Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2022ko deialdia onestea: Turismo-enpresak sustatzeko eta merkaturatzeko, zerbitzuak digitalizatzeko eta/edo ekintzailetzarakoak.             

Diputatuen Kontseiluak honako erabaki hau hartu du 2022ko apirilaren 26an:

Turismo jarduera aberastasuna eta enplegua sortzen duen sektore ekonomiko bat da Gipuzkoako Lurralde Historikoarentzat.

Gipuzkoa da bere ekonomian turismoaren trakzio inpaktu handiena duen lurralde historikoa. Barne produktu gordinaren % 7,6 da; beraz, lurraldearen erronka da turismoa industria gisa aitortzea, eta gizartean dituen onurak integratze eta ezagutaraztea.

Ikuspuntu horretatik, turismo jasangarria turismo industriaren profesionaltasun eta bikaintasunaren aldeko konpromiso sendoa da; eta bere helburuak dira, batetik, hazkunde ekonomiko jasangarria eta inklusiboa sustatzea, eta, bestetik, enplegua eta aberastasuna sortzea lurralde osoan, desberdintasun sozialak saihestuz.

Horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak turismo kudeaketa mota bat landu nahi du, non bertako pertsonen eta bisitarien arteko esperientzien truke positiboa gozamenerako izango den; non bisitarien eta komunitatearen arteko erlazioa positiboa izango den; eta non bisitarien jarrera benetan partaidetzazkoa izango den, bere bidaia-esperientzian.

Kudeaketa horrek Gipuzkoako Foru Aldundiaren lidergo irmoa exijitzen du turismoa gobernatzeko interaktiboa, adostua eta horizontalagoa den prozesu gisa; non sektore publikoak eta eragile ekonomikoek eta sozialek parte hartuko duten, eta lankidetza handia eta lurraldearen kudeaketa egokia erraztuko den.

Gipuzkoan, turismoa funtsezko sektorea da Gipuzkoako ekonomiarentzat, bai garapen sozio-ekonomikorako, bai enplegua sortzeko.

Lehiakortasun jasangarrira bideratutako garapen baterako, turismo-sektoreak berrikuntza integratzeko erronkari egin behar dio aurre, kontsumo-ohitura berrietara egokitzeko eta informazio-, komunikazio- eta merkaturatze-teknologia berriak sartzeko.

Laguntza-programa honen bidez, sektorean balioa sortuko duten turismo-negozio berriak sortzea sustatu nahi da, baita Gipuzkoako turismo-eskaintzaren lehiakortasuna, sustapena eta merkaturatzea hobetuko duten tresna teknologikoak garatzea ere.

Horregatik guztiagatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak beharrezkotzat jo du turismo-sektoreari laguntza ematea ekintzailetzarako, sustapen- eta merkaturatze-jardueretarako eta, trantsizio digitalaren erronkaren aurrean, bezeroekin eta hornitzaileekin euskarri digitaletan oinarritutako harreman berrietarako lan-moduetara egokitzeko ahaleginari laguntzeko.

Dirulaguntza lerro hau sartuta dago 2020-2023 Dirulaguntzen Plan Estrategikoan.

Ondorioz, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko foru diputatuak proposatuta, Diputatuen Kontseiluak, eztabaidatu ondoren,

ERABAKITZEN DU

Lehenengo.    Onestea turismo-enpresak sustatzeko eta merkaturatzeko, zerbitzuak digitalizatzeko eta/edo ekintzailetzarako dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak, erabaki honen I. eranskinean jasota daudenak. 

Bigarren.    Onestea aipatutako dirulaguntzen 2022ko deialdia, erabaki honen II. eranskinean jasota dagoena.              

Hirugarren.    Baimentzea 250.000,00 euroko gastua, deialdi hau gauzatzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorretako 1 0430.300.470.00.07.2022 kontu-sailaren kargura. 

Baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu ahal izango du, aurkeztutako eskaerak ebatzi aurretik, aldaketaren zenbatekoaren arabera eskumena duen organoak, deialdi berri bat egin beharrik izan gabe. Zenbateko gehigarria eraginkorra izateko baldintza izango da dirulaguntzak ematea ebatzi aurretik kreditua erabilgarri deklaratzea.            

Laugarren.    Erabaki honek onesten dituen oinarri arautzaileek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egunean sortuko dituzte ondorioak.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio-bideari amaiera ematen dio. Interesdunek erabakiaren kontrako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko diote, zuzenean, Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari, bi hilabeteko epean, argitalpenaren biharamunetik hasita.

Hala ere, aldez aurretik, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko diote Diputatuen Kontseiluari, hilabeteko epean, argitalpenaren biharamunetik hasita. Kasu horretan, ezingo da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik aurkeztu berraztertzeko errekurtsoari espresuki erantzun arte edo ustezko ezestea gertatu arte. Horrez guztiaz gain, egokitzat jotako beste errekurtso oro aurkeztu ahalko da.   

Donostia, 2022ko apirilaren 27a.—Segundo Díez Molinero, Departamentuko idazkari teknikoa.  (2597)

I. ERANSKINA

Turismo-enpresentzako ekintzailetzarako eta/edo zerbitzuak digitalizatzeko eta turismo-enpresentzako sustapen- eta merkaturatze-jarduerak emateko dirulaguntzen oinarri arautzaileak.

1. oinarria.    Dirulaguntzaren objektua.

1.1.    Oinarri arautzaileen helburua da Gipuzkoako turismo-enpresen ekintzailetzarako eta/edo zerbitzuen digitalizaziorako, eta produkto berrien sustapen- eta merkaturatze-jarduetarako dirulaguntzak ematea.

1.2.    Programa hau sektore turistikoko enpresei zuzenduta dago, COVID-19ak eragindako krisiak zuzenean eta osorik kaltetu dituenei, eta Gipuzkoan turismo-enpresa berriak sortzeko dirulaguntzak arautzea du helburu, baita turismo-zerbitzuen digitalizazioa eta turismo-produktu berrien sustapen- eta merkaturatze-jarduerak bultzatzea ere, bai enpresa berrientzat, bai existitzen direnentzat.     

2. oinarria.    Entitate onuradunak.

2.1.    Jaso ahal izango dituzte laguntza horiek: norberaren konturako langileek edo autonomoek, eta pertsona juridikoen kasuan, 10 langile baino gutxiagoko mikroenpresek, haien forma juridikoa edozein dela ere (Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 EB Erregelamendua; EBAO, 187. zk., 2014ko ekainaren 26koa), baldin eta beren egoitza soziala Gipuzkoan dagoen, Gipuzkoan garatzen badute beren jarduera eta jarduera honako hauetakoren bat bada:

— Bidaia-agentzien lizentzia duten turismo-agentzia hartzaileak.

— Gida turistikoak.

— Turismo aktiboko enpresak.

— Hotel-establezimenduak.

— Apartamentu turistikoak.

— Kanpinak.

— Nekazalturismoak, landetxeak eta aterpetxeak.

— Erabilera turistikoko etxebizitzak eta logelak, betiere titularrak pertsona juridikoak badira, gutxienez besteren konturako langile bat dutenak.

2.2.    Oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzen onuradun izan daitezke aurreko apartatuan aipatzen diren entitateak, betiere baldintza hauek betetzen badituzte:

— Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezarritako debekuen eraginpean ez egotea.

— Zigor administratiborik edo penalik ez izatea sexu diskriminazioa dela eta, emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak aurreikusitakoaren arabera.

Baldintza horiek betetzen direla egiaztatzeko, eskatzaileak erantzukizunpeko aitorpen bat aurkeztuko du.

— Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean egotea.

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak egiaztatuko du eskatzaileak zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela. Horretarako, zuzenean eskatuko ditu datu horiek dagozkion organismo igorleetatik; hori posible izango ez balitz, eskatzaileari eskatu ahal izango zaio dagokion dokumentazioa aurkeztea.

