Tramites Servicios Tramites Servicios


Familia Ugariaren Titulua

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Familia Ugariaren Titulua familia ugari bati izaera hori aitortzen dion titulu ofiziala da eta hainbat eskubide lortzeko aukera ematen du


Nork tramitatzen du

 • GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
 • Haurren Babeseko eta Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusia
 • Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbitzua

Baldintzak

Familia ugaritzat honela osatutakoak jotzen dira:

 • Aurreko ahaide bat edo bi*, eta hiru seme-alaba edo gehiago, komunak izan edo ez.
 • Aurreko ahaide bat edo bi*, eta bi seme-alaba, komunak izan edo ez, betiere gutxienez horietako batek desgaitasuna badu (% 33koa edo handiagoa) edo lanerako ezintasuna badu.
 • Aurreko bi ahaide, biak desgaituak direnean (% 33 edo gehiago), edo, gutxienez, horietako batek % 65eko desgaitasuna edo handiagoa duenean, edo lanerako ezintasuna dutenean, bi seme-alaba badituzte, komunak izan edo ez.
 • Aita edo ama banandua edo dibortziatua, eta hiru seme-alaba edo gehiago, komunak izan edo ez, baldin eta aita horren edo ama horren mende badaude ekonomikoki; nahiz eta familia unitate desberdinetan egon eta ez bizi ezkontza-egoitzan (ikusi Informazio Osagarria).
 • Aita bat edo ama bat, seme-alaba bi dituena, baldin eta beste gurasoa hilik badago
 • Tutoretzapean, zaintzapean edo babespean dauden eta aitaren eta amaren aldetik umezurtzak diren neba-arreba bi edo gehiago, tutorearekin, zaintzailearekin edo babeslearekin bizi badira, baina ez badira haren kontura bizi.
 • Aitaren eta amaren aldetik umezurtzak diren hiru neba-arreba edo gehiago, 18 urtetik gorakoak, edo bi, haietako batek desgaitasuna badu, elkarrekin bizi badira eta euren artean menpekotasun ekonomikoa badute

*Bi ahaideak (gurasoak) Tituluan sartuko dira ezkontzako edo erregistratutako izatezko bikoteen kasuan. Bestelako kasuetan bietako bat bakarrik.

Hala ere, behin titulua eskuratuta, egoera zibila, adina, elkarbizitza eta menpekotasun ekonomikoaren baldintzak betetzen jarraitzen duten seme-alabentzat indarrean jarraituko du tituluak, nahiz eta hauen kopurua titulua eskuratzeko eskatzen zenaren azpitik egon, beste seme-alabaren bat bajan emateagatik. Kasu hauetan titulua kategoria berdinarekin mantenduko da, orokorra edo berezia izan, lau seme-alabez osatutako eta diru sarrera txikiak izateagatik eskuratutako kategoria berezikoen kasuan izan ezik, hauei kategoria orokorrera pasako zaielarik.

Seme-alabek (edo anai-arrebek) bete beharreko baldintzak:

 • Ezkongabe egotea eta 21 urtetik beherakoa izatea; adin-muga hori 26 urtera arte luzatuko da, baldin eta beren adin eta titulaziorako egokiak diren edo lanpostu bat lortzera bideratutakoak diren ikasketak egiten ari badira. Desgaitasuna (%33a gutxienez) duten edo lanerako ezinduak dauden seme-alaben kasuan ez da adin mugarik izango.
 • Aurreko ahaidearekin edo ahaideekin bizitzea. Salbuespenez, baldintza hau ez da bete beharko aita edo ama hori bananduta badago eta seme-alaba ekonomikoki honen menpe badago.
 • Ekonomikoki aurreko ahaidearen edo ahaideen menpe egotea.

Pertsona bat ezin izango da inoiz agertu, aldi berean, indarrean dauden familia ugariaren bi titulutan.

Familia ugariaren kategoriak

   Berezia:

 • Bost seme-alaba edo gehiago dituzten familia-unitateak.
 • Lau seme-alabako familia-unitateak, baldin eta hiru gutxienez erditze anizkoitzetik badatoz, edo adopzio, harrera iraunkor edo harrera aurreadoptibo anizkoitzetik badatoz.
 • Lau seme-alabako familia-unitateak, baldin eta, familia-unitatearen urteko sarreren eta unitatea osatzen duten kideen kopuruaren arteko zatiketa egin ondoren, zenbateko horrek ez badu gainditzen indarrean dagoen ondorio askotarako errenta-adierazle publikoaren (IPREM) %75, aparteko ordainsariak barne.

 Orokorra:

 • Gainerako familia-unitateak.

Tituluaren kategoria zehazteko bakarrik, desgaitasuna duen edo lanerako ezindua dagoen seme-alaba bakoitzak bi bezala kontatuko du.



HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

 Eskaera formularioa 


Aurkeztu beharreko agiriak

 

 • Elkarbizitza ziurtagiria
 • Familia liburua
 • Izatezko bikoteen errejistroan altan egotearen ziurtagiria, kasua bada
 • NA edo AIZ (Atzerritarren Identifikazio Zenbakia)
 • Agiri bereziak, honelako egoera bereziak egiaztatzeko: desgaitasuna (gurasoena nahiz seme-alabena), alarguntasuna, ikaslea (21 urtetik gorako seme-alabak), tutelak edo familia harrerak
 • Mendekotasun ekonomikoaren egiaztagiriak (PFEZ, nominak, Lanbideko Inskripzio-aldien eta lan-egoeraren txostena...)
 • Banantze edo dibortzio kasuan:
  • Epaiaren kopia eta hitzarmen arau-emailearena, seme-alaben zaintza eta babespea egiaztatzeko
 • Europar Batasuneko herrialdekoak ez diren pertsonek, aurreko agiriak ez ezik, beste hauek ere aurkeztu behar dituzte:
  •  Tituluan azaltzen diren kide guztien egoitza baimena

* OHARRA: Titulua berritzeko aurkeztu behar den dokumentazioa "INFORMAZIO OSAGARRIKO" atalean ikus dezakezu.


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

Internet bidezko eskaera

Sakatu tramitazioa hasteko


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

 • Pasahitza
 • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Gizarte Politiketako Departamentuko Informazio Bulegoa

Txara 2, Zarategi pasealekua 99, Intxaurrondo

20015 Donostia-San Sebastián

T: 943 11 25 11 - info.gizartekintza@gipuzkoa.eus

Herritarraren Informazioko eta Arretako Bulego Zentrala

Gipuzkoa plaza zk.g.

20004 Donostia-San Sebastián

T: 943 11 21 11 - Info.gipuzkoa@gipuzkoa.eus

Beste udalerriren batean bizi direnek beren udaleko gizarte zerbitzuen bidez ere izapidetu dezakete Familia Ugariaren Titulua, salbuespenak ezik (aldez aurretik zure udalerrian galdetu).



TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Internet
 • Presentziala

ARAUDIA




INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Tituluak berritzeko:

Familiako kide kopurua aldatzen denean berritu behar da Familia Ugariaren Titulua. Baita seme-alabaren baten desgaitasun egoera aldatzen denean, aldaketa horrek kategorian eraginik baldin badauka. Seme-alabaren batek 21 urte bete eta gero ikasten egoteagatik Tituluan mantentzen den kasuetan, Titulua urtero berritu beharko da, 26 urte bete arte.

Titulua berritzeko, agiri hauek aurkeztu behar dira:

 • Aurreko tituluaren orijinala
 • Elkarbizitza ziurtagiria
 • 14 urtetik gorako seme-alaben aurkeztu gabeko nortasun agirien fotokopiak
 • Agiri bereziak, honelako egoera bereziak edo aldaketak egiaztatzeko: desgaitasuna, alarguntasuna, banantzea edo dibortzioa
 • Ikasketen ziurtagiria, 21 urtetik gorako eta 26tik beherako seme-alabenak
 • Mendekotasun ekonomikoaren egiaztagiriak (PFEZ, nominak, Lanbidek egindako Inskripzio aldiei eta lan egoerari buruzko txostena,...)

Legalki banandutako edo dibortziatutako gurasoak, zaintza (kustodia) partekatua eta zaintza ez partekatua:

*Zaintza partekatua: bi gurasoek Familia Ugariaren Titulua eskuratzeko aukera duten kasuetan bien artean adostu ahal izango dute bietako zeinek sar ditzaken seme-alaba komunak bere tituluan, edo, are gehiago, zein seme-alaba baten tituluan eta zeintzuk bestearenean, beti ere egokitzen den gurasoarekin bizi badira seme-alaba horiek. Adostasunik ez badago, seme-alabak txandaka banatuko dira, urte batean guraso baten tituluan eta hurrengoan bestearen tituluan.

*Zaintza ez partekatua: bi gurasoek Familia Ugariaren Titulua eskuratzeko aukera duten kasuetan zaintza duen eta seme-alabekin bizi den gurasoak izango du hauek bere tituluan barneratzeko lehentasuna. Zaintza duen gurasoak ez badu aukerik Titulua eskuratzeko, edo ez badu nahi, beste gurasoak bere zaintzapean ez dauden seme-alaba horiek barneratu ahal izango ditu bere tituluan, beti ere seme-alaba horien mantenurako obligazioa epai baten bidez erabaki bada eta mantenurako ordainketa horiek benetan egiten ari bada.