Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

Lurralde Antolaketako Zuzendari­tza Nagusia

Zestoako Agote AG.I.1 areari eta Agote II AG.I.2 alorrari dagokien Plangin­tzako Hiri Antolaketako Arauetako elementuen bigarren aldaketa puntuala. (GHI-081/16-P05-A).

Foru Aldundi honetako Diputatuen Kon­tseiluak, 2016ko aben­duaren 13ko batza­rraldian, erabaki bat hartu zuen eta horren edukia ematen da ondoren argitara:

«Udal izapideak egin ondoren aurkeztu da, Foru Aldundiak behin betiko onar dezan, espediente hau: Zestoako Agote AG.I.1 areari eta Agote II AG.I.2 alorrari dagokien Plangin­tzako Hiri Antolaketako Arauetako elementuen bigarren aldaketa puntuala.

Aldaketaren xedea da Agote industriagunean aldaketa ­batzuk egitea, zeinaren antolaketa zehaztuta baitago Zestoako Plangin­tzako Hiri Antolaketako Arauetako elementuen aldaketa puntualean, Agote AG.I.1 areari eta alboko lurzoru urbanizaezinari dagokienez (2010eko irailaren 21ean onartu zen behin betiko). Zehazki, 713 metro karratu murrizten da Agote AG.I.1 area, eta murriztutako azalera hori Agote II AG.I.2 alorrari eransten zaio, bidea San Lorenteko etxe­bizi­tze­tara ingura­tzeko eta espazio libre publikoetarako gordetako azalera manten­tzeko. Halaber, ezar­tzen da AG.I.1 area zeharka­tzen duen bidea jabari pribatukoa dela, erabilera publikoko zorgunearekin; areako lurgaineko aparkalekua aldatu egiten da zentralitate handiagoko eremu batera; eta jai­tsi egiten da P.I.2 industria lurzatiaren eraikigarritasuna, jabeak hala eskatuta.            

Alda­tzen den dokumentuan jasotako gainerako hirigin­tzako zehaztapenak eta betebeharrak mantendu egiten dira; bi eremu horiek bete-betean sartuta daude hirigin­tzako gauza­tze prozesuan, behin betiko onartutako dagozkien urbaniza­tzeko jarduera programetan.

Udal fasean, Zestoako Udalak hasierako onarpena eman zion espedienteari, baldin­tza ­batzuk jarrita, 2013ko urriaren 31ko Udal Batza­rrean; jendaurrean ikusgai egon zen denboran bi alegazio aurkeztu ziren.

Nahitaezko txos­tenak egin ondoren, 2014ko apirilaren 3ko Udal Batza­rrak erabaki zuen, alde batetik, bi alegazioak ezestea, eta, bestetik, dokumentu bategin bat presta­tzea, zeinek jasoko baititu hasierako onarpenaren baldin­tzak, eta ezarriko baitu autobidearen azpiko pasabidearekin ­lotzen den industria lurzatietarako bidearen araubide pribatua, ingurumen organoaren aurrean izapideak egiteko eta, gero, jendaurrean ikusgai jar­tzeko.

Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zuzendari­tza Nagusiaren eran­tzuna jasota, zeinetan adierazten baita ez dela beharrezkoa aldaketaren gainean ingurumen ebaluazio estrategikoa egitea, eta dokumentu berria egin ondoren, 2015eko abenduaren 22ko Udal Batza­rrak hasierako onarpena eman zion dokumentuari; jendaurrean ikusgai egon zen denboran alegazio-ida­tzi bat aurkeztu zen.

Dokumentua behin-behinekoz onartu zuen Zestoako Udal Batza­rrak 2016ko apirilaren 28an, berriro aurkeztutako alegazioa eze­tsi ondoren, zeinek, beste behin, bere aurkakotasuna azal­tzen baitu alorra zeharka­tzen duen bidearen jabari araubideari.

