Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
3
TOKI ADMINISTRAZIOA

DONOSTIAKO UDALA

Lehendakaritza

Iragarkia

Tokiko Gobernu Ba­tza­rrak, 2018ko abenduaren 18an eta 2019ko maia­tza­ren 8an egindako bilkuretan, 2019 urterako Donostiako Udaleko langileen lan bal­din­tzak arau­tzen dituen akordio arau­tzai­lea one­tsi du. Honekin batera doa testua.  

Apirilaren 18ko 781/1986 Legegin­tza­ko Errege Dekretuko 127. xedatutakoa betez, guztiek honen berri izan dezaten argitara­tzen da.

Donostia, 2019ko maia­tza­ren 27a.—Edorta Azpiazu Laboa, Lehendakari­tza­ko zuzendaria.              (3688)

Aurkibidea.

Atariko titulua.  Xedapen orokorrak.

1. artikulua.  Xedea.

2. artikulua.  Per­tso­nalaren esparrua.

3. artikulua.  Denbora-eremua. Indarraldia eta amaiera.

4. artikulua.  Jarraipenerako Bitariko Ba­tzor­de Iraunkorra.  

Lehenengo titulua.  Fun­tzio­narioen lanaldi, atse­denaldi, jaie­gun, oporraldi, aparteko zerbi­tzu, lizen­tzi­a eta baimenen erre­gi­mena.

I. kapitulua.  Lanaldia.

5. artikulua.  Ohiko lanaldia eta malgutasuna.

6. artikulua.  Lan-egutegia.

7. artikulua.  Benetako lana.

8. artikulua.  Txa­ndakako lana.

9. artikulua.  Lanegunen arteko atse­denaldia.

10. artikulua.  Gaueko lana.

II. kapitulua.  Atse­denaldiak eta jaiegunak.

11. artikulua.  Asteko atse­denaldia.

12. artikulua.  Igandeetan edo jaiegunetan egindako lanerako asteko atse­denaldia.

13. artikulua.  Atse­denaldien eta jaiegunen eragina.

III. kapitulua.  Oporraldia eta baimen-egunak.

14. artikulua.  Iraupena.

15. artikulua.  Opor-konpen­tsa­ziorako salbuespenezko suposamendua.

16. artikulua.  Zatikapena.

17. artikulua.  Oporraldia.

18. artikulua.  Aldibereko gozamena.

19. artikulua.  Oporraldi plangin­tza.

20. artikulua.  Suposamendu bereziak.

IV. kapitulua.  Beste lan bal­din­tza ba­tzuk.

21. artikulua.  Lanalditik kanpo egindako orduak.

22. artikulua.  Lizen­tzi­ak.

23. artikulua.  Baimenak.

24. artikulua.  Izatezko bikoteak.

25. artikulua.  Baimenak eta lizen­tzi­ak eska­tze­a eta ematea.

26. artikulua.  Baimenen eta lizen­tzi­en arteko bateraezintasuna.

27. artikulua.  Lanpostura itzul­tze­a lizen­tzi­atan, baimenetan eta eszeden­tzi­etan.

28. artikulua.  Lanera joatea eta ez-joatea arrazoi­tzea.

29. artikulua.  Lizen­tzi­ak gaixotasunagatik edo istripuagatik.

30. artikulua.  Ama biologikoa ez den beste gurasoari seme-alabak jaio­tze­agatik, adopta­tze­ko helburuarekin zain­tze­agatik, harreran har­tze­agatik edo adopta­tze­agatik dagokion lizen­tzia.

31. artikulua.  Familiarteko baten herio­tza­gatik, istripuagatik, gaixotasun larriagatik edo ospitalera­tze­agatik lizen­tzia.

32. artikulua.  Ezkon­tze­agatik edo izateko bikotea sor­tze­agatik lizen­tzia.

33. artikulua.  Izaera publiko eta per­tso­naleko nahitaezko betebeharrak egiteko lizen­tzia.

34. artikulua.  Fun­tzio­ sindikalak, prestakun­tza sindikala edo per­tso­nalaren ordezkari­tza egin ahal izateko lizen­tzia.

35. artikulua.  Haurdunaldi eta edoski­tze lizen­tzia.

36. artikulua.  Amatasun lizen­tzi­a erdi­tze­etan.

37. artikulua.  Lizen­tzia, adopzioagatik edo harreran har­tze­agatik.

38. artikulua.  Adin txi­kikoak edo ezindu fisikoak edo psikikoak zain­tze­ko lizen­tzia.

39. artikulua.  Lehen mailako ahaidetasuneko familiarteko baten oso gaixotasun larria.

40. artikulua.  Zentro Ofizialetako azken azterketetara joan ahal izateko lizen­tzia, nahiz eta fun­tzio­ publikoarekin edo lanpostuko zereginekin zerikusirik izan ez.

41. artikulua.  Ohiko etxe­bizi­tza alda­tze­agatik lizen­tzia.      

42. artikulua.  Mediku kon­tsu­ltetara, tratamenduetara eta azterketetara joa­te­ko lizen­tzia.

43. artikulua.  Norberaren arazoetarako lizen­tzi­a egunak.

44. artikulua.  Udalean 25 urte bete­tze­agatiko lizen­tzia.     

45. artikulua.  Barne sustapenerako ikasketak edo probak egiteko baimena.

46. artikulua.  Norberaren arazoetarako ordaindu gabeko baimenak.

47. artikulua.  Norberaren arazoetarako ordaindutako baimena.

48. artikulua.  Izaera zientifikoa, teknikoa, profesionala, kolegiatua, elkartekoa edo sindikala duten ekitaldi kolektiboetara joan ahal izateko baimena.

49. artikulua.  Norberaren interesarengatik lansaioa murrizteko baimena.

Bigarren titulua.  Ordainsarien erregimena.

V. kapitulua.  Erregimen orokorra.

50. artikulua.  Ordainsariak. Aplikazio-eremua.

51. artikulua.  Ordain­tze­ko agindua.

52. artikulua.  Publizitatea.

53. artikulua.  Ordainsari kon­tze­ptuak.

54. artikulua.  Soldata.

55. artikulua.  An­tzi­natasuna.

56. artikulua.  Lanpostu-mailako osagarria.

57. artikulua.  Berariazko osagarria.

58. artikulua.  Bal­din­tzak bete­tzea.

59. artikulua.  Aparteko ordainsariak.

60. artikulua.  Produktibitate-osagarria.

61. artikulua.  Zerbi­tzu bereziengatiko haborokina.

62. artikulua.  Ohiko lanalditik kanpora egindako zerbi­tzu bereziengatiko haborokina.

63. artikulua.  Noizbehinkako Egoerak eragindako Zerbi­tzu Berezien Haborokina.

64. artikulua.  Kalte-ordainak zerbi­tzu arrazioengatik.

65. artikulua.  Norberaren osagarria eta iragankorra.

VI. kapitulua.  Norberaren gradua.

66. artikulua.  Norberaren gradua.

VII. kapitulua.  Nominen kudeaketa.

67. artikulua.  Nominen berregituraketa.

68. artikulua.  Beste lanpostu batekiko atxi­kipena.

69. artikulua.  Nominen helbidera­tzea.

70. artikulua.  Urtean jaso beharrekoa pagetan zati­tzea.

71. artikulua.  Sor­tza­pena eta likidazioa.

VIII. kapitulua.  Ordainsarien igoera.

72. artikulua.  Ordainsarien igoera.

Hirugarren titulua.  Prestazio pasiboen babes-sistema osagarria eta beste asisten­tzi­a hobekun­tza ba­tzuk.

IX. kapitulua.  Prestazio pasiboen babes-sistema osagarria.

73. artikulua.  Elkarkide­tza. Pen­tsio-sistema osagarriak.      

74. artikulua.  Elkarkide­tza­ren kuotak.

X. kapitulua.  Beste asisten­tzi­a hobekun­tza ba­tzuk.

75. artikulua.  Adinagatiko borondatezko erretiroa.

76. artikulua.  Erretiro par­tzi­ala.

77. artikulua.  Erretiro aurreratuaren­tza­ko primak.

78. artikulua.  Nahitaezko erretiroa.

79. artikulua.  Bizi-eta ezintasun-asegurua.

80. artikulua.  Eran­tzu­kizun zibileko asegurua.

81. artikulua.  Kon­tsu­mo-maileguak.

82. artikulua.  Gizarte Ekin­tza.

83. artikulua.  Gida­tze­ko baimenak berri­tze­aren kostearen ordainketa.

84. artikulua.  Kirol txa­rtela.

85. artikulua.  Lan istripuan gertatutako herio­tza.

Laugarren titulua.  Langileak hauta­tzea, lanpostuak horni­tze­a eta barne promozioa susta­tzea.

XI. kapitulua.  Langileak hauta­tzea.

86. artikulua.  Hauta­tze-sistemak.

87. artikulua.  Ezintasunen bat duen per­tso­nen sarrera.

88. artikulua.  Lan pol­tsak.

XII. kapitulua.  Barne promozioaren eta karrera profesionalaren sustapena.

89. artikulua.  Prestakun­tza.

90. artikulua.  Hautaketa prozesuen programazio.

91. artikulua.  Barne promozioa eta horretara sar­tzea.

92. artikulua.  Promozio profesionalari bul­tza­da.

XIII. kapitulua.  Lanpostuen hornidura.

93. artikulua.  Lanpostuen hornidurarako sistemak.

94. artikulua.  Lehiaketa edo designazio libre bidez hornitutako lanpostuen deialdietarako gu­txie­neko edukiak.     

95. artikulua.  Lehiaketa edo designazio libre bidez hornitutako lanpostuak argitara­tzea.

96. artikulua.  Lehiaketa edo designazio libre bidez hornitutako lanpostuetara sartu ahal izateko aldi baterako mugak.

Bosgarren titulua.  Langile publikoen osasuna, segurtasun eta osasun ba­tzor­deak, preben­tzi­oko ordezkariak, eta laneko jazarpenaren eta genero indarkeriaren kontrako babes neurriak.              

XIV. kapitulua.  Lan-segurtasun eta- osasuna.

97. artikulua.  Lan-segurtasuna eta osasuna.

98. artikulua.  Lan-arriskuen Preben­tzi­orako Plana.

99. artikulua.  Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­dea.

100. artikulua.  Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­dearen eskudun­tzak eta ahalmenak.

101. artikulua.  Preben­tzi­o Ordezkariak.

102. artikulua.  Preben­tzi­o Ordezkarien eskumenak eta ahalmenak.

103. artikulua.  Lan ekipamendua eta babes-neurriak. Laneko jan­tzi­ak.

104. artikulua.  Osasunaren zain­tza.

105. artikulua.  Jarduera toxikoen, nekagarrien eta arrisku­tsu­en zehaztapena.

106. artikulua.  Jarduera nekagarriak.

107. artikulua.  Jarduera toxikoak.

108. artikulua.  Jarduera arrisku­tsu­ak.

109. artikulua.  Segurtasun neurriak ezar­tzea.

110. artikulua.  Ezadostasunen ebazpena.

111. artikulua.  Katalogazioen berrikuspena.

112. artikulua.  Amatasuna babestea.

113. artikulua.  Bigarren jarduera.

XV. kapitulua.  Aukera berdintasuna. Laneko jazarpenaren eta genero indarkeriaren kontrato babes neurriak.

1. atala.  Aukera berdintasuna.

114. artikulua.  Berdintasun-planak eta berdintasuna susta­­tze­ko beste neurri ba­tzuk.

2. atala.  Laneko jazarpenaren eta genero indarkeriaren kontrako babes neurriak.

115. artikulua.  Laneko jazarpen kasutan jarraitu behar den protokoloa. Babes neurriak.

116. artikulua.  Genero indarkeriatik babesteko neurriak eta eskubideak.

117. artikulua.  Langile publikoengan eragindako genero indarkeria egoerak egiazta­tzea.

Seigarren titulua.  Sindikatuko kide izateko eskubidea indarrean jar­tze­ko erregimena, sindikatu-ekin­tza, ordezkari­tza, parte-har­tzea, ba­tza­rra eta negoziazio kolektiboa.

XVI. kapitulua.  Askatasun sindikala.

118. artikulua.  Sindikatuko kide izateko eskubidea.

119. artikulua.  Babes sindikala.

120. artikulua.  Babes sindikalari ezarri beharreko zuhur­tzia.

XVII. Kapitulua. Ekin­tza sindikalerako eskubidea: horren osaketa, eragin-eremua eta subjektua.

Lehenengo atala.  Ekin­tza sindikalaren osaketa eta eragin-eremua.

121. artikulua.  Ekin­tza sindikalaren osaketa.

Bigarren atala.  Atal sindikalak orokorrean.

122. artikulua.  Atal Sindikalen sorrera.

123. artikulua.  Atal Sindikalen bermeak, ahalmenak, fun­tzio­ak eta eskumenak.

Hirugarren atala. Atal sindikaletako afiliatuak.

124. artikulua.  Atal Sindikaletako afiliatuak.

125. artikulua.  Afiliatuen eskubideak.

Laugarren atala.  Atal sindikaletako ba­tzor­deak.

126. artikulua.  Atal Sindikalaren Ba­tzor­dea.

127. artikulua.  Atal sindikalaren sorrera edo osaketa aldaketa.

128. artikulua.  Atal Sindikaleko Ba­tzor­dearen ahalmenak, bermeak, fun­tzio­ak eta eskumenak.

129. artikulua.  Atal Sindikaleko Ba­tzor­deko kideen bermeak eta ahalmenak.

Bosgarren atala.Ordezkari sindikalak.

130. artikulua.  Ordezkari sindikalak izenda­tzea.

131. artikulua.  Ordezkari sindikalen fun­tzio­ak eta eskubideak.

132. artikulua.  Ordu sindikalak pila­tze­agatiko liberazioa.  

XVIII. kapitulua.  Ordezkari­tza kolektiborako eskubidea.

Lehenengo atala.  Ordezkari­tza maila eta organoak.

133. artikulua.  Ordezkari­tza kolektiboa praktikan jar­tzea.

Bigarren atala.  Bermeak, ahalmenak, gaitasunak eta eskumenak.

134. artikulua.  Ordezkari­tza organoetako kideen bermeak eta ahalmenak.

135.artikula.  Gaitasuna.

136. artikulua.  Eskudun­tzak.

XIX. kapitulua.  Parte-har­tze eskubidea.

137. artikulua.  Parte-har­tze eskubidea.

138. artikulua.  Elkarrizketa.

139. artikulua.  Ordezkari­tza.

140. artikulua.  Ba­tza­rrak.

141. artikulua.  Gai-zerrenda.

XX. kapitulua.  Ba­tza­rtzeko eskubidea.

142. artikulua.  Lanorduetan ba­tza­rtzeko eskubidea.

143. artikulua.  Ba­tza­rraren deialdiaren legitimitatea.

144. artikulua.  Lanaldiaren barruan egindako ba­tza­rrak.

145. artikulua.  Lanalditik kanpoko ba­tza­rrak.

XXI. kapitulua.  Negoziazio kolektiborako eskubidea.

146. artikulua.  Lan bal­din­tzak zehazterakoan parte-har­tzea.

147. artikulua.  Akordioak.

Zazpigarren titulua.  Erakundeko fun­tzio­narioen hizkun­tza eskubideak praktikan jar­tzea.

148. artikulua.  Gai orokorrak.

149. artikulua.  Euskararen Erabilera Plangin­tza.

150. artikulua.  Euskarazko ikastaroak.

151. artikulua.  Arau Osagarria.

Zor­tzi­garren titulua.  Lan egonkortasuna eta enpleguaren kalitatea.

XXII. kapitulua.  Lan egonkortasuna.

152. artikulua.  Behin-behinekotasunerako muga.

153. artikulua.  Lan eskain­tza publikoa.

XXIII. kapitulua.  Zerbi­tzu publikoak manten­tze­a eta hobe­tzea.

154. artikulua.  Zerbi­tzu Publikoak manten­tze­a eta hobe­tzea.

155. artikulua.  Enpresa adjudikazioduneko langileeen subrogazioa.

156. artikulua.  Kanpoko kontratazioari buruzko urteko txos­tena.

157. artikulua.  Gizarte-intereseko kontratuak, lankide­tza-hi­tzar­menaketa gizarte-bazterketako kontratuak.

Lehenengo xedapen gehigarria.  Lansaria berraz­ter­tze­ko klausula.

Bigarrengo xedapen gehigarria.  Konpromisoak.

Lehenengo azken xedapena.  Indargabe­tze-klausula.

Bigarren azken xedapena.  Erregistroa eta argitara­tzea.

Donostiako udaleko langileen lan bal­din­tzak arau­tzen dituen akordio arau­tzai­lea.

ATARIKO TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.  Xedea.

Donostiako Udaleko langileen lan bal­din­tzak arau­tze­a da Akordio honen helburua, ber­tan dauden lan harremanak ahalik eta gehien erraztuz.

2. artikulua.  Per­tso­nalaren esparrua.

1.  Akordio hau Donostiako langileei aplikatuko zaie:           

— Karrerako fun­tzio­narioak.

— Lan kontratudun finkoa duten langileak.

— Behin-behineko langileak: bitarteko fun­tzio­narioak, praktiketako fun­tzio­narioak eta behin-behineko langileak, beti ere, bere harreman juridikoaren izaerarekin bateragarria denean.

2.  Era berean, aldi baterako per­tso­nalaren­tzat izaera ordeztailea izango du, bere harreman juridikoaren izaerarekin bateragarria denerako.

3. artikulua.  Denbora-eremua Indarraldia eta amaiera.

1.  Akordio hau 2019ko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko da.

2.  Hi­tzar­mena adostu duten aldeek ez badute indarraldiaren amaiera iragar­tzen, urtero luzatuko da.     

3.  Amaiera iragar­tzen bada, beste aldeari komunikazio ida­tzi­a bidali beharko zaio, egon daitezkeen luzapen urteetako urrian.          

4.  Akordio berri batera iri­tsi arte, honek indarrean jarraituko du.

5.  Komunikazioa jaso eta gehienez ere hilabeteko epean, Akordio berria adosteko negoziazioak hasi beharko dira.

4. artikulua.  Jarraipenerako Bitariko Ba­tzor­de Iraunkorra.     

1.  Akordio honen indarraldiak eta berau indarrean jar­tze­ak izan di­tza­keen ondorioak azter­tze­ko helburuarekin, Jarraipenerako Bitariko Ba­tzor­de Iraunkorra osatuko da. Mahai hau bilduko da erabakitakoa aplika­tze­ko arazoak sor­tzen direnean eta lege arauen ondorioz negoziazio kolektiboaren gaiak negoziatu behar direnean. Ba­tzor­de honek hartutako akordioak Giza Baliabideetako ordezkariaren ebazpenaren bidez sartuko dira indarrean eta lan bal­din­tzak arau­tzen dituen Akordioan sartuko dira hurrengo Negoziazio Mahaia ireki­tzen denean.               


2.  Ba­tzor­de horren kide izango dira Negoziazio Mahaian parte har­tzen dutenak.

3.  Jarraipenerako Bitariko Ba­tzor­de Iraunkorrari kon­tsu­lta egin ondoren, Akordioan ezarritako bal­din­tza guztiak, euren zen­tzu eta garran­tzi­ari dagozkion zalan­tza, anbiguotasun edo iluntasun kasutan, langileen­tzat onuragarriagoak izan daitezken moduan ulertu eta aplikatu beharko dira.

LEHENENGO TITULUA

FUN­TZIO­NARIOEN LANALDI, ATSE­DENALDI, JAIEGUN, OPORRALDI, APARTEKO ZERBI­TZU, LIZEN­TZI­A ETA BAIMENEN ERREGIMENA

I KAPITULUA.  LANALDIA

5. artikulua.  Ohiko lanaldia eta malgutasuna.

1.  Udal langileen benetako lanaldia 2019an lan egutegien bitartez zehaztutakoa izango da.     

2.  Lanaldia hasteko toleran­tzi­a eta malgutasuna dagokion lan egutegian ezarritakoa izango da.              

3.  Lan eta familia bizi­tza batera­tze­ko eta hiritarren eskaerak bete­tze­ko zerbi­tzu­en antolamendua egoki­tze­ko helburuekin nahitaezko lan ordutegiaren malgutasuna ezar­tzen da ondoren adierazten eran: 16 urte baino gu­txi­ago duten seme-alabak dituzten langileek lanera sar­tze­koan eta atera­tze­rakoan ordu erdiko malgutasun gehigarria izango dute. Erabilitako denbora hiru­hilekoan errekuperatu beharko da. Era berean, eguneko zazpi ordu eta erdiak etengabe egin ahal izango dira lanaldiaren hasieraren ordua edozein izanda ere. Malgutasun bera izango du langileak bigarren maila arteko odolkidetasun edo ezkon­tza ahaidetasuneko familiartekoa edo urruneko mailakoa elkarrekin bizi bada zain­tze­ko, mugi­tze­ko zailtasuna edo etengabeko gaixotasun larria duenean, sendagilearen ziurtagiriarekin.           

6. artikulua.  Lan-egutegia.

1.  Lanorduen banaketa orduen arabera zehaztuko dituen lan-egutegia dagokion Erakundean prestatuko da, langileen ordezkariekin aldez aurretiko akordioa lotu eta gero. Zerbi­tzu­aren behar bereziak ziurtatuta geratu beharko dira, Kapitulu honen hurrengo artikuluetan zehaztuko diren irizpideen arabera. 

2.  Euskal Autonomia Erkidegoko eta bere Lurralde Historikoetako eta Donostiako egutegi ofizialetan jaso­tzen diren jaiegunak ain­tzat hartu eta gero, urteko lanaldia eta ordutegiak zehaztu ostean, lanaldiaren edozein murrizketek berreskuragarri izaera izango du. Lanaldi murrizketa hori langileen gehiengoak egin beharko du, ida­tziz aurkeztutako eskaeraren bidez.            


3.  Barne antolamenduko arauak, udal langileak udal bulegoetara noiz sar­tzen diren eta haietan zenbat denboran egoten diren kontrola­tze­ko arauak, hauetan ezarritako langileei aplikatuko zaizkie.

7. artikulua.  Benetako lana.

1.  Arropak, materialak eta bestelako lanabesak ba­tze­ko, ordena­tze­ko edo gorde­tze­ko tartea benetako lan-denbora da.       

2.  Benetako lanaren barruan egongo dira ohiko lanegunetan araututako etenaldiak, joan-etorriak eta segurtasun- edo osasun-arauak eragindako bestelako etenaldiak zein lanaren antolakun­tzak berak eragindako etenaldiak. 

3.  Benetako lan-denbora­tzat joko da arropa alda­tze­ko erabil­tzen dena, 15 minutu.

8. artikulua.  Txa­ndakako lana.

1.  Beren izaeragatik lan-txa­ndak ezarrita lan egin behar den Erakundeko zerbi­tzu, establezimendu edo bulegoetan txa­ndak errotazio sistemarekin egingo dira, Erakundearen eta Ordezkari­tza Sindikalak bestelako akordiorik lortu ezean.               

2.  Txa­ndakako lanak ordain­tze­ko ain­tzat hartuko da Lansari Araubidearen II. Titulua.

9. artikulua.  Lanegunen arteko atse­denaldia.

Lanaren antolaketa edozein dela ere, lanegun baten amaieraren eta hurrengo lanegunaren hasieraren artean gu­txie­nez hamabi orduko tartea izan beharko da.

10. artikulua.  Gaueko lana.

1.  Gauean egindako lana gaueko hamarren (22:00 p.m.) eta goizeko seiren (6:00 a.m.) artean egindakoa izango da, baina lanaren erdia baino gehiago gaueko lanorduetan eginez gero, gaueko txa­nda dela ulertuko da.   

2.  Gaueko laneko ordainsarietarako, Ordainsarien Erregimenari buruzko II. Tituluak jaso­tzen duena ezarriko da.    

II KAPITULUA.  ATSE­DENALDIAK ETA JAIEGUNAK

11. artikulua.  Asteko atse­denaldia.

Jarduneko zerbi­tzu osoko administrazio egoeran dagoen udal langileak etenik gabeko egun eta erdiko asteko atse­de­naldia eduki­tze­ko aukera izango du gu­txie­nez. Oro har, larunbat arra­tsa­ldea eta igande osoa izango da, txa­ndakako lana egin behar duten bulegoak, jarduerak edo zerbi­tzu­ak kenduta; kasu horietan, Erakundean eskumena daukan organoak beste lan atse­denaldi erregimen bat prestatu beharko du, eta jarraian datorren artikuluan jaso­tzen dena kontuan izan beharko du eta ordezkari­tza sindikaleko organoekin akordioa beharko da.    

12. artikulua.  Igandeetan edo jaiegunetan egindako lanerako asteko atse­denaldia.

1.  Igandeetan edo jaiegunetan lan egin behar duen udal langileari dagokion atse­denaldia aurreko edo hurrengo asteko beste egun batera aldatuko da.

2.  Hari horretara, igandea edo jaieguna da jaieguneko bezperako gaueko 22:00etatik jaieguneko 22:00etara doan denbora tartea.

