Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa -ZLPE-

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Mendekotasuna duen pertsonak, eguneko zentro edo egoitza publiko nahiz itundutako batean sartzeko itxaron zerrendan egonik, kontratatuta duen plaza pribatuaren kostuari aurre egiteko helburua du prestazio ekonomiko honek.


Nork tramitatzen du

 • ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
 • Plangintzako, Inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagusia
 • Plangintzako, Ituneko eta Prestazio Ekonomikoetako Zerbitzua

Nori zuzenduta

Mendekotasun egoeran dauden pertsonak: I, II eta III graduak edo mendekotasuna baloratzeko baremoan (MBB) 25 puntutik 100 puntura.


Baldintzak

 • Mendeko pertsona bezala baloratuta egotea, edozein delarik gradua.  
 • Espainiako nazionalitatea izatea edo legezko egoitza Espainian izatea (adingabeak izan ezik).
 • Gutxienez 5 urtez, Espainian edo Europar Batasunean legez bizi izana; horietatik bi gutxienez eskaera aurkeztu aurreko bi urteak izan beharko dute (salbuespenak daude).
 • Gipuzkoan erroldatuta egotea eta bizi izatea.
 • Kontratu bidez egiaztatzea plaza pribatuan egoitza zerbitzua edo eguneko arreta jasotzen duela.
 • Zerbitzu publikoaren itxaron zerrendan egotea (3 hilabete eguneko arretarako zerbitzurako).

 


Zenbatekoa

Urteko 12 ordainketa egingo dira. Mendekotasunaren arabera gehienezko zenbatekoak:

III Gradu edo 75 puntutik 100 puntura MBBan:  800€ (egoitza) / 500€ (eguneko zentrua)

 II Gradu edo 50 puntutik  74  puntura  MBBan: 800€ (egoitza) / 500€ (eguneko zentrua)

  I Gradu edo 25 puntutik  49 puntura  MBBan:  300€ (egoitza) / 300€ (eguneko zentrua)

Zenbatekoa zerbitzuaren kostu errealaren arabera zehaztuko da eta gehienez aipatu diren kantitateak ordainduko dira.

Gehienezko kopurua murriztu daiteke (informazio gehigarria ikusi)


Ordaintzeko modua

Mendekotasuna duen pertsonak eskaeran adierazten duen kontuan hila burututa. Eskatzailea aipatutako kontuko titular izan beharko du.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eskaera beteko dute mendekotasun egoeran dagoen pertsona bizi den udalerriko Gizarte Zerbitzuek.

   Eskaera orria 


Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eskaera normalizatua, eskatzaileak edo erregistro bateratuan haren ordezkari gisa izena emanda dagoenak sinatua.
 • Prestazioa kobratzeko erabiliko duen kontuaren bankuko frogagiria edo libretaren fotokopia (kontuak eskatzailearen izenean egon behar du; adingabeen kasuan soilik, gurasoak izan daitezke titularrak).
 • Errolda agiriak. Espainian edo EBn gutxienez bost urtez erroldatuta egon izana egiaztatu behar da, eta horietatik bi behintzat eskaera aurkeztu aurreko bi urteak izango dira (aditxikikoak ezik). Ez da beharrezkoa Gipuzkoan erroldatuta egondako epealdietako errolda agiriak aurkeztea.
 • Ezkonduak edo izatezko bikoteak: familia liburuaren fotokopia edo Izatezko Bikoteen Erregistroko ziurtagiri.
 • Bananduak eta dibortziatuak: banantze epaiaren fotokopia, eta, halakorik balego, hitzarmen arauemailearena.ç
 • Atzerrian jaiotako pertsonak: Estatuan edo EBn emandako legezko aldien ziurtagiria, atzerritarren bulegoak emana. Legez emandako bost urte egiaztatu behar dira.
 • Azken ekitaldiko errenta aitorpena Gipuzkoatik kanpo egin bada: azken errenta aitorpenaren fotokopia, bizikidetza unitateko kide guztiena.
 • El contrato suscrito por la contratación del servicio privado (servicio residencial o de centro de día).

