Familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa -FIZPE-

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Laguntza ekonomiko honek xede du familia inguruneko zaintzaile ez profesionalak mendekotasuna daukan pertsonari ematen dion arretako gastuak estaltzea.


Nork tramitatzen du

 • ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
 • Plangintzako, Inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagusia
 • Plangintzako, Ituneko eta Prestazio Ekonomikoetako Zerbitzua

Nori zuzenduta

Mendekotasun egoeran dauden pertsonak: I, II eta III graduak edo mendekotasuna baloratzeko baremoan (MBB) 25 puntutik 100 puntura.


Baldintzak

Mendeko pertsonak:

 • Mendeko egoeran baloratua izatea, edozein dela gradua.
 • Espainiako nazionalitatea izatea edo legezko egoitza Espainiako Estatuan izatea.
 • Gutxienez 5 urtez, Espainian edo Europar Batasunean legez bizi izana; horietatik bi gutxienez eskaera aurkeztu aurreko bi urteak izan beharko dute (salbuespenak daude).
 • Gipuzkoan erroldatuta egotea eta bizi izatea.
 • Mendekotasunaren egoerari erantzuteko arreta eta zainketak etxean eskaintzea.
 • Etxebizitzak baldintza egokiak izatea bizikidetzaren eta bizigarritasunaren aldetik.

Zaintzaileak:

 • Ezkontidea edo izatezko bikotea, 3. mailara arteko ahaidea, tutorea edo hartzailea, edo gutxienez 5 urtez mendeko pertsonarekin bizi izan dena izatea.
 • Mendeko pertsonarekin bizitzea eta etxe berean erroldatuta egotea.
 • 18 urte edo gehiago izatea.
 • Mendeko pertsonak II. edo III. graduko mendekotasuna badu, zaintzaileak 85 urte baino gutxiago izatea.
 • Espainian bizi izatea legez (adingabeen zaintzaileak izan ezik).
 • Ez edukitzea aitortuta mendekotasun egoerarik, eta ez izatea beste persona baten laguntza beharrik.
 • Ez edukitzea aitortuta % 65eko edo goragoko desgaitasuna. Horrela izango balitz, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen egokitzapen txostena behar da.
 • Mendekotasuna duen pertsonaz arduratzeko behar beste denbora izatea.

Zenbatekoa

Urteko 12 ordainketa egingo dira. Mendekotasunaren arabera gehienezko zenbatekoak:

III Gradu edo 75 puntutik 100 puntura MBBan:  424€ (edo 524€ adintxikikoen kasuan)

 II Gradu edo 50 puntutik  74  puntura  MBBan: 338€ (edo 368€ adintxikikoen kasuan)

  I Gradu edo 25 puntutik  49 puntura  MBBan:  154€ (edo 180€ adintxikikoen kasuan)

Gehienezko kopurua murriztu  daiteke (informazio gehigarria ikusi)


Ordaintzeko modua

Mendekotasuna duen pertsonak eskaeran adierazten duen kontuan hila burututa. Eskatzailea aipatutako kontuko titular izan beharko du, adintxikikoen kasuan salbu, kasu hauetan gurasoen edo tutorearen titulartasuneko kontua onartuko delarik.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eskaera beteko dute mendekotasun egoeran dagoen pertsona bizi den udalerriko Gizarte Zerbitzuek.

 Eskaera orria 


Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eskaera normalizatua, eskatzaileak edo erregistro bateratuan haren ordezkari gisa izena emanda dagoenak sinatua.
 • Prestazioa kobratzeko erabiliko duen kontuaren bankuko frogagiria edo libretaren fotokopia (kontuak eskatzailearen izenean egon behar du; adingabeen kasuan soilik, gurasoak izan daitezke titularrak).
 • Errolda agiriak. Espainian edo EBn gutxienez bost urtez erroldatuta egon izana egiaztatu behar da, eta horietatik bi behintzat eskaera aurkeztu aurreko bi urteak izango dira (aditxikikoak ezik). Ez da beharrezkoa Gipuzkoan erroldatuta egondako epealdietako errolda agiriak aurkeztea.
 • Ezkonduak edo izatezko bikoteak: familia liburuaren fotokopia edo Izatezko Bikoteen Erregistroko ziurtagiria.
 • Bananduak eta dibortziatuak: banantze epaiaren fotokopia, eta, halakorik balego, hitzarmen arauemailearena.
 • Atzerrian jaiotako pertsonak: Estatuan edo EBn emandako legezko aldien ziurtagiria, atzerritarren bulegoak emana. Legez emandako bost urte egiaztatu behar dira.
 • Azken ekitaldiko errenta aitorpena Gipuzkoatik kanpo egin bada: azken errenta aitorpenaren fotokopia, bizikidetza unitateko kide guztiena.
 • Zaintzailearen NANaren edo AIZren fotokopia.
 • Zaintzailearen konpromisoei buruzko dokumentua.

