkeen espazio guztiak hartu.    

V. TITULUA

INTERBENTZIO ETA KONTROLEKO ARAUAK. KOORDINAZIOA HIRIGINTZA AGIRIEKIN

I. KAPITULUA.  XEDAPEN OROKORRA

76. artikulua.Interbentzio eta kontroleko printzipio orokorrak.

1.Foru arau honetan erabakitakoa betetzen dela ziurtatzeko, Gipuzkoako errepide eta bideen jabe administrazioak etengabe kontrolatuko ditu bideekin eta bide horien funtzionamenduarekin zerikusirik duten edo izan dezaketen jarduera, lan eta obrak. Horregatik, jarduketa horietan esku hartuko du, eta eginen diren arau urraketak zigortuko ditu titulu honetan eta hurrengoan ezartzen diren neurrien bidez.    

2.Gipuzkoako errepide eta bideekin eta horien funtzionamenduarekin zerikusirik duten edo zerikusirik izan dezaketen jarduera, lan eta obretan esku hartzeko edo haiek kontrolatzeko orduan, administrazioak bere egingo ditu legearen aurreko berdintasunaren printzipioa, herri administrazioen arteko koordinazioa eta esku hartzearen oinarri diren arrazoi eta helburuen koherentzia.

3.Esku hartze eta kontroleko neurriak ezartzerakoan, herri administrazioen autonomia eta herritarren askatasuna eta gainerako eskubideak gutxien murrizten dituen interpretazioari jarraituko dio administrazioak.

II. KAPITULUA.  BAIMENAK

77. artikulua.Administrazioaren baimena.

1.Administrazioaren baimena beharrezkoa izango da nahiz errepide, bide eta herri jabariko guneetan nahiz bideak babesteko guneetan edozein motatako jarduera, lan eta obra egiteko.

2.Besteak beste, jarduera hauetarako behar da baimena:        

A.Herri jabariko gunean:

a)Errepidean edo bidean ibiltzeko, dimentsio, karga edo bestelako gorabeheraren bat dela-eta administrazio jabeak jarritako baldintza bereziak betetzen ez dituzten ibilgailuen kasuan.

b)Seinale, kartel, idazkun eta errotuluak jartzeko.

c)Sarbideak ireki edo berritzeko.

d)Lurrazpiko eroanbideak jartzeko.

e)Aireko hariteria eta instalazioak jartzeko.

f)Beste edozein jarduera, lan edo obra motarako, nahiz eta behin-behinekoak izan eta denbora baterako okupatu besterik ez egin.

B.Babesgunean:

a)Indusketak eta lurketak egiteko.

b)Hondakindegiak eta zabortegiak jartzeko.

c)Mota guztietako instalaziotarako, zerbitzu publikokoak izan ala ez, lurrazpikoak eta airekoak barne direla.

d)Zuhaitz eta zuhaixkak landatzeko.

e)Itxiturak jartzeko, nolakoa den begiratu gabe.          

f)Edozein motatako seinale, kartel, idazkun eta errotulu jartzeko.

g)Hiritartze obrak egiteko.

h)Eraiketa mota guztietako obretarako: Obra finkoak nahiz desmuntagarriak, lur gainekoak nahiz lurrazpikoak, oin berrikoak nahiz eraikina handitu, aldatu edo eraberritzekoak, eta egiturazkoak nahiz kanpoko itxura aldatzekoak.       

i)Mota guztietako eraikinak erabat edo zati batean botatzeko.

j)Mota guztietako eraikin eta instalazioen lehen erabilera edo okupazioa eta horien erabileraren aldaketa, obrak egin behar ez badira ere.       

k)Jarduera, lan eta obra mota guztietarako, nahiz eta behin-behinekoak eta okupazioaren aldetik aldi baterakoak izan.

3.Aipatu ditugun jarduketa guzti horietarako eskatu behar da baimena, egin nahi diren lurraren izaera edo jabetza nolanahikoa den eta egin nahi dituena pertsona, entitate edo organismo publiko edo pribatua izan, nahiz eta herri agintariek edo Estatuko Administrazioko, Autonomia Erkidegoko edo bestelako herri administrazioetako edozein organok sustatu, hori guztia egon daitezkeen bestelako eskumenak alde batera utzi gabe.

4.Baimena eskatu beharretik salbuetsita geratzen dira:           

a)Errepide eta bideetako joan-etorria eta babesguneetako nekazaritza edo lorezaintzako lanak, zuhaitz eta zuhaixken mozketa edo landaketa izan ezik.

b)Administrazioak, bideen jabe gisa, artatu, zaindu, hobetu edo ustiatzeko egingo dituen jarduera, lan eta obrak eta zirkulazio, eta bide segurtasun arloan dituzten eskumenak erabiliz beste administrazioek egingo dituzten jarduketak.    

c)Indarrean dagoen plangintzak lur hiritar gisa espresuki sailkatutako lurrean eta galtzadaren ertzetik edo kanpoko marratik 18 metro baino gehiagora egiten diren jarduera, lan eta obrak.

78. artikulua.Eskumena.

1.Arau honetan adierazitako baimenak emateko eskumena, errepide edo bidearen jabe den administrazioari dagokio.     

2.Udalek eta Foru Aldundiak, beren eskumenak erabiltzerakoan, elkarrekin izango dituzten harremanak informazioa emanez, lankidetzan, koordinatuz eta bakoitzaren eskumenen arloa errespetatuz edukiko dituzte.

79. artikulua.Izaera.

1.Babesguneetako baimenek izaera arautua izango dute, eta eman behar dira egin nahi diren jarduera, lan eta obrak arau honetan eta arau hau garatzeko erregelamenduetan erabakitakoaren kontra ez doazenean.

Ebatzi behar denean, indarrean dagoen araua aplikatuko da. Isiltasun kasuetan, ustezko ekintza hori gertatu zen unean indarrean zegoena aplikatuko da.           

Babesguneetako baimenen ezespenak arrazoitu egingo dira, arau honetako erabakietan oinarrituta.       

2.Herri jabariko guneetako baimenak ematea aukerakoa da eta ezezta daitezke egokitzat ez direnean jotzen.     