3.  Jaiegunetako ordainsarietarako, Ordainsarien Erregimenari buruzko II. Tituluak jaso­tzen duena ezarriko da.

4.  Jaiegunean egindako lana aparteko ordua ez den ka­sue­tan, lan egindako ordu bakoi­tze­ko ordu erdiko libran­tza har­tze­ko aukera izango du langileak edo bestela aparteko egoera batengatik (jaieguna) egin beharreko aparteko zerbi­tzu­ei dagokiona jaso­tze­ko aukera izango du, beti ere lanpostuak berariazko osagarria ezarrita ez badu, zeinetan aipatutako egoera horiek kontuan hartu diren.

13. artikulua.  Atse­denaldien eta jaiegunen eragina.

Atse­denaldiei eta jaiegunei erreferen­tzi­a egiten dieten Kapitulu honetako aurreko artikuluek ez dute, ino­laz ere, eragingo jarduneko zerbi­tzu osoan ezta fun­tzio­narioen lansarien erregimenean.

III. KAPITULUA.  OPORRALDIA ETA BAIMEN-EGUNAK

14 artikulua.  Iraupena.

1.  Jarduneko zerbi­tzu osoko administrazio-egoeran dago­en Udal langileak lan urte bakoi­tze­ko lan egutegiaren arabera dagozkion opor egun ordainduak izango ditu, astelehenetik ostiralera zenbatuta. Lan egindako denbora urte osoa baino gu­txi­ago izanez gero, por­tzen­tajean dagozkion ordaindutako opor egunak har­tze­ko eskubidea izango du.        

2.  Jarduneko zerbi­tzu osoa urte guztian egin ez dutenen oporraldia kalkula­tze­ko, lanean hasi edo berriro hasi zireneko datatik eta abenduaren 31ra arte zenbatuko da, bi data horiek barne, eta horren propor­tzi­onala izango da; lortutako emai­tza goranzko joerarekin biribilduko da.

15. artikulua.  Opor-konpen­tsa­ziorako salbuespenezko suposamendua.

1.  Oporraldia ezin izango da diruz konpen­tsa­tu, ez osorik eta ez zati batean, ez bada kasu hauetan:urtean zehar udal langilearen enplegu-harremana amai­tze­a (erretiro suposamenduaren kasuan izan ezik) edo udal langilea eszeden­tzi­an edo eginkizun-gabe­tze egoeran gera­tze­a eta oraindik bere oporraldi osoa hartu barik egotea.     

2.  Aurreko artikuluan aipatutako salbuespeneko suposamenduetan, fun­tzio­narioak hartu gabe dituen opor egunen araberako dirua jaso­tze­ko eskubidea izango du. Kopuru hori urtean zehar lan egindako hilabete eta egun kopuruaren araberakoa izango da, eta hamabirenetan kalkulatuko da; zati bakoi­tza hilabete oso bezala hartuko da.    

3.  Fun­tzio­narioak edo langileak daukan enplegu-harremana buka­tze­aren arrazoia haren herio­tza bada, bigarren artikuluan jaso­tzen den konpen­tsa­zioa bere eskubidedunek jasoko dute.

16. artikulua.  Zatikapena.

Oporraldia bi zatitan hartu ahal izango da, baina zati bakoi­tza gu­txie­nez etenik gabeko lanegunekoa izan beharko da, ez bada eskatutako oporraldiko aste naturalaren barruan jai egun bat egotea; kasu horretan, 4 edo 5 egunekoa izan ahal izango da eta langile bakoi­tzak era jarraian edo zatituta ahal dituen 5 laneguneko oporraldian ez du eraginik izango. 
               

17. artikulua.  Oporraldia.

1.  Urte bakoi­tza­ren ekainaren 1a eta irailaren 30a artean beren oporraldia har­tze­ko aukera izango dute langile publikoek, biak barne, horren kontrakoa esaten duen ida­tzi­zko araurik ez badago edo zerbi­tzu­aren beharrek beste zerbait agin­tzen ez badute.

2.  Era berean, Gabonak modu berezian zainduko dira; familia arrazoiengatik opor egunak har­tze­ko aukera izango da, zerbi­tzu­aren gu­txie­neko beharrek horretarako aukera eskain­tzen badute.

3.  Egutegi berezia duten kolektiboen opor egunak egutegi horren barruan arautuko dira, langileen ordezkariak en­tzun eta gero.

4.  Zerbi­tzu­aren beharrengatik langile batek bere oporraldiaren zati bat zein oporraldi osoa urriaren 1aren eta maia­tza­ren 31ren artean hartu behar izanez gero, epe horretan sei laneguneko ordaindutako opor-luzapena eta hartutako opor egunen parte alikuota har­tze­ko aukera izango du, baina larunbata lanegun bezala hartuko da.              

5.  Oporraldi egunak dagozkion urte naturalaren barruan izan beharko dira, egutegi bakoi­tze­an ezarriko da bukaera eguna eta hau hurrengo urtekoa izan liteke.

18. artikulua.  Aldibereko gozamena.

Antolaketa, eraginkortasun eta jarduera gu­txi­agora egoki­tze­ko helburuekin, zerbi­tzu edo lantalde bateko fun­tzio­narioak bere oporraldia aldi berean hartu ahal izango du, zerbi­tzu­en arreta zainduta gera­tzen bada eta beharrik gabeko gehiegizko lan kopurua sor­tzen ez bada.
               

19. artikulua.  Oporraldi plangin­tza.

Dena dela, Erakundeko oporraldi egutegia edo plangin­tza sindikatuen ordezkari­tza eta per­tso­nala en­tzun eta gero zehaztuko da; era horretara, oporrak hartu baino gu­txie­nez bi hilabete lehenago langile guztiek jakingo dute noiz izango diren bere oporraldiak eta langileen an­tzi­natasuna ez da izango irizpide erabakigarria.

20. artikulua.  Suposamendu bereziak.

1.  Aldi baterako ezintasun egoera oporraldia hartu baino lehen jazoz gero, fun­tzio­narioek beren oporraldiko datak alda­tze­ko aukera izango dute; behin alta jaso eta gero berau har­tze­ko aukera izango du opor horiek dagozkion urtea igaro bada ere, betiere opor horiei dagokien urtea bukatu eta hamazor­tzi hilabete pasa ez badira. Denbora muga hau ez da kontuan edukiko aldi baterako ezintasuna lan istripuaren ondorio izan bada.              

2.  Oporraldia eteteko aukera izango da, tarte horretan egoera bereziren bat suertatuz gero: gaixotasuna, istripua, etab. Egoera horiek gainditu ostean, bere oporraldian goza­tze­ko aukera izango du, nahiz eta oporraldiari dagokion urte naturala gaindituta egon.     

3.  Zerbi­tzu­aren beharrizanengatik, hilabetea baino gu­txi­agoko aurrerapenaz oporrak har­tze­ko data aldarazten dutenean, fun­tzio­narioak eskubidea izango du arrazoi horrengatik sortutako gastuak ordain dakizkion, gastuok froga­tze­ko agiriak aurkeztu ondoren.          

4.  Fun­tzio­narioek urtean zehar hartutako atse­denaldiak, jaiegunak, lizen­tzi­ak eta baimenak ez dute ekarriko beren oporraldi gabe gera­tzea. Egoki­tzen zaizkion opor egunen kopuruan ez dute eraginik izango, ez badira norberaren gaietarako hartuta baimenak edo diziplina zigorrak; kasu horietan, egun horien bataz bestekoan kendu beharko dira opor egunak.        

IV. KAPITULUA.  BESTE LAN BAL­DIN­TZA BA­TZUK

21. artikulua.  Lanalditik kanpo egindako orduak.

1.  Sektore publikoan kalitatezko lan bal­din­tzak bila­tze­ko asmoarekin, udal-zerbi­tzu­ak emateko antolaketa lanalditik kanpo egiten diren orduak ahalik eta gehien murrizteko helburuarekin egin behar dela diote Erakunde Sindikalek eta Erakundeak.

2.  Hala, lanalditik kanpo egin ohi diren orduak erabat ken­tzen dira.

3.  Lanalditik kanpo egin beharreko orduak ahalik eta gehien murrizten dira, ez badira komunitateari kalte larriak eragiten dizkioten ezbeharrak saihesteko eta konpon­tze­ko egin beharreko orduak.

4.  Dagokion Departamentuko Zuzendariak, derrigorrez eta aparteko orduak egin aurretik, ohiz kanpoko izaeragatik edo ezinbesteko kasutan izan ezik, proposamen txos­tena egin beharko du, zehatz azalduz ordu horiek egiteko beharra, zein zerbi­tzu bete behar diren eta zenbat denborako lana izango den. Proposamen hori, dagokion Zinego­tzi­aren oniri­tzi­arekin, Langileri Zerbi­tzu­ra bidali beharko da, eta han, hala badagokio, onartu egingo da eskaera hori.      

5.  Lansaiotik kanpo orduak eginda daudenean, Langileri Zerbi­tzu­ra baimen eskaera bidaliko da, eta ber­tan adierazi beharko dira zenbat ordu egin diren, ezingo direnak inoiz izan aurrez baimenduak baino gehiago, eta nola konpen­tsa­tu behar diren (ordainduz edo denborarekin konpen­tsa­tuz). Eskaera hau Zuzendariak sinatu beharko du, zinego­tzi­aren oniri­tzi­arekin.     

6.  Lansaiotik kanpo egiten diren orduak atse­den denborarekin konpen­tsa­tuko dira, zerbi­tzu­en beharrengatik ezin denean izan ezik. Ohiko lansaio­tzat joko da bulegoen egutegi luzea, hau da, neguan 7:30etik 15:30era eta 16:00etatik 19:00etara eta udaran 07:30etik 15:30era.              


Onartutako beste egutegietan, ohiko lansaio­tzat joko da egutegiotan onartutakoa.

Adin txi­ki­koen edo familiartekoen zain­tza duten langileek urte osoan 7 orduko lansaio etengabea dute, eta langile hauen orduak aparteko ordu gisa konpen­tsa­tuko dira, dagokion zerbi­tzu berezia onartutako lansaioa bukatu ondoren egiten dutenean. «Concilia» dei­tzen dena onartuta duten langileei, onarpena izan aurretik zuten egutegi bera aplikatuko zaie.             

7.  Denborarekin konpen­tsa­tzeko, ondorengo irizpideak jarraituko dira: Lanalditik kanpo egiten den ordu bakoi­tze­ko ordu bat eta hiru ordu laurdeneko konpen­tsa­zioko atse­dena har­tze­ko eskubidea izango da, laneguna bada, bi orduko atse­de­naldia, jaieguna edo gaua izanez gero, eta bi ordu eta berrogei minutu, jaieguna eta gauez izanez gero. Ohiko lansaio­tzat jo­tzen den epean, laneko buruek espresuki hala eskatuta egindako lan orduak, ohiko orduaren balioarekin konpen­tsa­tuko da. Konpen­tsa­zioa eska­tzen denean, ordutegi kontrolean hileko saldoa aztertuko da, eta saldo hori positiboa baldin bada, zerbi­tzu berezia egin zen eguneko orduak konpen­tsa­tuko dira, baita «lansaiotik kanpo egindako orduak» zutabean ager­tzen direnak ere, eta horiek izango dira aparteko ordu­tzat joko direnak. Aparteko orduak onar­tzen diren egunetik aurrera, hiruhileko berean hartu beharko da atse­dena, interesatuak aukeratutako datan, betiere zerbi­tzu­aren beharrak errespetatuz.               


8.  Zerbi­tzu­aren beharrengatik orduen konpen­tsa­zioa ezin denean egin, lanalditik kanpo egindako orduak honela ordainduko dira: lanegunean egindakoan, ohiko orduaren %75 gehiagorekin konpen­tsa­tuko da; jai egunean egindakoan, ohiko orduaren %100 gehiagorekin konpen­tsa­tuko da; gauez egindakoan, ohiko orduaren %110 gehiagorekin konpen­tsa­tuko da; eta jaiegunean eta gauez egindakoan ohiko orduaren %140 gehiagorekin konpen­tsa­tuko da.          9.  Dena dela, langile batek urtean zehar lanalditik kanpo egiten dituen orduak ezin izango dira 60 baino gehiago izan ohiko lansaioa badauka, eta lansaio murri­tza­goa badauka, ordu kopuru horren zati propor­tzi­onala.

10.  Lanera joan gabe hiriz kanpo egiten diren jardunaldiak, ikastaroak, hi­tza­ldiak eta abar ez dira joko ohiko lansaiotik kanpoko ordu­tzat.       

11.  Artikulu honetan jaso­tzen den atse­denerako konpen­tsa­zio-denbora benetako lan-denbora bezala hartuko da.

22. artikulua.  Lizen­tzi­ak.

Udal langileek lizen­tzi­ak eskura­tze­ko aukera izango dute jarraian azal­tzen diren egoeratan, aldez aurretik jakinarazi eta arrazoituz gero:

a)  Gaixotasuna edo istripua.

b)  Haurdunaldia eta edoski­tzea.

c)  Seme-alabak babesean har­tze­agatik edo adopta­tze­a­gatik.

d)  Familiarteko baten herio­tza­gatik, istripuagatik, gaixotasun larriagatik edo ospitalera­tze­agatik lizen­tzia.

e)  Ama biologikoa ez den beste gurasoari seme-alabak jaio­tze­agatik, adopta­tze­ko helburuarekin zain­tze­agatik, harreran har­tze­agatik edo adopta­tze­agatik dagokion lizen­tzia.

f)  Ezkon­tze­agatik edo izatezko bikotea sor­tze­agatik edo familiarteko batek bietako bat sor­tze­agatik.

g)  Izaera publikoko edo norberaren izaerako nahitaezko betebeharrengatik.

h)  Fun­tzio­ sindikala, prestakun­tza sindikala edo per­tso­nala ordezka­tze­ko egin ahal izateko.

i)  Ohiko etxe­bizi­tza alda­tze­agatik.

j)  Zentro ofizialetako azken azterketetara aurkeztu ahal izateko.

k)  Adin txi­kikoak edo ezindu fisikoak edo psikikoak zain­tze­ko.

l)  Mediku-kon­tsu­ltetara, tratamenduetara eta azterketetara joan ahal izateko.

m)  Norberaren gauzetarako.

n)  Udalean 25 urtetan zerbi­tzu­a emateagatik.

o)  Amatasunarengatik erdi­tze kasutan.

p)  Lehen mailako familiartearen gaixotasun oso larriarengatik.

23. artikulua.  Baimenak.

Arrazoi hauengatik baimenak eman ahal izango dira:

a)  Barruko lan-sustapeneko ikasketak eta probak egiteko.

b)  Norberaren gauzetarako, baimen ordaindu gabekoa.

c)  Norberaren gauzetarako, baimen ordaindutakoa.

d)  Izaera zientifikoa, teknikoa, profesionala, kolegiatua, elkartekoa edo sindikala duten ekitaldietara joa­te­ko.

e)  Norberaren interesarengatik lansaioa murrizteko.

24. artikulua.  Izatezko bikoteak.

Kapitulu honetan ezkontideek dituzten eskubideei buruz egindako erreferen­tzi­a guztiak izatezko bikoteei ere badagozkie; kasu horretan, izatezko bikoteen erregistro publikoan izena ematearen ziurtagiria edo baliokidea aurkeztu behar izango da, lizen­tzi­a eskura­tze­ko.

25. artikulua.  Baimenak eta Lizen­tzi­ak eska­tze­a eta ematea.

1.  Behar bezala arrazoitutako salbuespenezko kasuak kenduta, lizen­tzi­a eta baimen guztiak eskura­tze­ko egindako eskaera guztiak ida­tziz egin beharko dira, eskumena daukan organoari ebazpena eman ahal izateko behar duen denbora emanez; lizen­tzi­a edo baimen hori bukatu baino gehienez ere bost egun lehenago arrazoitu beharko du onuradunak.

2.  Aurreko paragrafoak jaso­tzen duenak ez dauka eraginik izaera sindikala duten ekitaldi kolektiboetara joan ahal izateko baimenetan; Erakundeko Presidenteari 48 ordu lehenago ida­tzi­a bidal­tze­a nahikoa izango da.

3.  Behar bezala arrazoitutako lizen­tzi­ak hartu ahal izatea langile publikoek duten oinarrizko eskubidea da, nahitaez bete behar diren giza, gizarte eta sindikatu izaerako premiei eran­tzu­ten dietelako; horrenbestez, lizen­tzi­ak ematea ez da Erakundeak daukan diskrezio-ahalmenaren araberakoa, baizik eta Erakundeak daukan betebeharra.

4.  Aurreko atalean jasotakoari gaineratuta, lizen­tzi­ak emateko eskumena daukan aginteak ezin izango ditu atze­ra bota behar bezala arrazoitutako eta epearen barruan aurkeztutako eskaerak. Era berean, ezin izango du bere ebazpena atze­ratu eta horrela eska­tzai­lea lizen­tzi­aren asmoa bete gabe utzi; eta horrelako egoeratan zerbi­tzu­aren beharrak terminoak ez du eraginik izango.    

5.  Lizen­tzi­ak ematearekin gerta­tzen denaren kontrara, bai­menak ematea zerbi­tzu­aren beharren menpe egongo da, eta kasu guztietan bermatu beharko da baimena jaso­tzen duen fun­tzio­narioaren zerbi­tzu­ak hirugarren per­tso­nei zein Erakundearen egitekoei ez diela kalterik eragingo.               

26. artikulua.  Baimenen eta lizen­tzi­en arteko bateraezintasuna.

Edoski­tze­rako etenaldia eta adin txi­kikoak edo ezindu fisikoak zein psikikoak zaindu ahal izateko lanaldi murrizpena bateragarritasuna kenduta, Kapitulu honetan jaso­tzen diren baimen edo lizen­tzi­a bi ezin izango dira aldi berean hartu, eta beranduago har­tzen denak aurretik goza­tzen ari dena baliogabe­tzen du.

27. artikulua.  Lanpostura itzul­tze­a lizen­tzi­atan, baimenetan eta eszeden­tzi­etan.

1.  Lizen­tzi­a eta baimen denbora igaro eta gero, fun­tzio­na­rioa berehala itzu­li beharko da bere lanpostura, eta etorri gabe egondako denbora arrazoitu beharko du, behar bezala arrazoitutako salbuespenezko kasuetan izan ezik.          

2.  Borondatezko eszeden­tzi­an dauden langileek, gu­txie­neko epealdia bukatu baino lehen (2 urte), itzu­ltzeko eskaera egin ahal izango dute. Eskaerak banaka aztertuko dira eta baiezkoa emango da salbuespen irizpideak kontuan edukiz eta kasu bakoi­tze­an azal­tzen diren egoeren arabera. Beti ere nahitaezko bal­din­tza izango da jarduneko zerbi­tzu­ra itzu­ltzeko baimena emateko lanpostu hu­tsa egotea aurrekontuan hornituta.     

28. artikulua.  Lanera joatea eta ez-joatea arrazoi­tzea.

1.  Bere lanpostura joaterik ez duen udal langileak ahalik eta azkarren jakinarazi beharko du, eta gero horren arrazoia eman beharko du.

2.  Gaixotasunagatik bada, hirugarren egunetik aurrera baja-ziurtagiria aurkeztu beharko da derrigorrean; sendagileak baja-ziurtagiria eman eta gehienez ere hiru egunera aurkeztu beharko da baja-ziurtagiria, eta astean behin «aldi baterako ezintasuna baiezta­tze­ko komunikatu ofiziala» entregatu behar izango da.

3.  Alta jaso eta hurrengo astegunean aurkeztu beharko da; hurrengo eguna laneguna izan ezean, lehenengo astegunean.

4.  Lizen­tzi­a gabe edo gerora aurkeztu beharreko arrazoi gabe egindako lan hu­tse­giteen orduak berreskuratu egin beharko dira edo, bestela, lansaritik ordu horiei dagokien zati propor­tzi­onala kendu beharko da, eta behin eta berriz gerta­tzen bada diziplina espedientearen pean erori ahal izango da.

29. artikulua.  Lizen­tzi­ak gaixotasunagatik edo istripuagatik.

1.  Gaixotasun arrunta:

a)  Beren ohiko fun­tzio­ak bete­tze­a galarazten dien gaixotasuna daukan edo istripua izan duen udal langileak lizen­tzi­a izateko eskubidea izango du alta jaso arte, beti ere, egoera hori egiazta­tzen duten osasun-zerbi­tzu­en borondatezko txos­tena eta mediku-baja aurkezten baditu. Ezintasun iraunkorraren espedientea bidera­tzen den bitartean ere lizen­tzi­a izateko eskubidea dauka. Erakundeak, bere aldetik, bermerako bitarteko legal guztiak erabil­tze­ko aukera izango du aldez aurretik, aurreratu duen diru guztia itzul diezaioten.               

b)  Erakundeak lizen­tzi­a horiek kontrola­tze­ko aukera izango du, berari aproposenak irudi­tzen zaizkion moduan.

c)  Mediku-baja gaixotasun arruntagatik denean, langile pu­blikoek beren ordainsarien 100% osa­tze­ko diru-konpen­tsa­zioa jasoko dute, gehienez ere 6 hilabeteko epean; behin epe hori gaindituta, beren ordainsarien %80 jasoko dute, beren baja amaitu arte. Aldez aurretik dauden diru-lagun­tza osagarriak edo Erakunde bakoi­tza­rekin adostu daitezkeenak ez dute kalterik izango.

d)  Aurreko atalak jasotako diru-konpen­tsa­zioa gauza­tze­ko, fun­tzio­narioak honako bal­din­tza hauek bete beharko ditu:        

1)  Udal langileak berak edo delega­tzen duen per­tso­nak, indarrean dagoen araudiak jaso­tzen duen terminoetan, baja modu ofizialean onar­tze­ko zehaztutako tramite guztiak egitea eta Hi­tzar­men honetan gaiaren inguruan zehazten diren bal­din­tzak eta prozedurak bete­tzea.

2)  Medikuaren gomendioak bete­tze­a eta Erakundeko mediku-zerbi­tzu­ek egin nahi dituzten mediku-azterketak egiteko erraztasunak ematea.

3)  Fun­tzio­nario publikoak ezin du, inola ere, mediku-baja eragin duen gaixotasunarekin edo istripuarekin bateragarria ez den jarduera bat –ordaindua zein ez egin, horregatik dagokion diziplina eran­tzu­kizuna kontuan izan gabe.

4)  Fun­tzio­nario publikoak gaixotasun edo istripuak eragindako egoera berariaz edo arrazoirik gabe luza­tzea, horri dagokion diziplina eran­tzu­kizunean eragin barik.           

e)  Aurreko atalak jasotako ordainsariak ordain­tze­ko, alta egoeran egoteari dagozkion har­tze­ko irabaziak hartuko dira kontuan, eta Bigarren Tituluko 53. artikuluan jaso­tzen diren ordainsari kon­tze­ptu guztiak zenbatuko dira.

f)  Horren harira, gaixotasunagatik har­tzen den bigarren baja lehenengoaren berdina dela esaten da, beren arrazoiak berberak badira eta bien artean ez bada izan benetako laneko hilabete naturala; oporraldia benetako lanaren hilabete naturalaren barruan zenbatuko.

g)  Artikulu honetan jaso­tzen diren baldin­tze­tako bat bete gabe uzten bada, bal­din­tza bete gabe utzi eta hurrengo egunera eta prozesuak irauten duen arte, ez da ordainduko diru-konpen­tsa­zio osagarria, eta fun­tzio­narioa Gizarte Seguran­tza­ren Erregimen Orokorrak zehaztutako ordainsariak jasoko ditu.    

h)  Halaber, bajan 6 hilabete egon arren lansariaren %100ekoa jasoko da kasu hauetan:           

— Langileak borondatez lanerako ezintasun espedientea ireki­tze­a eska­tzen duenean.

— Udalak alta medikoaren aurka egiten duenean.

— Ikuskari­tza medikoak ezintasunaren espedientea ofizioz ireki­tzen duenean.

— Aldi baterako ezintasun egoeran gehieneko epean gainditutakoan, erakunde honetan langileari baja ematen zaionean Gizarte Seguran­tza­ren menpean geratuz.

— Gizarte Seguran­tzak ezintasunagatik espedientea ireki­tze­a erabaki­tzen duenean.

Langileari Ezintasun Iraunkorra ez baldin bazaio onar­tzen, lansariaren %100 eta %80 arteko aldea Udalak langileari egindako soldataren aurrerapen­tzat joko da eta Udalaren diru aurrera­tze arautegian ezarritako gu­txie­neko kuoten bidez itzu­li beharko du, edo bestela, diru kopuru guztia kenduko zaio dagokion likidazioaren bidez.         

— Salbuespenezko erabateko izaeraz, Enpresa Medikuaren aurretiazko txos­tenarekin.

Langile bati Ezintasun Iraunkorra onar­tzen zaionean, lansarien %100a ordainduko zaio, behin betiko Ezintasun Iraunkor aitorpena eragin duen baja medikoa hasi zen datarik aurrera. 