Ondoren, Euskal Herriko Lurralde Antolaketako Batzor­deak espedienteari eragozpenik ez jar­tzea erabaki zuen 2016ko uztailaren 13an.

Azkenik, 2016ko uztailaren 28ko Udal Batza­rrak onartu egin zuen 2016ko uztailean ida­tzi­tako dokumentua, Foru Aldundiko Lurralde Plangin­tzako Zerbi­tzuko zerbi­tzu teknikoek antze­mandako aka­tsak eta gabeziak zuzen­tze aldera.        

Espedientea 2016ko irailaren 22an aurkeztu zen Foru Al­dun­diak behin betiko onar­tzeko.

Foru Aldundiko Lurralde Plangin­tzako Zerbi­tzuko zerbi­tzu tek­nikoek dokumentua aztertuta, egoki­tzat ­jotzen da aldaketa hau behin betiko onar­tzea.               

Hortaz, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko foru diputatuak proposatuta, aplikagarria den legedia kontuan hartuta, eta eztabaidatu ondoren, Diputatuen Kon­tseiluak,

ERABAKI DU

Behin betiko onar­tzea Zestoa Agote AG.I.1 areari eta Agote II AG.I.2 alorrari dagokien Plangin­tzako Hiri Antolaketako Arauetako elementuen bigarren aldaketa puntuala, 2016ko uztailean ida­tzi­tako dokumentuaren arabera.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amai­tzen du. Nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi errekur­tsoa aurkez dezake interesatuak Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu edo, kasu bada, jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera».

Eranskina: Aipatutako dokumentuan dagoen Hirigin­tza Arautegiaren testua.

Donostia, 2016ko abenduaren 20a.—Segundo Díez Molinero, idazkari teknikoa.  (9024)

ERANSKINA

6.  PROIEKTUAREN ZEHAZTAPENAK

6.1.  AGOTE AG.I.l AREA

6.1.1.  Deskripzioa.

Inolako plangin­tza­rik garatutako lurralde bat da; industria erabilerara dago bideratuta. C–6317 errepidearen ekialdean dago, Agote ­Txiki baserriaren alboan. Azalera: 43.558 m².

6.1.2.  Hirigin­tzako araubide orokorra.

6.1.2.1.  Gara­tze eta gauza­tze araubide juridikoa

— Lurzoruaren sailkapena: Hiri lurzoru finkatu gabea.

— Esku-har­tze araubidea Antolaketa Xehatuko Hiri Area.          

6.1.2.2.  Kalifikazio globala

— AG.I.1 industria-bizitoki eremua: azalera: 43.355 m².

— Ubide publikoa: azalera: 203 m².

6.1.2.3.  Eraikun­tza eta erabilera baldin­tza orokorrak.

— Hirigin­tzako eraikigarritasuna: 22.905 m²(t).

— Berezko erabilera: Industria, 5. kategoria eta bere erabilera osagarriak salbu.

PR.1 lurzatian finkatu egiten da bizitoki erabilera, eta baimendu egiten dira 3. kategoriara arteko industria erabilerak, eta behe solairuan hirugarren sektore/merkatari­tza erabilerak (Hiri Antolaketako Arauen 95. artikulua).

Egungo Agote ­Txiki baserriaren (PR.2.) ordez eratutako lurzatian, bizitoki erabilera baimen­tzen da.

6.1.3.  Antolaketa xehatua.

A)  Zonakapen xehatua.

— AG.I.1 industria eremua: azalera: 30.061 m².

— AG.I.1 bizitoki eremua: azalera: 3.687 m².

— Ubide publikoa: azalera: 203 m².

— Bide sistema publikoa: azalera 625 m².

— Bide sistema pribatua: azalera 882 m².

— Bide sistema pribatua erabilera publikoko zorgunearekin: azalera: 4.528 m².

— Kulturako jabari publikoa (txi­minia): azalera: 7 m².

— Espazio libreak: azalera: 3.565 m².

