Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

249. zenbakia Data 2003-12-31 23067 orria

7 UDAL ADMINISTRAZIOA

ASTEASUKO UDALA
2004 urterako zerga ordenantzak aldatzea. Behin betiko onespena.

ASTEASUKO UDALA

Iragarkia

 

Arautegiak eskatzen duen jendaurreko erakustaldia amaitu eta inolako alegaziorik jaso ez delarik, 2003ko urriaren 30ean Udalbatzak egindako Osoko Bilkuran, irmotzat eta behin betikotzat jo ditu 2004 urteko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo diren tipo, kuota, tarifa eta Ordenantza Fiskalen aldaketa hauek:

 

 

 

1.ZERGAK

 

1.1.Ondasun Higiezinen gaineko
Zergaren kuotak zehazteko funtsezko
elementuak arautzen dituen ordenantza fiskala.

 

12/1989 Foru Arauko 15. artikuluarekin bat, honako hobariak erregulatuko dira:

%50eko hobaria (hiru ume bitartean) eta % 75 eko hobaria (hiru ume baino gehiago) zergaren kuota osoan, familia ugaria izaera duten subjektu pasiboentzat.

 

 

Hobari honetaz gozatzeko, subjektu pasiboak berariaz eskatu behar du, eta aldi berean honako eskakizunak bete behar ditu:

Hobaria familia ugaria izaera duten subjektu pasiboei aplikatuko zaie, hobaria eskatu duten zerga aldiko urtarrilaren 1ean familia ugariaren nortasuna badute.

Familia unitatea ohiz bizi den higiezinari baino ezingo zaio aplikatu hobaria.

Hobaria jasotzeko eskubidea galdu egingo da, familia unitateko kideren bat ohiko bizilekuaz gain beste ondasun higiezinen baten jabea denean.

Hobariak urte jakin bakar baterako balio du bakarrik.

Eskaria hobariari dagokion zerga aldiko otsailaren 28a baino lehen egin behar da, eta eskariarekin batera familia ugariaren izaera egiaztatzen duen agiria aurkeztu behar da, baita Zerga bulegoak emandako ziurtapena ere, titularraren eta hobariaz ukitutakoen ohiko bizilekuaz gain beste inolako higiezinik ez duela egiaztatuz. Bi agiriok modu arautuan eguneratuta egon behar dute.

Ordenantzaren eranskina era honetara aldatu da:

Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa zoru industrial edo tertziarioan: %0,45.

Gainerako hiri ondasun higiezinei aplikagarri zaien karga tasa: %0,20.

Landalur Ondasun Higiezinaren gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa: %0,55.

 

1.2.Jarduera ekonomikoen gaineko
zergaren ordainarazpenerako zenbait ahalmen arautzen dituen ordenantza
fiskala.

 

Zerga honen kuotak zehazteko finkatutako gutxienezko kuoten gehikuntza-koefizientea % 1,65 finkatzen da.

 

1.3.Trakzio mekanikoko ibilgailuen
gaineko zergaren kuota zehazteko
funtsezko elementuak arautzen dituen Ordenantza Fiskala.

 

Hobariak: Ibilgailu historikoek edo fabrikazio egunetik kontatuta gutxienez hogeita bost urteko antzinatasuna dutenek %50(e)ko hobaria izango dute zerga kuotan. Fabrikazio eguna ez bada ezagutzen, lehen matrikulazio eguna hartuko da halakotzat edo, bestela, ibilgailu mota edo aldaera fabrikatzeari utzi zitzaion eguna.

 

Ordenantzaren eranskina honela berridatzi da:

 

Ibilgailu mota eta potentzia Koefizient. Euroak

A)Turismoak:

9 zaldi fiskal bitartekoak %1,50 27,04

9 - 11,99 zaldi f. bitartekoak %1,50 54,09

12 - 13,99 zaldi f. bitartekoak %1,50 . 90,15

14 - 15,99 zaldi f.bitartekoak %1,50 126,21

16 - 19,99 zaldi f.bitartekoak %1,50 162,27

20 zaldi fiskaletik gorakoak %1,50 198,33

B)Autobusak:

21 plaza bitartekoak %1,50 124,95

21 - 50 plaza bitartekoak %1,50 177,96

50 plazatik gorakoak %1,50 222,45

C)Kamioiak:

1.000 kg. Bitarteko karga erabilgarria %1,50 . 63,42

1.000 2.999 kg. bitarteko k.e. %1,50 124,95

2.999 - 9.999 kg. bitarteko k.e. %1,50 177,96

9.999 kg-tik gorako k.e. %1,50 222,45

D)Traktoreak:

16 zaldi fiskal bitartekoak %1,50 26,51

16 25 zaldi f. bitartekoak %1,50 41,66

25 zaldi fiskaletik gorakoak %1,50 124,95

E)Trakzio mekanikoko ibilgai-luen atoi eta erdi-atoiak:

 

750-1.000 kg. bitarteko karga
erabil-garria %1,50 26,51

1.000 - 2.999 kg. bitarteko k.e. %1,50 . 41,66

2.999 kg.tik gorako karga e. %1,50 124,95

F)Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak %1,50 6,63

Motozikletak: 125 z.k. bitartekoak %1,50 . 6,63

Motozikletak 125 - 250 z.k. bitartek. %1,50 11,35

Motozikletak 250 - 500 z.k. bitartek%1,50 22,73

Motozikletak 500 - 1.000 z.k. bitartek. %1,50 45,44

Motozikletak 1.000 cctik gora %1,50 90,87

1.4.Eraikuntza, Instalazio eta Obren
gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala.

Ordenantzaren eranskina aldatu eta honela berridatzi da:

1)Hiri eta beste edozein motatakoak %4,50

2)Industri eta merkatal motatakoak %5

3)Baserri eta nekazal motatakoak % 2,50

Hobaria: Babes ofizialeko etxebizitzak egiteko % 25

 

1.5.Hirilurren balio gehikuntzaren
gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala.

Era honetara aldatuko da ordenantzako eranskina:

Portzentaia

I. Aldia:

a)1-5 urte artekoa 3,6

b)10 urte artekoa 3,4

c)15 urte artekoa 3,1

d)20 urte artekoa 2,9

II.Tarifa:

Karga tasa %5

2. TASAK

 

2.1.Zerbitzu publikoak eskaini eta
jarduerak burutzeagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala.

 

2.1.1.Ur horniketa.

Ur horniketa Euroak

1.1.Ur Kontsumoa

1.1.1.Etxeko erabilerak

60 m3 bitartekoa, sei hilabetean 15,00

61 m3tik 100m3-koa, sei hilabetean 0,30_/m3
bakoitza

100 m3 baina gehiago, sei hilabetean 0,40_/m3
bakoitzeko

1.1.2.Industri, merkatal erabilerak

90 m3.bitartekoa, sei hilabetean 34,20

90 m3 baina gehiago, sei hilabetean 0,45_/m3

bakoitzeko

1.1.3.Nekazal, ganadu ustiapen erabilerak

60 m3.bitartekoa, sei hilabetean 12,00

61 m3tik 300m3-koa, sei hilabetean 0,22_/m3

bakoitza

300 m3 baina gehiago, sei hilabetean 0,25_/m3 bakoitzeko

1.2.Azpiegitura kanona

Etxez-etxekoa, sei hilabetekoa 15,30

Industri, merkatal, sei hilabetekoa . 45,90

Nekazal eta abelzaintza, sei hilabetekoa 15,30

1.3.Kontadoreen alokairuen kanona

Etxez-etxekoa, sei hilabetekoa 2,00

Industri, merkatal, sei hilabetekoa 3,30

Nekazal eta abelzaintza, sei hilabetekoa 2,00

1.4.Eransketarako eskubideak . 42,00

Hobariak: Erabiltzen ez diren lokal komertzialak etxebizitzen fakturazioa izango dute.

 

Hobariak: Gizarte-ongizate batzordeak proposatutakoak.

 

A.-Kide bakar bat denean:

Hileko 400,54 euro bitartean, gutxieneko kontsumoa doain izango dute.

Hileko 400,55 eurotik 430,60 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 75 eko bonifikazioa izango dute.

Hileko 430,61 eurotik 460,66 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 50 ko bonifikazioa izango dute.