2.  Bajaren arrazoia Gaixotasun Profesionala edo Lan Istripua bada, Erakundeak aipatutako diru-lagun­tza osagarriak emango ditu kasu guztietan, ordainsarien %100a osatu ahal izateko. Aurreko atalean aipatutako ordainsariak ordain­tze­ko, gaixotasun arruntagatik edo lan istripua ez denagatik esandakoa beteko da, baina baja epearen aurreko urtean lanalditik kanpo egindako zerbi­tzu­engatik emandakoa ere ordaindu beharko zaio. Hala, bajaren aurreko urtean egindako aparteko zerbi­tzu­engatik haborokina hamabitan zatituko da.      


3.  Langilea alta egoeran mantenduko da 545 egun amaitu arte edo ezintasun iraunkorraren espedientea erabaki arte.      

30. artikulua.  Ama biologikoa ez den beste gurasoari seme-alabak jaio­tze­agatik, adopta­tze­ko helburuarekin zain­tze­agatik, harreran har­tze­agatik edo adopta­tze­agatik dagokion lizen­tzia.

1.  Lizen­tzi­aren iraupena, zor­tzi astekoa izango da. Lehen bi asteak etenik gabe hartuko dira, haurra jaio, adopta­tze­ko edo harreran har­tze­ko helburuarekin zain­tze­ko erabaki administratiboa eman edo adopzioa era­tzen duen ebazpen judiziala eman eta batera. Gainerako sei asteak geroago hartu ahal izango dira, etenak eginda, nahi izanez gero, bai amaren nahitaezko atse­denaldia diren hurrengo sei asteak igaro ondoren, bai seme-alabak jaio­tze­agatiko lizen­tzi­a nahiz adopzioagatiko edo harrera har­tze­agatiko lizen­tzi­a amaitu eta gero, bai seme-alabak jaio­tze­agatiko, adopta­tze­agatiko, adopta­tze­ko edo harreran har­tze­ko helburuarekin zain­tze­agatiko kontratua eten ondoren.       2.  Erdi­tze­an amaren­tza­ko edo seme-alabaren­tzat mediku-arazoak sortu badira edo erdi­tze­a ohiko etxe­bizi­tza­tik 150 kilometro baino gehiagora gerta­tzen bada, aurreko atalean aipatutako lizen­tzi­ari beste bi asteguneko baimena gaineratuko zaio, joan-etorriak errazteko.

3.  Erdi­tze ani­tza denen, lizen­tzi­ak 5 egun gehiago izango ditu.

4.  Langilea Aldi Baterako Ezintasun egoeran lan istripuagatik baldin badago, lizen­tzi­a hau ABEren ondoren hartu ahal izango da.

31. artikulua.  Familiarteko baten herio­tza­gatik, istripuagatik, gaixotasun larriagatik edo ospitalera­tze­agatik lizen­tzia.

1.  Ezkontidearen eta seme-alaben herio­tza­gatik 10 asteguneko lizen­tzi­a emango da; gurasoak, anai-arrebak, aiton-amo­nak edo biloben herio­tza­gatik 3 asteguneko lizen­tzi­a emango da.

2.  Ezkontidearen edo seme-alaben istripu, gaixotasun larri edo ospitalera­tze­agatik 5 asteguneko lizen­tzi­a emango da; gurasoak, anai-arrebak, aiton-amonak edo biloben istripu, gaixotasun larri edo ospitalera­tze­agatik 3 asteguneko lizen­tzi­a emango da.

3.  Lehen mailako ahaidetasuna duten familiartekoen, bikotearen seme-alabak barne (izatezko bikotea izateagatik edo ezkondua egoteagatik) istripua, gaixotasun larria edo ospitalera­tze­agatik 3 asteguneko lizen­tzi­a emango da.     

4.  Bigarren mailako ahaidetasuna duten familiartekoen istripu, gaixotasun larri edo ospitalera­tze­agatik bi asteguneko lizen­tzi­a emango da.

5.  Gertaera fun­tzio­narioaren ohiko etxe­bizi­tza­tik 150 kilometro edo gehiagora jazo­tzen bada, aurreko atalak azal­tzen dituzten lizen­tzi­ak beste bi astegunekin zabaldu ahal izango dira.

6.  Familiartekoen arrazoitutako gaixotasun larrien kasuetan, iraupen berbereko bigarren lizen­tzi­a eskuratu ahal izango du fun­tzio­narioak lehenengo lizen­tzi­a bukatu eta etenik gabeko 30 egun igaro eta gero, baina bigarren lizen­tzi­a horri ezingo zaio gaineratu ohiko etxe­bi­zi­tza­ren urruntasunagatik ematen diren lizen­tzi­a egun osagarriak.

7.  Aurreko ondorietarako, istripuak eta gaixotasunak larri­tzat emango dira ziurtagiri mediko batek ziurta­tzen duenean. Ospitalera­tze­agatik egun guztiak har­tze­ko eskubidea izateko, ospitalera­tze­ak gu­txie­nez 2 egun iraun beharko du, hau da, 48 ordu. Dena den, ospitalera­tze­ak gu­txi­ago irauten badu, lizen­tzi­aren egun guztiak hartu ahal izango dira gaixo dagoenak etxe­an zain­tza behar duela adieraziz medikoak ziurtagiri bat ematen duenean.

Beti ere, ziurtagiri edo txos­ten medikoa dagoenean, ziurtatuz familiartekoak (artikulu honetan ezarritako ahaidetasun gradutan) zain­tza beharra duela, dogokion lizen­tzi­ari dagozkion egun guztiak disfrutatu ahal izango dira, ospitalera­tze­rik egon ez bada ere.

8.  Lizen­tzi­ako egunak (herio­tza­rengatik, gaixotasun larria edo ospitalera­tze­arengatik) jarraikoak edo txa­ndakakoak izan­go dira, baina lehenengo egunetik azkenera ezin izango dira 14 egun natural baino gehiago izan, beharrezkoa izanez, lizen­tzi­ako egun horietan gaixotasunak edo ospitalera­tze­ak jarrai­tzen duela ziurta­tzea. Gaixotasunaren kasuan, gaixoak zain­tza etxe­an behar duela ziurtatu beharko da. Ohiko lanaldia 8 ordukoa izango da gu­txi gorabehera.            

9.  Herio­tza­gatiko lizen­tzi­etan lizen­tzi­aren hasiera herio­tza gertatu den egunean izango da, betiere herio­tza lansaioan gerta­tzen bada; herio­tza lansaioa bukatutakoan gerta­tzen bada lizen­tzi­aren hasiera hurrengo egunean izango da.    

10.  Udal langilea bere seme/alaba, ezkontide edo izatezko bikote eta guraso baten gaixotasun batengatiko larritasun bati eran­tzu­teko deitua baldin bada, bere lanpostua utzi ahal izango du, senide hori arta­tze­ko behar duen denboran. Lanetik alde egite hori larrialdi gertatu den zentroak emandako ziurtagiriarekin zurituko du.    

32. artikulua.  Ezkon­tze­agatik edo izatezko bikotea sor­tze­agatik lizen­tzia.

1.  Norberaren ezkon­tza­gatik edo izateko bikoteen erregistro publikoan izena emateagatik fun­tzio­narioak hogei egun naturaleko lizen­tzi­a har­tze­ko eskubidea izango du, eta ospatu aurreko edo ondorengo egunetan hartu ahal izango da, ospakizun eguna barne; lizen­tzi­a oporraldiarekin lo­tze­ko aukera ere izango da.

2.  Izatezko bikotearen sor­tze­a ziurta­tze­ko, Eusko Jaurlari­tzak edo dagokion erakundeak izatezko bikotea sor­tze­ari buruzko emandako ebazpenaren kopia aurkeztu beharko da. Izatezko bikotea sor­tze­agatik lizen­tzi­a har­tze­ko, 20 egun, aipatu ebazpena ekarri beharko da, eta 20 egunen hasiera aipatu ebazpenaren datatik konta­tzen hasita 20 egun natural pasa aurretik izan beharko du.               

3.  Lizen­tzi­a honen onuradunek 4 urteko epean ezin izango dute arrazoi beragatik beste lizen­tzi­a bat hartu.

Langilea Aldi Baterako Ezintasun egoeran lan istripuagatik baldin badago, lizen­tzi­a hau ABEren ondoren hartu ahal izango da.

4.  Ezkon­tzen direnak fun­tzio­narioaren gurasoak, aitaginarreba-amaginarreba, anai-arrebak, anai-arreba politikoak, bilobak edo aiton-amonak direnean, ospakizun eguneko lizen­tzi­a eguna har­tze­ko eskubidea izango du, eta ospakizuna langilearen ohiko etxe­bizi­tza­tik 150 kilometro edo gehiagora bada, hiru egun naturalera zabalduko da.

33. artikulua.  Izaera publiko eta per­tso­naleko nahitaezko betebeharrak egiteko lizen­tzia.

1.  Izaera publikoko eta norberaren izaerako nahitaezko betebeharrak teko, horiek bete ahal izateko behar den denbora iraungo duen lizen­tzi­a izango du udal langileak.

2.  Horren harira, hauek dira izaera publikoko eta norberaren izaerako nahitaezko betebeharrak:

a)  NAN, gida-baimena eta pasaportea egitea eta berri­tzea, erakunde ofizialen erregistroek emandako ziurtagiriak eta epaitegirako eta polizia-etxe­etarako zitazioak, notariotara joa­te­ko.          

b)  Zinego­tzi, Diputatu, Ba­tza­rkide edo Parlamentari den Gobernu Erakundeen eta horren menpe dauden Ba­tzor­deen bilkuretara joatea.               

c)  Familia eta lan bizi­tza batera­tze­ko zerikusia duten betebeharren­tzat behar den denbora.

3.  Aurreko paragrafoko b) letran aipa­tzen diren betebeharrek lan orduen %20 baino gehiagoan eragiten badu 3 hilabetean, nahitaezko eszeden­tzi­a administrazio egoerara igaro ahal izango da per­tso­na kaltetua, hala eska­tzen badu. Aipatutako karguak bete­tze­agatik eragindako per­tso­nak dietak edo kalte-ordainak jaso­tzen baditu, Erakundean dauzkan ordainsarietatik kopuru horiek kenduko dira.              4.  Gaueko txa­ndan ari den langileak, bere lanposturi dagozkion eginkizunak direla-eta, hurrengo goizean epaitegira joa­te­ko zitazioa duenean; lanpostua utzi ahal izango du epaitegiaren deiari eran­tzu­teko, gehienez ere zitazioa baino 8 ordu lehenago.

34. artikulua.  Fun­tzio­ sindikalak, prestakun­tza sindikala edo per­tso­nalaren ordezkari­tza egin ahal izateko lizen­tzia.

Fun­tzio­ sindikalak, prestakun­tza sindikala edo per­tso­nala ordezka­tze­ko lizen­tzi­ak emango dira, Akordio honen Seigarren Tituluan jaso­tzen diren terminoetan.

35. artikulua.  Haurdunaldi eta edoski­tze lizen­tzia.

1.  Haurdun dauden fun­tzio­narioek lana husteko aukera izango dute, jaio aurretiko azterketak egiteko eta erdi­tze­a presta­tze­ko teknikak jaso­tze­ko. Horretarako behar beste denbora hartuko dute, eta hori lanorduetan egin behar izatea aldez aurretik arrazoitu beharko du.

2.  Haurdun dauden langileak, eguneko 2 orduko lanaldiaren murrizketa ordaindua eskatu ahal izango dute, erdi­tze­ko aurreikusitako dataren bi hilabete aurretik; langileak ordutegia zerbi­tzu­arekin adostu beharko du.              

3.  Hamabi hilabete baino gu­txi­agoko seme-alabaren bati bularra emateko, fun­tzio­narioek egunean ordu bat lana husteko aukera izango dute, eta erdi­tze ani­tza izan bada, ordu eta erdi izango du. Denbora hori bi zatitan banandu ahal izango da edo, bestela, iraupen bereko lanaldi murrizketa eskatu, lanaldiaren hasieran edo amaieran, helburu berarekin.

4.  Edoski­tze artifizialeko kasuetan, lanaldia eteteko edo murrizteko eskubidea amak zein aitak hartu ahal izango du, aurretiazko eskaeraren bidez har­tze­rik ez duela nahi egiaztatu beharko du.

5.  Aurreko paragrafoan aipatutako lizen­tzi­a har­tze­ko eskubidea izango du fun­tzio­narioak edo, bestela, egunetik egunera zenbatutako orduak batu eta, fun­tzio­narioaren egutegiaren arabera, eta amatasun baja hasi baino lehen edo bukatu ostean hartu. Eguneko lizen­tzi­a ordua har­tzen hasi ahal da, eta epe jakin batetik aurrera ba­tzen hasi eta denak batera hartu. Batu daitezkeen orduak gu­txie­nez hilabete bati dagozkionak izan daitezke.

6.  Edoski­tze ordu metatuen zenbaketak barneratuko du dagokion denbora osoa, ez da kenketarik egingo oporrengatik, eta ez dira kontuan edukiko ondorengo eszeden­tzia, baimen edo lizen­tzi­a eskaerak. 

7.  Seme-alaba aldez aurretik jaio bada edo erdi­tze­aren ondoren ospitalean egon behar badu, fun­tzio­narioak eskubidea izango du bi orduz husteko, lansaria osorik kobratuta. Era berean, bere lanaldia erdira murriztu ahal izango du, eta ordu horien zati propor­tzi­onala ordainsaritik kenduko diote.              


8.  Lizen­tzi­a honen ordutegia eta epea zehaztea langile publikoari dagokio bere ohiko lanaldiaren barruan; langile publikoak bere ohiko lanaldira itzu­liko den eguna baino 15 egun lehenago jakinarazi beharko dio erakundeari.   

36. artikulua.  Amatasun lizen­tzi­a erdi­tze­etan.

1.  Langileek 126 eguneko lizen­tzi­a eskura­tze­ko eskubidea izango dute, eta erdi­tze ani­tza izan bada, 150 egunekoa izango da. Interesdunak nahi duen moduan banatuko ditu bere lizen­tzi­a egunak, baina sei aste erdi­tze­a izan eta hurrengo egunetan izan beharko dira; ama hil­tzen bada, beste gurasoak amari dagokion lizen­tzi­a osoa edo amari geldi­tzen zaiona erabili ahal izango du. Erdi­tze­a uste baino lehenago gertatu bada edo erdi­tze­aren ostean jaioberriak ospitalean egon behar badu, amak erditu ondoren jaioberriak ospitalean egon behar duen egunera arte luzatuko da etenaldia, eta, gehienez ere, hamahiru aste gehiago luzatu ahalko da.

Seme-alaba ezindua izanez gero, atal honetan adierazitako lizen­tzi­a 150 egun arte luzatu ahal izango da.

Atal honetan adierazitako lizen­tzi­ak lanaldi oso zein lanaldi par­tzi­aleko erregimenean hartu hala izango dira, fun­tzio­narioek eskatuta eta zerbi­tzu­aren beharrek ahalbide­tzen badute.  

2.  Aurrekoa gorabehera, amak erditu eta gero duen sei eguneko derrigorrezko atse­denaldiaren kalterik gabe, guraso biek lan eginez gero, amak amatasunagatiko atse­denaldia hasten denean, aukeratu dezake beste gurasoak erdi­tze­aren osteko atse­denaldiaren zati jakin eta etengabe bat goza­tzea, aldi berean edo amarenaren ondoren. Beste gurasoak hasieran lagatako amatasun baimena goza­tzen jarraitu dezake, nahiz eta ama aldi baterako ezintasuneko egoeran aurkitu lanera berriro joa­te­ko aurreikusi den mementoan. 


3.  Atse­den epeak aldi berean har­tzen direnean, bien batuketaren emai­tzak ezin izango du aurreko ataletan aipatutako kopurua edo erdi­tze ani­tze­tarako egokitutakoa gainditu.    

4.  Amatasun baja oporraldia baino lehen etorriz gero, fun­tzio­narioek aukera izango dute lizen­tzi­a egun horiek lanera itzu­li eta gero har­tze­ko.     

5.  Enplegatu publikoak oporraldia data desberdin batean goza­tze­ko eskubidea dauka dagokion egutegiko urtea amaitua izan arren, oporraldiak honako egoerekin bat egiten duenean: haurdunaldia, erdi­tzea, bularra emateko lizen­tzia, amatasunagatiko baimena, edo bularra emateagatiko bere luzapena. Eskubide bera gozatuko dute ama biologikoa ez den beste gurasoari dagokion lizem­tzi­a daukatenek.             

6.  Erdi­tze­a uste baino lehenago gertatu bada edo erdi­tze­aren ostean jaioberriak ospitalean egon behar badu, lizen­tzi­a zenba­tzen hasi ahal izango da seme-alabak ospitaleko alta jaso osteko egunean, amak hala eska­tzen badu eta bestela beste gurasoak. Zenbaketa horretatik kanpo gera­tzen dira erdi­tze­aren ondorengo lehenengo sei asteak.

7.  Haurdunaldi eta erdi­tze lizen­tzi­ak ida­tziz eskatu beharko dira, eta langilea erdi­tze­aren aurreko epean dagoela jaso­tzen duen mediku ziurtagiri ofizialarekin aurkeztu beharko da; ordura arte gozatu ez duen denbora pila­tze­a nahi duen edo ez zehaztu beharko du eskaera horretan. Beranduago, jaio­tze­a gertatu zen data egiazta­tzen duen mediku ziurtagiri ofiziala edo famili liburua aurkeztu beharko du.          

8.  Erdi­tze­agatiko baimena gozatu bitartean erakundeak deitutako prestakun­tza ikastaroetan parte har­tze­ko aukera egongo da.

9.  Langilea Aldi Baterako Ezintasun egoeran lan istripuagatik baldin badago, lizen­tzi­a hau ABEren ondoren hartu ahal izango da.

10.  Haurdunaldian dagoen arriskuagatik lizen­tzia: kasu horietan, Erakundeak langilearen ordainsariaren %100 osatuko du.

11.  Lizen­tzi­a haurdunaldiko arriskuagatik: Kasu honetan erakundeak % ehunera arte osatuko du langilearen lansaria.       

37. artikulua.  Lizen­tzi­a adopzioagatik edo harreran har­tze­a­gatik.

1.  Legezko adopzioa edo harrera adopzio aurrekoa zein ondorengoa nahiz, aplika daitekeen legeriaren arabera, sinplea gerta­tzen denean, eta baldin eta harrera sinplea urtebetetik beherakoa ez bada eta adingabekoaren adina edozein dela, lizen­tzi­aren iraupena amatasunagatikoaren parekoa izango da, eta adopzioa edo harrera ani­tza bada, seme-alabako bi astean zabaldu ahal izango da, bigarren seme-alabatik aurrera, eta per­tso­nalak nahi duenean hartu ahal izango ditu asteok; lizen­tzi­a egunak harrera baimen­tzen den adopzioa gauza­tzen den administrazio edo epaitegien ebazpen datatik aurrera zenba­tzen hasiko dira. Harrera sinplearen iraupena urtebetetik gorakoa denean, adopzioa gauza­tze­ko ebazpena ematen den egunaren aurreko lau aste lehenago hasi ahalko da.       

Seme-alaba zein adoptatu edo harreran hartutako adingabekoa ezindua izanez gero, atal honetan adierazitako lizen­tzi­a beste bi astebete gehiago luzatu ahalko da.

Atal honetan adierazitako lizen­tzi­ak lanaldi oso zein lanaldi par­tzi­aleko erregimenean hartu hala izango dira, fun­tzio­narioek eskatuta eta zerbi­tzu­aren beharrek ahalbide­tzen badute.  

Adopzioa atze­rrian egiten bada, gurasoek adoptatutako seme-alabaren herrialdera adoptatu baino lehen joan behar dutenean, fun­tzio­narioak bi hilabeteko lizen­tzi­a izateko eskubidea izango du, baina epealdi honetan oinarrizko ordainsariak baino ez ditu jasoko. 

2.  Amak eta aitak lan egiten badute, lizen­tzi­a interesdunen nahien arabera banatu ahal izango da; aldi berean edo bakoi­tzak bere aldetik har­tze­ko eskubidea izango dute, betiere etenik gabeko epeetan. Atse­den epeak aldi berean har­tzen badira, horien batuketak ezingo du gainditu aurreko atalean jaso­tzen den kopurua.

3.  Adopzioa atze­rrian egiten bada, per­tso­nala nahitaez joan behar bada eta horrela egiazta­tzen bada, adopzioagatiko lizen­tzi­ak behar duen iraupena izango du; adopzioa gauza­tze­a derrigorrean betebeharreko bal­din­tza izango da egoera hauetan, eta gauza­tzen ez bada, denbora langilearen kontura izango da.

4.  Adopzio edo harrera baimena gozatu bitartean, adopzio aurrekoa, iraunkorra edo sinplea izanik, erakundeak deitutako prestakun­tza ikastaroetan parte hartu ahal izango da.        

5.  Langilea Aldi Baterako Ezintasun egoeran lan istripuagatik baldin badago, lizen­tzi­a hau ABEren ondoren hartu ahal izango da.

38. artikulua.  Adin txi­kikoak edo ezindu fisikoak edo psikikoak zain­tze­ko lizen­tzia.

1.  Hamasei urte baino gu­txi­ago dituen ume bat edo soldatadun jarduerarik egiten ez duen ezindu fisiko edo psikiko bat bere kargura daukan Udal langileak bere lanaldia erdira arte murrizteko aukera izango du, lanaldiaren hasieran edo amaieran, langile publikoak nahi duen moduan; langilearen ordainsariak zati propor­tzi­onalean murriztuko dira, an­tzi­nakotasunari dagokiona ere bai.

2.  Legezko zain­tza ez da bateragarria izango murrizten den ordutegiaren barruan egindako soldatapeko beste edozein jarduerarekin.

3.  Behar bezala arrazoitutako egoeratan, ezkontidearen, gurasoen edo fun­tzio­narioarekin batera bizi diren edo haren menpe dauden (berarekin bizi ala ez) bigarren mailako ahaidetasuneko familiarteko baten ezintasun fisikoa edo psikikoa gerta­tzen denean, aurreko ataletan zehaztutako lanaldi murrizketak eman ahal izango dira.             


4.  Lizen­tzi­aren amaiera eskatu ondoren, subjektu kausa­tza­ileak ezin izango du berriro eskatu urte bat igaro arte, aurrekoa amaitu zenetik zenbatuta.

5.  Artikulu honetan zehazten den lanaldi murrizketa langile publikoari dagokion eskubide indibiduala da; hala ere, erakunde bereko langile bik edo gehiagok arrazoi eta per­tso­na beragatik eskubide hori gauza­tze­ko aukera badute, erakundeak aldibereko erabilera mugatu ahal izango du, erakundearen fun­tzio­namenduan izango duen arrazoitutako eraginagatik.

6.  Minbizia edo beste gaixotasun larria duen seme-alaba zain­tze­ko baimena: langileak eskubidea izango du lanaldia gu­txie­nez erdian murrizteko, lansari osoa jasoz, adin txi­kiko seme-alaba, biologikoa edo adoptatua, edo harrera iraunkorra edo adopzio aurreko kasutan, ospitalera­tze­an edo tratamendu jarraituan, minbizia (tumore gaiztoak, melanomak eta kar­tzi­nomak) edo beste edozein gaixotasun larri duenean epe luzerako ospitalera­tze­a behar duena eta zain­tza zuzena, jarraian eta modu iraunkorra eska­tzen duena, gehienez adin txi­kikoak 18 urte bete arte. Lanaldi honen murrizketa lanaldi osotan noiz eta nola metatu daitekeen jakiteko supuestuak eta bal­din­tzak ezarriko dira. Era berean, guraso biengan, adopta­tza­ile edo harrera iraunkorra edo adopzio aurreko egoeran daudenak, baimen hau har­tze­ko beharrezko bal­din­tzak ematen direnean edo, kasuan kasu, Gizarte Seguran­tza­ren Erregimenean honetako ezarritako prestazioaren onuraduna izateko bal­din­tzak bete­tzen badituzte, baimen hau har­tze­ko eskubidea bietatik batek bakarrik izango du.          39. artikulua.  Lehen mailako ahaidetasuneko familiarteko baten oso gaixotasun larria.

Salbuespen gisa, lehen mailako ahaidetasuneko familiartekoren bat zaindu behar duen enplegatu publikoak, lanaldia ehuneko berrogeita hamarrean murrizteko eskatu ahal izango du, ordainsaria jasota, oso gaixotasun larria denean eta, gehienez ere, hilabete bateko epealdirako. Arrazoi beragatiko eskubidearen titularrak bat baino gehiago izanez gero, murrizketa honen epealdia titularren artean propor­tzi­onalki zatitu ahal izango da, betiere, hilabete bateko gehienezko epealdia errespetatuz.

40. artikulua.  Zentro Ofizialetako azken azterketetara joan ahal izateko lizen­tzia, nahiz eta fun­tzio­ publikoarekin edo lanpostuko zereginekin zerikusirik izan ez.