— Eraikun­tza eta erabilera baldin­tza bereziak:

*  Zonaren eraikigarritasuna:

*  Industria lurzati pribatuaren aprobe­txa­mendua: 30.061 m²(p).

*  Bizitoki lurzati pribatuaren aprobe­txa­mendua: 3.687 m²(p).

*  Eraikun­tzak solairuko izango duen gehieneko okupazioa: 18.828 m²(p.e).

*  Zonaren aprobe­txa­mendua.

*  Industria-bizitoki lurzati pribatua: 0,78 m²(p)/m².

*  Industria-bizitoki lurzati eraikigarria: 0,43 m²(p.e)/m².    

*  Industria-bizitokiaren solairu eraikigarria: 0,53 m² (t)/m².

*  Baimendutako eraikun­tza profila: Lurzati bakoi­tza­ren araudi bereziaren arabera.

— Gehienezko altuera: Lurzati bakoi­tza­ren araudi bereziaren arabera.

— Gehienezko­tzat hartuko dira aipatutako eraikigarritasuna eta aprobe­txa­mendua, irabazi asmorik gabeko zuzkidura erabileretarako bideratutako eraikun­tza aprobe­txa­menduak izan ezik.

— Haztapen koefizienteak

*  Industria: 1.

*  Merkatari­tza: 1.

*  Bizitokia: 1.

B)  Lurzati eraikigarriak.

— P.I.1 Industria lurzatia.

*  Azalera: 291 m².

*  Eraiki­tze, jabe­tza eta erabilera baldin­tza bereziak:

*  Gehienez eraiki daitekeen azalera: 582 m²(t).

*  Solairu bakoi­tzean gehienez okupatu daitekeena: 291 m².

*  Baimendutako gehieneko eraikun­tza-profila: BS+I.

*  Eraikun­tza­ren gehieneko altuera: 12 m.

*  Lerrokadurak: Antolaketa xehatuaren arabera.

*  Egungo eraikina (bizitokia) antolaketatik kanpo geratuko da. (Ikus dokumentazio grafikoa).

— P.I.2 Industria lurzatia.

Azalera: 1.935 m².

*  Eraiki­tze, jabe­tza eta erabilera baldin­tza bereziak:

*  Gehienez eraiki daitekeen azalera: 1.150 m²(t).

*  Solairu bakoi­tzean gehienez okupatu daitekeena: 1.103 m².

*  Baimendutako gehieneko eraikun­tza-profila: BS+I.

*  Lerrokadurak: Antolaketa xehatuaren arabera.

*  Eraikun­tza­ren gehieneko altuera: 12 m.

*  Egungo eraikinaren zati bat antolaketatik kanpo geratuko da (ikus dokumentazio grafikoa).

*  Lurzatia zorgune batekin grabatuta geratuko da, kulturako jabari publikoko lurzatiaren aldekoa. Zorgune publikoaren irismena eta baldin­tzak birpar­tzela­tzeko proiektuan zehaztuko dira, eta hori nahikoa izango da txi­minia manten­tzeko, zain­tzeko eta konpon­tzeko lanak gauza­tzea berma­tzeko.          

— P.I.3 Industria lurzatia.

*  Azalera: 653 m².

*  Eraiki­tze, jabe­tza eta erabilera baldin­tza bereziak:

*  Gehienez eraiki daitekeen azalera: 1.180 m²(t).

*  Solairu bakoi­tzean gehienez okupatu daitekeena: 653 m².

*  Baimendutako gehieneko eraikun­tza-profila: BS+I.

*  Lerrokadurak: Antolaketa xehatuaren arabera.

*  Eraikun­tza­ren gehieneko altuera: Egungoa.

— P.I.4 Industria lurzatia.

*  Azalera: 8.136 m².

*  Eraiki­tze, jabe­tza eta erabilera baldin­tza bereziak:

*  Gehienez eraiki daitekeen azalera: 8.500 m²(t).

*  Solairu bakoi­tzean gehienez okupatu daitekeena: 7.200 m².