Eskaera moduak

 • Presentziala

Zuzeneko arretarako bulegoak

Eskaera aurkeztuko da mendekotasun egoeran dagoen pertsona bizi den udalerriko Gizarte Zerbitzuetan.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

3 hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

 • Ohiko postaz


ARAUDIA


24/2017 Foru Dekretua, 2017ko abenduaren 12koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren esparruan, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta laguntza sustatzeko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen prestazio ekonomikoak arautzekoa. (GAO 2017/12/28).

2017ko abenduaren 27ko Diputatuen Kontseiluaren Erabakia, mendekotasunerako prestazio ekonomikoen gehieneko diru kopuruak onartzen dituenak. (GAO 2017/12/29)

39/2006 mendekotasun legea , abenduaren 14koa, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta laguntza sustatzekoa (2006ko abenduaren 15eko Estatuko Aldizkari Ofiziala).INFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

Urtearen lehen hiruhilekoan, aurreko urtean izandako benetako gastuak frogatu beharko dira eta gastu horiek ezingo dira jasotako prestazioa baino txikiagoak izan.

Baldintza sozio-ekonomikoak aldatuz gero, 30 eguneko gehienezko epean jakinarazi behar da.

Oker jasotako diru zenbatekoak itzuli behar dira.


Informazio osagarria

Gizarte zerbitzuekin bateragarritasuna

 Egoitzako zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa jasotzea eta, aldi berean, beste gizarte zerbitzu publiko edo itunduren bat ere jasotzea bateragarria edo bateraezina den, taula honetan azaltzen da:

ZERBITZUA PRESTAZIO EKONOMIKOA
Egoitza arreta iraunkorra Bateraezina
Etxez Etxeko Laguntza Bateraezina
Eguneko zentroa Bateraezina
Arreta okupazionala Bateraezina
Denboraldirako egonaldiak Bateraezina
Teleasistentzia Bateraezina
Gizarte eta osasun zentroak, psikiatria zentroak eta antzekoak Bateraezina

 Eguneko Zentroko zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa beste zerbitzu hauetakoren bat aldi berean jasoz gero (etxez etxeko laguntza; aldi baterako egonaldiak; zentro sozio-sanitarioko egonaldiak; psikiatria zentroetako egonaldiak; eta antzekoak), prestazioa eten egingo da edo, bestela, prestazio ekonomikoari kenketa hau egingo zaio:

-Etxez etxeko laguntza: %20ko kenketa.

-Aldi baterako egonaldiak; zentro sozio-sanitarioko egonaldiak; psikiatria zentroetako egonaldiak; eta antzekoak: aldi baterako etetea urte naturalean bi hilabete baino gehiagoko egonaldietan.

Gehienezko prestazioaren murrizketak

 - Lehenengo, prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko hartuko dira kontuan bai eskatzailearen bai elkarbizitza unitateko beste kideen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan aitortutako edo egiaztatuko etekinak. Horrela, %100 jaso daiteke edo %10, %20 edo % 30 gutxitu daiteke.

 - Ondoren, bateragarri/bateraezineko erregimenean ezarritako kenkariak ere aplikatuko dira (eguneko zentruko zerbitzuari lotutako prestazioaren kasuan): Etxez etxeko laguntza (%20ko kenketa).

 -Jarraian, gizarte babeseko sistema publikoan ezarrita dagoen izaera eta xede berdintsuko beste prestazioaren bat jasotzen bada, haren zenbatekoa ere kendu egingo da, bereziki hauek: 1.- Erabateko ezintasun iraunkorreko pentsioaren baliaezintasun handiaren osagarria.  2.- Norberaren kargura 18 urtetik gora eta %75 edo gehiagoko desgaitasuna duen seme-alabengatik ematen den diru kopurua.  3.- Beste norbaiten beharragatik ematen den baliaezintasuneko kotizatu gabeko pentsioaren osagarria.  4.- Beste norbaiten laguntza beharragatik emandako subsidioa minusbaliatuak gizarteratzeari buruzko legekoa.

-Azkenik, prestazioaren zenbatekoak ezingo du inoiz gainditu zerbitzua ordaintzeagatik izandako benetazko kostua.