Dimentsio, karga edo bestelako gorabeheraren bat dela-eta, bidearen jabe administrazioak ezarritako baldintza bereziak betetzen ez dituzten ibilgailuek bidean ibiltzeko baimen berezia behar dutenean, administrazioak beharrezkotzat hartzen dituen baldintzak jarriko ditu ibilbideari, orduei, aurretik hartu beharreko neurriei eta bestelakoei dagokienez.

3.Errepide eta bideen erabiltzaileak seguru eta eroso ibil daitezen, herri jabariko guneetako nahiz babesguneetako jarduerak, lanak edo obrak egiteko baimenak epe jakin baterako eman daitezke.

Jarduera jarraituetarako baimenak, dena dela, gehieneko epe baterako emango dira.

80. artikulua.Jardunbidea eta ebazpena. Administrazioaren isiltasuna.

1.Gipuzkoako Foru Aldundiko errepideetako baimenak emateko jardunbidea ondoko arau honen araberakoa izango da:  

a)Baimena behar duen pertsona edo erakundeak eskaera idatziz egin eta Foru Aldundian aurkeztu behar du.

b)Eskaerarekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar du: Egin nahi dituen jarduera, lan eta obren kokapena eta definizioa, eskatutakoa arau honetako erabakietara egokitzen den eta, oro har, eskatutakoak zein neurritan eragiten dien errepidearen elementuei eta bidearen funtzionamenduari.

Jarduera, lan eta obren izaerak berak horrela eskatuko duenean, teknikari eskudunak sinatutako oinarrizko edo eraikitzeko proiektua aurkeztu beharko da.

Dena dela, oin berriko eraiketak egiteko, eraikinak birgaitzeko eta sarbide, zerbitzugune edo gasolindegi berriak egiteko, proiektu teknikoa eskatuko da.   

c)Eskaeran akatsak daudenean edota aurkeztutako dokumentazioa nahikoa ez denean, eskatzaileari akats horiek jakinaraziko zaizkio, konpon ditzan. Dokumentazioa ez badu osatzen, eskaera besterik gabe artxibatu egingo dela ohartaraziko zaio jakinarazpenean.

Jakinarazpen hori jaso eta eskatutako dokumentuen aurkezpen formala egin bitartean, ondorengo paragrafoko epea eten egingo da.

d)Eskatutako baimenak gehienez hiru hilabeteko epean eman edo ezeztuko dira, eskaera behar bezala aurkeztu eta ondorengo egunetik hasita kontatzen.

e)Berariazko ebazpenik ez bada ematen, baimena ezeztutzat hartuko da, baimen hori errepidean, bidean edo bideen herri jabariko ondasunetan jardueraren bat egiteko baldin bada, eta isiltasunez emantzat gainerako kasuetan.

Baimena sarbidea irekitzeko edo berritzeko bada, beti ezeztutzat hartuko da.

Inoiz ere ez dira administrazioaren isiltasunez emantzat hartuko arau honetan agindutakoaren kontrako ahalmenak.        

2.Udal errepidean edo bidean jarduera, lan edo obraren bat egiteko hirigintza lizentzia behar denean, obra baimena eta hirigintza lizentzia batera tramitatu behar dira. Hortaz, baimen horiek emateko jardunbideak eta araubideak hirigintza lizentziakoak izango dira.

81. artikulua.Tasak.

Arau honen aplikazioz Foru Aldundiak emandako baimenetan tasa jarri ahal izango da, dagokien foru arauan ezartzen den eran eta zenbatekoekin.

82. artikulua.Bermeak.

1.Baimenetan, oro har, eta, batez ere, dimentsio, karga edo bestelako gorabeheraren bat dela-eta, administrazioak, bidearen jabe gisa, ezarri dituen mugaketa bereziak betetzen ez dituzten ibilgailuen pasaerako direnetan, jar dezake aldez aurretik bermea, ezarritako baldintzak erabat betez eta errepide edo bideetan eta herri jabarian kalterik egin gabe, baimendutakoa zuzen egingo dela segurtatzeko adinakoa.       

2.Bermea erabaki ondoren, benetan fidantza hori jarri bitartean baimenaren ondorioak etenda egongo dira.

83. artikulua.Ondorioak.

1.Baimeneko dokumentazioan berariaz deskribatutako jarduera, lan eta obrak bakarrik babestuko ditu baimenak, baimen testuaren arabera egin beharreko aldaketekin. Horretaz gain egin nahiko den jarduketa orok beste baimen bat beharko du.

2.Emango diren baimenek administrazio emailearen eta ematen zaion subjektuaren arteko ondorioak izango dituzte, baina ez ditu subjektuaren eta beste pertsonen arteko egoera juridiko nahiz pribatuak aldatuko. Hau da, baimenak emango dira beti jabetzaren eskubidea eragotzi gabe eta hirugarrenei kalterik egin gabe, ez direlarik aitzaki izango pertsona edo erakunde onuradunek, baimendutako jarduera, lan edo obrak egiterakoan, eduki dezaketen erantzukizun zibil, administratibo edo penaletik libratzeko.

3.Baimenak eskualda daitezke eskubide eta betebeharrak eskualdatzeko jarritako legezko bitartekoen bidez eta eskuratzailea subrogatua geratuko da baimenaren hasierako titularrari administrazioarekiko zegozkion betebehar guztietan.         

Baimenaren hasierako titularra, pertsona nahiz erakundea, hala ere, ez da administrazioarekiko duen erantzukizunetik libratuta geratuko, eskualdatzailearen betebeharrak berariaz hartzen ez baditu eskuratzaileak eta ez badio hori jakinarazten administrazioari.

84. artikulua.Beste baimen batzuekin bat etortzea.

1.Errepide eta bideetako herri jabarian eta babesguneetan jarduera, lan edo obretarako arau honetan aurreikusten diren baimenek ez dute titularra salbuesten beste lege xedapenen arabera exiji daitezkeen lizentzia, baimen edo bestelako zilegidurak eskatzetik.        

2.Foru Aldundiaren baimenek, konkretuki, ez dute hirigintza edo jarduera lizentzia eduki beharretik salbuesten, ezta hura emana dela aurreirizten ere. Ez dute salbuesten, ezta ere, Foru Aldundiko bertako beste organo batzuetan lizentzia hori lortzeko egin beharreko tramiteetatik.

85. artikulua.Indarraldia eta iraungipena.

