BAIMENAK 13 - VD - Bidaiariak autobusez garraiatzeko baimena aldatzea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

 Bidaiariak autobusez garraiatzeko baimenen aldaketak izapidetzea:

 • Kopiaren alta: beste ibilgailu batzuk atxikitzea lehendik eskuratuta dagoen garraio baimenari.
 • Ordezkatzea: baimenari atxikita dauden ibilgailuak ordeztea antzeko ezaugarriak dituzten ibilgailuengatik.
 • Egoitza aldaketa: probintzia, udalerri edo kale aldaketa.
 • Transmisioa: garraio baimena lagatzea edo eskualdatzea titular bakarraren izenean. Eskuratzaileak ibilgailu guztiak edukitzera pasako da, hau da, baimena eskualdatzen den unean hari atxikita dauden ibilgailu guztiak edukitzera, Lurreko Garraio Antolamenduari buruzko Legearen Erregelamenduaren 38. artikuluan aurreikusitako modalitateetatik edozeinen bitartez: jabetza, finantza errentamendua edo errentamendu arrunta. (Lagatzaileak aldez aurretik baja eman beharko die eskualdatuko ez diren ibilgailuei).
 • Bajak: baimenen titularrek beren kopiei uko egin ahal izango diete.

Nork tramitatzen du

 • MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DPTUA.
 • Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
 • Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Harremana

Helbidea:
Julio Caro Baroja plaza, beheko solairua - atzealdea, 20018 Donostia

Ordutegia:

8:30etik 13:30era astelehenetik ostiralera

Helbide elektronikoa:
garraiobaimenak@gipuzkoa.eus

Harremanetarako telefonoa:
943 112991


Nori zuzenduta

Enpresak eta autonomoak.


Baldintzak

1.- Aholkularitza edo gestoria baten bitartez jardunez gero: gestoriak 001k ordezkari erroldan alta emanda egon behar du.

2.- Ordaindu gabeko zehapenik ez izatea.

3.- Gaitasun ekonomikoa: garraio administrazioaren datu basean jasota dagoen ekonomia-gaitasuna nahikoa ez den kasuetan bakarrik egiaztatu beharko da. 9.000 €, lehenengo ibilgailuagatik; eta 5.000 €, atxikitako ibilgailu gehigarri bakoitzeko.

Halako kasuetan, pertsona juridikoentzat, dagokion sozietate zergaren bitartez justifikatu beharko da (behar bezala balioztatuta), egiaztatzeko ea nahikoa den <kapitala + erreserbak + jaulkipen primak> batura.

Pertsona fisikoen kasuan, berriz, 12 urtetik gorako antzinatasuneko ibilgailuak jabetzan nahiz finantza-errentamenduan edukitzen denean bakarrik justifikatu beharko da. Errentamendu arruntaren kasuan, 24 hilabete baino gutxiagoko kontratuak badira, justifikatu egin beharko da.

Halako kasuetan, aukera hauetakoren baten bitartez justifikatu beharko da gaitasun ekonomikoa:

-Finantza entitate batek edo aseguru-etxe batek emandako bermea, edo, bestela, lehenengoak egiaztatzea interesdunak kreditua lor dezakeela, dagokion zenbatekora arte.

- Kontu korronteekin edo banku gordailuekin lotutako funtsak eskura ditzakeela adierazten duen bankuaren ziurtagiri zigilatua; esplizituki adieraziko da dagokion kopurua. Ziurtagiriak baliabideen bolumen globala zehaztuko du, edo, bestela, bolumen hori zenbateko jakin bat baino handiagoa dela. Inoiz ere ez da erreferentzia generikorik onartuko, mota honetakoa adibidez…"garraio enpresa bat kudeatzeko baliabide nahikoak ditu…».HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko agiriak

Aurkeztu beharreko agiriak:

1.- Eskabidea behar bezala beteta GBEBAJA ESKAERA 

2.- Tasaren ordainketa ibilgailuko: ES65 2095 0611 091061117395 banku kontura egindako transferentziaren ordainagiria (bajen kasuan izan ezik).

