Tramites Servicios Tramites Servicios


Datu pertsonalen babesa. Aurka egiteko eskubidea

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Titularraren eskubidea, bere egoera pertsonalari buruzko arrazoi oinarridunak eta legitimoak direla-eta, interes publikoaren izenean edo botere publikoen izenean egindako eginkizun bat betetzeko bere datu personalaren tratamenduaren aurka egiteko.


Nork tramitatzen du

  • Hainbat departamenturen zerbitzu erkideak

HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eskaera formularioa


Aurkeztu beharreko agiriak

  • NA edo nortasuna egiaztatzeko agiria

Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Sakatu tramitazioa hasteko


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Arretarako bulegoen zerrendaEBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

Hilabete, eskaera jasotzen denetik.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

  • Ohiko postaz
  • Jakinarazpen elektronikoa


ARAUDIA


  • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzeko
  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
  • Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de datos.


INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Datuak babesteko euskal bulegoa