1.Errepide eta bide arloan emandako baimenek ematen diren unetik aurrera izango dituzte ondorioak eta baimendutako jarduera, lan edo obrek irauten duten bitarterako izango dira.

Epe baterako ematen diren baimenak denbora horretan bakarrik izango dituzte ondorioak eta amaitu ondoren iraungita geratuko dira.

2.Seinalatutako epean edota, eperik ez badu, baimena eman eta ondorengo sei hilabeteen barruan baimendutako jarduera, lan edo obrak ez badira hasten, eskatzaileak asmo hura alde batera utzi duela ulertuko da eta baimena automatikoki iraungita geratuko.

3.Emandako baimenak, era berean, iraungita eta ondoriorik gabe geratuko dira, ondoko arrazoi hauetako batzuk direla medio:

—Jarduera, lan edo obrak sei hilabete baino gehiagotan eten egiten badira.

—Egiteko eperik ematen ez denean, jarduera, lan eta obrak ez badira ekin eta amaitzen egiteko epe normal batean.      

—Baimenean jarritako baldintzak ez badira betetzen.

4.Aipatutako kasuetan, baimenen iraungipena, epea dutenena salbuetsiz, ebazpen zehatz baten bidez eman behar da, erakunde edo pertsona interesatuari entzuna izateko aukera eman ondoren eta jakinarazpenean jar ditzakeen errekurtsoen berri emanez.

5.Baimen bat iraungita egoteak ez du esan nahi berriz eskatu eta eman ezin daitekeenik.

6.Indarrean dauden bitartean, baimenek administrazioaren eskura egon behar dute jarduera, lan edo obra egiten ari diren lekuan.

86. artikulua.Errebokazioa eta baldintzen aldaketa.

1.Baimenak errebokatu edo dituzten baldintzak aldatu egin behar dira, emateko orduan zeuden arrazoiak desagertu badira edo, geroago, baimena ezestea edo beste baldintza batzuekin ematea ekarriko zuketen bestelako arrazoiak agertzen badira.

2.Erreboka daitezke, gainera, baimendutako jarduketa debekatu egingo luketen lege irizpide berriak finkatzen direnean.

3.Administrazioaren edo legearen kausaz gertatutako errebokazioak egongo diren kalte eta galerak ordaintzea ekarriko du ondorioz.

87. artikulua.Baimenak etetea.

1.Eraiketa proiektua edo aldez aurreko proiektua tramitatzen ari diren bitartean, etenda geratuko dira proiektu horietako zehaztapenetan esandakoaren oztopo izan daitezkeen jarduera, lan edo obra egiteko baimenak, jendaurreko erakusketaren hasieratik hasi eta urtebeteko gehieneko epean.  

2.Errepide eta bideen jabe diren administrazioek aldez aurretik eten ditzakete gune jakin baterako baimen emateak bi urteko gehieneko eperako, proiektu bat idatzi ahal izateko. Erabaki hori Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eman behar da argitara.           

3.Gune berdinean eta helburu berdinerako ezingo dira beste etenaldi batzuk erabaki bost urte igaro arte, aurreko etenaldiaren amaieratik kontatzen hasita.

III. KAPITULUA.  INFORMEAK

88. artikulua.Informea behar duten jarduketak.

1.Errepidearen titularra den administrazioaren aldez aurreko derrigorrezko informea behar dute:

a)Dituzten neurri, karga edo beste ezaugarriak direla-eta, zirkulazio eta bide segurtasunari buruzko legerian aurreikusitako mugaketak betetzen ez dituzten ibilgailuen pasaerek.

b)Dituzten ezaugarriak direla-eta, txirrindularien probetan edo kirol probetan kasu, errepideko zirkulazio librea oztopatzen duten ibilgailu eta erabiltzaileen pasaerek.

2.Zirkulazio edo garraio arloan eskumena duen administrazioak eskatuko du pasaera baimentzeko informea.     

89. artikulua.Edukia.

Errepidearen jabe administrazioak beharrezko iruditzen zaizkion ibilbide, ordu, aldez aurreko neurri eta bestelako gauzei buruzko baldintzak finka ditzake, eta, batez ere, bideen herri jabariari egin diezazkiokeen kalte eta galerei erantzuteko jarri beharreko fidantza.       

IV. KAPITULUA.  AGINDU ETA DEBEKUAK        

90. artikulua.Artapena eta hobekuntzak.

1.Errepide eta bideen jabe administrazioak, ofizioz edo norbaitek horrela eskatuz gero, behar adinako lan edo obra egitea aginduko du, herri jabariko guneetan eta babesguneetan dauden ondasunak errepide edo bideetan dabiltzanentzako segurtasun baldintza onetan mantentzeko.   

2.Agindu dezake, halaber, fatxada, itxitura eta bestelako elementuetan, leku irekietakoetan ere, lan eta obrak egitea, legean aurreikusitako zaintzeko obligazioaren mugak gainditzen badira ere.

3.Obrak jabeen kontura egingo dira zaintzeko obligazioaren barrukoak badira eta aginduko dituen administrazioaren kargura, berriz, denen onurarako hobekuntzak lortzeko obligaziotik kanpokoak badira.        

4.Segurtasun arrazoiak direla-eta, errepide eta bideen administrazio titularrak debeka ditzake jarduketa jakin batzuk, printzipioz baimen daitezkeenak, adibidez hormak botatzea, zuhaitzak moztea edo antzeko jarduketa batzuk, zein den jabea begiratu gabe. Debeku horiek ekar ditzaketen kalte ekonomikoak ordaindu egingo dira era egokian administrazioaren ondare erantzukizunari buruzko irizpideen arabera.         

91. artikulua.Eraispena.

1.Herri jabariko gunean edo babesguneetan dauden eraikin, instalazio edo horien zatiren bat, aurri egoeran daudelako, errepide edo biderako edota han dabiltzanentzako arriskugarri direnean eta interes historiko edo kulturalik ez daukatenean, administrazioak, errepide edo bidearen jabe gisa, oso-osorik edo zati batean eraistea aginduko du, jabeari eta, kasua bada, han bizi direnei, entzunak izateko aukera eman ondoren.        

