188. zenbakia Data 1996-09-30 12105 Aldizkariaren orria
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

188. zenbakia Data 1996-09-30 12105 orria

7 UDAL ADMINISTRAZIOA

Gipuzkoako Foru Aldundia
Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Testu Bategina. (GHI-133/93-PO5). Behin-betiko onespena. Arau orokorrak.
Iragarkia

Gipuzkoako Foru Diputazioak ekitaldi honetarako egin duen Landalur Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren urteko errolda jaso ondoren, jendaurrean erakusten da, zerga hau arautzen duen uztailaren 5eko 12/1989 Foru Araueko 21.1 artikuluan xedatutakoa betez, ondoko arau hauen arabera:

a) Erakutsita dagoen lekua: Idazkaritza-Kontuhartzailetza.

b) Azterketea epea: Hamabost lanegunetakoa, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau argitara eman eta ondorengo lanegunetik hasita.

c) Erreklamazioak tartejartzeko epea: Hamabost lanegunetakoa b) puntuan adierazten denaren arabera kontatua.

d) Errekurtsoa aurkezteko Organoa: Gipuzkoako Foru Diputazioa, honi eskuordetu bait zaio zergaren kudeaketa.

e) Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Erregistroa, bulego lanorduetan.

Ezkio-Itsaso, 1996ko apirilak 3.-Alkatesak. (177)(4270)