*  Baimendutako gehieneko eraikun­tza-profila: BS+I.

*  Lerrokadurak: Antolaketa xehatuaren arabera.

*  Eraikun­tza­ren gehieneko altuera: 12 m.

*  Lurzatiaren zati bat sartuta dago lurzorua ­kutsa dezaketen jarduerak dituzten kokalekuen inbentarioan. 

— P.I.5 Industria lurzatia.

*  Azalera: 19.046 m².

*  Eraiki­tze, jabe­tza eta erabilera baldin­tza bereziak:

*  Gehienez eraiki daitekeen azalera: 10.500 m²(t).

*  Solairu bakoi­tzean gehienez okupatu daitekeena: 9.200 m².

*  Baimendutako gehieneko eraikun­tza-profila: BS+I.

*  Lerrokadurak: Antolaketa xehatuaren arabera.

*  Eraikun­tza­ren gehieneko altuera: 12 m.

*  Antolaketatik kanpo gera­tzen da distan­tzien araubidea bete­tzen ez duen egungo eraikinaren zatia; araubide hori ezarrita dago 1/2006 Foru Dekretu Arauemailearen 57.2 artikuluan (Gipuzkoako errepide eta bideen Foru Arauaren testu bategina).

— P.R.1 Bizitoki lurzatia.

*  Azalera: 2.784 m².

*  Eraiki­tze, jabe­tza eta erabilera baldin­tza bereziak:

*  Gehienez eraiki daitekeen azalera: 693 m²(t).

*  Solairu bakoi­tzean gehienez okupatu daitekeena: 231 m².

*  Baimendutako gehieneko eraikun­tza-profila: ES+BS+I+T

*  Lerrokadurak: Antolaketa xehatuaren arabera.

*  Eraikun­tza­ren gehieneko altuera: Egungoa.

*  Bizitoki erabilera finkatu egiten da (gehienez, 2 etxe­bizi­tza), eta baimendu egiten dira 3. kategoriara arteko industria erabilerak, eta hirugarren sektoreko/merkatari­tza erabilera behe solairuan (Hiri Antolaketako Arauen 95. artikulua).

— P.R.2 Bizitoki lurzatia.

*  Azalera: 903 m².

*  Eraiki­tze, jabe­tza eta erabilera baldin­tza bereziak:

*  Gehienez eraiki daitekeen azalera: 300 m²(t).

*  Solairu bakoi­tzean gehienez okupatu daitekeena: 150 m².

*  Baimendutako gehieneko eraikun­tza-profila: ES+BS+I+T

*  Lerrokadurak: Antolaketa xehatuaren arabera.

*  Eraikun­tza­ren gehieneko altuera: 6 metro hegalera eta 9 metro gailurrera.

— Bi (2) etxe­bizi­tza baimen­tzen dira, gehienez.

Agote AG.I.1 areako P.R.2 bizitoki lurzatira sar­tzeko, eremua zeharka­tzen duen barne bidea erabili behar da.   

— Bide pribatuko lurzatia.

*  Azalera: 882 m².

— Bide pribatuko lurzatia, erabilera publikoko zorgunearekin.

*  Azalera: 4.528 m².

*  Lurzati hori erabilera publikoko zorgune batekin grabatuta geratuko da, lurpeko eroanbideen­tzako (ikus instalazioen planoa), espazio libre publikoak manten­tzeko, eta per­tso­nak eta nekazari­tza makinak ibañarrieta auzora joateko. Zorgune publikoaren irismena eta baldin­tzak birpar­tzela­tzeko proiektuan zehaztuko dira.