Fun­tzio­ publikoarekin edo lanpostuko zereginekin zerikusirik ez duten ikasketak egin ahal izateko, langile publikoek aukera izango dute azterketa akademikoetara aurkeztu ahal izateko behar besteko iraupeneko lizen­tzi­a eskura­tze­ko. Ikasgai bakoi­tze­ko, urte natural batean bi lizen­tzi­a egun hartu ahal izango dira, eta ezin izango da urte natural batean 10 egun baino gehiago hartu; azterketa egilearen ohiko etxe­bizi­tza­tik 150 kilometro edo gehiagora egiten bada azterketa, beste bi egun gehiago izango dira. Salbuespen gisa, lizen­tzi­a hau egun batekin luzatu ahal izango da, langileen ordezkariak en­tzun ondoren.

41. artikulua.  Ohiko etxe­bizi­tza alda­tze­agatik lizen­tzia.         

Fun­tzio­narioek egun natural bateko lizen­tzi­a eskura­tze­ko aukera izango dute, ohiko etxe­bizi­tza alda­tze­agatik.          

42. artikulua.  Mediku kon­tsu­ltetara, tratamenduetara eta azterketetara joa­te­ko lizen­tzia.

1.  Fun­tzio­narioak eskubidea dauka bere lanaldiaren barruan egin beharreko medikuak agindutako kon­tsu­ltetara, tratamenduetara eta azterketetara joa­te­ko, beti ere behar bezala zurituta badago.

2.  Hilean lau ordu baino gehiagotan ezin izango da eskubide hori erabili.

3.  Aurreko atalean zehaztutako muga ez da bete behar medikuak osasun-zentro horretara joatea zehatz eta irmo agin­tzen duenean.               

4.  Era berean, mendekotasuna daukan adineko per­tso­na, ezkontidea eta adin txi­kiko seme-alabak medikuarengana lagun­tze­ko lizen­tzi­a hartu ahal izango da, baina hori behar bezala arrazoitua badago eta gehienez hilean 6 ordu hartuta. Lizen­tzi hau orduak metatuz hiru hilero gozatu ahal izango da.

43. artikulua.  Norberaren arazoetarako lizen­tzi­a egunak.

1.  Norberaren arazoetarako lizen­tzi­aren luzera lan egutegietan ezarriko da eta urteko ordu kopurutik kenduko da.

2.  Norberaren arazoetarako eta familia arazoak konpon­tze­ko, bi egun zati­tze­ko aukera izango du langileak, baina zati horiek gu­txie­nez bi ordutakoak eta gehienez lanaldi erdikoak izan beharko dute.

3.  Udal langileek seigarren hirurtekoa bete­tze­rakoan bi egun goza­tze­ko eskubidea izango dute, eta egun bat gehiago zor­tzi­garren hirurtekotik aurrera. Egun hauek goza­tze­ko eskubidea hirurtekoa bete­tzen den urtean hasiko da eta urtekoa izango da edo bestela lan egindako denboraren araberakoa.   

44. artikulua.  Udalean 25 urte bete­tze­agatiko lizen­tzia.         

1.  Udal honetan 25 urte bete­tzen diren urte naturalean 5 eguneko lizen­tzi ordaindua emango da.            

2.  25 urte konta­tze­ko, kontuan hartuko da udal honetan kargu bat bete­tze­ko zerbi­tzu berezietan egondako denbora ere. Era berean, erakunde autonomoetatik etor­tzen diren langileei, kontuan hartuko zaie erakunde horietan emandako denbora. Baita ere udal langileei, enpresa publikoetatik itzu­ltzen direnean, kontuan hartuko zaie enpresa horietan emandako denbora.              

45. artikulua.  Barne sustapenerako ikasketak edo probak egiteko baimena.

1.  Fun­tzio­ekin edo lanpostuarekin harreman zuzena duten hobekun­tza-ikasketak egiteko, prestakun­tza zentroetan ikastaroak egiteko baimena emango zaie eskaera onar­tzen zaien fun­tzio­narioek.    

2.  Baimen horren iraupena ezingo da ikastaro akademikoaren iraupena baino luzeagoa izan.

3.  Zerbi­tzu­agatiko kalte-ordaina jaso­tze­ko eskubideari lotuta dago baimen hau, Akordio honen Bigarren Tituluak jaso­tzen duenaren arabera.

4.  Erakundearen barruan edo kanpoan hauta-probak egin ahal izateko baimenak eman ahal izango dira, horiek egin ahal izateko beharrezkoa den iraupenarekin.

5.  Euskara ikastaroak hemendik kanpo gera­tzen dira, hori Akordio honen Zazpigarren Tituluak arau­tzen duelako.

46. artikulua. Norberaren arazoetarako ordaindu gabeko baimenak.

1.  Norberaren arazoetarako ordaindu gabeko baimenak eman ahal izango dira.

2.  Baimen horren gu­txie­neko iraupena etenik gabeko 7 egun naturalekoa izango da eta baimen egun horien batuketa ezin izango da sei hilabetekoa baino gehiagokoa izan bi urtean.

3.  Administrazioan ber­tan edo besteren baten mailaketan gora egiteko asmoarekin egin beharreko hauta-ikastaroetan edo praktika-epeak bete ahal izateko, baimenak emango dira. Ikastaroen eta praktiken iraupen bera izango du baimenak, baina baimen horiek ez dute ordainsaria jaso­tze­ko eskubiderik ematen.

4.  Baimen hau eman ahal izango da, sei hilabetez gehienez, na­zio­ar­te­ko lankide­tza programetan parte har­tze­ko. 

47. artikulua.  Norberaren arazoetarako ordaindutako baimena.

Salbuespeneko kasutan, Gizarte Ekin­tza Ba­tzor­dearen txos­tenarekin, ordaindutako baimena emango da gehienez 15 egunetarako.

48. artikulua.  Izaera zientifikoa, teknikoa, profesionala, kole­giatua, elkartekoa edo sindikala duten ekitaldi kolektiboetara joan ahal izateko baimena.

1.  Urtean 15 egun naturaleko zatikako baimenak eman ahal izango zaizkio langile publikoari bil­tza­rretara, ikastaroetara, mintegietara, sinposiumetara, topaketetara, lehiaketetara, hi­tza­ldietara, ba­tza­rretara, jardunaldietara eta bestelako izaera zientifikoa, teknikoa, profesionala, kolegiatua, elkartekoa edo sindikala dutenetara joan ahal izateko.

2.  Aztertuko diren gaiak Erakundearen­tzat interesgarriak izanez gero, dietak, bidaiako gastuak, egonaldi-gastuak, izen-emate –gastuak eta bestelakoak ordain­tze­ko eskatu ahal izango dio langile publikoak Erakundeari. Horretarako, jasotako esperien­tzi­ak eta horiek zerbi­tzu publikoan modu praktikoan aplika­tze­ko aukerei buruzko txos­tena eskatu ahal izango zaio.  

3.  Azter­tzen diren gaiak langile publikoaren intereserako bakarrik badira, ezin izango du kalte-ordainik eskatu, ezta ere dietak, bidai-, egonaldi eta izen-emateagatiko gastuak. Horiek ordain­tze­a interesdunari egokituko zaio.      

49. artikulua.  Norberaren interesarengatik lansaioa murrizteko baimena.

1.  Langileak bete­tzen duen lanpostuaren eginkizunekin bateragarria denean eta ahal den guztietan nahitaezko ordutegia errespetatuz, langileak, norberaren interesarengatik, bere lansaioaren erdira arte murrizketa eskatu ahal izango du, bere lansari guztien murrizketa propor­tzi­onalarekin, hirurtekoak barne.

2.  Aldi baterako fun­tzio­narioek edo lan-kontratudunek baimen hau hartu ahal izango dute gu­txie­nez urte betean jarraian lan egin dutenean eta Lanpostuen Zerrendako lanpostu hu­tsa bete­tzen dutenean.

3.  Baimen honen onarpena zerbi­tzu­aren beharren menpe egongo da, eta ez da bateragarria izango murrizten den ordutegiaren barruan egindako beste edozein jarduera ordainduekin.             

4.  Behar bezala arrazoitutako salbuespenezko egoera jakin ba­tzuk kenduta, lizen­tzi honen iraupena gu­txie­nez 6 hilabetekoa izango da. Ondorioz eta aipatu salbuespenak izan ezik, ezin izango da beste honelako baimenik hartu urtebete pasa arte.

5.  Hainbat zerbi­tzu­tan dauden lan bal­din­tzak kontuan edukirik, baimen hau bal­din­tza berezietan disfruta­tze­a eska­tzen den kasuetan, eskaerok aztertu egingo dira.             

BIGARREN TITULUA

ORDAINSARIEN ERREGIMENA

V. KAPITULUA.  ERREGIMEN OROKORRA

50. artikulua.  Ordainsariak. Aplikazio-eremua.

1.  Uztailaren 6ko Euskal Fun­tzio­ Publikoaren 6/1989 Legearen arabera emango zaio bere ordainsaria fun­tzio­narioari; ordainketaren kon­tze­ptuak eta Hi­tzar­men honetan zehazten diren kopuruak ain­tzat hartuko dira.

2.  Bere onerako, fun­tzio­narioak ezingo du ondasunen banaketetan parte hartu ez eta Akordio honetan jaso­tzen ez diren lansariak jaso; proiektuak edo aurrekontuak presta­tze­agatik, obrak ikuska­tze­agatik edo zuzen­tze­agatik, aholkulari­tza, auditoriak, kon­tsu­ltak egiteagatik eta txos­tenak eta ebazpenak luza­tze­agatik ezin izango du aparteko lansaririk jaso.

3.  Artikulu honen aurreko paragrafoetan zehaztutakoa ez bete­tze­a eran­tzu­kizun per­tso­naleko arrazoia izango da ordainketa egitea agindu duenaren­tzat zein irregulartasunaren berri emateko ardura duten per­tso­nen­tzat.

4.  Lanaldi par­tzi­ala edo lanaldi murri­tza­goa egiteko eskubidea daukan per­tso­nalak horri propor­tzi­onala zaion ordainsaria jasoko du.               

51. artikulua.  Ordain­tze­ko agindua.

Udal langileen ordainsarien ordainketa agin­tze­ak egin beharreko beste edozeinen gaineko lehentasuna izango du, eta ordezkapen prozedura ezar­tze­ko beharrezkoak diren neurriak jarriko dira, modu horretan interesdunek jaso gabe utzi zaizkien kopuruak jaso ahal izateko.               

52. artikulua.  Publizitatea.

Langile publiko bakoi­tzak jaso­tzen dituen ordainsariak jendaurrean ezagutaraziko dira, Euskal Fun­tzio­ Publikoaren Legearen 80. artikuluak jaso­tzen duenaren arabera; dena dela, norberaren datuak babesteko indarrean dagoen legedia bete beharko da.

53. artikulua.  Ordainsari kon­tze­ptuak.

Erakundeko fun­tzio­narioek jaso di­tza­keten ordainsari kon­tze­ptuak hauek dira:

Oinarrizkoak eta osagarriak:

a)  Soldata.

b)  An­tzi­natasuna.

c)  Lanpostu-mailako osagarria.

d)  Berariazko osagarriak.

e)  Aparteko ordainsaria.

f)  Produktibitate-osagarria.

g)  Aparteko zerbi­tzu­engatik haborokina.

54. artikulua.  Soldata.

1.  Soldataren kon­tze­ptua, arau­tze­a eta egitura Euskal Fun­tzio­ Publikoaren Legeak eta hi­tzar­men honek zehaztuko dituzte.

2.  A taldeko fun­tzio­narioen soldatak ezin izango du E taldekoen­tzat zehaztutako soldata hirukoiztu.        

3.  Fun­tzio­narioak taldetan bananduko dira, sar­tze­ko eskatu zi­tza­ien ikasketen arabera:

A1 Azpitaldea: Doktorea, lizen­tzi­atua, Ingeniaria, arkitektoa edo horren mailakoa.

A2 Azpitaldea: Ingeniari teknikoa, uniber­tsi­tateko diplomatua, arkitekto teknikoa, 3. mailako Lanbide Heziketa edo horren mailakoa.

C1 Azpitaldea: Ba­txi­lerra, 2. mailako Lanbide Heziketa edo horren mailakoa.

C2 Azpitaldea: Eskola graduatua, 1. mailako Lanbide Heziketa edo horren mailakoa.

Elkarte profesionalak: Eskola-ziurtagiria.

55. artikulua.  An­tzi­natasuna.

1.  An­tzi­natasunaren kon­tze­ptua, arau­tzea, egitura eta zenbatekoa Euskal Fun­tzio­ Publikoaren araudiak eta Hi­tzar­men honek zehaztuko dituzte.

2.  Hiru urteko zerbi­tzu­arengatik ematen diren hirurtekoak hobe­tze­ko eta likida­tze­ko edozein Administrazio Publikotan karrerako fun­tzio­nario gisa edo bitarteko gisa egindako zerbi­tzu guztiak zenbatuko dira, administrazio zuzenbideko kontratupeko erregimenean izan zein lan zuzenbidean izan.               

3.  Hiru urtekoak sortuko dira eta ordainduko dira fun­tzio­narioa dagoen Taldeari dagokion balioarekin, betiere jatorrizkoa baino handiagoa denean. Txi­kiagoa izango balitz, talde honetan sortutako hiru urtekoak azken talde honi dagozkion balioarekin ordainduko dira, eta aurrez sortutakoak sortutako taldeari dagokion balioarekin ordainduko dira.           

56. artikulua.  Lanpostu-mailako osagarria.

1.  Lanpostu-mailako osagarria kon­tze­ptua, arau­tzea, egitura eta zenbatekoa Euskal Fun­tzio­ Publikoaren araudiak eta Hi­tzar­men honek zehaztuko dituzte.

2.  Lanpostu-osagarria bete­tzen duen lanpostuaren araberakoa da, eta horren zenbatekoa Erkidego Autonomoko Aurrekontu Nagusiak zehaztuko du urtero.           

3.  Lanpostu bakoi­tza­ri dagokion Lanpostu-mailako osagarria zehaztuko du Erakundeak, Donostiako Udalaren Lanpostuak Balioesteko Araudiak ezarritakoarekin bat.          


4.  Lanpostuak 30 mailatan banatuko dira, eta horien minimoak eta maximoak abenduaren 22ko 343/1993 dekretuaren arabera zehaztuko dira, eskala hau jarraituta:             

                                                                          Maila minimoa                            Maila maximoa

A1 Azpitaldea                               21                                          30

A2 Azpitaldea                               17                                          26

C1 Azpitaldea                               14                                          22

C2 Azpitaldea                               11                                          19

E Azpitaldea                                   8                                           16

57. artikulua.  Berariazko osagarria.

1.  Berariazko osagarriaren kon­tze­ptua, arau­tzea, egitura eta zenbatekoa Euskal Fun­tzio­ Publikoaren araudiak eta Hi­tzar­men honek zehaztuko dituzte.

2.  Berariazko osagarriek lanpostu ba­tzu­en ezaugarri bereziak sari­tze­ko helburua dute, kontu berezia izanda honako ezaugarrietan: zailtasun teknikoa, dedikazioa, ardura, bateraezintasuna, arriskua eta nekagarritasuna.

3.Lanpostu bakoi­tza­ri ezin izango zaio berariazko osagarri bat baino gehiago ezarri, nahiz eta ezar­tze­ko orduan kontuan eduki ahal izango diren lanpostu batek izan di­tza­keen aurreko atalean aipatutako ezaugarri bat baino gehiago.            

4.  Erakundeak lanpostuetako Berariazko Osagarriaren zen­batekoa ezarriko du, Donostiako Udalaren Lanpostuak Balioesteko Araudiak ezarritakoaren arabera bakoi­tza­ri dagokionaren arabera.           

58. artikulua.  Bal­din­tzak bete­tzea.

1.  Prestutasuna eta arduraldia jaso­tzen denean, irabaziko jarduerak egiteko debekua izango da eta debeku hori urra­tzen bada diziplina eran­tzu­kizuna jasoko da, falta larria egiteagatik; era berean, osagarria jaso­tze­ko eskubidea ber­tan behera geldituko da automatikoki.

2.  Urtero egiaztatuko da lansari osagarriak jaso­tze­ko ezarritako bal­din­tzak bete­tzen diren ala ez.              

59. artikulua.  Aparteko ordainsariak.

1.  Aparteko ordainsarien kon­tze­ptua, arau­tzea, egitura eta kopurua Euskal Fun­tzio­ Publikoaren araudian eta akordio honetan zehazten dira.

2.  Aparteko ordainsariak nominan jaso­tze­a Akordio honen 73. artikuluak dioena beteko du.

60. artikulua.  Produktibitate-osagarria.

Produktibitate osagarriaren kon­tze­ptua, arau­tzea, egitura eta kopurua euskal fun­tzio­ publikoaren araudian eta akordio honetan zehazten da.

61. artikulua.  Zerbi­tzu Bereziengatiko Haborokina.

Zerbi­tzu bereziengatiko haborokinak honako irizpideen arabera emango dira, baina ezingo dira finkoak izan ez bere kopuruan ez bere aldizkotasunean: 

a)  Zerbi­tzu berezi eta ezohikoengatik, zerbi­tzu publikoaren kontingen­tzi­engatik, ohiko lanalditik kanpo egindako jarduerengatik eta atse­denaldian sari­tzen ez diren ekin­tze­ngatik ematen den konpen­tsa­zioa.

b)  Lanpostu bat egiteak berarekin dakarren nekagarritasuna eta arriskugarritasuna edo toxikotasuna une jakin batean asko handi­tzen denean; gauean edota jaiegunean lan egitea horren barruan sar­tzen da, egoera hori noizbehinkakoa ez bada.               

62. artikulua.  Ohiko lanalditik kanpora egindako Zerbi­tzu Bereziengatiko haborokina.

1.  Zerbi­tzu bereziak egitea denboran konpen­tsa­tuko da, ondoko irizpideak jarraituz:

a)  Lanegun batean egindako aparteko ordua ohiko orduaren %75 gehiagorekin konpen­tsa­tuko da.

b)  Jaiegun batean egindako aparteko ordua ohiko orduaren %100 gehiagorekin konpen­tsa­tuko da.

c)  Gaueko ordutegian egindako aparteko ordua ohiko orduaren %110 gehiagorekin konpen­tsa­tuko da.

d)  Jaieguneta gaueko ordutegian egindako aparteko ordua ohiko orduaren %140 gehiagorekin konpen­tsa­tuko da.               

2.  Lanpostu batek Dedikazio edo Prestutasun eta Dedikazio modalitatetako osagarri bereziak jaso­tzen baditu, ezin izango da konpen­tsa­zio hori jaso.          

3.  Lan orduz kanpoko epaitegira joa­te­ko erabil­tzen diren orduak, langileak aukeratuta, dirutan edo denboran konpen­tsa­tuko dira.

63. artikulua.  Noizbehinkako egoerak eragindako zerbi­tzu berezien haborokina.

1.  Noizbehinkako egoerak eragindako Zerbi­tzu Berezien habo­rokinetarako modalitate hauek daude: nekagarritasuna, toxikotasuna edota arriskugarritasuna, gautasuna eta jaieguna.

a)  Nekagarritasuna: Nekagarritasunagatik haborokina jaso ahal izango da beharrezkoak diren babes neurriak hartu arren jarduerak egitean kalte ba­tzuk eragiten direnean: zaratengatik, bibrazioengatik, kearengatik, gasengatik, usaiengatik, behe-lainoengatik edo airean esekita dauden hau­tse­ngatik edo jardunarekin zerikusia duten beste substan­tzi­engatik.

b)  Toxikotasuna: Toxikotasunagatik haborokina jaso ahal izango da beharrezkoak diren babes neurriak hartu arren jarduera bat egitean gizakien osasunaren­tzat arrisku­tsu­ak diren produktuen eraginpean egoteko arriskua dagoenean.      

c)  Arriskugarritasuna: Arriskuaren haborokina jaso ahal izango da beharrezkoak diren babes neurriak hartu arren jarduera egiten duten per­tso­nen osotasun fisikorako arriskua dagoenean.

d)  Gautasuna: Gaueko ordutegia 22:00ak eta 06:00ak bitartean egiten dena da, baina lanaldiaren erdia edo gehiago gaueko ordutegiaren barruan egiten bada, lanaldi osoa gaueko txa­ndan egina bezala hartuko da.

e)  Jaieguna: Jaiegunean lan egiten da larunbateko edo jaiegun bezperako 22:00ak eta igande edo jaieguneko 22:00ak bitartean lan egiten denean.

2.  Kon­tze­ptu horiengatik ezingo dute jaso zerbi­tzu berezien haborokinik lanpostuaren baldin­tze­tatik eta ordutegi nekagarritasunetik ondoriozta­tzen den berariazko osagarria ezar­tze­ko ohitasunagatik bal­din­tza horiek haztatuak izan badira.      

3.  Osagarri hori ezin izango da aldika jaso, eta ezin izango du kopuru finkorik izan; halaber, ezin izango ditu eskubide indibidualak eragin.

4.  Lan horiek egin ahal izateko aldez aurretiko ida­tzi­a beharko da, zeinetan zehaztuko den modalitate bakoi­tze­ko kon­tze­ptua emango zaiola, eta horren zergatia behar bezala adierazi beharko da. Egoera berezietan eta presazko edo atze­raezineko egoeretan ez da aldez aurretiko ida­tzi­a behar izango.

5.  Kon­tze­ptu honengatik fun­tzio­nario batek egin behar dituen orduak ezin izango dute bere ohiko lanaldiaren %10a gainditu nekagarritasuna, toxikotasuna eta arriskugarritasuna suposamenduetan –banaka edo batuta, eta ezin izango du ohiko lanaldiaren %20a gainditu gautasuna eta jaieguna kon­tze­p­tuetan.

6.  Artikulu honen atalen arabera, «lan egindako ohiko ordu­tzat» formula honen kalkulua dela ulertuko da:             

Soldata + Lp. mailako osag. + Oinarrizko berariazko os.

            

                      Zehaztutako Urteko Lanaldia

7.  Artikulu honetan jaso­tzen diren noizbehinkako egoerak irizpide hauek jarraituta konpen­tsa­tuko dira diruz:        

a)  Gaueko ordutegian lan egiten duen udal langileak egoera horretan lan egiten duen ordu bakoi­tze­ko ohiko lanordua baino %25 gehiagoko konpen­tsa­zioa jasoko du.

b)  Jaiegunean lan egiten duen udal langileak egoera horretan lan egiten duen ordu bakoi­tze­ko ohiko lanordua baino %50 gehiagoko konpen­tsa­zioa jasoko du.   

c)  Lan nekagarria, toxikoak edota arrisku­tsu­ak egiten dituen udal langileak egoera horretan lan egiten duen ordu bakoi­tze­ko aldez aurretik zehaztutako bataz bestekoaren pareko edo gehiagoko konpen­tsa­zioa jasoko du, tartean dauden egoerak kontuan hartuta; era honetara bana­tzen da:

1.  Egoera bakarra badago tartean: ohiko lanordua baino %20 gehiago jasoko du.

2.  Bi egoera tartean badaude: ohiko lanordua baino %25 gehiago jasoko du.

3.  Hiru egoera tartean badaude: ohiko lanordua baino %30 gehiago jasoko du.

d)  Lan nekagarria, toxikoa edota arrisku­tsu­a gaueko ordutegian egiten duen udal langilearen bataz bestekoa era honetara handituko da:

1.Gaueko ordutegian egoera bakarra tartean badago: ohiko lanordua baino %30 gehiago jasoko du.          

2.  Gaueko ordutegian bi egoera tartean badaude: ohiko lanordua baino %35 gehiago jasoko du.             

3.  Gaueko ordutegian hiru egoera tartean badaude: ohiko lanordua baino %40 gehiago jasoko du.          

e)  Jai egunetan egindako orduetan gainera lan nekagarria, toxikoa edo arrisku­tsu­a baldin badago edo gaueko ordutegian egiten badira, balio gehigarria %20an, %25ean, %30ean edo %40an gehituko da, hauetako egoera bat, bi hiru edo laurak egotearen arabera, horrela:

1.  Jaiegunean egoera bakarra tartean badago: ohiko lanordua baino %60 gehiago jasoko du.

2.  Jaiegunean bi egoera tartean badaude: ohiko lanordua baino %62,5 gehiago jasoko du.

3.  Jaiegunean hiru egoera tartean badaude: ohiko lanordua baino %65 gehiago jasoko du.

4.  Jaiegunean lau egoera tartean badaude: ohiko lanordua baino %67,5 gehiago jasoko du.

64. artikulua.  Kalte-ordainak zerbi­tzu arrazoiengatik.

Zerbi­tzu arrazoiengatik egindako gastuengatik kalte-ordainak jaso­tze­ko eskubidea izango du fun­tzio­narioak, Eusko Jaurlari­tzak bere araudian zehaztutako kopuruetan eta baldin­tze­tan.

65. artikulua.  Norberaren osagarria eta iragankorra.

55. artikuluaren bitartez jaso­tzen dute Erakundeko langile publikoek ordura arte an­tzi­nakotasun kon­tze­ptuagatik jaso beharrekoa; Akordio hau indarrean dagoen bitartean emango dira. Horietan izan daitekeen aldea jaso­tze­ko, Norberaren Osagarri Iragankorra - An­tzi­nakotasuna ezarriko da. Kopuru horiek II. Tituluko VIII. Kapituluak esaten duenaren arabera berrituko dira.           


