Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

250. zenbakia Data 1999-12-31 19629 orria

7 UDAL ADMINISTRAZIOA

ASTEASUKO UDALA
2000. urterako zerga ordenantzak

ASTEASUKO UDALA

Iragarkia

Publiko informazioko arauzko epea igaro denez batere erreklamazio edota oharpenik aurkeztu gabe, behin-betiko onartutzat jo dira Udalbatzarrak 1999ko azaroaren 3an hartutako hasierako erabakiak, non 2000go ekitaldirako tipo, kuota, tarifa eta Ordenantza Fiskalen aldaketa, ezarpena y sortzeari buruzkoak, eta 2000ko urtarrilaren 1etik aurrera ondorioak izan ditzan.

 

Onartutako aldaketak honela geratzen direlarik:

•Aktibitate Ekonomikoen gaineko Zerga:

Finkatutako gutxieneko kuoten gehikuntzaren koefiziente bakarra: 1,40.

•Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga:

Ibligailuen potentzia eta mota Kuota (pztak)

A)Turismoak:

8 zaldi fiskal baino gutxiagokoak 2.730

8tik 12 xzaldi fiskalera bitartekoak 7.371

12tik 16 zaldi fiskal bitartekoak 14.963

16 zaldi fiskaletik gorakoak 19.383

B)Autobusak:

21 plaza baino gutxiagokoak 18.018

21etik 50 plazatara bitartekoak 25.662

50 plaza baino gehiagokoak 32.078

C)Kamioiak:

Karga erabilgarriko 1.000kg baino gutxiagokoak 9.146

Karga erabilgarriko 1.000tik. 2999 kg bitartekoak 18.018

Karga erabilgarriko 2.999tik. 9.999 kg bitartekoak 25.662

Karga erabilgarriko 9.999 kg. baino gehiagokoak 32.078

D)Traktoreak:

16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak 3.822

16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak 6.006

25 zaldi fiskal baino gehiagokoak 18.018

E)Trakzio mekanikozko ibilgailuek arrastran eramandako atoi eta erdi atoiak:

Karga erabilgarriko 1.000 kg baino gutxiagokoak 3.822

Karga erabilgarriko 1.000tik 2.000 kg bitartekoak 6.006

Karga erabilgarriko 2.999 kg.tik gorakoak 18.018

F)Bestelako ibilgailuak:

Ziklomotoreak 956

125 z.k.-rainoko motozikletak 956

125tik 250 z.k.-rainoko motozikletak 1.638

250etik 500 z.k.-rainoko motozikletak 3.276

500etik 1.000 z.k.-rainoko motozikletak 6.552

1.000 z.k.-tik goragoko motozikletak 13.104

•Eraikuntza, Instalakuntza eta Obren Gaineko Zerga:

Ondoren adierazten den zerga tipoaren aldaketa onesten da:

Industri eta Merkatal motatakoak. %4,5

Zerbitzu Publikoak Eskeini eta Jarduera Administratiboak Burutzeagatik Ordaindu Beharreko Tasen Ordenantza Arautzailea:

— Zaborrak (hiri-hondakin solidoak) biltzeagatiko
zerbitzua:

Hileta/pezetak

1.Etxez-etxeko zabor bilketa zerbitzua. Etxeko 617

Zabor bilketako tasei buruzko bonifikazio eta salbuespenak ondorengo taularen arabera finkatzea:

A)Kide bakar bat denean:

— Hileko 56.990 pzta bitartean jasotzen dutenak, erreziboaren salbuespen osoa izango dute.

— Hileko 56.991 pztatik 61.991 pzta arte jasotzen dutenak, erreziboaren % 75eko bonifikazioa izango dute.

 

— Hileko 61.991 pztatik 69.270 pzta arte jasotzen dutenak, erreziboaren %50eko bonifikazioa izango dute.

 

B)Etxebizitzan hainbat kide bizi direnean:

— Hileko 67.050 pzta arte jasotzen dutenak, exentzio osoa izango dute.