Hala ere, enpresa eskatzaileak berariaz egin ahal izango dio uko egiaztapen horri, eta, orduan, bere kontura aurkeztu beharko ditu egoera hori egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak.

3. oinarria.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

3.1.    Lurraldean turistak mugiarazten dituzten turismo-produktu berriak sustatzeko eta merkaturatzeko kanpainei dagozkien gastuak, gutxienez enpresa desberdinen turismo-bi zerbitzuen kontsumoa dakartenak.

3.2.    Lehiakortasuna, sustapena edo merkaturatzea hobetuko duten tresna teknologikoen eta berrikuntza-proiektuen garapenaren gastuak.

3.3.    Enpresa onuradun sortu berrien kasuan, diruz lagundu daitezkeen aurreko gastuez gain, enpresaren merkaturatze-gastu hauek hartuko dira kontuan:               

Turismoa sustatzeko materialaren diseinuaren, elaborazioaren, maketatzearen eta itzulketen gastuak.

Enpresa eratzeko eta abian jartzeko gastuak: bideragarritasun-azterketa, marka-erregistroa, irudi-diseinua.

Enpresa onuradun sortu berritzat hartuko da deialdiaren aurreko urteko urtarrilaren 1etik deialdiaren urteko azaroaren 30era bitartean eratzen dena.

Fakturan jasanarazitako balio erantsiaren gaineko zerga ez da diruz lagundu daitekeen gastutzat joko.

3.4.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak deialdiaren urtarrilaren 1etik azaroaren 30era bitartekoak izango dira.             

4. oinarria.    Eskaerak aurkezteko modua eta epea.

4.1.    Eskaerak eta erantsitako dokumentazioa bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu behar dira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez (https://egoitza.gipuzkoa.eus), dirulaguntzen atarian sartuz eta horretarako eskuragarri dagoen eskabidea betez. Eskaera orria, eta hari erantsitako dokumentazioa aurkezterako orduan kontuan hartuko da, irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretua, foru administrazioaren esparruan bitarteko elektronikoen erabilera arautzen duena eta irailaren 12ko 40/2006 Foru Dekretua, foru administrazioaren aurrean egin beharreko jarduketetan nortasuna eta ordezkaritza egiaztatzea arautzen duena.     

4.2.    Zuzenbidean baliozkoa den edozein bide erabilita enpresa eskatzailearen ordezkaria dela egiaztatzen duen pertsonak sinatu behar du dirulaguntza eskaera.

4.3.    Deialdiari buruzko informazioa Gipuzkoako Foru Aldundiko «dirulaguntzen atarian» eskura egongo da: www.gipuzkoa.eus/dirulaguntzak.

4.4.    Eskaerak aurkezteko epea deialdian zehaztuko da. 

4.5.    Aurkeztutako eskaera behar bezala ebaluatu eta ebazteko behar adina dokumentu eta informazio eska ditzake Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak.

4.6.    Eskaera orriak, edo harekin batera aurkeztutako agiriek, identifikazio daturik jasoko ez balute, akatsen bat izango balute edo daturen bat faltako balute, urriaren 1eko 39/2015 Legeak 68.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, hamar eguneko epea emango litzaioke eskatzaileari hutsegite horiek konpontzeko, eta ohartaraziko litzaioke, horrela egin ezean, ulertuko dela eskaera bertan behera utzi duela, aipatutako legeak 21.1 artikuluan aurreikusitako eran.     

5. oinarria.    Laguntzak emateko prozedura.

Programa COVID-19 koronabirusak eragindako krisiaren eragina jasan duten sektore turistikoko enpresei zuzenduta dago. Sektore turistikoak, eta zehazki oinarri hauetan aipatzen diren erakunde onuradunek, eragin zuzena izan dute bere osotasunean, eta horrek zaildu egiten du lehiaketa bidezko deialdi bat garatzea.

Horregatik, laguntzak norgehiagokarik gabeko prozeduraren bidez emango dira, dagoen kredituaren mugen barruan. Eskatutako laguntzek zenbateko hori gainditzen badute, hainbanaketa egingo da.