VI. KAPITULUA.  NORBERAREN GRADUA

66 artikulua.  Norberaren gradua.

1.  Maila jakin bateko lanpostu baten edo gehiagotan bi urte edo gehiago jarraian edo hiru urte etenekin egitean lor­tzen da gradua, beti ere Euskal Fun­tzio­ Publikorako araudian ezar­tzen diren bal­din­tzak bete­tzen badira.              

2.  Ikastaro bereziak eginez ere lor daiteke norberaren gradua, eta horiek egin ahal izateko, meritua eta gaitasuna irizpideak hartuko dira kontuan.

3.  Ordainsari osagarriak jaso­tze­ak ez du berarekin ekarriko udal langileen­tza­ko mantendu beharreko eskubide ba­tzuk sortuko direla, ez bada lortutako graduari dagokion lanpostu-mailako osagarria jaso­tzea.

VII. KAPITULUA.  NOMINEN KUDEAKETA

67. artikulua.  Nominen berregituraketa.

Erakundeko fun­tzio­narioaren nominetan aldez aurretik zehaztutako ordainsari eskeman zehazten diren ordainsari-kon­tze­ptu guztiak jasoko dira.

68. artikulua.  Beste lanpostu batekiko atxi­kipena.

1.  Langile publiko bere lanpostuan baino ordainsari hobea duen lanpostu bati aldi baterako atxi­kita badago, lanpostu horri dagozkion ordainari osagarriak jasoko ditu.       

2.  Aurreko atalean esandakoan eragin barik, aldi baterako atxi­kipenaren ondorioz aurreko lanpostuaren edukien alda­tze­agatik desagerpenarengatiko kargu uztea gerta­tzen bada eta lanpostu berriko ordainsaria utzi­takoarena baino txi­kiagoa bada, fun­tzio­narioak osagarri iragankorra jasoko du, aldea es­tal­tze­ko; interesdunak parte hartu ahal izango duen lehenengo lehiaketa deitu arte jasoko du ordainsari osagarri hori.      

3.  Lan horiek era boluntarioan egingo dira, baina presazkoa edo atze­ratu ezineko beharrizanen bat sor­tzen bada, ezinbestean eman ahal izango da lan hori, aldez aurretik interesdunari horren berri eman eta gero edo per­tso­nalaren ordezkari­tza­ko organoari jakinarazi eta gero.

4.  Langileak duen maila baina handiagoko fun­tzio­ak egiten dituenean zerbi­tzu­aren beharragatik ordezkapen baten bidez, beti ere dagokion Buru­tzak eskatuta Giza Baliabideetako Ordezkariak egindako izendapenarekin, ber­tan ezarritako lansari aldeak jaso­tze­ko eskubidea emango du.          

69. artikulua.  Nominen helbidera­tzea.

1.  Erakundeko fun­tzio­narioak bere har­tze­koen nomina eta bere ordainsarien ordainketa berak aukeratutako banke­txe­etan edo Aurrezki Ku­txe­tan helbideratu beharko du.    

2.  Aurreko atalean xedatutakoa bete­tze­ko asmoarekin, fun­tzio­narioak ida­tzi­a bidali beharko dio Erakundeari, helbidera­tze agindua eta banke­txe­ko edo Aurrezki Ku­txa­ko kontu korrontearen zenbakia zehaztuz. Nomina eta Erakundean egindako zerbi­tzu­engatiko ordainsariaren ordainketa ber­tan egin beharko dira, eta horretarako egokiak diren tramiteak egingo dira.   


70. artikulua.  Urtean jaso beharrekoa pagetan zati­tzea.

Urteko lansaria 14 pagatan banatuta ordainduko da. Paga guztiak berdinak izango dira.

71. artikulua.  Sor­tza­pena eta likidazioa.

1.  Ordainsariak hilabete osoen arabera sortu eta ordainduko dira, eta fun­tzio­narioak daukan eskubidearen arabera, hilabeteko lehenengo lanegunean ordainduko dira, baina, kasu ba­tzu­etan, eguneko likidatuko dira:    

a)  Zerbi­tzu aktibora sartu edo berriro sartu den hilabetean, ordainsaria jaso­tze­ko eskubidea ez duen lizen­tzi­ak amai­tze­rakoan, eta lanpostu berri baterako atxi­kimendua egi bihurtu den hilabetean, lanpostu berriaren eta zaharraren artean aldeak daudenean.

b)  Ordainsaririk jaso­tze­ko eskubiderik ez duten lizen­tzi­ak hasteko hilabetean eta zerbi­tzu aktiboa ez den beste administrazio-egoera batera igaro­tze­ko hilabetean.

c)  Zerbi­tzu aktiboan egindako jarduna amai­tzen den hilabetean, herio­tza edo langile publikoak hilabete osoko ordainketara lotuta dauden pen­tsi­o publikoak jasoko dituen –eskubidea sortu eta hurrengo hilabeteko lehenengo egunetik aurrera– kasuetan izan ezik.

2.  Zerbi­tzu­ak ematen hasteko egunaren eta ekaineko edo abenduko aparteko ordainsaria ordain­tzen den egunaren artean sei hilabete igaro­tzen ez direnean, horren kopurua propor­tzi­oan jai­tsi­ko da.  

VIII. KAPITULUA.  ORDAINSARIEN IGOERA

72. artikulua.  Ordainsarien igoera.

Ordainsarien igoera urte bakoi­tze­ko Tokiko Gobernu Ba­tza­rrak onartutakoak izango dira.

HIRUGARREN TITULUA

PRESTAZIO PASIBOEN BABES-SISTEMA OSAGARRIA ETA BESTE ASISTEN­TZI­A HOBEKUN­TZA BA­TZUK

IX. KAPITULUA.  ‑PRESTAZIO PASIBOEN BABES-SISTEMA OSAGARRIA

73. artikulua.  Elkarkide­tza. Pen­tsio-sistema osagarriak.       

1.  Erakundea Elkarkide­tza­ko Pen­tsio-Sistema Osagarriarekin lotu beharko da; hala ere, langileak pen­tsio-sistemara era boluntarioan atxi­ki­tzen direla bermatu beharko du.    

2.  Pen­tsio-Sistema Osagarrira atxi­kitako Erakundea arduratuko da bere langileen nominetan dagokion deskontuak egiteaz eta ekarpenak eta urtesariak sar­tze­az.      

3.  Enplegu-sistematik kanpo dauden ekarpenek fun­tzio­narioaren artean dauden arriskuak eta elkartasuna era aproposean bana­tze­ko lana zail­tzen du, eta hori dela eta, Erakundeko beste fun­tzio­narioaren­tzat ezarrita dagoen pen­tsio-sistematik kanpo gera­tzen diren langileei Erakundeak ez die kanpoko beste aurreikuspen-sistema indibidualak soldatan ordainduko ez beste era batera konpen­tsa­ziorik emango.

4.  Erakundeak ezarritako pen­tsio-plana kontrola­tze­ko eta jarrai­tze­ko sortutako organoaren fun­tzio­namendua erraztuko du eta arlo horretarako indarrean dagoen araudia beteko du.        

74. artikulua.  Elkarkide­tza­ren kuotak.

1.  Elkarkide­tza­ri urtean dagozkion ekarpenak egingo zaizkio. Langile guztiei jakinaraziko zaie ekarpen taula.         

2.  Erakundeak bidezkoa den kopurua ordainduko du, enplegatu publikoak dagokion zatia ordaindu ondoren.       


X. KAPITULUA.  BESTE ASISTEN­TZI­A HOBEKUN­TZA BA­TZUK

75. artikulua.  Adinagatiko borondatezko erretiroa.

1.  Giza baliabideak arrazionaliza­tze­ko esparruan eta horren helburuarekin, adinagatiko borondatezko erretiroa har­tze­ko prima berezia ezar­tzen da Erakundeko fun­tzio­narioaren­tzat, ondoko artikuluan ezar­tzen diren kopuruekin, beti ere bal­din­tza hauek betez gero:

a)  Eskaera adinagatiko borondatezko erretirorako adina bete baino gu­txie­nez hiru hilabete lehenago egitea.          

b)  Aldez aurretiko tramitearen eran­tzu­na jaso eta gehienez ere hilabeteko epean indarrean jar­tze­a eskubide hori.

2.  Dena dela, adinagatiko borondatezko erretiroa har­tze­ko adina hel­tze­an jarriko dira indarrean eskubide ekonomikoak.    

3.  Kapitulu hau bete­tze aldera, eragina izango duen per­tso­naren urteko ordainsari finkoaren 1/12rena izango da hilean jaso beharko duena.

4.  Hileko kopurua zehazteko helburuarekin, lehenengo ata­lean zehaztutako bal­din­tzak bete­tzen ez dituen fun­tzio­na­rioari nahitaezko erretirora hel­tze­ko urte bat gu­txi­ago gera­tzen zaiola bezala jokatuko da, ez bada aldez aurretik egin beharreko tramitea egin ez arren adinagatik erretiroa har­tze­ko ahalmena duen.

5. artikulu honetan zehaztutakoa indarrean jar­tze­ko, Jarraipeneko Bitariko Ba­tzor­de Iraunkorrak etorkizunean egin daitekeenari buruzko proposamenak aurkeztuko ditu eta horien azterketa eta ebaluazioa egingo du.

76. artikulua.  Erretiro par­tzi­ala.

Erretiro par­tzi­ala ezar­tze­ko Donostiako udaleko enpresaren Akordio kolektiboa egin da.  

77. artikulua.  Erretiro aurreratuaren­tza­ko primak.

1.  Primaren kopurua azkeneko hilabetean jasotako ordainsari gordin osoaren arabera kalkulatuko da, eta primak honako hauek izango dira:

Adina                                                                                                                    Hilabete kopurua

Erretiro adina baino 5 urte gu­txi­ago                                     21

Erretiro adina baino 4 urte gu­txi­ago                                     17

Erretiro adina baino 3 urte gu­txi­ago                                     12

Erretiro adina baino 2 urte gu­txi­ago                                     10

Erretiro adina baino 21 hilabete gu­txi­ago                             9,5

Erretiro adina baino 18 hilabete gu­txi­a                                 9

Erretiro adina baino 15 hilabete gu­txi­ago                             8,5

Erretiro adina baino urte bete gu­txi­ago                                  8

Erretiro adina baino 9 hilabete gu­txi­ago                                6

Erretiro adina baino 6 hilabete gu­txi­ago                                4

Erretiro adina baino 3 hilabete gu­txi­ago                                2

2.  Prima hauek, mar­txo­aren 14ko 383/2008 EDaren arabera, 65 urteko erretirorako ohiko adina aurrera­tzen duten PSISZko langileei ez zaizkie ordainduko, salbu murrizketa koefizientea aplikatu ondoren erretirorako ohiko adina 60 urte baino gehiago bada eta langileak erabaki­tzen badu aurrez erretiroa har­tze­a eta langileak erabaki­tzen badu aurrez erretiroa har­tzea, orduan prima kalkulatuko da kontuan hartuta zenbat urtetan aurrera­tzen duen erretiroa, beti ere legeak ezarritako bal­din­tzak bete­tzen baditu.

3.  Prima hauek, abenduaren 14ko 1449/2018 EDaren arabera, erretirorako ohiko adina aurrera­tzen duten Udal­tza­ingoko langileei ez zaizkie ordainduko, orduan prima kalkulatuko da kontuan hartuta zenbat urtetan aurrera­tzen duen erretiroa, betiere legeak ezarritako bal­din­tzak bete­tzen baditu eta langileak erabaki­tzen badu aurrez erretiroa har­tzea, orduan prima kalkulatuko da kontuan hartuta zenbat urtetan aurrera­tzen duen erretiroa, beti ere legeak ezarritako bal­din­tzak bete­tzen baditu.

78. artikulua.  Nahitaezko erretiroa.

1.  Fun­tzio­narioa urte bakoi­tze­an ezarritako erretiro adinera hel­tze­an, erretiroa ofizioz adieraziko da.        

2.  Aurreko paragrafoan esandakoa hala bada ere, fun­tzio­narioak zerbi­tzu aktiboa utzi arte ez da adierazpen hori egingo, batez ere langileak bere borondatez 70 urtera arte jarrai­tze­a erabaki­tzen duen kasuetan. Gehienez 70 urte izan beharko dira, eta gorputz eta eskalari buruzko erretiro arau zeha­tzak ez dira egon beharko, hori gauzatu ahal izateko.     

3.  Lehenengo atalean jaso­tzen denak ez du alde batera uzten Gizarte Seguran­tza­ko Sistema Publikoaren erretiro-pen­tsi­oa jaso ahal izateko kotizatu beharreko gu­txie­neko urteak bete ahal izateko fun­tzio­nario guztiek duten eskubidea; kasu horietan, langilea gu­txie­neko kopuru horretara hel­tze­an jarriko da indarrean nahitaezko erretiroa, baina, beti ere, 70 urte baino gu­txi­ago baditu.

4.  Udal langileak zerbi­tzu aktiboan jarrai­tze­ko luzapenaren prozedurari buruzko araudiaren bidez egingo da luzapen hori. Araudi hori Akordio honen eranskinean jaso­tzen da.         

79. artikulua.  Bizi- eta ezintasun-asegurua.

1.  Erakundeak 40.000 euroko estaldura izango duen bizi- eta ezintasun iraunkor, oso edo absolutu asegurua izango du, bere kargura, fun­tzio­nario guztien­tzat.

2.  Era berean, erakundeak istripu asegurua mantenduko du ondoko estaldurarekin: Ezintasunarengatik 25.242,50 € eta herio­tza­rengatik 12.621,25 €.

3.  Ezintasun Osoagatiko estaldura fun­tzio­narioak Erakundea uzten duenean ezarriko da.           

80. artikulua.  Eran­tzu­kizun zibileko asegurua.

1.  Erakundearen­tzat egiten dituen zerbi­tzu­en garran­tzi­agatik kontratatutako baldin­tzen barruan eran­tzu­kizun motaren batean eragina izan dezakeen fun­tzio­narioari eran­tzu­kizun zibileko asegurua jarriko dio Erakundeak.           

2.  Eran­tzu­kizun zibilaren kon­tze­ptuan bermatutako kapitala dagokion polizan jaso­tzen dena izango da. 

81. artikulua.  Kon­tsu­mo-maileguak.

Udal honek onartutako arautegia mantenduko da. 

82. artikulua.  Gizarte Ekin­tza.

Ondoko gizarte prestazioak emango dira, Udal honek onartutako araudien arabera:

Ikasketetarako Bekak.

Gizarte lagun­tzak.

Gastu medikoak.

83. artikulua.  Gida­tze­ko baimenak berri­tze­aren kostuaren ordainketa.

1.  Gida­tze­ko baimenak berri­tze­aren kostua ordainduko da gida­tze­ko baimena lanpostua bete­tze­ko beharrezkoa denean.   

2.  Ordainketa hori jaso­tze­ko eskubidea izateko ondoko bal­din­tzak bete beharko dira: urte bateko epean Udalean gu­txie­nez 6 hilabetez lan egotea, jarraituan edo etenean, eta baimena berritu behar denean zerbi­tzu aktiboan egotea.

84. artikulua.  Kirol-txa­rtela.

Kirol instalaziorik ez duten bitartean, Udal­tza­ingo eta Suhil­tza­ile Zerbi­tzu­etako langileek Udalaren kirol instalazioak dohain erabili ahal izango dituzte.

85.  Lan istripuan gertatutako herio­tza.

Langile bat lan istripuan hil­tzen baldin bada, Udalak bere seme-alabei, 23 bete arte, Gizarte Seguran­tzak ordaindutako pen­tsi­o eta langilearen %100eko soldata artean dagoen aldea ordainduko die eta 25 urte arte aita eta amarengatik umezurtz gera­tzen baldin badira, beti ere lanean ez baldin badaude.         

LAUGARREN TITULUA

LANGILEAK HAUTA­TZEA, LANPOSTUAK HORNI­TZE­A ETA BARNE PROMOZIOA SUSTA­TZEA

XI. KAPITULUA.  LANGILEAK HAUTA­TZEA

86. artikulua.  Hauta­tze-sistemak.

1.  Administrazioko sarrera lehiaketa publikoaren bitartez egingo da; berdintasun, meritua, gaitasuna eta publizitatea bal­din­tzak berma­tzen dituen edozein lehiaketa ereduren bitartez egingo da: Lehiaketa, Lehiaketa-oposizioa edo Oposizio Librea.

2.  Hauta­tze­ko probarik ezingo da egin aldez aurretik onar­tu ez bada eta Administrazioaren Lan-eskain­tzan argitaratu ez bada.

3.  Administrazioaren Lan-eskain­tza­ren presta­tze­a eta diseinua sindikatuen ordezkari­tza­rekin negoziatuko da.

4.  Hauta­tze epaimahaietan ordezkari­tza sindikalak izendatutako per­tso­na bat izan beharko da.

87. artikulua.  Ezintasunen bat duen per­tso­nen sarrera.

1.  Erakundeak beharrezkoak diren neurriak ezarriko ditu ezintasunen bat duten per­tso­nak gainon­tze­ko hautagaien bal­din­tza beretan sartu ahal izateko Fun­tzio­ Publikoan.              

2.  Administrazioaren Lan-Eskain­tzan jaso­tzen diren lanpostuen %7 gu­txie­nez desgaitasunen bat duten eta izaera hori legez onartua duten per­tso­nen­tzat gordeko da, eta horietako gu­txie­neko %2 desgaitasun psikikoa duten per­tso­nen­tzat gordeko da.

3.  Horretarako, eta ezintasunen bat duten per­tso­nek hauta-probak egin ahal izateko, beharrezkoak diren bitartekoen egoki­tza­penak egingo dira.           

88. artikulua.  Lan pol­tsak.

Lanpostuak aldi baterako bete­tze­ko lan pol­tsak erabiliko dira. Lan pol­tsak deialdi publikoen bidez osatuko dira eta euren kudeaketa horretarako onartutako arautegiaren arabera egingo da.

XII. KAPITULUA.  ‑BARNE PROMOZIOAREN ETA KARRERA PROFESIONALAREN SUSTAPENA

89. artikulua.  Prestakun­tza.

Udalak Prestakun­tza plana onartu beharko du udal langile guztien­tzat. Horretarako, bere langileen prestakun­tza beharren ebaluazioa egin beharko du.

Formazio eskain­tza­ren mar­txa onerako, beharren ebaluaketa eta aipatu planen osaketa langileen ordezkariekin negoziatuko da euren ekarpen eta iradokizunekin formazio eskain­tza aberastu dezaten.             

90. artikulua.  Hautaketa prozesuen programazioa.

Udalak lanpostuen hornidura, barne sustapena eta EPE egiteko urteroko egutegia zehazteko konpromisoa har­tzen du.            

91. artikulua.  Barne promozioa eta horretara sar­tzea.

1.  Dagoen taldeko eskala baino talde-eskala gorago batera igo­tze­ko aukera izango dute fun­tzio­narioek barne sustapenen bidez; edo Talde berean, eskala berean edo beste batean egon arren.

2.  Erakundeak bere fun­tzio­narioen sustapena bermatuko du; lanpostu bakoi­tza­ren ezaugarrien arabera, ahal dela deialdi bakoi­tze­ko lanpostuen %33 barne sustapenerako gordeko dira.


3.  Barne sustapenaren probetara joa­te­ko, fun­tzio­nario-per­tso­nala zerbi­tzu aktiboko egoeran edo jatorrizko eskalaren zerbi­tzu berezietan aurkitu beharko da. Halaber, zerbi­tzu aktiboko bi urte beteta, hala nola sartu nahi duen eskalara igaro­tze­ko ezarritako titulazioa eta beste betekizunak ere, eduki beharko ditu, legeak ezarritako salbuespenekin.   

4.  Barne sustapenaren bitartez egindako sarreretan izaera orokorreko sarreretan eskala jakin batera hel­tze­ko gain­di­tze­a eska­tzen diren probak gainditu beharko dira.           

5.  Hala ere, barne sustapenean parte-har­tzen ari direnek ez dute ezagu­tza egiazta­tze­ko probarik egin behar izango beren jatorrizko eskalan sartu ahal izateko eska­tzen ziren ezagu­tzen parekoak badira eskala berrikoak.        

6.  Barne sustapenerako gordetako beste gabeko lanpostuak txa­nda librekoetara gaineratuko dira.

7.  Beste eskala batera jauzi egiteko barne sustapenetan izena ematea fun­tzio­narioaren borondatezkoa izango da, eta hauta­tze-prozesuaren barruan dagoen behin-betiko zerrenda eta lanpostuen zerrendan bere lanpostua estaldutan geldi­tze­a bermatua gera­tzen dela kontuan hartuko dira. Hala ere, lanpostu-mailak aukera­tze­ko orduan txa­nda libretik datozenek lehentasuna izango dute.            


92. artikulua.  Sustapen profesionalari bul­tza­da.

1.  Erakundeak bere fun­tzio­narioen sustapen profesionala erraztuko du, dauden lanpostuen hornidura-sistemaren eta Lanpostuen Zerrendaren arabera.          

2.  Sustapen profesionalaren bul­tza­da aldizka negoziatuko da ordezkari­tza sindikalarekin.

XIII. KAPITULUA.  LANPOSTUEN HORNIDURA

93. artikulua.  Lanpostuen hornidurarako sistemak.

1.  Fun­tzio­narioari gordetako lanpostuen hornidurarako sistemak hauek dira:

a)  Lehiaketa.

b)  Designazio librea.

c)  Zerbi­tzu­en ba­tzor­dea.

d)  Langileak berreslei­tzea.

e)  Langileak birbana­tzea.

f)  Lanpostuaren atxi­kipen lekuagatiko leku aldaketa.         

g)  Aldi baterako atxi­pikena.

2.  Lanpostuen hornidurarako sistema indarrean dagoen legediaren arabera egingo da.              

3.  Lanpostuen hornidurarako deialdien oinarriak langileen ordezkariekin negoziatuko dira.

94. artikulua.  Lehiaketa edo izendapen libre bidez hornitutako lanpostuen deialdietarako gu­txie­neko edukiak.              

1.  Deialdiek derrigorrean izan beharko dute:

a)  Izena, kokapena, lan-mailako osagarria eta lanpostuaren osagarri berezia.

b)  Lana egiteko behar diren bal­din­tzak; lanpostuen zerrendan ager­tzen direnak bakarrik jaso ahal izango dira.    

c)  Eskaerak aurkezteko epea. Dagokion Aldizkari Ofizialean argitaratu eta gu­txie­nez 15 eguneko epea izan beharko da, eta beti ere, azken aldizkari ofizialean agertu beharko da.

2.  Lehiaketa deialdietan meritu-baremoa jaso beharko da, proba bakoi­tza­ri dagokionarekin; lanpostua lortu ahal izateko eska­tzen den gu­txie­neko puntuazioa eta hauta­tze ba­tzor­dea nor­tzuk osa­tzen duten ere jaso beharko da.

3.  Deialdien ebazpenak dagokion Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.

95. artikulua.  Lehiaketa edo izendapen libre bidez hornitutako lanpostuak argitara­tzea.

Lanpostuak horni­tze­ko lehiaketa publikoak, lehiaketa zein designazio bidez izan, dagokion Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.

96. artikulua.  Lehiaketa edo izendapen libre bidez hornitutako lanpostuetara sartu ahal izateko aldi baterako mugak.

1.  Lehiaketa bidez lanpostua lor­tzen duten langile publikoek harik eta bi urtera egingo diren beste lehiaketetan ezin izango dute parte hartu.

2.  Fun­tzio­narioak lortutako lanpostua Fun­tzio­ Publikoaren Euskal Legeko 50. artikuluko 3. eta 4. puntuek esandakoaren arabera gal­tzen duenean, aldi baterako muga horrek ez du eraginik izango.        

BOSGARREN TITULUA

LANGILE PUBLIKOEN OSASUNA, SEGURTASUN ETA OSASUN
BA­TZOR­DEAK, PREBEN­TZI­OKO ORDEZKARIAK, ETA LANEKO JAZARPENAREN ETA GENERO INDARKERIAREN
KONTRAKO BABES NEURRIAK

XIV. KAPITULUA.  LAN-SEGURTASUNA ETA OSASUNA

97. artikulua.  Lan-segurtasuna eta osasuna.

Lan-arriskuen preben­tzi­orako indarrean dagoen araudia ezar­tze aldera, Erakundeak lan-arriskuen preben­tzi­oa egingo du preben­tzio-jarduera Erakundearen egunerokoan sartuta; era berean, Erakundeko langile publikoen segurtasuna eta osasuna babesteko asmoarekin, beharrezkoak diren neurriak ezarriko ditu.      

98. artikulua.  Lan-Arriskuen Preben­tzi­orako Plana.

1.  Lan-arriskuen preben­tzi­oa Erakundearen kudeaketa-sis­tema nagusian txer­tatu beharko da, baina bere jardueretan eta bai horren barruko hierarkia-maila guztietan. Horretarako, Lan-Arriskuen Preben­tzi­o Plana ezarri beharko du eta indarrean jarri.