— Hileko 67.050 pztatik 86.588 pzta arte jasotzen dutenak, erreziboaren %75eko bonifikazioa izango dute.

 

— Hileko 83.288 pztatik 99.945 pzta arte jasotzen dutenak, erreziboaren %50eko bonifikazioa izango dute.

 

Hileta/pezetak

2 Industria, Komertzio, Taberna, Jatetxe eta

gainontzekoak 1.234

Izanik zabor bilketa zerbitzua herriaren diseminatura zabaldu berri dela, zabor tasa herriko baserriei ere zabaltzea erabakitzen da:

Pzta/hiruhilabeteko

3.Baserriak eta diseminatuak, orohar 1.000

— Ur edangarri hornidura zerbitzua:

1.Etxebizitzei hornidura:

a) Hiruhilabeteko 30m3ko gutxieneko kontsumoa 1.110

b) Hiruhilabetean 30m3 eta 50m3ko kontsumoa,

m3ko 43

c) Hiruhilabetean 50m3 baino gehiagoko kontsu-

moa, m3ko 49

Tasa honi dagokionez, ondorengo bonifikazio eta salbuespenak onestea:

A)Kide bakar bat denean:

— Hileko 56.990 pzta bitartean jasotzen dutenak, erreziboaren salbuespen osoa izango dute.

— Hileko 56.991 pztatik 61.991 pzta arte jasotzen dutenak, erreziboaren % 75eko bonifikazioa izango dute.

 

— Hileko 61.991 pztatik 69.270 pzta arte jasotzen dutenak, erreziboaren %50eko bonifikazioa izango dute.

 

B)Etxebizitzan hainbat kide bizi direnean:

— Hileko 67.050 pzta arte jasotzen dutenak, exentzio osoa izango dute.

— Hileko 67.050 pztatik 86.588 pzta arte jasotzen dutenak, erreziboaren %75eko bonifikazioa izango dute.

 

— Hileko 83.288 pztatik 99.945 pzta arte jasotzen dutenak, erreziboaren %50eko bonifikazioa izango dute.

 

Pztak/hiruhilabeteko

Kontadoreen alokairuaren kanona:

Etxebizitzak 154

Industria, merkatal eta antzekoak 257

2.Industria, merkatal eta antzeko ihardueren ur hornidura:

Pezetak

a) Hiruhilabeteko 45m3 probetxatzeko

eskubidearekin 2.498

b) Gainontzeko m3ak, m3 62

3.Nekazal, abeltzain eta antzeko ustiapenen

ur hornidura, m3 28

4.Zisternaz egindako ur hornidura:

a) Pertsonal kontsumorako, m3 49

b) Beste batzuk(piszinak,…), m3 694

5.Sare orokorrera eransketa eskubidea 6.168

6.Piszinak betetzeagatik tasa, m3 eta urteko 411

— Julian Lizardi Baserri Babestuan egoteagatiko tasa:

 

Pzta/hilean

Koste-plaza 54.790

Guzti hau, Gipuzkoako Herri Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 16.4 artikuluan adierazitakoa betez argitaratzen da, guztiek honen berri izan dezaten eta aipatutako xedapenean aurrikusitako gainontzeko ondorioetarako.

Aipatutako Foru Arauaren 18.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, Ordenantzen finkapen, aldatze edota ezabatzea onesten zuen erabakiaren aurka, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenaren dagokion Salaren aurrean administrazioarekiko auzitarako errekurtsoa tartekatu ahal izango dute interesatuek bi hilabeteko epearen barruan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik kontatzen hasita.

 

Dena den, eta aipatutako arauak baimentzen duen bezala, interesatuek errekurtsoa tartekatu ahal izango dute, nahibadako izaeraz eta administrazioarekiko auzitara jo baino lehen, Gipuzkoako Auzitegi Ekonomiko Administratibo Foralaren aurrean, aipatu argitalpenak Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hilabete bateko epean, hurrengo lanegunetik zenbatzen hasita.

Asteasu, 1999ko abenduaren 28a.—Iñaki Amenabar Aramburu, Alkatea.

(12940)