Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

246. zenbakia Data 2005-12-29 25184 orria

7 UDAL ADMINISTRAZIOA

ASTEASUKO UDALA
Zerga ordenantzak, 2006ko urtarrilaren 1etik aurrera. Behin betiko onespena.

ASTEASUKO UDALA

Iragarkia

Arautegiak eskatzen duen jendaurreko erakustaldia amaitu eta inolako alegaziorik jaso ez delarik, 2005eko azaroaren 3an Udalbatzak egindako Osoko Bilkuran, irmotzat eta behin betikotzat jo ditu 2006. urteko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo diren tipo, kuota, tarifa eta Ordenantza Fiskalen aldaketa hauek:

1.  ZERGAK

1.1.  Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kuotak zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskala.

Batzarraren data: 2005eko azaroak 3.

Behin-betiko onarpena: 2005eko abenduak 20.

Ordenantzaren eranskina era honetara aldatu da:

Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa zoru industrial edo tertziarioan: %0,60.

Gainerako hiri ondasun higiezinei aplikagarri zaien karga tasa: %0,25.

Landalur Ondasun Higiezinaren gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa: %0,80.

1.2.  Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren ordainarazpenerako zenbait ahalmen arautzen dituen ordenantza fiskala.

Batzarraren data: 2005eko azaroak 3.

Behin-betiko onarpena: 2005eko abenduak 20.

Hau da tarifetan finkatutako kuota minimoen gain ponderazio koefizientea aplikatzearen ondorioz aldatutako kuoten gain aplikatu beharreko gehikuntza koefiziente bakarra: %2,2.

1.3.  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen Ordenantza Fiskala.

Batzarraren data: 2005eko azaroak 3.

Behin-betiko onarpena: 2005eko abenduak 20.

Ordenantzaren eranskina honela berridatzi da:

Potencia y clase de vehículo coeficient. Euros

A)Turismoak:

9 zaldi fiskal bitartekoak %1,90 34,25

9-11,99 zaldi f. Bitartekoak %1,90 68,51

12-13,99 zaldi f. Bitartekoak %1,90 114,19

14-15,99 zaldi f. Bitartekoak %1,90 159,86

16-19,99 zaldi f. Bitartekoak %1,90 205,54

20 zaldi fiskaletik gorakoak %1,90 251,21

B)Autobusak:

21 plaza bitartekoak %1,90 158,27

21-50 plaza bitartekoak %1,90 225,41

50 plazatik goragokoak %1,90 281,77

C)Kamioiak:

1000 Kg. Bitarteko karga erabilgarria %1,90 80,33

1000-2999 Kg. Bitarteko K.e. %190 158,27

2999-9999 Kg. Bitarteko K.e. %1,90 225,41

9999 Kg. Tik gorako K.e. %1,90 281,77

D)Traktoreak:

16 zaldi fiskal bitartekoak %1,90 33,57

16-25 zaldi f. Bitartekoak %1,90 52,76

25 zaldi fiskaletik gorakoak %1,90 158,27

E)Trakzio mekanikoko ibilgailuen atoi eta erdi-
atoiak:

750-1000Kg. Bitarteko karga erabilgarria %1,90 33,57

1000-2999 Kg. Bitarteko k.e. %1,90 52,76

2999Kg. Tik gorako karga erabilgarria %1,90 158,27

F)  Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak %1,90 8,39

Motozikletak: 125 z.k.bitartekoak %190 8,39

Motozikletak: 125-250 z.k. bitartekoak %1,90 14,38

Motozikletak: 250-500 z.k. bitartekoak %1,90 28,78

Motozikletak: 500-1000 z.k. bitartekoak %1,90 57,55

Motozikletak: 1000 z.k. tik gora %1,90 115,10

1.4.  Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala.

Batzarraren data: 2005eko azaroak 3.

Behin-betiko onarpena: 2005ko abenduak 20.

Ordenantzaren eranskina aldatu eta honela berridatzi da:

Portzentaia

1)  Hiri eta beste edozein motatakoak 5

2)  Industri eta merkatal motatakoak 5

3)  Baserri eta nekazal motatakoak:

   1.500 m² bitarteko ustiapen txiki eta ertainak
5

   1.500 m² baino handiagoko nekazal eta abelzantza
ustiapen handiak 5

Hobariak:

Babes Ofizialeko etxebizitzak egiteko (eraikuntza
baimena) 30

Etxebizitza tasatuak egiteko (eraikuntza baimenaren) 30

Baserri eta Nekazal motatakoak eta ustiapen txiki
edo ertainak 1500 m
² bitartekoak 30

1.5.  Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala.