6. oinarria.    Finantzaketa.

Emango diren dirulaguntzak Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorren kargura finantzatuko dira. Deialdian zehaztuko da zein aurrekontu kredituren kargura finantzatuko diren subentzioak.

7. oinarria.    Dirulaguntzen portzentajeak eta gehieneko zenbatekoak.

7.1.    Jasotako laguntzak ezingo du gastu hautagarrien % 50 gainditu.

7.2.    Emango den laguntzaren gehieneko zenbatekoa 7.500 eurokoa izango da enpresa onuradun bakoitzeko, eta 10.000 eurokoa enpresa sortu berria bada.

8. oinarria.    Prozedura izapidetzeko eta antolatzeko eskumena duen organoa.

Dirulaguntza horiek emateko prozedura bideratzea Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko Turismo Plangintza eta Kudeaketa Unitateari dagokio. Zerbitzu horrek, ofizioz, proposamena formulatzeko datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko behar diren jarduketa guztiak egingo ditu.

9. oinarria.    Ebazpena.

9.1.    Laguntzak eman edo, hala dagokionean, ukatzeko erabakia Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko foru diputatuari dagokio.

9.2.    Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdia argitaratzen denetik aurrera kontatzen hasita. Epe hori amaitutakoan ez bada ebazpena jakinarazi, eskatzaileek eskaera ezetsitzat joko dute, administrazioaren isiltasunagatik.

9.3.    Ebazpenak eskatzaileak identifikatuko ditu; dirulaguntza jasoko dutenentzat ebazpenak ezarriko du emandako laguntzaren zenbatekoa. Eskaera bati dirulaguntza ukatu bazaio, ukatzearen arrazoia zein den adieraziko da.  

9.4.    Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 45.1. artikuluan ezarritakoari jarraituz, dirulaguntzei buruzko ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du; eta jakinarazpena egintzat hartuko da lege ondorio guztietarako argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

10. oinarria.    Onuradunen betebeharrak eta konpromisoak.

10.1.    Erakunde onuradunek dirulaguntza onartzeak berekin dakar honako hauetan ezartzen diren betekizunen pean egotea: oinarri hauek; martxoaren 27ko 3/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Dirulaguntzei buruzkoa; eta hura garatzeko araudia, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuaren bidez onartua. Bestalde, konpromiso hauek hartuko dituzte:  

Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako irizpide nagusiak betetzea diruz lagundutako jardueretan, bereziki alderdi hauei dagokienez: hizkera eta irudiak modu ez sexistan erabiltzea.

Euskal Autonomi Erkidegoko hizkuntza ofizialen erabilera bermatzea diruz lagundutako proiektuaren ondorioz egiten diren jakinarazpen, material eta jardueretan.             

Departamentuak dirulaguntzaren xederako ematen duen finantzaketari beharrezko publizitatea ematea. Horretarako, haren irudi instituzionala sartuko da, finantzaketa publikoari eta esku hartze publikoko programaren xedeari buruzko aipamenekin batera, karteletan, material inprimatuetan, baliabide elektroniko edo ikus-entzunezkoetan eta abarretan, hedabideetan egiten diren aipamenekin batera.

10.2.    Diruz lagungarri izateak berekin dakar erakundeek Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuari proiektuari buruzko informazioa ematea eta baimena ematea komunikaziorako erabil dezaten, betiere baliabide publikoen erabileraren gardentasuna sustatze aldera. 

10.3.    Laguntza onartzearekin, onuradunak baimena ematen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari legez dagozkion edo programaren kofinantzazioagatik aplikatu dakizkiokeen datu baseetan sartzeko dirulaguntzari buruzko informazioa.

11. oinarria.    Bateragarritasuna eta bateragarritasun-eza beste dirulaguntzekin.

