Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

250. zenbakia Data 2004-12-30 24427 orria

7 UDAL ADMINISTRAZIOA

ASTEASUKO UDALA
2005 urteko zerga ordenantzen aldaketarako erabakia. Behin betiko onespena.

ASTEASUKO UDALA

Iragarkia

Arautegiak eskatzen duen jendaurreko erakustaldia amaitu eta inolako alegaziorik jaso ez delarik, 2004ko azaroaren 3an Udalbatzak egindako Osoko Bilkuran, irmotzat eta behin betikotzat jo ditu 2005 urteko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo diren tipo, kuota, tarifa eta Ordenantza Fiskalen aldaketa hauek:

1.  ZERGAK

1.1.  Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kuotak zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskala.

Batzarraren data: 2004ko azaroak 3.

Behin-betiko onarpena: 2004ko abenduak 18.

Ordenantzaren eranskina era honetara aldatu da:

—Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa zoru industrial edo tertziarioan: %0,50.

—Gainerako hiri ondasun higiezinei aplikagarri zaien karga tasa: %0,22.

—Landalur Ondasun Higiezinaren gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa: %0,60.

1.2.  Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren ordainarazpenerako zenbait ahalmen arautzen dituen ordenantza fiskala.

Batzarraren data: 2004ko azaroak 3.

Behin-betiko onarpena: 2004ko abenduak 18.

Hau da tarifetan finkatutako kuota minimoen gain ponderazio koefizientea aplikatzearen ondorioz aldatutako kuoten gain aplikatu beharreko gehikuntza koefiziente bakarra: %1,75

1.3.  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen Ordenantza Fiskala.

Batzarraren data: 2004ko azaroak 3.

Behin-betiko onarpena: 2004ko abenduak 18.

Ordenantzaren eranskina honela berridatzi da:

Ibilgailu mota eta potentzia Koefizientea Euroak

A)  Turismoak:

9 zaldi fiskal bitartekoak %1,65 29,74

9-11,99 zaldi f. Bitartekoak %1,65 59,50

12-13,99 zaldi f. Bitartekoak %1,65 99,16

14-15,99 zaldi f. Bitartekoak %1,65 138,83

16-19,99 zaldi f. Bitartekoak %1,65 178,50

20 zaldi fiskaletik gorakoak %1,65. 218,16

B)  Autobusak:

21 plaza bitartekoak %1,65 137,45

21-50 plaza bitartekoak %1,65 195,76

50 plazatik goragokoak %1,65 244,69

C)  Kamioiak:

1.000 Kg. Bitarteko karga erabilgarria %1,65 69,76

1.000-2.999 Kg. Bitarteko K.e. %1,65 137,44

2.999-9.999 Kg. Bitarteko K.e. %1,65 195,76

9.999 Kg. Tik gorako K.e. %1,65 244,69

D)  Traktoreak:

16 zaldi fiskal bitartekoak %1,65 29,15

16-25 zaldi f. Bitartekoak %1,65 45,82

25 zaldi fiskaletik gorakoak %1,65 137,44

E)  Trakzio mekanikoko ibilgai-luen atoi eta erdi-atoiak:

750-1.000 Kg. Bitarteko karga erabil-garria %1,65 29,15

1.000-2.999 Kg. Bitarteko k.e. %1,65 45,82

2.999 Kg.tik gorako karga erabilgarria %1,65 137,44

F)  Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak %1,65 7,29

Motozikletak: 125 z.k.bitartekoak %1,65 7,29

Motozik.: 125-250 z.k. bitartekoak %1,65 12,49

Motozik.: 250-500 z.k. bitartekoak %1,65 25,00

Motozik.: 500-1.000 z.k. bitartekoak %1,65 49,98

Motozik.: 1.000 z.k. tik gora %1,65 99,96

1.4.  Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala.

Batzarraren data: 2004ko azaroak 3.

Behin-betiko onarpena: 2004ko abenduak 18.

Ordenantzaren eranskina aldatu eta honela berridatzi da:

1)  Hiri eta beste edozein motatakoak: % 4,50.

2)  Industri eta merkatal motatakoak: % 5.

3)  Baserri eta nekazal motatakoak:

—1.500 m² bitarteko ustiapen txiki eta ertainak: %2,5.

—1.500 m² baino handiagoko nekazal eta abelzantza ustiapen handiak: %5.

Hobariak:

—Babes Ofizialeko etxebizitzak egiteko (eraikuntza baimena): %25.

—Etxebizitza tasatuak egiteko (eraikuntza baimenaren): %25.

1.5.  Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala.

Batzarraren data: 2004ko azaroak 3.

Behin-betiko onarpena: 2004ko abenduak 18.

Era honetara aldatuko da ordenantzako eranskina:

%

I.  Aldia:

a)  1-5 urte artekoa 3,6

b)  10 urte artekoa 3,4

c)  15 urte artekoa 3,1

d)  20 urte artekoa 2,9

II.  Tarifa:

Karga tasa 6

2.  TASAK

Batzarraren data: 2004ko azaroak 3.

Behin-betiko onarpena: 2004ko abenduak 18.

2.1.  Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala.

