Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa -LPPE-

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Laguntza ekonomiko honen bitartez, mendekotasuna duten pertsonen autonomia sustatzeko laguntzaile pertsonalen kontratazioak ekarritako gastuak ordaintzen lagundu nahi da. Hezkuntzarako eta lanerako sarbidea erraztea eta pertsona komunitatean erabat integratzea eta parte hartzea dira bere helburuak eta, era berean, eguneroko oinarrizko jardueretan bizimodu autonomoagoa izatea.


Nork tramitatzen du

 • ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
 • Plangintzako, Inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagusia
 • Plangintzako, Ituneko eta Prestazio Ekonomikoetako Zerbitzua

Nori zuzenduta

Mendekotasun egoeran dauden pertsonak: I, II eta III graduak edo mendekotasuna baloratzeko baremoan (MBB) 25 puntutik 100 puntura.


Baldintzak

 • Mendeko pertsona bezala baloratuta egotea, edozein delarik gradua.
 • Espainiako nazionalitatea izatea edo legezko egoitza Espainian izatea (adingabeak izan ezik).
 • Gutxienez 5 urtez, Espainian edo Europar Batasunean legez bizi izana; horietatik bi eskaera aurkeztu aurreko bi urteak izan beharko dute (salbuespenak daude).
 • Gipuzkoan erroldatuta egotea eta bizi izatea.
 • 3 urte edo gehiago izatea.
 • Kontratu bat dagoela egiaztatzea, mendekotasuna duen pertsonari laguntza zerbitzu hori eskaintzeko.
 • Kontratatutako pertsonak adinez nagusia izan beharko du, eta mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa emateko ziurtagiria edo aparteko zein aldi baterako gaikuntza izan beharko du.
 • Ezingo dute laguntzaile pertsonal izan ezkontideak edo izatezko bikote lagunak, eta 3. gradura arteko senitartekoek (ez eta tutoreak eta hartzaileak ere).
 • Etxebizitzak baldintza egokiak izatea bizikidetzaren eta bizigarritasunaren aldetik.

Zenbatekoa

Urteko 12 ordainketa egingo dira. Mendekotasunaren arabera gehienezko zenbatekoak:

III Gradu edo 75 puntutik 100 puntura MBBan:   876€

 II Gradu edo 50 puntutik  74  puntura  MBBan:  534€

  I Gradu edo 25 puntutik  49 puntura  MBBan:   316€

Zenbatekoa zerbitzuaren kostu errealaren arabera zehaztuko da eta gehienez aipatu diren kantitateak ordainduko dira.

Gehienezko kopurua murriztu daiteke (informazio gehigarria ikusi). II eta III graduetan, hileroko gastua LGSren %125a baino gehiago bada, 240€ko zenbateko osagarria jasotzeko eskubidea dago.


Ordaintzeko modua

Mendekotasuna duen pertsonak eskaeran adierazten duen kontuan hila burututa. Eskatzailea aipatutako kontuko titular izan beharko du, adintxikikoen kasuan salbu, kasu hauetan gurasoen edo tutorearen titulartasuneko kontua onartuko delarik.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eskaera beteko dute mendekotasun egoeran dagoen pertsona bizi den udalerriko Gizarte Zerbitzuek.

Eskaera orria  


Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eskaera normalizatua, eskatzaileak edo erregistro bateratuan haren ordezkari gisa izena emanda dagoenak sinatua.
 • Prestazioa kobratzeko erabiliko duen kontuaren bankuko frogagiria edo libretaren fotokopia (kontuak eskatzailearen izenean egon behar du; adingabeen kasuan soilik, gurasoak izan daitezke titularrak).
 • Errolda agiriak. Espainian edo EBn gutxienez bost urtez erroldatuta egon izana egiaztatu behar da, eta horietatik bi behintzat eskaera aurkeztu aurreko bi urteak izango dira (aditxikikoak ezik). Ez da beharrezkoa Gipuzkoan erroldatuta egondako epealdietako errolda agiriak aurkeztea.
 • Ezkonduak edo izatezko bikoteak: familia liburuaren fotokopia edo Izatezko Bikoteen Erregistroko ziurtagiri.
 • Bananduak eta dibortziatuak: banantze epaiaren fotokopia, eta, halakorik balego, hitzarmen arauemailearena.ç
 • Atzerrian jaiotako pertsonak: Estatuan edo EBn emandako legezko aldien ziurtagiria, atzerritarren bulegoak emana. Legez emandako bost urte egiaztatu behar dira.
 • Azken ekitaldiko errenta aitorpena Gipuzkoatik kanpo egin bada: azken errenta aitorpenaren fotokopia, bizikidetza unitateko kide guztiena.
 • Laguntzaile pertsonalarekin edo laguntza pertsonalaren zerbitzua eskaintzen duen entitatearekin sinatutako kontratua.
 • Laguntzaile pertsonalaren NANaren edo AIZren fotokopia.
 • Laguntzaile pertsonalaren baimena beste hainbat departamentutako edo beste administrazio publiko batzuetako fitxategietan kontsulta egiteko emandako datuak egiaztatzeko. Enpresa bidez kontratatzen denean ez da beharrekoa.
 • Laguntzaile pertsonalari eskatzen zaion kualifikazioa egiaztatzeko tituluaren edo ziurtagiriaren kopia konpultsatua, edo Eusko Jaurlaritzak aitortutako ezohiko edo behin-behineko gaikuntzarena.

