Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
3
TOKI ADMINISTRAZIOA

BALIARRAINGO UDALA

Iragarkia

2020 urteari dagokion Aurrekontu Orokorra jendaurrean agerian egoteko arauzko epea igaro eta, inolako erreklamazio edo onarpenik aurkeztu ez denez, aipatu Aurrekontua behin betirako onartutzat ematen da, bertan aurrekontuaren oinarriak, jasotzen dira.

Udal Errejimenari buruzko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 2/1985 Legeko 112.3 artikuluan, Udal Entitateen Aurrekontuari buruzko otsailaren 26ko 4/1991 Foru Arauko 15.3 artikuluan eta Udal Entitateen Aurrekontuaren Araudia onartzen duen abenduaren 1eko 96/1992 Foru Dekretuko 19.3 artikuluan ezarritakoa beteaz, Aurrekontuen kapitulu bakoitza laburturik Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira:         

GASTUAK

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      1      Langileen ordainsariak ............................            83.353,00

      2      Ondasun arrunt eta zerbitzuak ................            60.384,00

      3      Gastu finantzieroak .................................                     0,00

      4      Transferentzi arruntak .............................            39.500,00

      6      Inbertsio errealak ....................................            94.810,00

      7      Kapital transferentziak ............................              3.285,00

      9      Pasibo finantzieroak ...............................                     0,00

                          Guztira .......................................          281.332,00

SARRERAK

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      1      Zuzeneko zergak .....................................            26.200,00

      2      Zeharkako zergak ...................................              2.000,00

      3      Tasak eta beste sarrerak ..........................              9.700,00

      4      Transferentzi arruntak .............................          197.388,00

      5      Ondare sarrerak ......................................              5.503,00

      7      Kapital transferentziak ............................          40.541,000

                          Guztira .......................................          281.332,00

Baliarrain, 2020ko ekainaren 2a.—Jaione Olano Etxeberria alkatea.                (2505)