Batzarraren data: 2005eko azaroak 3.

Behin-betiko onarpena: 2005eko abenduak 20.

Era honetara aldatuko da ordenantzako eranskina:

Portzentaia

1.  Aldia:

a)  1-5 urte artekoa 3,6

b)  10 urte artekoa 3,4

c)  15 urte artekoa 3,1

d)  20 urte artekoa 2,9

2.  Tarifa:

Karga tasa 8

2.  TASAK

Batzarraren data: 2005eko azaroak 3.

Behin-betiko onarpena: 2005eko abenduak 20.

2.1.  Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala.

2.1.1.  Ur horniketa.

Euro

1.  Ur horniketa.

1.1.  Ur Kontsumoa.

1.1.1.  Etxeko erabilerak:

60 m³ bitartekoa, sei hilabetean 18,00

61 m³ tik 100 m³-kora, sei hilabetean, m³ bakoitza 0,35

100 m³ baina gehiago, sei hilabetean, m³ bakoitza 0,48

1.1.2.  Industri, merkatal erabilerak

90m³ bitartakoa, sei hilabetean, m³ bakoitza 40,50

90m³ baina gehiago, sei hilabetean, m³ bakoitza 0,55

1.1.3.  Baserri, ganadu ustiapen erabilerak:

60 m³ bitartekoa, sei hilabetean, m³ bakoitza 15,60

61 m³tik 300 m³-kora, sei hilabetean, m³ bakoitza 0,32

300 m³ baina gehiago, sei hilabetean, m³ bakoitza 0,40

1.1.4.  Borda, zalditoki etab.

60 m³ bitartekoa, sei hilabetean, m³ bakoitza 24,00

61 m³ tik 100 m³-kora, sei hilabetean, m³ bakoitza 0,45

100 m³ baina gehiago, sei hilabetean, m³ bakoitza 0,50

1.2.  Azpiegitura kanona.

Etxez-etxekoa, sei hilabete 18,00

Industri, merkatal, sei hilabete 53,00

Baserri, ganadu ustiapen erabilerak, sei hilabete 18,00

1.3.  Kontadoreen alokairuen kanona.

Etxez-etxekoa, sei hilabete 2,07

Industri, merkatal, sei hilabete 3,41

Baserri eta abelzaintza, sei hilabete
2,07

Borda, zalditoki etab., sei hilabete 3,00

1.4.  Eransketarako eskubideak 50,00

Hobariak: Gizarte-ongizate batzordeak propo-
satutakoak: (Ikus 1.Eranskina).

2.1.2.  Zabor bilketa zerbitzua.

Etxez-etxeko bilketa, sei hilabete 38,00

Industria, Komertzio eta taberna bilketa, sei hilabete 76,00

Baserri bilketa, sei hilabete 31,00

Hobariak: Gizarte-ongizate batzordeak propo-
satutakoak. (Ikus 1. Eranskina).

2.1.3.  Dokumentu administrativoen igorpena:

2.1.3.1.  Lizentziak, kontzesioak eta Hirigintza
baimenak:

Segregazio baimenak 200,00

Lehen erabilpen baimenak 50,00

Edozein P.E.R.I., Zati plana, urbanizazio proiektu,
xehetasun ikerketa 2.250,00

Hirigintza kontsultak 60,00

Obra handien baimenak:

18.000,00 euro azpikoak 100,00

18.001,00 eta 60.000,00 euro bitartekoak 200,00

60.0001,00 euro goragokoak 300,00

2.1.3.2.  Establezimenduak irekitzeko baimenak:

A)  Dendak, zerbitzuk:

A.1.  IGOKA-ri lotuak 750,00

A.2.  IGOKA-ri ez lotuak 600,00

B)  Industriak:

B.1.  IGOKA-ri lotuak:

300 m² arteko azalera dutenak 1.000,00

301 m² tik 800 m² arteko azalerakoak 1.500,00

801 m²tik 1.400 m² arteko azalerakoak 2.000,00

1.401 m² tik 2.000 m² arteko azalerakoak 2.500,00

2.001 m² tik goragoko azalerakoak 3.000,00

B.2. IGOKA-ri ez lotuak 750,00

C)  Tarifa bereziak:

C.1.  Banketxeak eta Aurrezki kutxak 3.000,00

C.2.  Gas deposituak 500,00

2.1.4.  Julián Lizardi, baserri babestuko 2005.
urterako koste/plaza:

Hileko /koste/plaza 570

2.1.5.  Larrialdi apartamentua:

Egonaldia, hileko 240,40

Gutxieneko tasa 120,20

2.1.6.  Animali arriskutsuen txartela tramitazio-
arengatik:

Tramitazio bakoitza 50,00

2.2.  Herriko jabari publikoaren erabilera priba-
tiboari eta haren aprobetxamendu bereziari dagoz-
kion tasen ordenantza fiskala.

2.2.1.  Udal Kiroldegia eta probaleku erabilpena:

2.2.2.1.  Kiroldegiko Abonuak:

—Urte osoko abonua:

Helduak 95,00

Gazteak 70,00

Jubilatuak 70,00

Hiru hilabeteko abonua: Guztientzat 40,00

Hilabeteko abonua: Guztientzat 20,00

Eguneroko sarrera: Guztientzat 2,00

2.2.2.2.  Frontoiko ordua 12,00

2.2.2.3.  Frontoia areto futbolerako 15,00

2.2.2.4.  Gimnasioko ordua erreserba 20,00

2.2.2.5.  Ping-pong ordua 3,00

2.2.2.6.  Urteko ikastaroak:

Aerobik 120,00

Mantenuko gimnasia 120,00

Yoga 120,00

3. Adinekoentzat gimnasia 80,00

2.2.2.  Kamioeien aparkalekuaren erabilpenagatik:

—Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga
erroldan ez dauden kamioi eta erremolketak.

Karga erabilgarriko 1.000 Kg. baina gutxi 86,34

Karga erabilgarriko 1.000-2.999 Kg. bitartean 164,28

Karga erabilgarriko 2.999-9.999 Kg. bitartean 231,43

Karga erabilgarriko 9.999 Kg. baino gehiago 287,78

2006KO UR ETA ZABORREN TASEN
HOBARIEN TAULA

Behartsuenei hobariak ematerakoan, bi ezaugarri hartzen ditugu kontuan:

1.  Zenbat kidez osatzen den familia, hau da, etxean zenbat persona bizi diren (ezkerreko zutabea).

2.  Familiaren hilerako dirusarrerak zenbatekoak diren, Profesioarteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz (lehen lerroak).

PGS urtero aldatzen du Madrilgo Gobernuak.

 

 

 

Hileroko soldata maila, Profesioarteko Gutxieneko Saoldatarekin konparatuz

 

 

PGS edo <

PGS + %10

PGS +%20

PGS +%30

PGS +%40

PGS + %50

PGS + %60

1-2

%100

%75

%50

%25

------

-------

-------

3

%100

%100

%75

%50

%25

---------

--------

4

%100

%100

%100

%75

%50

%25

---------

5

%100

%100

%100

%100

%75

%50

%25

6

%100

%100

%100

%100

%100

%75

%50

7

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%75

8 edo +

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

 

 

Nivel de sueldo, Comparando con el S.M.I.

 

 

S.M.I.o <

S.M.I.+ %10

S.M.I.+%20

S.M.I.+%30

S.M.I. +%40

S.M.I. + %50

S.M.I.+ %60

1-2

%100

%75

%50

%25

------

-------

-------

3

%100

%100

%75

%50

%25

---------

--------

4

%100

%100

%100

%75

%50

%25

---------

5

%100

%100

%100

%100

%75

%50

%25

6

%100

%100

%100

%100

%100

%75

%50

7

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%75

8 o +

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

 

 

 

 

—IMI edo AES kobratu eta kriterio hauen barruan ez diren kasuak banaka aztertuko dira.

—Kontsumo min = 45 m³.

Ondasun bata baino gehiago dituzten pertsonek ez dute hobaririk jasoko.

Asteasu, 2005eko abenduaren 20a.—Alkatea.

(815) (12163)