11.1.    Dirulaguntza hauekin ez dira izango bateragarriak Gipuzkoako Foru Aldunditik xede berarekin jaso daitezkeen beste laguntzak; aitzitik, bateragarriak izango dira xede berarekin beste edozein erakunde publiko edo pribatu nazional edo europarrek emandako dirulaguntza, sarrera edo baliabideak, baldin eta ez badute jardueraren kostua gainditzen, betiere beste dirulaguntza horien araudiak horren inguruan ezar dezakeena eragotzi gabe.     
               

11.2.    Oinarri hauen arabera diruz lagundutako proiektua garatzeko dirulaguntza bat eskatzen edo lortzen duen entitate onuradunak horren berri eman beharko dio Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuari.    

12. oinarria.    Dirulaguntzak zuritu eta ordaintzea.

12.1.    Dirulaguntza justifikazioa aurkeztu eta gero ordainduko da.

12.2.    Erakunde onuradunek deialdiaren urteko abenduaren 1a baino lehen justifikatu beharko dute dirulaguntza.       

12.3.    Enpresa onuradunek zuriketa kontu sinplifikatu bat aurkeztu beharko dute, ondorengo agiriak erantsiz:

Aurkeztutako eta justifikatutako proiektuaren memoria zehatza.

Jarduerari dagozkion gastuen zerrenda sailkatua.

Fakturak, edo merkatuko trafiko juridikoan pareko froga-balioa duten gainerako agiriak, edo administrazioan eraginkortasuna dutenak, aurreko paragrafoan aipatutako zerrendan sartutakoak.

Beste laguntza batzuen deklarazioa: proiektu beragatik eskatutako edo eskuratutako laguntzak eta bestelako dirulaguntzak.

12.4.    Oinarri honetako aurreko atalean adierazitako agiriak aurkeztutakoan, espedientearen instruktoreak beharrezko egiaztapenak egingo ditu.

Egiaztapen horretatik ondorioztatzen bada diruz lagundu daitekeen kostua emandako dirulaguntza baino txikiagoa dela, doitu egingo da dirulaguntza. Dirulaguntza edo azken horrek xede zeukana justifikatzeko ezarritako eskakizunak erabat edo neurri batean hautsiz gero, interesdunari jakinarazi egingo zaio, egindako egiaztapenaren emaitzekin batera, eta dirulaguntza kobratzeko eskubidea galdu duela adierazteko prozedura hasiko da, edo, behar izanez gero, 15. oinarrian ezarritakoaren arabera, ordaindutako zenbateko osoa edo zati bat itzultzeko prozedura.          

12.5.    Dirulaguntzaren entitate onuradunek gutxienez 4 urtez gorde beharko dituzte nahitaez laguntza ematea bultzatu zuen jarduera burutu izanaren eta jasotako fondoak aplikatu izanaren egiaztagiriak. Epe hori kontatzen hasiko da enpresa onuradunek aipatu ziurtagiriak aurkezteko ezarrita dagoen denbora amaitzen denetik aurrera.        

12.6.    Dirulaguntza justifikatzeko ezarritako epea amaitu eta ez badira bigarren atalean aipatutako agiriak aurkeztu, organo eskudunak 14 eguneko epea emango dio onuradunei agiri horiek aurkezteko. Beste epe horretan ez bada eskatutako dokumentazioa aurkezten, dirulaguntza kobratzeko eskubidea galduko da eta hasiera emango zaio jasotakoa itzultzeko 15. oinarrian aurreikusten den prozedurari.  

13. oinarria.    Ebazpena aldatzea.

13.1.    Diruz lagundutako jarduera burutzeko epea amaitu aurretik, onuradunek eskatu ahal izango diote organo emaileari aldaketak egin ditzala ebazpenean: Hain zuzen ere, zehaztutako epeak zabaltzea, emandako diru kopurua murriztea edo jardueran jasotako ekintzak aldatzea dakarten aldaketak. Aldaketa horiek onartuko dira aurreikusi gabeko gorabeherek eragindakoak badira edo jarduera ondo amaitzeko beharrezkoak badira, baldin eta dirulaguntzaren xedea edo helburua aldatzen ez bada eta hirugarrenen eskubideak kaltetzen ez badira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32 artikuluak zehazten duenari jarraituz. Ez da eskaerarik aurkeztu beharko jardueraren aurrekontuko balioespen izaera duten kontzeptuetan aldaketak egiteko.