2.Era berean, Administrazioak, errepide edo bidearen jabe gisa, Landa Ingurunearen Garapenerako Departamentuarekin informazioa kontrastatu ondoren, errepide edo biderako edo bideetan dabiltzanentzako arriskugarri izan daitezkeen zuhaitzak eta/edo palaxuak moztu edo inausteko agindua emango du.

3.Eraikin batek, zuhaiztiren batek edo bestelako ondasun batzuk, hurre-hurreko arrisku badira, administrazioak egin beharreko lanak egin ditzake jabearen kontura, bota edo moztu ere, egindakoaren berri berehala emanez jabeari.    

V. KAPITULUA.  EMAKIDAK

92. artikulua.Norberarentzako aprobetxamenduak. Lehiaketa.

1.Eskatutako baimenaren bidez egin nahi diren jarduera, lan edo obrak bideen herri jabariko ondasunak norberaren probetxurako erabiliz eta gainerakoentzako erabilera mugatuz edo erabiltzeko aukerarik utzi gabe, izango direnean, administrazioak ezezta dezake baimen hori ez zaiolako egoki iruditzen, edota emateko espedientea hasi.

2.Aprobetxamendu hori emateko administrazioak baldintzen agiria jartzen duenean hasiko da espedientea.        

Emakida teknikoki egokia izan dadin edo bestelako arrazoiak direla-eta, administrazioak bete beharreko baldintzak finkatuko ditu aprobetxamenduaren emakida esleitu aurretik. Emakida zenbat denborarako esleitzen den ere finkatuko du administrazioak, eta ezingo du esleitu hamar urte baino gehiagorako.

3.Baldintzen agiria onartu ondoren, jendaurrean erakutsiko da hamabost eguneko epean eta, aldi berean, emakida horretan interesaturik egon daitezkeenen eskaerak aurkezteko lehiaketarako deia egingo da.

4.Eskaintzarik onenari esleituko zaio lehiaketa, lehen eskatzaileak lehentasuna izateko eskubidea edukiko duelarik.

5.Emakida esleitzeko lehiaketa alde batera utz daiteke bakar-bakarrik herri entitate bati ematen zaionean edota, irabazpiderik gabeko entitate pribatu bati herri onurarako edo gizartearen intereserako. 

Horrela esleitutako emakidak ere ezingo dute hamar urte baino gehiagorako izan eta bakar-bakarrik esleituko dira bidearen funtzionamendu onarekin bat datozenean eta emakidak aipatutako helbururako direnean.

VI. KAPITULUA.  HIRIGINTZAKO UDAL PLANEKIN ETA AGIRIEKIN KOORDINATU BEHARRA    

93. artikulua.Hirigintzako planak eta bestelako agiriak egitea.

1.Hirigintzako planak, zein motatakoak diren begiratu gabe, eta, kasua bada, hiritartze proiektuak edota plangintzako, exekuzioko edo kudeaketako agiriak, idatzi nahi dituzten udal, entitate eta partikularrek errepide eta bide arloko informazio egokia eskatuko dute Foru Aldundian edo udal eskudunetan, lanak eta hirigintzako ekintza Errepide eta Bideen Planetako eta onartutako edo idazten ari diren proiektuetako aurreikuspenekin koordinatzeko.    

2.Hirigintzako plan eta agiri horiek idatziko dituztenek errepide eta bideen arloan hartu beharreko irizpide eta irtenbideei buruzko iritzia eska diezaiekete Foru Aldundiari edo udal eskudunei, irizpide eta irtenbide horiei buruz, hiru hilabeteko epean eta idatziz, erantzun bat eman dezan administrazioak.           


3.Dena dela, foru arau honetako 17.3 eta 22.3 artikuluetan erabakitakoari jarraituz, formulatuko diren hirigintzako planek eta agiriek bat etorri behar dute errepide eta bideen planetako eta plan horiek garatuko dituzten proiektuetako zehaztapenekin.

94. artikulua.Hirigintzako planak eta agiriak onartzea. Derrigorrezko informea.

1.Antolaketa planak, arauak, ordenantzak, hiri lurra mugatzeko proiektuak, xehetasun estudioak edota, halakorik balego, horien aurrerapenak eta, era berean, hiritartze proiektuak eta bestelako hirigintzako agiriak onartu aurretik, errepidearen trazatu edo ezaugarriak aldatzen badituzte, sarbide berriak ireki behar badira edota babesguneetako mugaketak afektatzen badituzte, bide horren jabea den administrazioaren aginduzko informea eskatu behar da.      

2.Hirigintzako plan eta agiri horiek onartzeko jardunbidean, hasierako onarpena emateko eskumena duen administrazioak eskatuko du informea hasierako onarpen hori eman eta berehala eta, dena dela, behin-behineko onarpena eman aurretik, plan orokor eta antolaketa arauen kasuetan informea eskatu eta bi hilabete iragan aurretik ez delarik emango eta gainerako kasuetan hilabetea iragan aurretik.           

Onartzeko jardunbidean behin-behineko onarpenik aurreikusten ez denean, informea behin betiko onarpenaren aurretik eskatu behar da, informea eskatu eta hilabete iragan aurretik ez delarik emango.  

3.Administrazioak emango duen informea, errepideekin, bertako segurtasunarekin eta zirkulazio beharrekin zerikusia duten alderdiei buruzkoa bakarrik izango dena, derrigorrez bete beharrekoa izango da arau honetako eta aplikagarri diren gainerako arau teknikoetako zehaztapenak betez emango diren agindu guztietan. Errepide berri edo saihesbideekin zerikusia duten aurreikuspenak direnean, informea derrigorrezkoa izateko, jarduketa horiek behar bezala onartutako plan edo proiektuetan oinarrituta egon behar dute.

95. artikulua.Indarrean dagoen plangintza egokitzea.

1.Berehala egitearen kalterik gabe, errepideei buruzko planetan edo planak garatzeko proiektuetan aurreikusitako obrak hirigintzako plan eta gainerako agiriekin ez badatoz bat, agiri horiek tramitatzeko eskudun diren administrazioek berehala aldatu edo berrikusiko dituzte ahalik eta erarik onenean egokitzeko.       