B.-Etxebizitzan hainbat kide bici direnean:

Hileko 471,68 euro arte, gutxieneko kontsumoaren 100% eko iraungitzea izango dute.

Hileko 471,69 eurotik 564 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 75eko bonifikazioa izango dute.

Hileko 546,01 eurotik 676,8 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 50eko bonifikazioa izango dute.

 

Euroak

2.1.2.Zabor bilketa zerbitzua

Etxez-etxeko bilketa, seihilabeteko 30,00

Industria, komertzio eta taberna bilketa, sei hila-

beteko 60,00

Baserri bilketa, sei hilabeteko 24,00

Hobariak: Iharduera ez duten lokal komertzialak % 50eko hobaria izango dute.

Hobariak: Gizarte-ongizate batzordeak proposatutakoak.

 

 

A.Kide bakar bat denean:

Hileko 400,54 euro bitartean, gutxieneko kontsumoa doain izango dute.

Hileko 400,55 eurotik 430,60 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 75 eko bonifikazioa izango dute.

 

Hileko 430,61 eurotik 460,66 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 50 ko bonifikazioa izango dute.

 

B.Etxebizitzan hainbat kide bici direnean:

Hileko 471,68 euro arte, gutxieneko kontsumoaren 100% eko iraungitzea izango dute.

Hileko 471,69 eurotik 564 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 75eko bonifikazioa izango dute.

 

Hileko 546,01 eurotik 676,8 euro arte, gutxieneko kontsumoaren % 50eko bonifikazioa izango dute.

 

 

2.1.3.Dokumentu administratiboen igorpena:

 

2.1.3.1.Lizentziak, kontzesiok eta Hirigintza baimenak:

 

Segregazio baimenak 150,00

Habitabilitate edo lehen erabilpen baimenak 36,00

 

Edozein P.E.R.I., Zati Plana, urbanizazio proiek-

tu, xehetasun ikerketa 1.800,00

Hirigintza kontsultak 36,00

Obra handien baimenak:

18.000,00 euro azpikoak 80,00

18.001,00 eta 60.000,00euro bitartekoa 160,00

60.001,00 euro goragokoak 240,00

2.1.3.2.Establezimenduak irekitzeko baimenak

 

A)Dendak, zerbitzuak

A.1.IGOKA-ri lotuak 600,00

A.2.IGOKA-ri ez lotuak 450,00

B)Industriak

B.1.IGOKA-ri lotuak:

300 m2 arteko azalera dutenak 800,00

301 m2 tik 800 m2 arteko azalerakoak 1.200,00

801 m2 tik 1.400 m2 arteko azalerakoak .1.600,00

1.401 m2 tik 2.000 m2 arteko azalerakoak 2.000,00

2.001 m2 tik goragoko azalerakoak. 2.400,00

B.2.IGOKA-ri ez lotuak 600,00

C)Tarifa bereziak:

C.1.Banketxeak eta Aurrezki kutxak 2.400,00

C.2.Gas deposituak 400,00

 

2.2.Herriko jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta haren aprobetxamendu bereziari dagozkion tasen Ordenantza
fiskala

2.2.1.Hileta zerbitzuak: Nitxoen emakida eta lurperatze gastuak herritarrentzat, exentzioa 12 urte.

 

2.2.2.Erabilpen publikoko lurrak:

Kalean kiosko, mahaiak, beladore, aulkiak....

antzeko instalakuntzak. Egun, zatikako, m2 1,80

Obra, eraikuntza:

Zabor kontainerra, Egun, zatikiko, m2 3,00

 

Obra-hondakin, eraikuntz materiala. Egun, zati-

kiko, m2 . 1,80

 

2.2.3.Kamioien aparkalekuaren erabilpenagatik:

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga erroldan ez dauden kamioi eta erremolkeak.

Karga erabilgarriko 1.000 Kg baino gutxiago 69,43

Karga erabilgarriko 1.001 Kgtik-2.999 Kg ra

bitartean. 130,96

Karga erabilgarriko 2.999 Kgtik-9.999 Kg ra

bitartean. 183,97

Karga erabilgarriko 9.999 Kg baino gehiago 228,45

 

Asteasun, 2.003ko abenduaren 22a. Alkateak.

(13365)