2.1.1.  Ur horniketa.

Euro

1.  Ur horniketa.

1.1.  Ur Kontsumoa.

1.1.1.  Etxeko erabilerak.

60 m³ bitartekoa, sei hilabetean 15,52

61 m³ tik 100 m³-kora, sei hilabetean (m³ bakoitza) 0,32

100 m³ baina gehiago, sei hilabetean (m³ bakoitza) 0,44

1.1.2.  Industri, merkatal erabilerak.

90m³ bitartakoa, sei hilabetean 35,40

90m³ baina gehiago, sei hilabetean (m³ bakoitza) 0,50

1.1.3.  Nekazal, ganadu ustiapen erabilerak.

60m³ bitartekoa, sei hilabetean 12,42

61m³tik 300m³-kora, sei hilabetean (m³ bakoitza) 0,25

300m³ baina gehiago, sei hilabetean (m³ bakoitza) 0,30

1.2.  Azpiegitura kanona.

Etxez-etxekoa, sei hilabete 15,83

Industri, merkatal, sei hilabete 47,51

Nekazal eta abelzaintza, sei hilabete 15,83

1.3.  Kontadoreen alokairuen kanona.

Etxez-etxekoa, sei hilabete 2,07

Industri, merkatal, sei hilabete 3,41

Nekazal eta abelzaintza, sei hilabete 2,07

1.4.  Zisternaz egindako ur hornidura.

Pertsonal kontsumorako, m³ 0,30

Beste erabilpenak (igerilekuak) 4,31

1.5.  Eransketarako eskubideak 43,47

1.6.  Piszinak betetzeagatiko tasa, urteko 100,00

Hobariak: Jarduera ez duten lokal komertzialak (egoera hau irauten duen denboran) etxebizitzen fakturazioa izango dute.

Hobariak: Gizarte-ongizate batzordeak proposatutakoak:

1.  Kide bakar bat denean:

—Hileko 411,76 euro bitartean, gutxieneko kontsumoa doain izango dute.

—Hileko 411,77 eurotik 441,82 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 75 eko bonifikazioa izango dute.

—Hileko 441,83 eurotik 471,88 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 50 ko bonifikazioa izango dute.

2.  Etxebizitzan hainbat kide bizi direnean:

—Hileko 484,89 euro arte, gutxieneko kontsumoaren 100% eko iraungitzea izango dute.

—Hileko 484,90 eurotik 613,50 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 75eko bonifikazioa izango dute.

—Hileko 613,51 eurotik 736,20 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 50eko bonifikazioa izango dute.

2.1.2.  Zabor bilketa zerbitzua.

Euro

2.2.1.  Etxez-etxeko bilketa, sei hilabete 33,00

2.2.2.  Industria, Komertzio eta taberna bilketa, sei hilabete 66,00

2.2.3.  Baserri bilketa, sei hilabete
26,40

Hobariak: Iharduera ez duten lokal komertzialak % 50eko hobaria izango dute.

Hobariak: Gizarte-ongizate batzordeak proposatutakoak.

A.  Kide bakar bat denean:

—Hileko 411,76 euro bitartean, gutxieneko kontsumoa doain izango dute.

—Hileko 411,17 eurotik 441,82 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 75 eko bonifikazioa izango dute.

—Hileko 441,83 eurotik 471,88 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 50 ko bonifikazioa izango dute.

B.  Etxebizitzan hainbat kide bizi direnean:

—Hileko 484,89 euro arte, gutxieneko kontsumoaren 100% eko iraungitzea izango dute.

—Hileko 484,90 eurotik 613,50 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 75eko bonifikazioa izango dute.

—Hileko 613,51 eurotik 736,20 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 50eko bonifikazioa izango dute.

2.1.3.  Dokumentu administrativoen igorpena.

2.1.3.1.  Lizentziak, kontzesioak eta Hirigintza baimenak:

—Hirigintza kontsultak: 50 €.

2.1.4.  Telekomunikazio kokagunearen mantenimendua:

—Etxeko eta urteko: 30 €.

2.1.5.  Julian Lizardi, baserri babestuko 2005.urterako koste/plaza.

—Hileko /koste/plaza 540,91euro+ 2004ko IPC a.

2.2.  Herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta haren aprobetxamendu bereziari dagozkion tasen ordenantza fiskala.

2.2.1.  Erabilpen publikoko lurrak.

Euro

2.2.1.1.  Obra, eraikuntza:

Zabor kontenedorak jartzea, eguneko eta unitateko
3,00

Obra hondakin, andamioak, eraikuntza materialak, egun edo zatikako, m² 1,80

2.2.1.2.  Tabernako terrazak, (eguneko),eszenatoki edo antzekoak 3,00

2.2.2. Udal Kiroldegia eta probaleku erabilpena.

Euro

2.2.2.1.  Kiroldegiko Abonuak:

Urte osoko abonua:

Helduak 95,00

Gazteak 70,00

Jubilatuak 70,00

Hiru hilabeteko abonua: Guztientzat 40,00

Hilabeteko abonua: Guztientzat 20,00

Eguneroko sarrera: Guztientzat 2,00

2.2.2.2.Frontoiko ordua 12,00

2.2.2.3.Frontoia areto futbolerako 15,00

2.2.2.4.Gimnasioko ordua erreserba 20,00

2.2.3.  Kamioeien aparkalekuaren erabilpenagatik:

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga erroldan ez dauden kamioi eta erremolketak.

Euro

Karga erabilgarriko 1000Kg.baina gutxi 75,77

Karga erabilgarriko 1000-2999Kg bitartean 143,45

Karga erabilgarriko 2999-9999Kg bitartean 201,77

Karga erabilgarriko 9999Kg baino gehiago 250,70

Asteasu, 2004ko abenduaren 20a.—Alkatea.

(1112) (11831)