2.  Lan-Arriskuen Preben­tzi­orako Planak bere barruan izan beharko ditu: antolaketa egitura, eran­tzu­kizunak, fun­tzio­ak, jarduerak, prozedurak, prozesuak eta Erakundeak preben­tzio-jarduera egin ahal izateko beharrezkoak diren baliabide guztiak.

3.  Preben­tzi­o Planak Lan-Arriskuen Ebaluazioa eta Pre­ben­tzi­o Jardueren Plangin­tza izeneko tresnak izango ditu, berau kudea­tze­ko eta indarrean jar­tze­ko:              

a)  Lan-Arriskuen Ebaluazioak dauden lanpostuen eta horiek bete behar dituzten langile publikoen jarduera-izaera eta ezaugarriak aztertuko ditu era orokorrean. Garatu behar den beste edozein jarduera ere aztertuko ditu, arrisku zeha­tzen eta arrisku handia izan dezaketen jardueren araudiarekin bat eginez.

b)  Preben­tzi­o Jardueraren Plangin­tza­ren helburua izango da Lan-Arriskuen Ebaluazioak agerian utzi­tako arriskuak ezaba­tzea, txi­ki­tze­a edo kontrola­tzea. Preben­tzi­o jarduerek jardun-epea, arduradunen designazioa eta garatu ahal izateko beharrezkoak diren giza eta material baliabideak jaso beharko ditu, eta Erakundeak preben­tzi­o jarduera horien jarraipena egingo du.

99. artikulua.  Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­dea.

1.  Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­dea da parte-har­tze­rako bitariko organo kolegiatua da, eta Erakundeak lan-arriskuen alorrean egindakoa aldizkako era erregularrean proposa­tze­ko eta azter­tze­ko helburua dauka.

2.  Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­de bakarra sortuko da, Erakundeak 50 langile publiko edo gehiago dituenean.

3.  Erakundeak 50 langile publiko baino gu­txi­ago duenean, Per­tso­nal Ordezkaria izango da Preben­tzi­o Ordezkaria.               

4.  Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­deak Preben­tzi­o Ordezkari guztiak egongo dira alde batetik, eta, beste aldetik, Erakundeko ordezkariak egongo dira; bi aldeek ordezkari kopuru bera izango dute.

5.  Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­dearen bileretan Ordezkari Sindikalek eta aurreko paragrafoan zehaztutako egoeran ez dauden Erakundeko preben­tzi­orako teknikari arduradunek par­te hartuko dute, baina hi­tzik eta botorik gabe. Bal­din­tza berberekin parte hartu ahal izango dute organoak eztabaidatu behar duen gai zeha­tzen inguruko informazio zeha­tza edo prestakun­tza berezia duten langileek eta Erakundearekin zerikusia ez duten preben­tzi­o teknikariek, Ba­tzor­deko ordezkariek hala es­ka­­tzen badute.

6.  Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­dea hiru hilean behin edo ordezkari­tza­ren batek eska­tzen duenean bilduko da.  

7.  Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­dean erabilitako denbora ohiko lanaldiaren barruan sartuko da, eta Ba­tzor­deko kideek beren goi karguei horren berri eman beharko diete.      

100. artikulua.  Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­dearen esku­dun­tzak eta ahalmenak.

1.  Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­deak honako eskudun­tza hauek ditu:

a)  Erakundeko lan-arriskuen planen eta programen prestaketan, gauza­tzen eta ebaluazioan parte hartu ahal izatea. Horretarako, indarrean dagoen araudiari eta preben­tzi­orako prestakun­tza­ren antolaketari dagozkion plangin­tza, lanaren antolaketa eta teknologia berriak, antolaketa, eta jardueren gauza­tze­a indarrean jarri baino lehen, lan-arriskuetan izango duten era­gina zein izango den jakiteko Ba­tzor­dean eztabaidatuko dute.            


b)  Arriskuen preben­tzi­oa benetan gauza­tze­ko, metodo eta prozedurei buruzko ekimenak susta­tzea, Erakundeari bal­din­tzak hobe­tze­a edo dauden gabeziak konpon­tze­a eskatuz.            

2.  Eskudun­tzak indarrean jar­tze­aren ondorioz, Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­deak ahalmena dauka:

a)  Lanlekuan dagoen lan-arriskuei buruzko egoera zein den ezagu­tzea, horretarako beharrezkoak dituen bisitak eginez.

b)  Beren fun­tzio­ak bete ahal izateko eta lan baldin­tze­i buruzko beharrezkoak diren dokumentuak eta txos­tenak ezagu­tzea; beharrezkoa bada, preben­tzi­o zerbi­tzu­aren jardueratik datozen dokumentuak eta txos­tenak ere ezagutu ahal izango ditu.

c)  Langileen osasunean eta osotasun fisikoan eragindako kalteak zein­tzuk izan diren ezagu­tze­a eta azter­tzea, arrazoiak zein­tzuk izan diren eta hori konpon­tze­ko aproposak diren neurriak proposa­tze aldera.

d)  Preben­tzio-zerbi­tzu­en urteko memoria eta programazioa ezagu­tze­a eta horren berri ematea.

e)  Langileen jarduna eteteko ahalmena izango du, langileei jakinarazteko istripu arriskua edo beren osasunean kaltea eragiteko arriskua dagoela; akordio horren berri berehala jakinaraziko zaio Erakundeari eta lan agintari­tza­ri, eta horrek adostutako lan etenaldia onartuko du edo ber­tan behera utzi­ko du 24 orduko epean.

3.  Donostiako Udalak onartua du SOBren fun­tzio­namendu Erregelamendua.

101. artikulua.  Preben­tzi­o Ordezkariak.

1.  Lan-arriskuen preben­tzi­oaren alorrean eskumen eta ahalmen espezifikoak dituzten langileen ordezkariak dira Preben­tzi­o Ordezkariak.               

2.  Fun­tzio­narioen Preben­tzi­o Ordezkariak Langileen ba­tzor­deak izendatuko ditu, eskala hau jarraituta:  

Langile publiko kopurua/

Número de empleados públicos

Prebentzio ordezkari kopurua/

Número de Delegados de Prevención

1etik 30era/ de 1 a 30

Prebentzio ordezkaria Pertsonal Ordezkaria izango da

El delegado de prevención será el/la Delegado/a de Personal

31tik 49ra/ De 31 a 49

Prebentzio ordezkari 1 / 1 Delegado/a de Prevención

50etik 100era/de 50 a 100

2 Prebentzio ordezkari / 2 Delegados/as de Prevención

101etik 500era/de 101 a 500

3 Prebentzio ordezkari / 3 Delegados/as de Prevención

501etik 1000era/de 501 a 1000

4 Prebentzio ordezkari / 4 Delegados/as de Prevención

1001etik 2000ra/de 1001 a 2000

5 Prebentzio ordezkari / 5 Delegados/as de Prevención

2001etik 3000ra/de 2001 a 3000

6 Prebentzio ordezkari / 6 Delegados/as de Prevención

3001etik 4000ra/de 3001 a 4000

7 Prebentzio ordezkari / 7 Delegados/as de Prevención

4000tik gora/ de 4000 en adelante

8 Prebentzio ordezkari / 8 Delegados/as de Prevención

 

3.  Eskala bera aplikatuko da lan kontratatudunen Preben­tzi­o Ordezkariak izenda­tze­ko. Enpresa Ba­tzor­deak izendatuko ditu.            

4.  Hauteskunde bidez hautatuak izan diren preben­tzi­o ordezkariek hilean 20 orduko kreditua izango dute, lan-arriskuen arloan dauzkaten fun­tzio­ak egiteko.

5.  Hala ere, aurreko atalean esandakoa benetako lan bezala hartuko da –aipatutako ordutegi-kredituan zenbatu beharrik gabe– Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­deak egindako bileretan eta lan-arriskuen preben­tzi­oaren gaia azter­tze­ko Erakundeak deitutako beste edozein bileretan emandako denbora.           

6.  Beren fun­tzio­ak betea ahal izateko behar dituzten baliabideak eta prestakun­tza eman beharko die Erakundeak Preben­tzi­o Ordezkariei. Prestakun­tzan mandako denbora benetako lan bezala hartuko da. Era berean, eta fun­tzio­ horiei dagokionez, prestakun­tza ikastaroetara, jardunaldietara edo bestelako ekitaldietara joa­te­ko lizen­tzi­a lortu ahal izango dute, horren berri aldez aurretik Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­deari eman eta gero; izen-emate eta matrikula gastuak Erakundearen kontu izango dira.

102. artikulua.  Preben­tzi­o Ordezkarien eskumenak eta ahalmenak.

1.  Preben­tzi­o Ordezkarien eskumenak dira:          

a)  Preben­tzio-jarduera hobe­tze­ko lanean Erakundea lagun­tzea.

b)  Lan-arriskuen preben­tzi­orako araudia presta­tze­rako orduan, langile publikoen arteko elkarlana sor­tze­a eta susta­tzea.    

c)  Lan-arriskuen preben­tzi­oaren alorrean Erakundeak hartu beharreko edozein erabakiren aurretik horren inguruan daukaten iri­tzi­a galde­tze­a Erakundeak.

d)  Lan-arriskuen preben­tzi­orako araudia bete­tzen den edo ez ikusteko, jarraipena eta kontrol lana egitea.

2.  Preben­tzi­o Ordezkarien ahalmena da:

a)  Lan-arriskuen preben­tzi­orako araudia bete­tzen den edo ikusteko Erakundean egiten diren bisitak eta egiaztapenak egiten dituztenean, teknikariei eta ikuska­tza­ileei lagun­tzea. Baliagarriak ikusten dituzten ekarpenak azal diezaiekete teknikariei eta ikuska­tza­ileei.

b)  Bereen fun­tzio­ak egin ahal izateko beharrezkoa duten informazioa eta dokumentazioa lortu ahal izatea, datu horiek erabil­tze­ko dituzten mugekin. Helburu bazter­tza­ileekin eta langile publikoen kalterako ezingo dira inoiz datu horiek erabili. Halaber, norberaren izaerako mediku-informazioa ezin izango du eskuratu.

c)  Erakundeak langile publikoen osasunean kalteren bat izan denaren berri izaten duenean, horren berri eman beharko die Preben­tzi­orako Ordezkariei. Lan ordutegitik kanpo ere gertaerak jazo diren lekuan ager­tze­ko ahalmena izango du, zelan gertatu den ezagu­tze­ko.

d)  Erakundeko lan-arriskuen preben­tzi­orako arduradunarengatik Erakundean babes eta preben­tzi­o jarduerak egiteaz ardura­tzen diren per­tso­nek presta­tzen dituzten informazioak eskura­tzea.

e)  Lan bal­din­tzak nolakoak diren lehen eskutik ezagu­tze­ko, lanlekuetara bisitak egitea, han zain­tze eta kontrol lana egin ahal izateko. Lanlekuko edozein eremutara sartu ahal izango da eta lanaldiaren edozein momentutan langile publikoekin komunikazioa eduki ahal izango du, zerbi­tzu­an eragina izan barik.

f)  Erakundeari langile publikoen segurtasuna eta osasuna hobe­tze­ko preben­tzi­o izaerako neurriak ezar­tze­a eskatu ahal izatea; Erakundeari proposamenak egin ahal izango dizkio eta Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­deari eztabaida­tze­ko proposamenak egin ahal dizkio.

g)  Gaiaren inguruko legedian jaso­tzen diren bal­din­tzak gerta­tzen badira, lan-jarduera eteteko proposamena egin ahal izango diote langile publikoak ordezka­tzen dituen organoari.            

103. artikulua.  Lan ekipamendua eta babes-neurriak. Laneko jan­tzi­ak.

1.  Lan ekipamenduak egin beharreko lanerako aproposak izan daitezen, beharrezkoak diren neurriak jarriko ditu indarrean Erakundeak. Lantalde horiek behar bezala egokituta egon beharko dira, horiek erabil­tze­an, langileen segurtasuna eta osasuna bermatuta egoteko.

2.  Erakundeak beren lana egin ahal izateko aproposak diren norberaren babeserako ekipamenduak eman beharko dizkie langile publikoei. Era berean, horiek erabil­tzen direla bermatu beharko du, batez ere lanak hala eska­tzen duenean, beharrezkoak direnean.

3.  Erakundeak emandako norberaren babeserako ekipamenduak erabil­tze­ra behartuta daude langileak; hori bete­tzen ez bada, dagokion diziplina-espedientea zabalduko zaio.

4.  Udalak langileei beharrezko­tzat jotako jan­tzi­ak emango dizkie. Jan­tzi horiek Udalaren ezkutuak eramango dituzte.           

5.  Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­deak aztertu eta informatu egingo du lan arropei buruz hauek kontratu bidez esleituak izan aurretik. Jan­tzi­ek homologatuta egon beharko dute lan arriskuen preben­tzi­orako arauekin bat etorriz.

104. artikulua.  Osasunaren zain­tza.

1.  Preben­tzi­orako eraginkorra den lanpostuan osasunaren zain­tza eredua ezar­tze­ko helburuarekin kontuan izan beharko da:

a)  Arriskuen Ebaluazioak zehaztutako lan baldin­tzen analisia eta langileen osasun-egoera, lanarekin zerikusia duten osasun-arazoak zein­tzuk diren bila­tze­ko asmoarekin.

b)  Lanpostuarekin lotutako fun­tzio­ekin zerikusia duten arriskuen kontrola, batez ere horiek gauza­tzen ari diren langile publikoen osasunean kalteak eragin di­tza­ketenena.       

c)  Preben­tzio-jardueraren plangin­tza, atal honen a) eta b) puntuetan jaso­tzen denaren arabera.

2.  Aurreko atalean zehaztu denagatik, honako mediku-azterketa hauek egingo dira:

a)  Aldez aurretiko edo sarrerako mediku-azterketa: derrigorrean egin beharko da, eta langileak Erakundean sar­tze­ko baimena eskuratu baino lehen egingo da.

b)  Aldizkako mediku-azterketa: lanpostuari lotutako arriskuen arabera egingo da, Protokolo bereziek agin­tzen dutenaren arabera. Horretarako, langile publikoek bere oniri­tzi­a eman beharko du, izaera orokorreko araudian eragin barik. Horren berri Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­deari eman beharko zaio. Gu­txie­nez, langileak, urtean mediku-azterketa egiteko eskubidea izango du, beti ere bere egoera medikoa kontuan hartuta komenigarri­tzat jo­tzen denean, Enpresako Medikun­tza atalaren aldeko txos­tenarekin.            

3.  Lanpostuari dagozkion fun­tzio­ak bete­tze­ko arriskuak daudela azal­tzen badu mediku-azterketak, lanpostua per­tso­naren baldin­tze­tara egokituko da. Hori posible ez denean, lanpostuaren fun­tzio­ari lotutako osasun-arriskuak txi­ki­tzeko edo ezaba­tze­ko neurriak ezarriko dira.  


4.  Osasunaren zain­tzak langileen intimitatea eta duintasuna zaindu beharko ditu; era berean, bere osasun-egoerarekin lotutako informazioaren konfiden­tzi­altasuna gorde beharko da.

5.  Donostiako Udalak onar­tzen ditu bere langileei aplika­tzen diren protokolo medikuak.

105. artikulua.  Jarduera toxikoen, nekagarrien eta arrisku­tsu­en zehaztapena.

Fun­tzio­narioek beren fun­tzio­ak bal­din­tza toxikoetan edo bal­din­tza bereziki nekagarrietan eta arrisku­tsu­etan egiten badituzte, jarduera toxiko, nekagarri eta arrisku­tsu­en taldean sartuko dira, nahiz eta jarduera horiek gauza­tze­ko langile publikoek dituzten betebeharrak derrigorrean bete behar izan.            

106. artikulua.  Jarduera nekagarriak.

1.  Zaratengatik, bibrazioengatik, kearengatik, gasengatik, usainengatik, behe-lainoengatik, esekitako hau­tse­ngatik edo beste edozein substan­tzi­engatik langileari traba eragiten dioten jarduerak nekagarriak izango dira. Era berean, denboran zehar jarduera horiek egiteagatik gainkarga eragiten duten eta langilearen osotasun psikikoan eta fisikoan eragin kaltegarria izan dezaketen jarduerak ere jarduera nekagarrien mul­tzo­an sartuko dira; hala nola, postura ezegokian egindakoak, pisua sarritan al­txa­tze­a eska­tzen dutenak, behartutako mugimenduak egitea eska­tzen dituztenak.

2.  Txa­ndaka lan egiteak izaera nekagarria duela irizten da, horregatik horrelako lanpostuei esleitutako berariazko osagarria urteko lanaldiaren ordu murrizketarekin konpen­tsa­tuko da lan egutegietan, ondoko por­tze­ntaiekin: %6 goiz/arra­tsa­lde/gaueko txa­nda duten egutegietan eta %3 goiz/arra­tsa­ldeko txa­nda duten egutegietan.              

107. artikulua.  Jarduera toxikoak.

Gizakiaren osasunaren­tzat kaltegarriak diren substan­tzi­ak eror­tze­ko edo ihes egiteko arriskua dagoen jarduerak toxikoen mul­tzo­an sartuko dira.

108. artikulua.  Jarduera arrisku­tsu­ak.

Leherketak, suteak, erradiazioak edota gizakiaren osasunaren­tzat edo ondasunen zain­tza­rako arrisku­tsu­ak diren egoerak eragin di­tza­keten produktuen sorreran, lan­tze­an, zabal­tze­an eta gorde­tze­an eragiten duten jarduerak arrisku­tsu­tzat hartuko dira. Berehalako lesio fisikoa eragin dezaketen jarduerak ere mul­tzo horretan sartuko dira.

109. artikulua.  Segurtasun neurriak ezar­tzea.

Segurtasuna eta Osasuna babesteko neurriak ezarriz, lehen deskribatutako nekagarritasun, toxikotasun edo arrisku bal­din­tzak saihesteko ahalegina egingo da.          

110. artikulua.  Ezadostasunen ebazpena.

Jarduera ba­tzuk nekagarriak, toxikoak edo arrisku­tsu­ak direla adierazteko adostasunik ez badago Erakundearen eta langileen ordezkarien artean, Jarraipeneko Bitariko Ba­tzor­dean aztertuko dira. Horrek gatazka eba­tzi­ko du, eta behar izanez gero, Segurtasun eta Osasun Ba­tzor­deari bere txos­tena bidal­tze­ko eskatuko dio.

111. artikulua.  Katalogazioen berrikuspena.

Jatorriz toxikoak, edo bereziko nekagarriak edo arrisku­tsu­ak katalogatutako jardueren Segurtasun eta Osasun bal­din­tzak alda­tze­an, kon­tze­ptu aldaketa ere egongo da; katalogazio hori ber­tan behera gera daiteke, ezarritako neurriak egokiak suertatuko balira.

112. artikulua.  Amatasuna babestea.

1.  Haurdun edo erditu berri dauden langile publikoen osasunean edo haien umekian eragin ahal duen agenteen, prozeduren edo lan baldin­tzen esposizioaren izaera, gradua eta iraupena neurtu beharko du Arriskuen Ebaluazioak, batez ere arrisku­tsu­a izateko edozein jarduera tartean dagoenean.            


2.  Arriskuen Ebaluazioak aipatutako langileen segurtasunerako edo osasunerako edo haurdunaldian edo edoski­tze­an arriskua eragiteko bal­din­tzak daudela agerian uzten badu, Erakundeak beharrezko neurriak hartuko ditu, langilea egoera horren aurrean ez jar­tze­ko; horretarako, lan bal­din­tzak eta langilearen lanorduak moldatuko ditu.

3.  Lan bal­din­tzak edo lanorduak egoki­tze­a posible ez denean, edo nahiz eta aldatu, dauden baldin­tzek haurdun dauden langilearen osasunean edo umekian eragin kaltegarriak izan ahal badute, eta medikuak hala zehazten badu, langileak bere egoerarekin bateragarria den beste lanpostu edo fun­tzio­ bat bete beharko du.

4.  Fun­tzio­ aldaketen suposamenduetarako indarrean dagoen araudiaren irizpideen eta arauen arabera egingo da lanpostu edo fun­tzio­ aldaketa, eta langilea aurreko lanpostura itzu­ltzeko moduan izan arte iraungo du lanpostu edo fun­tzio­ aldaketak.

5.  Aurreko ataletan aipatutakoa edoski­tze garaian ere indarrean egongo da; lan baldin­tzek emakumearen edo seme-alabaren osasunean eragin kaltegarria izan ahal badute eta langilea aztertu duen Gizarte Seguran­tza­ko mediku batek hala egiazta­tzen badu ezarriko da aurreko ataletan zehaztutakoa.      

113. artikulua.  Bigarren jarduera.

1.  Bigarren jarduera Udaleko langileen egoera administratiboa da, bere helburu nagusiena da langilearen egokitasun psikiko edo fisikoa berma­tze­a jarduneko egoeran dagoen bitartean, zerbi­tzu­an eraginkortasuna aseguratuz.    

2.  Bigarren jarduerara pasatuko dira bere fun­tzio­ak bete­tze­ko beharrezkoak diren gaitasun psikiko edo fisikoen gu­txi­tze hautemangarria duten udal langileak, profesioko oinarrizko di­ren lanak eraginkortasunez egitea oztopa­tzen ez badu ere, bere kategoriako lanak osotasunean bete­tze­ko gaitasuna iraunkorki muga­tzen duena.         

3.  Era berean, denbora par­tzi­aleko bigarren jarduera arau­tzen da.

4.  XI eranskinean jaso­tzen da bigarren jarduerako lanpostu bat har­tze­ko prozedura.

XV. KAPITULUA.  ‑AUKERA BERDINTASUNA. LANEKO JAZARPENAREN ETA GENERO INDARKERIAREN KONTRAKO BABES NEURRIAK

1. ATALA.  Aukera berdintasuna

114. artikulua.  Berdintasun-planak eta berdintasuna susta­tze­ko beste neurri ba­tzuk.

1.  Udalak berdintasun-eskubidea txer­tatuko du beren eskumenak gauza­tze­rakoan, eta horren alde egiten lagunduko diete gainerako Administrazio Publikoei.

2.  Udala behartuta dago lan-eremuan tratu- eta aukera-berdintasuna errespeta­tze­ra, eta horretarako, emakumeen eta gizonen artean ino­lako lan-bazterkeriarik ekiditeko neurriak hartu beharko dituzte. Neurri horiek langileen ordezkariekin negoziatu eta, hala badagokio, hi­tza­rtu beharko dituzte.             

3.  Aurreko atalak aipa­tzen dituen berdintasun-neurrien helburua berdintasun-plan bat egin eta aplika­tze­a izango da.        

4.  Udalak, dagozkion eskumenen esparruan eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun- prin­tzi­pioa aplikatuz, honakoak egin beharko dute:

a)  Ino­lako bazterkeria-motari bide ematen dioten oztopoak ego­tzi, emakumeek eta gizonek lan-eskain­tza publikoan esku hartu eta beren ibilbide profesionala gara­tze­rakoan bal­din­tza berberak izan di­tza­ten.

b)  Bizi­tza per­tso­nala, familia eta lana bateragarri izatea erraztu, lanbide-sustapenaren kaltetan gabe.

c)  Berdintasuneko prestakun­tza sustatu, hala enplegu publikoan sar­tze­ko nola ibilbide profesionalean zehar.

d)  Hauta­tze- eta balorazio-organoetako gizon eta emakumezkoen kopurua orekatua izatearen alde egin.

e)  Sexu-jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren aurkako neurri eraginkorrak ezarri.

f)  Ordainsarian, sexua dela-eta, ino­lako diskriminaziorik ez egoteko neurri eraginkorrak ezarri.

g)  Aldizka, berdintasun-prin­tzi­pioaren eraginkortasuna dagokien jarduketa-eremuetan ebaluatu.

5.  Donostiako Udalak onartu du «Donostiako Udaleko langileen aukera berdintasuna eta diskriminaziorik eza berma­tze­ko ba­tzor­de teknikoaren fun­tzio­namendurako arauak. XII Eranskina.

6.  Udalak, bertako langileen­tzat berdintasun-plan bat jarriko du mar­txan.

2. ATALA.  ‑Laneko jazarpenaren eta genero indarkeriaren kontrako babes neurriak

115. artikulua.  Laneko jazarpen kasutan jarraitu behar den protokoloa. Babes neurriak.

Tokiko Gobernu Ba­tzor­deak 2006-04-07ko Akordioaren bidez (Tokiko Gobernu ba­tzor­dearen 2009-09-11ko akordioaren bidez aldatua) jokabide protokoloa onartu zuen «Laneko jazarpen sexual eta moralaren kontrako preben­tzi­o neurriak eta jokabidea, Donostiako Udalean».               

116. artikulua.  Genero indarkeriatik babesteko neurriak eta eskubideak.

1.  Indarrean dagoen legediarekin eta abenduaren 28ko Genero Indarkeriaren Kontrako Babes Neurriak 1/2004 Lege Organikoarekin bat eginez, Erakunde honek bere langileen artean genero indarkeria egoerarik gerta­tze­a saihesteko bere eskura dauden neurri guztiak ezar­tze­a erraztuko du.        