2.Administrazio eskudunak ez badu sei hilabeteko epean aldaketa formulatzen eta tramitazioa hasten hasierako onarpena emateko, edota urtebeteko epean ez badu bidaltzen behin betiko onarpena emateko, Foru Aldundia ofizioz arituko da egin beharreko aldaketa formulatu, tramitatu eta onartuz.

3.Gipuzkoako Errepideen Planean edota hori garatuko duten proiektuetan aurreikusitako obretara egokitzeko hirigintzako bere plan eta agiriak aldatzera behartuta dagoenean udal administrazioa, egokitzapen horretatik legez etorriko diren gastuak Foru Aldundiaren kontura izango dira.

VI. TITULUA

DEFENTSA ETA ZIGOR ARAUAK

I. KAPITULUA.  URRAKETAK

96. artikulua.Definizioa, sailkapena eta tipifikazioa.

1.Urraketa administratibotzat hartuko dira foru arau honetako aginduak hausteagatik, artikulu honetan horrela tipifikatzen diren egintza eta omisio ez-zilegiak.

2.Urraketak izan daitezke:

1)Arinak.

2)Larriak.

3)Oso larriak.

3.Urraketa arintzat hartuko dira:

a)Errepidearen herri jabariko guneetan edo babesguneetan obra, instalazio edo jarduketa onartugabeak egitea, behar diren baimenak edo lizentziak eduki gabe, edo emandako baimenean ezarritako baldintzaren bat ez betetzea, egoera gero legeztagarria baldin bada.      

b)Herri jabariko gunean edozein motatako materialak edo gauzak jartzea, isurtzea, botatzea, abandonatzea edo, kargak egoki jarrita daudela bermatzeko obligazioa ez betetzeagatik, erortzen uztea, betiere bide segurtasunari eragiten ez badio, bestela urraketa larria izango bailitzateke.

c)Laugunean edo herri jabariko gunean landaketa edo erabilera-aldaketa onartugabeak egitea, behar den baimenik gabe edo emandako baimenean ezarritako baldintzak bete gabe, betiere bide segurtasunari eragiten ez badio, bestela urraketa larria izango bailitzateke.

d)Foru jabetzako azpiegiturak erabiltzeko kanona ez ordaintzea bide azpiegitura erabiltzerakoan, kanona ordaindu beharra dagoen kasuetan.          

4.Urraketa larriak izango dira:

a)Errepidearen herri jabariko guneetan edo babesguneetan obra, instalazio edo jarduketa onartugabeak egitea, behar diren baimenak edo lizentziak eduki gabe, edo emandako baimenean ezarritako baldintzaren bat ez betetzea, egoera gero legeztaezina baldin bada.      

b)Zirkulazioaren antolamendu, orientazio eta segurtasunarekin zuzeneko lotura duen errepideko edozein elementu hondatzea, edo elementu horien ezaugarriak edo kokalekua nahita aldatzea.

c)Errepidearen nahiz horren elementu funtzionalen edozein obra edo instalazio suntsitzea, hondatzea, alteratzea edo aldatzea.

d)Galtzadan edo bazterbidean edozein motatako materialak edo gauzak jartzea, isurtzea, botatzea, abandonatzea edo, kargak egoki jarrita daudela bermatzeko obligazioa ez betetzeagatik, erortzen uztea.

e)Pintadak egitea galtzadan, hormetan, seinaleetan eta errepide edo bideko bestelako elementuetan, horien helburua dena dela.

f)Laugunean edo herri jabariko gunean aireko edo lurpeko gurutzaketa onartugabeak egitea, behar den baimena izan gabe edo emandako baimenean ezarritako baldintzak bete gabe.          

g)Herri jabariko gunean edo babesgunean informazio kartelak baimenik gabe jartzea.

h)Egintza eta omisioen bidez, administrazio eskudunari errepide eta bideak ustiatu eta zaintzeko zereginak betetzen eragoztea.

i)Urraketa larriak dira, halaber, arintzat hartzen direnak baina berrerortzea dagoenean. Ondorio hauetarako, berrerortzea dagoela kontsideratuko da urtebeteko epearen barruan erantzule berak beste urraketaren bat egin eta behin betiko ebazpen baten bidez jada deklaratua eta zigortua badago.

5.Urraketa oso larriak izango dira:

a)Babesguneetan, ezarritako gutxieneko distantziak baino gertuago, etxebizitza, merkataritza edo industriarako eraikinak egitea edo daudenak handitzea espresuki emandako baimenik gabe.

b)Zirkulazioaren antolamendu, orientazio eta segurtasunarekin zuzeneko lotura duen errepideko edozein elementu ostea, hondatzea edo suntsitzea, edo elementu horien ezaugarriak edo kokalekua nahita aldatzea, elementu horrek bere eginkizuna bete dezan eragozten denean.

c)Errepidearen nahiz horren elementu funtzionalen edozein obra edo instalazio suntsitzea, hondatzea, alteratzea edo aldatzea, jarduketa horrek galtzadari edo bazterbideari eragiten dionean.

d)Errepidearen erabiltzaileentzat arriskutsuak, gogaikarriak edo osasungaitzak diren edozein motatako instalazioak jartzea edo jarduerak egitea, hala izan dadin saihesteko neurriak hartu gabe.

e)Makineria, materialak edo nolanahiko objektuak, baimenik gabe edo egoki seinalatu gabe, errepide edo bidean uztea edo jartzea, edota haiekin bidea okupatzea.   

f)Errepidean kalteak edo hondamenak egitea, baimendutako mugak gainditzen dituzten zama edo kargak eramanez.

g)Errepidearen herri jabariko gunetik ikus daitekeen edozein motatako publizitatea ezartzea.

h)Bidearen herri jabariko gunean edo babesgunean lur mugimenduak, indusketak eta horrelako lanak egitea, errepidearen edo bidearen egituren edo laugunearen egonkortasunari kalte eginez edo egonkortasun hori arriskuan jarriz.

i)Errepide edo bidearen edota han dabiltzanen segurtasunerako Administrazioak emandako betearazte-aginduak ez betetzea.

j)Foru arau honetan ezarritako legezko zortasunek ematen dituzten ahalmen eta eskubideak legitimoki erabiltzen ez uztea edo aurka egitea.

k)Ekintzak edo omisioak egitea, puskaketa, kalte edo galerak nahita eraginez errepide eta bideetan edota bidearen herri jabarikoak diren edozein motatako elementu edo ondasunetan.

l)Urraketa oso larriak dira, halaber, larritzat hartzen direnak baina berrerortzea dagoenean. Ondorio hauetarako, berrerortzea dagoela kontsideratuko da urtebeteko epearen barruan erantzule berak beste urraketa larriren bat egin badu eta behin betiko ebazpenaz jada deklaratua eta zigortua badago.  