6.1.4.  Hirigin­tza xedeak.

Arearen mugaketa egoki­tzea eta lehendik dauden industria kokaguneak berrantola­tzea, irisgarritasuna araututa, alboko industrigune berriarekin koordinatuta; eta maniobra lekuak eta aparkalekuak hobe­tzea. Hori guztia, bide egituraren sestrak eta trazatua finkatuta; baita industria lurzatiak, industria eraikinen eraikun­tza baldin­tzak, eta lurzoruaren jabe­tza eta erabilera baldin­tzak; aprobe­txa­menduak zuzenean gauza­tzeko aukera izateko, garapen plangin­tzako inolako tresnarik ida­tzi eta onartu beharrik gabe.  

6.1.5.  Aurreikusitako erabilerak.

Laugarren kategoriara arteko industria erabilerak, lehendik daudenak finkatuta. Finkatu egiten da lehendik dagoen bizitoki, eta merkatari­tza/ostalari­tza erabilera. Bizitoki erabilera baimen­tzen da Agote ­Txiki baserriaren (PR.2.) ordez eratutako lurzatian.

6.1.6.  Eraikinaren inten­tsi­tatea.

Finkatu egiten da lehendik dagoen eraikina, antolaketatik kanpoko­tzat berariaz jotakoa izan ezik. Eraikinak ordeztuz gero, horiek ezarritako gehienezko lerrokadurei eta eraikun­tza baldin­tzei egokituko dira.

6.1.7.  Par­tze­lazio baldin­tzak eta mugak ­Gutxieneko lurzatia.

Zehaztutako industria lurzatiak zatitu daitezke, betiere, agiri honetan ezarritako ­gutxieneko lurzatiaren baldin­tzak errespeta­tzen badira. Ondorio horietarako, ­gutxieneko lurzatia zehazten da: Solairuan ­gutxienez 250 m²-ko okupazioa ahalbide­tzen duen eraikin bat ezar­tzeko; erabilera publikoko bidera arte 10,00 metroko tarte bat izan behar du.        

Agiri honetan zehaztutako industria lurzatien banaketa egitekotan Hiri Antolaketako plan bereziaren bidez egingo da, zeinetan zehaztuko baitira banaketaren ondoriozko lurzati bakoi­tza­ren sarbideak.       

Industria lurzati bakoi­tzak «eraikun­tza unitate edo mul­tzo» bat eratuko du, arkitektura, eraikun­tza eta fun­tzioko oinarrizko egituraketarako ondorioetarako; hortaz, esku-har­tzeak bermatu egingo du sortutako mul­tzo­aren koheren­tzia.  

Berariaz baimen­tzen da P.I.1, P.I.2 eta P.I.3 lurzatiak ­batzea, xehetasun azterketa baten bidez.

6.1.8.  Gauza­tze eta kudea­tze baldin­tzak.

Araudi berezi honetan jaso­tzen dira lurzati eraikigarrien eraikun­tza baldin­tzak, behar beharrezko zehaztasun mailarekin, bertan baimen­tzen diren eraikigarritasunak zuzenean gauzatu ahal izateko. Horretan aurreikusitakoa ez den guztian hau beteko da: Plangin­tza orokorreko eraikun­tzako ordenan­tza orokorrak. Dena den, ezin izango da lizen­tzia berririk eman eraiki­tze lanetarako edo jardueretarako hauek behin betiko onartu arte: Urbaniza­tzeko jarduera programa, urbanizazio proiektua eta birpar­tzela­tzeko proiektua. Egoki­tzat joz gero, eta beti tresna honi legeak ematen dizkion xedeekin bat etorrita, xehetasun azterlanak egin daitezke, araudi bereziaren zehaztapenak osa­tzeko edo egoki­tzeko.             

Hitzar­mena ezar­tzen da jarduera sistema gisa.

Gauza­tze zuzeneko P.I.4 lurzatia sartuta dago zati batean lurzorua ­kutsa dezaketen jarduerak har­tzen dituzten kokaguneen inbentarioan (20027-00004 / 20027-00007), 2008ko irailaren 30eko 165/2008 Dekretuaren arabera (lurzorua ­kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten lurzoruen inbentarioa).         