2.  Genero indarkeria pairatu duten langile publikoek beren babesa gauza­tze­ko eskubidea dute, eta hori berma­tze­ko, honako hauek eskuratu ahal izango dituzte:

a)  Biktima babesteko epailearen aginduak irauten duen bitartean, lanaldia murrizteko aukera izango du, bere ordainsariak propor­tzi­oan txi­kituta. Hori guztia Giza Baliabideen Sailaren irizpideekin bat eginda gauzatu beharko da.               

b)  Ordutegia egokituta edo ezar daitezkeen bestelako neurriekin, lanorduen antolaketa alda daiteke, Giza Baliabideen Sailaren irizpideekin bat eginda.      

c)  Dituen beharrizanen arabera, ordutegi malgua ezar­tzea, Giza Baliabideen Sailaren irizpideekin bat eginda.      

d)  Lanlekuz alda­tzea, horretarako dauden aukerak aztertu eta gero.

e)  Emakumearen aurkako indarkeriaren biktima diren fun­tzio­nario emakumeek, dagokien babesa edo gizarte-lagun­tza integrala benetan jaso dezaten, eszeden­tzi­a eska­tze­ko eskubidea izango dute aldez aurretik gu­txie­neko zerbi­tzu-denbora eman gabe eta horretan egoteko ino­lako eperik ezarri gabe. Lehenengo sei hilabeteetan bete­tzen duten lanpostua gorde­tze­ko eskubidea izango dute, eta epealdi hori mailak igo­tze­ko, hirurtekoetarako eta eskubide pasiboetarako zenbatu ahal izango dira.   

Nolanahi ere, babes judizialeko jarduketen ondorioz biktimaren babes-eskubidea berma­tze­ko epe hori luzatu behar dela ezarriz gero, hiru hilabeteko epealdika luzatu ahal izango da, eta gehienez ere hemezor­tzi, eta aurreko paragrafoarekin bat etorriz, lanpostua gorde­tze­ko aukera izango du eta ondorio berberak izango ditu biktimaren­tzat. Aurreko lehen bi hiletan, fun­tzio­narioak ordainsariak osorik jaso­tze­ko eskubidea izango du, eta, hala badagokio, seme-alaba ardurapean izateagatiko familia-prestazioak jaso­tze­ko eskubidea ere bai.  

f)  Genero-indarkeriaren biktima diren fun­tzio­nario emakumeek, lanaldi osoan nahiz zati batean, lanean huts egiten dutenean, huts horiek justifikatutako­tzat joko dira arretarako gizarte zerbi­tzu­etan edo osasun-zerbi­tzu­etan erabaki­tzen duten denboraz eta baldin­tzez.    

117. artikulua.  Langile publikoengan eragindako genero indarkeria egoerak egiazta­tzea.

1.  Aurretik araututako eskubideak eskura­tze­ko aukera eskain­tzen duten genero indarkeria egoerak biktima babesteko epaileak emandako aginduaren bidez egiaztatu behar dira.       

2.  Salbuespen bezala, egoera hori egiaztatu ahal izango da fiskal­tza­ren txos­tenaren bitartez. Babes neurriak ezarri arte, biktimak genero indarkeria egoerak pairatu dituenaren zan­tzu­ak daudela esan beharko du fiskal­tzak bere txos­tenean.

SEIGARREN TITULUA

SINDIKATUKO KIDE IZATEKO ESKUBIDEA INDARREAN JAR­TZE­KO ERREGIMENA, SINDIKATU-EKIN­TZA, ORDEZKARI­TZA, PARTE-HAR­TZEA, BA­TZA­RRA ETA NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA

XVI. KAPITULUA.  ASKATASUN SINDIKALA

118. artikulua.  Sindikatuko kide izateko eskubidea.

1.  Berari dagozkion interes profesionalak, ekonomikoak eta sozialak babesteko eta susta­tze­ko asmoarekin, sindikatu bateko kide izateko aukera izango du udal langileak.

2.  Administrazio Publikoko agintarienganako, organoenganako eta hierarkienganako erabateko independen­tzi­a gorde ahal izango dute Zentral Sindikalek, eta esku-har­tze­ren bat gertatuz gero, babes legala eska­tze­ko eskubidea izango dute.

119. artikulua.  Babes sindikala.

1.  Diskriminazioa eragiten duen sindikatuen kontrako ekin­tze­tatik edo daukan enpleguaren gu­txi­estea eragiten duten jardueretatik bere langileak babesteko, Erakundeak babes aproposa eskainiko die.

2.  Jarduera hauen kontra egiten dutenetan eragingo du babes horrek:

a)  Langilearen lan baldin­tze­tan eragitea, hark Zentral Sindikal batean izena ez emateko edo sindikatu bateko kide izateari uzteko.

b)  Zentral Sindikal bateko kide izateagatik edo erakunde horretako jardueretan parte-har­tze­agatik, langilea zigor­tze­a edo bere lanpostutik ken­tze­a edo edozein eratara kaltea eragitea.             

c)  Langile publikoaren izaera Zentral Sindikal bateko kide izatearen edo ez izatearen gainetik jar­tzea.     

120. artikulua.  Babes sindikalari ezarri beharreko zuhur­tzia.

Titulu honetan per­tso­nalari onar­tzen zaizkion eskubideak per­tso­nei eta ondasunei zor zaien errespetuarekin jarriko dira indarrean, eta laneko mar­txa onean edo zerbi­tzu­en beharrizanetan ez eragiteko ahalegina egin behar da.

XVII. KAPITULUA.  ‑EKIN­TZA SINDIKALERAKO ESKUBIDEA: HORREN OSAKETA, ERAGIN-EREMUA ETA SUBJEKTUA

LEHENENGO ATALA.  ‑Ekin­tza sindikalaren osaketa eta eragin-eremua

121. artikulua.  Ekin­tza sindikalaren osaketa.

1.  Erakundean ber­tan edo hortik kanpo ekin­tza sindikalean jarduteko eskubidea dute udal langileek, era librean eta sindikatu bateko kide izateko eskubidea era praktikoan garatuta, abuztuaren 2ko Askatasun Sindikalaren 11/1985 Legeak jaso­tzen duena erabat errespetatuta.      

2.  Aurreko paragrafoak esaten duena bete­tze aldera, Udalaren barruan ekin­tza sindikala egiteko eremu material bezala lanlekua ulertuko da; Erakunde horretako egoi­tzak zein bere menpe dagoen bestelako bulego, establezimendu, lokal edo lanleku ekin­tza sindikala egiteko leku dela ulertuko da, nahiz eta fisikoki beste egoi­tza batean egon.

3.  Aurreko paragrafoak esaten duena bete­tze aldera, Erakunde mailan ordezkari­tza handiena duten Zentral Sindikalen Atal Sindikalek osa­tzen dutena izango da ekin­tza sindikala egiteko beharrezko antolakun­tza markoa.          

BIGARREN ATALA.  ‑Atal sindikalak orokorrean

122. artikulua.  Atal Sindikalen sorrera.

1.  Legez onartutako Zentral Sindikaletako per­tso­nal afiliatuak Atal Sindikalak eratu ahal izango ditu.

2.  Atal Sindikalei Akordio honetan onar­tzen zaizkien bermeei, ahalmenei, fun­tzio­ei eta eskudun­tze­i buruz Kapitulu honetako lehenengo atalean jaso­tzen denaz gainera, kide diren Zentral Sindikalek Administrazio Lokaleko Sektorean egindako hauteskunde sindikaletan haute­tsi­ak ordezka­tzen dituzten organoetan gu­txie­nez %10eko parte-har­tze­a lortu dutela era zeha­tze­an eta zalan­tza­rik gabekoan egiaztatu beharko dute Atal Sindikalek dagokion Erakundearen aurrean. Erakun. zerbi­tzu­ra dagoen       Atal sind. afiliatutakoen
lang. kopurua                                                   gu­txie­neko %

6 baino gu­txi­ago                                %75

6tik 30era                                           %50

31etik 100era                                    %20

101 baino gehiago                            %15

123. artikulua.  Atal Sindikalen bermeak, ahalmenak, fun­tzio­ak eta eskumenak.

Aurreko atalak aipa­tzen dituen atal sindikalek honako ahalmenak, bermeak, fun­tzio­ak eta eskumenak izango dituzte:           

a)  Kide diren Zentral Sindikalaren eta bertako kideen interesak ordezka­tze­a eta defenda­tzea.

b)  Ordezkari sindikalen bitartez, bere afiliatu guztien gizar­te eta lan arazoetarako ordezkari­tza legala eduki­tze­a eta praktikan jar­tzea, baina beste eredu legal ba­tzuk ere jarduera berak egin di­tza­kete.             

c)  Atal Sindikalei horrelako ordezkari­tza emateak honelako ahalmenak eskain­tzen dizkie: gizarte eta lan gaien inguruan edozelako esku-har­tze­ak, eskaerak, aldarrikapenak edo erreklamazioak; Ida­tziz zein ahoz egindakoa adierazpenen bidez egin di­tza­kete, eta edozein afiliaturen izenean eta hura ordezkatuz, nahiz eta langile bakoi­tzak bere kabuz hori egiteko eskubidea izan.

d)  Erakundeko per­tso­nalaren gaiei buruzko legeak ezar­tzen duen informazio osoa jaso­tze­ko eskubidea dute, legeak jaso­tzen dituen bideetatik.

e)  Erakundeari zerbi­tzu­a eskain­tzen dion per­tso­nalaren gizarte eta lan gaietarako aldarrikapenak jaso­tzea, eta bertako agintariei, eskumena duten organoei eta haute­tsi­ak ordezka­tze­ko organoei horiek aurkeztea, hi­tzar­men honek jaso­tzen dituen bideak erabilita.

f)  Erakunde honetako per­tso­nalari eragiten dioten gaiak bere ekimenetik azter­tze­a eta hori buruzko informazioa jaso­tzea; horretarako, Legeak ezar­tzen dituen baldin­tze­tan gai horiei buruzko dokumentazioa kon­tsu­lta­tzeko eta kopiak egiteko ez dute ordaindu beharko Ataletako Ba­tzor­deek eta Ordezkari Sindikalek.

g)  Izaera sindikala edo lan arloko interesa duten informazioa, pren­tsa artikuluak, propaganda eta argitalpenak lanorduetan eta lanlekuan presta­tzea, erakustea eta zabal­tzea.

h)  Horretarako, Erakundeak iragarki-oholak jarriko ditu Atal Sindikalek bakarrik erabili ahal izateko. Aurretik deskribatutako dokumentazioa jarri ahal izango da iragarki-ohol horietan; Erakunde barruko egoi­tza guztietan egon beharko dute, leku aproposetan eta agerian. Iragarki-oholen kopurua, tamaina eta banaketa zentroaren tamainaren eta egituraren araberakoak izango dira, ahalik eta publizitate eta iresgarritasun handiena ziurta­tze aldera. 


i)  Era berean, Erakundeko agintariak edo eskumena daukan organoak Atal Sindikalak eska­tzen duena eman beharko dio: aipatutako argitalpenak egin ahal izateko laneko materialak eta baliabideak erabili ahal izatea, beti ere, era arrazional eta moderatuan erabil­tzen badira eta zerbi­tzu­en material baliabideetan eragiten ez bada.              

j)  Erakundeak utzi­tako lokalak ekin­tza sindikalerako erabili ahal izatea. Lokal horren ezaugarriek eta ekipamenduak gaitasun, hornikun­tza, material eta kokapen beharrizanak ase beharko ditu. Material baliabideek horretarako aukera eskain­tzen dutenean, lokala era esklusiboan eta eskluientean erabili ahal izango da. Atal Sindikalak 125.2 artikuluan (Atal Sindikalen Sorrera) jaso­tzen den eskalako mugak gaindi­tzen baditu egin ahal izango du lokala erabil­tze­ko eskaera. Dena dela, Erakundeak 500 langile publiko baino gehiago baditu, %20ko ordezkari­tza lor­tzen ez duten atal sindikalek ere egin ahal izango dute lokala erabil­tze­ko eskaera.

k)  Lanaldiaren barruan edo hortik kanpo afiliatuen, per­tso­nalaren zati baten edo Erakundearen ba­tza­rrak eta asanbladak dei­tze­a eta egitea, Erakundearen egoi­tze­tan zein hortik kanpo. Hi­tzar­men honetan ba­tza­rrak egiteko eskubidea praktikan jar­tze­az jaso­tzen duena beteaz egin beharko da.  

l)  Bere eskumenen barruan dauden jardueretan aholkulariak erabili ahal izatea.

m)  Per­tso­nala, Lan segurtasuna eta osasuna, Laneko higienea eta gizarteko lagun­tza, segurtasuna eta preben­tzi­oa alorretako gaiak Erakundeko ebazpen organoetan proposa­tze­a eta negozia­tzea, per­tso­naleko arduradunaren bitartez.               


n)  Administrazioaren borondatearen prestakun­tza prozesua presta­tze­ko fasean parte-har­tze­a eta esku-har­tzea; horren helburua izango da m) letran aipa­tzen diren gaien inguruko ebazpenak ematea, titulu honetako XX. kapituluak (Parte-Har­tze­ko Eskubidea) jaso­tzen duenaren arabera.

o)  Bere jarduera-eremuko gaien inguruan daukan iri­tzi­a era librean azal­tzea.

p)  Beren afiliatuei zabaldutako diziplina prozeduren aurrera jarraituz gero, lagun­tza eta defen­tsa eskain­tze­a eta audi­en­tzi­a lor­tzea, langile bakoi­tzak bere kabuz gauza bera egiteko daukan eskubidean eragin barik.

HIRUGARREN ATALA.  Atal sindikaletako afiliatuak

124. artikulua.  Atal Sindikaletako afiliatuak.

Atal Sindikaletako afiliatuak izango dira Erakundearen zerbi­tzu­ra dauden eta Zentral Sindikalean izena emanda dauden eta ordainketak eginak dituztenak, eta, halaber, sindikatuko norberaren txa­rtela daukatenak.        

125. artikulua.  Afiliatuen eskubideak.

Udalean egiaztatuz gero dauden Atal Sindikaletako afiliatuek honako eskubide hauek izango dituzte:

a)  Bere afiliazio sindikalarengatik lanean jasan di­tza­keen gehiegizko eta minezko jarreretatik zein jarrera bazter­tza­i-leetatik babestu behar ditu Erakundeak.

b)  Hi­tzar­men honen barruan jaso­tzen diren fun­tzio­ sindikalak praktikan jar­tze­ko, bere Erakunde Sindikalarekin lotu duen akordioaren arabera liberatua gera­tzea.

c)  Izaera sindikaleko lagun­tza, defen­tsa eta audien­tzi­a jaso­tze­a dagokion Erakundearen aurrean eta diziplina erregimenak jaso­tzen duen fase guztietan, eta hori interesdunak daukan defen­tsa eta audien­tzi­a eskubidean eragin barik.         

d)  Bere Zentral Sindikalak emandako aginduari jarraituz, edozein ordezkari­tza edo agindu sindikal egitea dagokion Erakundean, lanlekuan zein hortik kanpo, eta hori Hi­tzar­men honetan jaso­tzen diren terminoetan egitea.

e)  Afiliatuek bost laneguneko lizen­tzi­a izango dute lanorduetan prestakun­tza sindikaleko ikastaroetara eta bere Zentral Sindikaleko kongresuetara edo an­tze­ko jardunaldietara joan ahal izateko; Erakundeari horren berri eman beharko dio, gu­txie­nez 48 ordu lehenago. 125.2 artikuluan jaso­tzen diren Atal Sindikaletako afiliatuek izango dute lizen­tzi­a eskubide hori.   

f)  Akordio honek jaso­tzen duenaren arabera, lanorduetan zein lanorduetatik kanpo eta lanlekuan zein hortik kanpo bil­tze­ko aukera izango dute.

LAUGARREN ATALA.  Atal sindikaletako ba­tzor­deak

126. artikulua.  Atal Sindikalaren Ba­tzor­dea.

Akordio honen 125.2 artikuluak jaso­tzen duena bete­tzen duten atal sindikaletako afiliatuen zuzendari­tza, ordezkari­tza, negoziazio, mobilizazio eta defen­tsa egiten duen organo kolegiatua Atal Sindikaleko Ba­tzor­dea izango da; horren osaketa, kide kopurua, antolaketa eta fun­tzio­namendua Zentral Sindikalaren ardura izango da.           

127. artikulua.  Atal Sindikalaren sorrera edo osaketa aldaketa.

Erakundearen aurrean Atal Sindikala kreditatuta daukan Zentral Sindikalak Erakundeari jakinarazi beharko dio Atal Ba­tzor­deak nola sortu den eta zein den horren osaketa. Bi kon­tze­ptu horietan aldaketaren bat gerta­tzen denean, horren berri eman beharko dio Erakundeari.

128. artikulua.  Atal Sindikaleko Ba­tzor­dearen ahalmenak, bermeak, fun­tzio­ak eta eskumenak.

Atal Sindikaleko Ba­tzor­deari dagokio dagozkion ahalmenak, bermeak, fun­tzio­ak eta eskumenak era kolegiatuan praktikan jar­tzea; horretarako, bere kideen gehiengoak hartuta erabakien ondorioz administrazio- zein zuzenbide-jarduerak abia­tze­ko ahalmena eta erabateko gaitasun juridikoa izango du.            

129. artikulua.  Atal Sindikaleko Ba­tzor­deko kideen bermeak eta ahalmenak.

Atal Sindikaleko Ba­tzor­deko kideek, bertako afiliatuen ordezkari legal bezala, berme eta ahalmen hauek izango dituzte.         

a)  Beren jarduera sindikalarengatik, beren lanean ezin izan­go dute diziplina zigorrik jaso eta ezin izango dituzte baztertu, ezingo zaie sustapen ekonomikoa edo profesionala ezarri eta beste lanpostu edo lanleku batera behartuta ezingo dituzte eraman; hautatuak izan diren denboran eta hori amaitu eta bi urtera arte iraungo du horrek.

b)  Bere lanorduetan lan sindikalak egiteko ordu kopuru jakin bat izango dute, beren ordainsarietan ino­lako eraginik izan barik. Haute­tsi ordezkari bezala ordezkari­tza organoetan izateagatik izan di­tza­keen eskubideetan ez du eraginik izango aurreko horrek, eskala honi jarraituta:               

Erakundeari zerbitzua eskaintzen dioten langileak /

Nº de empleado/as al servicio de la Institución

Segurtasun eta Osasun Batzordean ordu sindikalak izateko eskubidea duten kideak /

Nº de miembros del Comité de la S.S
con derecho a horas sindicales

Ordu sindikalak izateko eskubidea duten
kideeek daukaten ordu kopurua /

Nº de horas sindicales por cada
miembro con derecho a ellas

6 baino gutxiago /Menos de 6

1

5

6tik 30era /De 6 a 30

2

5

31tik 100era /De 31 a 100

3

10

101etik 250era /De 101 a 250

4

15

251tik gora/De 251 en adelante

5

20

 

c)  Haute­tsi­ak ordezka­tze­ko organoetara aho­tsa­rekin joan ahal izatea, azken horiek horretarako oniri­tzi­a eman eta gero; hori ordu sindikalen barruan sar­tzea.

d)  Bere lanean zati batean edo era osoan ordezko bat izatea, bere Atal Sindikaleko beste kide ba­tzu­en ordu sindikalak pila­tze­agatik kopurua gaindi­tzen duenean, baina hori bere ordainsarietan eragin barik egitea. Erakundeko arduradun nagusiari horren notifikazioa ematea nahikoa izango da.

e)  Bere jarduerarekin zerikusia duten gaiei buruzko norberaren iri­tzi­a edo sindikatuarena askatasunarekin eman ahal izatea.

f)  Diziplina espediente bat zabal­tzen denean, Erakusle edo Idazkari izenda­tzen badute, horri uko egiteko eskubidea izango du.

BOSGARREN ATALA.  Ordezkari sindikalak

130. artikulua.  Ordezkari sindikalak izenda­tzea.

Kreditatutako atal sindikaletan, 125.2 artikuluak jaso­tzen duenarekin bat eginez, Zentral Sindikalak Ordezkari Sindikal bat edo hainbat izendatu ahal izango ditu.

131. artikulua.  Ordezkari sindikalen fun­tzio­ak eta eskubideak.

Kreditatutako Atal Sindikaletako Ordezkari Sindikalek 125.2 artikuluak jaso­tzen duenarekin bat eginez, fun­tzio­ eta eskubide hauek izango dituzte, Erakundeko haute­tsi­en ordezkari­tza­rako organoetako kide izateagatik izan di­tza­ketenen gainera:

a)  Erakundeko haute­tsi­en ordezkari­tza­rako organoen eskura Erakundeak jar­tzen duen informazio eta dokumentazio bera eskuratu ahal izatea; legeak hala agin­tzen duen alorretako informazioa isiltasun profesionala gorde beharko du.     

b)  Per­tso­na ordezka­tze­ko organoen ba­tza­rretara eta Erakundeak laneko segurtasuna eta osasunari buruz dituen barne-organoen ba­tza­rretara joan ahal izatea, aho­tsa­rekin bai, baina boto eskubiderik gabe.

c)  Langileei eta bere afiliatuei eragingo dien neurriak indarrean jarri aurretik, Erakundeak haien iri­tzi­a en­tzu­teko eskubideak, batez ere bere afiliatuei buruzko kalera­tze­ak eta zigor ezar­tze­ak azter­tzen direnean.              

d)  Atal Sindikalari dagozkion eskumenak indarrean jar­tzea.

e)  Bere Atal Sindikalak iragarki-oholetan jar­tzen duena bere sinadurarekin egiazta­tzea.

f)  Atal Sindikalaren Ba­tzor­dea eta bere afiliatuak bileretara dei­tzea.

g)  Bere jarduna bete ahal izateko eta bere Atal Sindikalaren izenean eta hura ordezkatuz, jarduera judizialak edo administrazioko jarduerak abia­tzea.

h)  Atal Sindikalak 100 afiliatu edo gehiago har­tzen baditu, hilabetean 20 ordu sindikal erabil­tze­ko aukera izango du, bere ordainsarietan eragin gabe; Beste 100 afiliatu bakoi­tze­ko, beste 20 ordu sindikal izateko eskubidea izango du. Hori guztia Atal Sindikaleko Ba­tzor­deko kide izateagatik edo haute­tsi­en ordezkari­tza organoko kide izateagatik izan di­tza­keen orduetan eragin barik.  

132. artikulua.  Ordu sindikalak pila­tze­agatiko liberazioa.      

1.  Zentral sindikaleko kide bat libera­tze­ko, beharrezkoa izango da 1.350 ordu pila­tzea.

2.  Liberazio eskubidea indarrean jar­tze­ko, eskaera egiten duen per­tso­nak hori jakinarazteko komunikazioa aurkeztu beharko du Udalean, eta horrekin batera hau aurkeztu beharko du:

a)  Bere Sindikaleko Per­tso­nal Ba­tzor­deko kideek, Langileen Ba­tzor­deko kideek, Per­tso­nal Ordezkariek eta Atal Sindikaleko Ba­tzor­deko kideek adieraztea beren ordu sindikalak per­tso­na horri utzi nahi dizkiotela bere borondatez.               

b)  Beren ordu sindikalak laga nahi dituzten Per­tso­nal Ba­tzor­deko kideak, Langileen Ba­tzor­deko kideak, Per­tso­nal Ordezkariak eta Atal Sindikaleko Ba­tzor­deko kideak ordezka­tzen dituen Erakunde Sindikalaren ziurtagiria. Ziurtagiri horretan jasoko da kide horiek organo horietako kideak direla eta oraindik erabili gabe dauden ordu sindikalen kreditua zein den eta nori laga­tzen dioten.       

3.  Ordu sindikalak erabili ahal izateko, hierarkian goian daukan arduradunari horren berri eman beharko zaio, zerbi­tzu publikoan eta horren antolaketan ahalik eta eragin txi­kiena izateko beharrezkoa den aldez aurretiko denbora nahikoarekin.

Lehen aipatutako sistemaren bitartez bere lanpostuan erabat ordezkatua gera­tzen den langile publikoak zerbi­tzu aktiboa administrazio egoeran jarraituko du, bere eskubide ekonomikoetan, profesionaletan eta gizartekoetan ino­lako eraginik izan barik.

XVIII. KAPITULUA.  ‑ORDEZKARI­TZA KOLEKTIBORAKO ESKUBIDEA

LEHENENGO ATALA.  Ordezkari­tza maila eta organoak

133. artikulua.  Ordezkari­tza kolektiboa praktikan jar­tzea.

Erakundeko fun­tzio­narioen ordezkari­tza kolektiboa hautatutako ordezkari­tza organoen, Per­tso­nal Ba­tzor­dearen edo per­tso­nal ordezkarien bitartez egingo da.

Erakundeko lan kontratudunen ordezkari­tza kolektiboa hautatutako ordezkari­tza organoen, Enpresa Ba­tzor­dearen edo per­tso­nal ordezkarien bitartez egingo da.