13.2.    Enpresa sortu berrien kasuan, onuradunek dirulaguntzaren titulartasuna aldatzea dakarten aldaketak eskatu ahal izango dizkiote organo emaileari, diruz lagundutako jarduera egiteko epea amaitu baino lehen. Entitate onuradunaren eskaeran dagokion arrazoia eta justifikazioa jasoko dira.      
               

Dirulaguntzaren organo emaileak eskaera horren inguruan ebatziko du, kasu bakoitzean interes publikoko helburua betetzeko, baldin eta dirulaguntza baldintza objektiboen eta edonork betetzeko modukoen arabera eman bada eta ez baldintza guztiz pertsonalen arabera, eta onuradun berriak dirulaguntzaren onuradun izateko oinarri arautzaileetako baldintza guztiak betetzen baditu.            

Kasu horietan, onuradun berriak bere egingo ditu sor daitezkeen eskubideak eta betebeharrak, eta oinarri arautzaile hauetan entitate onuradunari jarritako betebehar guztiak bete beharko ditu. Eta halakorik balego, bere ardura izango da jasotako dirulaguntzak itzultzea eta ezarri daitezkeen zehapenak ordaintzea.               

13.3.    Organo emaileak ofizioz aldatu ahal izango du dirulaguntza emateko ebazpena, aldez aurretik entitate onuradunari entzunda eta fondoak aplikatu aurretik, baldin eta, dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatu izanaren ondorioz, zaila edo ezinezkoa bada lortu nahi zen interes publikoa lortzea, eta onuradunari kalte ekonomikorik eragiten ez bazaio.

13.4.    Entitate onuradunak egiaztapen-agirian jakinarazten badu aldatu egin direla dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak eta, aldaketa horiek direla eta, lehen adierazi eran ebazpena aldatzea zilegi zatekeela, baina aldaketa onartu aurreko baimen administratiboaren tramitea ez zela egin bere garaian, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak onartu egin ahal izango du aurkeztu dioten egiaztapen-agiria, baldin eta erabaki horrek hirugarren batzuen eskubideak urratzen ez baditu, eta alde batera utzi gabe entitate onuradunari jar dakiokeen isuna, martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzak arautzen dituenak, dioenari jarraikiz.           

14. oinarria.    Ez-betetzeak.

14.1.    Entitate onuradunak ez badu betetzen oinarri arautzaile hauetan, martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauan eta gainontzeko araudi aplikagarrian ezarrita dauden baldintzetakoren bat, laguntza jasotzeko eskubidea galduko du erabat edo neurri batean, eta jasotakoa itzuli beharko du osorik edo neurri batean, aipatutako foru arauaren 35. artikuluan xedatutakoaren arabera legozkiokeen berandutza interesekin batera, eta, erantzukizunak eskatuko zaizkio, aipatutako foru arauaren 49. artikuluan eta ondorengoetan xedatutakoaren arabera.

14.2.    Martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauari jarraituz, aurreikusitakoaren arabera, diruz lagundutako proiektua ez bada egiten edo zati batean bakarrik egiten bada, eta departamentuari ez bazaio hori zuritzeko jakinarazpenik egiten, zigor prozedura hasi ahal izango da proportzionaltasun irizpideak erabiliz, kontuan hartuta proiektu osotik egindako lanak eta jasotako zenbatekoak.

14.3.    Ez betetzeak mailakatzeko proportzionaltasun irizpideak erabiliko dira, eta instruktoreak balioetsiko ditu proiektu osoarekiko eta jasotako zenbatekoekiko egindako lanak kontuan hartuta.

14.4.    Borondatezko itzulketatzat jotzen da pertsona edo entitate onuradunak dirulaguntza ematen duen organoak eskatu gabe egiten duena.