3.- Interesdunaren baimena, agiri jakin batzuk egiaztatzeko Administrazioak ofizioz erregistro publiko zehatz batzuetara sartzea ahalbidetzen duena (bajen kasuan izan ezik).  ERREGISTRO PUBLIKOAK

 Izapide bakoitzaren arabera:

4.- Beste ibilgailu batzuk atxikitzea (kopiaren alta-23,79€): zirkul. baimena; fitxa tekniko osoa; ibilgailua JEZean alta emanda egotearen agiria (840); errentan hartutako ibilgailua bada, errentamendu kontratua; erantzukizun zibilerako aseguru poliza estaldura mugagabearekin eta indarrean dagoen ordainagiria; gaitasun ekonomikoa egiaztatzea

(*) Beste baimen bati atxikitako ibilgailu guztiak eskualdatuz gero: ibilgailuak eskualdatu izanari buruzko idatzia, datu hauek jasota: enpresa saltzailea, enpresa eroslea, eskualdatzen diren ibilgailuak eta baimenak, eta horiei uko egin izana (19,12€ ibilgailuko).  IBILGAILUAK ESKUALDATU 

5.- Ibilgailua ordeztea (19,12€): zirkulazio baimen; ibilgailuaren fitxa tekniko osoa; ibilgailua JEZean alta emanda egotearen agiria (840); errentan hartutako ibilgailua bada, errentamendu kontratua; erantzukizun zibilerako aseguru poliza estaldura mugagabearekin eta indarrean dagoen ordainagiria.

6.- Helbide aldaketa: baldintzak eta dokumentazioa ondorengo fitxan: https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/listado-tramites/-/tramiteak/xehetasuna/21/2238

7.- Transmisioa: Baimena lagatzeko idazkia. Idazkia eskualdatzen den baimenaren titularrak sinatu behar du persona fisikoen kasuan. VD baimenen titular diren pertsona juridikoen kasuan, berriz, garraio kudeatzaileak (gaitasun agiriduna). Idazkia enpresaren ordezkariak sinatzen badu, indarrean dauden ahalordeak. Eskualdatze idatziak HILABETE BATEKO bateko balioa izango du sinatu den momentutik aurrera.  BAIMENA LAGATZEKO IDAZKIA.

Honetaz gain, baimena eskuratuko duenak egiaztatu beharko du salgaien garraio publikorako baimen berria emateko eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituela, ondorengo fitxan ageri den dokumentazioa aurkeztuta: https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/listado-tramites/-/tramiteak/xehetasuna/21/2266

8.-Bajak: eskabidearen eredu normalizatua  BAJA ESKAERA 


Eskaera moduak

 • Internet

Internet bidezko eskaera

Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez bidali behar da.  https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Ziurtagiria eta B@KQ

TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Legezko epea: 5 hilabete, ikus-onespena izan ezik: 1 hilabete


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

ARAUDIA


 1. Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioa Antolatzekoa, zeina aldatu egin baitzen uztailaren 4ko 9/2013 Legearen bidez. Legea, lehorreko garraioak antolatzeari buruzkoa, 
 2. Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen Erregelamendua onesten duena, zeina aldatua izan baitzen otsailaren 15eko 70/2019 Errege Dekretuaren bitartez. LGAE


INFORMAZIO OSAGARRIA


Oharrak

Ikus-onespena: bi urtean behin, urte bakoitietan (2001, 2003 eta abar), eskabidea NAren edo IFKren azken digituari dagokion hilean aurkeztuko da (urtarrila: 1, otsaila: 2, eta abar, abuztua: baliogabea, iraila: 8, urria:9, azaroa: 0).
Birgaitzea: ikus-onespena atera behar zen hiletik urtebete bat igaro aurretik.Web orria: Garraio orria