Eskaera moduak

 • Presentziala

Zuzeneko arretarako bulegoak

Eskaera aurkeztuko da mendekotasun egoeran dagoen pertsona bizi den udalerriko Gizarte Zerbitzuetan.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

3 hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

 • Ohiko postaz


ARAUDIA


 6/2023 Foru Dekretua, apirilaren 18koa, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, mendekotasun egoeran dauden pertsonen Autonomia Pertsonala eta Zainketa Sustatzekoak, ezarritako prestazio ekonomikoak arautzen dituena. 

2017ko abenduaren 27ko Diputatuen Kontseiluaren Erabakia,  mendekotasunerako prestazio ekonomikoen gehieneko diru kopuruak onartzen dituenak. (GAO 2017/12/29)

2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legea, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta laguntza sustatzekoa (2006ko abenduaren 15eko Estatuko Aldizkari Ofiziala)INFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

Prestazioaren eskubideari edo zenbatekoari eragin diezaioken edozein aldaketa 30 eguneko gehieneko epean jakinarazi behar da, eta bereziki onuradunaren edo zaintzailearen edozein helbide edo errolda aldaketa.

Prestazioaren egokitasuna aztertzeko gizarte zerbitzuetako langileek onuradunaren etxera egin ditzaketen bisitak errazteko betebeharra dute onuradunek.

Oker jasotako diru zenbatekoak itzuli behar dira.


Informazio osagarria

Gizarte zerbitzuekin bateragarritasunak

Prestazio ekonomikoak jasotzea eta, aldi berean, beste gizarte zerbitzu publiko edo itunduren bat ere jasotzea bateragarria edo bateraezina den, taula honetan azaltzen da:

ZERBITZUA

PRESTAZIO EKONOMIKOA

Egoitza arreta iraunkorra

Bateraezina

Eguneko zentroa

Bateragarria

Denboraldirako egonaldiak

Bateragarria denboraldi batean

Gizarte eta osasun zentroak

Bateragarria denboraldi batean

Prestazio ekonomikoak eta beste zerbitzu hauetakoren bat aldi berean jasoz gero (eguneko zentroko zerbitzua; aldi baterako egonaldiak; zentro sozio-sanitarioko egonaldiak edo psikiatria zentroetakoak), prestazioa eten egingo da edo, bestela, prestazio ekonomikoari kenketa hau egingo zaio: 

  -Eguneko zentroko zerbitzua: %40eko kenketa.

 -Aldi baterako egonaldiak; zentro sozio-sanitarioko egonaldiak; psikiatria zentroetako egonaldiak; eta antzekoak: aldi baterako etetea urte naturalean bi hilabete baino gehiagoko egonaldietan.

Gehienezko prestazioaren murrizketak

- Lehenengo, prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko hartuko dira kontuan bai eskatzailearen bai elkarbizitza unitateko beste kideen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan aitortutako edo egiaztatuko etekinak. Horrela, %100 jaso daiteke edo %10, %20 edo % 30 gutxitu daiteke.

-Ondoren, gizarte babeseko sistema publikoan ezarrita dagoen izaera eta xede berdintsuko beste prestazioaren bat jasotzen bada, haren zenbatekoa ere kendu egingo da, bereziki hauek: 1.- Erabateko ezintasun iraunkorreko pentsioaren baliaezintasun handiaren osagarria. 2.- Norberaren kargura 18 urtetik gora eta %75 edo gehiagoko desgaitasuna duen seme-alabengatik ematen den diru kopurua. 3.- Beste norbaiten beharragatik ematen den baliaezintasuneko kotizatu gabeko pentsioaren osagarria. 4.- Beste norbaiten laguntza beharragatik emandako subsidioa minusbaliatuak gizarteratzeari buruzko legekoa.

-Azkenik, bateragarri/bateraezineko errigimenean ezarritako kenkariak aplikatuko dira: eguneko zentroko zerbitzua (%40eko kenketa).