Itzultzeko prozedura hasteko, idatzi bat bidali behar dio Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko foru diputatuari, eta bertan, datu hauek sartu behar ditu, nolanahi ere:

— Entitatearen izena eta identifikazio fiskaleko zenbakia.

— Ordezkariaren izen-abizenak eta identifikazio fiskaleko zenbakia.

— Borondatezko itzulketa egiteko arrazoien azalpena.     

— Tokia eta data.

— Sinadura.

Eskaera hori jaso ondoren, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko Turismoko Zerbitzuak ordainketa gutuna bidaliko dio, itzultzeko zenbatekoa eta dagozkion berandutza interesak adieraziz.

15. oinarria.    Europar Batasuna.

Oinarri arautzaile hauetako laguntzak «minimis» laguntzak dira, eta Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa bete behar dute (Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzko Erregelamendua). Kalifikazio horren ondorioz, enpresa bakarrari «minimis» laguntzetan emandako guztirako zenbatekoa ezin izango da guztira 200.000 eurotik gorakoak izan dagokion zerga ekitaldian eta aurreko bietan.         

16. oinarria.    Araubide juridikoa.

Oinarri hauetan aurreikusitako dirulaguntzak arautzeko kontuan hartuko dira martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoan, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuak onartutako araudian, eta dirulaguntzen alorreko gainerako araudi aplikagarrietan ezarritakoa.               

II. ERANSKINA

2022ko deialdia, turismo-enpresentzako ekintzailetzarako eta/edo zerbitzuak digitalizatzeko eta sustapen- eta merkaturatze-jarduerentzako dirulaguntzak emateko.

1.    Oinarri arautzaileak.

Turismo-enpresentzako ekintzailetzarako eta/edo zerbitzuak digitalizatzeko eta sustapen- eta merkaturatze-jarduerentzako dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak 2022ko apirilaren 26ko Diputatuen Kontseiluren erabakiaz onetsitakoak dira, deialdi honekin batera Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen direnak.

2.    Finantzaketa.

2.1.    Guztira deialdi honetan emango diren laguntzen zenbatekoa berrehun eta berrogeita hamar mila (250.000,00 €) eurokoa da, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorreko ondorengo kontu sailaren kargura: 1 0430.300. 470.00.07 2022.

2.2.    Aldaketaren zenbatekoaren arabera eskumena duen organoak, aurkeztutako eskabideak ebatzi aurretik, baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu ahal izango du, baina horrek ez du deialdi berririk eragingo. Zenbateko gehigarria eraginkorra izateko baldintza izango da dirulaguntzak ematea ebatzi aurretik kreditua erabilgarri deklaratzea.              
               

3.    Baldintzak.

3.1.    Jaso ahal izango dituzte laguntza horiek: norberaren konturako langileek edo autonomoek, eta pertsona juridikoen kasuan, 10 langile baino gutxiagoko mikroenpresek, haien forma juridikoa edozein dela ere (Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 EB Erregelamendua; EBAO, 187. zk., 2014ko ekainaren 26koa), baldin eta beren egoitza soziala Gipuzkoan dagoen, Gipuzkoan garatzen badute beren jarduera eta jarduera honako hauetakoren bat bada:

Bidaia-agentzien lizentzia duten turismo-agentzia hartzaileak.

Gida turistikoak.

Turismo aktiboko enpresak.

Hotel-establezimenduak.

Apartamentu turistikoak.

Kanpinak.

Nekazalturismoak, landetxeak eta aterpetxeak.

Turismo-erabilerako etxebizitza eta logelak, titularrak gutxienez besteren konturako langile bat duten pertsona juridikoak badira.

3.2.    Turismo-ostatuko establezimenduen kasuan, establezimendu horiek REATEn inskribatuta egon beharko dute.

3.3.    Enpresa bakoitzak eskaera bakar bat aurkez dezake deialdi bakoitzeko. Eskaera bat baino gehiago aurkezten baditu, lehenik aurkeztutakoa bakarrik hartuko du kontuan prozeduraren organo izapidegileak.