Lurzatian edozein jarduera egin nahi izanez gero, nahitaez lortu behar da lurzoruaren kalitate ziurtagiria, Lurzorua ez kutsa­tzeko eta kutsa­tutakoa garbi­tzeko 2005eko ­otsailaren 4ko 1/2005 Legeak araututakoa; bereziki aipatu behar da 2005eko urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuak, lurzorua ­kutsa dezaketen jardueren zerrenda ezar­tze­koak, ezarritako irizpideak, eta lurzoru kutsatu­tzat ­jotzeko irizpideak eta estandarrak aplikatu direla.

6.1.9.  Urbanizazioa.

Ida­tzi eta izapidetu beharreko urbanizazio proiektuan jasoko da jabari publikora laga­tzen den area osoaren urbanizazioa, kontuan izanik saneamendua, draina­tzea, isurketen arazketa, bideak, aparkalekuak, argindarra eta hornidurak buru­tzeko behar diren lanak.

Urbanizazio proiektuan aurreikusita egon behar du, halaber, Agote erreka naturaliza­tzea, hori egitea posible den tarteetan, dauden estaldurak kenduta, eta hormigoizko kanalizazioa ordeztuta natura ingeniaria irizpideekin bat datozen ingeniari teknikak erabilita, sahats hesolak erabilita harri-lubetak birlandatuz.

Proiektua, behin onartuta, gauzatu egin behar da edozein lan edo jarduera lizen­tzia eman aurretik edo aldi berean.     

6.2.  AGOTE II AG.I.2 ALORRA

6.2.1.  Deskripzioa.

Alor hori lehendik dagoen industria arearen (Agote AG.I.1 area) mendebaldean kokatuta dagoen lurraldea da. Mugak; ekialdean, aipatutako area hori; iparraldean, lurzoru urbanizaezina; mendebaldean, Urolako trenbide zaharraren plataforma; eta, hegoaldean, A-8 autobidea. Azalera: 32.495 m².

6.2.2.  Hirigin­tzako araubide orokorra.

6.2.2.1.  Gara­tze eta gauza­tze araubide juridikoa.

— Lurzoruaren sailkapena: lurzoru urbanizagarria.

— Esku-har­tze araubidea: antolaketa xehatua ezarritako alorra.

6.2.2.2.  Kalifikazio globala.

— AG.I.2 industria eremua: 29.688 m².

— Ubide publikoa: 517 m².

— Bide sistema, Agote AG.I.1 alorrerako sarbidea: 2.290 m²

6.2.2.3.  Eraiki­tze eta erabilera baldin­tza orokorrak.

— Hirigin­tzako eraikigarritasuna: 15.122 m²(t).

— Berezko erabilera: Industria, 5. kategoria eta erabilera osagarriak salbu.

6.2.3.  Kalifikazio xehatua.

A)  Zonakapen xehatua.

— Industria lurzatiak: 19.923 m².

— Ubide publikoa: 517 m².

— Bideak / aparkalekuak / poligonora sar­tzeko espaloiak: 2.290 m².

— Bideak / aparkalekuak / poligono barneko espaloiak: 2.415 m².

— Bideen alboko aparkaleku kopurua, ­gutxienez, 151ren % 20: 30 unitate.

— Espazio libreak: 4.850 m².

— ­Ertzeko espazioak (trenbidearen LAPek ezarritako erreserba): 1.296 m².

— Sistema lokalen sareko zuzkidura publikoak: 1.204 m².

­Gutxieneko solairu eraikigarria: 475 m².

— Industria lurzatiak –PII.1,PII.2,PII.3–: 19.923 m².

B)  Lurzati eraikigarriak.

PII.1 Industria lurzatia.

Azalera: 3.215 m².

Solairu eraikigarria: 3.128 m².

Oinplanoko okupazioa: Librea, 2.606 m²-ko gehienezko ingura­tzailearen barnean.

Gehienezko lerrokadurak: Antolaketa grafikoa.

Sestrak: Antolaketa grafikoa.

Gehienezko profila: S+BS+IPA.