97. artikulua.Erantzuleak.

1.Urraketen erantzule izango dira aurreko artikuluan urraketa administratibo gisa tipifikatutako egintza edo omisioak egiten dituzten pertsona fisiko edo juridikoak, pribatu nahiz publikoak.

2.Urratzailetzat hartuko dira, era berean, jardueraren sustatzaile, agente edo kudeatzaileak, obra egiten duen enpresa edo pertsona eta zuzendari edo kontrol lanak egiten dituen teknikaria.

Erantzule izan daiteke urraketa zein lur edo higiezinean egin den haren jabea ere, eta, kasua bada, obraren oinarri den proiektu teknikoaren egilea.       

3.Baimen edo kontzesioko baldintzak ez direnean betetzen, baldintza horiek eskatzen dituzten pertsona edo erakundeak ere erantzule izango dira.

98. artikulua.Gauzak lehengoan jartzeko eta zigortzeko neurriak.

Urraketa administratiboren bat dagoenean, administrazioak neurriak hartuko ditu:         

l.Urraketaren erantzuleei, pertsona edo erakunde direla ere, isun zigor egokiak jartzeko.

2.Urratutako lege antolamendua birjartzeko, alteratutako errealitatearen arabera gauzak lehengoan jartzea exijituz erantzuleei eta, kasua bada, bete gabe geratu diren eginbeharrak betetzeko.

3.Administrazioari edo hirugarrenei eragindako kalte eta galerak ordaintzea eskatzeko erantzuleei.

II. KAPITULUA.  JARDUNBIDEA ETA ZIGORRA

99. artikulua.Espedienteak irekitzea.

1.Urraketa baten jardunbidea ofizioz hasiko da.          

Arau honen kontrako urraketei buruzko salaketak tramitatzera behartuta daude administrazioko funtzionarioak eta agintariak.           

2.Salaketa jaso ondoren, organo eskudunak, egoki derizkion eginbideen ondoren, espedientea irekiko du eta bertan konstaraziko ditu, gutxienez, urraketatzat har daitezkeen egitateak eta horien ustezko erantzuleak. 

3.Errepidean edo bidean, haien elementu funtzionaletan edota, oro har, bideko herri jabariko ondasunetan kalteak egiten direnean, administrazioak ahalmena izango du, berak eta berehala, egindako kalteak konpontzeko egin beharrekoa egiteko, espedientea tramitatu eta erabaki zain egon gabe.           

100. artikulua.Baimenik gabeko jarduera eta erabilerak geldiaraztea edo etenik uztea.

1.Espedientea irekitzearekin batera, baimenik gabe edo baimeneko baldintzak bete gabe egiten arituko diren jarduera, lan eta obrak direnean, organo eskudunak, gainera, berehala gelditzeko agindua emango du.         

Geldiarazteko agindua emango du aldez aurretik entzuteko tramitearen beharrik gabe, eta zuzenean jakinaraziko die pertsona edo erakunde interesatuei.

2.Jardueren edo lan eta obren kasuetan, Administrazioak instalazioak prezintatu edo itxi ditzake egokien iruditzen zaion eran.

Benetan geldiarazteko, administrazioak eska diezaioke argindarra, ura, gasa eta telefonoa hornitzen dituzten enpresei edo entitateei hornidura edo zerbitzu horiek kentzeko.

3.Geldierazpena ez da altxatuko pertsona nahiz erakunde interesatuak beharrezko baimena eskatu eta lortu bitartean, edota jarduketa hori baimeneko baldintzetara egokitzen ez duen bitartean.

4.Publizitate kasuetan, Hirugarren Xedapen Gehigarrian aurreikusikoaren arabera jardun dezake administrazioak.          

101. artikulua.Zigortzeko jardunbidea. Eskumena.

1.Zigortzeko jardunbidea, administrazioaren zigor ahalmena erabiltzeko izaera orokorrez ezarri dena izango da.  

2.Espedientea ireki, tramitatu eta erabakitzeko eskumena izango du bidearen jabe den administrazioak.

3.Ondorio horietarako eta aurreko artikuluan aurreikusitako neurriak hartzeko, bidearen jabe den administrazioko funtzionarioak eta agintariak ahalmenduta daude egiaztapenak edo jarduketak egin behar dituzten jabetza pribatuko lursailetara sartzeko.

102. artikulua.Espedientearen ebazpena.

1.Administrazio eskudunak emango duen ebazpenak ondoko zehaztapen hauek eduki behar ditu:

—Egiaztatutako egitateak eta beren tipifikazioa.

—Erantzuleak.

—Zigorra.

—Lehen bezala uzteko hartu beharreko neurriak eta kalte-ordainak, egoki direnean.

2.Jardunbidean kalte-ordainen zenbatekoa ezin denean zehaztu, jardunbide osagarri baten bidez finkatuko da.    

103. artikulua.Isunak.

1.Arau honetan tipifikatutako urraketa administratiboak isunaren bidez zigortuko dira.

2.Urraketen larritasuna aintzat hartuta, isunen zenbatekoak ondoko hauek izango dira:

A.Lehentasunezko, oinarrizko eta eskualde sareetan (Sare Gorria, Laranja eta Berdea):

—Urraketa arinak: 150 eta 1.999 euro bitartekoak.

—Urraketa larriak: 2.000 eta 7.999 euro bitartekoak.

—Urraketa oso larriak: 8.000 eta 150.000 euro bitartekoak.

B.Sare Lokalean (Sare Horia eta Grisa):

—Urraketa arinak: 100 eta 999 euro bitartekoak.

—Urraketa larriak: 1.000 eta 3.999 euro bitartekoak.

—Urraketa oso larriak: 4.000 eta 75.000 euro bitartekoak.

C.Bideetan:

—Urraketa arinak: 60 eta 599 euro bitartekoak.

—Urraketa larriak: 600 eta 2.399 euro bitartekoak.