4.    Dirulaguntzaren xede diren jarduerak eta diruz lagundu daitezkeen gastuak.

4.1.    Lurraldean turistak mugiarazten dituzten turismo-produktu berriak sustatzeko eta merkaturatzeko kanpainei dagozkien gastuak, gutxienez enpresa desberdinen bi turismo-zerbitzuen kontsumoa dakartenak.

4.2.    Lehiakortasuna, sustapena edo merkaturatzea hobetuko duten tresna teknologikoak eta berrikuntza-proiektuak garatzeko gastuak.

4.3.    Enpresa onuradun sortu berrien kasuan, diruz lagundu daitezkeen aurreko gastuez gain, enpresaren merkaturatze-gastu hauek hartuko dira kontuan:

Diseinuaren eta elaborazioaren gastuak. Turismoa sustatzeko materiala maketatzea eta itzultzea.

Enpresa eratzeko eta abian jartzeko gastuak: bideragarritasun-azterketa, marka-erregistroa, irudi-diseinua.

Enpresa onuradun sortu berritzat hartuko da deialdiaren aurreko urteko urtarrilaren 1etik deialdiaren urteko azaroaren 30era bitartean eratzen dena.

5.    Dirulaguntzen portzentajea eta gehieneko zenbatekoa.

5.1.    Jasotako laguntzak ezingo du gainditu aurkeztutako gastuen % 50.

5.2.    Emango den laguntzaren gehieneko zenbatekoa 7.500 eurokoa izango da enpresa onuradun bakoitzeko, eta 10.000 eurokoa enpresa sortu berria bada.

6.    Eskaerak aurkezteko epea.

Eskaerak aurkezteko epea deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasiko da eta 2022ko maiatzaren 30eko 15:00etan amaituko da.

7.    Jarduera hasteko epea.

Ontzat emango dira bakarrik 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako gastuak.

8.    Eskaerarekin batera aurkeztu behar diren agiriak.

8.1.    «Dirulaguntzen ataritik» sartuko da eskatzailea eskaerara. Eredua eranskin honen bukaeran dago eta horrekin batera ondorengo dokumentazioa erantsi beharko zaio:

Diruz lagundutako jardueraren laburpena.

Gastuen fakturak edo aurrekontuak.

8.2.    Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak, aurkeztutako jarduerak ondo ebaluatu eta erabakitzeko beharrezkotzat jotako informazio oro eskatu ahal izango die enpresa eta erakunde eskatzaileei. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 78. artikuluan ezarritako hamar eguneko epean informazio hori ez bada aurkeztu, eskatzaileak eskaeran atzera egin duela ulertuko da, eta beste izapiderik gabe artxibatu egingo da, aipatutako legeko 21. artikuluan ezarritakoaren araberako administrazio-ebazpenaren bidez.

9.    Dirulaguntzak zuritu eta ordaintzea.

9.1.    Erakunde onuradunek proiektua bere osotasunean egin dutela zuritu beharko dute deialdiaren urteko abenduaren 1a baino lehen.

9.2.    Dirulaguntza honako hauek aurkeztu ondoren ordainduko da:

Eragindako gastuen memoria zehatza.

Jardueraren gastuen zerrenda sailkatua.

Merkataritzako trafiko juridikoan pareko froga-balioa duten edo eraginkortasun administratiboa duten fakturak edo dokumentuak, aurreko paragrafoan aipatutako zerrendan jasotakoak.

Beste laguntza batzuen deklarazioa: proiektu beragatik eskatutako edo eskuratutako laguntzak eta bestelako dirulaguntzak.

10.    Eskaerak ebazteko eta jakinarazteko epea.

Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdia argitaratzen denetik aurrera kontatzen hasita. Epe hori amaitutakoan ez bada ebazpena jakinarazi, eskatzaileek eskaera ezetsitzat joko dute, administrazioaren isiltasunagatik.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 45.1. artikuluan ezarritakoari jarraituz, dirulaguntzei buruzko ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du; eta jakinarazpena egintzat hartuko da lege ondorio guztietarako argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.