BIGARREN ATALA.  ‑Bermeak, ahalmenak, gaitasunak eta eskumenak

134. artikulua.  Ordezkari­tza organoetako kideen bermeak eta ahalmenak.

Aukeratutako ordezkari­tza organoetako kideek, Per­tso­na­laren Ordezkari zein Per­tso­nal Ba­tzor­deko, Enpresa Ba­tzor­deko kideak izan, honako berme eta ahalmen hauek izango dituzte:      

a)  Organoan audien­tzi­arako eskubidea izatea, bertako kide baten kontrako diziplina prozedura batek aurrera jarrai­tzen badu, prozedura horren barruan dagoenak daukan eskubidean eragin barik.

b)  Bere ordezkari­tza eremuari dagozkion gaiei buruzko bere iri­tzi­a edo taldearena askatasunarekin eman ahal izatea; interes profesionala, lanerakoa edo gizarterakoa duten informazioak presta­tze­ko, argitara­tze­ko eta zabal­tze­ko aukera izango du.

c)  Horretarako, Erakundeak iragarki-oholak jarriko ditu Atal Sindikalek bakarrik erabili ahal izateko. Aurretik deskribatutako dokumentazioa jarri ahal izango da iragarki-ohol horietan; Erakunde barruko egoi­tza guztietan egon beharko dute, leku aproposetan eta agerian. Iragarki-oholen kopurua, tamaina eta banaketa zentroaren tamainaren eta egituraren araberakoak izango dira, ahalik eta publizitate eta iresgarritasun handiena ziurta­tze aldera.

d)  Beren jarduera sindikalarengatik, beren lanean ezin izango dute diziplina zigorrik jaso eta ezin izango dituzte baztertu, ezingo zaie sustapen ekonomikoa edo profesionala ezarri eta beste lanpostu edo lanleku batera behartuta ezingo dituzte eraman; hautatuak izan diren denboran eta hori amaitu eta bi urtera arte iraungo du horrek.

e)  Zigor oso larrien berri izan beharko dute.

f)  Absentismo-indizeari buruzko estatistikak eta horren arrazoiak, zerbi­tzu­a egiten ari zirela izandako istripuak eta lan-gaixotasunak edo horien ondorioak, istripu-indizeak, lan baldin­tzen inguruko aldikako azterketen edo azterketa berezien emai­tzak eta erabil­tzen diren preben­tzi­o neurriak ezagu­tzea.             

g)  Zerbi­tzu Publikoak hobe­tze­ra bideratutako neurrien ezarpenean lagun­tzea.

h)  Bere eskumenekoak diren gai guztien berri ematea ordezka­tzen dituen per­tso­nei.

i)  Gai hauen inguruko gauzen berri izatea eta horren inguruan duten iri­tzi­a en­tzu­tea:

1.  Lanaldia eta lan ordutegia ezar­tzea. 

2.  Baimenen, oporraldien eta lizen­tzi­en erregimenak.

3.  Produktibitate-osagarriagatik fun­tzio­nario bakoi­tzak jaso­tzen duen kopurua.

j)  Ordezkari­tza fun­tzio­ak bete ahal izateko, hilabetean ordu kopuru jakin bat izatea, bere ordainsarietan eragin barik; ordu kopurua eskala honen arabera kalkulatuko da:            

100 lanpostura arte: 30 ordu hilean.

101etik 250 lanpostura arte: 35 ordu hilean.

251 lanpostutik gora: 40 ordu hilean.

k)  Era berean, Presidente edo Idazkari lana har­tzen duen haute­tsi­en ordezkari­tza organoko kideak hilabetean beste ordu ba­tzuk edukiko ditu, bere kargua bete ahal izateko; ordu horiek eskala hau beteta zehaztuko dira:

100 lanpostura arteko erakundeak: 5 ordu.

101 eta 250 lanpostu arteko erakundeak: 7 ordu.

251 eta 500 lanpostu arteko erakundeak: 9 ordu.

501 eta 750 lanpostu arteko erakundeak: 12 ordu.

751 lanpostu baino gehiagokoak: 15 ordu.

l)  Aipatutako bi ordu asignazio motak zenba­tze­rako orduan, Erakundeko Informazio Ba­tzor­deetara, horrek sustatutako ba­tza­rretara eta Erakundeko negoziazio kolektiboetara joaten emandako denbora ez da kontuan hartuko.    

m)  Bere jarduerarako erakundeak utzi­tako lokala erabili ahal izatea; lokalaren ezaugarriek eta ekipamenduak gaitasunean, material baliabideetan eta kokapenean izan di­tza­keen beharrizanak ase beharko dituzte.

135. artikulua.  Gaitasuna.

Haute­tsi­en ordezkari­tza organoek bere eskumenekoak diren eta bere kideen gehiengoak onartutako jarduera judizialak edo administrazio jarduerak abia­tze­ko gaitasuna izango dute.

136. artikulua.  Eskudun­tzak.

Haute­tsi­en ordezkari­tza organoek eskudun­tza hauek izango dituzte:

a)  Legez ezarritako informaziorik osatuena jaso­tze­a legez ezarritako bideetatik, erakundeko langileei dagokien gai guztietan.

b)  Erakundeko langileei dagozkien gai guztiak iker­tze­a eta horiei buruz informa­tzea, norberaren ekimenez. Horretarako, gaiari buruzko dokumentazioa eskura­tze­ko, kon­tsu­lta­tzeko eta doan erreproduzi­tze­ko aukera izango dute Atal Sindikaleko Ba­tzor­deek zein Ordezkari Sindikalek, Legearekin bat etorrita.  

c)  Erakundeko eskudun organo ebazleei, langileen arduradunaren bitartez, langile eta laneko segurtasun-, osasun- eta higiene-egoerei buruz jazo­tzen diren arazoak azaldu eta negozia­tzea, lanaren garapenari buruz, eta lagun­tza, segurtasun eta gizarte aurreikuspenari buruz, betiere erakundearen eskumenekoa denean.

d)  Administrazioaren borondatearen prestakun­tza prozesua presta­tze­ko fasean parte-har­tze­a eta esku- har­tzea; horren helburua izango da m) letran aipa­tzen diren gaien inguruko ebazpenak ematea, titulu honetako XIX. kapituluak (Parte-Har­tze­ko Eskubidea) jaso­tzen duenaren arabera.

XX. KAPITULUA.  PARTE-HAR­TZE ESKUBIDEA

137. artikulua.  Parte-har­tze eskubidea.

Udal langileek administrazioaren borondatezko prestakun­tza-prozesuetan parte-parte har­tze­ko eskubidea izango dute Atal Sindikalen edota haute­tsi­en ordezkarien bitartez. Prestakun­tza prozesu horren helburua izango da per­tso­nal, lana gauza­tzen den momentuko segurtasun eta higienean eta lagun­tza erregimenean eta segurtasunean eta gizarte aurreikuspenean ebazpenak egitea, Erakundeko eskudun­tzak direnean.              

138. artikulua.  Elkarrizketa.

Aurreko artikuluan jasotakoa bete­tze aldera, per­tso­nala­rekin elkarrizketak izango dituen solaskidea izendatuko du Erakundeak.

139. artikulua.  Ordezkari­tza.

Fun­tzio­narioen ordezkari­tza haute­tsi­en ordezkari­tza organoengan edo Erakundean ordezkari­tza daukaten Atal Sindikalengan egongo da, Akordio honek jaso­tzen duenaren arabera.     

140. artikulua.  Ba­tza­rrak.

Erakundeko ordezkariek haute­tsi­en ordezkari­tza­ko organoekin edota Atal Sindikalekin egingo dituzten ba­tza­rrak gu­txie­nez bi aldeek adosten duten aldizkakotasunarekin egingo dira.          

141. artikulua.  Gai-zerrenda.

1.  Haute­tsi­en ordezkari­tza organoek edota Atal Sindikalek aurreko artikuluan aipatutako ba­tza­rren gai-zerrenda presta­tze­ko lanean parte-har­tze­ko eskubidea izango dute, eta nahi beste gai sartu ahal izango dituzte ber­tan.

2.  Era berean, hurrengo ba­tza­rreko gai-zerrenda zein izango den era formalean jakinarazi beharko zaie, gu­txie­nez 48 ordu lehenago. Aztertuko diren gaien inguruko dokumentazio guztia beraien esku jarri beharko da, ezagutu eta azter di­tza­ten.

3. atal Sindikalek edota haute­tsi­en ordezkari­tza organoek albo batera utz di­tza­kete, beraien ustez azterketa sakonagoa edo informazio txos­ten zeha­tza­goa izatea merezi duten gaiak, ebazpena emateko datuak eta aurrekariak falta direla irizten diotenean.               

4.  Eskubide hori gehienez ere 15 eguneko epea izango du, parte-har­tze­a informazio ba­tzor­dean izaten den kasuetan izan ezik.

XXI. KAPITULUA.  BA­TZA­RTZEKO ESKUBIDEA

142. artikulua.  Lanorduetan ba­tza­rtzeko eskubidea.

1.  Udal langileek ba­tza­rtzeko eskubidea erabili ahal izango dute kapitulu honetan zehazten diren betekizunekin eta baldin­tze­kin.

2.  Erakundeko per­tso­nalak bere lanaldiaren barruan ba­tza­rtzeko eskubidea izango du bere ordainsarietan eraginik izan barik; gehienez ere, urtean hamabi ordu erabili ahal izango ditu horretarako.

3.  Atal Sindikaleko kide diren langileak beren lanaldiaren barruan ba­tze­ko aukera izango dute, jarraian datorren taulan jasotakoarekin bat eginez:            

Erakundeko                                                                   Urteko
langile kopurua                                                            orduak

30 arte                                                      5

31etik 100era                                          8

101etik 250era                                      11

250 baino gehiago                                14

143. artikulua.  Ba­tza­rraren deialdiaren legitimitatea.

1.  Atal Sindikal batera afiliatutakoen ba­tza­rretara dei­tze­ko legitimitatea izango dute Ordezkari Sindikalek.           

2.  Erakundeko per­tso­nalaren ba­tza­rretara dei­tze­ko legitimitatea izango dute:

a)  Erakunde Sindikalek, zuzenean edo beren Ordezkari Sindikalen bitartez.

b)  Aukeratutako ordezkari­tza organoak.

c)  Nahi beste langile publikok, beren kopurua kaltetutako kolektiboaren %40a baino txi­kiagoa ez bada.

144. artikulua.  Lanaldiaren barruan egindako ba­tza­rrak.

1.  Hauek dira Atal Sindikaleko afiliatuen edo per­tso­na­laren ba­tza­rrak egin ahal izateko bete behar diren bal­din­tzak:          

a)  Eskaera ba­tza­rra egin baino 48 ordu lehenago egin beharko da gu­txie­nez, salbuespenezko kasuak ez badira.

b)  Ba­tza­rra egingo den lekua eta ordua zehaztu.

c)  Ba­tza­rra dei­tzen duten per­tso­nek horretarako legitimitatea dutela egiazta­tzen duten datuak igor­tzea.

d)  Gai-zerrenda.

e)  Eskaera erregistratu eta 24 orduko epean Erakundeko Presidenteak ez badu ida­tziz eragozpenik ager­tzen, ba­tza­rra beste bal­din­tza­rik bete barik egin ahal izango da.         

2.  Ba­tza­rrek izaera orokorra izan dezakete, edo bestela zerbi­tzu, bulego edo lanleku bakoi­tze­ko egin daitezke.

145. artikulua.  Lanalditik kanpoko ba­tza­rrak.

Lanalditik kanpo ba­tza­rrak egiteko mugarik ez da egongo; ez bada instalazioen eta bulegoen segurtasunaren muga edo ba­tza­rra egiteko lekuak zabalik egotea edo zabal­tze­ak zailtasun handirik ez eragitea.        

XXI. KAPITULUA.  NEGOZIAZIO KOLEKTIBORAKO ESKUBIDEA

146. artikulua.  Lan bal­din­tzak zehazterakoan parte-har­tzea.

Lan bal­din­tzak zehazterako orduan, fun­tzio­narioek parte-har­tze­ko eskubidea izango dute, indarrean dagoen legedia eta Hi­tzar­men honek jaso­tzen dutenaren arabera.

147. artikulua.  Akordioak.

1.  Erabakiak har­tze­rakoan gaur egungo deliberazio prozedura mantenduko da eta erabakiak gehiengoaren bidez hartuko dira.

2.  Hartutako akordioak ezin izango dira aldatu alde bateko erabakiarekin eta aldaketak egiteko ordezkari sindikalen gehiengoa beharko da.

ZAZPIGARREN TITULUA

ERAKUNDEKO FUN­TZIO­NARIOEN HIZKUN­TZA ESKUBIDEAK PRAKTIKAN JAR­TZEA

148. artikulua.  Gai orokorrak.

1.  Euskal Administrazio Publikoetako hizkun­tza ofizialen erabilera bermatuko du Erakundeak, kanpora begirako zein barrura begirako harremanetan.

2.  Horretarako, Erakundeko langileek Euskararen ezagu­tza eta erabilera susta­tze­ko konpromisoa har­tzen du Erakundeak, lanpostu bakoi­tza­ri ezar­tzen zaion hizkuntz eskakizunaren arabera.

3.  Udaleko langileei zuzendutako agindu, jarraibide eta beste ida­tzi guztiak elebidunak izango dira, langileei aukera emanez euskara erabil­tze­ko bere lana bete­tze­rakoan.               

4.  Donostiako Udalean Euskararen Ba­tzor­de Teknikoa osatu da.

149. artikulua.  Euskararen erabilera Plana.

Arauaren araberaz.

150. artikulua.  Euskarazko ikastaroak.

Formakun­tza plana.

151. artikulua.  Arau Osagarria.

Titulu honetan jaso­tzen ez denaren kasuetan, hizkun­tza normalizaziorako indarrean dagoen araudiak eta Herri Arduralari­tza­ren Euskal Erakundeak gai horri buruz ezarritako irizpideak beteko dira.

ZOR­TZI­GARREN TITULUA

LAN EGONKORTASUNA ETA ENPLEGUAREN KALITATEA

XXII. KAPITULUA.  LAN EGONKORTASUNA

152. artikulua.  Behin-behinekotasunerako muga.

1.  Kudeaketaren eta hiritarrei eskaini beharreko zerbi­tzu­aren arretaren eraginkortasuna eta kalitatea berma­tze­ko, Erakundeak bitarteko per­tso­nala salbuespen egoeratan bakarrik eta ahalik eta denbora gu­txi­enean izango du, eta beti ere, indarrean dagoen legedia beteta.

2.  Plantilan dagoen bitarteko fun­tzio­narioen kopuruak ez du plantila osoko egiturazko lanpostuen %5 gaindituko zen­tzu homogeneoan; horretarako, gehienezko por­tzen­taje hori bete ahal izateko, Akordio hau sinatu eta hiru urteko epean Lan Eskain­tza Publikorako deialdia egiteko konpromisoa har­tzen da.      


3.  Enplegu publikoan dagoen behin-behinekotasunaren berri emango du urtero Erakundeak; bere ezaugarriak, eremu jakinetan zenbatekoa den, eboluzioa eta berau zuzen­tze­ko hartuko diren neurriak zein­tzuk diren jakinaraziko du.

153. artikulua.  Lan eskain­tza publikoa.

1.  Lan eskain­tza publikoak aurrekontu partida daukaten giza baliabideen beharrizanak jasoko ditu; dagoen per­tso­nalak estali ezin dituzten beharrak ase­tze­ra bideratuko dira.   


2.  Aurrekontu jardunaren barruan zerbi­tzu­ak fun­tzio­na­tze­ko beharrezkoak diren eta aurrekontu partida duten lanpostuak jasoko ditu eskain­tzak.           

3.  Erakundeak urtero egingo du lan eskain­tza publikoa eta urtebeteko epean horren tramitazioa bete beharko du.               

4.  Ordezkapenetarako egingo diren behin-behineko izendapenak bitarteko fun­tzio­narioak hauta­tze­ko deialdi publikoaren bitartez edo lan-pol­tsen bitartez egingo dira; berdintasun, meritu eta gaitasun irizpideak bermatuta egon beharko dira eta deialdiak behar besteko publizitatea izan beharko du.

5.  Lan eskain­tza publikoaren deialdien oinarriak langileen ordezkariekin negoziatuko dira.

6.  Udalak urtero negoziatuko du Lan Eskain­tza Publikoa, horretarako mahai bat sortuz eta aurrez hartutako konpromisoak betez.

XXIII. KAPITULUA.  ‑ZERBI­TZU PUBLIKOAK MANTEN­TZE­A ETA HOBE­TZEA

154. artikulua.  Zerbi­tzu Publikoak manten­tze­a eta hobe­tzea.

1.  Erakundeka egiturazko jarduera iraunkor berriak ez azpikontrata­tze­ko konpromisoa har­tzen du, zerbi­tzu langun­tza­ileak direnetik ezberdinduz. Era berean, Erakundeak konpromisoa har­tzen du langileak ez dituela aldi baterako lan enpresekin kontratatuko.

2.  Erakundeak egindako kontratu publikoen administrazio-klausulen pleguetan azpikontratatutako enpresek Lan-Arriskuen Preben­tzi­orako Legea beteko dutenaren bermea jasoko da.

3.  Era berean, Udalak honako ondorio hauek abiatuko ditu:

a)  Oro har:

1.  Egiturazko jarduera iraunkor berriak ez azpikontrata­tzea.

2.  Enpresa kontratista azpikontratuen por­tzen­tajeak kontrola­tzea, batez ere, azpikontratatuei dagokionez.

3.  Arautegia bete­tzen dela zain­tzea. Azpikontratu guztiak gainbegiratuko dira legedia bete­tzen dela zain­tze­ko.     

4.  Kontratatutako eta azpikontratatutako enpresetako langileen eskubide kolektiboak eta sektoreko lan hi­tzar­menetako ordainsariak bete­tzen direla berma­tzea.

5.  Kontratu publikoen pleguetako administrazio-klausulak bete­tzen direla zain­tzea; batez ere, Lan-Arriskuen Preben­tzi­ora­ko Legea bete­tzen dela eta azpikontratatuko enpresako per­tso­nalaren subrogazioa.      

b)  Zeha­tza­go:

1.  Erakundeak begiratu egingo du egiten dituen kontratazioak egiturazko enpleguari dagozkion edo ez, eta behar izanez gero, neurriak hartuko ditu.

2.  Udal elkarte publikoek egiten dituzten azpikontratatuei mugak ezar­tzea, eta, aldi berean, per­tso­nal horrek aldizkako eta egonkor eran Erakundeko lokaletan eta bulegoetan lanik ez duela egiten zain­tzea.        

3.  Udal elkarte publikoetako per­tso­nala ez da bidaliko erre­feren­tzi­azko udal erakundeek egin ohi dituen jarduerak bete­tze­ko.

4.  Kudeaketa publiko eta pribatuaren konparaziozko azterketa egingo da, kontuan hartuz zerbi­tzu­aren kalitatea eta langileen lan bal­din­tzal, azpikontratuaren kostu osoa azalduz.     

5.  Publikoak izateko aukera ematen duten zerbi­tzu­etan publikoak izan daitezen lor­tze­ko planak garatuko dira. Plan horietan azpikontratatuta dauden langileen lan bal­din­tzak pareka­tze­ko prozesuak jasoko dira, eta ematen dituzten zerbi­tzu­en hobekun­tzak. Hori guztia publiko izango diren protokoloaren bidez egingo da.

6.  Zerbi­tzu publikoak azter­tze­ko lan ba­tzor­de bat osatuko da. Ber­tan aztertuko dira: zerbi­tzu­aren kalitatea, lan bal­din­tzak, euskaldun­tzea, aukera-berdintasun eta lan-osasunaren bermeak.

155. artikulua.  Enpresa adjudikazioduneko langileen subrogazioa.

1.  Zerbi­tzu beraren kontratu publikoetan jarraian gertatutako esleipenak daudenean, eta plantilen egonkortasuna berma­tze aldera, enpresa adjudikaziodunek adjudikazio bakoi­tza gerta­tzen den momentuan dauden langileen subrogazioa bermatuko dute, gaiaren inguruan sektoreko hi­tzar­menek esaten dutena albo batera utzi­ta. Horretarako tramita­tzen diren espediente guztietako bal­din­tza-pleguetan subrogazio-klausula jasoko da, et hori beteko dela ziurta­tze­ko, gardentasun eta fede ona bal­din­tzak ezarriko dira.             

2.  Dena dela, artikulu honen aurreikuspenak egoera hauetan bakarrik aplikatuko dira:

a)  Lan-kontratua daukan eta kontratua egiten duen erakundearen­tzat azken sei hilabetean gu­txie­nez lan egin duen langileari bakarrik eragingo dio subrogazioak; ordezkapenak ere sartuko dira, amaitu arte.

b)  Subrogazioak ez die eragingo kontratua laga­tzen duen enpresako jabeei, akziodunei, zuzendari­tza­ko kideei, bitarteko karguei eta jabe, akziodun, zuzendari­tza­ko kide eta bitarteko kargu horien bigarren mailako familiartekoak.  

Adostasunik ez badago atal horren interpretazioan, Bitariko Ba­tzor­dera igoko da.

156. artikulua.  Kanpoko kontratazioari buruzko urteko txos­tena.

Udalak txos­ten bat egingo du urtero, zerbi­tzu­ak emateko kontratatutako enpresen kalitatea, eraginkortasuna eta baldin­tzen agiriko eskakizunak eta aginduak bete­tzen direla erakusteko. Txos­tenak honako datu hauek jasoko ditu zehazki:

1.  Kontrata­tze­ko xedea eta zerbi­tzu­an alta eta, hala badagokio, baja emateko datak.

2.  Enpresak zerbi­tzu­a emateko kontrataturiko langile kopurua.

3.  Langileei aplika­tzen zaien hi­tzar­mena.

4.  Lan-osasunari buruzko informazioa eta, bereziki, erakundeak kontratatutako enpresako lan-arriskuen maparen egoera.

5.  Informazio hori eskura­tze­ko datu per­tso­nalak babesteko araudiak agindutakoa beteko da.

Beharrezko gardentasuna berma­tze­ko xedez, erakunde bakoi­tze­ko langileen legezko ordezkariek eta langile-ba­tzor­deak espresuki eska­tzen dutenean, aurreko paragrafoan aipatutako txos­tenaren kopia bat emango die erakundeak.

157. artikulua.  Gizarte-intereseko kontratuak, lankide­tza-hi­tzar­menak eta gizarte-bazterketako kontratuak.

Gizarte intereseko edo interes orokorreko lanak egiteko erabiliko dira eta enplegu programen edo prestakun­tza-enpleguko programen esparruan iraupen jakineko eta gizarte-bazterketako lanak egiteko. Kontratu hauek, sailkapen talde bakoi­tza­ri dagozkion gu­txie­neko lansariak izango dituzte, honen salbuespen bakarra kontratatutako langileak eta erakundearen zerrendako lanpostuaren batek eginkizun berberak izatea da. Kontatu horien iraupena ez da 8 hilabetetik gorakoa izango da eta kontratuak ez dira erabiliko Administrazioko egiturazko lanpostuak bete­tze­ko.

Gainerako lan-bal­din­tzak Akordio orokorrean finkaturikoak izango dira, indarrean dagoen arautegiak lan kontratadunen­tzat gordeta duena eta erretiro aurreratuari dagozkion artikuluak salbuespen delarik.

Lehenengo xedapen gehigarria.  Lansaria berraz­ter­tze­ko klausula.

Donostiako Udalak konpromisoa har­tzen du udal langileen lansariak berraz­ter­tze­ko bal­din­tza ekonomikoak hobe­tzen diren unean, galdu den erosteko ahalmena berreskura­tze­ko xedearekin, langileen ordezkariekin adostutako erara.           

Bigarren xedapen gehigarria.  Konpromisoak.

1.  Udalak konpromisoa har­tzen du bigarren jarduerako arautegi berria egiteko, gaur egun indarrean dagoena ber­tan behera utzi­ko duena.

2.  Udalak konpromisoa har­tzen du telelanaren arautegi egiteko.

Lehenengo azken xedapena.  Indargabe­tze-klausula.

Aurreko akordioak, hi­tzar­menak eta tratuak indargabetuta gera­tzen dira; era berean, hemen adostu direnaren kontrakoak, bateraezinak, muga­tza­ileak edo kontraesankorrak izan daitezkeen bestelako aginduak, akordio par­tzi­alak eta izaera kolektiboko edo indibidualeko besteko xedapenak indargabetuta gera­tzen dira.

Bigarren azken xedapena.  Erregistroa eta argitara­tzea.

Donostiako Udaleko langileen lan bal­din­tzak arau­tzen dituen Akordio hau Herri Administrazioen zerbi­tzu­ra dauden Langileen Ordezkari­tza Organoak, Lan Bal­din­tzak Finka­tze­a eta Lan­gileen Parte-har­tze­a arau­tzen dituen ekainaren 12ko 9/1987 Legearen 36. artikuluak xeda­tzen duenaren arabera erregistratuko, utzi­ko eta argitaratuko da.