—Urraketa oso larriak: 2.400 eta 45.000 euro bitartekoak.

3.Isunak kuantifikatzerakoan kontuan hartu behar dira urraketa horretatik herri jabarirako edo bidearen erabiltzaileentzat etorri den edo etor daitekeen arrisku objektiboa eta, era berean, nahita egin denentz edo berriz egindako urraketa den.

Era berean, kontuan hartuko dira obren edo instalazioen balioa eta eragindako kalte edo galerena.

Dena dela, isunak kuantifikatzerakoan kontuan hartuko da urraketa horretatik atera duen onura. Onura hori jarritako isunaren zenbatekoa baino handiagoa bada, onuraren zenbatekoraino igoko da isuna ere.   

4.Erantzukizunaren aringarri izango da, eta, ondorioz, isunen zenbatekoa murriztu daiteke, bere borondatez edota administrazio eskuduneko agintarien lehen errekerimenduan urraketaren bidez sortutako egoera zuzentzen saiatzea.           

5.Urraketa beraren ondorioz erantzule bat baino gehiago badaude, isunek beren artean izaera independentea edukiko dute.

104. artikulua.Lehen bezala jarri beharra eta kalte-ordainak.

1.98. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, ezar daitezkeen zigorrak alde batera utzi gabe, arau honetan tipifikatutako urraketen erantzuleak behartuta daude alteratutako errealitatea urraketa egin aurretik zegoen bezala uztera edota jarduketa legeztatzeko beharrezko baldintzetara egokitzera. Legezta ezin daitezkeen eraiketak edo instalazioak egin direnean, bota, kendu edota, horrela bada, legezko bihurtzeko aldatu egin beharko dira. 

2.Dena dela, administrazioarentzat edo hirugarrenentzat kalte edo galerak badaude, baloratu eta kalte-ordainak eman beharko dira.

105. artikulua.Iraungipena.

1.Urraketa oso larriak hiru urtera iraungiko dira, larriak bi urtera eta arinak sei hilabetera.

2.Hutsegite oso larriak egin ondoren jarritako zigorrak hiru urtera iraungiko dira, hutsegite larriak egin ondoren jarritakoak bi urtera eta hutsegite arinenak urtebetera.

3.Urraketak iraungita geratzeko epea urraketa egin den egunetik aurrera hasiko da. Jarduera jarraikor batetik datozen urraketetan iraungita geratzeko epea ez da hasiko jarduera egiten ari diren bitartean.        

4.Zigortzeko ahalmena iraungita egonda ere, horrek ez dio galaraziko administrazioari exijitzea erantzuleari, iragandako denborari begiratu gabe, gauzak itzultzea edo lehen zeuden bezala jartzea, herri jabariko ondasunetan egindako jarduketak direnean eta ondorioek oraindik irauten dutenean.

106. artikulua.Derrigorrez bete beharra.

1.Nahiz isunen zenbatekoa nahiz urraketetatik eratorritako kalte-ordain eta erantzukizun ekonomikoen zenbatekoa exiji dezake administrazioak premiamenduko bide administratiboaren bidez, bide horretan emandako ebazpenak finkoak direnean.

2.Gauzak lehen bezala jartzeko egin beharreko lanak egin ditzake subsidiarioki administrazioak, urratzailearen ordez eta haren kontura.

3.Jar ditzake gainera behartzeko isunak behin eta berriz, errekerimenduan seinalatutako epea iragan ondoren, han exijitutako neurriak hartzen ez direnean. Behartzeko isunak ezingo dute indibidualki egin beharreko lanaren kostuaren hamarrena gainditu eta, multzoan, ezta kostuaren bikoitza ere.          

Behartzeko isunak zigor kontzeptuan jar daitezkeenetik independente izango dira, baina bateragarriak izan daitezke.       

Behartzeko isunak jartzea ez da eragozpen izango, urratzaileek egindako errekerimenduaren arabera jardutea ez bada lortzen, subsidiarioki betearazteko.         

4.Urraketa herri jabaria baimenik gabe okupatzeagatik denean, hurrengo kapituluan erabakitakoari jarraituko zaio.         

107. artikulua.Erantzukizun penala. Agintaritza judizialaren esku hartzea.

1.Errepide eta bideen eta haien elementu funtzionalen aurka egindako egintzak delitu edo hutsegite badira, administrazio eskudunak agintaritza judizialaren jakinean jarri beharko du.

2.Egintza horien ondorioz urraketa espedientea ireki bada, jarduketak agintaritza judizialera helarazi ondoren, administrazioak etenik utziko du zigortzeko jardunbidea, agintaritza judizialak erabaki bitartean. Zigortzeko jardunbidea etenik uzteak ez du eragotziko gauzak lehen bezala jartzeko administrazioak hartu beharreko neurriak hartzea, alteratu denak bide segurtasuna eta jendearena kolokan jarri badu.   

3.Ebazpen judiziala eman ondoren, eta nahiz eta hura absolbitzekoa izan, administrazioak segi dezake zigor espedientearen tramitazioa. Ezingo du inola ere, zigor administratiboa jarri agintaritza judizialak jada zigortu dituen arrazoiengatik.

4.Agintaritza judizialaren jakinean jarriko dira, halaber, arau hau gauzatzeko emandako ebazpen administratiboei edo aginduei ez obeditzea eta menik ez egitea.           

III. KAPITULUA.  BIDEEN HERRI JABARIAREN  
DEFENTSA

108. artikulua.Bidegabeko edukitze pribatuak.

Bideen herri jabariko ondasunak norberarentzat hartuta edukitzea, denbora luzean izan bada ere, ez doa inola ere jabari horren herri titularitatearen kontra.

109. artikulua.Ikerketa, mugaketa eta mugarri jartzea.

1.Foru Aldundiak eta udalek, ustez, bideen herri jabariko ondasunen egoera ikertzeko betebeharra eta, ondorioz, eskubidea dute eta horretarako eska diezazkiekete partikular, organismo eta edozein motatako entitateri beharrezko dituzten bezainbat datu eta informe.     

2.Gainera, Foru Administrazioak eta udalek beharrezko mugaketa administratiboak egin ditzakete ofizioz.          

Argitara eman eta zerikusi dutela egiaztatuko duten pertsonei entzun ondoren egingo dituzte mugaketak.           