Eskaera moduak

 • Presentziala

Zuzeneko arretarako bulegoak

Eskaera aurkeztuko da mendekotasun egoeran dagoen pertsona bizi den udalerriko Gizarte Zerbitzuetan.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

3 hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

 • Ohiko postaz


ARAUDIA


 Laguntza pertsonala eskaintzen duten enpresen zerrenda

 6/2023 Foru Dekretua, apirilaren 18koa, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, mendekotasun egoeran dauden pertsonen Autonomia Pertsonala eta Zainketa Sustatzekoak, ezarritako prestazio ekonomikoak arautzen dituena. 

2023ko akordioa LPPE prestazioaren gehienezko zenbatekoa onartuz 

2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legea, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta laguntza sustatzekoa (2006ko abenduaren 15eko Estatuko Aldizkari Ofiziala).INFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

Urtearen lehen hiruhilekoan, aurreko urtean izandako benetako gastuak frogatu behar dira eta gastu horiek ezingo dira jasotako prestazioa baino txikiagoak izan.

Prestazioaren eskubideari edo zenbatekoari eragin diezaioken edozein aldaketa 30 eguneko gehieneko epean jakinarazi behar da, eta bereziki laguntzaile pertsonalaren edozein aldaketa.

Prestazioaren egokitasuna aztertzeko gizarte zerbitzuetako langileek onuradunaren etxera egin ditzaketen bisitak errazteko betebeharra dute onuradunek.

Oker jasotako diru zenbatekoak itzuli behar dira.


Informazio osagarria

Gizarte zerbitzuekin bateragarritasuna

Prestazio ekonomikoak jasotzea eta, aldi berean, beste gizarte zerbitzu publiko edo itunduren bat ere jasotzea bateragarria edo bateraezina den, taula honetan azaltzen da:

ZERBITZUA PRESTAZIO EKONOMIKOA
Egoitza arreta iraunkorra (pribatua barne) Bateraezina
Eguneko zentroa Bateragarria
Denboraldirako egonaldiak Bateragarria denboraldi batean
Gizarte eta osasun zentroak Bateragarria denboraldi batean

Prestazio ekonomikoak eta beste zerbitzu hauetakoren bat aldi berean jasoz gero (eguneko zentroko zerbitzua; aldi baterako egonaldiak; zentro sozio-sanitarioko egonaldiak; psikiatria zentroetako egonaldiak), prestazioa eten egingo da edo, bestela, prestazio ekonomikoari kenketa hau egingo zaio: 

-Eguneko zentroko zerbitzua: %40eko kenketa.

-Aldi baterako egonaldiak; zentro sozio-sanitarioko egonaldiak; psikiatria zentroetako egonaldiak; eta antzekoak: aldi baterako etetea urte naturalean bi hilabete baino gehiagoko egonaldietan.

Gehienezko prestazioaren murrizketak

- Lehenengo, prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko hartuko dira kontuan bai eskatzailearen bai elkarbizitza unitateko beste kideen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan aitortutako edo egiaztatuko etekinak. Horrela, %100 jaso daiteke edo %10, %20 edo % 30 gutxitu daiteke.

-Jarraian, gizarte babeseko sistema publikoan ezarrita dagoen izaera eta xede berdintsuko beste prestazioaren bat jasotzen bada, haren zenbatekoa ere kendu egingo da, bereziki hauek: 1.- Erabateko ezintasun iraunkorreko pentsioaren baliaezintasun handiaren osagarria.  2.- Norberaren kargura 18 urtetik gora eta %75 edo gehiagoko desgaitasuna duen seme-alabengatik ematen den diru kopurua.  3.- Beste norbaiten beharragatik ematen den baliaezintasuneko kotizatu gabeko pentsioaren osagarria.  4.- Beste norbaiten laguntza beharragatik emandako subsidioa minusbaliatuak gizarteratzeari buruzko legekoa.

- Ondoren, bateragarri/bateraezineko erregimenean ezarritako kenkariak ere aplikatuko dira: Eguneko zentroko zerbitzua (%40eko kenketa).

Azkenik, prestazioaren zenbatekoak ezingo du inoiz gainditu zerbitzuagatik ordaindutako kostu erreala eta, beraz, kasua balitz kopuru horretaraino murriztu beharko litzateke ordaindu beharrekoa.