Gehienezko altuera: 12 m.

Aparkaleku kopurua lurzatiaren barnean: 25 unitate.

PII.2 Industria lurzatia.

Azalera: 16.358 m².

Solairu eraikigarria: 11.574 m².

Oinplanoko okupazioa: Librea, 9.645 m²-ko gehienezko ingura­tzailearen barnean.

Gehienezko lerrokadurak: Antolaketa grafikoa.

Sestrak: Antolaketa grafikoa.

Gehienezko profila: S+BS+IPA.

Gehienezko altuera: 12 m.

Aparkaleku kopurua lurzatiaren barnean: 92 unitate.

PII.3 Industria lurzatia.

Azalera: 350 m².

Solairu eraikigarria: 420 m².

Oinplanoko okupazioa: Librea, 350 m²-ko gehienezko ingura­tzailearen barnean.

Gehienezko lerrokadurak: Antolaketa grafikoa.

Sestrak: Antolaketa grafikoa.

Gehienezko profila: S+BS+IPA.

Gehienezko altuera: 12 m.

Aparkaleku kopurua lurzatiaren barnean: 3 unitate.

Zehaztutako lurzatietako industria eraikinen oinplanoko okupazioa librea izango da, antolaketa grafikoan ezarritako gehienezko ingura­tzailearen barruan. Ingura­tzaile hori egokitu egingo da, bere perimetroaren zati jakin ­batzuetan, alorreko araudian ezarritako tarte lerroetara (Euskadiko Autonomia Erkidegoko trenbide sarearen Lurraldearen Zatiko Plana, Euskadiko Autonomia Erkidegoko ibai eta erreken ­ertzak antola­tzeko Lurraldearen Zatiko Plana, Gipuzkoako errepide eta bideei buruzko Foru Araua). Horrela, gehienezko ingura­tzaileak gehieneko lerrokadura izaera izango gu, eta hortik ez da eraikinaren inolako elementurik irtengo. Sestra azpiko solairua (sotoa), ezarritako profila ahalbide­tzen duena, erabiliko da sestra gainean egiten den industria jarduerei zerbi­tzua eskainiko dien aparkaleku edo azpiegitura zerbi­tzuko zuzkidura bete­tzeko. Dokumentazio grafikoan adierazten dira oinarrizko urbanizazio sestrak. Nahitaezko urbanizazio proiektuak sestra horiek egokitu ­ditzake, zoladuraren eta zerbi­tzu azpiegituren instalazioen definizioaren eta zehaztasunaren arabera.

Antolaketa xehatuko zehaztapenak lotesleak izango dira, hots, lurzoruaren legediak horrela ezarritakoak, eta, bereziki, industria lurzatien eta zuzkidura publikoen antolaketa, bideen trazatua, lerrokadurak eta sestrak, eraikinaren profila eta altuera, eta aparkalekuen zuzkidura.           

Kontuan izanik eraikinen erabilerak eta tipologiak homogeneoak direla, ez da ezar­tzen haztapen koefizienterik. Nolanahi ere, jar daiteke urbanizazio jarduera programaren bidez edo hainbanaketa tresnaren bidez.

6.2.4.  Hirigin­tza xedeak.

Lehendik dagoen industria hiri lurzoruaren alboan industrigune bat jar­tzeak, hirigin­tza xede hauek ditu:       

— Agoten dauden enpresen industria instalazioak zabal­tzea eta hobe­tzea, beste bi industri lurzati eratuta, urbanizazio jarduera baten bidez, paisaia aldetik integratuta eta ingurumena errespetatuta.             

— Agoterako bideak hobe­tzea, bidearen trazatua aldatuta eta ikuspen murriztua duten kurbak kenduta.

— Urolako trenbidearen plataformaren gaineko pasagunea ken­tzea, trenbidea abian jar­tzeko dauden aurreikuspenekin bat etorrita.

