Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

250. zenbakia Data 1999-12-31 19454 orria

7 UDAL ADMINISTRAZIOA

ASTEASUKO UDALA
Akatsen zuzenketa, 1999-11-18ko GAOn 2000. urterako zerga ordenantzei buruz argitara emandako iragarkiarena

ASTEASUKO UDALA

Akats zuzenketa

1999ko azaroaren 18ko 221 zenbakidun Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 16.883. orrialdean argitaratutako 2000. ekitaldirako udal Ordenantza Fiskalen berrikusketari buruz hartutako erabakien iragarkian akats bat ageri da.

Honakoaren bitartez aipatu akatsaren zuzenketari ekiten zaio:

«Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendua bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza» esaten denean, ondorengoa esan behar du: «Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea».

Adierazitakoa edonork ezagutu dezan argitaratzen da.

Asteasu, 1999ko abenduaren 28a.—Iñaki Amenabar Aramburu, Alkatea.

(694) (12939)