3.Mugaketak egin ondoren mugatutako ondasunei mugarriak jarriko dizkiote beti.

110. artikulua.Edukitzaren berreskurapena.

1.Errepide eta bideen jabeek bideen herri jabariko ondasunei buruzko edukitza berreskuratzeko ahalmen administratiboa dute.

2.Edukitzaren berreskurapena, eta bideen herri jabariko ondasunak nahikoa titulu eduki gabe hartuta edukiko dituztenak botatzea edo ondasun horiek uztea, ofizioz edo alderdi batek eskatuz, dekretatuko du administrazioak, aldez aurretik entzuteko tramiterik gabe eta horregatik partikularrak ezin duelarik kalte edo galerarik erreklamatu.

3.Edukitza berreskuratzeko beharrezko denean behar ez bezala jarri edo eraikitakoa bota edo suntsitzea, horrela egingo du administrazioak, kontraesan espedienterik gabe eta horregatik partikularrak ezingo duelarik kalte edo galerarik erreklamatu.

Ez da eskatuko, era berean, kontraesan espedienterik eta ez du kalte-ordainik ere izango baimenik gabe irekitako errepiderako sarbide berrien erabilera galarazteko beharrezko neurriak hartzeak.

4.Aurreko paragrafoetan aipatutako edukitza berreskuratzeko botere administratiboa eta, ondorioz, ahalmenak ez dira iraungitzen, hortaz jarduketa horiek edozein unetan egin ditzake Administrazioak.

5.Jarduketa horiek ekarriko dituzten gastuak behar ez bezala okupatu edo sarbidea ireki duen arduradunaren kontura izango dira.

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA

Errepideetatik gertu dauden etxegune berrietan, neurri egokiak hartzea aurrreikusi beharko da, Garapen Iraunkorretako Departamentuak emandako txostenetetatik soinu kalitateari dagokionez eratorritako helburuak bete daitezen bermatzeko.   

Orobat 2003ko azaroaren 17ko 37/03 Legeak, Soinuarenak, ezarritako xedapenetara egokitzeko behar diren neurriak hartu beharko dira, batez ere halako alderdiak diseinatzerakoan, lehendik dauden bide azpiegiturei dagokienez soinu kalitatearen helburuak beteko direla bermatzeko.      

Soinua murrizteko neurri horien artean, eta begi-inpaktua gutxitzeko helburu erantsiarekin, ahal den neurrian, pantaila naturalak ezarriko dira, hots, zuhaitz eta zuhaixka autoktonoak landatuko dira.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Desjabetzeen bidez, udal administrazioak partikularren bideak edo bide-zatiak sar ditzake bere herri bideen sarean, udal batzarrak herri onurakotzat eta hartu beharrezkotzat deklaratu ondoren.   

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

1.Gipuzkoako Foru Aldundia ahalmenduta geratzen da errepideetako herri jabariko guneetan dagoen mota guztietako publizitatea kalte-ordainik eta aldez aurreko abisurik gabe kentzeko.

2.Era berean, Foru Aldundia ahalmenduta geratzen da errepideetatik ikus daitekeen publizitatea kentzeko, aldez aurretik lursailaren jabeari eskatu ondoren.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Lehen zeudenak berreginez administrazioak egingo dituen bideak udalaren jabetzakoak edota berregindako bide edo bideen jabearenak izango dira. 

LEHEN XEDAPEN IRAGANKORRA

1.Foru arau hau indarrean sartu aurretik aurkeztutako baimen eskaerak aurkezpen unean indarrean dagoen arautegiaren arabera erabakiko dira. 

2.Arau hau indarrean sartu aurretik egindako urraketa administratiboei dagokienez, urraketa egileen aldekoen den arautegian erabakitakoa hartuko da kontutan ebazteko orduan.        

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA

Udalek beren errepideak sailkatzen ez dituzten bitartean, haiek Sare Lokal Horiko errepideetarako jarritako araubidea izango dute.

AMAIERAKO LEHEN XEDAPENA

1.Gipuzkoako Foru Aldundia ahalmenduta egongo da arau hau betearazi, aplikatu eta garatzeko egoki iruditzen zaizkion Erregelamendu Orokorra edo arautegi partzialak emateko.          

Arau hau garatzeko xedapenek sar ditzakete espezifikazioak edo graduazioak VI. Atalburuan ezarritako urraketak edo zigorren zerrendan zeinak, urraketa edo zigor berriak izan gabe edota Arauak dituen izaera edo mugak aldatu gabe, portaerak ahalik eta zuzenen identifikatzeko edo zigorrak ahalik eta gehien zehazteko balioko baitute.           

2.Udalek, beren errepide eta bideen defentsan, beharrezkotzat jotzen dituzten ordenantzak ere eman ditzakete, beti ere arau honetan erabakitakoa errespetatuz.        

3.Foru Aldundia baimenduta egongo da arau honetan ezarritako isunen zenbatekoa eguneratzeko foru dekretuen bitartez, kontsumoko prezioen indizearen aldaketa aintzat hartuta.

AMAIERAKO BIGARREN XEDAPENA

l.Foru Arauak ez die eragiten proiektuei eta obrak egiteari buruzko arau teknikoen indarraldiari eta ezta ere seinale, zirkulazio eta bide segurtasunekoei, Gipuzkoan betebeharrekoak baitira nazioarteko tratatuen edo Estatuko nahiz Autonomia Erkidegoko legeen indarrez.

2.Foru Arauaren arautegi ordezkagarri gisa Gipuzkoan herri jabetzako ondasunak arautzen dituen legerian erabakitakoa hartuko da kontuan.

AMAIERAKO HIRUGARRAN XEDAPENA

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepideen Katalogoa Diputatuen Kontseiluak 2005eko azaroaren 29ko Erabakiaz onartutakoa da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2005eko abenduaren 9an argitaratu zena.

Donostia, 2006ko ekainaren 6a.

                                    DIPUTATU NAGUSIA,          
                        Joxe Joan Gonzalez de Txabarri Miranda.

BIDE AZPIEGITURETARAKO         
        DEPARTAMENTUKO   
         FORU DIPUTATUA,     
              delegazio bidez,          
          Peru Bazako Atutxa.

(5185)   (6452)