Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
3
TOKI ADMINISTRAZIOA

GAINTZAKO UDALA

Iragarkia

2021eko ekitaldi ekonomiarako Aurrekontu Orokorra jendaurrean jartzeko arauzko epea amaiturik eta haren aurka inolako erreklamazio edo oharpenik jaso ez denez, aipatu Aurrekontu Orokorra behin-betiko onartuta geratu da Udalbatzarrak 2021eko otsailaren 18an hartutako erabakiaren bitartez.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 15.3 artikuluan xedatutakoari jarraituz, aipatu Aurrekontu Orokorra Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara tzen da kapituluka laburturik:

SARREREN EGOERA

Kap. Izena                                                  Kopurua

      1      Zuzeneko zergak .....................................            24.850,00

      2      Zeharkako zergak ...................................                 600,00

      3      Tasak eta bestelako sarrerak ...................            16.190,00

      4      Transferentzi arruntak .............................          186.995,77

      5      Ondare sarrerak ......................................                 705,20

                          Guztira .......................................          229.340,97

GASTUEN EGOERA

Kap. Izena                                                  Kopurua

      1      Pertsonal gastuak ....................................          145.165,00

      2      Ondasun arrunten eta zerbi. erosketa.......           48.675,00

      4      Transferentzia arruntak ...........................            21.860,97

      5      Kreditu globala .......................................              5.189,95

      6      Inbertsio errealak ....................................              8.450,05

                          Guztira .......................................          229.340,97

Era berean, Foru Arauaren 18.1 xedatutakoa beteaz, jakinarazten da erabaki honek amaiera ematen diola administrazio bideari. Interesatuek Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute haren aurka EAEko Auzitegi Nagusiko Aministrazioarekiko Auzietarako Salan, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.          

Gaintza, 2021eko martxoaren 30a.—Gaizka Balerdi Olaetxea, alkatea.            (2252)