6.2.5.  Aurreikusitako erabilerak.

Industria, merkatari­tza eta hirugarren sektoreko erabilera, eta sistema lokaleko sarearen zuzkidura publikoak, alorraren antolaketatik eratorritako arauzko erabilerak gorde­tzea beteta. Industria erabilerak laugarren kategoriara artekoak izango dira. 

6.2.6.  Eraikun­tza.

Eraikinak proiektu tekniko berezien bidez egingo dira, eta horien edukia egokituko da, eraikun­tza alorrean legediak xedatutakoaz gain, araudi berezi honetan jasotako antolaketa xehatuko zehaztapenetara, eta horietan aurreikusten ez den guztian, plangin­tza orokorreko eraikun­tzako ordenan­tza beteko da. Antolaketatik kanpo geratu dira antolaketa xehatuarekin bateragarri ez diren eraikin, eraikun­tza edo instalazio guztiak.               


6.2.7.  Garapenerako plangin­tza.

Ez da aurreikusten, hasiera batean. Araudi berezi honetan zehaztapenek zehaztasun maila nahikoa daukate eraikinak zuzenean gauza­tzea ahalbide­tzeko. Antolaketa xehatuan aldaketaren bat egiteko, plan par­tzial bat izapidetu eta onartu behar da. Xehetasun azterketak ida­tzi ahalko dira antolaketa xehatua osa­tzeko eta industria lurzatietarako sarbideak erregula­tzeko, legedian ezarritako xedeez gain.     


6.2.8.  Kudeaketa programa.

Urbanizazio jardueraren ondorioetarako, hasiera batean, eremuaren mul­tzoa jarduera unitate bat bezala hartuko da. Plangin­tza­ren aldaketa hau behin betiko onartu ondoren, urbaniza­tzeko jarduera programa izapidetu eta onartu behar da, zeinek, urbanizazio lanen definizioaz gain, lanak gauza­tzeko jarduera sistema eta egutegia zehaztu behar baitu, beste alderdi ­batzuen artean. Urbaniza­tzeko jarduera programan jaso daiteke gauza­tze unitate berezituak ezar­tze­aren komenen­tzia. Eraiki­tzeko lizen­tziak eman aurretik, birpar­tzela­tzeko proiektua izapidetu eta onartu behar da.          

6.2.9.  Urbanizazioa.

Urbanizazio proiektu bakar bat ida­tziko da alorraren mul­tzo­rako. Proiektua onartu ondoren, gauzatu egin behar da lan edo jarduerako edozein lizen­tzia eman baino lehen edo aldi berean.     

Urbanizazio proiektuak jaso behar ditu, alde batetik, ingurumen eraginaren baterako ebaluazioan zehaztutako neurri zuzen­tzaile guztiak eta ingurumena zain­tzeko programa; eta, bestetik, azterketa horren eranskin hauetan jasotako neurriak: I. eranskina (gainbegira­tzeko kontrolak); II. eranskina (uren jabari publikoa); III. eranskina (mendi ibilbide motza­ren zain­tza); eta IV. eranskina (urbanizazio proiektuaren irizpideak). Halaber, urbanizazio proiektuak aurreikusiko du urbanizazio jarduerak eragindako eremua ingurumen eta paisaia aldetik lehengora­tzea, eta industria instalazioak paisaian txerta­tzea; horretarako, paisaia eta ingurumen aldetik lehengora­tzeko proiektua izan beharko du. Urbanizazio proiektuak jaso behar du erreka kanaliza­tzen duen harri-lubetaren birlandaketa egitea, ibaier­tzeko bertako espeziekin.  

6.2.10.  Lagapenak.

Antolaketa xehatuko dokumentazio grafikoan adierazitako lagapenak egingo dira. Dena den, jabari publikora laga beharko dira, nahitaez eta dohainik, bideak, espaloiak, bide sareko aparkalekuak, espazio libreak eta zuzkidura publikorako bideratutako lurzatiak, hirigin­tzako legediaren arabera.